19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

179


32005D0511


L 185/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ 2005/511/ПВР НА СЪВЕТА

от 12 юли 2005 година

относно защитата на еурото срещу фалшифициране чрез определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, буква б) и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид инициативата на Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Като законна валута на дванадесет държави-членки, еурото все повече се е превърнало в глобална валута и поради това е станало основна цел на международните фалшификаторски организации в Европейския съюз и в трети страни.

(2)

Следва да бъде предотвратено по-нататъшното нарастване на фалшификациите на еурото, които биха възпрепятствали безпроблемното обращение на еуробанкноти и еуромонети.

(3)

Сътрудничеството между държавите-членки, както и между държавите-членки и Европол, трябва да бъде задълбочено с цел укрепване на системата за защита на еурото от фалшификации извън територията на Европейския съюз.

(4)

Международната конвенция за борба с подправянето на парични знаци, подписана в Женева на 20 април 1929 г. (наричана по-долу „Женевската конвенция“) следва да се прилага по-ефективно в условията на европейската интеграция.

(5)

Третите държави се нуждаят от централно бюро за контакти за информация относно фалшификациите на еурото и цялата информация следва да се събира в Европол с цел анализ.

(6)

С оглед на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 г. за засилване на защитата срещу фалшифицирането чрез наказателни и други санкции с оглед пускането в обращение на еурото (3) Съветът смята за уместно, всички държави-членки да се присъединят към Женевската конвенция и да създадат национални бюра по смисъла на член 12 от тази конвенция.

(7)

Съветът смята за целесъобразно да определи Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото по смисъла на член 12 от Женевската конвенция,

РЕШИ:

Член 1

1.   За държавите-членки, които са договарящи се страни по Женевската конвенция, Европол изпълнява функциите на централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото по смисъла на член 12, първо изречение от Женевската конвенция, в съответствие с декларацията в приложението (наричана по-долу „декларацията“). По отношение на фалшификациите на всички останали валути и функциите на централно бюро, които съгласно декларацията не са възложени на Европол, националните централни бюра запазват досегашните си правомощия.

2.   Правителствата на държавите-членки, които са договарящи се страни по Женевската конвенция, се присъединяват към декларацията и възлагат на представителя на Федерална република Германия да предаде декларациите на генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2005 година.

За Съвета

Председател

G. BROWN


(1)  ОВ C 317, 22.12.2004 г., стр. 10.

(2)  Становище от 12 април 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 140, 14.6.2000 г., стр. 1, Рамково решение, изменено с Рамково решение 2001/888/ПВР (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация от … за определяне на Европол за централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еурото

…, която е държава-членка на Европейския съюз, предоставя на Европейската полицейска служба (наричана по-долу „Европол“) мандат за борба срещу фалшифицирането на еурото.

С цел по-ефективно прилагане на Женевската конвенция от 1929 г., … в бъдеще ще изпълнява задълженията си, както следва:

1.

По отношение на фалшифицирането на еурото, Европол — в рамките на своите цели съгласно Акта на Съвета от 26 юли 1995 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (1) — изпълнява функциите на централно бюро по смисъла на членове 12 - 15 от Женевската конвенция от 1929 г.

1.1.

Европол събира и обработва, в съответствие с Конвенцията за Европол, цялата информация, която би улеснила разследването, предотвратяването и борбата срещу фалшифицирането на еуро, и предава тази информация незабавно на националните централни бюра на държавите-членки.

1.2.

В съответствие с Конвенцията за Европол, и по-специално в съответствие с член 18 от нея, и съгласно Акта на Съвета от 12 март 1999 г. за определяне на разпоредбите за предаване на лични данни от Европол на трети държави и трети организации (2), Европол поддържа преки контакти с централните бюра за изпълнение на задачите по точки 1.3, 1.4 и 1.5 от настоящата декларация.

1.3.

Европол предава на централните бюра на третите държави, когато смята за целесъобразно, набор от истински образци на намиращите се в обръщение парични знаци на еуро.

1.4.

Европол периодично нотифицира централните бюра на третите държави за всяка нова емисия на парични знаци и за изтеглянето от обращение на парични знаци.

1.5.

Европол нотифицира – освен в случаи от чисто местно значение – централните бюра на третите държави, когато смята за целесъобразно, за следното:

всяко намиране на фалшиви или фалшифицирани парични знаци еуро. Към нотификацията за фалшифициране се прилага техническо описание на фалшификата, което се предоставя изключително от емисионния орган, чиито банкноти са били фалшифицирани. Освен това се прилага фотографска снимка и по възможност – къс от фалшивите банкноти. Независимо от споменатите по-горе съобщение и техническо описание, на заинтересованите централни бюра в спешни случаи може да бъде предадено поверително съобщение и кратко описание от полицейските служби;

установените подробности за фалшификата с информация, дали според констатациите е възможно изземане на цялото количество фалшиви пари, пуснати в обращение.

1.6.

Като централно бюро на държавите-членки Европол участва в конференциите по въпросите на фалшифициране на еурото по смисъла на член 15 от Женевската конвенция.

1.7.

Ако Европол не може да изпълни задачите по точки от 1.1 до 1.6 съгласно Конвенцията за Европол, националните централни бюра на държавите-членки запазват своите правомощия.

2.

По отношение на фалшифицирането на всички други валути и функциите на централно бюро, които не са делегирани на Европол в съответствие с точка 1, националните централни бюра запазват досегашните си правомощия.

Име на представителя …, дата …


(1)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 88, 30.3.1999 г., стр. 1. Акт на Съвета, изменен с Акт на Съвета от 28 февруари 2002 г. (ОВ C 76, 27.3.2002 г., стр. 1).