03/ 60

BG

Официален вестник на Европейския съюз

190


32004R1973


L 345/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1973/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2004 година

за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава 1

Обхват и общи разпоредби

Глава 2

Специфична премия за качество за твърдата пшеница

Глава 3

Премия за протеинови култури

Глава 4

Специфично плащане за култура — ориз

Глава 5

Плащания на базата на площ за ядки

Глава 6

Помощи за картофи, произвеждани за картофено нишесте

Глава 7

Млечна премия и допълнителни плащания

Глава 8

Помощи за енергийни култури

Раздел 1

Дефиниции

Раздел 2

Договор

Раздел 3

Изменения, допълнения и прекратяване на договора

Раздел 4

Представителни добиви и доставени количества

Раздел 5

Условия за изплащане на помощта

Раздел 6

Договор и задължения за кандидатстващата страна и за първия преработвател

Раздел 7

Обезпечение

Раздел 8

Документи за продажба, трансфер или доставка в друга държава-членка или за износ

Раздел 9

Проверки

Раздел 10

Изключване от схемата и оценяване

Глава 9

Специфично регионално плащане за полски култури

Глава 10

Помощи за семена

Глава 11

Плащане на площ за полските култури

Раздел 1

Общи разпоредби относно допустимостта за подпомагане с плащането на площ за полските култури

Раздел 2

Специални разпоредби относно определени видове полски култури

Раздел 3

Базови площи, референтни добиви и тавани

Раздел 4

Земи, оставени под угар

Раздел 5

Подаване на информация

Глава 12

Премии за овце и кози

Раздел 1

Директни плащания

Раздел 2

Ограничения, резерви и трансфери

Раздел 3

Допълнителни плащания

Раздел 4

Общи разпоредби

Глава 13

Плащания за говеждо и телешко месо

Раздел 1

Специална премия (член 123 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Раздел 2

Премия за клане извън сезона (член 124 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Раздел 3

Премия за крави с бозаещи телета (член от 125 до член 129 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Раздел 4

Разпоредби, които са общи за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

Раздел 5

Премия за клане (член 130 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Раздел 6

Допълнителни плащания (член от 133 до член 136 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Раздел 7

Общи разпоредби

Раздел 8

Преходни и заключителни разпоредби

Глава 14

Схема на единното плащане на площ

Глава 15

Допълнителни национални директни плащания

Глава 16

Използване на земята, която е била оставена под угар, за целите на производството на сурови материали

Раздел 1

Обхват и дефиниции

Раздел 2

Договор

Раздел 3

Изменения, допълнения и прекратяване на договора

Раздел 4

Представителни добиви и доставени количества

Раздел 5

Условия за изплащане на помощта

Раздел 6

Задължения за изкупвачите и кандидатстващите за подпомагане субекти

Раздел 7

Обезпечение

Раздел 8

Документи за продажба, трансфер или доставка в друга държава-членка или за износ

Раздел 9

Проверки

Раздел 10

Изключване от схемата и подаване на информация

Глава 17

Плащания на базата на площ за хмел

Глава 18

Заключителни разпоредби

KОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 41 първи параграф от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схемите за директно подпомагане по линия на общата селскостопанска политика и някои схеми за подпомагане за земеделски производители и за изменение на Регламент (EИO) № 2019/93, Регламент (EO) № 1452/2001, Регламент (EO) № 1453/2001, Регламент (EO) № 1454/2001, Регламент (EO) № 1251/1999, Регламент (EO) № 1254/1999, Регламент (EO) № 1673/2000, Регламент (EИO) № 2358/71 и Регламент (EO) № 2529/2001 (1), и по-специално член 110 и член 145, буква в), член 145, буква г), член 145, буква д) и член 145, буква е) от него,

като има предвид, че

(1)

Дял V и дял IVa от Регламент (ЕО) № 1782/2003 установява определени схеми за подпомагане на земеделските производители. Прилагащите правила за някои от тези схеми вече са били заложени в следните нормативни актове: Регламент (ЕИО) № 1686/72 на Комисията от 2 август 1972 г. относно определени подробни правила за помощите при семената (2), Регламент (ЕИО) № 1445/76 на Комисията от 22 юни 1976 г., постановяващ различните сортове на Lollium perenne L.  (3), Регламент (ЕО) № 1644/96 на Комисията от 30 юли 1996 г., постановяващ подробни правила за отпускането на помощи за определени бобови култури (4), Регламент (ЕО) № 609/1999 на Комисията от 19 март 1999 г., постановяващ подробни правила за отпускането на помощи на производителите на хмел (5); Регламент (ЕО) № 2316/1999 на Комисията от 22 октомври 1999 г., постановяващ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета, установяващ система за подпомагане за производителите на определени полски култури (6), Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията от 28 октомври 1999 г., постановяващ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета за общата организация на пазара на говеждо и телешко месо, по отношение на схемите за премиране (7), Регламент (ЕО) № 2461/1999 на Комисията от 19 ноември 1999 г., постановяващ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета, по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (8), Регламент (ЕО) № 2550/2001 на Комисията от 21 декември 2001 г., постановяващ подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета за общата организация на пазара на овче и козе месо, по отношение на схемите за премиране, и изменящ и допълващ Регламент (ЕО) № 2419/2001 (9), Регламент (ЕО) № 2199/2003 на Комисията от 16 декември 2003 г., постановяващ преходни мерки за прилагането по отношение на 2004 г. на Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета по отношение на схемата на единното плащане на площ за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (10), Регламент (ЕО) № 2237/2003 на Комисията от 23 декември 2003 г., предвиждащ подробни правила за прилагането на схемите за подпомагане, заложени в дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно общи правила за схемите за директно подпомагане по линия на общата селскостопанска политика и установяващ някои схеми за подпомагане на земеделски производители (11). В интерес на яснотата на законодателството на Общността, е подходящо тези нормативни актове да бъдат отменени и да бъдат заменени от регламент, който предвижда прилагащите правила за всичките схеми, приложими към 1 януари 2005 г.

(2)

С цел да се осигури ефективното администриране на тези схеми, плащанията на базата на площи трябва да бъдат ограничени до определени области и трябва да се определят условията.

(3)

Малта има голям брой малки стопанства, които по размер са под 0,3 хектара. За да се избегне много малки земеделски стопанства в Малта да бъдат изключени от плащанията на базата на площи, минималният размер за кандидатстване по отношение на плащанията на базата на площи в Малта трябва да бъде фиксиран на 0,1 хектар, като за годините 2005 и 2006 на Малта трябва да се даде възможност да поиска дерогация от член 107, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(4)

Трябва да се предотврати засяването на земи с единствената цел да се получи допустимост за плащанията на базата на площ. Трябва да бъдат записани определени условия по отношение на засяването и култивирането на културите, по-специално по отношение на твърдата пшеница, протеиновите растения и ориза. Трябва да се спазват и местните стандарти, с цел да се отрази разнообразието на селскостопанските практики в рамките на Общността.

(5)

Трябва да се разрешава подаването на само едно заявление за плащане на базата на площ по отношение на който и да било парцел, който е бил култивиран през определена година, с изключение на случаите, в които плащанията на базата на площ се отпускат като добавка към същата реколта, или когато помощта касае производството на семена. Плащанията на базата на площ могат да се отпускат и за култури, които се субсидират по схеми, които попадат в обхвата на структурните и екологичните политики на Общността.

(6)

Схемите за подпомагане, които са на базата на площи предвиждат, че когато площите, за които за поискани плащания надхвърлят максималната гарантирана площ или базовата площ, или базовите подплощи, площта на един земеделски производител, за която са били поискани плащания, следва да се намали пропорционално за тази година. Следователно подходящо е да се установят условията и крайните срокове за размяната на информация между Комисията и държавите-членки, с цел да се определи коефициент на намаление и да се информира Комисията относно площите, за които са били отпуснати плащания. Същите тези разпоредби следва да се прилагат по отношение на намалението на общата сума от индивидуалните референтни количества, в случай на прилагане на член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(7)

По силата на член 73 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 отпускането на специфичната премия за качество на твърдата пшеница е в зависимост от използването на определени количества сертифицирани семена от сортове, които в производствените зони са признати като висококачествени за целите на производството на семолина или макаронени изделия. С цел да се осигури, че тези изисквания са спазени, критериите за проверки на сортовете във всяка една държава-членка трябва да бъдат фиксирани, а също така трябва да се фиксира и процедурата за установяването на списък от допустими за подпомагане сортове, както и за минималното качество на сертифицираните семена, които ще бъдат използвани.

(8)

Краткото време между приемането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и влизането в сила на специфичната премия за качество на твърдата пшеница направи невъзможно установяването на списък от допустими сортове, за които могат да бъдат отпускани помощи за 2005 г., в съответствие с предвидения метод за проверки. Следователно е необходимо за държавите-членки да установят един временен списък, който да се базира на селекцията на съществуващите към този момент сортове.

(9)

В някои региони протеиновите култури традиционно се сеят смесено със зърнени култури по агрономически причини. Така получената реколта се състои предимно от протеинови култури. За целите на отпускането на премия за протеинови култури, площите, които се засяват по този начин трябва да се считат за площи, засети с протеинови култури.

(10)

Трябва да се заложат стандарти за сладките лупини, а също така и за тестове за определяне дали една проба от лупини е сладка или не.

(11)

В интерес на ефективността и доброто управление на схемата за подпомагане за черупковите плодове, отпусканата помощ на базата на площ не трябва да се използва за да се финансират маргинални плантации от изолирани дървета. Следователно трябва да се определи минимален размер на парцела и минимална плътност на дърветата от специализираната овощна градина. С цел да се улесни преминаването от съществуващите планове за подобрения, чийто срок изтича по-късно от въвеждането на новата схема за подпомагане, е подходящо да се предвидят преходни мерки.

(12)

Условията за плащане, както и изчислението на плащанията, които са специфични за културата ориз, зависят не само от базовата площ или от площите, които са фиксирани за всяка държава-членка производител, фиксирани в Регламент (ЕО) № 1782/2003, но също така и от евентуалното подразделение на тези площи на базови подплощи и на базата на обективни критерии, избрани от всяка една държава-членка, която е избрала да осъществи това подразделяне, при условие че култивираните парцели наистина се обработват и в зависимост от минималния размер на базовата площ. В резултат на това трябва да бъдат записани подробни правила относно установяването, управлението и условията за култивиране, които се прилагат по отношение на базовите площи и базовите подплощи.

(13)

Наблюдаването за евентуално превишение на базовите площи, посочено в член 82 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, предполага намаляване на плащанията, които са специфични за културата ориз. С цел да се определят условията за изчисляване на едно такова намаление, трябва да бъдат дефинирани критериите, които следва да бъдат взети под внимание, както и приложимите коефициенти.

(14)

Последващите действия след изплащането на специфичното плащане за култура за ориза предполага, че на Комисията е била изпратена определена информация, свързана с култивирането на базовите площи и базовите подплощи. За тази цел трябва да се определи подробната информация, която всяка една държава-членка трябва да изпрати на Комисията, както и крайните срокове за всички такива подавания на информация.

(15)

Член 93 и член 94 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат помощ за земеделските производители, които произвеждат картофи, предназначени за производството на картофено нишесте, което е обект на договор за култивиране и е в рамките на квота, установена с Регламент (ЕО) № 1868/94 от 27 юли 19994 г., установяващ квотна система по отношение на производството на картофено нишесте (12). Следователно трябва да се установят условията за отпускане на помощта, и когато това е приложимо, трябва да се правят кръстосани референции към съществуващите разпоредби по отношение на квотната система, заложена в Регламент (ЕО) № 1868/94.

(16)

Член 95 и член 96 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат на производителите да се изплащат млечни премии и допълнителни плащания. Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г., установяващ такса в сектора мляко и млечни продукти (13), предвижда специфични разпоредби в случай на неактивност. Следователно е подходящо да се предвиди, че когато едно физическо лице или юридическо лице, което притежава индивидуално референтно количество, но вече не отговаря на изискванията, посочени в член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1788/2003 по време на дванадесетмесечния период преди 31 март за въпросната година, то тогава следва това лице да бъде изключено от възможността да получава премията и допълнителното плащане.

(17)

Членове от 88 до 92 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат нова схема за подпомагане на енергийните култури, което подпомагане ще се отпуска на фермeрите. В съответствие с Регламент (ЕО) № 2461/1999, който изключва захарното цвекло от помощта, култивирането на захарно цвекло трябва да бъде изключено и от схемата за подпомагане на енергийните култури.

(18)

Трябва да се заложат условията за допустимост за същата тази схема за подпомагане. За тази цел трябва да се заложи изискване за сключен договор между производителя и първия преработвател, по отношение на въпросните сурови селскостопански материали. Трябва също така ясно да бъдат записани условията за случаите, в които преработката се извършва от страна на земеделския производител в неговото стопанство.

(19)

С цел да се осигури, че суровият материал е преработен в посочения енергиен продукт, първите преработватели трябва да предоставят гаранция, независимо от факта, че помощта се отпуска не на първите преработватели, а на земеделските производители. Гаранцията трябва да бъде достатъчно висока за да предотврати всякакъв риск, че суровите материали в крайна сметка са отклонени от тяхното предназначение. В допълнение към това, с цел системата за контрол върху схемата да се направи по-ефективна, продажбите на суровите материали или на полупреработени продукти трябва да се ограничат до максимум две продажби преди крайната преработка.

(20)

Трябва да се прави ясно разграничение между задълженията на производителя, които приключват след като се достави общото количество сурови материали, и задълженията на първите преработватели, които започват от момента на доставката и приключват след крайната преработка на суровите материали в енергийни продукти.

(21)

Определени транспортни операции на сурови материали и продукти, които са били получени от тях в рамките на Общността, трябва да бъдат обект на проверки, които да включват издаването на контролни копия на формуляра Т5, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., залагащ разпоредби относно приложението на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митнически кодекс на Общността (14). Трябва да се предвидят разпоредби за алтернативни доказателства, ако контролното копие на формуляра Т5 бъде изгубено в резултат на обстоятелства, за които първият преработвател не е отговорен.

(22)

Член 98 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда намаление на специфичната регионална помощ за полски култури, когато общата сума на заявената помощ надвишава фиксирания таван. Следователно трябва да се заложат условията за изчислението на това намаление.

(23)

Член 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда възможността да бъдат давани директни помощи за производството на един или повече видове семена.

(24)

Тази помощ може да се дава само за производството на базови семена или сертифицирани семена и че тези продукти трябва да бъдат ясно дефинирани, с референция към директивите за сертифициране и предлагане на пазара на семена: Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно предлагането на пазара на семена от фуражни култури (15), Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно предлагането на пазара на семена от зърнени култури (16), и Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно предлагането на пазара на семена от маслодайни и влакнодайни растения (17).

(25)

За да може да станат възможни проверките, базовите семена и сертифицираните семена трябва да се произвеждат по силата на сключени договори за производство или на декларации за производство, които да бъдат прикрепени към единното заявление, а предприятията, които произвеждат или селектират семена, следва да бъдат официално одобрени и регистрирани. Трябва да се заложат необходимите мерки за случаи, в които едно предприятие, което произвежда или селектира семена в една държава-членка, произвежда семена в друга държава-членка.

(26)

Поради административни причини във всяка държава-членка помощта следва да се отпуска само по отношение на продукти, които са били реколтирани на територията на същата тази държава-членка.

(27)

По силата на приложение ХI към Регламент (ЕО) № 1782/2003 помощта за производство се изплаща за базови и сертифицирани семена на видовете Cannabis sativa L. със съдържание на тетрахидроканабинол, ненадвишаващо 0,2 %. С цел да се осигури единно прилагане в рамките на Общността на правилата, на които се подчинява отпускането на помощта, за тази цел следва да се използва списъкът на сортовете Cannabis sativa L., които са допустими за подпомагане, както е установено в приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г., постановяващ подробни правила за приложението на кръстосаното съответствие, модулацията и интегрираната система за администриране и контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003, установяващ общи правила за схемите за директно подпомагане по линия на общата селскостопанска политика и установяващ някои схеми за подпомагане за земеделски производители (18).

(28)

Член 108 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 определя площите, които са допустими за подпомагане с плащанията на базата на площ за полски култури. Този член разрешава определени изключения при контрол от страна на държавите-членки, които да не подриват ефективността на разпоредбите, заложени в същия този регламент, с цел да се избегне какъвто и да било такъв риск, трябва да се предвидят подходящи мерки, с които общата площ на допустимите земи да се запази на сегашното равнище и да се предотврати всякакво значително нарастване на тези площи. Тези мерки могат, в определени случаи, да включват например обявяването на земи, които преди са били допустими за недопустими, като превантивна мярка.

(29)

Държавите-членки, за които царевицата не е традиционна култура, могат да направят тревата за силаж, допустима за подпомагане. Следователно ще е необходимо да се дефинира какво се има предвид под „трева за силаж“.

(30)

Член 106 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 обвързва производството на лен и коноп, които се отглеждат за влакно със сключването на договор или с поемането на ангажимент, както е посочено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и коноп, отглеждани за влакно (19). Трябва да се приемат разпоредби копие от договора или ангажиментите да бъде изпратено на компетентните органи в държавата-членка, отговорни за администрирането на заявленията за плащане. Трябва също така да бъде осигурено, че сортовете лен и коноп, които се отглеждат за влакно са онези, вписани в Общия каталог на видовете селскостопански растителни видове, които са влакнодайни растения, и конкретно по отношение на лена, да са описани като „влакнодаен лен“. Нещо повече, когато става дума за конопа, съдържанието на тетрахидроканабинол за одобрените сортове не може да надхвърля 0,2 %. Следователно трябва да бъде съставен списък на допустимите за подпомагане сортове лен, тъй като списък на допустимите за подпомагане сортове коноп вече е заложен в приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004. За да се предоставят по-сигурни гаранции по отношение на конопа, може също така да се изисква използването на сертифицирани семена.

(31)

Член 109 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 изисква производителите на зърнени култури, маслодайни растения и протеинови растения да са завършили сеитбата в срок най-късно до 31 май. В някои случаи, въпреки това, сеитбата може да бъде отложена и след 31 май поради особеностите на климата. В някои региони и за определени култури трябва да бъдат удължени крайните срокове за сеитбата и за подаването на заявленията. Въпреки това тези удължавания на крайния срок не трябва да повлияват неблагоприятно ефективността на системата за подпомагане или да подриват системата на контрол, въведена с глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(32)

С цел да се осигури, че преработвателната индустрия получава периодични доставки от сладка царевица по време на пазарната година, производителите трябва да могат да разпределят сеитбата на по-дълъг период. Във връзка с това крайната дата за сеитба на сладка царевица трябва да бъде променена до 15 юни.

(33)

Подходящо е да се предвиди, че когато става дума за добавка към помощта за твърда пшеница и за специалната помощ, трябва да се използва поне едно минимално количество сертифицирани семена от твърда пшеница. С цел диверсификацията на селскостопанските практики в рамките на държавите-членки и в рамките на техните региони трябва да се остави на въпросните държави-членки да определят това минимално количество.

(34)

За целите на член 103 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 трябва да се дефинира какво се има предвид под напояване.

(35)

Трябва да се посочат площите, които трябва да бъдат взети предвид с оглед оценката на всякакво евентуално превишаване на базовата площ и правилата за определяне на степента на тези превишения. Когато се установява отделна базова площ за царевица, за поливните площи или за тревата за силаж, то тогава следва да бъдат записани специални правила по отношение на площите, които трябва да бъдат взети предвид с оглед оценката на всякакво евентуално превишаване на въпросната базовата площ. Правилата за определяне на надвишаването на базовата площ трябва да осигуряват, че при всички случаи е спазено ограничението на базовата площ. Начинът, по който следва да се изчисли превишението по отношение на максималната гарантирана площ за твърда пшеница, също трябва да се определи. Също така трябва да се определи процедурата, която ще се следва за определяне на надвишаването на тавана на плащанията, посочен в член 102, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(36)

В случай на прилагане на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 допустимостта на получаване на помощите на базата на площ за полски култури е обвързана със задължението на въпросните производители да оставят част от земите в стопанството си под угар. Трябва да бъдат записани подробни прилагащи правила, които да са в състояние да осигурят, че схемата се характеризира с необходимата ефективност. За тази цел трябва да се предвидят разпоредби площите, които се приемат за оставени под угар земи, да са сравними с тези, които се приемат за целите на изчисляването на регионалната базова площ. Трябва да се дефинират и бобовите култури, посочени във второто тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(37)

По силата на член 107, параграф 6 и в случай на прилагане на член 66 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, трябва да се установят подробни правила по отношение на доброволно оставените под угар земи. Тези правила трябва да бъдат съвместими с общата система, въведена от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(38)

Трябва да бъдат заложени критериите за допустимост за схемата за премии за овце и кози, предвидена в глава 11 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и по-специално изискваните условия.

(39)

Член 113, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда отпускането на премия за земеделските производители, които произвеждат козе месо в определени области на Общността. Следователно е необходимо въпросните площи да се определят в съответствие с критериите, заложени в тази разпоредба.

(40)

По силата на член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 земеделски производители, чиито стопанства съдържат не по-малко от 50 % площи, използвани за селско стопанство, които се намират в необлагодетелствани райони, могат да получат допълнителната премия. Член 113, параграф 2 посочва специфичните географски зони, в които земеделските производители, които произвеждат козе месо отговарят на необходимите условия за да получават премията за кози. Трябва да се предвидят разпоредби, които да предвиждат предоставянето на декларация от страна на земеделските производители, които отговарят на тези критерии, с която те да доказват, че не по-малко от половината от площите, които те използват за селско стопанство, се намират в необлагодетелствани райони или в райони, които са допустими за получаването на премията за кози.

(41)

За целите на контрола за допустимост за определяне правилното равнище на премията за овцемайки, държавите-членки следва да съставят списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или продукти, произведени от овче мляко.

(42)

С цел прилагане на системата на индивидуалните ограничения (лимити), както са въведени от член 116, член 117 и член 118 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, съществуващите административни правила могат да продължат да се прилагат по отношение по-специално на използването на безвъзмездно получените права, използването на нормалните права, включително и минимално използване, временното преотстъпване или прехвърляне на права, подаването на информация за промените на индивидуалните тавани или прехвърлянето на права посредством националния резерв. Някои от тези правила са специфични разпоредби за изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, като например по отношение на използването на правата, малките земеделски производители и земеделските производители, които участват в програми за екстензификация и схеми за ранно пенсиониране, а за целите на прехвърлянията — наследяването на права за премии и случаите на земеделски производители, които използват само публична или колективно притежавана земя за паша.

(43)

Комисията следва да наблюдава новите разпоредби и в резултат на това тя трябва да получава от държавите-членки необходимата ѝ основна информация по отношение на прилагането на правата относно премиите.

(44)

Ако това е приложимо, на Комисията следва да се изпраща подробна информация относно националните правила за допълнителните плащания и прилагането им.

(45)

Дял IV, глава 12 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда плащания за телешко и говеждо месо. Трябва да бъдат записани критериите за допустимост, и по-специално условията, които се изискват за тези плащания.

(46)

Целите на регионалния таван и на плътността на отглеждане означават, че специалната премия не може вече да се прилага по отношение на същата възрастова група, за онези животни, които са засегнати от прилагането на тези две мерки. За целите на премията за клане извън сезона, тези животни следва да се считат за допустими за получаване на специалната премия.

(47)

Трябва да се приемат разпоредби административният документ, заложен в член 123, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, да бъде съставен и издаден на национално равнище. С цел да се вземат предвид особените административни и контролни условия в държавите-членки, трябва да се разрешават различни форми на административния документ.

(48)

Член 123, параграф 3, буква а), и член 130, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат период на задържане като условие за отпускане на специалната премия и за премиите за клане. Следователно е необходимо този период да се определи и конкретизира количествено.

(49)

Разпоредбите по отношение на отпускането на специалната премия по време на клането трябва да бъде в съответствие с разпоредбите за отпускане на специалната премия. Трябва да се посочат видовете документи, които следва да придружават животното до изпращането му за клане или за износ. С цел да се вземат предвид специфичните черти на начина на предоставяне на премията по време на клане, трябва да се запишат възрастовите условия за бичетата и начинът на представяне на кланичния труп за възрастни животни от рода на едрия рогат добитък.

(50)

Трябва да се запишат условията за отпускане на премията за клане извън сезона, които трябва да са в съответствие с разпоредбите за отпускане на премията за клане. Комисията следва да определи, на базата на наличната информация кои държави-членки отговарят на условията за прилагане на тази схема за премиране.

(51)

Трябва да се дефинира понятието за крава с бозаещо теле, заложено в член 125 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Нещо повече, съществуващите основни изисквания могат да продължат да се прилагат, по-специално по отношение на средния добив на мляко и допълнителната национална премия.

(52)

Съществуващите национални правила могат да продължат да се прилагат, по-специално по отношение на индивидуалните тавани, подаването на информация по отношение на индивидуалните тавани и националния резерв, безвъзмездно получените права, използването на правата, прехвърлянето и временното преотстъпване на права, и по отношение на прехвърлянията посредством националния резерв.

(53)

Комисията следва да определи, на базата на наличната ѝ информация, кои държави-членки отговарят на условията за прилагане на специалната схема, заложена в член 129 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Трябва да се запишат и специалните разпоредби за отпускане на премията.

(54)

Трябва да се определи методът за изчисляване на плътността на отглеждане. Трябва да се заложи и дата, на която да бъде взето предвид референтното количество за млякото.

(55)

Плътността на отглеждане за схемата за плащането за екстензификация трябва да включва всички животни от рода на едрия рогат добитък на възраст шест месеца или повече, които се намират в стопанството. Следователно са необходими специални правила за преброяване на животните и за декларацията от страна на производителите относно участието в схемата. Трябва да се предвидят разпоредби за използването на компютризираната база данни, посочена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г., установяващ система за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък и по отношение на етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо, и отменящ Регламент (ЕО) № 820/97 (20).

(56)

Трябва да бъдат предприети мерки за да се осигури, че плащането за екстензификация няма да се отпуска на земеделски производители, които изкуствено спазват средната плътност на отглеждане, която се изисква за да бъде отпуснато плащането за екстензификация.

(57)

Трябва да се запишат процедурите за определяне, на базата на наличната информация, кои от държавите-членки изпълняват условията, заложени в член 132, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за отпускане на плащането за екстензификация за млечни крави. Трябва да се посочат и специалните разпоредби за отпускане на премията. Трябва да се запише и минималният период на задържане.

(58)

Трябва да се запишат специфични разпоредби по отношение на прилагането на правилата за периодите, датите и времевите ограничения към периода на задържане.

(59)

В интерес на опростяването заявлението за помощи за животновъдството, предвидено в интегрираната система, трябва да бъде разглеждано и като заявление за получаване на премии за клане, при условие че съдържа всички елементи, които са необходими да се обоснове изплащането на премията, както и при условие че животното е заклано в същата държава-членка или в друга държава-членка, или е било изнесено.

(60)

Трябва да бъде възможно използването на компютризираната база данни, посочена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 с цел да се улесни управлението на премията за клане, при условие че въпросната държава-членка счита, че базата данни предлага достатъчни гаранции по отношение на точността на данните, които се съдържат в нея, за целите на изплащането на премии.

(61)

Премията за клане при телетата се отпуска само при условие, че те са под определеното максимално тегло. Следователно трябва да бъде записано стандартно представяне на кланичния труп, за което да се отнася максималното тегло.

(62)

На Комисията следва да се изпраща подробна информация по отношение на националните правила относно допълнителните плащания, както и за прилагането им.

(63)

За да се осигури, че земеделските производители получават плащанията си възможно най-бързо, трябва да се предвидят разпоредби за отпускане на авансови плащания. Въпреки това с оглед прилагането на националните и регионални тавани, трябва да се вземат мерки за да се осигури, че авансите не надвишават крайното плащане. Следователно трябва да се приемат разпоредби, които да позволят на държавите-членки да намалят процента на авансовите плащания за схемите за премиране, за които се прилагат такива тавани.

(64)

Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда наказания за незаконното използване или притежание на вещества или продукти, които не са позволени от съответното законодателство във ветеринарната област. В случай на повторни нарушения, определянето и срокът на тези наказания трябва да се оставят на държавите-членки, които са в по-добра позиция да преценят истинската тежест на извършените нарушения.

(65)

Необходимо е да се фиксира датата, на която ще се определят елементите, които ще се вземат предвид при прилагането на схемата за специалната премия и на схемата за премията за крави с бозаещи телета. С цел да се осигури стабилна и приемствена администрация, като правило тази дата трябва да бъде датата на подаване на заявленията. Въпреки това с оглед на специалната премия, която се отпуска когато животното бъде заклано, трябва да се заложат специални правила с цел да се избегнат прехвърляния от една година в друга, с цел получаване на по-високи премии. По отношение на премията за клане, датата на заколването или на износа е по-добра индикация за това дали въпросните операции действително са били извършени.

(66)

Приложимият обменен курс към датата на такива операции за премиите следва да бъде фиксиран по такъв начин, че да осигури, че по принцип тези премии не варират значително при превръщането им в национална валута, поради обменния курс на една-единствена дата.

(67)

Трябва да се предвидят разпоредби, според които държавите-членки да бъдат обект на определени задължения за подаване на информация. За да се улесни предаването и анализът на данните, трябва да се заложи единен формат за подаване на информация.

(68)

С цел да се улесни преходът към новата схема, са необходими преходни разпоредби по отношение на задължението за маркировка и идентификация на животните.

(69)

Член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003 позволява на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (новите държави-членки) да заменят директните плащания с единно плащане („схема на единното плащане на площ“). Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Словакия вече направиха именно този избор. Следователно трябва да се заложат специфични правила за приложението на схемата на единното плащане на площ.

