19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

71


32004R2007


L 349/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2007/2004 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2004 година

за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква а) и член 66 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Политиката на Общността по отношение на външните граници на Европейския съюз цели установяването на интегрирано управление, което гарантира високо и единно равнище на контрол и наблюдение, които съставляват необходима част от свободното движение на хора в Европейския съюз и са определящ елемент на зоната на свобода, сигурност и правосъдие. За целта се предвижда установяването на общи правила относно нормите и процедурите за контрол на външните граници.

(2)

За да се прилагат ефективно общите правила, е важно да се засили координацията на оперативното сътрудничество между държавите-членки.

(3)

Като се отчита опитът на общото звено „Външни граници“ в рамките на Съвета, би следвало да се създаде специализиран експертен орган, който да отговаря за подобряване на координацията на оперативното сътрудничество между държавите-членки в областта на управлението на външните граници под формата на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, наричана по-нататък „Агенцията“.

(4)

Отговорността за контрола и наблюдението на външните граници е на държавите-членки. Агенцията цели да улесни прилагането на съществуващите или бъдещите мерки на Общността по отношение на управлението на външните граници чрез гарантиране на координация на действията на държавите-членки по прилагането на тези мерки.

(5)

От изключителна важност за държавите-членки е ефективният контрол и наблюдението на външните граници, независимо от географското им положение. Поради това е необходимо да се поощрява солидарността между държавите-членки в областта на управлението на външните граници. Създаването на агенция, която да подпомага държавите-членки в оперативното прилагане на управлението на външните им граници, по-специално по отношение на екстрадицията на граждани на трети страни, нелегално пребиваващи на тяхна територия, представлява значителен напредък в този насока.

(6)

На основата на общ интегриран модел за анализ на риска агенцията следва да извършва анализи на риска, за да гарантира на Общността и на държавите-членки съответстваща информация, която да позволява предприемането на подходящи мерки или да разглежда заплахите и рисковете с цел подобряване на интегрираното управление на външните граници.

(7)

Агенцията предлага обучение на европейско равнище на националните инструктори на граничарите, както и на служителите на компетентните национални служби, допълнително обучение и семинари в областта на контрола и наблюдението на външните граници, както и относно експулсирането на граждани на трети страни, които пребивават нелегално в държавите-членки. Агенцията може да организира обучителните дейности в сътрудничество с държавите-членки на тяхна територия.

(8)

Агенцията следва да следи напредъка на съответните научни изследвания в областта, в която упражнява своята дейност, и да разпространява тази информация на Комисията и на държавите-членки.

(9)

Агенцията управлява списъците на техническите средства, които са предоставени от държавите-членки, като по този начин допринася за обединяването на материалните ресурси.

(10)

Същевременно агенцията предоставя съдействие на държавите-членки, които се сблъскват с обстоятелства, които изискват засилена оперативна и техническа помощ по външните им граници.

(11)

В по-голяма част от държавите-членки оперативните аспекти на екстрадицията на граждани на трети страни, които пребивават нелегално в държавите-членки, са от компетенцията на органите, които отговарят за контрола по външните граници. Като се има предвид, че изпълнението на задачите на европейско равнище носи решително добавена стойност, агенцията оказва необходимата помощ за организацията на операции по екстрадиция от държавите-членки и при определянето на най-добрите практики в областта на получаването на пътни документи и екстрадиция на гражданите на трети страни, които пребивават нелегално в държавите-членки, в съответствие с политиката на Общността в областта на екстрадицията.

(12)

С цел изпълнението на своята мисия и доколкото е необходимо за изпълнението на задачите си, агенцията може да си сътрудничи с Европол, с компетентните органи от трети страни и компетентните международни организации в областите, които се уреждат с настоящия регламент, в рамките на работните договорености, които са постигнати в съответствие с разпоредбите на Договора. Агенцията улеснява оперативното сътрудничество между държавите-членки и трети страни в рамките на политиката на Европейския съюз в областта на външните работи.

(13)

На основата на опита на общото звено „Външни граници“ и на специализираните оперативни центрове и центровете за обучение, които са изградени от държавите-членки и са специализирани в различните аспекти на контрол и наблюдение на сухопътните граници и, в зависимост от случая, на въздушните или морски граници, самата агенция може да създаде специализирани клонове, които да отговарят за сухопътните, въздушните или морските граници.

