21.6.2005   

BG

Официалното издание на Европейския съюз

L 157/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

от 25 април 2005 г.

относно приемането на Република България и Румъния в Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и в частност член 49 от него,

Като взе предвид становището на Комисията (1),

Като взе предвид одобрението на Европейския парламент (2),

Като има предвид, че Република България и Румъния са подали молби за членство в Европейския съюз,

РЕШИ:

да приеме тези молби за членство; условията за присъединяване и промените в Учредителните договори, свързани с това присъединяване, подлежат на споразумение между държавите-членки, Република България и Румъния.

Съставено в Люксембург, 25 април 2005 г.

За Съвета

Председател

Ж. АСЕЛБОРН


(1)  Становище, дадено на 22 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Одобрение, дадено на 13 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).