(70)

В съответствие с член 143б, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с цел да се избегне обработването на голям брой заявления, от които ще следват плащания за едно стопанство в размер по-малко от 50 EUR, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Словакия са поискали разрешение да заложат като минимален размер на допустимата площ за стопанство равнище над 0,3 хектара.

(71)

Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Словакия са направили оценка на своята използвана земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние към 30 юни 2003 г. и са предложили да я коригират в съответствие с минималния размер на допустимата земя за едно стопанство.

(72)

Член 143в от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда възможността в новите държави-членки директните помощи, които се изплащат на един земеделски производител да бъдат допълвани от националния бюджет, което е обект на разрешение от страна на Комисията. Трябва да се заложат общите условия за прилагане на тази възможност.

(73)

Член 55, буква б) и член 107, параграф 3, първо тире от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат изключване от задължението за оставяне на земи под угар, ако земята се използва за производството на материали, които са предназначени предимно за производство в рамките на Общността на продукти, които не са основно предназначени за консумация от човека или за храна на животните, при условие че се прилагат ефективни системи за контрол.

(74)

Култивирането на захарно цвекло, йерусалимски артишок или корени от цикория на оставени под угар земи не трябва да се забранява, при определени условия. Тези култури не могат да се считат за допустими за получаване на плащания за площи с оглед риска от дестабилизиране на пазара на захарта. Въпреки това трябва да се вземат мерки за да се осигури, че тези култури са в съответствие с правилата по отношение на използването на оставените под угар земи.

(75)

Условията за допустимост за тази схема трябва да бъдат заложени. За тази цел трябва да бъде записано, че между производителя и изкупвача или първия преработвател трябва да бъде сключен договор по отношение на въпросните сурови селскостопански материали. Също така трябва да бъдат записани условията за случаите, при които преработката се извършва от самия земеделски производител в рамките на неговото стопанство.

(76)

За да се гарантира спазване на точка 7 от Меморандума за разбирателство по отношение на маслодайните семена, сключен между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати в рамките на ГАТТ и одобрен с Решение 93/355/ЕО на Съвета (21), трябва да се заложат подробни прилагащи правила с цел да се намали, където това е необходимо, количеството странични продукти, които могат да се произвеждат и които са предназначени за човешка консумация или за хранене на животните, ако общото количество на тези странични продукти надвишава един милион метрични тона, изразено в еквиваленти на соевото брашно.

(77)

За да се осигури, че суровите материали са преработени в посочения краен продукт, изкупвачите и първите преработватели трябва да внесат гаранция, въпреки че помощта се отпуска на земеделските производители. В допълнение към това, и за да се направи системата за контрол върху схемата ефективна, трябва да се ограничи броят на преработвателите.

(78)

Трябва да се прави ясно разграничение между задълженията на кандидатстващото лице, които приключват веднага след като общото количество реколтирани сурови материали е било доставено, и задълженията на изкупвачите и първите преработватели (включително и задължението по отношение на внасянето на гаранция), които започват от момента на доставката и приключват след крайната преработка на суровите материали в крайни продукти.

(79)

Определени транспортни операции в рамките на Общността, включващи сурови материали и продукти, които са били получени от тях трябва да бъдат обект на проверки, които включват използването на декларации и контролни копия на формуляра Т5, които да бъдат издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2454/93. Трябва да бъдат предвидени разпоредби за алтернативни начини на доказване, при условие че контролното копие на формуляра Т5 не е било върнато на компетентните органи към изкупвачите или първите преработватели, в резултат на обстоятелства, за които те самите не са отговорни. В интерес на ефикасността и доброто управление на схемата за подпомагане трябва да се предвидят разпоредби, които да регулират проверките.

(80)

Отделно от критериите за допустимост, заложени в член 110о от Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на помощта на базата на площ за хмела, трябва да се заложат и някои допълнителни критерии, които да осигурят, че помощта се отпуска за площи, на които хмелът се отглежда при нормални условия за култивиране. Понятието „площ, засята с хмел“ трябва да се дефинира на общностно равнище, така че да се осигури, че площите, за които се отпускат допълнителни плащания се изчисляват по един и същи начин. Необходимо е да се заложи начинът, по който общата сума за една държава-членка, която е на разположение за допълнителни плащания, ще се разпределя между допустимите площи.

(81)

Трябва да се заложи времево ограничение за извършване на плащането по отношение на мерките, изброени в член 7, параграф 1), букви от а) до г) от Регламент (ЕИО) № 1696/71 на Съвета от 26 юли 1971 г. относно общата организация на пазара на хмел (22), от страна на признатите групи на производителите, а Комисията следва да бъде информирана за начина, по който плащането е било използвано. Всяка сума, която не е била разпределена в рамките на определен период от време, следва да бъде върната. Необходимо е да се заложи начинът, по който общата сума за една държава-членка, която е на разположение за плащания, ще се разпределя между признатите групи на производителите.

(82)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обект и обхват

1.   Настоящият регламент постановява подробни правила за прилагането на следните схеми за подпомагане, които са предвидени в дял IV и в дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003:

а)

специфична премия за качество за твърдата пшеница, предвидена в дял IV, глава 1 от този регламент;

б)

премия за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 2 от този регламент;

в)

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в дял IV, глава 3 от този регламент;

г)

плащания на базата на площ за ядки, предвидени в дял IV, глава 4 от този регламент;

д)

помощи за енергийни култури, предвидени в дял IV, глава 5 от този регламент;

е)

помощи за картофи, произвеждани за картофено нишесте, предвидени в дял IV, глава 6 от този регламент;

ж)

млечна премия и допълнителни плащания, предвидени в дял IV, глава 7 от този регламент;

з)

специфично регионално плащане за полски култури, предвидено в дял IV, глава 8 от този регламент;

и)

помощи за семена, предвидени в дял IV, глава 9 от този регламент;

й)

плащане на площ за полските култури, предвидено в дял IV, глава 10 от този регламент;

к)

премии за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 11 от този регламент;

л)

плащания за говеждо и телешко месо, предвидени в дял IV, глава 12 от този регламент;

м)

помощи за бобови култури, предвидени в дял IV, глава 13 от този регламент;

н)

схема на единното плащане на площ, предвидена в член 143б от този регламент;

о)

допълнителни национални директни плащания, предвидени в член 143в от този регламент;

п)

плащания на базата на площ за хмел, предвидени в дял IV, глава 10 г от този регламент.

2.   Настоящият регламент постановява подробни правила по отношение на използване на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали, при прилагане схемата на единното плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и при прилагане плащането на базата на площ за полски култури, предвидено в дял IV, глава 10 от този регламент.

Член 2

Условия за плащането

1.   Директните плащания, цитирани в член 1, букви а), б), в), д), з), и), й), м) и буква п), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, които са били обект на заявление за плащане по отношение на не по-малко от 0,3 хектара, при което всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, посочен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

В случая на Малта директните плащания, посочени в член 1, букви а), б), в), д), з), и), й), м) и буква п), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, които са били обект на заявление за плащане по отношение на не по-малко от 0,1 хектара, при което всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, посочен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

2.   Директните плащания, посочени в член 1, букви а), б), в), з) и буква й), се отпускат само за площи, които са били изцяло засети и за които всички нормални практики по култивиране са били приложени в съответствие с местните стандарти.

Въпреки това, когато става дума за специфичната премия за качество на твърдата пшеница, предвидена в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за плащането за полски култури, предвидено в дял IV, глава 10 от същия този регламент, култури, които се отглеждат на площи, които са били напълно засети, в съответствие с местните стандарти, но които не са достигнали етапа на цъфтеж, вследствие изключителни метеорологични условия, признати от въпросната държава-членка, продължават да бъдат допустими за подпомагане, при условие че въпросните площи не се използват за никакви други цели до момента на този етап от растежа.

3.   През една определена година не може да се подава повече от едно заявление за плащания на базата на площ по схема, която се финансира по силата на член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета (23), по отношение на който и да било култивиран парцел.

Въпреки това:

а)

всеки един култивиран парцел, който се покрива по отношение на една и съща година от заявление за специфична премия за качество на твърдата пшеница, предвидена в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или от премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 2 от същия този регламент, може да бъде обект на заявление за получаване на плащанията на базата на площ за полски култури, предвидени в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

всеки един култивиран парцел, който се покрива по отношение на една и съща година от заявление за специфичното плащане за култура за ориза, предвидено в дял IV, глава 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или от премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 2 от същия този регламент, може да бъде обект на заявление за получаване на помощите за семена, предвидени в дял IV, глава 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

всеки един култивиран парцел, който се покрива по отношение на една и съща година от заявление за премията за енергийни култури, предвидена в дял IV, глава 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да бъде обект на заявление за получаване на плащанията на базата на площ за полски култури, предвидени в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, без да се засяга втора алинея от член 90 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или може да бъде обект на заявление за получаване на специфичното плащане за култура за ориза, предвидено в дял IV, глава 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

г)

всеки един култивиран парцел, който се покрива по отношение на една и съща година от заявление за получаване на плащанията на базата на площ за полски култури, предвидени в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да бъде обект на заявление за получаване на помощите за семена, предвидени в дял IV, глава 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   Площи, които се използват за производството на член 55, буква б) и в член 107, параграф 3, първото тире от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или култивирани по силата на премията за енергийни култури, предвидена в дял IV, глава 5 от същия този регламент, няма да бъде допустима за подпомагане с помощите от страна на Общността, предвидени в дял II, глава VIII от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (24), с изключение на подпомагането, което се отпуска по отношение на разходите за засаждане на бързорастящи видове, както са предвидени във втора алинея от член 31, параграф 3 от същия този регламент.

Суровите материали, посочени в член 55, буква б) и първото тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които се отглеждат върху оставени под угар земи, както и междинните продукти, крайните продукти и страничните продукти, които са получени от тях, няма да се считат за допустими за каквото и да било финансиране от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, раздел „Гарантиране“, вследствие член 1, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999.

5.   За целите на премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за плащането на базата на площ за полски култури, предвидено в дял IV, глава 10 от същия този регламент, „сладки лупини“ означава онези сортове лупини, които произвеждат семена, от чийто състав не повече от 5 % са горчиви семена. Съдържанието на горчиви семена се изчислява в съответствие с теста, заложен в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Подаване на информация

Държавите-членки подават следната информация до Комисията под формата на електронно изпратени данни:

а)

в срок най-късно до 15 септември на въпросната година: наличните данни за площите или за количествата, когато става дума за млечната премия и за допълнителните плащания, предвидени в член 95 и член 96 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за които са били заявени помощи за тази календарна година, а когато това е приложимо — и разбивка по базови подплощи;

б)

в срок най-късно до 31 октомври на въпросната година: окончателни данни за площите или количествата, посочени в буква а), като се вземат предвид вече проведените проверки;

в)

в срок най-късно до 31 юли на следващата година: окончателни данни, съответстващи на площите или на количествата, за които помощта реално е била изплатена за въпросната година, след като (ако това е приложимо за случая) са били направени намаленията на площите, предвидени в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Площите се изразяват в хектари с точност до втората десетична запетая. Количествата се изразяват в тонове с точност до третата десетична запетая.

Член 4

Коефициент на намаление

1.   Коефициентът на намаление на площите в случаите, посочени в член 75, член 78, параграф 2, член 82, член 85, член 89, параграф 2, член 98, член 143 и член 143б, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или на намаление на количествата и на обективните критерии в случаите, посочени в член 95, параграф 4 от същия този регламент, се фиксира в срок най-късно до 15 ноември на въпросната година на базата на данните, които са били предоставени в съответствие с член 3, буква б) от настоящия регламент.

2.   В случаите, посочени в член 75, член 82, член 85, член 95, параграф 4, член 98, член 143 и член 143б, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки подават информация до Комисията, в срок не по-късно от 1 декември на въпросната година, по отношение на приложимия коефициент на намаление, и в случаите, посочени в член 95, параграф 4 от същия този регламент, приложените обективни критерии.

ГЛАВА 2

СПЕЦИФИЧНА ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Член 5

Проверки на сортовете

1.   Държавите-членки, изброени в член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 изготвят списък на сортовете твърда пшеница, които са допустими за специалната премия за качество, предвидена в член 72 от същия този регламент, в съответствие с метода за проверки на сортовете, заложен в параграфи от 2 до 5 от настоящия член.

2.   Държавите-членки идентифицират поне два представителни сорта поне на всеки две години. Тези представителни сортове трябва да бъдат най-често сертифицираните сортове твърда пшеница.

3.   Държавите-членки анализират сортовете твърда пшеница, в съответствие с следните качествени параметри, и да поставят на всеки параметър съответната тежест:

а)

протеиново съдържание (40 %);

б)

качество на глутена (30 %);

в)

жълт индекс (индекс на пожълтяване) (20 %);

г)

специфично тегло или тегло на хиляда зърна (10 %).

Сумата от средните аритметични стойности на качествените параметри, посочени в букви от а) до г) от първа алинея, умножени по посочените стойности като проценти, представляват качествения индекс на сортовете.

Всяка държава-членка прави сравнение, за срок не по-кратък от две години, на качествените индекси на сортовете твърда пшеница с тези на представителните сортове на национално равнище. Сортовете, които следва да бъдат изпитвани, са онези, които са регистрирани в националната сортова листа на всяка една държава-членка, с изключение на онези сортове, за които няма налични аналитични данни за последните три години, понеже те вече не се използват или не се сертифицират.

За тази цел, като се базира на средноаритметичен качествен индекс от 100, който се дава на представителните сортове, всяка една държава-членка изчислява, за всеки един от качествените параметри, предвидени в букви от а) до г) от първа алинея, процента, който следва да бъде приписан на другите сортове твърда пшеница, в сравнение с индекса от 100. Само сортовете твърда пшеница с индекс равен на или по-висок от 98 се считат за допустими за специфичната премия за качество на твърдата пшеница.

4.   Всяка една държава-членка има възможност да изключи от списъка с допустимите сортове онези сортове, които притежават средна скорост на загуба на стъкловидност на твърдата пшеница („mitadinage“), надвишаваща 27 %.

5.   Сортовете, които са регистрирани в националната сортова листа на друга държава-членка, могат също да бъдат изследвани за тяхната допустимост.

Член 6

Методи за анализ

1.   Методите за анализ на протеиновото съдържание, специфичното тегло и средната скорост на загуба на стъкловидност на твърдата пшеница („mitadinage“) са посочени в Регламент (ЕО) № 824/2000 на Комисията (25).

2.   Индексът на пожълтяване се измерва в съответствие с метода IСС 152 или в съответствие с друг еквивалентен и признат метод.

3.   Качеството на глутена се измерва в съответствие с метода IСС 158 или в съответствие с метода IСС 151.

Член 7

Количество на сертифицираните семена

Държавите-членки фиксират, в срок не по-късно от 1 октомври на годината, предхождаща годината, за която следва да се отпусне специфичната премия за качество на твърдата пшеница, минималното количество семена, сертифицирани в съответствие с Директива 66/402/ЕИО (26), които следва да бъдат използвани в съответствие с приложимите селскостопански практики във въпросната производствена зона.

Член 8

Публикации и подаване на информация

1.   Държавите-членки публикуват списъка на избраните сортове, които са допустими на национално или на регионално равнище, за специфичната премия за качество на твърдата пшеница, в срок най-късно до 1 октомври за зимните сортове (есенници), и в срок най-късно до 31 декември за пролетните сортове на годината, предхождаща годината, за която се отпуска премията.

2.   Държавите-членки подават информация до Комисията в срок не по-късно от един месец след датите, предвидени в параграф 1, списъкът, предвиден в параграф 1, както и, ако има изменения и допълнения по него, минималното количество сертифицирани семена, което следва да се използва.

Член 9

Валидност

1.   Сортовете, включени в списъка, посочен в член 8, параграф 1, се считат за допустими за специфичната премия за качество на твърдата пшеница за период от пет години, като се започне от датата на първото им включване в този списък.

2.   Допустимостта на всеки един сорт може да бъде удължена за период от пет години на базата на резултатите от качествените анализи, извършени през втората и третата година от петгодишния период на допустимост.

Член 10

Преходни мерки

1.   Държавите-членки публикуват списъка с избраните сортове, които са допустими за специфичната премия за качество на твърдата пшеница, по отношение на 2005 г., в срок не по-късно от 1 октомври 2004 г. за зимните сортове (есенници) и в срок най-късно до 31 декември 2004 г. за пролетните сортове.

2.   Държавите-членки съставят списъка, посочен в параграф 1, като отстраняват от списъка със сортовете, които са регистрирани в националната сортова листа, онези сортове, които не са били сертифицирани през 2003 г. и 2004 г., и онези, които не отговарят на поне два от четирите от следните параметри:

а)

минимално съдържание на протеин от 11,5 %;

б)

минимално специфично тегло от 78 грама на хектолитър или минимално тегло на хиляда зърна от 42 грама;

в)

максимална скорост на загуба на стъкловидност на твърдата пшеница („mitadinage“) от 27 %;

г)

минимално съдържание на глутен от 10 %.

3.   Списъците на сортовете, които са допустими за получаване на премията през 2005 г. и 2006 г., могат да включват и сортове, които се намират в списъка на избраните сортове на друга държава-членка, на базата на резултатите от качествените анализи, извършени от същата тази друга държава-членка.

ГЛАВА 3

ПРЕМИЯ ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

Член 11

Смеси от зърнени култури и протеинови култури

В регионите, в които протеиновите култури традиционно се засяват в смес със зърнени култури, премията за протеинови култури се изплаща по искане на кандидатстващото лице, при условие че то докаже, задоволително за компетентните органи във въпросната държава-членка, че протеиновите култури са преобладаващи в сместа. Въпросните площи няма да се считат за допустими за специфичната регионална помощ за зърнени култури, предвидена в член 98 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

ГЛАВА 4

СПЕЦИФИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА КУЛТУРА ЗА ОРИЗ

Член 12

Дати за засяване

За да бъдат допустими за специфичното плащане за култура за ориза, декларираните площи трябва да бъдат засети в срок не по-късно от:

а)

30 юни преди жътвата, за която става дума, за Испания и Португалия,

б)

31 май за другите държави-членки, производители на ориз, посочени в член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Въпреки това във Френска Гвиана площите следва да бъдат засети, съответно за двата цикъла на сеитба, в срок най-късно до 31 декември и 30 юни, предхождащи всеки един от тях, а специфичното плащане за култура за ориза се отпуска на базата на средната аритметична стойност на засетите площи за всеки един от двата цикъла на засяване.

Член 13

Коефициент на намаление

Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура за ориза, посочено в член 82 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се изчислява в съответствие с приложение II към същия този регламент.

Член 14

Подаване на информация

1.   Държавите-членки подават информация до Комисията, в съответствие с член 3, следната информация:

а)

в срок най-късно до 15 септември:

i)

списък с регистрираните сортове в националната сортова листа, класифицирани в съответствие с критериите, дефинирани в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета (27),

ii)

засетите площи, за които са били подадени заявления за специфичното плащане за култура за ориза, за всеки сорт ориз и за всяка базова площ и базова подплощ, като се използва моделът, заложен в приложение III(А) към настоящия регламент, включително превишенията на базовите площи и базовите подплощи;

б)

в срок най-късно до 31 октомври корекции по отношение на засетите площи, за които са били подадени заявления за специфичното плащане за култура за ориза, които се предават в съответствие с буква а) и като се използва моделът, заложен в приложение III(Б);

в)

в срок най-късно до 31 декември засетите площи, за които са били реално извършени плащания на специфичното плащане за култура за ориза за изминалата пазарна година, в съответствие с метода за изчисление, дефиниран в приложение II и като се използва моделът, заложен в приложение III(В).

2.   За Френска Гвиана информация по отношение на засетите площи се подава на базата на средните аритметични величини от двете площи, които се засяват по време на двата цикъла на засяване.

3.   Държавите-членки могат да ревизират всяка година разделението на тяхната базова площ или площи на базови подплощи, както и обективните критерии, на които се базират тези разделения. Те предоставят тази информация на Комисията в срок не по-късно от 15 май, преди въпросното събиране.

ГЛАВА 5

ПЛАЩАНИЯ НА БАЗАТА НА ПЛОЩ ЗА ЯДКИ

Член 15

Условия за допустимост за подпомагане от страна на Общността

1.   За целите на настоящата глава овощна градина означава хомогенна и обособена площ, засадена с дървета, които раждат черупкови плодове, и която не се пресича от други култури или плантации, и която в географско отношение е неразкъсана. Изолирани дървета или един-единствен ред, засаден покрай пътища или покрай насаждения от други култури, няма да се счита за градина.

Като изключение от първа алинея държавите-членки могат да разрешат наличието на дървета, различни от тези, които раждат черупкови плодове, в рамките на едно ограничение, съответстващо на 10 % от броя на дърветата, заложен в параграф 3. Нещо повече, държавите-членки могат да разрешат наличието на кестени, при условие че броя на дърветата заложен в параграф 3, е спазен само като се взема предвид броят на дърветата, които раждат черупкови плодове.

2.   Само овощни градини, които произвеждат черупкови плодове и които отговарят на условията, заложени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, към определена дата, която се фиксира в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 796/2004, се считат за допустими за плащането на площ, предвидено в член 83 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Когато става дума за овощна градина, където се отглеждат различни видове черупкови плодове и когато помощта е диференцирана за всеки един от видовете, се прилагат условията за допустимост и равнището на помощта, приложими за най-преобладаващия вид черупков плод.

3.   Минималният размер на овощните градини не може да заема по-малка площ от 0,10 хектара.

Броят на дърветата, които произвеждат черупкови плодове за един хектар, не може да бъде по-малко от:

i)

125 за лешниците;

ii)

50 за бадемите;

iii)

50 за орехите;

iv)

50 за шамфъстъците;

v)

30 за рожковите.

4.   Държавите-членки могат да фиксират минимален размер на парцела и гъстота на дърветата на едно по-високо равнище от това, което е заложено в параграф 3, в съответствие с обективни критерии и с цел да се вземат предвид специфичните характеристики на въпросните площи и производства.

Член 16

Условия за допустимост за национално подпомагане

Член 15 се прилага по отношение на националните помощи, предвидени в член 87 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Без да се засягат разпоредбите на член 87 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 всяка една държава-членка може да заложи допълнителни критерии за допустимост, при условие че тези критерии са в съответствие с целите на схемата по отношение на опазването на околната среда, развитието на селските райони и социалното и икономическо развитие, и не създават дискриминация между производителите. Държавите-членки въвеждат необходимите разпоредби, за да могат да контролират спазването на тези критерии за допустимост от страна на земеделските производители.

Член 17

Подаване на информация

1.   Държавите-членки при всички случаи информират Комисията преди крайната дата за подаване на заявления, определена от самите държави-членки, в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 796/2004, но не по-късно от:

а)

31 март, по отношение на по-високите равнища и за критериите, посочени в член 15, параграф 4, както и по отношение на допълнителните критерии, посочени в член 16;

б)

15 май, когато една държава-членка прави помощта различна, в съответствие с член 83, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на плащането на площ за всеки един продукт и/или модифицираната национална гарантирана площ („НГП“).

2.   Всякакви изменения на информацията, която следва да се подава на Комисията по смисъла на параграф 1, се прилага за следващата година и за тях незабавно се подава информация до Комисията от страна на засегнатата държава-членка, която информация да е придружена от обективните критерии, които оправдават всяко такова изменение.

Член 18

Преходни мерки

1.   Държавите-членки могат да определят дали и при какви условия могат да бъдат прекратени плановете за подобрения, посочени в член 86, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, преди да е изтекъл техния срок на действие и преди съответните площи да станат допустими за подпомагане по смисъла на схемата, предвидена в глава 4 от дял IV от същия този регламент.

2.   Когато се поставят условията, посочени в параграф 1, държавата-членка следва да се увери, че:

а)

планът не се прекратява преди пълното прилагане на един годишен период;

б)

първоначалните цели на плана са били постигнати задоволително за държавата-членка.

ГЛАВА 6

ПОМОЩИ ЗА КАРТОФИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ ЗА КАРТОФЕНО НИШЕСТЕ

Член 19

Допустимост

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, заложена в член 93 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се отпуска за картофи, които се покриват от договор за култивиране, както е заложено в член 3 от Регламент (ЕО) № 2236/2003 на Комисията (28), на базата на нетното тегло на картофите, определено по един от методите, описани в приложение I към Регламент (ЕО) № 2235/2003 на Комисията (29), и на базата на съдържанието на скорбяла в доставените картофи, в съответствие с коефициентите, фиксирани в приложение II към същия този регламент.

Няма да се изплаща помощ за картофи, произвеждани за картофено нишесте, чието съдържание на скорбяла е по-ниско от 13 %, освен когато се прилага втора алинея от член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2236/2003.

Член 20

Минимална цена

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, е предмет на изискването да се предостави доказателство, че е била изплатена цена не по-ниска от посочената в член 4а от Регламент (ЕО) № 1868/94, при доставката до предприятието в съответствие с фиксираните суми в приложение II към Регламент (ЕО) № 2235/2003.

Прилага се и член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2236/2003.

Член 21

Плащане

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, се изплаща от страна на държавата-членка, на чиято територия са били произведени картофи, произвеждани за картофено нишесте, на всеки земеделски производител, веднага след като всички негови количества за пазарната година са били доставени на предприятие, което произвежда картофено нишесте, в рамките на четири месеца от датата, на която са били предоставени доказателствата, посочени в член 20 от настоящия регламент и на които са били изпълнени условията, заложени в член 19 от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки могат да отпускат авансови плащания, като се започне от 1 декември на пазарната година, на базата на различните части на количеството картофи, произвеждани за картофено нишесте, на всеки земеделски производител, който е доставил картофите на предприятията, които произвеждат картофено нишесте за тази пазарна година. Всяко авансово плащане се отпуска за количествата картофи, произвеждани за картофено нишесте, за които са били предоставени доказателствата, посочени в член 20 и за които са били спазени условията, заложени в член 19.

3.   Коефициентът за превръщане, който се използва, за да се изчисли помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, в национална валута е прилаганият по силата на член 20 от Регламент (ЕО) № 236/2003.

ГЛАВА 7

МЛЕЧНА ПРЕМИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Член 22

Случаи на неактивност

1.   Когато едно физическо или юридическо лице, което притежава индивидуално референтно количество, но вече не отговаря на изискванията, посочени в член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1788/2003, по време на дванадесетмесечния период преди 31 март за въпросната година, то тогава на това лице не трябва да се изплаща премията и допълнителното плащане за въпросната година, освен в случай че това лице докаже преди крайния срок за подаване на заявлението и по начин, който да удовлетворява компетентните органи, че производството е било възобновено.

2.   Параграф 1 няма да се прилага в случай на форсмажорни обстоятелства и в надлежно обосновани случаи, които временно дават отражение върху производствения капацитет на засегнатите производители и са били отчетени от страна на компетентните органи.

ГЛАВА 8

ПОМОЩИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ

РАЗДЕЛ 1

Дефиниции

Член 23

Дефиниции

За целите на настоящата глава:

а)

„лице, кандидатстващо за подпомагане“ означава всеки земеделски производител, който култивира площи, посочени в член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, с оглед получаването на помощта, заложена в същия този член;

б)

„първи преработвател“ означава всеки потребител на сурови селскостопански материали, който осъществява първата им преработка, с оглед на получаване на един или повече от продуктите, посочени във втория параграф от член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

РАЗДЕЛ 2

Договор

Член 24

Използване на сурови материали

1.   На площите, които се покриват от помощите, които са предвидени в член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, могат да се отглеждат всякакви сурови селскостопански материали, с изключение на захарно цвекло, при условие че те са предназначени основно с цел използване при производството на енергийни продукти, посочени във втора алинея от същия този член.

Икономическата стойност на енергийните продукти, получени от сурови материали, трябва да бъде по-висока от тази на всички други продукти, предназначени за други цели и получени в резултат на такава преработка, каквато е посочена в член 39, параграф 3.

2.   Суровите материали, посочени в параграф 1, трябва да са обхванати от договор в съответствие с член 90 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 при условията, записани в настоящия раздел.

3.   Лицата, които кандидатстват за подпомагане, доставят реколтираните сурови материали на първи преработвател, който да им ги изкупи и ще подсигури, че еквивалентно на това количество от такива сурови материали се използва в рамките на Общността за производството на един или повече енергийни продукти, както е посочено във втория параграф от член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Когато първият преработвател използва суровите материали, които действително са били реколтирани за производството на междинен продукт или на страничен продукт, то тогава той може да използва еквивалентно количество от тези междинни продукти или странични продукти за да произведе един или повече от крайните продукти, както са посочени в първа алинея.

В случаят, посочен във втора алинея, първият преработвател уведомява компетентните органи, при които е внесена гаранцията. Когато такова еквивалентно количество е използвано в държава-членка, различна от тази, в която е бил реколтиран суровият материал, то тогава компетентните органи във въпросните държави-членки се уведомяват взаимно относно подробностите за всички такива транзакции.

4.   В съответствие с националните разпоредби относно договорните взаимоотношения първият преработвател може да делегира на трета страна събирането и изкупуването на сурови материали от земеделски производител, който кандидатства за получаване на помощта. Представителят действа от името на и за сметка на преработвателя, който остава единствено отговорен по отношение на задълженията, заложени в настоящата глава.

Член 25

Изключения

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 24, параграф 2 и член 24, параграф 3 държавите-членки могат да позволят на кандидатстващите лица да:

а)

използват горски дървесни видове с кратък цикъл на ротация, които се покриват от кодове по КН ех 0602 90 41, или всички зърнени култури или маслодайни семена, които се покриват от кодове по КН 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 и 1206 00 99, които са били събрани:

i)

като гориво за затоплянето на земеделското стопанство,

ii)

за производството в рамките на стопанството на енергия или биогорива;

б)

преработват в биогаз, покрит от код по КН 2711 29 00, в рамките на своето стопанство на събраните сурови материали.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, кандидатстващите лица следва да:

а)

предприемат, посредством декларация на мястото на договора, посочен в член 26, да използват или да преработват директно суровите материали, покрити от декларацията; членове от 26 до 40 се прилагат mutatis mutandis в тези случаи;

б)

направят така, че всички събрани сурови материали да бъдат претеглени от институция или предприятие, посочени от държавата-членка, и да поддържат отделни сметки за използваните сурови материали и за продуктите и страничните продукти, които се получават от тази преработка; въпреки това, когато става дума за зърнени култури и маслодайни семена, както и на слама, и когато едно цяло растение се използва, претеглянето може да бъде заместено от измерване на обема на суровия материал.

