19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

169


32005D0358


L 114/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 април 2005 година

за определяне на седалището на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

(2005/358/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе пред вид член 15, пети параграф от Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативно сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (1) (наричана по-долу „Агенция“),

РЕШИ:

Член 1

Седалището на Агенцията е във Варшава (Полша).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 26 април 2005 година.

За Съвета

Председател

F. BODEN


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.