01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

155


32004R2252


L 385/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) 2252/2004 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2004 година

относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. потвърди, че е необходим съгласуван подход в Европейския съюз за биометричните идентификатори или биометричните данни за документи за гражданите от трети страни, за паспортите на гражданите на Европейския съюз и за информационните системи (VIS и SIS II).

(2)

Бяха установени минимум стандарти за сигурност с резолюция на представителите на правителствата и държавите-членки, които се срещнаха в рамките на Съвета на 17 октомври 2000 г. (3). Уместно е настоящата резолюция да бъде актуализирана чрез мерки на Общността, за да се постигнат по-хармонизирани стандарти за сигурност за защита на паспортите и документите за пътуване срещу фалшификации. Същевременно биометричните идентификатори следва да се интегрират в паспортите и документите за пътуване, за да се създаде надеждна връзка между истинския притежател и документа.

(3)

Хармонизацията на отличителните знаци за сигурност и интеграцията на биометричните идентификатори е важна стъпка към използване на нови елементи в перспективата на бъдещото развитие на събитията на европейско ниво, която прави документите за пътуване по-сигурни и установява по-надеждна връзка между притежателя и паспорта и документа за пътуване, като важен принос за гарантирането на това, че те са защитени от фалшификация. Следва да се вземат предвид спецификациите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), и по-специално спецификациите, установени в Документ 9303 за машинно четене на документи за пътуване.

(4)

Настоящият регламент се ограничава с хармонизацията на отличителните знаци за сигурност, включително и биометричните идентификатори за паспорти и документи за пътуване на държавите-членки. Посочването на властите и органите, оправомощени да имат достъп до съхраняваните данни за документи, е въпрос на националното законодателство, предмет на съответните разпоредби в законодателството на Общността, законодателството на Европейския съюз или на международни споразумения.

(5)

Настоящият регламент следва да установи само такива спецификации, които не са секретни. Тези спецификации трябва да се допълнят със спецификации, които могат да останат секретни, за да се предотврати рискът от фалшифициране и подправяне. Такива допълнителни технически спецификации следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителски правомощия, предоставени на Комисията (4).

(6)

Комисията следва да бъде подпомагана от комитета, установен съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. относно определяне на единен формат за визи (5).

(7)

За да се гарантира, че посочената информация не е предоставена на повече лица от необходимото, съществено важно е също така всяка държава-членка да посочи не повече от един орган, отговарящ за издаването на паспорти и документи за пътуване, като държавите-членки остават свободни да променят този орган, ако е необходимо. От съображения за сигурност всяка държава-членка съобщава наименованието на компетентния орган на Комисията и другите държави-членки.

(8)

По отношение на личните данни, които трябва да се обработват в контекста на паспортите и документите за пътуване, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6). Трябва да се гарантира, че в паспорта няма да се съхранява повече информация от определената в настоящия регламент, неговото приложение или освен ако не е посочена в съответния документ за пътуване.

(9)

В съответствие с принципа на пропорционалност, необходимо е и е уместно за постигането на основната цел за въвеждане на общи стандарти за сигурност и интероперативни биометрични идентификатори да се определят правила за всички държави-членки, като се прилага Конвенцията за изпълнение на Шенгенския договор от 14 юни 1985 г. (7) Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на целите в съответствие с член 5, трети параграф от Договора.

(10)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито пък е предмет на прилагането му. Като се има предвид, че настоящият регламент се гради върху достиженията на правото от Шенген, съгласно разпоредбите на трета част, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, в съответствие с член 5 от въпросния протокол, Дания решава в срок от шест месеца след приемане от Съвета на настоящия регламент ще го прилага ли в националното си законодателство.

(11)

Настоящият регламент съдържа развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилага някои от разпоредбите на достиженията на правото на ЕС от Шенген (8). Следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито пък е предмет на приложението му.

(12)

Настоящият регламент съдържа развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва, в съответствие с решение 2000/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно молбата на Ирландия да вземе участие в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито пък е предмет на приложението му.

(13)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент съдържа развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно присъединяването на тези две страни към изпълнението, приложението и развитието на достиженията на правото от Шенген (10), което попада в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои договорености за прилагане на това споразумение (11).

(14)

Що се отнася до Швейцария, настоящият регламент съдържа развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано от Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация Швейцария към изпълнението, приложението и развитието на достиженията на правото от Шенген (12), което попада в областта, посочена в член 1, буква Б) от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 4, параграф 1 от Решение от 25 октомври 2004 г. на Съвета относно подписване от името на Европейския съюз и за подписване от името на Европейската общност, и за условното прилагане на някои разпоредби от това Споразумение (13).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки, отговарят на минималните стандарти за сигурност, посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Паспортите и документите за пътуване включват носител на запаметена информация, която съдържа портретна снимка. Държавите-членки също така включват пръстови отпечатъци в интероперативни формати. Данните са с гарантирана сигурност и носителят на запаметената информация има достатъчен капацитет и способност да гарантира целостта, автентичността и поверителността на данните.