3.   Държавите-членки, които прилагат параграф 1, въвеждат адекватни контролни мерки, за да подсигурят, че суровият материал се използва директно в стопанството или се преработва в биогаз, който попада под код по КН 2711 29 00.

4.   Зърнените култури и маслодайните семена, които се използват в съответствие с параграф 1, буква а), следва да бъдат денатурирани в съответствие с метода, заложен от страна на държавите-членки. Държавите-членки могат да разрешат растителното масло, произведено при преработката на маслодайните семена в съответствие с параграф 1, буква а), ii) да бъде денатурирано вместо това да става със самите маслодайни семена, при условие че едно такова денатуриране става веднага след като семената са преработени в растително масло, и че се проверява начинът, по който семената се използват.

Член 26

Договор

1.   В подкрепа на заявленията си за помощи, кандидатстващите лица предоставят на компетентните органи към тях договорите, които са сключили с първи преработвател.

2.   Кандидатите следва да осигурят, че договорите съдържат следните данни:

а)

имената и адресите на страните по договора;

б)

продължителността на действие на договора;

в)

биологичния вид на въпросните сурови материали, както и площите засети с всеки един от тези видове;

г)

всякакви условия, които са приложими към доставките на предвидените (очакваните) количества сурови материали;

д)

декларация, че ще бъдат изпълнени задълженията, които са следствие от член 24, параграф 3;

е)

предвидената първична крайна употреба на суровия материал, като всяка една крайна употреба трябва да е в съответствие с условията, заложени в член 24, параграф 1 и член 39, параграф 3.

3.   Кандидатстващите лица трябва да осигурят, че договорите са сключени във времето, така че да позволяват на първия преработвател да предостави на компетентните органи при кандидатстващото лице копие от договора, в рамките на крайния срок, посочен в член 34, параграф 1.

4.   За целите на контрола държавите-членки могат да изискват всяко едно кандидатстващо лице да сключи само един договор за доставка за всеки отделен суров материал.

РАЗДЕЛ 3

Изменения и прекратяване на договора

Член 27

Изменения и прекратяване на договора

Когато страните по договора изменят, допълват или прекратят договора след като кандидатстващото лице е подало заявление за подпомагане, то тогава това кандидатстващо лице може да продължи да поддържа това заявление за подпомагане само при условие, че с оглед да се позволи необходимите проверки да бъдат извършени, лицето уведоми компетентните органи за всяко едно такова изменение, допълнение или прекратяване на договора, не по-късно от крайната дата, посочена от въпросната държава-членка за изменения и допълнения на заявлението за подпомагане.

Член 28

Изключителни обстоятелства

Без да се засягат разпоредбите на член 27, когато едно кандидатстващо лице информира компетентните органи, че поради изключителни обстоятелства, той няма да има възможност да предостави цялото количество суров материал, посочен в договора, или част от него, то тогава компетентните органи, след като получат достатъчно доказателства за наличието на такива изключителни обстоятелства, могат да разрешат такива изменения в договора, които да изглеждат обосновани, или пък могат да разрешат и неговото прекратяване.

Когато земята, която се покрива от договор, е намалена в резултат на изменения и допълнения към договора или когато договорът е бил прекратен, кандидатстващото лице следва да се откаже от правото си да получава подпомагането, посочено в настоящата глава, за площите, които са били оттеглени от обхвата на договора.

Член 29

Промени в крайната употреба

Без да се засягат разпоредбите на член 27, първите преработватели могат да променят предвидената отначало крайна употреба на суровите материали, както е посочено в член 26, параграф 2, буква е), след като веднъж суровите материали по договора са им били доставени и след като са били изпълнени условията, заложени в член 31, параграф 1, и в първа алинея от член 34, параграф 3.

Промените в крайната употреба следва да са направени в съответствие с условията, заложени във втора алинея от член 24, параграф 1 и в член 39, параграф 3.

Първите преработватели уведомяват компетентните органи към тях предварително, с оглед извършване на необходимите проверки.

РАЗДЕЛ 4

Представителни добиви и доставени количества

Член 30

Представителни добиви

Всяка година държавите-членки определят, като използват подходяща процедура, представителни добиви, които трябва да бъдат получени, и уведомяват за това засегнатите кандидатстващи лица.

Член 31

Количества, които следва да бъдат доставени

1.   Кандидатстващите лица декларират общото количество събрани сурови материали, по видове, на компетентните органи и потвърждават количествата доставени сурови материали и субектите, на които са били направени доставките.

2.   Реалните количества, които следва да бъдат доставени от страна на кандидатстващите лица, следва да съответстват поне на представителните добиви.

Въпреки това в надлежно обосновани случаи, като изключение от общото правило, държавите-членки могат да приемат количество, което е до 10 % под представителните добиви.

Нещо повече, когато компетентните органи са разрешили изменение, допълнение или прекратяване на договори в съответствие с член 28, то тогава те могат, когато това им се струва обосновано, да намалят количествата, които кандидатстващите лица са длъжни да доставят по силата на първа алинея от настоящия параграф.

РАЗДЕЛ 5

Условия за изплащане на помощта

Член 32

Плащане

1.   Помощта може да бъде изплатена на кандидатстващите лица преди суровият материал да е бил преработен. Въпреки това такива плащания се изплащат само когато необходимите количества сурови материали, по силата на настоящата глава, са били доставени на първия преработвател и когато:

а)

е била направена декларацията, посочена в член 31, параграф 1;

б)

е било депозирано при компетентните органи копие от договора с първия преработвател, в съответствие с член 34, параграф 1, и когато са били изпълнени условията, заложени в член 24, параграф 1;

в)

компетентните органи са получили уверение, че е била внесена пълната гаранция, предвидена в член 35, параграф 2;

г)

компетентните органи, отговорни за плащането, са проверили и са установили, че по отношение на всяко едно заявление за плащане са спазени условията, заложени в член 26.

2.   В случаите, в които става дума за двугодишни култури, при които суровите материали се събират само по време на втората година след култивирането, плащанията се извършват по време на всяка от двете години след дата на сключване на договора, както е предвидено в член 26, при условие че компетентните органи установят, че:

а)

задълженията, заложени в параграф 1, букви б), в) и г) от настоящия член, са изпълнени още от първата година след култивирането;

б)

задълженията, заложени в параграф 1, буква а) от настоящия член, са изпълнени и че информацията, посочена в първата алинея от член 34, параграф 3, е предадена, по време на втората година от култивирането.

По отношение на първата година на култивиране, плащанията се извършват само при условие че компетентните органи са получили доказателства, че гаранцията, заложена в член 35, параграф 2, е била внесена. По отношение на втората година след култивирането плащането може да се извърши и без да е била внесена гаранция.

3.   В случаите, в които става дума за трайни насаждения или многогодишни култури, изплащането на помощта ще се извършва всяка година, като се започне от датата на сключване на договора. Условията, заложени в параграф 2, се прилагат mutatis mutandis.

РАЗДЕЛ 6

Договор и задължения за кандидатстващата страна и за първия преработвател

Член 33

Брой на преработвателите

Енергийните продукти следва да бъдат получени най-много от втори пореден преработвател.

Член 34

Договор и задължения за кандидатстващата страна и за първия преработвател

1.   Първите преработватели предоставят на компетентните органи към тях копие от договора, в съответствие с разписание, което следва да бъде установено от въпросната държава-членка, но не по-късно от крайния срок за подаване на заявления за подпомагане за въпросната година във въпросната държава-членка.

Когато кандидатстващите лица и първите преработватели изменят, допълват или прекратяват договори преди датата, посочена в член 27, в определена година, то тогава първите преработватели депозират при компетентните органи при тях копие на изменения или прекратен договор, не по-късно от тази дата.

2.   Първите преработватели предоставят на компетентните органи при тях необходимата им информация относно преработвателната верига, за която става дума, по-специално що се отнася до цените и техническите коефициенти за преработка, които следва да бъдат използвани при определянето на количествата крайни продукти, които могат да бъдат получени, както е посочено във втора алинея от член 40, параграф 1.

3.   Първите преработватели, които са придобили сурови материали от кандидатстващите лица, уведомяват компетентните органи при тях относно получените количества сурови материали, като се посочват биологичните видове, името и адресът на другата страна на договора, която е доставила суровите материали, мястото на доставката и референция към договора, в рамките на ограничение във времето, заложено от държавите-членки, които разрешават плащанията да бъдат направени в рамките на периода, който е посочен в член 28 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Когато държавата-членка на първия преработвател не е същата като държавата-членка, в която са били получени суровите материали, то тогава компетентните органи към първия преработвател информират компетентните органи към кандидатстващото лице, по отношение на общите количества доставени сурови материали, в рамките на 40 работни дни от получаването на информацията, посочена в първата алинея.

РАЗДЕЛ 7

Гаранция

Член 35

Първи преработватели

1.   Първите преработватели следва да внесат пълната гаранция, както е предвидено в параграф 2, в полза на компетентните органи до крайния срок за подаване на заявленията за плащане за въпросната година във въпросната държава-членка.

2.   Гаранцията, която трябва да се внесе по отношение на всеки суров материал, се изчислява като се умножи сумата на всички площи, които са покрити от договор, подписан от въпросния първи преработвател и използван за производството на сурови материали, по сумата от 60 EUR на хектар.

3.   Когато договорите бъдат изменени или прекратени, в съответствие с член 27 и член 28, внесените гаранции следва да бъдат съответно коригирани.

4.   Процент от гаранцията следва да бъде освободен за всеки суров материал, при условие че компетентните органи при въпросния първи преработвател е в състояние да докаже, че количеството суров материал е било преработено в съответствие с изискванията, заложени в член 26, параграф 2, буква е), като при необходимост се вземат предвид всякакви промени, които са били направени вследствие член 29.

Член 36

Първични и подчинени на тях изисквания

1.   Следните задължения представляват първичните изисквания, по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията (30):

а)

задължението да преработи количествата сурови продукти основно в крайните продукти, посочени в договора. Суровите материали следва да бъдат преработени в срок най-късно до 31 юли на втората година след тази на събиране;

б)

задължението продуктите да бъдат придружени от контролно копие на формуляра Т5, в съответствие с членове 37 и 38 от настоящия регламент.

2.   Следните задължения, които се възлагат на първите преработватели, представляват подчинените изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85:

а)

задължението да приемат доставката на всички сурови материали, които са им били доставени от кандидатстващите лица, по силата на член 24, параграф 3 от настоящия регламент;

б)

задължението да представят копия от договорите в съответствие с член 34, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

задължението да предоставят необходимата информация, в съответствие с първата алинея от член 34, параграф 3 от настоящия регламент;

г)

задължението да внесат гаранции, в съответствие с член 35, параграф 1 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Документи за продажба, трансфер или доставка в друга държава-членка или за износ

Член 37

Контролно копие на формуляра Т5

Когато първите преработватели продадат или прехвърлят на други преработватели в други държави-членки междинни продукти, които се покриват от договори, както е посочено в член 26, то тогава продуктите трябва да се придружават от контролни копия на формуляра Т5, които да са издадени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93.

В полето „Други“ в клетка 104 на контролните копия на формуляра Т5, трябва да бъде записан един от следните текстове:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Член 38

Алтернативи на контролното копие на формуляра Т5

Ако контролното копие на формуляра Т5 не се върне в офиса на излизане на институцията, която е отговорна за контрола в държавата-членка, където е регистриран първият производител, в рамките на срок от два месеца след изтичането на крайния срок за преработката на сурови материали, заложен в член 36, параграф 1, буква а), в резултат на обстоятелства, които не зависят от първия преработвател, следните документи могат да се приемат като алтернативни на контролното копие на формуляра Т5:

а)

фактури, удостоверяващи закупуването на междинните продукти;

б)

заявления от страна на втория преработвател, които удостоверяват, че суровите материали са били преработени в енергийни продукти, както е посочено в член 88 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

в)

сертифицирани фотокопия на счетоводни документи на втория преработвател, които доказват, че преработката действително е била извършена.

РАЗДЕЛ 9

Проверки

Член 39

Поддържане на архиви

1.   Компетентните органи в държавата-членка посочват конкретно вида на архивите, които трябва да се поддържат от страна на преработвателите, както и честотата на обслужване, които трябва да бъде поне веднъж месечно.

Тези архиви съдържат най-малко следната информация:

а)

количествата от различните сурови материали, изкупени за преработка;

б)

количествата преработени сурови материали и количествата и видовете крайни продукти, копродукти и странични продукти, които са получени от тях;

в)

отпадъците по време на преработка;

г)

унищожените количества и причините за тяхното унищожаване;

д)

количествата и видовете продукти, които са били продадени или прехвърлени от страна на преработвателя, както и получените за тях средства;

е)

и където това е приложимо, имената и адресите на последващите преработватели.

2.   Компетентните органи при първия преработвател проверяват дали договора, който е бил предаден е в съответствие с условията, заложени в член 24, параграф 1. Ако тези условия не са спазени, се уведомяват компетентните органи при лицето, подало заявлението.

3.   С оглед изчисляването на икономическата стойност на продуктите, посочени в член 24, параграф 1, на базата на информацията, посочена в член 34, параграф 2, въпросните компетентни органи сравняват сумата на стойностите на всички енергийни продукти със сумата на стойностите на всички други продукти, които са предназначени за други цели, а са били получени чрез същата преработвателна операция. Всяка стойност се равнява на съответното количество, умножено по средната аритметична стойност на фабричните цени, които са били отчетени по време на предишната пазарна година. Когато не са налице такива цени, компетентните органи определят съответните цени, по-специално на базата на информацията, посочена в член 34, параграф 2.

Член 40

Проверки в сградите на преработвателите

1.   Компетентните органи на държавите-членки, в които се извършва преработката, проверяват за съответствие с член 24, параграф 1, в сградите на не по-малко от 25 % от преработвателите, които се намират на територията на страната, избрани на базата на анализ на риска. Тези проверки трябва да включват най-малко следното:

а)

сравнение на сумата на стойностите на всички енергийни продукти със сумата на стойностите на всички други продукти, които са предназначени за други цели, а са били получени чрез същата преработвателна операция;

б)

анализ на производствената система на преработвателя, който включва физически проверки и инспекции на търговски документи, с оглед да се верифицира, че когато става въпрос за преработватели, доставките на сурови материали, и крайните продукти, копродуктите и страничните продукти са съвместими.

За целите на проверките, посочени в първа алинея, буква б), компетентните органи се базират по-специално на техническите коефициенти за преработка за въпросните сурови материали. Когато в законодателството на Общността съществуват такива коефициенти за износа, те се прилагат. Когато не съществуват такива, но пък съществуват други такива коефициенти в законодателството на Общността, те се прилагат. Във всички други случаи инспекциите разчитат основно на коефициентите, които са общоприети от преработвателната индустрия.

2.   За преработвателните операции, посочени в член 25, се провеждат проверки на поне 10 % от лицата, които са подали заявления, избрани на базата на анализ на риска, като се вземат предвид:

а)

сумите на помощта;

б)

броят на селскостопанските парцели и площите, които се покриват от едно заявление за подпомагане;

в)

развитията след последната година;

г)

резултатите от проверките, които са били направени през последните години;

д)

други параметри, които са посочени от държавите-членки, на базата на представителността на подадените декларации.

3.   Когато проверките, посочени в параграф 2, покажат нередности в не по-малко от 3 % от случаите, компетентните органи провеждат допълнителни проверки по време на годината, и следователно увеличават процента на земеделските производители, които ще бъдат подлагани на проверки на място по време на следващата година.

4.   Ако е било предвидено, че определени елементи на проверките, посочени в параграф 1 и параграф 2, могат да се провеждат на базата на проба, то тогава тази проба следва да гарантира достоверно и представително равнище на проверката.

5.   Всяка проверка на място е предмет на доклад за инспекцията, подписан от инспектора, който доклад трябва да съдържа подробности относно проведената проверка. Докладът трябва по-специално да посочва следното:

а)

датата на проверката;

б)

присъствалите на проверката лица;

в)

проверените периоди;

г)

използваните техники за проверяване, включително където това е приложимо, референции към методите на вземане на пробите;

д)

резултатите от проверката.

Член 41

Производство на коноп

Прилагат разпоредбите по отношение на конопа, посочени в член 29 от Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (31) и в член 33 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 42

Допълнителни мерки и взаимно подпомагане

1.   Държавите-членки предприемат всички по-нататъшни мерки, които са необходими за правилното прилагане на настоящата глава, и ще предостави взаимното подпомагане, което е необходимо за целите на проверките, които се изискват в съответствие с настоящата глава. Когато настоящата глава не предвижда подходящите намаления и изключения, държавите-членки могат да прилагат съответните национални санкции срещу играчите на пазара, които са обвързани с процедурата по отпускане на помощта.

2.   Доколкото е необходимо или наложено от настоящата глава, държавите-членки взаимно си сътрудничат с цел да се осигури ефективен контрол, и да стане възможно автентичността на предадените документи и точността на разменената информация да бъдат проверени.

РАЗДЕЛ 10

Изключване от схемата за енергийни култури и оценяване

Член 43

Изключване на суровите материали от схемата за подпомагане на енергийните култури и минималната култивирана площ

1.   Държавите-членки могат да изключат който и да било суров селскостопански материал от схемата за подпомагане на енергийните култури, когато тези материали поставят трудности от гледна точка на контрола, публичното здравеопазване, околната среда, наказателното право, или при наличието на намален процент крайни енергийни продукти.

2.   За всеки един от суровите материали, посочени в член 24, държавите-членки могат да поставят минимална култивирана площ.

Член 44

Оценяване

Преди 15 октомври след края на годината, по отношение на която е била отпусната помощта, държавите-членки изпращат на Комисията всичката информация, която е нужна, за да се оцени помощта за енергийни култури.

Тази информация включва по-специално:

а)

площите, които отговарят на всеки вид суров материал;

б)

количествата за всеки вид суров материал, краен продукт, страничен продукт и копродукт, които са били получени, заедно с подробна информация по отношение на използваните сурови материали;

в)

мерките, които са били предприети по силата на член 25;

г)

суровите материали, които са били изключени от схемата за подпомагане на енергийните култури, вследствие на член 43, параграф 1 и на минималните култивирани площи, посочени в член 43, параграф 2.

ГЛАВА 9

СПЕЦИФИЧНО РЕГИОНАЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Член 45

Дата на засяване

С цел да бъдат допустими за специалната регионална помощ за полски култури, предвидена в член 98 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, декларираните площи следва да бъдат засети до краен срок, който се установява от държавите-членки, но който не може да бъде по-късно от 15 юни.

ГЛАВА 10

ПОМОЩИ ЗА СЕМЕНА

Член 46

Сертифицирани семена

В случай на прилагане на член 99 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, помощта се отпуска за производството на базови и официално сертифицирани семена, както са дефинирани в Директива 66/401/ЕИО, Директива 66/402/ЕИО и Директива 2002/57/ЕО, и които са в съответствие с стандартите и условията, заложени в същите тези директиви, в съответствие с член 47 до член 50 от настоящия регламент.

Член 47

Производство на семена

1.   Семената следва да се произвеждат:

а)

или по силата на договор за производство, който да е сключен между потребителите на семената и предприятията, които произвеждат или селектират семена,

б)

или директно от страна на предприятията, които произвеждат или селектират семена, като такова производство следва да бъде атестирано с декларация за производство.

2.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена, посочени в параграф 1 се одобряват или регистрират от страна на държавите-членки. Одобрението или регистрацията ще се считат за валидни на цялата територия на Общността.

3.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена или друг от тяхно име и за тяхна сметка отглежда семена в държава-членка, различна от тази, в която са били извършени одобрението или регистрацията, посочени в параграф 2, предоставят, при поискване, на компетентните органи в тази друга държава-членка, заедно с всичката информация, необходима за проверката за допустимост за получаване на помощта.

Член 48

Териториална допустимост

Всяка държава-членка отпуска помощ само по отношение на семената, които са били събрани на територията на страната, по време на календарната година, в която започва пазарната година, за която е била фиксирана помощта.

Помощта се отпуска на всички производители на семена, при условия, които да гарантират равнопоставено третиране за всички бенефициери, независимо от мястото на тяхната регистрация в рамките на Общността.

Член 49

Предлагане на семена на пазара

Помощта се отпуска само при условие че семената наистина са били предложени на пазара, с цел засяване от страна на получателя им, в срок не по-късно от 15 юни на годината след събирането им. Под „предложени на пазара“ се разбира притежаването им в наличност или на склад, излагането им с цел продажба, предлагането им за продажба, продажбата или доставянето им на друго лице.

Член 50

Сортове на Cannabis sativa L.

Сортовете Cannabis sativa L., които са допустими за по смисъла на член 99, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004.

ГЛАВА 11

ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ ЗА ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби относно допустимостта за подпомагане с плащането на площ за полските култури

Член 51

Допустима за подпомагане земя

1.   За целите на глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003:

а)

„постоянно пасище“ означава „постоянно пасище“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004;

б)

„трайни насаждения“ означава „трайни насаждения“ по смисъла на член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 795/2004.

2.   За целите на първия параграф от член 108 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за 2003 г. земите, които са заети с постоянни пасища, следва да бъдат:

а)

площи, които са били декларирани от страна на земеделския производител в неговото заявление за подпомагане за 2003 г., като земи, които са били заети с постоянни пасища,

и

б)

площи, които не са били декларирани от страна на земеделския производител в неговото заявление за подпомагане за 2003 г., освен ако не може да се докаже, че тези площи не са били заети с постоянни пасища през 2003 г.

3.   Вследствие на третия параграф от член 108 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки могат да поискат дерогации само от първия параграф от същия този член и само при следните условия:

а)

за площите, които са обект на програма за преструктуриране, дефинирана като „промяна в структурата и/или допустимата за подпомагане площ на едно стопанство, наложени от публичните власти“, държавите-членки предприемат действия, с които да предотвратят каквото и да било значително увеличение на общата селскостопанска площ, която е допустима за получаване на плащането на базата на площ за полските култури; това може по-специално да включва обявяването на площи, които преди са били допустими за подпомагане, за недопустими като превантивна мярка; площите, които наскоро са били декларирани като допустими за подпомагане от страна на държавата-членка по силата на програма за преструктуриране, не бива да надвишават с повече от 5 % площите, които наскоро са били декларирани като недопустими по силата на същата тази програма;

б)

в случай на един или друг вид публична интервенция, когато една такава интервенция доведе до това, че даден земеделски производител отглежда определени култури върху площи, които преди това не са се считали за допустими за подпомагане с плащането на базата на площи за полски култури, с цел да се продължи неговата нормална селскостопанска дейност, а въпросната интервенция означава, че площи, които доскоро са били допустими за подпомагане вече не могат да се считат за такива, то тогава държавите-членки не могат да увеличават общата си допустима за подпомагане селскостопанска площ, нито временно нито за постоянно, с повече от 0,1 % от общата им базова площ;

в)

когато земеделските производители са в състояние да дадат релевантни и обективни причини за размяната на площи, които не са допустими за получаване на плащането на базата на площи за полски култури за площи, които са допустими за подпомагане и се намират в тяхното стопанство, то тогава държавите-членки проверяват, че няма основателни причини за отказване разрешение за една такава операция, по-специално от гледна точка на рисковете за околната среда, и предоставят доказателства под формата на план, предаден на Комисията, че общото количество допустими за подпомагане площи остава непроменено; при никакви обстоятелства не може размените да доведат до увеличение на общото количество на допустими за подпомагане площи в едно стопанство; държавите-членки предвиждат система за предварително известяване и одобрение за такива размени.

Член 52

Условия за плащане

Без да се засягат разпоредбите на член 2, плащането на базата на площи за полски култури се изплаща само и единствено за площи:

а)

които се намират в региони, подходящи от климатична и селскостопанска гледна точка за производство на полски култури; държавите-членки имат правомощията да решат, че един регион не е подходящ за производството на определени полски култури;

б)

на които културата се поддържа поне до началото на периода на цъфтеж при условия на нормално развитие.

По отношение на твърдата пшеница, като допълнение към това културите се култивират в съответствие с местните стандарти поне до 30 юни по отношение на годината, за която се отпускат плащанията, освен ако те не са били реколтирани при пълна зрялост преди тази дата.

Член 53

Регионални суми

1.   Когато площите на един производител, които са допустими за получаване на плащането на базата на площи за полски култури, се намират в повече от един производствен регион, сумата, която следва да му се изплати, се определя в съответствие с местонахождението на всяка една площ, за която той е подал заявление за подпомагане.

2.   На държавите-членки, които третират царевицата отделно, за регионите в които царевицата се отглежда предимно за силаж, се разрешава да прилагат добивите фуражно зърно в този регион към всички площи, засети с царевица във въпросните региони.

РАЗДЕЛ 2

Специални разпоредби относно определени видове полски култури

Член 54

Трева за силаж

1.   За целите на член 100, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 „трева за силаж“ означава онази култура, която се отглежда на площи, на които по принцип растат полски треви, и която се събира докато е все още зелена, което става поне веднъж в годината, с цел съхранение в затворена среда при анаеробна ферментация.

Регистрираните площи за отглеждане на семена за трева, сертифицирани в съответствие с Директива 66/401/ЕИО по време на въпросната пазарна година, няма да бъдат допустими за подпомагане с плащането на базата на площи за полски култури.

2.   Разпоредбите на настоящата глава, с изключение на условието свързано с цъфтежа, посочено в буква б) от първия параграф от член 52, се отнасят и до тревата за силаж.

3.   В държавите-членки, които предвидят специфична площ за трева за силаж, както е посочено в приложение IV, земеделските производители ще бъдат допустими за подпомагане с плащането на базата на площи по отношение на тревата за силаж.

Член 55

Твърда пшеница

1.   Заявленията за подпомагане по отношение на добавката за твърдата пшеница и специалната помощ, предвидени в член 105 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се считат за валидни само когато:

а)

е било подадено заявление за плащането на базата на площи, както е посочено в член 101 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на същия брой хектари, които са засети с твърда пшеница;

б)

използвано е поне минималното количество сертифицирани семена в съответствие с Директива 66/402/ЕИО.

2.   Държавите-членки, в срок най-късно до 1 октомври за годината, предхождаща годината, по отношение на която се отпуска помощта, фиксират минималното количество сертифицирани семена, които следва да се използват, и да уведомят земеделските производители за това, като това минимално количество трябва да е в съответствие със селскостопанската практика във въпросната държава-членка.

Член 56

Лен и коноп, отглеждани за влакно

1.   Плащането на базата на площи за лен и коноп, отглеждани за влакно, е обект на следните условия:

а)

предаването на копие от договора или декларацията, посочени в първия параграф от член 106 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в срок най-късно до 15 септември в годината, по отношение на която се отпуска плащането, или до по-ранна дата, посочена от страна на държавата-членка;

б)

използването на семена от следните сортове:

i)

по отношение на лена, отглеждан за влакно, сортовете изброени в приложение V на 15 май на годината, по отношение на която се отпускат помощите;

ii)

по отношение на конопа, отглеждан за влакно, сортовете изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 796/2004 на 15 май на годината, по отношение на която се отпускат помощите, и сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕИО (32).

2.   За целите на отпускането на плащането на базата на площи за коноп, отглеждан за влакно, държавите-членки могат да фиксират минималния процент на засяване, съвместим с добрите производствени практики за конопа.

Член 57

Дата на засяване

Чрез дерогация от член 109 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки могат да отложат крайната дата за засяване до не по-късно от 15 юни за културите, изброени в приложение VIII към настоящия регламент, и по отношение на зоните, които следва да бъдат дефинирани от страна на засегнатите държави-членки, и които се намират в регионите, посочени в същото това приложение.

РАЗДЕЛ 3

Базови площи, референтни добиви и тавани

Член 58

Поливни и неполивни площи

1.   Когато плановете за регионално прилагане, посочени в член 103 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвиждат различни добиви за поливните и неполивни площи, държавите-членки въвеждат правила за определяне дали площите са поливни в течение на една пазарна година. По-специално те предвиждат:

а)

списъка с полските култури, за които могат да се отпускат плащането на базата на площи, като се взима процентът за добивите от поливни площи;

б)

описание на съоръженията за напояване, които земеделският производител следва да има на свое разположение; тези съоръжения трябва да са съпоставими с въпросните площи и трябва да позволяват снабдяването с необходимата вода за нормалното развитие на растенията по време на цикъла им на растеж;

в)

съответния период на напояване.

2.   Параграф 1 няма да се прилага по отношение на поливните производствени региони на Испания (производство „regadio“) и на другите региони, в които напояването е историческа черта, която е свързана с парцелите и позволява те да бъдат разграничени и изброени.

Член 59

Надхвърляне на базовите площи

1.   За целите на определянето на каквито и да било надвишения на регионалните базови площи, в съответствие с член 102 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, компетентните органи във въпросната държава-членка вземат предвид:

а)

регионалната базова площ, както е посочена в приложение IV към настоящия регламент;

б)

сумата от площите, които се покриват от заявление за плащането на базата на площи по отношение на всички култури, включително, в случай на приложение на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, съответните задължителни за оставяне под угар земи.

Всякакви доброволно оставени под угар земи се включват в рамките на площите, различни от поливните, и различни от царевицата и/или различни от тревата за силаж.

