18/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

95


32005E0792


L 299/72

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2005/792/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2005 година

относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид че:

(1)

На 23 май 2005 г. Съветът осъди решително прекаленото, прекомерно и сляпо използване на сила от страна на узбекистанските сили за сигурност по време на събитията в Андижан през месец май, и изказа дълбоко съжаление, че узбекистанските власти не са отговорили по подходящ начин на искането на Обединените нации за провеждане на независимо международно разследване на тези събития.

(2)

На 13 юни 2005 г. Съветът осъди отказа на узбекистанските власти да разрешат провеждане на независимо международно разследване на събитията, които са станали наскоро в Андижан, и заяви отново твърдото си убеждение, че трябва да бъде проведено независимо и надеждно международно разследване и прикани настойчиво узбекистанските власти да преразгледат позицията си преди края на юни 2005 г.

(3)

На 18 юли Съветът припомни своите изводи, направени на 23 май и на 13 юни, и изрази съжаление, че узбекистанските власти не са преразгледали позицията си преди изтичането на предвидения срок, а по-специално края на месец юни. Във връзка с това Съветът посочи, че ще разгледа приемането на мерки насочени срещу Узбекистан, като въвеждане на ембарго върху износа към Узбекистан на въоръжение, военно оборудване и снаражения, които биха могли да бъдат използвани за вътрешни репресии, както и други целеви мерки.

(4)

На 3 октомври 2005 г. Съветът изрази още веднъж дълбока загриженост от положението в Узбекистан и осъди решително отказа на узбекистанските власти да разрешат провеждането на независимо международно разследване на събитията, които са станали през месец май в Андижан. Той посочи, че ще продължава да отдава първостепенно значение на започването на независимо международно разследване, което да бъде надеждно и прозрачно.

(5)

Поради това че силите за сигурност на страната са използвали прекалено, прекомерно и сляпо сила по време на събитията в Андижан, Съветът реши да наложи ембарго върху износа към Узбекистан на въоръжение, военно оборудване и снаражения, които биха могли да бъдат използвани за вътрешни репресии.

(6)

Съветът реши също така да приложи ограничения по отношение приемането в Европейския съюз на лицата, които носят пряка отговорност за сляпото и прекомерно използване на сила в Андижан, и които създават пречки за провеждането на независимо разследване.

(7)

Съветът реши да приложи тези мерки първоначално за период от една година. Междувременно той ще преразглежда прилаганите от него мерки, като има предвид всяка настъпила значителна промяна по отношение на настоящото положение, по специално във връзка с:

i)

протичането и изхода на текущите съдебни процеси срещу лицата, обвинени че са предизвикали безредиците в Андижан и са взели участие в тях;

ii)

положението относно задържането и преследването на лицата, които са поставили под съмнение предоставената от узбекистанските власти версия за събитията в Андижан;

iii)

сътрудничеството на Узбекистан с независимия международен докладчик, който евентуално ще бъде назначен да разследва безредиците в Андижан;

iv)

резултатът от евентуално независимо международно разследване,

и всяка промяна в поведението, която свидетелства за волята на узбекистанските власти да съблюдават принципите на зачитане на правата на човека, на правовата държава и на основните свободи.

(8)

За прилагането на някои мерки е необходимо прибягването до действие на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

1.   Забранява се продажбата и доставянето на Узбекистан, както и трансфера и износа за тази страна от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове, плаващи под техен флаг, или чрез въздухоплавателни средства, носещи техни национални опознавателни знаци, на въоръжение и свързано с него военно оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и муниции, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за него, независимо дали горепосочените са с произход от територията на държавите-членки или не.

2.   Забранява се продажбата и доставянето на Узбекистан, както и трансфера и износа, предназначен за тази страна, на посоченото в приложение I оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресии.