3.   Настоящият регламент се прилага по отношение на паспортите и документите за пътуване, издадени от държавите-членки. Той не се прилага за картите за самоличност, издавани от държавите-членки на техните граждани или за временните паспорти и документи за пътуване с валидност, равна на и под 12 месеца.

Член 2

Утвърждават се следните допълнителни технически спецификации за паспортите и документите за пътуване в съответствие с процедурата, предвидена в член 5, параграф 2:

а)

допълнителни отличителни знаци за сигурност и изисквания, включващи повишени стандарти срещу подправяне и фалшифициране;

б)

технически спецификации, свързани с носителя на запаметена информация за биометричните идентификатори и тяхната сигурност, включително предотвратяване на неразрешен достъп;

в)

изисквания за качество и общи стандарти за портретната снимка и пръстовите отпечатъци.

Член 3

1.   В съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграф 2, може да бъде прието решение спецификациите, посочени в член 2, да бъдат секретни и да не се публикуват. В този случай те се съобщават само на органите, определени от държавите-членки, отговорни за отпечатването, и на надлежно оправомощени лица от държавата-членка или от Комисията.

2.   Всяка държава-членка посочва един орган, отговарящ за отпечатването на паспортите и документите за пътуване. Тя съобщава името на този орган на Комисията и на останалите държави-членки. Същият орган може да бъде посочен от две или повече държави-членки. Всяка държава-членка има право да промени посочения от нея орган. Тя съответно информира Комисията и останалите държави-членки за това.

Член 4

1.   Без това да накърнява правилата за защита на данните, лицата, на които се издават паспортите и документите за пътуване, имат право да потвърдят личните данни, които се съдържат в паспорта или документа за пътуване, и по възможност да поискат корекция или заличаване.

2.   Паспортът и документът за пътуване не включва никаква информация във форма за машинно четене, освен ако не е предвидена в настоящия регламент или в приложението към него, или освен ако не е посочена в паспорта или документа за пътуване от издаващата го държава-членка в съответствие с националното законодателство.

3.   По смисъла на настоящия регламент биометричните идентификатори в паспортите и документите за пътуване се използват само за потвърждаване на:

а)

автентичността на документа;

б)

самоличността на притежателя с помощта на налични в момента, сравними отличителни знаци, когато по закон се изисква да се представи паспортът или друг документ за пътуване.

Член 5

1.   Комисията се подпомага от комитет, учреден съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1683/95.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавите-членки прилагат настоящия регламент:

а)

по отношение на портретната снимка — най-късно 18 месеца,

б)

по отношение на пръстовите отпечатъци — най-късно 36 месеца,

след приемане на мерките, посочени в член 2. Въпреки това, това не засяга валидността на вече издадените паспорти и документи за пътуване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

B. R. BOT


(1)  ОВ C 98, 23.4.2004 г., стр. 39.

(2)  Становище от 2.12.2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ C 310, 28.10.2000 г., стр. 1.

(4)  OB L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 164, 14.7.1995 г., стр. 1, Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19. Конвенция, последно изменена с Регламент (ЕО) № 871/2004 (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29).

(8)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(10)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(11)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(12)  Документ 13054/04 на Съвета, достъпен на http://register.consilium.eu.int.

(13)  Документи 13464/04 и 13466/04 на Съвета, достъпни на http://register.consilium.eu.int.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ПАСПОРТИТЕ И НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Въведение

Настоящото приложение установява минималното ниво на сигурност, което се изисква от паспортите и документите за пътуване, издавани в държавите-членки. Разпоредбите на настоящото приложение се отнасят предимно за страницата с биографични данни. Общите отличителни знаци за сигурност се прилагат също така и за другите части на паспортите и документите за пътуване.

Страницата с личните данни може да се състои от различни основни материали. Настоящото приложение специфицира минималното ниво на сигурност за използвания специфичен материал.

1.   Материал

Видът хартия, използвана за онези части от паспортите и документите за пътуване, които предоставят лични данни или други данни, трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

да не се използват оптически гланциращи агенти,

да има двутонови водни знаци,

да се използват реактиви за сигурност, за да предпазват от опити за химическо изтриване,

да се използват цветни нишки (отчасти видими, отчасти флуоресцентни под ултравиолетова светлина или пък невидими и флуоресцентни поне в два цвята),

препоръчват се флуоресциращи планшети на ултравиолетова светлина (задължителни за стикерите),

препоръчва се използване на защитна нишка.

Ако страницата с лични данни е във формата на стикер, водният знак на хартията, използвана за тази страница, може да се отмени. Водният знак може също да се отмени за хартията, използвана за вътрешната част на паспорта или кориците на документа за пътуване. Защитните реактиви на вътрешните обложки се изискват, само ако там са вписани данни.

Конците за обшиване следва да са защитени от подмяна.

Ако картата за вкарване на лични данни в паспорта или документа за пътуване е направена изцяло от синтетичен субстрат, обикновено е невъзможно да се включи маркировка за автентичност, използвана за хартията за паспорти или документи за пътуване. В случай на стикери или карти липсата на маркировка в материалите се компенсира с мерки по отношение на сигурността на отпечатване, използването на антикопирно устройство, или пък техниката на издаване е в съответствие с раздели 3, 4 и 5 извън и над следните минимални стандарти.

