03/ 61

BG

Официален вестник на Европейския съюз

87


32004R2190


L 373/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2190/2004 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 48 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 11 от Регламент (ЕО) № 1433/2003 на Комисията (2) постановява, че вече признатите организации на производители трябва да представят своите оперативни програми за одобрение от компетентния национален орган.

(2)

На групите производители, кандидатстващи за признаване по силата на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96, също така изрично трябва да бъде разрешено по същото време да представят своите оперативни програми. Тези програми могат да бъдат одобрени само когато въпросната организация на производители е призната от националния орган не по-късно от крайната дата, определена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1433/2003.

(3)

Членове 13 и 14 от Регламент (ЕО) № 1433/2003 постановяват, че компетентният национален орган трябва да вземе решение по програмите или фондовете или по техните изменения и допълнения, след действителното представяне от организациите на производителите в съответствие с членове 11 и 14 на споменатия регламент, но не по-късно от крайната дата 15 декември. С оглед на натрупания през последните няколко години опит, в резултат на административно претоварване, някои държави-членки не са в състояние да проучат всичките програми или да вземат решения по тях към тази дата.

(4)

Вместо да се прилагат системни дерогации и за да не се причинява вреда на търговците, и за да се разреши на националните органи да продължат да проучват заявленията, на държавите-членки следва да бъде разрешено, поради надлежно обосновани причини, да отложат крайната дата 15 декември за 20 януари на годината, следваща годината, в която е подадено заявлението. Държавите-членки трябва да имат възможност да приемат разпоредби, за да разрешат разходите да бъдат избираеми, считано от 1 януари на годината, следваща заявлението.

(5)

Регламент (ЕО) № 1433/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресните плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1433/2003 се изменя, както следва:

1.

Към член 11 се добавя нов параграф със следния текст:

„Групите производители, които кандидатстват за признаване като организации на производители по силата на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96, могат същевременно да представят за одобрение оперативните програми, упоменати в първия параграф. Одобрението на тези програми e подчинено на получаването на признаването не по-късно от крайната дата, определена в член 13, параграф 2.“

2.

Към член 13, параграф 2, се добавя нова алинея със следния текст:

„Поради надлежно обосновани причини, обаче, държавите-членки могат да вземат решение относно оперативните програми и фондове не по-късно от 20 януари, следващ датата на подаването на заявлението. Решението за одобрение може да определя, че разходите са избираеми, считано от 1 януари на годината, следваща годината на подаването на заявлението.“

3.

Към член 14, параграф 3 се добавя нова алинея със следния текст:

„Поради надлежно обосновани причини, обаче, държавите-членки могат да вземат решение за изменения и допълнения на оперативните програми не по-късно от 20 януари след датата на подаването на заявлението. Решението за одобрение може да определя, че разходите са избираеми, считано от 1 януари на годината следваща представянето на заявлението.“

4.

Към член 16, параграф 2, се добавя нова алинея със следния текст:

„Когато се прилагат разпоредбите на член 13, параграф 2 или на член 14, параграф 3, и независимо от разпоредбите на първа и втора алинея, прилагането на практика на оперативните програми, одобрени в съответствие с тези разпоредби, започва не по-късно от 31 януари, следващ тяхното одобрение.“

5.

Третият параграф от член 17 се заменя със следния текст:

„Когато се прилагат разпоредбите на член 13, параграф 2 или на член 14, параграф 3, и независимо от разпоредбите на втора алинея, държавите-членки съобщават одобрената сума на помощта не по-късно от 20 януари.

Държавите-членки съобщават на Комисията най-късно до 31 януари общата сума на одобрената помощ за всичките оперативни програми.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2004 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(2)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1813/2004 (ОВ L 319, 20.10.2004 г., стр. 5).