19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

139


32005D0037


L 019/73

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2004 година

за изграждането на Европейски технически и научен център (ЕТНЦ) и за осигуряване координирането на техническите действия за защита на монетите в еуро срещу фалшифициране

(2005/37/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 211 от него,

като взе предвид Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. относно анализа и сътрудничеството в областта на фалшифицирането на монетите в еуро (1), Решение 2003/862/EО на Съвета от 8 декември 2003 г. за разширяване действието на Решение 2003/861/ЕО относно анализа и сътрудничеството в областта на фалшивите монети в еуро и върху държавите-членки, които не са приели еурото за единна валута (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на мерките, необходими за защита на еурото срещу фалшифициране (3), и по-специално член 5 от него предвижда анализът и класификацията на фалшивите монети да се извършват от Националния център за анализ на монетите (НЦАМ) на всяка държава-членка и от Европейския технически и научен център (ЕТНЦ). Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета (4) разширява прилагането на членове 1 — 11 от Регламент (ЕО) № 1338/2001 и за държавите-членки, които не са приели еурото за единна валута.

(2)

От октомври 2001 г. ЕТНЦ временно упражнява дейността си в Парижкия монетен двор, като се ползва от административното съдействие и сътрудничество на Комисията в съответствие с размяната на писма между председателя на Съвета и френския министър на финансите от 28 февруари и от 9 юни 2000 г.

(3)

ЕТНЦ допринася за изпълнението на целите на програма „Перикъл“ в съответствие с Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за приемане на програма на действие в областта на обмена, сътрудничеството и обучението, за защита на еурото от фалшифициране (5) и Решение 2001/924/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за разширяване действието на решението за изготвяне на програма за действие в областта на обмена, сътрудничеството и обучението за защита на еурото от фалшифициране (програма „Перикъл“) и върху държавите-членки, които не са приели еурото за единна валута (6).

(4)

Член 1 от Решение 2003/861/ЕО предвижда Комисията да изгради ЕТНЦ и да следи за правилното му функциониране, както и за координацията на действията, провеждани от компетентните технически органи за защита на еурото от фалшифициране. Член 1 от Решение 2003/862/ЕО разпорежда действието на Решение 2003/861/ЕО да се разшири и върху държавите-членки, които не са приели еурото за единна валута.

(5)

Френските органи се ангажираха чрез писмото на френския министър на финансите от 6 септември 2004 г. да поддържат сегашното разпределение за поемане на разходите между Парижкия монетен двор и Комисията. Размяната на писма между члена на Комисията, отговарящ за борбата с измамите, и френския министър на финансите относно постоянното установяване на ЕТНЦ за анализ и класификация на фалшивите монети в еуро, ще поднови принципите за организация на ЕТНЦ, изтъкнати във връзка с упражняването на временни начала на дейността на ЕТНЦ във Френския монетен двор на основание размяна на писма между председателството на Съвета и френския министър на финансите от 28 февруари и от 9 юни 2000 г.

(6)

Важно е наред с това да се следи редовната информация, подавана от Икономическия и финансов комитет (ИФК), Европейската централна банка, Европол, както и от компетентните национални органи за дейността на ЕТНЦ и положението с фалшифицирането на монети в еуро.

(7)

Следователно ЕТНЦ следва да се установи в Комисията в Брюксел, прикрепен към Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

(8)

Координирането от Комисията на действията, провеждани от всички компетентни технически органи по защитата на монетите в еуро от фалшифициране, включва методите за анализ на фалшивите монети в еуро, проучването на новите случаи на фалшиви монети и оценката на последствията, взаимното информиране за дейностите на НЦАМ и ЕТНЦ, външни съобщения в областта на фалшивите монети, откриването на фалшиви монети с апаратура за обработка на монети, както и проучването на всички технически проблеми в областта на фалшивите монети.

(9)

Тази координация изисква продължаването, в рамките на консултативния комитет за координация в областта на борбата с измамите (7), на работата на експертната група по фалшифициране на монети, съставена от отговорниците от НЦАМ и ЕТНЦ, председателствана и управлявана от Комисията, като се осигурява редовна информация от ИФЦ.

(10)

За да се даде ход на Решения 2003/861/ЕО и 2003/862/ЕО,

РЕШИ:

Член 1

Европейският технически и научен център (ЕТНЦ) се установява в рамките на Комисията в Брюксел, прикрепен към OLAF.

Член 2

ЕТНЦ анализира и класифицира всеки нов тип фалшива монета съгласно условията на член 5 от Регламент (ЕО) № 1338/2001. Той въздейства за реализирането на целите на програмата за действие на Общността „Перикъл“ в съответствие с член 4 от Решение 2001/923/ЕО. Той подпомага Националните центрове за анализ на монети (НЦАМ), както и полицейските органи и сътрудничи на съответните инстанции за анализ на фалшиви монети в еуро и засилване на защитата.

Член 3

Принципите на организация на ЕТНЦ са следните:

за целите на анализа на монетите Комисията е в правото си да вземе решение за членовете на своя персонал при Парижкия монетен двор с цел използване на оборудването му;

за да изпълни мисията си, ЕТНЦ използва персонал и оборудване на френския национален център за анализ на монети, както и лабораторията на Парижкия монетен двор, разположена в Песак. Френските власти предоставят приоритетно на разположение на ЕТНЦ персонал и оборудване;

съгласно прилаганото законодателство във финансовата сфера частта от разходите, свързана със задачите на ЕТНЦ, е за сметка на общия бюджет на Европейските общности. Предвид това, че Франция предоставя персонал, офиси и оборудване, както е упоменато по-горе, и отговаря за тяхната поддръжка, бюджетът на Общността покрива възнаграждението на служителите на Комисията, разходите за пътни и дребните текущи разходи.

OLAF отговаря за определянето, заедно с Парижкия монетен двор, на административния правилник на ЕНТЦ.

Член 4

Комисията координира действията, които изискват защитата на монетите в еуро срещу фалшифициране, чрез периодични съвещания на експерти по въпросите на подправените монети.

Икономическият и финансов комитет, Централната европейска банка, Европол, както и националните компетентни органи редовно биват информирани за дейността на ЕТНЦ и за състоянието в сферата на фалшифицирането на монети.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2004 година.

За Комисията

Michaele SCHREYER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44.

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 45.

(3)  ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50.

(6)  ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 55.

(7)  Решение 94/140/ЕО на Комисията (ОВ L 61, 4.3.1994 г., стр. 27).