2.   Страницата с биографични данни

Паспортът или документът за пътуване съдържа страница с биографични данни за машинно четене, която съответства с част 1 (машинно четими паспорти) на Документ 9303 на ICAO, а начинът по който те се издават, съответства на спецификациите за машинно четими паспорти, посочени във въпросния документ.

Портретната снимка на притежателя е на същата страница и не е прикрепена, а е интегрирана в материала на страницата с биографични данни посредством издателска техника, посочена в раздел 5.

Биографичните данни се вписват на страницата след титулната страница на паспорта или документа за пътуване. Във всеки случай не бива повече да се използва вътрешна обложка за биографични данни.

Оформлението на страницата с биографични данни трябва да бъде такова, че да я отличава от другите страници.

3.   Техники за отпечатване

Използват се следните техники за отпечатване:

А.

Отпечатване на фона:

двуцветни плетеници или еквивалентни структури,

многоцветно оцветяване, по възможност флуоресцентно,

UV-флуоресциращ повторен печат,

ефективни мотиви против подправяне и фалшифициране (особено на страницата с биографични данни), по желание с микропечат,

използване на реактивни мастила върху паспортна хартия или документи за пътуване и стикери,

ако хартията за паспорти или документи за пътуване е добре защитена срещу опити за подправяне, използването на реактивни мастила е по желание.

Б.

Отпечатване на формуляра

С интегриран микропечат (освен ако вече не е включен в отпечатването на фона).

В.

Номериране

На всички страници в паспорта или документа за пътуване следва да бъде отпечатан уникален документен номер (когато е възможно, със специален стил на цифрите или печатаща повърхност и с UV-флуоресциращо мастило) или се перфорира, или пък при паспортните карти следва да се интегрира уникален документен номер с помощта на същата техника, както и при биографичните данни. Препоръчва се при паспортните карти уникалният документен номер да се вижда от двете страни на картата. Ако се използва стикер за биографичните данни, уникалният документен номер трябва да се отпечата с флуоресциращо мастило, като са задължителни специалният стил на цифрите или печатащата повърхност.

Ако за биографичните данни се използват стикери или вътрешни страници от неламинирана хартия, използват се също така дълбок печат със скрито изображение, микротекст и мастило с оптически променливи качества, както и DOVID (устройство за дифрактни оптически променливи изображения). Също така за паспортните карти, направени изцяло от синтетичен субстрат, се използват допълнителни оптически променливи средства за сигурност, минимум чрез прилагане на мерки, еквивалентни на DOVID.

4.   Защита срещу копиране

За страницата с биографични данни се използва оптически вариращо средство (OVD) или еквивалентно средство, което осигурява същото ниво на идентификация и сигурност, както използваните в момента за визите с уеднаквен формат, във формата на дифракционни структури, които се менят, погледнати от различен ъгъл (DOVID), включени в горещо лепен или еквивалентен ламинат (възможно най-тънък) или наложени като OVD пласт, или пък при стикерите или при вътрешните страници от неламинирана хартия — метализирано или частично деметализирано OVD (с дълбок печат) или еквивалентни средства.

OVD средствата следва да се интегрират в документа като елементи от пластова структура, ефективно защищаваща от подправяне и фалшификация. В документите от хартия те следва да се интегрират върху възможно най-голяма площ като елементи на горещо лепен или еквивалентен ламинат (възможно най-тънък) или да се налагат като защитен горен пласт, както е описано в раздел 5. В документите, направени от синтетичен субстрат, те следва да са интегрирани в слоя на картата върху възможно най-голяма площ.

Ако синтетичната карта е персонализирана с лазерно гравиране и в нея е включено оптически променливо средство за четене с лазер, дифракционното OVD се полага най-малкото във форма на позициониран метализиран или прозрачен DOVID, за да се постигне по-добра защита против възпроизвеждане.

Ако страницата с биографични данни е направена от синтетичен субстрат с хартиена основа, дифракционното OVD се полага минимум във форма на позициониран метализиран или прозрачен DOVID, за да се постигне по-добра защита против възпроизвеждане.

5.   Техники на издаване

За да се гарантира, че данните в паспортите или документите за пътуване са добре защитени от опити за подправяне или фалшифициране, биографичните данни, включително снимката на притежателя, подписът на притежателя и основните данни на издаване се интегрират в основния материал на документа. Конвенционалните методи за прикрепване на снимката вече не се използват.

Могат да се използват следните техники на издаване:

лазерен печат,

термопечат,

струен печат,

фотопечат,

лазерно гравиране, проникващо ефективно в пластовете на картата със защитни характеристики.

За да се гарантира, че биографичните данни и издателските данни са адекватно защитени от опитите за подправяне, задължителни са горещо лепеното или еквивалентно ламиниране (възможно най-тънко) със средства против копиране, когато се използва лазерен печат, термопечат или фотографски техники.

Документите за пътуване се издават във машинно четима форма. Оформлението на биографичните данни следва спецификациите, дадени в част 1 от Документ 9303 на ICAO, а процедурите за издаване отговарят на спецификациите, определени от него за машинно четими документи.