2.   Сумата от площите, които се покриват от заявления за плащания няма да включват площи, или части от площи, които се покриват от заявления, за които административните проверки показват, че са очевидно необосновани.

Където това е приложимо, се взема предвид площта, която реално е била определена по време на проверките на място, вследствие член 23 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Площите, засети с полски култури, в съответствие с глава 10 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и които се използват в подкрепа на заявленията за подпомагане, по силата на глава 12 от дял IV от същия този регламент, се добавят към сумата от площи, които се покриват от подадените заявления, и коригирани в съответствие с параграф 2.

4.   Надвишаването на базовите площи се изчислява в съответствие с таблицата, заложена в приложение VI.

Член 60

Надхвърляне на ограничената площ за твърда пшеница

1.   За целите на определянето на каквото и да било надвишения на ограничените площи с твърда пшеница, допустими за подпомагане с добавката към плащането на базата на площи, заложено в член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, компетентните органи на държавата-членка вземат предвид сумата на площите, които се покриват от заявления за получаване на добавката към плащането на базата на площи, по отношение на твърдата пшеница, коригирани в съответствие с член 59, параграф 2 от настоящия регламент и, където това е приложимо, намалени в съответствие с член 102 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Параграф 1 се прилага за целите на определянето на всякакво надвишаване на ограничените площи, допустими за подпомагане със специалната помощ за твърда пшеница, заложена в член 105, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 61

Определена степен на надхвърляне на площите и коефициент на намаление

1.   Когато се установи, че площите, посочени в член 59 и член 60 са надвишени, въпросната държава-членка следва в срок до 31 октомври на въпросната година, да определи окончателния процент на превишение, записано до два знака след десетичната запетая.

2.   Окончателният процент на надвишаването, което е било определено по този начин, се използва за изчисляване на пропорционалното намаление на допустимите за подпомагане площи за:

а)

плащането на базата на площи за полски култури, в съответствие с член 102, параграф 1от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

добавките към плащането на базата на площи за полски култури и специалната помощ за твърда пшеница, в съответствие с член 105 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и след като са били приложени разпоредбите на член 102, параграф 1 от същия този регламент.

Член 62

Базови подплощи

За целите на член 102, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва в срок най-късно до 15 септември на годината, по отношение на която се прилага плащането на базата на площи, да определят следните елементи, и да информират Комисията за това:

а)

националната базова площ, която по-нататък ще бъде подразделена;

б)

критериите, използвани от страна на държавата-членка, за да се установят базовите подплощи;

в)

базовите подплощи (брой, имена и размери);

г)

подробните правила за съсредоточаването на мерките, приложими в случай на превишение.

Член 63

Таван на сумата на плащанията

За целите на определянето на каквото и да било превишение на тавана сумата на плащанията и на съответния коефициент на намаление, предвидени в член 102, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, компетентните органи в държавите-членки вземат предвид пропорционалното намаление на допустимите за подпомагане площи, предвидени в член 102, параграф 1 и член 105, параграф 2 от същия този регламент.

РАЗДЕЛ 4

Земи, оставени под угар

Член 64

Дефиниция

За целите на член 107, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, „оставяне на земи под угар“ означава оставянето в необработвано състояние на площи, които са допустими за подпомагане, с плащането на базата на площи вследствие член 108 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 65

Условия

1.   Прилага се член 32 от Регламент (ЕО) № 795/2004.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 107, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и по отношение на годините 2005 и 2006, Малта може да заложи изисквания за минимален размер на оставените под угар земи на по-малко от 0,1 хектар по размер, и по-малко от 10 метра ширина.

Член 66

Регионална разбивка

1.   Заявленията за подпомагане, посочени в дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се разбиват регион по регион, в съответствие с плана за регионално прилагане, посочен в член 103 от същия този регламент.

2.   За всяко заявление за плащането на базата на площи в определен регион за производство следва да има съответната декларация за оставяне на земи под угар по отношение на поне съответстващ брой хектари в рамките на същия регион за производство.

3.   Държавата-членка може да предвиди дерогации от параграф 2 в съответствие с обективни критерии.

4.   Като изключение от разпоредбите на параграф 2 задължителното оставяне на земи под угар, съответстващо на подаденото заявление за плащането на базата на площи, може да бъде изпълнено изцяло или частично:

а)

в Испания, в регионите, където няма напояване (регионите „secano“), когато става дума за стопанства, които се намират в производствени региони, където има напояване (регионите „regadio“) и в производствени региони, където няма напояване (регионите „secano“);

б)

в друг регион на производство, при условие че площите, които следва да бъдат оставени под угар, се намират в региони на производство, които са в съседство на тези, в които се намират култивираните площи.

5.   Когато параграф 3 и параграф 4 се прилагат, площите, които следва да бъдат оставени под угар, се коригират така, че да се вземе предвид разликата в добивите, която се използва, за да се изчисли плащането по отношение на оставените под угар земи за въпросните региони. Въпреки това прилагането на настоящия параграф не трябва да доведе до оставяне под угар на по-малко хектари, отколкото по задължение се изисква.

Член 67

Бобови култури

1.   За целите на прилагането на второто тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, „бобови култури“ означава площите, засети с един или повече от видовете фуражни бобови култури, изброени в приложение VII към настоящия регламент. Засяването на смес от зърнени култури и/или треви следва да бъде позволено при следните условия:

а)

площта се сади главно с бобови култури за фураж;

б)

те не може да се прибират отделно.

Където специфични регионални стандарти за околната среда, установени от държавите-членки за органични култури, определят таван на площ, засята с бобови култури за фураж, условията, отнасящи се до площи, засети с бобови култури за фураж, определени в буква а), се изпълняват, ако поне 85 % е съобразена границата, определена от държавите-членки.

2.   Площите, на които бобовите култури, както са посочени в параграф 1, са допустими за подпомагане в периода от 15 януари до 31 август по схемата за подпомагане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1786/2003 на Съвета (33), няма да се считат за допустими за подпомагане с плащането на базата на площи.

Член 68

Плащания за земя, която доброволно е била оставена под угар

За целите на член 107, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в случай на прилагането на член 66 от същия този регламент, държавите-членки позволяват на земеделските производители да оставят под угар не повече от 10 % от площите, за които са подадени заявления за плащането на базата на площи за полски култури, и които не се използват за да дадат право на плащане на правата за оставени под угар земи. Държавите-членки могат да заложат и по-висок процент, като се вземат предвид специфичните ситуации и като се осигурява достатъчно обработване на земите във фермите.

Основният размер за доброволно оставените под угар земи е 63,00 EUR на тон, като се започне от пазарната 2005/2006 година. Когато са заложени различни добиви за поливните и за неполивните площи, се прилагат плащанията за неполивани оставени под угар земи.

Държавите-членки прилагат подходящи мерки, съвместими със специфичното състояние на доброволно оставените под угар земи, с цел да се осигури, че те се поддържат в добро селскостопанско и екологично състояние и че се опазва околната среда.

РАЗДЕЛ 5

Подаване на информация

Член 69

Подаване на информация

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията информацията, посочена в приложение IХ, под формата на стандартизираните таблици, описани в това приложение, по производствен регион, по базови площи и по страни, в съответствие с графика, заложен в член 3.

2.   Когато се установи, че площите, посочени в член 59 и член 60 са били надвишени, въпросните държави-членки следва незабавно да фиксират окончателния процент на превишението в срок най-късно до 15 ноември на въпросната година, и изпращат информация до Комисията за това в срок до 1 декември на въпросната година. Данните, които се използват за да се определи процентът, с който е била превишена базовата площ, се изпращат на Комисията, като се използва формулярът, заложен в приложение VI.

3.   Когато процентът на превишение се разпределя в съответствие с член 102, параграф 5 и на член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, въпросната държава-членка информира Комисията за такова разпределение в срок най-късно до 15 ноември.

4.   В случай на прилагане на член 63, въпросните държави-членки уведомяват Комисията относно окончателния коефициент на намаление в срок най-късно до 1 декември на въпросната година.

ГЛАВА 12

ПРЕМИИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

РАЗДЕЛ 1

Директни плащания

Член 70

Заявления и период на задържане

1.   В допълнение към изискванията по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (така наречената „интегрирана система“), земеделските производители посочват в своите заявления за получаване на премиите за овце майки и кози майки и за получаване на допълнителните премии, дали те предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, по време на годината, по отношение на която са били поискани премиите.

2.   Заявленията за премии в полза на земеделски производители, които притежават овце майки и/или кози майки, се подават до компетентните органи по време на един уникален период, фиксиран от страна на въпросната държава-членка, и който започва не по-рано от 30 април, и съответно предхождащ и следващ началото на годината, по отношение на която са били подадени заявленията.

Въпреки това Обединеното кралство може да заложи различен период по отношение на Северна Ирландия от този, който е заложен за Великобритания.

3.   Периодът, посочен в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по време на който земеделският производител декларира, че ще отглежда в своето стопанство броя овце майки и/или кози майки, по отношение на който е била поискана премия (така наречения „период на задържане“), е 100 дни, като се започне от първия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, посочени в параграф 2.

Член 71

Допустими площи за премия за кози

Критериите, посочени в член 113, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са спазени в площите, изброени в приложение Х.

Въпреки това държавите-членки следва редовно да проверяват дали тези критерии продължават да се спазват във всички площи, изброени в приложение Х, в рамките на съответните им територии. След една такава оценка държавите-членки информират Комисията за евентуално възникналите нужди за изменения и допълнения на приложение Х в срок най-късно до 31 юли на годината, предхождаща тази, по отношение на която ще се прилагат измененията. Това подаване на информация следва по-специално да посочва зоните, изброени в приложение Х, които вече не отговарят на критериите, посочени в член 113, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и възможните зони, които отговарят на тези критерии, но все още не са включени в приложение Х. За тези потенциални нови зони държавите-членки предоставят на Комисията подробна аргументация за своите предложения.

Член 72

Заявление за допълнителна премия и за премията за кози

1.   С цел да се възползват от допълнителните премии или от премията за кози земеделски производители, чието стопанство се състои от поне 50 %, но по-малко от 100 % площи, които се използват за селскостопански цели, и се намират в районите, посочени в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или в районите, изброени в приложение Х към настоящия регламент, подават заявление, в което се посочва местонахождението на неговите земи, в съответствие с параграф 2 и параграф 3 от настоящия член.

2.   Земеделски производител, който е задължен всяка година да подава декларация за общата използвана селскостопанска земя в неговото стопанство, при условие че подава заявление за подпомагане, както е посочено в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, посочва в тази декларация онези парцели, които той използва за селскостопански цели, които се намират в районите, посочени в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или в районите, изброени в приложение Х към настоящия регламент, както е подходящо.

Земеделски производител, който не е задължен да подава декларацията, посочена в първия параграф, следва всяка година да подава специфична декларация, като използва, където е необходимо, системата за идентификация на селскостопанските парцели, предвидена в частта за интегрираната система.

Тази специфична декларация посочва местонахождението на всичките земи, които земеделският производител притежава, наема или използва под каквато и да било правна форма, като посочва нейния размер и като посочва конкретно онези парцели, които се използват за селскостопански цели и които се намират в районите, посочени в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или в районите, изброени в приложение Х към настоящия регламент, както е подходящо. Държавите-членки могат да предвидят специфичната декларация да бъде включена в заявлението за получаване на премиите за овце майки и кози майки. Държавите-членки могат също така да изискват специфичната декларация да бъде направена върху формуляра/заявлението за кандидатстване за единното плащане.

3.   Компетентните национални власти могат да поискат да им бъдат представени документи за собственост, договор за аренда или писмено споразумение между земеделските производители, и, където това е подходящо, атестация от местните или регионални власти, според която земята, която се използва за селскостопански цели, се счита за разполагаема за въпросния земеделски производител. Атестацията посочва земята, която се дава на въпросния производител и парцелите, които се намират в районите, посочени в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или в районите, изброени в приложение Х към настоящия регламент, както е подходящо.

Член 73

Земеделски производители, които практикуват изкарване на животните на лятна паша

1.   Заявленията за премии, подадени от страна на земеделските производители, чиито адреси на регистрация на фермите са в един от географските райони, посочени в член 114, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и които желаят да бъдат считани за допустими за подпомагане с допълнителната премия, следва да посочат:

а)

мястото или местата, където ще се извършва изкарването на лятна паша през текущата година;

б)

периода от поне деветдесет дни, посочен в член 114, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и заложен за текущата година.

2.   Заявленията за премии от земеделските производители, цитирани в параграф 1, следва да се придружават от документи, удостоверяващи, че изкарването на лятна паша действително е било извършено, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства или поради влиянието на надлежно обосновани естествени обстоятелства, които дават отражение върху живота на стадото, по време на последните две години, и по-специално посредством атестация от местните или регионални власти на мястото, където става изкарването на лятна паша, която атестация да удостоверява, че изкарването на лятна паша действително е било извършено през поне деветдесет последователни дни.

Когато провеждат административни проверки върху заявленията, държавите-членки следва да се уверят, че мястото, което е било посочено като място за изкарване на лятна паша в заявлението за премии, действително се намира в рамките на район, посочен в член 114, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 74

Допустимост

1.   Премиите се изплащат на земеделските производители на базата на броя овце майки и/или кози майки, които те притежават в стопанството си през целия период на задържане, посочен в член 70, параграф 3.

2.   Животните, които отговарят на условията, предвидени в дефинициите, посочени в член 112 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 към крайната дата на периода на задържане, се считат за допустими за подпомагане животни.

Член 75

Списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко

За всяка година държавите-членки съставят, в срок не по-късно от тридесетия ден от периода на задържане, списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, на базата на декларациите на земеделските производители, посочени в член 70, параграф 1.

Когато съставят списъка, държавите-членки вземат предвид резултатите от проверките, както и от всички други източници на информация, с които разполагат компетентните органи, по-специално информация, получена от преработвателите или разпространителите, по отношение на предлагането на пазара от страна на земеделските производители на овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко.

Член 76

Подаване на информация

1.   Държавите-членки информират Комисията:

а)

в срок най-късно до 31 юли за всяка година, по отношение на информацията относно подадените заявления за премии за текущата година, като използват образеца на формуляр, заложен в приложение ХI;

б)

в срок най-късно до 31 юли за всяка година, по отношение на броя и сумите на изплатените за предходната година премии, след прилагането на намалението на помощта, предвидено в член 120 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и, ако това е подходящо, като използват образеца на формуляр, заложен в приложение ХII;

в)

в срок най-късно до 31 октомври за всяка година, по отношение на каквито и да било промени в списъка на географските райони, в които се практикува изкарването на лятна паша, посочени в член 114, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и в член 73 от настоящия регламент.

Информацията, която се изисква по силата на първа алинея, се предоставя на националните органи, които са отговорни за съставянето на официалните статистики по отношение на сектора на овчето месо и козето месо, по поискване от страна на тези органи.

2.   Когато информацията, която се изисква по силата на параграф 1, се промени, по-специално в резултат на проверки или корекции или подобрения по отношение на предишните цифри, на Комисията се изпраща осъвременена информация в рамките на един месец след като промяната е станала факт.

РАЗДЕЛ 2

Ограничения, резерви и трансфери

Член 77

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани изключителни обстоятелства, когато един земеделски производител е получил права за получаване на премии от националния резерв, на него не трябва да му бъде разрешено да прехвърля своите права или временно да ги отдава под наем за период от три години след датата, на която е получил тези права.

Член 78

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права може да ги използва като се възползва от тези права и/или като отдава тези права под наем на други земеделски производители.

2.   Когато един земеделски производител не използва минималния процент от правата си, предвиден в параграф 4, по време на всяка една година частта, която е останала неизползвана, се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

а)

когато става дума за земеделски производители, които имат не повече от 20 права за получаване на премии, когато този земеделски производител не е използвал минималния процент от тези права, по време на всяка една от две календарни години, само частта, която той не е използвал през последната календарна година, се прехвърля към националния резерв;

б)

когато става дума за земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията;

в)

когато става дума за земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното отдаване под наем на права не е задължително;

г)

при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното отдаване под наем е само по отношение на цели години и се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 79, параграф 1. В края на всеки период на временно отдаване под наем, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне правата за себе си и да ги задържи за не по-малко от две години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от неговите права, посочен в параграф 4, по време на всяка една от двете години, то тогава държавата-членка, освен при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, следва да изтегли и да върне в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, които той не е използвал.

Въпреки това, когато става дума за земеделски производители, които участват в схемите за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, то тогава държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното отдаване под наем на базата на такива схеми да бъде увеличена.

На земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (34) или в програма за екстензификация, в съответствие с член 22 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, няма да им се дава разрешение да отдават под наем и/или да прехвърлят своите права, по време на целия период на участието им в програмата. Въпреки това тази разпоредба няма да се прилага по отношение на случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права на земеделските производители, чието участие в мерките, различни от тези, посочени в настоящата алинея, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии е 70 %.

Въпреки това държавите-членки могат да увеличат този процент до 100 %. Те следва предварително да информират Комисията по отношение на процента, който възнамеряват да прилагат.

Член 79

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимум не може да надвишава десет права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното отдаване под наем на такива права се считат за ефективни само след като за същите е била подадена информация до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или отдава под наем правата, както и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова подаване на информация става в рамките на един краен срок, посочен от държавата-членка, но не по-късно от датата, на която свършва периодът за подаване на заявления за получаване на премии в тази държава-членка, освен в онези случаи, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата трябва да бъде в състояние да покаже съответните правни документи, за да докаже, че той или тя наистина е наследник на покойния земеделски производител.

3.   Когато става дума за прехвърляне на права без да се прехвърля стопанството, броят на прехвърлените права, без компенсации за националния резерв, при никакви условия не може да бъде по-малък от едно.

Член 80

Смяна на индивидуалния таван

Когато става дума за прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки предвиждат нов индивидуален таван и уведомяват засегнатите земеделски производители относно права за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от шестдесет дни от последния ден на периода, по време на който производителя е подал своето заявление.

Първият параграф няма да се прилага в случаите, при които прехвърлянето влиза в сила по смисъла на наследство, както е посочено в член 79, параграф 2.

Член 81

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да използват тази земя за пасище и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. При всички други случаи тези земеделски производители се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 82

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права ще се извършва посредством националния резерв, то тогава те прилагат националните си разпоредби, аналогични като тези в настоящата глава. Нещо повече, в такива случаи:

а)

държавите-членки могат да предвидят временното прехвърляне да се извършва посредством националния резерв;

б)

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно отдаване под наем, вследствие на буква а), прехвърлянето към резерва няма да става ефективно до момента на информирането от страна на компетентните органи в държавата-членка на земеделския производител, който прехвърля или временно отдава под наем правата си, а прехвърлянията от резерва към другия земеделски производител следва да стават ефективно към момента на уведомяване на земеделския производител от страна на компетентните органи.

В допълнение, националните разпоредби, посочени в първия параграф, следва да осигурят, че онази част от правата, която не се покрива от втората алинея от член 117, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, трябва да бъде покрита от плащане от страна на държавата-членка, съответстващо на плащането, което би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на държавата-членка. Това плащане следва да се равнява на сумата, която е платил земеделският производител, който е получил еквивалентните права от националния резерв.

Член 83

Изчисляване на индивидуалните лимити

Ще се използват само цели числа за целите на първоначалните изчисления и на последващите изменения на индивидуалните лимити по отношение на правата за получаване на премии.

За тази цел, когато крайният резултат от аритметическите изчисления не е цяло число, следва да се използва най-близкото цяло число. Въпреки това, когато резултатът от аритметическите изчисления попада точно между две цели числа, следва да се използва по-голямото цяло число.

Член 84

Подаване на информация

1.   Държавите-членки следва да информират Комисията в срок най-късно до 1 март 2005 г. по отношение на частта от права за получаване на премии, които са били прехвърлени и които следва да се върнат обратно в националния резерв, в съответствие с член 117, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и когато това е приложимо, и информация по отношение на мерките, които са били предприети по силата на член 117, параграф 3 от същия този регламент, а в срок най-късно до 1 януари за всяка година, за всякакви промени към тях.

2.   Като се използват таблиците, заложени в приложение ХIII и приложение ХIV, държавите-членки следва да уведомяват Комисията в срок най-късно до 30 април на всяка година, по отношение на:

а)

броя на правата за получаване на премии, които са били върнати без компенсационни плащания в националния резерв, след прехвърляния на права без съответните прехвърляния на стопанствата по време на предходната година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както са посочени в член 118, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и които са били прехвърлени към националния резерв по време на предходната година;

в)

броя на отпуснатите права, по силата на член 118, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 по време на предходната година;

г)

броя на правата за получаване на премии, които са били дадени на земеделските производители в необлагодетелстваните райони, от националния резерв по време на предходната година;

д)

датите, по отношение на периодите и крайните срокове, свързани с прехвърлянията на права и със заявленията за получаване на премии.

РАЗДЕЛ 3

Допълнителни плащания

Член 85

Допълнителни плащания

Държавите-членки, които прилагат член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да предоставят информация на Комисията по отношение на техните национални разпоредби относно отпускането на допълнителните плащания, предвидени в член 119 от същия този регламент. Където това е приложимо, тази информация следва да включва по-специално:

а)

по отношение на плащанията на глава добитък:

i)

индикативните сума на глава добитък и разпоредби за отпускането им;

ii)

индикативна прогноза за общите разходи и броя на въпросните животни;

iii)

специфичните изисквания по отношение на плътността на отглеждане;

iv)

друга информация по отношение на правилата за прилагане;

б)

по отношение на плащанията на базата на площи, където е необходимо:

i)

изчисление на регионалните базови площи;

ii)

индикативните суми на хектар;

iii)

индикативна прогноза за общите разходи и броя на въпросните хектари;

iv)

друга информация по отношение на правилата за прилагане;

в)

детайли по отношение на други схеми, които са били установени с цел отпускане на допълнителни плащания.

Държавите-членки следва да информират Комисията по отношение на всякакви промени в своите национални разпоредби, в рамките на период от един месец, считано от датата, на която са направени тези промени.

РАЗДЕЛ 4

Общи разпоредби

Член 86

Преизчисляване в национална валута

За оперативното събитие, спрямо което следва да се прилага валутният (обменният) курс по отношение на сумата на премиите и плащанията, посочени в член 113, член 114 и член 199 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се счита началото на календарната година, по отношение на която се отпуска премията или плащането.

Обменният курс, който следва да се използва следва да бъде средната аритметична величина на обменните курсове, които са се прилагали през месец декември на годината, предхождаща датата на оперативното събитие, изчислена на принципа на действащия към момента курс (pro rata temporis). Този обменен курс следва да бъде фиксиран от Комисията по време на месеца, следващ датата на оперативното събитие.

ГЛАВА 13

ПЛАЩАНИЯ ЗА ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

РАЗДЕЛ 1

Специална премия

(член 123 от Регламент (ЕО)№ 1782/2003)

Член 87

Заявления

1.   В допълнение към изискванията на интегрираната система, всяко заявление за получаване на директни плащания, както е посочено в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да съдържа:

а)

разбивка на броя на животните по възрастова група;

б)

референция към паспортите или административните документи, които придружават животните, които са обект на заявлението за подпомагане.

2.   Заявленията могат да се подават само по отношение на животни, които към датата на започване на периода на задържане, посочен в член 90, са:

а)

когато става дума за бици, на възраст не по-малко от седем месеца;

б)

когато става дума за бичета:

i)

на възраст не по-малка от седем месеца и не по-голяма от деветнадесет месеца, в първата възрастова група;

ii)

на възраст не по-малка от двадесет месеца, във втората възрастова група.

Член 88

Отпускане на премията

Животни, които не са успели да отговорят на условията за получаване на специалната премия, или поради прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 123, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или поради прилагането на плътността на отглеждане, предвидена в член 131 от същия този регламент, вече не могат да бъдат обект на заявление за същата възрастова група, и следва да се счита, че те са били обект на изплащането на премията.

Член 89

Паспорти и административни документи

1.   Когато при условията, заложени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, няма в наличност паспорт, то тогава той следва да се замени с национален административен документ, както е предвидено в член 123, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Компетентните органи в държавата-членка следва да осигурят, че паспортите или административните документи осигуряват даването на само една премия за едно животно и за една възрастова група. За тази цел държавите-членки следва да се подпомагат взаимно, ако е необходимо.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че националният административен документ, посочен в параграф 1 ще приеме формата на:

а)

документ, който да придружава всяко животно поотделно;

б)

изчерпателен списък, притежаван и воден от земеделския производител, който да съдържа цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че въпросните животни останат при същия земеделски производител от датата, на която е подадено първото заявление, до датата на предлагането им на пазара с цел клане;

в)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти, който да съдържа цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка или региона на държавата-членка, които се възползват от тази възможност ще провеждат проверки на място на всички животни, които се покриват от заявление, проверки на движението на същите тези животни и че те ще направят маркировка, която не може да бъде объркана на всяко животно, което е било проверено, което ще се изисква от земеделския производител да им разреши;

г)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти, който да съдържа цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка предприеме всички необходими мерки, за да се осигури, че премията не се отпуска два пъти по отношение на една и съща възрастова група и при условие че при поискване незабавно предоставя информация по отношение на статуса на премията за всяко едно животно.

4.   Държавите-членки, които вземат решение да се възползват от една или повече от възможностите, предвидени в параграф 3, следва своевременно да информират Комисията за това и да ѝ препратят съответните прилагащи разпоредби.

За целите на буква в) от параграф 3, само Великобритания и Северна Ирландия ще се считат за региони на една държава-членка.

Член 90

Период на задържане

Продължителността на периода на задържане, посочен в член 123, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да бъде два месеца, като се започне от датата след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят други дати за начало на този период да бъдат фиксирани за земеделските производители при условие, че те не започват повече от два месеца след датата, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Член 91

Регионален таван

1.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 123, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от кръгло число, то тогава по отношение на частта от цялото число ще се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията. За тази цел следва да се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

2.   Когато държавите-членки вземат решение да въведат различни региони, по смисъла на член 122, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или да изменят вече съществуващите региони в рамките на тяхната територия, то тогава те следва да информират Комисията за своето решение в срок не по-късно от 1 януари на въпросната година, като дадат дефиниция на региона и на поставения таван. За всякакви последващи изменения следва да се информира Комисията в срок не по-късно от 1 януари на въпросната година.

Член 92

Ограничения по отношение на броя на животните за едно стопанство

1.   Когато държавите-членки вземат решение да изменят ограничението от 90 глави добитък за едно стопанство и за една възрастова група, посочено в член 123, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или да поискат изключение от разпоредбите на същия този член, то тогава те следва да информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на въпросната календарна година.

Нещо повече, където държавите-членки фиксират минимален брой животни за едно стопанство, под който няма да се прилага пропорционално намаление, то тогава те следва да информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на въпросната календарната година.

2.   За всякакви последващи изменения по отношение на приложението на параграф 1 следва да се информира Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната година.

Член 93

Отпускане към момента на заколването

1.   Държавите-членки могат да отпускат специалната премия, в момента на заколване на животното, както следва:

а)

когато става дума за бици за една-единствена възрастова група;

б)

когато става дума за бичета, за първата или за втората възрастова група или като се комбинира изплащането на премиите за двете възрастови групи.

2.   Държавите-членки, които вземат решение да отпускат специалната премия към момента на заколването в съответствие с параграф 1, следва да предвидят, че премията следва да се отпуска също така, когато допустимите за подпомагане животни се изпращат в друга държава-членка или се изнасят за трети страни.

3.   Когато държавите-членки вземат решение да отпускат специалната премия към момента на заколването, в съответствие с параграф 1, настоящият раздел, член 120 и член 121, параграфи 1 и 2, следва да се прилагат mutatis mutandis по отношение на отпускането на премията.

4.   В допълнение към информацията, посочена в член 121, параграф 1, заявлението за подпомагане следва да посочва дали животното е бик или биче, и следва да бъде придружено с документ, който да съдържа необходимите подробности за целите на член 89, параграф 2. Документът следва да бъде един от следните, по избор на държавата-членка:

а)

паспортът или копие на паспорта, когато използвания тип документ се състои от няколко копия;

б)

копие на паспорта, когато използваният тип документ се състои само от едно копие, което трябва да се върне на компетентните органи, за целите на член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000; в този случай държавата-членка следва да предприеме действия, за да осигури, че съдържащата се в копието информация съответства на оригинала;

в)

национален административен документ, когато не е налице паспорт, при условията, заложени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Държавите-членки могат да преустановят прилагането на националния административен документ. В този случай те следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят, че премията не се отпуска два пъти за една съща възрастова група за животни, които са били обект на търговия в рамките на Общността.

Когато компютризираните бази данни съдържат, както е заложено член 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, задоволително за държавата-членка необходимата информация, за да се осигури, че премия се отпуска за всяко животно само по веднъж и за всяка възрастова група, то тогава заявлението за подпомагане не е нужно да се придружава от документа, посочен в първата алинея от настоящия параграф.

Като изключение от първата алинея от настоящия параграф, когато държавите-членки прилагат възможността, посочена в първа алинея от член 121, параграф 2, то тогава те следва да предприемат необходимите мерки за да осигурят, така че земеделският производител да може да определи животните, за които иска специалната премия.

5.   Когато става дума за бици, доказателството за клане трябва да посочва кланичното тегло.

6.   Когато животното е изпратено за транспортиране, трябва да се предостави доказателство за това транспортиране, чрез декларация от продавача, в която да се посочва държавата-членка, за която животното е предназначено за транспортиране.

В този случай, заявленията за подпомагане следва да включват:

а)

името и адреса на продавача (или еквивалентен код);

б)

идентификационния номер на животното;

в)

декларация, че животното е на възраст не по-малко от девет месеца.

Заявленията за подпомагане следва да бъдат подадени след като животното напусне територията на въпросната държава-членка, и е било предадено доказателство за изпращането, в рамките на три месеца от датата, на която животното е напуснало територията на въпросната държава-членка.