(14)

Агенцията следва да е независима в техническо отношение и да се ползва с правна, административна и финансова независимост. За целта е необходимо и полезно агенцията да бъде орган на Общността като юридическо лице и да има изпълнителни правомощия, които ѝ се предоставят с настоящия регламент.

(15)

С цел да се контролира ефективно работата на агенцията, Комисията и държавите-членки имат представителство в управителния съвет. В рамките на възможното управителния съвет следва да е съставен от оперативните ръководители на националните служби, които отговарят за управление на граничарите, или техни представители. Той следва да има необходимите правомощия за изготвяне на бюджета, контрола върху неговото прилагане, приемането на съответни финансови правила, установяването на прозрачни процедури за работа по отношение на решенията на Комисията и назначаването на изпълнителния директор и неговия заместник.

(16)

За гарантирането на пълна автономия и независимост на агенцията е необходимо тя да има свой бюджет, който е формиран основно с вноски от Общността. Прилага се бюджетната процедура на Общността, доколкото става дума за вноска на Общността и субсидии от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът се извършва от Сметната палата.

(17)

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) (3) се прилага без ограничение спрямо агенцията, която се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) (4).

(18)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) е приложим за агенцията.

(19)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и свободното движение на тези данни (6) се прилага по отношение на обработката на лични данни от агенцията.

(20)

Изграждането на политиката и законодателството в областта на контрола и наблюдението на външните граници продължава да е задължение на институциите на Европейския съюз, и по-конкретно на Съвета. Следва да се гарантира тясната координация между агенцията и институциите на Общността.

(21)

Като се има предвид, че целите на настоящия регламент, а именно необходимостта от установяване на интегрирано управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Съюза, не могат да се реализират в достатъчна степен от държавите-членки, но могат да се реализират по-добре на равнище Общност, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, който е заложен в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, както е заложен в посочения член, настоящия регламент не надхвърля строго необходимото за постигане на целите си.

(22)

Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите, приети в член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и потвърдени отново с Хартата на основните права в Европейския съюз.

(23)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява доразвиване на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия за приобщаването на тези две държави към прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, което е от областта на член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (7) относно определени условия за прилагане на посоченото споразумение. В резултат на това делегациите на Република Исландия и на Кралство Норвегия участват като членове в управителния съвет на агенцията, като разполагат само с ограничено право на глас. С цел определянето на реда и начина, които да дадат възможност за пълно участие на Република Исландия и на Кралство Норвегия в дейностите на агенцията, е подходящо сключването на допълнително споразумение между Общността и тези държави.

(24)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана с него, както и не е субект на неговото изпълнение. Тъй като настоящият регламент доразвива достиженията на правото от Шенген съобразно разпоредбите на част трета, дял ІV от Договора за създаване на Европейската общност, съгласно член 5 от посочения протокол Дания ще реши в срок шест месеца, след като Съветът е приел този регламент, дали ще го приложи в националното си право.

(25)

Настоящият регламент представлява доразвитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не е участник съгласно Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да вземе участие в определени от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (8). Обединеното кралство следователно не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано с него, нито е субект на неговото изпълнение.

(26)

Настоящият регламент представлява доразвитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не е участник съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г., относно искането на Ирландия за участие в определени от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (9). Ирландия следователно не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана с него, нито е субект на неговото изпълнение.

(27)

Агенцията улеснява организацията на оперативните действия, в хода на които държавите-членки могат да използват познанията и материалната база, които Ирландия и Обединеното кралство биха им предоставили, съгласно реда и начина, които ще се установяват от управителния съвет за всеки отделен случай. За целта представителите на Ирландия и на Обединеното кралство следва да бъдат поканени да вземат участие във всички заседания на управителния съвет с цел да могат да участват пълноценно в обсъжданията на подготовката на такива оперативни действия.

(28)

Съществува разногласие между Кралство Испания и Обединеното кралство по отношение на определянето на границите на Гибралтар.

(29)

Суспендирането на приложимостта на настоящия регламент спрямо границите на Гибралтар не предполага никаква промяна в съответните позиции на засегнатите държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ

Член 1

Създаване на агенцията

1.   Създава се Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Агенцията) с цел подобряване на интегрираното управление на външните граници на държавите-членки на Европейския съюз.

