16.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/18


Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионални квалификации

( Официален вестник на Европейския съюз L 255 от 30 септември 2005 г. )

(Специално издание на български език, глава 5, том 8, стр. 3)

1.

В член 21, параграф 7 от директивата втора алинея се заменя със следния текст.

„Комисията публикува подходящо съобщение в Официален вестник на Европейския съюз, в което назовава приетите от държавите-членки наименования на удостоверения за професионални квалификации и, при необходимост, органа, който издава удостоверенията за професионални квалификации, свидетелството, което придружава удостоверението, и съответното професионално звание, посочено в точки 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 и 5.7.1 от приложение V.“

2.

Приложение II.1 Курсове за обучение по парамедицинска и социално-педагогическа дейност. Продължителността на обучението, посочена в приложение В към Директива 92/51/ЕИО, се изменя, както следва:

 

Германия

На стр. 55 след „(Sprachtherapeut(in));“ се добавя следното изречение:

„които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:

или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двугодишен курс на специализация, който завършва с изпит;

или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;

или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение.“

 

Италия

На стр. 55 след „(ottico);“ се добавя следният текст:

„които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:

или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двугодишен курс на специализация, който завършва с изпит;

или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;

или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение.“

 

Люксембург

На стр. 56 след „(éducateur/trice);“ се добавя следният текст:

„които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:

или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двугодишен курс на специализация, който завършва с изпит;

или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;

или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение.“

 

Нидерландия

На стр. 57 следният текст:

„които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:

i)

професионално обучение с минимална продължителност три години, получено в специализирано училище, завършено с полагане на изпит, в някои случаи допълнено със специализация с продължителност една или две години, завършена с полагане на изпит, или

ii)

най-малко две години и половина професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и е последвано от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение, или

iii)

най-малко две години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с полагане на изпит и е последвано от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение, или

iv)

за ветеринарните асистенти („dierenartsassistent“) — професионално обучение с продължителност три години, получено в специализирано училище („MBO“-scheme), или професионално обучение с продължителност три години в рамките на двойната система за чиракуване („LLW“), като и в двата случая за завършване на обучението се изисква полагане на изпит.“,

се заменя с текста:

„които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които професионално обучение с продължителност три години, получено в специализирано училище („MBO“-scheme), или професионално обучение с продължителност три години в рамките на двойната система за чиракуване („LLW“), като и в двата случая за завършване на обучението се изисква полагане на изпит.“