Член 94

Детайли на системата за отпускане на премии

1.   Чрез дерогация от член 90, премията следва да се изплаща на земеделските производители, които са отглеждали животните за един период на задържане не по-кратък от два месеца, и който свършва не по-рано от един месец преди датата на клането или изпращането за транспортиране или който приключва не по-рано от два месеца преди датата на износа.

Когато става дума за бичета, изплащането на премията следва да се подчинява на следните правила:

а)

премията по отношение на първата възрастова група следва да се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животното за период не по-кратък от два месеца между времето, в което то е било на възраст не по-малко от двадесет и два месеца;

б)

премията по отношение на втората възрастова група може да се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животното, на възраст не по-малко от двадесет месеца, за период от не по-малко от два месеца;

в)

премиите по отношение на първите две възрастови групи могат да се изплащат заедно само ако земеделският производител е отглеждал животното за не по-малко от четири поредни месеца, в съответствие с възрастовите изисквания, заложени в буква а) и буква б);

г)

премията по отношение само на втората възрастова група може да бъде изплатена ако животното е било изпратено от друга държава-членка, след като вече е навършило деветнадесет месеца.

2.   В контекста на изчисляването на плътността на отглеждане, предвидена в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, всяко животно, за което се прилага комбинирано заявление и за двете възрастови групи, следва да се взема под внимание два пъти.

3.   Кланичното тегло следва да се определи на базата на кланичния труп, по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1208/81 на Съвета (35).

Когато представянето на кланичния труп се различава от тази дефиниция, следва да се прилагат факторите за корекции, заложени в приложението към Регламент (ЕИО) № 563/82 на Комисията (36).

Когато клането бъде извършено в кланица, която няма задължението да прилага скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, държавите-членки могат да разрешат теглото да бъде определено на базата на живото тегло на закланото животно. При такива случаи кланичното тегло следва да се счита за равно на или по-голямо от 185 килограма, ако живото тегло на закланото животно е било равно на или по-голямо от 340 килограма.

Член 95

Подаване на информация

Държавите-членки следва да уведомят Комисията преди началото на въпросната календарна година по отношение на тяхното решение и по отношение на всяко изменение към него, във връзка с прилагането на член 93 и съответните процедури.

РАЗДЕЛ 2

Премия за клане извън сезона

(член 124 от Регламент (ЕО)№ 1782/2003)

Член 96

Прилагане на премията

Комисията следва да вземе решение, в срок най-късно до 1 септември за всяка календарна година, в кои държави-членки ще може да се отпуска премията за клане извън сезона за следващата календарна година.

Държавите-членки следва да информират Комисията в срок най-късно до 1 януари на календарната година, за която се отпуска премията, ако те вземат решение да прилагат член 124, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 97

Допустимост за премията

1.   Премията за клане извън сезона можа да се отпуска по отношение на бичетата, които вече са получили специалната премия, или които се счита, че са получили специалната премия, вследствие на член 88, в държава-членка, която прилага премията за клане извън сезона и които са заклани в държава-членка, която прилага премията за клане извън сезона.

2.   Премията за клане извън сезона може да се отпуска само на земеделски производител, който е отглеждал животното непосредствено преди то да бъде заклано.

Член 98

Заявления

1.   Земеделският производител следва да подаде заявление до компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира неговото стопанство.

2.   Заявлението следва да бъде изготвено в съответствие с член 93, параграф 4 и член 121, които се прилагат mutatis mutandis.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да удостоверят, така че специалните премии са предоставени и се провеждат редовни необявени проверки по акуратността относно сертификатите, съгласно член 121.

РАЗДЕЛ 3

Премия за крави с бозаещи телета

(член от 125 до 129 от Регламент (ЕО)№ 1782/2003)

Член 99

Крави, които принадлежат към месна порода

За целите на член 122, буква г) и член 129, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, кравите, които принадлежат към породите животни от рода на едрия рогат добитък, изброени в приложение XV към настоящия регламент, няма да се считат за крави, които принадлежат към месна порода.

Член 100

Максимално индивидуално референтно количество

1.   Когато държавите-членки вземат решение да променят максималното индивидуално референтно количество от 120 000 килограма, посочено в член 125, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или да поискат изключение от разпоредбите на този член, то тогава те следва да информират Комисията в срок най-късно до 1 януари на въпросната календарна година.

2.   За всякакви последващи промени в заявлението, посочено в параграф 1, Комисията следва да бъде информирана, в срок най-късно до 1 януари на въпросната година.

Член 101

Период на задържане

Продължителността на шестмесечния период на задържане, посочен в член 125, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 следва да започне от датата, след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Член 102

Заявления

1.   Без да се засягат изискванията, по силата на интегрираната система, когато заявлението е подадено за премията, вследствие член 125, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, заявлението за директните плащания, предвидено в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да съдържа:

а)

декларация, в която да се записва индивидуалното референтно количество мляко, което е разполагаемо за производителя към 31 март, предхождащ началото на дванадесетмесечния период на прилагане на схемата на допълнителната такса, който започва по време на въпросната година; когато това количество не е известно към датата, на която е било подадено заявлението, то тогава за него следва да бъде подадена информация към компетентните органи колкото е възможно по-скоро;

б)

декларация от страна на земеделския производител да не увеличава индивидуалното си референтно количество над количественото ограничение, заложено в член 125, параграф 2, буква б), по време на дванадесетмесечния период, започващ от датата, на която е било подадено заявлението.

Буква б) няма да се прилага, ако държавата-членка е премахнала количественото ограничение.

2.   Заявленията трябва да бъдат подадени в рамките на общ период от шест месеца по време на календарната година, който период следва да бъде определен от държавата-членка.

Държавите-членки могат да предвидят различни периоди за подаване на заявленията в рамките на този общ период.

Член 103

Среден добив на мляко

Средният добив на мляко следва да се изчислява на базата на средните добиви, посочени в приложение ХVI. Въпреки това за целите на същото това изчисление държавите-членки могат да използват документ, който е признат от самите тях, и който удостоверява средния добив от стопанството на земеделския производител.

Член 104

Допълнителна национална премия

1.   Допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, както е предвидена в член 125, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да се отпуска само на земеделски производители, които по отношение на същата календарна година са получавали премията за крави с бозаещи телета.

Допълнителните национални премии за крави с бозаещи телета следва да се отпускат само в рамките на ограничението на броя на животните, които са допустими за подпомагане с премия за крави с бозаещи телета, и ако е подходящо след приложението на пропорционалното намаление, заложено във втората алинея от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Държавите-членки могат да заложат допълнителни условия за отпускането на националната премия за крави с бозаещи телета. За всички такива решения те следва да информират Комисията достатъчно време преди тези условия да влязат в сила.

3.   Комисията следва да вземе решение в срок до 1 септември за всяка календарна година по отношение на това кои държави-членки отговарят на условията, заложени в трета алинея от член 125, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 105

Индивидуален таван

Държавите-членки следва да определят индивидуален таван на всеки земеделски производител в съответствие с член 126, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 106

Подаване на информация

1.   Държавите-членки следва да информират Комисията в срок най-късно до 1 март 2005 г. за всякакви промени в процедурите, които се използват при прилагането на намалението на индивидуалните тавани, в съответствие с член 126, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

в срок най-късно до 1 март 2005 г., по отношение на каквито и да било промени в метода на изчисляване на намалението, предвидено във втора алинея от член 127, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

в срок най-късно до 1 януари за всяка година, където това е приложимо, за каквито и да било изменения към мерките, които са били предприети по силата на член 127, параграф 2, буква а) от същия този регламент.

3.   Като се използва таблицата, заложена в част трета от приложение XVIII, държавите-членки следва в срок не по-късно от 1 март (на база предварителни данни) и в срок не по-късно от 31 юли (на база окончателни данни) за всяка календарна година, да подават до Комисията информация по отношение на:

а)

броя на права за получаване на премии, които са били върнати без компенсаторни плащания в националния резерв, вследствие прехвърляния на права без прехвърляния на стопанствата, по време на предходната календарна година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както е посочено в член 109, параграф 2, които са били прехвърлени в националния резерв, по време на предходната календарна година;

в)

броя на правата, които са били отпуснати по силата на член 128, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по време на предходната календарна година.

Член 107

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани изключителни обстоятелства, когато един земеделски производител е получил права за получаване на премии от националния резерв, на него не трябва да му бъде разрешено да прехвърля своите права или временно да ги отдава под наем за период от три години.

Член 108

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права може да ги използва като се възползва от тези права и/или като отдава тези права под наем на други производители.

2.   Когато един земеделски производител не използва минималния процент от правата си, предвиден в параграф 4, по време на всяка една година, частта, която е останала неизползвана, следва да се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

когато става дума за земеделски производители, които имат не повече от седем права за получаване на премии, когато този земеделски производител не е използвал минималния процент от тези права, фиксиран в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от две календарни години, само частта, която той не е използвал през последната календарна година следва да се прехвърля към националния резерв,

когато става дума за земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията,

когато става дума за земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното отдаване под наем на права не е задължително,

или

при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното отдаване под наем следва да бъде само по отношение на цели години и следва да се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 109, параграф 1. В края на всеки период на временно отдаване под наем, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне правата за себе си и да ги задържи за не по-малко от две години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от неговите права, фиксиран в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от двете години, то тогава държавата-членка, освен при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, следва да изтегли и да върне в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, които той не е използвал.

Въпреки това, когато става дума за земеделски производители, които участват в схемите за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, то тогава държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното отдаване под наем на базата на такива схеми да бъде увеличена.

На земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация, в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (34) или в програма за екстензификация, в съответствие с член 22 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 (24), няма да им се дава разрешение да отдават под наем и/или да прехвърлят своите права, по време на целия период на участието им в програмата. Въпреки това тази разпоредба няма да се прилага по отношение на случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права на земеделските производители, чието участие в мерките, различни от тези, посочени в настоящата алинея, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии следва да бъде 70 %. Въпреки това държавите-членки могат да увеличат този процент до 100 %.

Те следва предварително да информират Комисията по отношение на процента, който възнамеряват да прилагат или по отношение на каквито и да било промени в същия.

Член 109

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимум не може да надвишава пет права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното отдаване под наем на такива права следва да се считат за ефективни само след като за същите е била подадена информация едновременно до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или отдава под наем правата, както и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова подаване на информация следва да става в рамките на краен срок, посочен от държавата-членка, но не по-късно от датата, на която свършва периода за подаване на заявления за получаване на премии в тази държава-членка, освен в онези случаи, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата, трябва да бъде в състояние да покаже съответните правни документи, за да докаже, че той или тя наистина е наследник на покойния земеделски производител.

Член 110

Смяна на индивидуалния таван

Когато става дума за прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки следва да заложат нов индивидуален таван и следва да уведомят засегнатите земеделски производители относно права за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от шестдесет дни от последния ден на периода, по време на който производителя е подал своето заявление.

Първият параграф няма да се прилага в случаите, при които прехвърлянето влиза в сила по смисъла на наследство.

Член 111

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да обработват тази земя и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, следва да се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. При всички други случаи тези земеделски производители следва да се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 112

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права ще се извършва посредством националния резерв, в съответствие с член 127, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, то тогава те следва да прилагат националните си разпоредби, аналогични като тези, заложени в член 109 до член 111. Нещо повече, в такива случаи:

държавите-членки могат да предвидят временното прехвърляне да се извършва посредством националния резерв,

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно отдаване под наем, вследствие прилагането на разпоредбите на първото тире, прехвърлянето към резерва няма да става ефективно до момента на информирането от страна на компетентните органи в държавата-членка на земеделския производител, който прехвърля или временно отдава под наем правата си, а прехвърлянията от резерва към другия земеделски производител следва да става ефективно към момента на уведомяване на земеделския производител от страна на същите тези компетентни органи.

В допълнение, тези разпоредби следва да осигурят, че от страна на държавата-членка ще бъде направено плащане по отношение на онази част от правата, която не се покрива от втората алинея от член 127, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, съответстващо на плащането, които би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на държавата-членка. Това плащане следва да се равнява на сумата, която ще бъде поискано от земеделския производител, който ще получи еквивалентните права от националния резерв.

Член 113

Частични права

1.   Когато изчисления, които следва да се направят по силата на член 105 до член 112 дават като резултат числа, които не са цели числа, следва да се взима предвид само първата цифра след десетичната запетая.

2.   Когато прилагането на разпоредбите на настоящия раздел дават като резултат частични права за получаване на премии, независимо дали става дума за земеделските производители или за националния резерв, тези права за получаване на премии следва да се акумулират и събират.

3.   Когато един земеделски производител притежава частични права, то тогава тези частични права за получаване на премии следва да му носят право да получава само съответстващата част от сумата на премията и, когато това е приложимо, само съответстващата част от сумата на допълнителната национална премия, посочена в член 104, и само съответстващата част от сумата на плащането за екстензификация, посочено в член 118.

Член 114

Специална схема за юници

1.   Държавите-членки, които искат да се възползват от възможността, предвидена в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да информират Комисията за това и, в същото време, да информират Комисията по отношение на съответните данни, които позволяват да се установи дали са спазени условията, заложени в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Въпросните държави-членки следва също така, където това е приложимо, да подадат информация по отношение на специфичния таван, който те са определили.

Комисията следва да вземе решение кои държави-членки отговарят на условията, заложени в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Решенията, които са в сила към датата на влизане в сила на настоящия регламент, следва да продължат да са в сила.

2.   Държавите-членки, които отговарят на условията, заложени в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва в срок най-късно до 1 януари на въпросната година да информират Комисията по отношение на каквито и да било изменения на специфичния национален таван, който самите те са определили.

3.   Държавите-членки, които прилагат специалната схема следва да заложат критерии, които да осигурят, че премията се изплаща само на земеделски производители, чиито стада юници са предназначени за увеличаване на стадата с крави. Тези критерии могат да включват по-специално възрастови ограничения и/или изисквания по отношение на породния състав. Държавите-членки следва в срок не по-късно от 1 януари за въпросната година да информират Комисията по отношение на приетите критерии. За каквито и да било последващи изменения следва Комисията да бъде информирана в срок не по-късно от 1 януари за въпросната година.

4.   Когато заявлението за пропорционално намаление, посочено във втората алинея от член 129, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, дава като резултат брой животни допустими за подпомагане, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число, която се получава следва да се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията и, където това е приложимо, от сумата на допълнителната национална премия, посочена в член 104, и от сумата на плащането за екстензификация, посочено в член 118. За тази цел, следва да бъде взета предвид само първата цифра след десетичната запетая.

5.   В държавите-членки, които прилагат специалната схема, изискването, заложено в член 125, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на минималния брой отглеждани животни следва да бъде спазено изцяло или само с бройките крави с бозаещи телета (в случай, че земеделския производител е подал заявление за получаване на премия за крави с бозаещи телета) или с бройките юници, в случай че земеделския производител е подал заявление за получаване на премия за юници.

6.   Разпоредбите на членове от 105 до 113 няма да се прилагат в рамките на тази специална схема.

Член 115

Закръгляване на броя на животните

Ако изчислението на максималния брой юници като процентно съотношение, заложен във втората алинея от член 125, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, даде резултат, който не е цяло число, то тогава този резултат следва да се закръгли в посока надолу до най-близкото цяло число (в случай, че първата цифра след десетичната запетая е по-малка от 5) и да се закръгли в посока нагоре до най-близкото цяло число, в случай че първата цифра след десетичната запетая е по-голяма от 5.

РАЗДЕЛ 4

Разпоредби, които са общи за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

Подраздел 1

Общи разпоредби

Член 116

Заявления за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

1.   По административни причини държавите-членки могат да предвидят, че заявленията за директни плащания, посочени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на специалната премия и на премията за крави с бозаещи телета, следва да се подават за поне минимален брой животни, при условие че този брой не надвишава три.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 102, параграф 2 и на член 118в, параграф 2, държавите-членки могат да определят периодите и датите за подаване на заявленията за премии и броя на заявленията, които земеделските производители могат да подадат за една схема за премии и за една календарна година.

Член 117

Плътност на отглеждане

1.   За всеки земеделски производител, който по отношение на една и съща календарна година подаде заявлението за директни плащания, посочено в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на специалната премия или по отношение на премията за крави с бозаещи телета, то тогава компетентните органи следва да определят броя на ЖЕ (животинските единици), който отговаря на броя на животните, за които може да бъде отпусната специалната премия или премията за крави с бозаещи телета, като се взема предвид площта в стопанството, която се използва за производството на фуражи.

2.   Когато се определя плътността на отглеждане, посочена в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се прилага следната процедура:

а)

следва да бъдат взети предвид индивидуалното референтно количество мляко, което е на разположение в стопанството на земеделския производител към 31 март, предхождащ началото на дванадесетмесечния период на приложение на схемата на допълнителната такса, започващ по време на въпросната календарна година;

б)

броя на млечните крави, които са необходими за производството на това референтно количество, следва да се изчислява в съответствие с член 103 от настоящия регламент.

3.   При определяне на броя на животните, които са допустими за подпомагане с премии:

а)

броят хектари, определени в съответствие с правилата, заложени в интегрираната система, следва да се умножи по плътността на отглеждане, посочена в член 131 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

броят на животинските единици, съответстващ на броя на млечните крави, които са необходими за производството на референтно количество мляко, което е на разположение в стопанството на земеделския производител, следва да се извади от така полученото число;

в)

броят на животинските единици, съответстващ на броя на овцете и/или козите, за които е било подадено заявление за премии, следва да се извади от така полученото число.

Така получената крайна цифра следва да съответства на максималния брой животински единици, за които може да се отпусне специалната премия и премията за крави с бозаещи телета.

4.   Държавите-членки следва да информират всеки заинтересован земеделски производител за плътността на отглеждане, която му е била определена, и за произтичащия от това брой животински единици, за които могат да бъдат отпуснати премии.

Подраздел 2

Схема за плащане за екстензификация

(член 132 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Член 118

Участие в схемата за плащане за екстензификация

1.   За да се считат за допустими за подпомагане с плащането за екстензификация, земеделските производители следва да посочат в заявленията си за директни помощи, посочени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, че те желаят да участват в схемата на екстензификационното плащане.

2.   Животните, за които се счита, че са получили специалната премия, по смисъла на член 88, няма да се считат за допустими за подпомагане с плащането за екстензификация.

Член 118а

Определяне на плътността на отглеждане посредством преброяване

1.   С цел да се провери, че общият брой на животните, изчислен в съответствие с член 132, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, отговаря на изискванията за плътност на отглеждане, заложени в член 132, параграф 2 от същия този регламент, държавите-членки следва за всяка година да определят пет дати за преброяване на животните и следва да информират Комисията за това.

Освен в случаите, когато държавите-членки вземат решение датите за преброяването да бъдат които и да било дати в една година, датите за преброяването следва да бъдат разпределени по случаен принцип, по такъв начин, че да бъдат представителни за цялата година, като тези дати се променят всяка година, и всяка дата на преброяване следва да бъде предварително определена, за да бъде информиран земеделският производител за това не по-рано от две седмици след като датата е била определена.

2.   На датите за преброяването животните следва да се преброяват в съответствие с един от следните методи, по избор от страна на държавата-членка:

а)

държавите-членки могат да помолят всеки земеделски производител да декларира, на базата на своя регистър на стопанството, и преди датата, която следва да бъде определена от страна на държавата-членка, броя на животинските единици или броя на животните във всяка една от двете категории животни от рода на едрия рогат добитък, посочени в таблицата за превръщане, заложена в член 131, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

държавите-членки могат да използват компютризираните бази данни, посочени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, за да определят броя на животинските единици, при условие че тези бази данни предлагат, задоволително за въпросната държава-членка, достатъчни гаранции по отношение на точността на данните, които те съдържат, за целите на схемата за плащането за екстензификация.

3.   Броят на животинските единици, който се използва, за да се определи дали земеделски производител спазва изискванията за плътност на отглеждане, посочени в член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да бъде средната аритметична величина от цифрите на преброените животински единици на датите за преброяване, плюс броя на животинските единици, съответстващ на броя на овцете и козите, за които са били подадени заявления за премии за същата календарна година.

Въпреки това, когато държавите-членки вземат решение, че датите за преброяването могат да бъдат които и да било дати в годината, то тогава те могат да предвидят, че цифрите, посочени в параграф 2, букви а) и б), следва да се изчисляват в съответствие с времето (pro rata temporis) за периода, в който животните са били в наличност в стопанството.

4.   Държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да приложат член 29 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в случаите, в които земеделски производител, който чрез ненормално ниски проценти на отглеждане по време на част от годината, изкуствено създава условията, изисквани в член 132 от същия този регламент.

Член 118б

Опростено определяне на плътността на отглеждане

1.   Като изключение от разпоредбите на член 118а държавите-членки могат да дадат на земеделските производители възможността да изберат една опростена схема за изчисление на плътността на отглеждане.

В този случай земеделският производител следва за включи в своето заявление за подпомагане:

а)

декларация, че всеки ден е спазвал изискването за максимална плътност на отглеждане, заложена в член 132 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, до датата на подаване на заявлението за подпомагане;

б)

декларация всеки ден да се съобразява с плътността на отглеждане от датата на подаване на заявлението за подпомагане и следващия 31 декември.

Когато въпросната държава-членка е взела решение да прилага втората алинея от член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, земеделският производител следва да посочи в своето заявление коя от двете максимални плътности на отглеждане спазва той. Земеделският производител може да променя този избор преди обявяването на проверката на място на броя на животните в стопанството му.

Земеделският производител може да информира компетентните органи по отношение на прекратяването на задължението, посочено в буква б) от втората алинея, преди обявяването на проверката на място на броя на животните в стопанството му. В този случай той няма да бъде допустим за подпомагане с плащането за екстензификация.

Декларациите, предвидени във втората алинея, следва да бъдат обект на разпоредбите по отношение на контрола и наказанията, предвидени по силата на интегрираната система.

2.   Когато държавите-членки вземат решение да прилагат, или да спрат да прилагат, възможността, заложена във втората алинея от член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, то тогава те следва да информират Комисията за решението си в срок не по-късно от 1 януари за въпросната календарна година.

Член 118в

Земеделски производители в планински райони

1.   Държавите-членки, които пожелаят да се възползват от възможността, предвидена в член 132, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да информират Комисията за това си решение и, в същото време, да информират Комисията по отношение на съответните данни, които позволяват да се установи дали са спазени условията, заложени в настоящия член.

За целите на прилагането на член 132, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, „земеделски производител в планински район“ означава едно от следните неща:

а)

земеделски производител, чието стопанство се намира в планински район;

б)

земеделски производител, на когото не по-малко от 50 % от площите за производство на фураж се намират в планински район.

Комисията следва да вземе решение кои държави-членки отговарят на условията, заложени в член 132, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Решенията, които са в сила към момента на влизане в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 118, параграф 1, земеделските производители които желаят да се считат за допустими за подпомагане с плащането за екстензификация по силата на параграф 1 от настоящия член, следва да посочат в заявленията си за подпомагане, че те кандидатстват и за плащането за екстензификация. Земеделските производители следва да поддържат, за поне шест поредни месеца, като се започне от датата, на която е било подадено заявлението, посочено в член 118а, определен брой млечни крави поне равен на броя млечни крави, за които е било подадено заявлението за плащането за екстензификация. Този шестмесечен период на задържане следва да започва от деня, следващ този, на който е било подадено заявлението.

Заявленията следва да се подават в рамките на един общ период от шест месеца по време на календарната година, който следва да бъде определен от държавата-членка.

Държавите-членки могат да предвидят различни периоди за подаване на заявленията в рамките на този общ период.

Член 118г

Максимален брой млечни крави, допустими за подпомагане

Броят на млечните крави, за които на земеделския производител може да се отпуска плащането за екстензификация, не може да надхвърля нито една от следните две цифри:

а)

броят на млечните крави, които са необходими за да се произведе индивидуалното референтно количество мляко, с което разполага земеделският производител към 31 март преди началото на дванадесетмесечния период на прилагане на схемата на допълнителната такса, започващ през въпросната календарна година; броят на кравите следва да бъде изчислен, като се използва средният добив на мляко, дефиниран в приложение XVI;

б)

общия брой на кравите в стопанството, определен в съответствие с член 118а, като от него се извади броят на кравите с бозаещи телета, съответстващ на индивидуалния таван.

Член 119

Общи разпоредби

1.   Държавите-членки следва в срок не по-късно от 1 януари на въпросната година да уведомяват Комисията за каквито и да било изменения на към дефиницията за „земя за пасище“, която се използва за целите на член 132, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   За целите на изчисляването на плътността на отглеждане, която следва от настоящия подраздел, следва да се вземат предвид само първите две цифри след десетичната запетая.

3.   В случай, че компетентните ветеринарни органи вземат решение, че нито едно животно не може да напуска производствената единица, освен когато това става с цел клане, броят на животинските единици, отчетени в стопанството следва да бъде умножен по коефициент 0.8 за целите на прилагането на настоящия подраздел.

Тази мярка следва да бъде ограничена само до онзи период, плюс двадесет дни, в рамките на който следва да се прилага решението, посочено в първата алинея, при условие че земеделският производител е информирал компетентните органи в писмена форма и в рамките на десет работни дни по отношение на решението, наличието на въпросните животни и е предприел всички необходими мерки да предотврати и/или да ограничи настъпването на епизоотия (епидемия).

РАЗДЕЛ 5

Премия за клане

(член 130 от Регламент (ЕО)№ 1782/2003)

Член 120

Държавите-членки могат да предвидят, че с цел да се счита за допустим за подпомагане с премията за клане за определена година, всеки от земеделските производители следва, преди да подаде или когато подава първото си заявление за календарната година, да подаде и заявление за участие в схемата.

Въпреки това, ако един земеделски производител не е направил никакви промени в заявлението си за участие, държавите-членки могат да приемат, че заявлението от предходната година продължава да е в сила.

Член 121

Заявления

1.   Заявленията за подпомагане следва да включват всичката информация, която е необходима за изплащането на премията за клане, по-специално датата на раждане на животното, в случай че става дума за животни, които са били родени след 1 януари 1998 г.

Заявленията за подпомагане следва да бъдат предадени в рамките на период, който следва да бъде определен от страна на държавата-членка и който не може да надвишава шест месеца след клането на животното, или когато животното е изнесено, след датата, на която то е напуснало митническата територия на Общността. Този период следва да приключва не по-късно от края на февруари на следващата година, освен в изключителни случаи, в които животните са били изпратени за клане или са били изнесени, и за които въпросната държава-членка следва да вземе решение. Без да се засяга това ограничение във времето, държавите-членки могат да залагат периоди и дати за подаване на заявленията за подпомагане и да определят броя на заявленията, които всеки земеделски производител има право да подаде в рамките на една календарна година.

Държавите-членки могат да разрешат заявленията да бъдат подавани чрез посредник (лице, което не е самият земеделски производител). В такива случаи заявлението следва да съдържа името и адреса на земеделския производител, който желае да се счита за допустим за подпомагане с премията за клане.

В допълнение към изискванията, които са въведени като част от интегрираната система, всяко едно от заявленията следва да съдържа:

а)

в случаите, в които безвъзмездната помощ се отпуска при клането, сертификат от кланицата или какъвто и да било документ, произведен или издаден от кланицата, който да съдържа поне същата информация, и който да посочва:

i)

името и адреса на кланицата (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

датата на клането, идентификационния номер и кланичния номер на животното,

iii)

когато става дума за телета, кланичното тегло, освен в случаите в които се прилага член 122, параграф 4);

б)

в случаите, в които животното се изнася за трета страна:

i)

името и адреса на износителя (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

идентификационния номер на животното,

iii)

декларация за износа, която посочва възрастта на животното, за животните родени след 1 януари 1998 г., а когато става дума за телета, и освен в случаите в които се прилага член 122, параграф 4, живото тегло, което не може да надвишава 300 килограма,

iv)

доказателство, че животното действително е напуснало митническата територия на страната, което се показва по същия начин като при кандидатстването за експортна субсидия.

Държавите-членки могат да предвидят, че информацията, посочена в букви а) и б) от четвърта алинея, следва да се изпраща посредством институция или органи, одобрени от страна на държавата-членка, които са в състояние да използват информационни технологии.

Държавите-членки следва да провеждат редовни, необявени проверки по отношение на точността на сертификатите или документите, които се издават, и когато това е подходящо, по отношение на информацията посочена в четвърта алинея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите-членки могат да предвидят, че информацията по отношение на клането на животните, която се въвежда в компютризирани бази данни, посочени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, и която се изпраща от страна на кланиците към компетентните органи, следва да се счита за заявления за получаване на премията за клане от страна на земеделските производители, при условие че тези бази данни предоставят достатъчни доказателства, задоволително за държавите-членки, по отношение на данните които те съдържат, за целите на схемата за премиите за клане и, където това е приложимо, по отношение на плащането при клане на специалната премия и/или на допълнителните плащания, ако те се прилагат, и/или на премията за клане извън сезона.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че заявленията следва все пак да се подават. В такъв случай те могат да определят вида на информацията, която следва да придружава заявлението.

Държавите-членки, които вземат решение да прилагат разпоредбите на настоящия параграф, следва да информират Комисията по отношение на каквито и да било промени вследствие това свое решение преди то да започне да се прилага.

Държавите-членки следва да осигурят, че данните, които са предоставени на разплащателната агенция включват всичката информация, която е необходима за изплащането на премията за клане, и по-специално:

а)

видовете и количествата животни, както е посочено в член 130, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и които са били заклани по време на въпросната година;

б)

информация по отношение на съответствието с възрастовите ограничения и кланичното тегло на животните, посочени в същия този член, и с периода на задържане, посочен в член 123 от настоящия регламент;

в)

когато това е приложимо, информацията, която е необходима за изплащането на специалната премия при клането и/или на допълнителните плащания, ако те се прилагат, и/или на премията за клане извън сезона.