2.   Като се има предвид, че отговорността за контрола и наблюдението на външните граници лежи върху държавите-членки, агенцията улеснява и прави по-ефективно прилагането на съществуващите и бъдещите разпоредби на Общността в областта на управлението на външните граници, като гарантира координиране на действията на държавите-членки при прилагане на тези разпоредби и допринася по този начин за ефективност, високо качество и единност на контрола върху лицата и наблюдението на външните граници на държавите-членки на Европейския съюз.

3.   Агенцията предоставя на Комисията и на държавите-членки техническа помощ и специализирани познания, които са необходими в областта на управлението на външните граници и поощрява солидарността между държавите-членки.

4.   За целите на настоящия регламент под външни граници на държавите-членки се разбират сухопътните и морските граници на държавите-членки, както и техните летища и морски пристанища, за които се прилагат разпоредбите на правото на Общността относно преминаването от хора на външните граници.

ГЛАВА II

ЗАДАЧИ

Член 2

Основни задачи

1.   Агенцията има за задача да:

а)

координира оперативното сътрудничество между държавите-членки в областта на управлението на външните граници;

б)

подкрепя държавите-членки за обучението на националните граничари, включително установяване на общи стандарти на обучение;

в)

извършва анализи на риска;

г)

следи за напредъка в изследванията, свързани с области, които представляват интерес за контрола и наблюдението на външните граници;

е)

подкрепя държавите-членки при обстоятелства, които изискват засилена техническа и оперативна помощ по външните граници;

ж)

предоставя необходимата подкрепа на държавите-членки за организирането на съвместни операции по екстрадиция.

2.   Без да се засягат правомощията на агенцията, държавите-членки могат да продължат сътрудничеството на оперативно ниво с други държави-членки и/или трети страни по външните граници, когато това сътрудничество допълва дейността на агенцията.

Държавите-членки се въздържат от всякаква дейност, която би застрашила функционирането на агенцията или постигането на нейните цели.

Държавите-членки информират агенцията за водените оперативни действия по външните граници извън рамката на агенцията.

Член 3

Съвместни операции и пилотни проекти по външните граници

1.   Агенцията оценява, утвърждава и координира предложенията за съвместни операции и пилотни проекти, които са изготвени от държавите-членки.

Самата агенция може, съгласувано със заинтересованата(ите) държава-членка(държави-членки), да поема инициатива за съвместни операции и пилотни проекти, които да се осъществяват в сътрудничество с държавите-членки.

Тя може също така да реши да предостави технически средства на държавите-членки, които участват в съвместни операции или в пилотни проекти.

2.   Агенцията може да действа чрез своите специализирани клонове, които са предвидени в член 16, за целите на конкретно организиране на съвместни операции и пилотни проекти.

3.   Агенцията оценява резултатите от съвместните операции и пилотните проекти и им прави общ сравнителен анализ, който се включва в общия доклад, посочен в член 20, параграф 2, буква б), с цел подобряване на качеството, съгласуваността и ефективността на бъдещите операции и проекти.

4.   Агенцията може да взема решения за участие в съвместно финансиране на операциите и проектите по параграф 1 чрез субсидиите от нейния бюджет, съгласно финансовите норми, които са приложими за агенцията.

Член 4

Анализ на риска

Агенцията изгражда и прилага общ интегриран модел за анализ на риска.

Тя изготвя анализи на риска, които са едновременно обобщени и специализирани, и ги предоставя на Съвета и на Комисията.

Агенцията отчита резултатите от даден общ интегриран модел за анализ на риска при изготвянето на общата учебна програма за обучение на граничарите по член 5.

Член 5

Обучение

Агенцията съставя и развива обща учебна програма за обучение на граничарите и предлага обучение на европейско равнище на инструкторите на националните граничари на държавите-членки.

Агенцията предлага също така на служителите от компетентните служби от държавите-членки стажове и допълнителни семинари по теми, свързани с контрола и наблюдението по външните граници и екстрадицията на граждани на трети страни.

Агенцията може да организира обучителни дейности в сътрудничество с държавите-членки на тяхна територия.

Член 6

Проследяване на изследователската дейност

Агенцията следи развитието на изследванията в областта на контрола и наблюдението на външните граници и разпространява тези данни до Комисията и държавите-членки.