3.   Забранява се:

i)

оказването на техническа помощ, брокерски услуги и всякакви други услуги, свързани с военни дейности, както и доставянето, производството, поддръжката и използването на военно оборудване и свързаните с него средства от всякакъв вид, включително оръжия и муниции, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за горепосоченото оборудване или на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, пряко или непряко, на което и да е физическо лице или юридическо лице, институция или организация, които се намират на територията на Узбекистан, или които са предназначени за използване в тази страна;

ii)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с военни дейности, по-специално отпускането на субсидии, заеми или застраховане на износа за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на въоръжение и свързаното с него военно оборудване от всякакъв вид, или за оказване на техническа помощ, брокерски услуги и всякакъв друг тип свързани с тях услуги, или имащи връзка с оборудване, което би могло да бъде използвано за вътрешни репресивни действия, пряко или непряко, на което и да е физическо или юридическо лице, институция или организация в Узбекистан, или които са предназначени за използване в тази страна.

Член 2

1.   Член 1 не се прилага:

i)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни и защитни цели или за програми на Обединените нации, Европейския съюз или Общността, свързани с изграждане на институции или за операции по управление на кризи от Европейския съюз и Обединените нации;

ii)

по отношение на доставката, трансфера или износа на въоръжение и оборудване, посочени в член 1, и предназначени за дислоцираните сили в Узбекистан от донорите на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) и операцията „Трайна свобода“;

iii)

по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, но предназначено единствено за хуманитарни и защитни цели;

iv)

по отношение на предоставянето на финансиране, оказването на финансова или техническа помощ, свързана с оборудването, посочено в точки i), ii) и iii),

при условие че въпросният износ е бил предварително одобрен от съответниата компетентна власт.

2.   Член 1 не се прилага по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно внесени в Узбекистан, предназначени единствено за лично ползване от персонала на ООН, Европейския съюз, Общността или от служители на нейните държави-членки, от представители на медиите, хуманитарни работници, персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал.

Член 3

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да не допускат влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, изброени в Приложение II, които носят пряка отговорност за сляпото и прекомерно използване на сила в Андижан, и които създават пречки за провеждането на независимо разследване.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да отказват достъп до своята територия на своите граждани.

3.   Параграф 1 се прилага без да се засягат случаите, при които една държава-членка е обвързана със задължение по силата на международното право, а по-специално:

i)

в качеството ѝ на държава-домакин на международна междуправителствена организация;

ii)

в качеството ѝ на държава-домакин на международна конференция, свикана от Обединените нации или провеждана под нейната егида;

iii)

по силата на многостранно споразумение, което дава привилегии и имунитети; или

iv)

по силата на Договора за помирение (Латеранските споразумения), сключен през 1929 г. между Светия престол (Държавата Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се прилага също така в случаите, когато дадена държава-членка е страна-домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът трябва да бъде надлежно информиран във всеки един от случаите, когато някоя държава-членка прилага изключението, предвидено в параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да правят изключения от наложените в параграф 1 мерки, когато пътуването на дадено лице е оправдано от наложителни хуманитарни причини, или когато лицето пътува, за да присъства на междуправителствени заседания, включително на заседания, организирани по инициатива на Европейския съюз, на които се провежда политически диалог, имащ за цел прякото подпомагане на развитието на демокрацията, правата на човека и правовата държава в Узбекистан.

7.   Държава-членка, която желае да извърши изключение по смисъла на параграф 6, нотифицира в писмена форма Съвета за това. Приема се, че прилагането на изключението е разрешено, освен ако един или няколко члена на Съвета не се противопоставят на прилагането му в писмена форма в рамките на два работни дни след деня на получаването на въпросното уведомление. Когато един или няколко члена на Съвета се противопоставят на допускането на изключение, Съветът чрез гласуване с квалифицирано мнозинство може да реши да разреши прилагането на предложеното изключение.

8.   Когато при прилагане на параграфи 3, 4, 6 и 7 една държава-членка разрешава на посочените в приложение II лица да влязат или да преминат транзитно през нейната територия, това разрешение се ограничава до целта, за която е издадено, и за лицата, за които то се отнася.

Член 4

Не може да бъде провеждано никакво техническо заседание, програмирано в съответствие със Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна и Република Узбекистан от друга страна (1).

Член 5

Настоящата обща позиция се прилага за период от дванадесет месеца. Тя ще бъде предмет на постоянно преразглеждане. Тя ще бъде подновявана или изменяна и допълвана при необходимост, ако Съветът прецени, че целите ѝ не са били постигнати.