3.   За животните, които са били обект на търговия в рамките на общността след периода на задържане, посочен в член 123, дори в случаите когато държавата-членка, в която е било извършено клането, е взела решение да прилага изключението заложено в параграф 2 от настоящия член, кланицата пак трябва да издава документа, посочен в буква а) от четвърта алинея от параграф 1 от настоящия член.

Въпреки това, когато техните системи за обмен на данни са съвместими, две държави-членки могат да се споразумеят да прилагат системата, описана в параграф 2.

Държавите-членки следва да се подпомагат взаимно с цел да се подпомагат взаимно по отношение на автентичността на подадените документи и/или по отношение на точността на обменените данни. За тази цел държавата-членка, в която се извършва плащането, следва редовно да изпраща в държавата-членка, където се извършва клането, обобщение на данните, групирани по кланици, по отношение на сертификатите за клане (или еквивалентна информация на мястото на тези сертификати), които са били получени от страна на втората държава-членка.

Член 122

Тегло и представяне на кланичните трупове

1.   За целите на член 130, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, кланичните трупове на телета следва да бъдат представени след като са били одрани, изкормени и обезкървени, били са премахнати главата и копитата им, но заедно с черния дроб, бъбреците и околобъбречната лой.

2.   Теглото, което следва да бъде взето предвид, следва да бъде теглото след охлаждане, или теглото на все още топлия кланичния труп, установено колкото е възможно по-скоро след клането, и намалено с два процента.

3.   Когато кланичните трупове са представени без черния дроб, бъбреците и/или околобъбречната лой, то тогава тяхното тегло следва да бъде увеличено със следното:

а)

3,5 килограма за черния дроб;

б)

0,5 килограма за бъбреците;

в)

3,5 килограма за околобъбречната лой.

4.   Държавите-членки могат да предвидят, че когато телето е на възраст по-малко от шест месеца по време на клането или на износа, то тогава се счита, че изискването за тегло, посочено в член 130, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, е било спазено.

Когато кланичното тегло не може да бъде установено в кланицата, то тогава се счита, че изискването за тегло, посочено в член 130, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, е било спазено, при условие че живото тегло на животното на надвишава 300 килограма.

Член 123

Бенефициер на премията

1.   Премията за клане следва да се отпуска на земеделски производител, който е отглеждал животното за минимален срок на задържане не по-кратък от два месеца, който период да свършва по-малко от един месец преди клането или който да свършва по-малко от два месеца преди износа.

2.   Когато става дума за телета, които са били заклани преди да са достигнали възраст от три месеца, периодът на задържане следва да бъде един месец.

Член 124

Национални тавани

1.   Националните тавани, посочени в член 130, параграф 1 и в член 130, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са заложени в приложение XVII към настоящия регламент.

2.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 130, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, даде като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото, която се получава, следва да се отпуска съответстващата част от сумата на единица за една премия за клане. За тази цел следва да се взема предвид само първата цифра след десетичната запетая.

РАЗДЕЛ 6

Допълнителни плащания

(член от 133 до член 136 от Регламент (ЕО)№ 1782/2003)

Член 125

Национални разпоредби

Подробната информация по отношение на националните разпоредби, посочени в член 137 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да включва следното:

1.

по отношение на плащанията на глава добитък, където това е приложимо:

а)

индикативните (неокончателните) суми на глава добитък, за всяка категория животни, и условията за отпускане на помощта;

б)

индикативна прогноза по отношение на общите разходи за всяка една категория животни, като се посочва дали тези плащания ще бъдат направени под формата на добавки към премията за клане, и по отношение на въпросния брой животни;

в)

изискванията за плътност на отглеждане, освен в случаите в които става дума за плащания под формата на добавки към премията за клане;

г)

ограничението за брой глави мъжки животни от рода на едрия рогат добитък в едно стопанство, където това е приложимо;

д)

друга информация по отношение на правилата за прилагане.

Категориите животни, посочени в буква а) и в буква б), са бици, бичета, крави с бозаещи телета, млечни крави, юници, които са допустими за подпомагане с премията за крави с бозаещи телета, и други юници, или която и да било подгрупа животни, определена от страна на някоя държава-членка и включена в тези категории;

2.

по отношение на плащанията на базата на площи, където това е приложимо:

а)

изчисление на регионалните базови площи;

б)

индикативни суми за един хектар;

в)

индикативна прогноза по отношение на общите разходи и по отношение на броя на въпросните (допустими за подпомагане) хектари;

г)

друга информация по отношение на правилата за прилагане.

РАЗДЕЛ 7

Общи разпоредби

Член 126

Плащане на аванси

1.   В съответствие с член 28, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на базата на административните проверки и на проверките на място, компетентните органи следва да изплащат на земеделския производител, съгласно броя на животните, за които се счита че са допустими за подпомагане, аванс в размер на 60 % от размера на специалната премия, премията за крави с бозаещи телета и на премията за клане.

Когато става въпрос за специалната премия, специалната схема за юниците, посочена в член 114 и премията за клане, процентът на авансовото плащане може да бъде намален от страна на държавата-членка, но не може да бъде по-малък от 40 %.

В допълнение на базата на административните проверки и на проверките на място, държавите-членки могат да вземат решение да изплатят на земеделския производител аванс в размер на до 60 % от размера на допълнителните плащания, посочени в член 133 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Авансовите плащания не могат да се изплащат преди 16 октомври на календарната година, по отношение на която е подадено заявлението за премията или по отношение на която е било отпуснато допълнителното плащане.

2.   Окончателното плащане на премията или на допълнителното плащане следва да бъде сума, която да се равнява на разликата между авансовото плащане и сумата на премията или на допълнителното плащане, които земеделският производител има право да получи.

Член 127

Година на разпределяне

1.   Датата на подаване на заявлението следва да се счита за оперативното събитие за целите на определянето на годината, за която ще бъдат отпускани премиите за животни, които се покриват от схемите на специалната премия, премията за крави с бозаещи телета, премията за клане извън сезона и плащането за екстензификация, както и за определяне на броя на животинските единици, които следва да се използват при изчисляването на плътността на отглеждане.

Въпреки това, ако специалната премия се отпуска в съответствие с член 93, сумата на премията, която ще се прилага следва да бъде онази, която е в сила на 31 декември на годината, по време на която са били извършени клането или износът, в следните случаи:

а)

когато животното е било заклано или изнесено не по-късно от 31 декември;

б)

когато заявлението за получаване на премията за това животно е било подадено след тази дата.

2.   По отношение на премията за клане, за целите на прилагането на размера на помощта и на изчисляването на пропорционалното намаление, в съответствие с член 124, годината на разпределение следва да бъде годината, по време на която са били извършени клането или износът.

Член 128

Преизчисляване в национална валута

Превръщането в национална валута на сумите на премиите, на плащането за екстензификация и на допълнителните плащания следва да се извършва в съответствие със средната аритметична стойност, изчислена pro rata temporis, на обменните курсове, приложими през месец декември, преди годината на разпределение, определена в съответствие с член 127. Средните обменни курсове следва да се фиксират от Комисията по време на следващия месец.

Член 129

Глоби за незаконно използване или притежаване на определени вещества или продукти

В случай на повтарящи се нарушения чрез незаконното използване или притежаване вещества или продукти, които не са разрешени от страна на съответните разпоредби на Общността във ветеринарната област, държавите-членки следва да определят, с оглед на сериозността на нарушенията, срока на изключване от схемите за подпомагане, вследствие на втора алинея от член 140, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 130

Определяне на индивидуалното референтно количество мляко

До края на единайсетия период, заложен в член 1 от Регламент (ЕО) № 1788/2003, и като изключение от разпоредбите на член 102, параграф 1, буква а), член 117, параграф 2, буква а) и член 118г, буква а) от настоящия регламент, всяка една държава-членка може да вземе решение, че когато става дума за млекопроизводители, които отпуснат или поемат целите или част от индивидуалните референтни количества, от 31 март или съответно от 1 април, в съответствие с член 5, буква ж) и член 5, буква к) от Регламент (ЕО) № 1788/2003 или по силата на националните разпоредби, приети за прилагането на член 16, член 17 и член 18 от същия този регламент, следните данни следва да се определят към април:

а)

максималното индивидуално референтно количество мляко, което е на разположение на земеделския производител и с което той е допустим за подпомагане с премията за крави с бозаещи телета, както и максималния брой на кравите с бозаещи телета;

б)

безвъзмездните помощи на глава добитък, които ще се отпускат за млечните крави;

в)

броят на млечните крави, с оглед на отпускането на плащането за екстензификация за млечни крави, които се отглеждат в стопанство, което се намира в планински район;

г)

плътността на отглеждане.

Член 130а

Определяне на периодите на задържане

Последната дата на периодите на задържане, посочени в член 90, член 94, параграф 1, член 101, член 118в, параграф 2 и член 123 следва да бъде датата, независимо дали това е работен ден или не, предхождаща датата, която е със същото число като датата, на която е започнал периодът на задържане.

Член 131

Подаване на информация

1.   В случай на прилагане на член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

всяка година, в срок не по-късно от 15 септември, информация по отношение на първите шест месеца на текущата година, и в срок не по-късно от 1 март, по отношение на информацията за вторите шест месеца на предходната година, по отношение на броя на телетата, по отношение на които са били подадени заявления за премията за клане, и като се посочва дали животните са били заклани или изнесени;

б)

в срок не по-късно от 31 юли за всяка година, информация за предходната календарна година:

i)

по отношение на броя на телетата, за които действително е била отпусната премията за клане, като се посочва дали премията е била отпусната при клането или при износа, както и броя на засегнатите земеделски производители;

ii)

по отношение на броя на телетата, за които предходната календарна година не е била отпусната премия за клане, поради прилагането на националните тавани.

2.   В случай на прилагане на член 68, параграф 2, буква а), i) и на член 68, параграф 2, буква а), ii) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

всяка година, в срок не по-късно от 15 септември, информация по отношение на първите шест месеца на текущата година, и в срок не по-късно от 1 март, по отношение на информацията за вторите шест месеца на предходната година:

i)

по отношение на броя на кравите, по отношение на които са били подадени заявления за премията за крави с бозаещи телета, като се направи разбивка в съответствие със схемите, посочени в член 125, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

ii)

по отношение на броя на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, по отношение на които са били подадени заявления за премията за клане, и като се посочва дали животните са били заклани или изнесени;

б)

в срок не по-късно от 31 юли за всяка година, информация за предходната календарна година:

i)

по отношение на броя на кравите с бозаещи телета и на броя на юниците, за които действително е била отпусната премията за крави с бозаещи телета, като се направи разбивка в съответствие със схемите, посочени в член 125, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и по отношение на броя на засегнатите земеделски производители за всяка схема;

ii)

където това е приложимо, по отношение на броя на животните, по отношение на които премията не е била отпусната за предходната година, поради приложението на специфичния национален таван за юници;

iii)

където това е приложимо, по отношение на отпускането на каквито и да било национални премии, в допълнение към премията за крави с бозаещи телета, като се посочват:

условията за отпускане на премията,

сумата, която е била отпусната за едно животно;

iv)

по отношение на броя на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, за които премията за клане действително е била отпусната, и като се посочва дали помощта е била отпусната при клане или при износ, както и броя на засегнатите земеделски производители;

v)

по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, по отношение на които за предходната календарна година не са били отпуснати премии за клане, поради прилагането на националните тавани.

3.   В случай на прилагане на член 68, параграф 2, буква б), i) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

всяка година, в срок не по-късно от 15 септември, информация по отношение на първите шест месеца на текущата година, и в срок не по-късно от 1 март, по отношение на информацията за вторите шест месеца на предходната година, по отношение на броя на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, по отношение на които са били подадени заявления за премията за клане, и като се посочва дали животните са били заклани или изнесени;

б)

в срок не по-късно от 31 юли за всяка година, информация за предходната календарна година:

i)

по отношение на броя на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, за които премията за клане действително е била отпусната, и като се посочва дали помощта е била отпусната при клане или при износ, както и броя на засегнатите земеделски производители;

ii)

по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, по отношение на които за предходната календарна година не са били отпуснати премии за клане поради прилагането на националните тавани.

4.   В случай на прилагане на член 68, параграф 2, буква б), ii) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

всяка година, в срок не по-късно от 15 септември, информация по отношение на първите шест месеца на текущата година, и в срок не по-късно от 1 март, по отношение на информацията за вторите шест месеца на предходната година, по отношение на броя на мъжките животни от рода на едрия рогат добитък, по отношение на които са били подадени заявления за специалната премия, като броя на животните се разбива по възрастова група и по вид животно (бик или биче);

б)

в срок не по-късно от 31 юли за всяка година, информация за предходната календарна година:

i)

по отношение на броя на мъжките животни от рода на едрия рогат добитък, за които специалната премия действително е била отпусната, и като броят на животните се разбива по възрастова група и по вид животно (бик или биче), както и броя на засегнатите земеделски производители;

ii)

по отношение на броя на животните, с разбивка по възрастова група, по отношение на които за предходната календарна година специалната премия не е била отпусната, поради прилагането на регионалния таван.

5.   Държавите-членки следва в срок не по-късно от 31 юли за всяка година да информират Комисията по отношение на предходната календарна година относно действително изплатените премии, в съответствие с направения избор по отношение на частичното прилагане на схемата на единното плащане, след прилагането на намалението, посочено във втория параграф от член 139 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

6.   В случай на прилагане на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки следва да информират Комисията:

а)

където това е приложимо, всяка година, в срок не по-късно от 15 септември, информация по отношение на първите шест месеца на текущата година, и в срок не по-късно от 1 март, по отношение на информацията за вторите шест месеца на предходната година, по отношение на броя на животните, по отношение на които са били действително отпуснати премиите за клане извън сезона, като се направи разбивка на този брой в съответствие с това дали те са се възползвали от първия или от втория транш на специалната премия, както и по отношение на броя на земеделските производители, който съответства на всяка една от двете възрастови групи;

б)

в срок не по-късно от 31 юли за всяка година, информация за предходната календарна година:

i)

по отношение на броя на мъжките животни от рода на едрия рогат добитък, с разбивка в съответствие с ограниченията (лимитите), заложени в член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на които действително са били отпуснати плащанията за екстензификация, както и броя на засегнатите земеделски производители, посочени поотделно, в съответствие с тези ограничения;

ii)

по отношение на броя на кравите и на юниците, с разбивка в съответствие с ограниченията, заложени в член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на които действително са били отпуснати плащанията за екстензификация, както и броя на засегнатите земеделски производители, посочени поотделно, в съответствие с тези ограничения;

iii)

по отношение на броя на кравите, по отношение на които действително са били отпуснати плащанията за екстензификация;

iv)

по отношение на броя на животните, по отношение на които действително е била отпусната премията, която не е в зависимост от плътността на отглеждане, както и броя на засегнатите земеделски производители.

7.   Държавите-членки следва да подадат информация по отношение на подробностите в настоящия член, като използват таблиците, заложени в приложение XVIII и в приложение ХIX.

РАЗДЕЛ 8

Преходни и заключителни разпоредби

Член 132

Преходни разпоредби

Следва да се прилага изискването за идентификация и регистрация на животните, заложено в член 138 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за животни, които са били родени преди 1 януари 1998 г., в съответствие с процедурата заложена в Директива 92/102/ЕИО на Съвета (37), освен когато става въпрос за животни, които са обект на търговия в рамките на Общността.

Член 133

Разпоредби, приложими по време на преходния период, посочен в член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003

Без да се засягат разпоредбите на другите членове в настоящата глава, член 96, член 97, член 98, член от 117 до член 119, и член 125 следва да се прилагат по отношение на календарната 2005 г. и календарната 2006 г., доколкото държавите-членки вземат решение да се възползват от възможността, предвидена в член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

ГЛАВА 14

СХЕМА НА ЕДИННОТО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

(член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Член 134

Минимален размер на допустимите площи за едно стопанство

Минималният размер на допустимите за подпомагане площи в едно стопанство, за които могат да се поискат плащания, и които са над 0,3 хектара, както е посочено в член 143б, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, е посочен в приложение ХХ.

Член 135

Селскостопански площи

Селскостопанските площи, по силата на схемата на единното плащане на площ, както е предвидено в член 143б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са посочени в приложение ХХI.

Член 136

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Без да се засягат разпоредбите на член 143б, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да се прилага по отношение на схемата на единното плащане на площ, с изключение на член 6 параграф 3, член 7, член 8, параграф, буква б) и член 8, параграф 2, буква в), член 12, параграф 1, буква в) и член 12, параграф 2, член 13, параграфи 2 до 8, член 14, параграф 2 и член 14, параграф 3, член 16, член 17, член 21, параграф 3, член 24, параграф 1, букви б), г) и д), член 26, параграф 1, букви а), б) и в), и член 26, параграф 2, букви б), в) и г), член 27, параграф 2, букви ж), з), и) и й), член 28, параграф 1, буква г), член 30, параграф 3, член 31, член 34 до член 40, член 49, параграф 2 и член 49, параграф 3, член 50, параграфи 2, 4, 5 и 6, член 51 до член 64, член 69 и член 71, параграф 1 от него.

Член 137

Заявление за единното плащане на площ

1.   Заявлението за единното плащане на площ следва да се третира като единно заявление, по смисъла на член 2, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 796/2004, за целите на прилагането на същия този регламент.

2.   Заявлението за единното плащане на площ следва да посочва площите, които са допустими за подпомагане, в съответствие с условията, посочени в член 143б, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 138

Намаления и изключения по отношение на условията за допустимост

1.   Освен в случаите на форсмажорни обстоятелства или изключителни обстоятелства, както са дефинирани в член 72 от Регламент (ЕО) № 796/2004, когато в резултат от административните проверки или на проверка на място се установи, че разликата между декларираните площи, и тези, които са били установени на място, по смисъла на точка 22 от член 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004, е повече от 3 %, но не повече от 30 % от действително установената площ, сумата която следва да бъде изплатена по силата на схемата на единното плащане на площ по отношение на въпросната година, следва да бъде намалена с двойния размер на установената разлика.

Ако се установи, че разликата е повече от 30 % от действително установената площ, за въпросната година няма да се отпуска никакво плащане.

Ако разликата е повече от 50 %, земеделският производител следва отново да бъде изключен от възможността да получава помощта, до определен размер, който съответства на разликата между декларираните площи и действително установените площи. Тази сума следва да бъде удържана от плащанията, които земеделският производител има право да получава по силата на заявленията, които подава, за период от три календарни години, след календарната година, в която е било открито несъответствието.

2.   Когато разликите между декларираните площи и действително установените площи са в резултат на непозволени действия, които са били извършени умишлено, то тогава помощта, за получаването на която земеделският производител би имал право, няма да му бъде отпускана за въпросната календарна година.

Нещо повече, ако разликата е повече от 20 %, земеделският производител следва отново да бъде изключен от възможността да получава помощта, до определен размер, който съответства на разликата между декларираните площи и действително установените площи. Тази сума следва да бъде удържана от плащанията, които земеделският производител има право да получава по силата на заявленията, които подава, за период от три календарни години, след календарната година, в която е било открито несъответствието.

3.   За целите на установяването на действително установената площ, по смисъла на точка 22 от член 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004, следва да се прилагат член 143б, параграф 5 и първа алинея от член 143б, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и член 137 от настоящия регламент.

ГЛАВА 15

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

(член 143в от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Член 139

Коефициент на намаление

Когато в определен сектор допълнителните национални директни плащания биха надвишили максимално разрешените равнища от страна на Комисията, в съответствие с член 143в, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, процентът на допълнителните национални директни плащания в съответния сектор следва да бъде пропорционално намален, като се прилага коефициент на намаление.

Член 140

Проверки и санкции

1.   Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да се прилага по отношение на допълнителните национални директни плащания, които се съфинансират в съответствие с член 33з от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

2.   В случаите, в които няма съфинансиране, въпросните нови държави-членки следва да прилагат подходящи контролни мерки с цел да се осигури, че са спазени условията за отпускане на допълнителните национални директни плащания, дефинирани по силата на разрешението от страна на Комисията, в съответствие с член 143в, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 141

Подаване на информация

Новите държави-членки следва в срок не по-късно от 30 юни на годината след прилагането на мерките да предават доклад с информация по отношение на мерките по прилагането на допълнителните национални директни плащания. Този доклад следва да покрива поне следното:

а)

каквито и да било промени в ситуацията, които дават отражение върху допълнителните национални директни плащания;

б)

за всяко едно от допълнителните национални директни плащания, броя на бенефициерите, хектарите или единиците, за които се изплащат помощи;

в)

доклад по отношение на проверките и санкциите, които се прилагат в съответствие с член 140.

Член 142

Държавни помощи

Допълнителните национални директни плащания, които се изплащат и не са в съответствие с разрешението от страна на Комисията, посочено в член 143в, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се считат за незаконосъобразни държавни помощи, по смисъла от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (38).

ГЛАВА 16

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО Е БИЛА ОСТАВЕНА ПОД УГАР ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИ МАТЕРИАЛИ

РАЗДЕЛ 1

Обхват и дефиниции

Член 143

Цел

1.   Земи, оставени под угар в контекста на схемите за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 могат да се използват, в съответствие с член 55, буква б) и първото тире от член 107, параграф 3 от същия този регламент, за производството на сурови материали за производството в рамките на Общността на продукти, които не са основно предназначени за консумация от човека или за храна за животните, при условията, заложени в настоящата глава.

2.   Няма да се отпускат никакви плащания по отношение на земи, оставени под угар, на които се отглеждат захарно цвекло, йерусалимски артишок или корени от цикория. Въпреки това всички разпоредби на настоящата глава следва да се прилагат по отношение на тези култури, които се отглеждат върху оставени под угар земи по същия начин, както биха се прилагали, ако такива плащания се отпускаха.

Тези сурови материали могат да се отглеждат върху земи оставени под угар, при условие че:

а)

захарното цвекло не се използва за производството на захар, както е дефинирано в Регламент (ЕО) № 314/2002 на Комисията (39), независимо дали като междинен продукт, копродукт или страничен продукт;

б)

корените от цикория и йерусалимският артишок не се подлагат на процеса, известен като хидролиза, както е дефиниран от Регламент (ЕО) № 314/2002, независимо дали в натуралното си състояние или като междинен продукт, какъвто например е инулинът, или като копродукт, какъвто например е олигофруктозата, или какъвто и да било страничен продукт.

Член 144

Дефиниции

За целите на настоящата глава:

а)

„лице, кандидатстващо за подпомагане“ означава всеки земеделски производител, който обработва оставени под угар земи, в съответствие с член 55, буква б) и първото тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

„изкупвач“ означава всяко лице, което подписва договор, както е посочено в член 147, и което изкупува за своя сметка и на собствен риск суровите материали, които са изброени в член 145, и които са предназначени за целите, предвидени в приложение ХХIII;

в)

„първи преработвател“ означава всеки потребител на сурови селскостопански материали, който осъществява първата им преработка, с оглед получаване на един или повече от продуктите, посочени в приложение ХХIII към настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

Договор

Член 145

Използване на сурови материали

1.   На оставени под угар земи, които са предвидени в член 55, буква б) и първото тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, могат да се отглеждат всякакви сурови селскостопански материали.

Икономическата стойност на продуктите, които се използват за цели, различни от храна, посочени в приложение ХХIII към настоящия регламент, и са получени от сурови материали трябва да бъде по-висока от тази на всички други продукти, предназначени за други цели и получени в резултат на такава преработка, каквато е определено от метода на оценката, посочен в член 163, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Суровите материали, посочени в параграф 1, следва да се покриват от договор, в съответствие с член 147 от настоящия регламент, без да се засягат разпоредбите на член 148.

3.   Лицата, които кандидатстват за подпомагане, следва да доставят реколтираните сурови материали на изкупвач или на първи преработвател, който да им ги изкупи и ще подсигури, че еквивалентно на това количество от такива сурови материали се използва в рамките на Общността за производството на един или повече от крайните продукти, които се използват за цели, различни от храна, посочени в приложение ХХIII.

Когато първият преработвател използва суровите материали, които действително са били реколтирани, за производството на междинен продукт или на страничен продукт, то тогава той може да използва еквивалентно количество от тези междинни продукти или странични продукти, за да произведе един или повече от крайните продукти, както са посочени в първата алинея.

В случая, посочен във втората алинея, или когато изкупвачът продаде еквивалентно количество от реколтирания суров материал, то тогава първият преработвател следва да уведоми компетентните органи, при които е внесена гаранцията. Когато такова еквивалентно количество е използвано в държава-членка, различна от тази, в която е бил реколтиран суровият материал, то тогава компетентните органи във въпросните държави-членки следва да се уведомят едни други относно подробностите за всички такива транзакции.

4.   В съответствие с националните разпоредби относно договорните взаимоотношения, първият преработвател може да делегира на трета страна събирането и изкупуването на сурови материали от земеделски производител, който кандидатства за получаване на помощта. Преработвателят остава единствено отговорен по отношение на задълженията, заложени в настоящата глава.

Член 146

Изключения

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 145, параграфи 2 и 3, държавите-членки могат да позволят на кандидатстващите лица да:

а)

използват всички зърнени култури или маслодайни семена, които се покриват от кодове по КН 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 и 1206 00 99, които са били реколтирани:

i)

като гориво за затоплянето на земеделското стопанство;

ii)

за производството в рамките на стопанството на енергия или биогорива;

б)

преработват в биогаз, покрит от код по КН 2711 29 00, в рамките на своето стопанство, на реколтираните сурови материали.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, кандидатстващите лица следва да:

а)

предприемат, посредством декларация на мястото на договора, посочен в член 147, да използва или да преработва директно суровите материали, покрити от декларацията; член 147 до член 164 следва да се прилагат mutatis mutandis;

б)

направят така, че всички реколтирани сурови материали да бъдат претеглени от институция или предприятие, посочени от държавата-членка, и да поддържат отделни сметки за използваните сурови материали и за продуктите и страничните продукти, които се получават от тази преработка; въпреки това, когато става дума за зърнени култури и маслодайни семена, както и на слама, и когато едно цяло растение се използва, претеглянето може да бъде заместено от измерване на обема на суровия материал.

3.   Държавите-членки, които прилагат параграф 1, следва да въведат адекватни контролни мерки, за да подсигурят, че суровият материал се използва директно в стопанството или се преработва в биогаз, който попада под код по КН 2711 29 00.

4.   Зърнените култури и маслодайните семена, които се използват в съответствие с параграф 1, буква а), следва да бъдат денатурирани в съответствие с метода, заложен от страна на държавите-членки. Държавите-членки могат да разрешат растителното масло, произведено при преработката на маслодайните семена в съответствие с параграф 1, буква а), ii) да бъде денатурирано вместо това да става със самите маслодайни семена, при условие че едно такова денатуриране става веднага след като семената са преработени в растително масло, и че се проверява начинът, по който семената се използват.

Член 147

Договор

1.   В подкрепа на заявленията си за помощи кандидатстващите лица следва да предоставят на компетентните органи към тях договорите, които са сключили с изкупвач или с първи преработвател. Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение, че договорът може да бъде сключен само между едно кандидатстващо лице и един първи преработвател.

2.   Кандидатите следва да осигурят, че договорите посочват следните детайли:

а)

имената и адресите на страните по договора;

б)

продължителността на действие на договора;

в)

биологичния вид на въпросните сурови материали, както и площите, засети с всеки един от тези видове;

г)

всякакви условия, които са приложими към доставките, а за маслодайните семена — и прогнозираните количества, които се считат за представителни от компетентните органи, за въпросните сурови материали;

д)

декларация, че ще бъдат изпълнени задълженията, които са следствие от член 145, параграф 3;

е)

предвидената първична крайна употреба на суровия материал, като всяка една крайна употреба, трябва да е в съответствие с условията, заложени в член 145, параграф 1 и член 163, параграф 3.

3.   Кандидатстващите лица трябва да осигурят, че договорите са сключени във времето, така че да позволяват на изкупвача или на първия преработвател да предостави на компетентните органи при кандидатстващото лице копие от договора, в рамките на крайния срок, посочен в член 157, параграф 1.

4.   За целите на контрола, държавите-членки могат да изискват всяко едно кандидатстващо лице да сключи само един договор за доставка за всеки отделен суров материал.

5.   Когато договорите се отнасят до рапица (rapeseed), рапица (colza seed), слънчоглед или соя, които се покриват от кодове по КН 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 или 1201 00 90, кандидатстващите лица следва да осигурят, че в допълнение към информацията, изисквана по силата на параграф 2, те ще посочат общото прогнозно количество странични продукти, което е предназначено за цели, различни от тези за човешка консумация или храна на животните, като и двата случая се посочват по видове.

Количествата следва да се изчисляват на базата на следните съотношения:

а)

100 килограма семе от рапица (rapeseed) и/или семе от рапица (colza seed), които се покриват от кодове по КН 1205 10 90 или 1205 90 00, ще се считат за еквивалентни на 56 килограма странични продукти;

б)

100 килограма слънчогледово семе, който се покрива от кодове по КН 1206 00 91 или 1206 00 99, ще се считат за еквивалентни на 56 килограма странични продукти;

в)

100 килограма соя, която се покрива от код по КН 1201 00 90, ще се считат за еквивалентни на 78 килограма странични продукти.

Член 148

Сурови материали, които не е нужно да се покриват от договори

Чрез дерогация от член 147, суровите материали, изброени в приложение ХХII, не е нужно да се покриват от договори.

За да могат да получават плащания, кандидатстващите лица, които искат да използват оставени под угар земи за производството на тези сурови материали, следва заедно със заявленията си за плащане до компетентните органи в държавите-членки да представят и писмена декларация, в която да се посочва, че въпросните сурови материали ще се използват или продават само за целите, които са в съответствие с приложение ХХIII.