Член 7

Управление на техническите средства

Агенцията изготвя и подържа централизиран регистър на техническите средства за контрол и наблюдение на външните граници, които принадлежат на държавите-членки и които те са готови да предоставят доброволно и на временно разположение на други държави-членки, които отправят искане за това, след анализ от агенцията на нуждите и риска.

Член 8

Подкрепа за държавите-членки при обстоятелства, които изискват засилена оперативна и техническа помощ по външните граници

1.   Без да се засяга член 64, параграф 2 от Договора, една или няколко държави-членки, изправени пред обстоятелства, които изискват засилена оперативна и техническа помощ при изпълнение на техните задължения в областта на контрола и наблюдението на външните им граници, могат да се обърнат за помощ към агенцията. Агенцията може да организира необходимата оперативна и техническа помощ за държавата-членка (държавите-членки), която(ито) е(са) отправила(и) такова искане.

2.   Съгласно обстоятелствата, които са посочени в параграф 1, агенцията може:

а)

да предостави своята помощ по всички въпроси, които са свързани с координацията между две или повече държави-членки, с цел да се разрешат проблемите, срещани по външните граници;

б)

да изпрати свои експерти за необходимия срок с цел оказване на помощ на компетентните органи на заинтересованата(ите) държава-членка(държави-членки).

3.   Агенцията може да си набави техническите средства за контрол и наблюдение на външните граници, които да се използват от нейните експерти за времето на изпълнение на тяхната мисия в съответната(ите) държава-членка(държави-членки).

Член 9

Сътрудничество в областта на екстрадицията

1.   Агенцията предоставя необходимата помощ за организиране на съвместни операции по екстрадиция, които се провеждат от държавите-членки, при спазване на политиката на Общността в тази област. Агенцията може да използва финансовите средства на Общността, които са на разположение в областта на завръщането.

2.   Агенцията определя най-добрите практики в областта на получаването на пътни документи и експулсирането от нелегално пребиваващи граждани на трети страни.

Член 10

Упражняване на изпълнителните правомощия

Упражняването на изпълнителни правомощия от служителите на агенцията и експертите на държавите-членки на територията на друга държава-членка се урежда от националното законодателство на другата държава-членка.

Член 11

Системи за обмен на информация

Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена на информация с Комисията и с държавите-членки, която е необходима за изпълнение на нейните задачи.

Член 12

Сътрудничество с Ирландия и Обединеното кралство

1.   Агенцията улеснява оперативното сътрудничество между държавите-членки, от една страна, и Ирландия и Обединеното кралство, от друга страна, по въпроси, които са свързани с нейните дейности и доколкото това е необходимо за осъществяване на нейните задачи, така както са изложени в член 2, параграф 1.

2.   Подкрепата, която агенцията предоставя по реда на член 2, параграф 1, буква е), включва организацията на съвместни операции за експулсиране, които се провеждат от държавите-членки, в които участват също Ирландия и/или Обединеното кралство.

3.   Прилагането на настоящия регламент спрямо границите на Гибралтар се суспендира до датата, на която се постигне споразумение относно обхвата на мерките, които са свързани с преминаване на хора през външните граници на държавите-членки.

Член 13

Сътрудничество с Европол и международни организации

Агенцията може да си сътрудничи с Европол и международни организации, които са компетентни в областите, които се уреждат от настоящия регламент, в рамките на работни споразумения, сключвани с тези органи, в съответствие със съответните разпоредби на Договора и разпоредбите за правомощията на тези органи.

Член 14

Улесняване на оперативното сътрудничество с трети страни и сътрудничеството с компетентните органи на трети страни

По въпроси, които са свързани с нейните дейности и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи, агенцията улеснява оперативното сътрудничество между държавите-членки и трети страни в рамките на политиката на Европейския съюз в областта на външните работи.

Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи на трети страни по въпросите, които са уредени с настоящия регламент, в рамките на работни споразумения, сключвани с тези органи, съгласно съответните разпоредби на Договора.

ГЛАВА ІІІ

СТРУКТУРА

Член 15

Правно положение и седалище

Агенцията е орган на Общността. Тя е юридическо лице.

Във всяка държава-членка агенцията се ползва от най-широките правомощия, които се предоставят на юридическите лица съгласно тяхното право. Тя може, по-специално, да придобива или отчуждава движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна в съдебни процеси.

