13/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


32005D0513


L 187/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2005 година

относно хармонизираното използване на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за внедряване на безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)

(нотифицирано под номер С(2005) 2467)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/513/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка в политиката в Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Препоръка 2003/203/ЕО на Комисията от 20 март 2003 г. относно хармонизираното осигуряване на обществен R-LAN достъп до обществените мрежи и услуги за електронна комуникация в Общността (2) се препоръчва държавите-членки да разрешат осигуряването на обществен R-LAN достъп до обществените мрежи и услуги за електронна комуникация в наличната лента от 5 GHz.

(2)

Наред с това се счита, че във връзка с Решение № 676/2002/ЕО би било необходимо по-нататъшното хармонизиране по-специално на лентата от 5 GHz, за да се гарантира наличност на лентата за местни радиомрежи във всички държави-членки, както и с оглед облекчаване на все по-нарастващото претоварване на лентата от 2,4 GHz, предназначена за R-LAN с Решение (01)07 на Европейския комитет по радиокомуникации (3).

(3)

Съответните части от лентата от 5 GHz са разпределени за мобилни услуги, изключващи въздухоплавателните мобилни услуги, на първична основа, във всичките три региона на Международния съюз по телекомуникации (ITU) от Световната конференция по радиосъобщения през 2003 г. (WRC-03) предвид необходимостта от защита на останалите първични услуги в тези честотни ленти.

(4)

WRC-03 прие Резолюция 229 на ITU-R за „Използване на обхватите 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz от мобилните служби за внедряване на безжични системи за достъп, включително радиомрежи с местно значение“, която бе стимул за по-нататъшната европейска хармонизация с оглед осигуряване на бърз достъп на системите R-LAN в рамките на Европейския съюз.

(5)

С оглед осъществяването на такова хармонизиране на 23 декември 2003 г. Комисията предостави мандат (4) на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (СЕРТ), съгласно член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър в честотната лента от 5 GHz за използване при RLAN.

(6)

В резултат от получаването на този мандат СЕРТ, с помощта на своя Комитет за електронни комуникации, дефинира в своя доклад (5) от 12 ноември 2004 г. и в своето Решение ЕСС/DЕС(04)08 от 12 ноември 2004 г. конкретните технически и експлоатационни условия за натоварване на конкретните честоти в честотната лента от 5 GHz, които са приемливи за Комисията и за Комитета по радиочестотния спектър, и следва да започнат да се прилагат в Общността с цел обезпечаване развитието в Общността на WAS/RLAN на хармонизирана основа.

(7)

Оборудването за WAS/RLAN следва задължително да отговаря на изискванията от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (6). Член 3.2 от настоящата директива задължава производителите да гарантират, че оборудването не довежда до вредни смущения за останалите потребители в спектъра.

(8)

В редица държави-членки е налице съществена нужда от експлоатация на военни и метеорологични радари в лентите между 5 250 и 5 850 MHz, което обстоятелство налага наличието на специфична защита срещу вредните смущения с източник WAS/RLAN.

(9)

Наред с това е налице и необходимост от конкретизиране на подходящи еквивалентни лимити и експлоатационни ограничения на еквивалентната изотропно излъчена мощност, например ограничения за използване във вътрешни помещения, отнасящи се до WAS/RLAN и по-специално в честотната лента 5 150-5 350 MHz с цел осигуряване защита на системите за наземно проучване – спътникова служба (активна), службата за изследвания на Космоса (активна) и мобилно-спътникова служба захранващи връзки.

(10)

Както бе посочено в отчета на СЕРТ, обменът между радарите в радиоопределителната служба и WAS/RLAN в честотните ленти 5 250-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz е осъществим само при прилагане на ограничения по отношение на мощността и техники за смекчаване, които гарантират, че WAS/RLAN не проявяват смущения при радарните програми/системи. Поради това в хармонизирания стандарт EN 301 893 (7), разработен от Европейския институт по телекомуникационни стандарти (ETSI) с цел обезпечаване на презумпция за съответствие за оборудването WAS/RLAN с Директива 1999/5/ЕО, бяха включени контрол върху мощността на предавателите (ТРС) и избор на динамична честота (DFS). Контролът на мощността на предавателя (ТРС) в WAS/RLAN в честотните ленти 5 250-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz би улеснил обмена със спътниковите служби чрез значително намаляване на добавената интерференция. DFS, който отговаря на изискванията за намиране и реакция, както и на експлоатационните изисквания, формулирани в приложение I към Препоръка ITU-R M.1652 (8), предотвратява едновременното използване на радиочестоти от радари и WAS/RLAN. Ще се наблюдава и контролира ефективността на техниките за смекчаване в стандарта EN 301 893 при защитата на радари с фиксирана честота. При това, този стандарт подлежи на преразглеждане с оглед актуализирането му с нови разработки въз основа на проучването, проведено от държавите-членки и отнасящо се до подходящи методи за изпитване и процедури за техники за смекчаване.