Член 149

Еквивалентни количества на соево брашно за страничните продукти от маслодайни растения

1.   Компетентните органи, които са засегнати, следва да информират Комисията колкото е възможно по-скоро, но в срок не по-късно от 30 юни на годината, през която суровите продукти ще бъдат реколтирани, относно количествата по видове, на страничните продукти, които са предназначени за човешка консумация или за храна на животните, и които са в резултат от договор, както е посочено в член 147, и който договор покрива рапица (rapeseed), рапица (colza seed), слънчоглед или соя, които се покриват от кодове по КН 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 или 1201 00 90, както и площите, по видове, които са засети с тези видове маслодайни култури.

2.   На базата на информацията, предоставена по силата на параграф 1, Комисията следва да изчисли прогнозното общо количество странични продукти, които са предназначени за човешка консумация или за храна на животните, изчислени под формата на еквивалент на соево брашно, за което се прилагат следните коефициенти:

соеви калъпи — 48 %,

калъпи от рапица (colza) — 32 %,

калъпи от слънчоглед — 28 %.

Ако в резултат на това изчисление, направено по силата на първата алинея, Комисията установи, че има превишение на тавана от един милион тона за странични продукти, които са предназначени за човешка консумация или за храна на животните, то тогава тя следва да фиксира колкото е възможно по-скоро, но в срок не по-късно от 31 юли на годината, през която суровите продукти ще бъдат събрани, процента на намаление, който следва да се приложи към всеки един договор, за целите на изчисляването на максималното количество странични продукти, които са предназначени за човешка консумация или за храна на животните.

РАЗДЕЛ 3

Изменения и прекратяване на договора

Член 150

Изменения и прекратяване на договора

Когато страните по договора изменят или прекратят договора след като кандидатстващото лице е подало заявление за подпомагане, то тогава това кандидатстващото лице може да продължи да поддържа това заявление за подпомагане само при условие, че с оглед да се позволи необходимите проверки да бъдат извършени, лицето уведоми компетентните органи за всяко едно такова изменение или прекратяване на договора, не по-късно от крайната дата, посочена от въпросната държава-членка за изменения на заявлението за подпомагане.

Член 151

Изключителни обстоятелства

Без да се засягат разпоредбите на член 150, когато едно кандидатстващо лице информира компетентните органи, че поради изключителни обстоятелства, той няма да има възможност да предостави цялото количество суров материал, посочен в договора, или част от него, то тогава компетентните органи, след като получат достатъчно доказателства за наличието на такива изключителни обстоятелства, могат да разрешат такива изменения в договора, които да изглеждат обосновани, или пък могат да разрешат и неговото прекратяване.

Когато земята, която се покрива от договор, е намалена в резултат на изменения към договора или когато договорът е бил прекратен, то тогава, с цел да запазят правото си за плащане, кандидатстващите лица следва:

а)

наново да оставят под угар въпросната земя, по какъвто и да било начин, който е разрешен от страна на компетентните органи;

б)

да се въздържат от продажби, прехвърляния или използване на суровите материали, които са били отглеждани върху земи, които са били премахнати (извадени) от обхвата на договора.

Член 152

Промени в крайната употреба

Без да се засягат разпоредбите на член 150, изкупвачите или първите преработватели могат да променят предвидената отначало крайна употреба на суровите материали, както е посочено в член 147, параграф 2, буква е), след като веднъж суровите материали по договора са им били доставени и след като са били изпълнени условията, заложени в член 154, параграф 1 и в първата алинея от член 157, параграф 3.

Промените в крайната употреба следва да са направени в съответствие с условията, заложени във втората алинея от член 145, параграф 1 и в член 163, параграф 3.

Изкупвачите или първите преработватели следва да уведомяват компетентните органи към тях предварително, с оглед извършване на необходимите проверки.

РАЗДЕЛ 4

Представителни добиви и доставени количества

Член 153

Представителни добиви

Всяка година държавите-членки следва да определят, като използват подходяща процедура, представителни добиви, които трябва да бъдат получени, и следва да уведомят за това засегнатите кандидатстващи лица.

Въпреки това суровите материали, изброени в приложение ХХII, могат да бъдат изключени от представителните добиви.

Член 154

Количества, които следва да бъдат доставени

1.   Кандидатстващите лица следва да декларират общото количество реколтирани сурови материали, по видове, на компетентните органи и следва да потвърдят количествата доставени сурови материали и субектите, на които са били направени доставките.

2.   Реалните количества, които следва да бъдат доставени от страна на кандидатстващите лица следва да съответстват поне на представителните добиви.

Въпреки това в надлежно обосновани случаи, като изключение от общото правило, държавите-членки могат да приемат количество, което е до 10 % под представителните добиви.

Нещо повече, когато компетентните органи са разрешили изменение или прекратяване на договори, в съответствие с член 151, то тогава те могат, когато това им се струва обосновано, да намалят количествата, които кандидатстващите лица са длъжни да доставят по силата на първа алинея.

РАЗДЕЛ 5

Условия за изплащане на помощта

Член 155

Плащане

1.   Помощта може да бъде изплатена на кандидатстващите лица преди суровият материал да е бил преработен. Въпреки това такива плащания следва да се изплащат само когато необходимите количества сурови материали, по силата на настоящата глава, са били доставени на изкупвача или на първия преработвател и когато:

а)

е била направена декларацията, посочена в член 154, параграф 1;

б)

е било депозирано при компетентните органи копие от договора с изкупвача или с първия преработвател, в съответствие с член 158, параграф 1, и когато са били изпълнени условията, заложени в член 145, параграф 1;

в)

компетентните органи са получили уверение, че е била внесена пълната гаранция, предвидена в член 158, параграф 2;

г)

компетентните органи, отговорни за плащането, са проверили и са установили, че по отношение на всяко едно заявление за плащане са спазени условията, заложени в член 147.

2.   В случаите, в които става дума за двугодишни култури, при които суровите материали се реколтират само по време на втората година след култивирането, плащанията следва да се извършват по време на всяка от двете години след дата на сключване на договора, както е предвидено в член 147, при условие че компетентните органи установят, че:

а)

задълженията, заложени в параграф 1, букви б), в) и г) от настоящия член, са изпълнени още от първата година след култивирането; и

б)

задълженията, заложени в параграф 1, буква а) от настоящия член, са изпълнени и че информацията, посочена в първа алинея от член 157, параграф 3, е предадена по време на втората година от култивирането.

По отношение на първата година на култивиране плащанията следва да се извършват само при условие, че компетентните органи са получили доказателства, че гаранцията, заложена в член 158, параграф 2, е била внесена. По отношение на втората година след култивирането плащането може да се извърши и без да е била внесена гаранция.

3.   В случаите, в които става дума за трайни насаждения или многогодишни култури, изплащането на помощта ще се извършва всяка година, като се започне от датата на сключване на договора. Условията, заложени в параграф 2, следва да се прилагат mutatis mutandis.

РАЗДЕЛ 6

Задължения за изкупвачите и кандидатстващите за подпомагане субекти

Член 156

Брой на преработвателите

Продуктите, които не са предназначени за храна, следва да бъдат получени най-много от трети пореден преработвател.

Член 157

Задължения

1.   Изкупвачите и първите преработватели следва да предоставят на компетентните органи към тях копие от договора, в съответствие с разписание, което следва да бъде установено от въпросната държава-членка, но не по-късно от крайния срок за подаване на заявления за подпомагане за въпросната година във въпросната държава-членка.

Когато кандидатстващите лица, изкупвачите и първите преработватели изменят или прекратяват договори преди датата, посочена в член 150 в определена година, то тогава изкупвачите или първите преработватели следва да депозират при компетентните органи при тях копие на изменения, допълнен или прекратен договор, не по-късно от тази дата.

2.   Първите преработватели следва да предоставят на компетентните органи при тях необходимата им информация относно преработвателната верига, за която става дума, по-специално що се отнася до цените и техническите коефициенти за преработка, които следва да бъдат използвани при определянето на количествата крайни продукти, които могат да бъдат получени, както е посочено във втората алинея от член 164, параграф 2.

3.   Изкупвачите или първите преработватели, които са придобили сурови материали от кандидатстващите лица следва да уведомят компетентните органи при тях относно получените количества сурови материали, като се посочват биологичните видове, името и адреса на другата страна на договора, която е доставила суровите материали, мястото на доставката и референция към договора, в рамките на ограничение във времето, заложено от държавите-членки, които разрешават плащанията да бъдат направени в рамките на периода, който е посочен в член 28 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Когато държавата-членка на изкупвачите или първият преработвател не е същата като държавата-членка, в която са били получени суровите материали, то тогава въпросните компетентни органи следва да информират компетентните органи към кандидатстващото лице, по отношение на общите количества доставени сурови материали, в рамките на 40 работни дни от получаването на информацията, посочена в първа алинея.

РАЗДЕЛ 7

Гаранция

Член 158

Гаранции, които се внасят от страна на изкупвачите или на първите преработватели

1.   Изкупвачите и първите преработватели следва да внесат пълната гаранция, както е предвидено в параграф 2, в полза на компетентните органи, до крайния срок за подаване на заявленията за плащане за въпросната година във въпросната държава-членка.

2.   Гаранцията, която трябва да се внесе по отношение на всеки суров материал, следва да се изчисли като се умножи сумата на всички площи, които са покрити от договор, подписан от въпросния изкупвач или първи преработвател и използван за производството на сурови материали, по сумата от 250 EUR на хектар.

3.   Когато договорите бъдат изменени или прекратени, в съответствие с член 150 и член 151, внесените гаранции следва да бъдат съответно коригирани.

4.   Процент от гаранцията следва да бъде освободен за всеки суров материал, при условие че компетентните органи при въпросния изкупвач или първи преработвател е в състояние да докаже, че:

а)

количеството суров материал е било преработено в съответствие с начините на използване, заложени в член 147, параграф 2, буква е), като при необходимост се вземат предвид всякакви промени, които са били направени вследствие на член 152; и

б)

когато договорите се отнасят до рапица (rapeseed), рапица (colza seed), слънчоглед или соя, които се покриват от кодове по КН 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 или 1201 00 90, и се прилага процедурата, заложена във втора алинея от член 149, параграф 2, то тогава за количеството странични продукти, което е в повече от максималното количество за консумация от човека и храна на животните, са намерени пазарни ниши, различни от тези на пазарите на храни и фуражи.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, когато гаранцията е била внесена от изкупвача, тя следва да бъде освободена веднага след като въпросния суров материал е бил доставен на първия преработвател, при условие че компетентните органи при изкупвача разполагат със сведения, че първият преработвател вече е внесъл еквивалентна на тази гаранция при компетентните органи при него.

Член 159

Първични и подчинени на тях изисквания

1.   Следните задължения представляват първичните изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85:

а)

задължението да преработи количествата сурови продукти основно в крайните продукти, посочени в договора. Суровите материали следва да бъдат преработени в срок най-късно до 31 юли на втората година след тази на реколтиране;

б)

задължението преди датата, посочена в буква а), да намери пазарни ниши, различни от тези на пазарите на храни и фуражи за количествата странични продукти, които са в повече от максималното количество за консумация от човека и храна на животните, когато се прилага процедурата, заложена във втора алинея от член 149, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

задължението продуктите да бъдат придружени от контролно копие на формуляра Т5, в съответствие с член 160 и член 161 от настоящия регламент.

2.   Следните задължения, които се възлагат на изкупвачите и първите преработватели, представляват подчинените (вторични) изисквания, по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85:

а)

задължението да приемат доставката на всички сурови материали, които са им били доставени от кандидатстващите лица, по силата на член 145, параграф 3 от настоящия регламент;

б)

задължението да представят копия от договорите, в съответствие с член 157, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

задължението да предоставят необходимата информация в съответствие с първа алинея от член 157, параграф 3 от настоящия регламент;

г)

задължението да внесат гаранции в съответствие с член 158, параграф 1 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Документи за продажба, трансфер или доставка в друга държава-членка или за износ

Член 160

Контролно копие на формуляра Т5

1.   Когато първите преработватели продадат или прехвърлят на други преработватели в други държави-членки междинни продукти, които се покриват от договори, както е посочено в член 147, то тогава продуктите трябва да се придружават от контролни копия на формуляра Т5, които да са издадени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Когато лица, които събират продукцията, продадат или прехвърлят на първи преработватели, установени в други държави-членки, сурови материали, които се покриват от договори, следва да се прилага първа алинея.

2.   В полето „Други“ в клетка 104 на контролните копия на формуляра Т5 трябва да бъде записан един от следните текстове:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s èlánkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

A se utiliza pentru transformare și livrare în conformitate cu dispozițiile articolului 147 din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei.

Член 161

Контролно копие на формуляра Т5 за износ

Когато един или повече крайни продукти, междинни продукти, копродукти или странични продукти, които се покриват от договори, както е записано в член 147, са предназначени за износ в трети страни, контролното копие на формуляра Т5 следва да се издаде от компетентните органи в държавата-членка, в която са произведени тези продукти, с цел да се покрият техните транспортни разходи в рамките на Общността.

В полето „Други“ в клетка 104 на контролните копия на формуляра Т5, трябва да бъде записан един от следните текстове:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν µπορεί να τύχει καµιάς από τις χρηµατοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punkta noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Acest produs nu poate beneficia de finanțările prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului.

Първата и втората алинея следва да се прилагат само когато крайните продукти, изброени в приложение ХХIII, междинните продукти, копродуктите или страничните продукти, които се покриват от договори, както е записано в член 147, би следвало да получат експортни субсидии, в случай че са били произведени от сурови материали, които са били отгледани по друг начин, различен от този по настоящата схема.

Член 162

Алтернативи на контролното копие на формуляра Т5

Без да се засягат разпоредбите на член 159, параграф 1, буква б), ако контролното копие на формуляра Т5 не се върне в офиса на излизане на институцията, която е отговорна за контрола в държавата-членка, където е регистриран първият производител, в рамките на срок от два месеца след изтичането на крайния срок за преработката на сурови материали, заложен в член 159, параграф 1, буква а), в резултат на обстоятелства, които не зависят от първия преработвател, следните документи могат да се приемат като алтернативни на контролното копие на формуляра Т5:

а)

фактури, удостоверяващи закупуването на междинните продукти;

б)

заявления от страна на втория преработвател, които удостоверяват, че суровите материали са били преработени в продукти, които не са предназначени;

в)

сертифицирани фотокопия на счетоводни документи на втория преработвател, които доказват, че преработката действително е била извършена.

РАЗДЕЛ 9

Проверки

Член 163

Поддържане на архиви

1.   Компетентните органи в държавата-членка следва да посочат конкретно вида на архивите, които трябва да се поддържат от страна на преработвателите, както и честотата на обслужване, което трябва да бъде поне веднъж месечно.

В случая с архивите, те следва да съдържат най-малко следната информация:

а)

количествата от различните сурови материали, изкупени и продадени за преработка при тази схема;

б)

имената и адресите на първите преработватели.

В случая с преработвателите, такива архиви включват поне следната информация:

а)

количествата преработени сурови материали за преработка;

б)

количествата преработени сурови материали и количествата и видовете крайни продукти и вторични продукти, получени от тях;

в)

отпадъците по време на преработка;

г)

унищожените количества и причините за тяхното унищожаване;

д)

количествата и видовете продукти, които са били продадени или прехвърлени от страна на преработвателя, както и получените за тях средства;

е)

и където това е приложимо, имената и адресите на последващите преработватели.

2.   Компетентните органи при първия преработвател следва да проверят дали договорът, който е бил предаден, е в съответствие с условията, заложени в член 145, параграф 1. Ако тези условия не са спазени, следва да бъдат уведомени компетентните органи при лицето, подало заявлението.

3.   С оглед изчисляването на икономическата стойност на продуктите, посочени в член 145, параграф 1, на базата на информацията, посочена в член 157, параграф 2, въпросните компетентни органи следва да сравнят сумата на стойностите на всички продукти, които не са предназначени за храна, със сумата на стойностите на всички други продукти, които са предназначени за други цели, а са били получени чрез същата преработвателна операция. Всяка стойност следва да се равнява на съответното количество, умножено по средната аритметична стойност на фабричните цени, които са били отчетени по време на предишната пазарна година. Когато не са налице такива цени, компетентните органи следва да определят съответните цени, по-специално на базата на информацията, посочена в член 157, параграф 2.

Член 164

Проверки в сградите на лицата, събиращи продукцията и на преработвателите

1.   Компетентните органи на държавите-членки, в които се намират лицата, които събират продукцията, следва да провеждат проверки в сградите на не по-малко от 25 % от лицата, които събират продукцията, които са установени на територията на страната, избрани на базата на анализ на риска. Тези проверки следва да се състоят от физически проверки и инспекции на търговските документи, с цел да се установи съвместимост между изкупуването на сурови материали и съответстващите доставки (продажби).

2.   Компетентните органи на държавите-членки, в които се извършва преработката, следва да проверяват за съответствие с член 146, параграф 1, в сградите на не по-малко от 25 % от преработвателите, които се намират на територията на страната, избрани на базата на анализ на риска. Тези проверки трябва да включват най-малко следното:

а)

сравнение на сумата на стойностите на всички енергийни продукти със сумата на стойностите на всички други продукти, които са предназначени за други цели, а са били получени чрез същата преработвателна операция;

б)

анализ на производствената система на преработвателя, който включва физически проверки и инспекции на търговски документи, с оглед да се верифицира, че когато става въпрос за преработватели, доставките на сурови материали и крайните продукти, копродуктите и страничните продукти са съвместими.

За целите на проверките, посочени в буква б) от първа алинея, компетентните органи следва да се базират по-специално на техническите коефициенти за преработка за въпросните сурови материали. Когато в законодателството на Общността съществуват такива коефициенти за износа, те следва да се прилагат. Когато не съществуват такива, но пък съществуват други такива коефициенти в законодателството на Общността, те следва да се прилагат. Във всички други случаи инспекциите следва да разчитат основно на коефициентите, които са общоприети от преработвателната индустрия.

3.   За преработвателните операции, посочени в член 146, следва да се провеждат проверки на поне 10 % от лицата, които са подали заявления, избрани на базата на анализ на риска, като се вземат предвид:

а)

сумите на помощта;

б)

броят на селскостопанските парцели и площите, които се покриват от едно заявление за подпомагане;

в)

развитията след последната година;

г)

резултатите от проверките, които са били направени през последните години;

д)

други параметри, които следва да бъдат посочени от държавите-членки, на базата на представителността на подадените декларации.

4.   Когато проверките, посочени в параграф 3, покажат нередности в не по-малко от 3 % от случаите, компетентните органи следва да провеждат допълнителни проверки по време на годината и следователно следва да увеличат процента на земеделските производители, които ще бъдат подлагани на проверки на място по време на следващата година.

5.   Ако е било предвидено, че определени елементи на проверките, посочени в параграф 1, параграф 2 и параграф 3, могат да се провеждат на базата на проба (извадка), то тогава тази проба следва да гарантира достоверно и представително равнище на проверката.

6.   Всяка проверка на място следва да бъде обект на доклад за инспекцията, подписан от инспектора, който доклад трябва да съдържа подробности относно проведената проверка. Докладът трябва по-специално да посочва следното:

а)

датата на проверката;

б)

присъствалите на проверката лица;

в)

проверените периоди;

г)

използваните техники за проверяване, включително където това е приложимо, референции към методите на вземане на пробите;

д)

резултатите от проверката.

Член 165

Производство на коноп

Следва да се прилагат разпоредбите по отношение на конопа, посочени в член 29 от Регламент (ЕО) № 795/2004 и в член 33 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 166

Допълнителни мерки и взаимно подпомагане

1.   Държавите-членки следва да предприемат всички по-нататъшни мерки, които са необходими за правилното прилагане на настоящата глава, и ще предостави взаимното подпомагане, което е необходимо за целите на проверките, които се изискват в съответствие с настоящата глава. Когато настоящата глава не предвижда подходящите намаления и изключения, държавите-членки могат да прилагат съответните национални санкции срещу играчите на пазара, които са обвързани с процедурата по отпускане на помощта.

2.   Доколкото е необходимо или наложено от настоящата глава, държавите-членки следва да си помагат една на друга с цел да се осигури ефективен контрол, и да стане възможно автентичността на предадените документи и точността на разменената информация да бъдат проверени.

РАЗДЕЛ 10

Изключване от схемата и подаване на информация

Член 167

Изключване на суровите материали от схемата

Държавите-членки могат да изключат който и да било суров селскостопански материал от схемата, установена с настоящата глава когато тези материали поставят трудности от гледна точка на контрола, публичното здравеопазване, околната среда, наказателното право (криминалното законодателство), или при наличието на намален процент крайни продукти, които не са предназначени за храна.

Член 168

Минимални площи

За всеки един от суровите материали, посочени в член 145, параграф 1, държавите-членки могат да поставят минимална култивирана площ.

Член 169

Подаване на информация

Държавите-членки следва да изпратят на Комисията, в срок най-късно до 15 октомври на годината, която следва въпросната година, следната информация:

а)

площите, които се получават, вследствие на договорите, посочени в член 147, и декларациите, посочени в член 146, параграф 2 и член 148, за всеки един суров материал;

б)

количествата от всеки вид суров материал, както и за всеки краен продукт, страничен продукт и копродукт, който е бил получен, като за всеки един от тях се посочват подробности за вида суров материал, който е бил използван;

в)

мерките, които са били предприети по силата на член 146;

г)

суровите материали, които са били изключени от схемата, по силата на член 167;

д)

минималните площи, които са били фиксирани, в съответствие с член 168.

ГЛАВА 17

ПЛАЩАНИЯ НА БАЗАТА НА ПЛОЩ ЗА ХМЕЛ

Член 170

Допълнителни плащания на земеделските производители, произвеждащи хмел

1.   Допълнителните плащания, посочени в член 68а от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се отпускат на земеделските производители, произвеждащи хмел, на базата на обработваните хектари, за площите, които отговарят на условията, заложени в член 110о от същия този регламент, при условие че:

а)

те са засели площите си с една единна плътност от не по-малко от 1 500 растения на хектар в случай на садене на двойна жица, или от 2 000 растения на хектар в случай на садене на двойна жица;

б)

те са преминали нормални операции по отглеждането им.

2.   Площ „засята с хмел“, посочена като понятие в член 110о от Регламент (ЕО) № 1782/2003, означава площта, означена чрез линията, която съединява външните страни на колчетата. Където на тази линия има растения хмел, към тази площ, от двете страни, ще се прибавя една допълнителна ивица, която да съответства на средната широчина на един ред в един парцел. Тази допълнителна ивица не трябва да представлява част от площ, за която има публично право за преминаване. Двете главни редици в краищата на редиците с хмел, които редици са необходими за маневриране на селскостопанската техника, също така се включват в тази площ, при условие че дължината на нито една от тези главни редици не надвишава осем метра и че те не представляват част от площ, за която има публично право за преминаване.

3.   Площите, които са засети с млади растения хмел, които се отглеждат основно като млади продукти, с цел по-нататъшно отглеждане, не се считат за допустими за получаване на допълнителни плащания.

4.   Общата разполагаема сума за допълнителни плащания следва да се разпределя поравно между допустимите за подпомагане площи, които са засети с хмел, на територията на въпросната държава-членка.

Член 171

Плащания за признати групи на производителите на хмел

1.   Признатите организации на производителите следва да подават заявления за получаване на помощите, посочени във втория параграф от член 68а от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в срок не по-късно от 1 септември на годината на реколтиране.

2.   Сумата, която се изплаща на признатите организации на производителите, следва да бъде изцяло в съответствие с мерките, заложени в член 7, параграф 1, букви а) до г), от Регламент (ЕИО) № 1696/71 в рамките на 3 години от датата на плащането. Всяка сума, която в рамките на този период не е била използвана за тези цели, следва да се върне обратно на разплащателната агенция и да се извади от разноските, които се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, раздел „Гарантиране“.

3.   Помощта, която е била задържана, по отношение на реколтите преди 2005 г., в съответствие с член 12, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕИО) № 1696/71, следва да бъде изразходена в срок най-късно до 31 декември 2008 г.

4.   Държава-членка, която отпуска плащания на признати организации на производителите, следва да предоставят на годишна основа доклади до Комисията, относно използването на средствата, които са били отпуснати от страна на така признатите организации на производителите, включително и описание на мерките, заложени в член 7, параграф 1, букви а) до г) от Регламент (ЕИО) № 1696/71, финансирани посредством това плащане. Този доклад следва да бъде изпратен в срок най-късно до 30 юни всяка година.

5.   Общата разполагаема сума в определена държава-членка, под формата на плащания за признатите организации на производителите, посочени в член 68а от Регламент (ЕО) № 1782/2003, следва да се разпредели на онези групи, пропорционално на площите, които отговарят на условията на член 170 от настоящия регламент, и за които членовете на тези организации са подали заявления за подпомагане, по силата на раздел II на дял II от Регламент (ЕО) № 796/2004.

ГЛАВА 18

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 172

Отмяна

1.   Регламент (ЕИО) № 1686/72, Регламент (ЕИО) № 1445/76, Регламент (ЕО) № 1644/1996, Регламент (ЕО) № 2316/1999, Регламент (ЕО) № 2461/1999, Регламент (ЕО) № 2550/2001, Регламент (ЕО) № 2199/2003 и Регламент (ЕО) № 2237/2003 се отменят, считано от 1 януари 2005 г.

Въпреки това те ще продължат да се прилагат по отношение на заявленията за подпомагане за пазарната 2004/2005 г. или за периода на премиране 2004/2005 г., както по отношение на предишните пазарни години или периоди на премиране. В случай, че се прилага член 66 или член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, член 20, параграфи от 2 до 5 от Регламент (ЕО) № 2316/1999 ще продължат да се прилагат до завършването на начинанията на земеделските производители.

2.   Регламент (ЕО) № 2342/1999 се отменя, считано от 1 януари 2005 г. Той ще продължи да се прилага по отношение на заявленията, които са били подадени за годината 2004.

3.   Регламент (ЕО) № 609/1999 се отменя, считано от 1 януари 2005 г. Той ще продължи да се прилага, въпреки това, по отношение на заявленията за директни плащания по отношение на реколта 2004, както и по отношение на реколта 2005, в случай че се прилага член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   Препратки към отменените регламенти следва да се разбират като препратки към настоящия регламент.

Член 173

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той ще се прилага по отношение на заявления за помощи за пазарните години или периодите за премиране, които започват след 1 януари 2005 г., с изключение на член 10, който ще се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел 29 октомври 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 864/2004 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 48).

(2)  ОВ L 177, 4.8.1972 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 323/2004 (ОВ L 58, 26.2.2004 г., стр. 14).

(3)  ОВ L 161, 23.6.1976 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1252/2001 (ОВ L 173, 27.6.2001 г., стр. 27).

(4)  ОВ L 207, 17.8.1996 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 75, 20.3.1999 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 280, 30.10.1999 г., стр. 43. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 206/2004 (ОВ L 34, 6.2.2004 г., стр. 33).

(7)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 30. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1777/2004 (ОВ L 316, 15.10.2004 г., стр. 66).

(8)  ОВ L 299, 20.11.1999 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 345/2002 (ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 10).

(9)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 105. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 920/2004 (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 92).

(10)  ОВ L 328, 17.12.2003 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1766/2004 (ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 27).

(11)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 52.

(12)  ОВ L 197, 30.7.1994 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(13)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123.

(14)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2286/2003 (ОВ L 343, 31.12.2003 г., стр. 1).

(15)  ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66. Директива, последно изменена с Директива 2004/55/ЕО (ОВ L 114, 21.4.2004 г., стр. 18).

(16)  ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66. Директива, последно изменена с Директива 2003/61/ЕО (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23).

(17)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74. Директива, последно изменена с Директива 2003/61/ЕО.

(18)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(19)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 393/2004 (ОВ L 65, 3.3.2004 г., стр. 4).

(20)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Договора за присъединяване от 2003 г.

(21)  ОВ L 147, 18.6.1993 г., стр. 25.

(22)  ОВ L 175, 4.8.1971 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2320/2003 (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 18).

(23)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(24)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(25)  ОВ L 100, 20.4.2000 г., стр. 31.

(26)  ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2309.

(27)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96.

(28)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 45.

(29)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 36.

(30)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 96.

(31)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1.

(32)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(33)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 114.

(34)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(35)  ОВ L 123, 7.5.1981 г., стр. 3.

(36)  ОВ L 67, 11.03.1982 г., стр. 23.

(37)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 32.

(38)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕСТ ЗА ГОРЧИВИ ЛУПИНИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 5

Този тест следва да се извърши върху проба от 200 грама зърна, които са взети от партида с тегло 1 килограм, от всяка една серия от не повече от 20 тона.

Тестът е предназначен само да предостави качествено доказателство за наличието на горчиви зърна в пробата. Толерантността за хомогенност е едно зърно на всеки 100. Използвайте метода „Грейн кът“, така както е описан в трудовете на Фон Зенгбуш (1942 г.), на Иванов и Смирнова (1932 г.) и на Егебрехт (1949 г.). Разрежете сухите или подути зърна напречно. Поставете половинките от зърната в сито и го потопете в йоден разтвор за десет секунди, след което го изплакнете под течаща вода за пет секунди. Разрязаните повърхности на горчивите зърна се оцветяват в кафяво, докато тези, които са с ниско съдържание на алкалоиди остават жълти.

За да приготвите йодния разтвор, разтворете 14 грама калиев йодид в колкото е възможно по-малко количество вода, след което прибавете 10 грама йод и разредете, докато разтвора достигне обем от 1 000 кубични сантиметра. Оставете разтвора да престои една седмица преди да го използвате. Съхранявайте го в кафяви бутилки. Преди да го употребите, разредете съхранявания разтвор от три до пет пъти по отношение на първоначалния му обем.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИФИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА КУЛТУРАТА ОРИЗ

Изчисление на коефициента на намаление, посочено в член 13

1.