Агенцията е независима по отношение на техническите въпроси.

Агенцията се представлява от нейния изпълнителен директор.

Седалището на агенцията се определя с единодушно решение на Съвета.

Член 16

Специализирани клонове

Управителният съвет на агенцията прави оценка за необходимостта от специализирани клонове в държавите-членки и взема решение за тяхното откриване, при условие че има съгласието на последните, като отчита, че следва да се даде съответният приоритет на оперативните центрове и центровете за обучение, които са вече създадени и специализирани в определена област на контрола и наблюдението на сухопътните, въздушните и морските граници.

Специализираните клонове на агенцията определят най-добрите практики за различните видове външни граници, за които те отговарят. Агенцията следи за съвместимостта и единството на тези най-добри практики.

Всеки специализиран клон представя на изпълнителния директор на Агенцията подробен годишен доклад за своята дейност и предоставя всякаква информация, свързана с координацията на оперативното сътрудничество.

Член 17

Служители

1.   Правилникът за длъжностните лица и другите служители на Европейската общност и правилата, които са приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на този правилник и условия се прилагат и за служителите на агенцията.

2.   Правомощията, които са поверени на органа по назначение с Правилника за длъжностните лица, се упражняват и от агенцията по отношение на нейните собствени служители.

3.   Персоналът на агенцията се състои от достатъчен брой служители и национални експерти по контрол и наблюдение на външните граници, които са командировани от своите държави-членки за изпълняване на ръководни функции. Останалите служители са наети на работа от агенцията в съответствие с нейните нужди за изпълнение на нейните задачи.

Член 18

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности се прилага за агенцията.

Член 19

Отговорност

1.   Договорната отговорност на агенцията се урежда съгласно приложимия закон към съответния договор.

2.   Съдът на Европейските общности е компетентният съд, който може да се произнася по арбитражните клаузи на сключен от агенцията договор.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност агенцията дължи обезщетение за щети, които са причинени от нейни отдели или нейни служители при изпълнението на техните задължения, съгласно общите единни принципи на правото на държавите-членки.

4.   Съдът на Европейските общности е компетентен по спорове, които са свързани с обезщетение за посочени в параграф 3 щети.

5.   Личната отговорност на служителите към агенцията се урежда от приложимите към тях разпоредби на Правилника за длъжностните лица.

Член 20

Правомощия на управителния съвет

1.   Агенцията има управителен съвет.

2.   Управителният съвет:

а)

назначава изпълнителния директор по предложение на Комисията съгласно член 26;

б)

до 31 март на всяка година приема общия доклад на агенцията за предходната година и го предава най-късно до 15 юни на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Икономическия и социален комитет и на Сметната палата. Общият доклад е публично достъпен;

в)

приема с мнозинство от три четвърти на своите членове с право на глас до 30 септември всяка година и след получаване на становището на Комисията, приема работната програма на агенцията за следващата година и я предава на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията; тази работна програма се приема съгласно годишната бюджетна процедура и законодателната програма на Общността в съответните области, свързани с управлението на външните граници;

г)

изготвя процедурите за вземане на решение от изпълнителния директор, които се отнасят до оперативните задачи на агенцията;

д)

упражнява своите функции във връзка с бюджета на агенцията в съответствие с член 28, член 29, параграфи 5, 9 и 11, член 30, параграф 5 и член 32;

е)

упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор и върху заместник-директора, съгласувано с изпълнителния директор;

ж)

създава свой Процедурен правилник;

з)

създава организационната структура на агенцията и определя политиката на агенцията по отношение на служителите.

3.   Всяко предложение за решение, свързано със специализирани дейности по външните граници на определена държава-членка или в непосредствена близост до тези граници, е предмет на одобрение от страна на члена на управителния съвет, който е представител на съответната държава-членка.

4.   Управителният съвет може да консултира изпълнителния директор по всички въпроси, които са строго свързани с развитието на оперативното управление на външните граници, включително проследяването на изследователската дейност, както е определено в член 6.

5.   Управителният съвет трябва да се произнесе в случай на молба за участие в дейностите на агенцията от страна на Ирландия и/или Обединеното кралство.