Член 6

Настоящата обща позиция влиза в сила от деня на приемането ѝ.

Член 7

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2005 година.

За Съвета

Председател

T. JOWELL


(1)  ОВ L 229, 31.8.1999 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на оборудването, което може да се използва за вътрешни репресии

Оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, посочено в член 1, параграф 2

Списъкът, който следва, не включва артикулите, които са специално конструирани или видоизменени, за да се използват за военна употреба.

1.

Каски, които осигуряват балистична защита, каски, използвани при борба срещу безредици, щитове, използвани при борба срещу безредици, щитове за балистична защита, както и техните специално разработени компоненти.

2.

Специално конструирано оборудване за пръстови отпечатъци.

3.

Прожектори с регулиране на мощността.

4.

Оборудване за сгради, снабдено с балистична защита.

5.

Ловджийски ножове.

6.

Специално конструирано оборудване за производство на пушки.

7.

Оборудване за ръчно зареждане на муниции.

8.

Устройства за прихващане на комуникации.

9.

Транзисторни оптични детектори.

10.

Тръби за усилване на изображения.

11.

Телескопични оръжейни мерници.

12.

Гладко цевни оръжия и муниции за тях, различни от специално конструираните за военна употреба, и техните специално разработени компоненти, с изключение на:

пистолети за изстрелване на сигнални ракети;

пневматични пушки или пушки за стрелба с патрони, конструирани за промишлена употреба или за безболезнено зашеметяване на животни.

13.

Симулатори, предназначени за обучение по използването на огнестрелни оръжия и техните специално конструирани или видоизменени компоненти и принадлежности.

14.

Бомби и гранати, различни от специално конструираните за военна употреба, и техните специално конструирани компоненти.

15.

Защитни облекла, различни от произведените според военните стандарти или военните изисквания, и техните специално конструирани компоненти.

16.

Всички колесни превозни средства, годни за използване извън пътищата, които са произведени или впоследствие са снабдени със средства за осигуряване на балистична защита, и профилираните брони за тези превозни средства.

17.

Водни оръдия и техните специално конструирани или видоизменени компоненти.

18.

Превозни средства, оборудвани с водни оръдия.

19.

Превозни средства, които са специално конструирани или видоизменени, за да бъдат електрифицирани за отблъскване на нападатели, и техните специално конструирани или видоизменени компоненти, използвани за тази цел.

20.

Акустични устройства, представяни от производителя или доставчика като оборудване за борба срещу безредици, и техните специално конструирани компоненти.

21.

Белезници за крака, вериги, гривни и електрошокови колани, специално конструирани за задържане на хора, с изключение на:

белезници, чийто габаритен размер включително веригата не надвишава 240 мм при заключено положение.

22.

Преносими устройства, конструирани или модифицирани за употреба при борба с безредици или за лична самозащита чрез разпръскване на вещества за временно неутрализиране на противника (като например сълзотворни газове или аерозолни спрейове с чер пипер) и техните специално създадени компоненти.

23.

Преносими устройства, конструирани или модифицирани за употреба при борба с безредици или за лична самозащита чрез електрошок [включително електрошокови палки и щитове, пушки за постигане на зашеметяващ ефект и пушки за въздействие посредством електрически заряди (тазери)], и техните специално конструирани или видоизменени компоненти, използвани за тази цел.

24.

Електронни уреди за откриване на скрити експлозиви и техните специално конструирани компоненти, с изключение на:

устройства за телевизионно или рентгеново контролиране.

25.

Електронни уреди за радиоелектронно заглушаване, специално конструирани за възпрепятстване на дистанционното радиоуправляемо взривяване на самоделни взривни устройства и техните специално конструирани компоненти.

26.

Уреди и устройства, специално конструирани да задействат взривяване по електрически или неелектрически начин, включително устройства за възпламеняване, детонатори, възпламенители, детонаторни релета и шнурове и техните специално конструирани компоненти, с изключение на:

тези, които са конструирани за специфична търговска употреба, състоящи се в задействане или функциониране посредством взрив на други уреди или устройства, и чиято функция не се състои в създаване на взривове (например устройствата за надуване на въздушни възглавници на автомобили, електрически предпазители на приспособления за включване на пожарни водоразпръсквачи.