За да се наблюдава евентуалното надвишаване на базовата площ, както е посочено в член 82 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, компетентните органи на държавата-членка следва да вземат предвид от една страна базовата площ или подбазовите площи, фиксирани в член 81 от същия този регламент, а от друга страна сумата на площите, за които са били подадени заявления за подпомагане за тези базови площи и базови подплощи.

2.

Когато се определя общата площ, за която са били подадени заявления за подпомагане, не трябва да се взимат под внимание заявления или части от заявления, за които чрез проверки е било доказано, че са съвсем очевидно необосновани.

3.

Ако се забелязва надвишаване за определени базови площи или базови подплощи, държавата-членка следва за тях да определи процента на превишението, изчислен до два знака след десетичната запетая, и в съответствие с крайния срок, фиксиран в член 18, параграф 2 от настоящия регламент. Когато може да се очаква надвишаване, държавата-членка следва да информира производителите предварително.

4.

Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура за ориза следва да се изчислява, в съответствие с член 82 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в съответствие със следната формула:

Коефициент на намаление = референтната площ на базовата подплощ, разделена на общата площ, за която са били подадени заявления за подпомагане за тази базова подплощ.

Намаленото специфично плащане за култура за ориза следва да се изчислява в съответствие със следната формула:

Намалено специфично плащане за култура за ориза = специфично плащане за култура за ориза, умножено по коефициента на намаление.

Коефициентът на намаление и това намалено специфично плащане за култура за ориза следва да се изчисляват за всяка една базова подплощ след прилагането на преразпределението, предвидено в член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Преразпределението следва да се извършва така, че това да е от полза на базовите подплощи, чиито ограничения са били превишени. То следва да бъде извършено пропорционално на превишенията, които са били отчетени в базовите подплощи, в които ограниченията са били превишени.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПЕЦИФИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА КУЛТУРАТА ОРИЗ

А.

Засети площи, за които е било подадено заявление за подпомагане (предварителни данни).

Информацията е посочена в член 14, параграф 1, буква а)

Пазарна година: 2…/2… Държава-членка:…

(само за Франция) базова площ:…

Подплощ

Референтна площ (в хектари) (1)

Сорт

Засети площи, за които е било подадено заявление за подпомагане (в хектари) (2)

Процент на превишението

Име на подплощ 1

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Име на подплощ 2

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Име на подплощ 3

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Сорт 1

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

ОБЩО

 

 

Б.

Засети площи, за които е било подадено заявление за подпомагане (окончателни данни).

Информацията е посочена в член 14, параграф 1, буква б)

Пазарна година: 2…/2… Държава-членка:…

(само за Франция) базова площ:…

Подплощ

Референтна площ (в хектари) (3)

Сорт

Засети площи, за които е било подадено заявление за подпомагане (в хектари) (4)

Процент на превишението

Име на подплощ 1

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Име на подплощ 2

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

Име на подплощ 3

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

ОБЩО

 

 

В.

Засети площи, за които са били изплатени помощи.

Информацията е посочена в член 14, параграф 1, буква в)

Пазарна година: 2…/2… Държава-членка:…

(само за Франция) базова площ:…

Подплощ

Референтна площ (в хектари) (5)

Сорт

Засети площи, за които са били изплатени помощи (в хектари)

Изплатена специфична помощ (в евро на хектар) (6)

Име на подплощ 1

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Име на подплощ 2

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

Име на подплощ 3

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

 

Сорт 1

 

 

Сорт 2

 

Сорт 3

 

Сорт 4

 

Сорт 5

 

 

ОБЩО

 

ОБЩО

 

 


(1)  Член 81 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(2)  Член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(3)  Член 81 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(4)  Член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(5)  Член 81 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(6)  Член 82 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и приложение II към настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Посочено в член 54, параграф 3 и член 59, параграф 1

БАЗОВИ ПЛОЩИ

(1000 хектара)

Регион

Всички култури

От които царевица

От които трева за силаж

БЕЛГИЯ

 

 

 

Общо

489,5

96,4

 

От които: Фландрия-Брюксел

 

 

 

ДАНИЯ

2018,6

 

 

ГЕРМАНИЯ

10159,4 (1)

540,3 (3)

 

Шлезвиг-Холщайн

506,2

 

 

Хамбург

5,1

 

 

Долна Саксония

1424,7

 

 

Бремен

1,8

 

 

Северен Рейн-Вестфалия

948,5

 

 

Ринеланд – Палатинате

368,6

 

 

Хессен

461,4

 

 

Баден-Вюртембург

735,5

122,1

 

Бавария

1776,0

418,2

 

Заарланд

36,6

 

 

Берлин

2,9

 

 

Бранденбург

889,6

 

 

Мекленбург-Западна Померания

968,2

 

 

Саксония

599,0

 

 

Саксония-Анхалт

880,9

 

 

Тюрингия

554,4

 

 

ГЪРЦИЯ

1491,7

222,1

 

ИСПАНИЯ

 

 

 

Регадио

1371,1

403,4

 

Секано

7849,0

 

 

ФРАНЦИЯ

 

 

 

Общо

13582,1

 

 

Базова площ за царевица

 

613,8 (2)

 

Поливна базова площ

1209,7 (2)

 

 

ИРЛАНДИЯ

345,6

0,2

 

ИТАЛИЯ

5801,2

400,8

 

ЛЮКСЕМБУРГ

42,8

 

 

НИДЕРЛАНДИЯ

441,7

208,3

 

АВСТРИЯ

1203,5

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

 

 

 

Азорските острови

9,7

 

 

Мадейра

 

 

 

— Регадио

0,31

0,29

 

— Други

0,30

 

 

Континенталната част

 

 

 

— Регадио

293,4

221,4

 

— Други

622,7

 

 

ФИНЛАНДИЯ

1591,5

 

200,0

ШВЕЦИЯ

1737,1

 

130,0

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

 

 

 

Англия

3794,6

33,2 (3)

 

Шотландия

551,6

 

 

Северна Ирландия

52,9

 

 

Уелс

61,4

1,2 (1)

 


(1)  В случаите, в които се прилага член 102, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(2)  Включително 284 000 хектара за поливни площи с царевица.

(3)  С изключение на сладката царевица.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Посочено в член 56, параграф 1, буква б

Сортове лен, които се отглеждат за влакно и които са допустими за подпомагане с плащанията на базата на площ за полски култури

Адели

Агата

Алба

Ализее

Анджелин

Аргос

Ариане

Артемида

Ауроре

Белинка

Бонет

Цезар Аугустус

Диане

Дива

Дракар

Електра

Елизе

Ескалина

Евелин

Ексел

Хермес

Илона

Джитка

Джордан

Кастицияй

Лаура

Лифлакс

Ливиола

Лореа

Луна

Марина

Мерилин

Мелина

Меркур

Модран

Нике

Опалине

Розалин

Селена

Супер

Табор

Текса

Веника

Венера

Вералин

Викинг

Виола


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Посочено в член 59, параграф 4 и член 69, параграф 2

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРЕВИШЕНИЕТО НА БАЗОВИТЕ ПЛОЩИ КЪМ… /… /…

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Фуражни бобови култури, посочени в член 67

Код по Комбинираната номенклатура (CN)

 

0713 90

Vicia spp., с изключение на Vicia faba и Vicia sativa, която е била реколтирана при пълна зрялост

Vicia sativa, различна от тази, която е била реколтирана при пълна зрялост

ex 1209 29 50

Lupinus spp., различни от сладките лупини

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

КУЛТУРИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 57

Култура

Държава-членка

Регион

Всички допустими за подпомагане култури

Естония

Цялата територия

Финландия

Цялата територия

Швеция

Цялата територия

Сладка царевица

Коноп, който се отглежда за влакно

Всички държави-членки

Цялата територия


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА НА КОМИСИЯТА

Посочена в член 69, параграф 1

Тази информация следва да бъде представена под формата на серия от таблици, съставени в съответствие с модела, описан по-долу:

първи комплект таблици, в които да се съдържа информация на ниво производствен регион, по смисъла на член 103 от Регламент (ЕО) № 1782/2003,

втори комплект таблици, в които да се съдържа информация по отношение на всеки регион в базовите площи, по смисъла на приложение IV към настоящия регламент,

една единна таблица, в която да се съдържа обобщение на информацията за всяка една държава-членка.

Таблиците следва да бъдат изпратени на хартиен носител и в компютризирана форма.

Формули за площите:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Бележки:

Всяка таблица трябва да посочва въпросния регион.

Под добив следва да се разбира онзи, който се използва за изчисляване на плащанията на базата на площ за полски култури, в съответствие с глава 10 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Разликата между „поливните“ и „неполивните“ площи следва да се прави само когато става дума за региони, в които има и от двата вида площи. В такъв случай:

(г) = (д) + (е)

(й) = (к) + (л)

Ред 1 се отнася само до твърдата пшеница, която е допустима за получаване на добавката към плащането за единица площ, заложена в член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Ред 2 се отнася само до твърдата пшеница, която е допустима за получаване на специалната помощ, заложена в член 105, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Ред 19 се отнася за оставени под угар или залесени земи, по силата на член 22, член 23, член 24 и член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и които се считат за оставени под угар полски земи, по смисъла на член 107, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Ред 20 съответства на площите, посочени в член 102, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Трябва да се изпрати също така информация по отношение на производителите, които не са подали заявления за получаване на похектарната помощ, по силата на плащането на базата на площ за полски култури (глава 10 от дял IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003). Тази информация, която следва да бъде дадена под заглавието „Други“ в колони „м“ и „н“, се отнася основно до полски култури, които са били декларирани като площи за производството на фураж, за целите на получаването на премии за производството на говеждо/телешко месо и овче месо.

Ред 23 се отнася до оставени под угар земи, които се използват за производството на култури, които не са предназначени за храна и за които не са правени плащания по силата на правилата, които прилагат първото тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (като например захарно цвекло, Йерусалимски артишок и корени от цикория).

Ред 24 се отнася до оставени под угар земи, които се използват за производството на фуражни бобови култури, в съответствие с второто тире от член 107, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Д А Н Н И

Име на региона:…

Дата:…

КУЛТУРА

Заявления за повече от 92 тона

Заявления за по-малко от 92 тона

Други

Общ брой заявления =

Общ брой заявления

Добиви (тона от хектар)

Площ (хектари)

Добиви (тона от хектар)

Площ (хектари)

Добиви (тона от хектар)

Площ (хектари)

Общо

Неполивни

Поливни

Общо

Неполивни

Поливни

Общо

Неполивни

Поливни

Общо

Неполивни

Поливни

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Твърда пшеница, член 105, параграф 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твърда пшеница, член 105, параграф 3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царевица (базова площ)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други зърнени култури

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зърнени култури

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от които силаж

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соя

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рапица

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слънчоглед

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо маслодайни семена

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо протеинови култури

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ленено семе

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо лен, отглеждан за влакно

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо коноп, отглеждан за влакно

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трева за силаж

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо оставени под угар земи (член 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от които задължително оставени под угар земи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от които доброволно оставени под угар земи, член 107, параграф 6

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от които оставени под угар земи, за които не се изплащат помощи, член 107, параграф 8

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полски култури, които са декларирани като фуражни площи, за премии за животни от рода на едрия рогат добитък и овце

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земи, оставени под угар, за нехранителни цели

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от които такива, за които не се изплащат помощи

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земи, оставени под угар, които се използват за производството на фуражни бобови култури

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КОЗИ

1.

Германия: всички планински райони, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99.

2.

Гърция: цялата страна (1).

3.

Испания: автономните региони Андалусия, Арагон, Балеарските острови, Кастилия-Ла Манча, Кастилия-Леон, Каталуня, Екстремадура, Галисия (с изключение на провинциите Коруня и Луго), Мадрид, Мурсия, Ла Риоха и Комунидад Валенсиана и Канарските острови (2), както и всички планински райони по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99, които се намират извън тези региони.

4.

Франция: Корсика, отвъдморските департаменти (2), както и всички планински райони, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99, които се намират извън тези региони.

5.

Италия: Лацио, Молизе, Кампания, Апулия, Базиликата, Калабрия, Сицилия и Сардиния, както и всички планински райони, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99, които се намират извън тези региони.

6.

Кипър: цялата страна.

7.

Австрия: всички планински райони, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99.

8.

Португалия: цялата страна, с изключение на Азорските острови (2).

9.

Словения: цялата страна.

10.

Словакия: всички планински райони, по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/99.


(1)  Френските отвъдморски департаменти, Мадейра, Канарските острови и Егейските острови следва да се считат за изключени от това приложение, в случай на прилагане от страна на заинтересованата държава-членка на възможното изключване, заложено в член 70, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(2)  Френските отвъдморски департаменти, Мадейра, Канарските острови и Егейските острови следва да се считат за изключени от това приложение, в случай на прилагане от страна на заинтересованата държава-членка на възможното изключване, заложено в член 70, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ОВЦЕ МАЙКИ И КОЗИ МАЙКИ

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА …

ГОДИНА. …

ДАТА .…

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА: 31 ЮЛИ НА ВСЯКА ГОДИНА

Вид женско животно

Овце майки, които не се доят

Овце майки, които се доят

Кози майки

Общо женски животни

Брой заявления  (1)

 

 

 

 

Общ брой женски животни, декларирани от земеделски производител  (2)

10/20 (3)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1 000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Брой заявени премии

ОБЩО

 

 

 

 

От които с добавка към премията  (4)

 

 

 

 


(1)  Например, в една смесена ферма, която притежава овце майки и кози майки, които не се доят, трябва да има „1“ в клетките на този ред, които се отнасят до овце майки и кози майки, които не се доят — а също така и в колоната „Общо женски животни“ — и да има „0“ в клетката за овце майки, които се доят. Това означава, че в този ред колоната „Общо женски животни“ може да има стойност, която е по-малка от сумата на другите три цифри в тази редица.

(2)  Редът, който следва да се използва (численост на стадото), следва да се базира на общия брой женски животни. За редовете под това заглавие колоната „Общо женски животни“ трябва да е равна на сумата от числата, записани за „Овце майки, които не се доят“, „Овце майки, които се доят“ и „Кози майки“ в предходните три колони.

(3)  По силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 не е възможно да се предяви искане за по-малко от 10 овце майки или кози майки.

(4)  В съответствие с член 4 и член 5 от настоящия регламент (необлагодетелстваните райони).


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ПЛАЩАНИЯ НА ПРЕМИИТЕ ЗА ОВЦЕ МАЙКИ И КОЗИ МАЙКИ

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА. …

ГОДИНА …

ДАТА …

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА: 31 ЮЛИ НА ВСЯКА ГОДИНА

Вид женско животно

Овце майки, които не се доят

Овце майки, които се доят

Кози майки

Общо женски животни

Брой изплатени премии

(Брой глави)

Брой допълнителни плащания на глава  (1)

ххххххххххх

ххххххххххх

ххххххххххх

 

Брой допълнителни премии  (2)

 

 

 

 

Брой премии за овце майки или кози майки

 

 

 

 

ИЗПЛАТЕНИ СУМИ

(В ЕВРО)

Суми за допълнителни плащания, различни от тези на глава  (1)

ххххххххххх

ххххххххххх

ххххххххххх

 

Суми за допълнителни плащания на глава  (1)

ххххххххххх

ххххххххххх

ххххххххххх

 

Суми за допълнителните премии  (2)

 

 

 

 

Суми за премиите за овце майки или кози майки

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 


(1)  В случаите, в които се прилага член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (преходен период).

(2)  В съответствие с член 72 и член 73 от настоящия регламент (необлагодетелстваните райони).


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА. …

ГОДИНА …

ДАТА …

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА: 30 АПРИЛ НА ВСЯКА ГОДИНА

Прехвърляне на права по време на годината, посочена по-горе

Брой права за подпомагане

а)

Баланс на националния резерв в началото на годината (= баланс към края на предходната година)

 

ВЪРНАТИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ БЕЗ КОМПЕНСАТОРНИ ПЛАЩАНИЯ

б)

Последващи прехвърляния на права без да има прехвърляне на стопанствата

 

в)

От неизползвани права за подпомагане (недостатъчно използване)

 

г)

ОБЩО = (б) + (в)

 

д)

Разпределени права

 

е)

Права, отпуснати на земеделски производители в необлагодетелствани райони

 

ж)

Баланс на националния резерв в края на годината = (а) + (г) – (д)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

ПЕРИОДИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНИЯТА НА ПРАВА И КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕМИИ

ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА. …

ГОДИНА. …

ДАТА …

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА: 30 АПРИЛ НА ВСЯКА ГОДИНА

 

Първоначална дата

Крайна дата

Краен срок за прехвърляне на права за постоянно

хххххххххххххххх

 

Краен срок за временно преотстъпване (отдаване под наем) на права

хххххххххххххххх

 

Период за кандидатстване за права от националния резерв

 

 

Краен срок за отпускане на права от националния резерв

хххххххххххххххх

 

Период за кандидатстване за премията

 

 

Период на задържане

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

СПИСЪК НА ПОРОДИТЕ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 99

Английско червено говедо (Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mаеlkerace (RMD) — German redLithuanian red

Айршир (Ayrshire)

Арморикейн (Armoricaine)

Бретон (Bretonne Pie-noire)

Черношарено и червеношарено говедо (Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerveno-biala, Magyar

Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian native, Estonian red, British friesian, crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Гронингер Блааркоп (Groninger Blaarkop)

Гернси (Guernsey)

Джърси (Jersey)

Малкебортхорн (Malkeborthorn)

Реджана (Reggiana)

Черна Валдостана (Valdostana Nera)

Итасуоменкария (Itäsuomenkarja)

Ленсисуоменкария (Länsisuomenkarja)

Похиоисуоменкария (Pohjoissuomenkarja)


ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

СРЕДЕН ДОБИВ НА МЛЯКО, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 103

(в килограми)

Белгия

5 450

Чешка република

5 682

Дания

6 800

Германия

5 800

Естония

5 608

Гърция

4 250

Испания

4 650

Франция

5 550

Ирландия

4 100

Италия

5 150

Кипър

6 559

Латвия

4 796

Литва

4 970

Люксембург

5 700

Унгария

6 666

Малта

 

Нидерландия

6 800

Австрия

4 650

Полша

3 913

Португалия

5 100

Словения

4 787

Словакия

5 006

Финландия

6 400

Швеция

7 150

Обединеното кралство

5 900


ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА КЛАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 124, ПАРАГРАФ 1, ПРИЛОЖИМИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2005 Г.

 

Възрастни животни от рода на едрия рогат добитък

Телета

Белгия

711 232

335 935

Дания

711 589

54 700

Германия

4 357 713

652 132

Гърция

235 060

80 324

Испания (1)

1 982 216

25 629

Франция (2)

4 041 075

2 045 731

Ирландия

1 776 668

0

Италия

3 426 835

1 321 236

Люксембург

21 867

3 432

Нидерландия

1 207 849

1 198 113

Австрия

546 557

129 881

Португалия (3)

325 093

70 911

Финландия

382 536

10 090

Швеция

502 063

29 933

Обединеното кралство

3 266 212

26 271


(1)  Без да се взема предвид член 5 от Регламент (ЕО) № 1454/2001.

(2)  Без да се взема предвид член 9 от Регламент (ЕО) № 1452/2001.

(3)  Без да се вземат предвид член 13 и член 22 от Регламент (ЕО) № 1453/2001.


ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

ТАБЛИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 106, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 131

1.   СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ

Брой животни

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Обща схема и схема на клане

Само схемата на клане

Единствена възрастова група или първа възрастова група

Втора възрастова група

И двете възрастови групи заедно

Бици

Бичета

Бици

Бичета

Член 131, параграф 4, буква а)

15 септември

1.1

Брой животни, за които е подадено заявление (от януари до юни)

 

 

 

 

1 март

1.2

Брой животни, за които е подадено заявление (от юли до декември)

 

 

 

 

Член 131, параграф 4, буква б), i)

31 юли

1.3

Брой животни, които са били приети (за цялата година)

 

 

 

 

Член 131, параграф 4, буква б), ii)

31 юли

1.4

Брой животни, които не са били приети поради прилагане на тавана

 

 

 

 

Брой производители

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Обща схема и схема на клане

Само схемата на клане

Единствена възрастова група или първа възрастова група

Втора възрастова група

И двете възрастови групи заедно

И двете възрастови групи заедно

Член 131, параграф 4, буква б), i)

31 юли

1.5

Брой производители, на които е била отпусната премия

 

 

 

 

2.   ПРЕМИЯ ЗА КЛАНЕ ИЗВЪН СЕЗОНА

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Единствена възрастова група или първа възрастова група

Втора възрастова група

И двете възрастови групи заедно

Член 131, параграф 6, буква а)

15 септември

2.1

Брой животни, за които е подадено заявление

 

 

 

2.2

Брой производители

 

 

 

1 март

2.3

Брой животни, които са били приети

 

 

 

2.4

Брой производители

 

 

 

3.   ПРЕМИЯ ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

Регламент (ЕО) № .…/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Чисти стада крави с бозаещи телета

Смесени стада

Член 131, параграф 2, буква а), i)

15 септември

3.1

Брой животни, за които е подадено заявление (от януари до юни)

 

 

1 март

3.2

Брой животни, за които е подадено заявление (от юли до декември)

 

 

Член 131, параграф 2, буква б), i); Член 131, параграф 6, буква б), ii)

31 юли

3.3

Брой крави, които са били приети (за цялата година)

 

 

3.4

Брой юници, които са били приети (за цялата година)

 

 

3.5

Брой производители, на които е била отпусната премия (за цялата година)

 

 

 

 

 

 

Сума на глава

 

Член 131, параграф 2, буква б), iii)

31 юли

3.6

Национална премия

 

 

Член 131, параграф 2, буква б), ii)

31 юли

3.7

Брой животни, които не са били приети поради прилагане на националния таван за юниците

 

 

4.   ПЛАЩАНЕ ЗА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ

4.1.   Прилагане на една единна плътност на отглеждане (първа алинея от член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Специална премия

Премия за крави с бозаещи телета

Млечни крави

ОБЩО

Член 131, параграф 6, буква б), i);

Член 131, параграф 6, буква б), ii);

Член 131, параграф 6, буква б), iii)

31 юли

4.1.1

Брой животни, които са били приети

 

 

 

 

4.1.2

Брой производители, на които са били отпуснати плащания

 

 

 

 

4.2.   Прилагане на две плътности на отглеждане (втора алинея от член 132, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003)

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Специална премия

Премия за крави с бозаещи телета

Млечни крави

ОБЩО

1 – 1

< 1

1 – 1

< 1

1 – 1

< 1

1 – 1

< 1

Член 131, параграф 6, буква б), i);

Член 131, параграф 6, буква б), ii);

Член 131, параграф 6, буква б), iii)

31 юли

4.2.1.

Брой животни, които са били приети

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Брой производители, на които са били отпуснати плащания

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ПРЕМИИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ФАКТОРА ПЛЪТНОСТ

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Животни

Производители

Член 131, параграф 6, буква б), iv)

31 юли

5

Брой животни и производители, по отношение на които е била дадена премия, за която няма задължение да се прилага факторът плътност

 

 

6.   ПРЕМИЯ ЗА КЛАНЕ

Брой животни

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Кланета

Износ

Възрастни животни

Телета

Възрастни животни

Телета

Член 131, параграф 1, буква а);

Член 131, параграф 2, буква а), ii);

Член 131, параграф 3, буква а)

15 септември

6.1

Брой животни, за които е подадено заявление (от януари до юни)

 

 

 

 

1 март

6.2

Брой животни, за които е подадено заявление (от юли до декември)

 

 

 

 

Член 131, параграф 1, буква б), i);

Член 131, параграф 2, буква б), iv);

Член 131, параграф 3, буква б), i)

31 юли

6.3

Брой животни, които са били приети (за цялата година)

 

 

 

 

Член 131, параграф 1, буква б), ii);

Член 131, параграф 2, буква б), v);

Член 131, параграф 3, буква б), (ii)

31 юли

6.4

Брой животни, които не са били приети поради прилагане на тавана

 

 

 

 

Брой производители

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Необходима информация

Кланета

Износ

Възрастни животни

Телета

Възрастни животни

Телета

Член 131, параграф 1, буква б), i);

Член 131, параграф 2, буква б), iv);

Член 131, параграф 3, буква б), i)

31 юли

6.5

Брой производители, на които са били отпуснати премии

 

 

 

 

7.   КВОТА ЗА КРАВИ С БОЗАЕЩИ ТЕЛЕТА

Регламент (ЕО) № …/2004

Краен срок за предаване

Реф.

Баланс на правата в началото на годината

Права, които са били върнати в националния резерв поради:

Права, получени от националния резерв

Баланс на правата в края на годината

Член 106, параграф 3

1 март (предварителна информация)

7.1

 

а) прехвърляния отделно от стопанството

б) недостатъчно използване

 

 

Член 106, параграф 3

31 юли (окончателна информация)

7.2

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

ТАБЛИЦА, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 131, ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПАРАГРАФ 5 ОТ НЕГО

 

До 100 % от премиите за клане (телета)

До 100 % от премиите за крави с бозаещи телета

До 40 % от премиите за клане (животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета)

До 100 % от премиите за клане (животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета)

До 75 % от специалните премии

Референция към Регламент (ЕО) № 1782/2003

Член 68, параграф 1

Член 68, параграф 2, буква а), i)

Член 68, параграф 2, буква а), ii)

Член 68, параграф 2, буква б), i)

Член 68, параграф 2, буква б), ii)

Сума, която е била реално изплатена в евро (след намалението, заложено в член 139)

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XX

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПЛОЩ ЗА ЕДНО СТОПАНСТВО ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА ПЛОЩ

Нова държава-членка

Минимален размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство

(в хектари)

Кипър

0,3

Чешка република

1

Естония

1

Унгария

1

Въпреки това стопанства с повече от 0,3 хектара овощни градини или лозя могат също да поискат помощи

Латвия

1

Литва

1

Полша

1

Словакия

1


ПРИЛОЖЕНИЕ XXI

СЕЛСКОСТОПАНСКА ПЛОЩ ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА ПЛОЩ

Нова държава-членка

Селскостопанска площ по схемата за единното плащане за площ, посочена в член 143б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003

(в хиляди хектари)

Кипър

140

Чешка република

3 469

Естония

800

Унгария

4 355

Латвия

1 475

Литва

2 289

Полша

14 843

Словакия

1 976


ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

СУРОВИ МАТЕРИАЛИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 148

Код по Комбинираната номенклатура

Кратко описание на продуктите

ex 0602 90 41

Дървета от видове с кратка ротация на гората, с цикъл на реколтиране от 20 години или по-малко

ex 0602 90 49

Дървета, ниски дръвчета или храсти, които произвеждат растителни материали, които са покрити от код 1211 и от глава 14 на Комбинираната номенклатура, с изключение на онези, които могат да се използват за консумация от животните или от човека

ex 0602 90 51

Многогодишни растения, които се отглеждат на открито (като например Miscanthus sinensis), различни от онези, които могат да се използват за консумация от животните или от човека, по-специално тези които произвеждат растителни материали, които са покрити от код 1211, различни от лавандулата, лавандина и градинския чай, и които се покриват от глава 14 на Комбинираната номенклатура

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium и Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum и Hypericum perforatum, с изключение на растителни материали, които могат да се използват за консумация от животните или от човека


ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII

Крайни продукти, които могат да се произвеждат от суровите материали, изброени в член 145:

всички продукти, които попадат в рамките на глави от 25 до 99 на Комбинираната номенклатура,

всички продукти, които попадат в рамките на глава 15 на Комбинираната номенклатура и които са предназначени за други цели, различни от консумация от животните или от човека,

продуктите, които се покриват от код по КН 2207 20 00 и които са предназначени за директна употреба за двигателно гориво или за преработка за употреба за двигателно гориво,

материалите за пакетиране, които се покриват от кодове по КН ex 1904 10 и ex 1905 90 90, при условие че е било получено доказателство, че продуктите са били използвани за нехранителни цели, в съответствие с член 158, параграф 4 от настоящия регламент,

мицел от гъби, който се покрива от код по КН 0602 90 10,

лакове, естествени клейове, смоли, смолисти клейове и балсами, които се покриват от код по КН 1301,

растителни сокове и екстракти от опиум, които се покриват от код по КН 1302 11 00,

растителни сокове и екстракти от пиретрум или от корените на растения, съдържащи ротенон, които се покриват от код по КН 1302 14 00,

други лепкави и сгъстяващи материали, които се покриват от код по КН 1302 39 00,

всички селскостопански продукти, изброени в член 145, параграф 1 и продуктите, които са били получени от тях чрез междинен процес и които се използват като гориво за производството на енергия,

всички продукти, изброени в приложение ХХII, и продуктите, които са били получени от тях и които са предназначени за енергийни цели,

Miscanthus sinensis, който се покрива от код по КН 0602 90 51, наронени, използвани за използване като добавка към тор от коне, с цел да се подобри торът (органичният компост) и като легло за изсушаване и почистване на растения, както и същият този суров материал или неговите влакна, когато се използват като материали в строителството,

всички продукти, посочени в Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (1), последно изменен със и допълнен от Регламент (ЕО) № 216/2004 (2), при условие че те не са били получени от зърнени култури или картофи, които са били култивирани върху оставени под угар земи и при условие че те не съдържат продукти, които са били получени от зърнени култури или картофи, култивирани върху оставени под угар земи,

всички продукти, посочени в Регламент (ЕИО) № 1260/2001 на Съвета (3), последно изменен и допълнен от Регламент (ЕО) № 30/2004 на Комисията (4), при условие че те не са били получени от захарно цвекло, което е било култивирано върху оставени под угар земи и при условие че те не съдържат продукти, които са били получени от захарно цвекло, култивирано върху оставени под угар земи.


(1)  ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112.

(2)  ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 6, 10.1.2004 г., стр. 16.