15/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

201


32005D0370


L 124/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2005 година

за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси

(2005/370/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Конвенцията от Орхус) има за цел да осигури обществените права и да наложи на партиите и обществените органи задължения относно достъпa до информация и общественото участие и достъпа до правосъдие по екологични въпроси.

(2)

Подобряването на обществения достъп до информация и едно по-широко участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие, са съществени инструменти за осигуряване на обществената информираност по въпросите на околната среда и за популяризиране на по-доброто прилагане и въвеждане на екологичното законодателство. По този начин то спомага да се укрепи и направи по-ефективна политиката за опазване на околната среда.

(3)

Конвенцията от Орхус все още подлежи на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване от държавите и регионалните организации за икономическа интеграция.

(4)

В съответствие с изискванията на Конвенцията от Орхус регионалните организации за икономическа интеграция трябва да декларират в документите си за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване нивото на своята компетентност по отношение на въпросите, регулирани от конвенцията.

(5)

Общността, в съответствие с Договора, и по-специално член 175, параграф 1 от него, е в компетенциите си, заедно със своите държави-членки, да бъде страна по международни споразумения и да изпълнява задълженията, произтичащи от тях, като така допринася за изпълнението на целите, записани в член 174 от Договора.

(6)

Общността и повечето от нейните държави-членки подписаха Конвенцията от Орхус през 1998 г. и от тогава насочиха усилията си за приемане на конвенцията. Междувременно съответното законодателство на Общността беше приведено в съответствие с конвенцията.

(7)

Целта на Конвенцията от Орхус, както е заложена в член 1 от нея, е в съответствие с целите на политиката на Общността по опазване на околната среда, описани в член 174 от Договора, съгласно които Общността, споделяйки компетенциите си с държавите-членки, вече е приела подробен набор от законодателни мерки, който се развива и допринася за постигането на целта на конвенцията не само чрез собствените си институции, но също и чрез обществените органи в своите държави-членки.

(8)

Конвенцията от Орхус следва да бъде одобрена,

РЕШИ:

Член 1

Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Конвенция от Орхус) се одобрява от името на Общността.

Текстът на Конвенцията от Орхус е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/ата, упълномощено/и да депозира/т инструмента за одобряване при генералния секретар на Организацията на обединените нации в съответствие с член 19 от Конвенцията от Орхус.

Същевременно, посоченото лице/а депозира/т декларациите, определени в приложението към настоящото решение, в съответствие с член 19 от Конвенцията от Орхус.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2005 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  Становище от 31 март 2004 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 19 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ ПО ЕКОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ

Европейската общност декларира, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него, че е компетентна да бъде страна по международни споразумения и да изпълнява задълженията, произтичащи от тях, което допринася за изпълнението на следните цели:

съхранение, защита и подобряване на качеството на околната среда,

защита на човешкото здраве,

разумно и рационално използване на природните ресурси,

насърчаване на мерки на международно равнище, които са насочени към решаване на проблеми на околната среда от регионално или световно значение.

Освен това Европейската общност декларира, че вече е приела няколко законодателни инструмента, задължителни за нейните държави-членки, в изпълнение на разпоредбите на настоящата конвенция, и ще предостави и актуализира, както е целесъобразно, пред депозитаря списък на тези законодателни инструменти в съответствие с член 10, параграф 2 и член 19, параграф 5 от конвенцията. По-специално Европейската общност декларира също, че действащите законодателни инструменти не обхващат напълно изпълнението на задълженията, произтичащи от член 9, параграф 3 от конвенцията, тъй като те се отнасят до административни и юридически процедури по възражения и пропуски от страна на частни лица и обществени органи, различни от институциите на Европейската общност, включени в член 2, параграф 2, буква г) от конвенцията, и че следователно нейните държави-членки са отговорни за поемането на тези задължения по време на одобряването на конвенцията от Европейската общност и ще останат такива, освен ако и дотогава, докато Общността, упражнявайки своите правомощия по Договора за ЕО, приеме разпоредби на Общността, обхващащи изпълнението на тези задължения.

Накрая Общността потвърждава своята декларация, направена при подписване на конвенцията, че институциите на Общността ще прилагат конвенцията в рамките на своите съществуващи и бъдещи правила за достъп до документи, както и другите правила от законодателството на Общността в областта, предмет на конвенцията.

Европейската общност е отговорна за изпълнението на онези задължения, произтичащи от конвенцията, които са обхванати от действащото законодателство на Общността.

Осъществяването на компетенциите на Общността по своя характер е предмет на непрекъснато развитие.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 2003/4/EО

Във връзка с член 9 от Конвенцията от Орхус Европейската общност кани страните по конвенцията да вземат предвид член 2, параграф 2 и член 6 от Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда. Тези разпоредби дават на държавите-членки на Европейската общност възможността в изключителни случаи и при строго определени условия да изключат някои институции и власти от правилата по преразглеждане на процедурите във връзка с решения по молби за информация.

Следователно ратификацията от страна на Европейската общност на Конвенцията от Орхус обхваща всяко едно възражение от държава-членка на Европейската общността до степента, при която това възражение е съвместимо с член 2, параграф 2 и член 6 от Директива 2003/4/EО.