(11)

На общностно равнище и на ITU равнище се признава, че е налице необходимост от провеждане на по-нататъшни изследвания и от разкриване на възможности за разработване и развитие на алтернативни техникоексплоатационни условия за WAS/RLAN, докато същите все още обезпечават адекватна защита по отношение на останалите първични служби в дадена конкретна радиолокация. Освен това е наложително вътрешнодържавните администрации да проведат кампания по измерване и изпитване с оглед улесняване на съвместното съществуване на различните служби. При бъдещото преразглеждане на настоящото решение ще се взимат предвид точно такива изследвания и разработки.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Целта на настоящото решение е хармонизиране на условията за наличност и целесъобразно използване на честотните ленти 5 150-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz за безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN).

Член 2

а)

„Безжични системи за достъп, включително местни радиомрежи (WAS/RLAN)“ означава широколентови радиосистеми, които позволяват безжичен достъп за обществени и частни приложения, независимо от разположената отдолу мрежова топология.

б)

„Използване във вътрешни помещения“ означава използване във вътрешността на дадена сграда, включително по места, които се възприемат като такава, например самолет, където екранирането обикновено обезпечава необходимата атенюация, улесняваща обмена с останалите служби.

в)

„Средна еквивалентна изотропно излъчена мощност (е.i.r.p.)“ означава еквивалентна изотропно излъчена мощност по време на неравномерно предаване на данни, която съответства на най-високата мощност при прилагане на контрол над мощността.

Член 3

Най-късно до 31 октомври 2005 г. държавите-членки определят честотните ленти 5 150-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz и вземат всички необходими мерки с оглед внедряването на WAS/RLAN при спазване на специалните условия, определени в член 4.

Член 4

1.   В честотната лента 5 150-5 350 MHz WAS/RLAN се ограничават до използване във вътрешни помещения с максимална средна е.i.r.p. до 200 mW.

а)

до 0,25 mW/25 kHz в която и да е лента от 25 kHz в честотната лента 5 150-5 250 MHz, и

б)

до 10 mW/MHz в която и да е лента от 1 MHz в честотната лента 5 250-5 350 MHz.

2.   В честотната лента 5 470-5 725 MHz WAS/RLAN за използване във вътрешни помещения и извън сградите се ограничават до максимална средна е.i.r.p. 1 W и до гъстота на максималната средна еквивалентна изотропно излъчена мощност 50 mW/MHz в която и да е лента от 1 MHz.

3.   WAS/RLAN, работещи в честотните ленти 5 250-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz, използват контрол на мощността на предавателя, който обезпечава, средно взето, фактор на смекчаване от поне 3 dB спрямо максималната изходна мощност на системите.

Ако не се използва контрол на мощността на предавателя, максималната средна е.i.r.p. и съответните граници на средната гъстота на максималната средна е.i.r.p. за честотните ленти 5250-5350 MHz и 5 470-5 725 MHz се редуцират с 3 dB.

4.   WAS/RLAN, работещи в честотните ленти 5 250-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz, използват технически прийоми за смекчаване, които да дават поне същата защита, каквато е залегнала в изискванията за намиране и реакция, както и на експлоатационните изисквания, формулирани в EN 301 893, с цел осигуряване на съвместима работа на радиоопределителните системи. Такива технически прийоми за смекчаване изравняват вероятността от избиране на конкретен канал за всички налични канали с оглед обезпечаване, средно взето, на почти равномерно разпределение на натоварването на спектъра.

5.   Държавите-членки подлагат техническите прийоми за смекчаване на редовен преглед и докладват на Комисията след провеждането на такива прегледи.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2005 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 12.

(3)  Решение (01)07 на Европейския комитет по радиокомуникации от 12 март 2001 г. относно хармонизираните честоти, техническите характеристики и освобождаването от индивидуално лицензиране на устройствата с къс обхват, използвани за местни радиомрежи (R-LAN), работещи в честотна лента 2 400-2 483,5 MHz.

(4)  Мандат на СЕРТ за хармонизиране на техническите и в частност, на експлоатационните възможности, насочен към ефективното използване на спектъра с RLAN в лентите 5 150-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz.

(5)  Отговор на СЕРТ на мандата на ЕО за хармонизиране на техническите и в частност, на експлоатационните възможности с цел ефективното използване на спектъра от RLAN в лентите 5 150-5 350 MHz и 5 470-5 725 MHz.

(6)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.

(7)  EN 301 893 е хармонизиран стандарт, разработен от Европейския институт за телекомуникационни стандарти, секретариат на ETSI, със заглавие „Широколентови мрежи за радиодостъп“ (BRAN); 5-гигахерцов високопроизводителен RLAN; хармонизиран EN, включващ основните изисквания от член 3.2 от Директивата за радиооборудването и оборудването за телекомуникационните терминали. ETSI е признат съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Този уеднаквен стандарт е съставен в съответствие с мандат, издаден съобразно съответните процедури, залегнали в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Пълният текст на EN 301 893 може да се получи на адрес: ETSI 650 Route des Lucioles F-06 921 Sophia Antipolis Cedex.

(8)  Препоръка ITU-R M.1652 избор на динамична честота (DFS) в безжичните системи за достъп, включително радиомрежите с местно значение с оглед обезпечаване защита за радиоопределителната служба в 5-гигахерцовия честотен обхват (Въпроси IТU-R 212/8 и IRU-R 142/9).