27.

Уреди и устройства специално конструирани за отстраняване на експлозиви и муниции, с изключение на:

покривала за бомби;

контейнери, конструирани за поставяне в тях на предмети, които са или могат да бъдат самоделни взривни устройства.

28.

Уреди за нощно виждане, устройства за получаване на топлинно изображение и тръби за усилване на изображения или конструирани за тази цел транзисторни детектори.

29.

Експлозивни заряди за линейно рязане.

30.

Експлозиви и експлозивни вещества, както следва:

аматол,

нитроцелулоза (съдържаща повече от 12,5 % азот),

нитрогликол,

пентаеритритол тетранитрат (PETN),

пикрилхлорид,

тринитрофенилметилнитрамин (тетрил),

2,4,6-тринитротолуол (TNT).

31.

Специално създадени програмни продукти и технологии, необходими при употребата на всички посочени по-горе артикули.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на лицата, визирани в член 3 на настоящата обща позиция

1.

Фамилно име, лично име: Almatov, Zakirjan

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Министър на вътрешните работи

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава): Tashkent, Узбекистан

Дата на раждане:

10 октомври 1949 г.

Място на раждане (град, държава): Tashkent, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване): Дипломатически паспорт номер DA 0002600

Националност: Узбек

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:): Няма

2.

Фамилно име, лично име: Moullajonov, Takhir Okhunovitch

Друго име: друго графично изписване на неговото фамилно име: Moullajanov

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Първи заместник-министър на вътрешните работи

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, страна): Tashkent, Узбекистан

Дата на раждане:

10 октомври 1950 г.

Място на раждане (град, държава): Ferghana, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване): Дипломатически паспорт номер DA 0003586 с дата на валидност до 5.11.2009 г.

Националност: Узбек

Други сведения (например, име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:): Няма

3.

Фамилно име, лично име: Goulamov, Kadir Gafurovich

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Министър на отбраната

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, страна): Tashkent, Узбекистан

Дата на раждане:

17 февруари 1945 г.

Място на раждане (град, държава): Tashkent, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване): Дипломатически паспорт номер DA 0002284 с дата на валидност до 24.10.2005 г.

Националност: Узбек

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:): Няма

4.

Фамилно име, лично име: Ruslan Mirzaev

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Съветник, секретар на Съвета за национална сигурност

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

5.

Фамилно име, лично име: Saidullo Begaliyevitch Begaliyev

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Областен управител на Andizhan

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

6.

Фамилно име, лично име: Kossimali Akhmedov

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Дивизионен генерал

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

7.

Фамилно име, лично име: Ergachev, Ismail Ergachevitch

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Дивизионен генерал (пенсиониран)

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, страна): Неизвестни

Дата на раждане:

5 август 1945 г.

Място на раждане (град, държава): Vali Aitachaga, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване): Неизвестен

Националност: Узбек

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:): Няма

8.

Фамилно име, лично име: Pavel Islamovitch Ergachev

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

9.

Фамилно име, лично име: Vladimir Adolfovitch Mamo

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Дивизионен генерал

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

10.

Фамилно име, лично име: Gregori Pak

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

11.

Фамилно име, лично име: Valeri Tadjiev

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Полковник

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, държава):

Дата на раждане:

Място на раждане (град, държава):

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване):

Националност:

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:):

12.

Фамилно име, лично име: Inoyatov, Roustam Raoulovitch

Друго име:

Пол: Мъжки

Ранг, длъжност: Председател на СНБ (Съвета за национална сигурност)

Адрес (улица и номер, пощенски код, град, страна): Tashkent, Узбекистан

Дата на раждане:

22 юни 1944 г.

Място на раждане (град, държава): Sherabad, Узбекистан

Номер на паспорта или на картата за самоличност (включително държавата, мястото и датата на издаване): Паспорт номер DA 0003171 (дипломатически паспорт) и 0001892 (дипломатически паспорт) с дата на валидност до 15.9.2004 г.

Националност: Узбек

Други сведения (например име на бащата и на майката, данъчен номер, телефонен номер или факс:): Няма