Управителният съвет се произнася за всеки конкретен случай поотделно с абсолютно мнозинство на членовете с право на глас. За целта той проверява дали участието на Ирландия и/или Обединеното кралство допринася за изпълнението на съответната дейност. Решението посочва размера на финансовия принос на Ирландия и/или Обединеното кралство за дейността, която е станала предмет на молбата за участие.

6.   Управителният съвет предава веднъж годишно на бюджетния орган цялата информация за резултатите от процедурите за оценка.

7.   Управителният съвет може да създаде изпълнително бюро, което да подпомага както него, така и изпълнителния директор при изготвянето на решенията и програмите, които трябва да приеме, и дейностите, които да одобри, а при спешни случаи, когато трябва да се приемат временни решения от негово име.

Член 21

Състав на управителния съвет

1.   Без да се засяга параграф 3, управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава-членка и от двама представители на Комисията. За целта всяка държава-членка назначава един член на управителния съвет и един заместник, който замества титуляр в случай на отсъствие. Комисията назначава двама членове и техните заместници. Срокът на мандата е четири години. Мандатът може да се поднови еднократно.

2.   Членовете на управителния съвет се назначават на основата на техния опит и компетенции на високо равнище в областта на оперативното сътрудничество за управление на границите.

3.   Страните са асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в дейностите на Агенцията. Те разполагат с по един представител и един заместник в управителния съвет. Приемат се мерките за прилагане на съответните клаузи от техните споразумения за участие, с които се уточняват естеството и обхватът на участие на тези страни в работата на агенцията, както и за точното определяне на приложимите правила по отношение на това, включително по отношение на финансовите вноски и служителите.

Член 22

Председателство на управителния съвет

1.   Управителният съвет излъчва председател и заместник-председател измежду своите членове. Заместник-председателят замества председателя ex-officio, когато той отсъства или е възпрепятстван.

2.   Мандатът на председателя и този на заместник-председателя изтича при прекратяване на тяхното членство в управителния съвет. При условията на тази разпоредба продължителността на мандата на председателя и на заместник-председателя е две години. Тези мандати могат да бъдат подновени еднократно.

Член 23

Заседания

1.   Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател.

2.   Изпълнителният директор на агенцията участва в дебатите.

3.   Управителният съвет заседава най-малко два пъти годишно на обикновени заседания. Той също така заседава и по инициатива на своя председател или по искане на най-малко една трета от членовете си.

4.   Ирландия и Обединеното кралство са поканени да присъстват на заседанията на управителния съвет.

5.   Управителният съвет може да покани за участие в заседанията в качеството на наблюдател и всяко друго лице, чието становище представлява интерес.

6.   При условията на разпоредбите от Процедурния правилник членовете на управителния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници и експерти.

7.   Секретариатът на управителния съвет се осигурява от агенцията.

Член 24

Гласуване

1.   Без да се засяга член 20, параграф 2, буква в), както и член 26, параграфи 2 и 4, управителният съвет взема решения с абсолютно мнозинство на своите членове с право на глас.

2.   Всеки член разполага с един глас. Изпълнителният директор на агенцията не участва в гласуването. При отсъствието на един от членовете неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.   Процедурен правилник определя по-подробно реда и начина на гласуване, а именно условията, при които даден член може да действа от името на друг член, както и правилата за кворум, както е приложимо.

Член 25

Функции и правомощия на изпълнителния директор

1.   Агенцията се управлява от нейния изпълнителен директор, който е напълно независим в упражняването на своите функции. Без да се накърняват съответните правомощия на Комисията, на управителния съвет и на изпълнителното бюро, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от нито едно правителство или друг орган.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да поканят изпълнителния директор на агенцията да докладва за изпълнението на своите задължения.

3.   Изпълнителният директор има следните функции и правомощия:

a)

да подготвя и прилага решенията, програмите и дейностите, които са одобрени от управителния съвет на агенцията, в обхвата, който е определен с настоящия регламент, изпълнителните правила, както и всяко приложимо право;

б)

да предприема необходимите мерки, по-конкретно да приема вътрешни административни инструкции и публикуването на становища, за да гарантира работата на агенцията в съответствие с настоящия регламент;

в)

да подготвя ежегодно работна проектопрограма и доклад за дейността и да ги представя на управителния съвет;

г)

да упражнява по отношение на персонала правомощията по член 17, параграф 2;

д)

да изготвя оценки за приходите и разходите на агенцията съгласно член 29 и да изпълнява бюджета съгласно член 30;

е)

да делегира своите правомощия на други служители на агенцията при спазване на правилата, които са приети в съответствие с процедурата по член 20, параграф 2, буква ж).

