01/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

371


32005D0118


L 037/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И НА ОМБУДСМАНА

от 26 януари 2005 година

за създаването на Европейско училище по администрация

(2005/118/EО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН,

като взеха предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на тези Общности, установени с Регламент (EИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 2, параграф 2 от Правилника за персонала,

след консултации с Комитета по Правилника за персонала,

като имат предвид, че:

(1)

Институциите би следвало да увеличат инвестициите си в професионалното обучение на техния персонал.

(2)

По-доброто междуинституционално сътрудничество в тази област би допринесло за съгласуваност по отношение на необходимите човешки и финансови ресурси, както и същевременно за засилване на контактите между тях и разпространението на общи ценности и уеднаквени професионални практики.

(3)

За тази цел на един общ орган на междуинституционална основа следва да бъдат предоставени ресурси за провеждане на определени видове професионално обучение, предназначено за висшите чиновници и останалите служители на Европейските общности.

(4)

За целите на икономиите и ефективността този общ орган следва да бъде административно подчинен на съществуващ междуинституционален орган, а именно Европейската службата за подбор на персонал, създадена с Решение 2002/620/EО на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите и на Омбудсмана (2),

РЕШИХА:

Член 1

Създаване на Европейско училище по администрация

Създава се Европейско училище по администрация, наричано по-долу „Училището“.

Член 2

Задължения

1.   Училището провежда определени типове професионално обучение от името на институциите, които са подписали настоящото решение (наричани по-долу „институциите“), както и в рамките на определените от тях насоки, с цел развитие на човешките ресурси и подобряване на кариерното развитие.

2.   По искане на институциите училището:

а)

планира, организира и оценява дейностите по обучението;

б)

улеснява участието във външни дейности по обучение;

в)

изпълнява всички задачи, които са свързани или са в подкрепа на неговите задължения.

3.   Генералните секретари на институциите, секретарят на Съда на европейските общности и представителят на Омбудсмана установяват, а когато е уместно, променят областите на обучение, които трябва да бъдат обхванати от училището.

4.   По искане на институция, орган, служба или агенция училището може да предоставя съдействие по въпросите на обучението срещу заплащане.

Член 3

Искания, жалби и право на обжалване

Исканията и жалбите, които са свързани с упражняването на правомощията, предоставени съгласно член 2, параграф 2, се депозират в училището. Всяко обжалване в тази област е насочено срещу Комисията.

Член 4

Подчиненост

1.   Училището е административно подчинено на Европейската служба за подбор на персонал, наричана по-долу „Службата“.

2.   Тази подчиненост означава по-специално, че:

Управителният съвет на службата действа като управителен съвет на училището,

директорът на училището е ръководителят на службата,

персоналът на училището се назначава на постове, които принадлежат към службата,

приходите и разходите на училището съставляват неразделна част от бюджета на службата.

3.   Тази подчиненост може да бъде преустановена най-късно до 15 февруари 2008 г. с решение на Управителния съвет, което е взето с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 5, параграф 6 от Решение 2002/621/EО, на генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, секретаря на Съда на Европейските общности, генералните секретари на Сметната палата, на Икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите, както и представителя на Европейския омбудсман (3) и със съгласието на поне пет институции, които са подписали последното решение.

Член 5

Прилагане

Генералните секретари на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, секретарят на Съда на Европейските общности, генералните секретари на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, както и представителят на Европейския омбудсман вземат по взаимно съгласие необходимите мерки за прилагането на настоящото решение.

Член 6

Дата на влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2005 година.

За Европейския парламент редседател

Josep BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

Jean ASSELBORN

За Комисията

Председател

José Manuel Barroso

За Съда на Европейските общности

Председател

Vassilios SKOURIS

За Сметната палата

Председател

Hubert WEBER

За Европейския икономически и социален комитет

Председател

Anne-Marie SIGMUND

За Комитета на регионите

Председател

Peter STRAUB

За Европейския омбудсман

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО, Евратом) № 31/2005 (ОВ L 8, 12.1.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 53.

(3)  ОВ L 197, 26.7.2002 г., стр. 56.