4.   Изпълнителният директор отговаря за своите дейности пред Управителния съвет.

Член 26

Назначаване на старши служители

1.   Комисията предлага кандидати за длъжността на изпълнителния директор на основата на списък, който е изготвен въз основа на публикувана обява за длъжността в Официален вестник на Европейския съюз и, при необходимост, в пресата или на интернет-страници.

2.   Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет въз основа на неговите доказани заслуги и възможности в областта на администрацията и управлението, както и въз основа на опита му в областта на управлението на външните граници. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от членовете му с право на глас.

Управителният съвет може да отстрани изпълнителния директор по същата процедура.

3.   Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Когато изпълнителният директор отсъства или е възпрепятстван, той се замества от заместник изпълнителния директор.

4.   По предложение на изпълнителния директор заместник изпълнителният директор се назначава от управителния съвет на основата на неговите доказани заслуги и документирани административни и управленски умения, както и въз основа на неговия/нейния релевантен опит в областта на управлението на външните граници. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от членовете с право на глас.

Управителният съвет може да отстрани заместник изпълнителния директор по същата процедура.

5.   Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор се назначават за срок от пет години. Техния мандат може да бъде продължен от управителния съвет само веднъж за максимален срок от пет години.

Член 27

Превод

1.   Разпоредбите на Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (10) се прилага спрямо агенцията.

2.   Без да се засягат решенията, които са приети на основание член 290 от Договора, годишните доклад за дейността и работна програма, които са посочени в член 20, параграф 2, букви б) и в), се изготвят на всички официални езици на Общността.

3.   Работата по превода, който е необходим за работата на агенцията, се извършва от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 28

Прозрачност и комуникация

1.   Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент агенцията прилага разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 при разглеждане на молби за достъп до документите, с които тя разполага.

2.   Агенцията може по собствена инициатива да предостави съобщение в областта на нейната мисия. Тя гарантира, че освен публикацията по член 20, параграф 2, буква б) обществото и всички заинтересовани страни ще получат бързо обективна, надеждна и лесно разбираема информация по отношение на нейната работа.

3.   Управителният съвет определя реда и начина за прилагане на параграфи 1 и 2.

4.   Всяко физическо или юридическо лице има право да се обърне писмено към агенцията на един от езиците, които са посочени в член 314 от Договора. Това лице има право да получи отговор на същия език.

5.   Решенията, които са приети от агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да дадат повод за подаване на жалба до омбудсмана или на иск до Съда на Европейските общности при условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

ГЛАВА ІV

ФИНАНСОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 29

Бюджет

1.   Приходите на агенцията включват, без да се засягат другите видове приходи:

субсидията от Общността, която е включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Комисия“),

финансовите вноски на страните, които участват в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген,

таксите, които се събират за предоставени услуги,

всички доброволни вноски на държавите-членки.

2.   Разходите на агенцията включват разходи за служителите, управление, инфраструктура и функциониране.

3.   Изпълнителният директор изготвя прогнозна сметка за приходите и разходите на агенцията за следващата финансова година и я предава на управителния съвет заедно с щатното разписание.

4.   Приходите и разходите се балансират.

5.   Управителният съвет приема прогнозната проектосметка заедно с временната щатна таблица, заедно с работната проектопрограма и я предава най-късно до 31 март на Комисията и на страните, свързани с прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген.

6.   Прогнозната сметка се предоставя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък „бюджетен орган“), заедно с предпроектния бюджет на Европейския съюз.

7.   На основата на тази прогнозна сметка Комисията включва в предпроектния общ бюджет на Европейския съюз предвижданията, които счете за необходими, предвид щатното разписание и размера на субсидията от общия бюджет, така както ще се представят на бюджетния орган съгласно член 272 от Договора.

8.   Бюджетният орган разрешава отпускането на средства за субсидията, предназначена за агенцията.

Бюджетният орган приема щатното разписание на агенцията.

9.   Управителният съвет приема бюджета на агенцията. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Впоследствие бюджетът се уточнява при необходимост.

10.   Всички изменения на бюджета, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура.

11.   Управителният съвет нотифицира при първа възможност бюджетния орган за своето намерение да изпълни проект, който може да има сериозно финансово отражение върху финансирането на бюджета на агенцията, по-специално за проекти, свързани с недвижимо имущество, като наемането или придобиването на сгради. Управителният съвет информира за това Комисията и страните, които с асоциирани при прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Когато клон на бюджетния орган е нотифицирал за своето намерение да предостави становище, той го предоставя на управителния съвет в срок шест седмици считано от съобщението за проекта.

Член 30

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Изпълнителният директор прилага бюджета на агенцията.

2.   Най-късно до първи март на годината, следваща приключилата финансовоотчетна година, счетоводителят на агенцията предоставя временнитe счетоводни сметки, придружени с отчет от счетоводителя на Комисията за управлението на бюджета и финансите за финансовоотчетната година. Той пристъпва към обединяването на временнитe счетоводни сметки на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (11), наричан по-нататък „Общия финансов регламент“.

3.   Най-късно до 31 март на годината, следваща приключилата финансовоотчетна година, счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата временните счетоводни сметки на агенцията, придружени с доклад за бюджетното и финансовото управление през финансовоотчетната година. Докладът за бюджетното и финансовото управление през финансовоотчетната година се предоставя също така на Европейския парламент и на Съвета.

4.   След получаването на бележките от Сметната палата по временните счетоводни сметки на агенцията и съгласно член 199 от Общия финансов регламент Директорът изготвя окончателния счетоводен отчет на агенцията на своя собствена отговорност и го предава за становище на управителния съвет.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателния счетоводен отчет на агенцията.

6.   Най-късно на първи юли следващата година изпълнителният директор изпраща окончателния счетоводен отчет заедно със становището на управителния съвет до Комисията, до Сметната палата, до Европейския парламент, до Съвета и до страните, които са асоциирани при прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген.

7.   Окончателният счетоводен отчет се публикува.

8.   Директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните бележки най-късно до 30 септември. Той изпраща този отговор и до управителния съвет.

9.   По препоръка на Съвета най-късно до 30 април на годината N + 2 Европейският парламент освобождава от отговорност изпълнителния директор на агенцията за прилагането на бюджета за финансовоотчетната година N.

Член 31

Борба с измамите

1.   За целите на борбата с измамите, корупцията и другите незаконни дейности се прилагат без ограничение разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. и незабавно приема съответните разпоредби, които се прилагат за всички служители на агенцията.

3.   Решенията за финансиране, споразуменията и актовете за прилагане, които произтичат от тях, предвиждат изрично Сметната палата и ОЛАФ да имат право при необходимост да извършват проверки на място при бенефициерите на отпуснатите от агенцията средства, както и при отговорните длъжностни лица за разпределението на тези отпуснати средства.

Член 32

Финансови разпоредби

Приложимите от агенцията финансови норми се приемат от управителния съвет след консултации с Комисията. Тя не се отклонява от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията (12) относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Общия финансов регламент, освен ако това специално се изисква за работата на агенцията, и след предварителното съгласие на Комисията.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Оценка

1.   В рамките на три години след датата на поемане на своите отговорности от агенцията, а след това на всеки пет години управителният съвет назначава външна независима оценка на прилагането на настоящия регламент.

2.   Тази оценка има за цел да определи дали агенцията ефективно се справя със своята мисия. Тя обхваща въздействието на агенцията и методите на нейната работа. Оценката отчита гледните точки на всички заинтересовани страни както на европейско, така и на национално равнище.

3.   Управителният съвет получава резултатите от тази оценка и предоставя на вниманието на Комисията препоръки за евентуално изменение на регламента, за агенцията и методите нейната на работа. Комисията ги предава на Съвета заедно със своето становище и съответни предложения. При необходимост се прилага план за действие, който е обвързан с график. Резултатите от оценката, както и препоръките се публикуват.

Член 34

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Агенцията поема своите отговорности на 1 май 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Люксембург на 26 октомври 2004 година.

За Съвета

Председател

R. VERDONK


(1)  Становище на Европейския парламент от 9 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 108, 30.4.2004 г., стр. 97.

(3)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(10)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(11)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.