04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

215


32004R1415


L 258/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1415/2004 НА СЪВEТА

от 19 юли 2004 година

относно определяне на максимално допустимото годишно риболовно усилие за определени риболовни зони и риболовни полета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1954/2003 установява условията и процедурите за въвеждането на система за управление на риболовното усилие за определени риболовни зони и ресурси на Общността.

(2)

Държавите-членки са предали на Комисията изискваната информация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1954/2003, и по-специално за средногодишното риболовно усилие за периода от 1998 до 2002 г., упражнявано от риболовни кораби с обща дължина на корпуса равна или по-голяма от 15 м, в зоните, определени в цитирания регламент, и средногодишното риболовно усилие за периода от 1998 до 2002 г., упражнявано от риболовни кораби с обща дължина на корпуса, равна или по-голяма от 10 м, в биологически чувствителните райони, определени в цитирания регламент.

(3)

При оценката на риболовното усилие, посочена в Регламент (ЕО) № 1954/2003, инсталираната мощност се разбира като мощността на риболовния кораб, както е определена в Регламент (ЕИО) № 2930/86 от 22 септември 1986 г. относно определяне на характеристиките на риболовните кораби (2).

(4)

Комисията изпрати на държавите-членки изискваната информация съгласно Регламент (ЕО) № 1954/2003 и след консултации с тях оцени предоставените данни във връзка с ограниченията на риболовното усилие, приети по силата на предходни или настоящи мерки на Общността, които включват или са включвали управлението на риболовното усилие.

(5)

Максимално допустимото годишно риболовно усилие, което следва да бъде определено за риболовните кораби, плаващи под знамето на държава-членка, по групи видове, по риболовни зони и риболовни полета, се равнява на глобалното риболовно усилие, упражнявано от тези риболовни кораби за петгодишния период от 1998 до 2002 г., разделено на пет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент постановява максимално допустимото риболовно усилие за всяка държава-членка и за всяка риболовна зона и риболовно поле, определени в членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003.

Член 2

Максимални равнища

1.   Максимално допустимите годишни равнища на риболовното усилие по групи видове, риболовни зони и риболовни полета и по държави-членки, за зоните, посочени в член 3, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1954/2003, са изложени в приложение I към настоящия регламент.

2.   Максимално допустимите годишни равнища на риболовното усилие по групи видове, риболовни зони и риболовни полета и по държави-членки, за зоната, посочена в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1954/2003, са определени в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Транзитно преминаване през дадена зона

1.   Всяка държава-членка създава условия за това, възползването от разпределените норми за риболовното усилие по зони, както са дефинирани в членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003, да няма за последствие по-продължително време на риболов, в сравнение с равнищата на риболовното усилие, упражнявано през референтния период.

2.   Риболовно усилие, упражнено в резултат от транзитното преминаване на риболовен кораб през зона, в която не е извършвана риболовна дейност през референтния период, няма да бъде използвано за целите на извършването на риболовни дейности в тази зона. Всяка държава-членка отчита отделно този вид риболовно усилие.

Член 4

Методология

Всяка държава-членка осигурява използваният метод за отчитане на риболовното усилие да е същият като метода, използван при оценката на равнищата на риболовното усилие съгласно членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003.

Член 5

Съответствие с други схеми за ограничаване на риболовното усилие

Максимално допустимите годишни равнища на риболовното усилие, установени в приложения I и II, не са в противоречие с ограниченията на риболовното усилие, установени по силата на планове за възстановяване или на всяка друга мярка за управление съгласно правото на Общността, при условие че е спазена мярката с най-ниско равнище на риболовно усилие.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 юли 2004 година.

За Съвета

Председател

C. VEERMAN


(1)  ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр.1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 3259/94 (ОВ L 339, 29.12.1994 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ І

Максимално допустими годишни равнища на риболовното усилие, определени въз основа на член 3, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1954/2003

Риболовна зона (с изключение, където е уместно, на зоната, определена в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1954/2003)

Средногодишна стойност на риболовното усилие, в kW(x) дни (1), във връзка с риболовни кораби с дължина 15 или повече метра

Белгия

Дания

Германия

Испания

Франция

Ирландия

Нидерландия

Португалия

Обединено кралство

Таблица А

Дълбоководни видове с изключение на тези по Регламент (ЕО) № 2347/2002

Общо

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

50 021 901

ICES V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

24 017 229

ICES VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

25 786 266

ICES VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

218 406

ICES IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

0

Таблица Б

Миди - раковини

Общо

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

ICES V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

ICES VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

ICES VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица В

Ядлив рак и паякообразен рак

Общо

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

ICES V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

ICES VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

ICES VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(1)  За изчисляването на риболовното усилие по риболовен кораб в конкретна зона, дейността се определя, за риболовен кораб, отсъстващ от пристанището, като брой дни в морето по рейс в съответната зона, закръглено до най-близкото цяло число.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Максимално допустими годишни равнища на риболовно усилие, определени за биологически чувствителната зона, посочена в член 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003

Целеви видове в биологически чувствителната зона, определена в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1954/2003

Средногодишна стойност на риболовното усилие, в kW(x) дни (1), за риболовни кораби с обща дължина 10 или повече метра

Белгия

Дания

Германия

Испания

Франция

Ирландия

Нидерландия

Португалия

Обединено кралство

Дълбоководни видове, с изключение на тези по Регламент (ЕО) № 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Миди-раковини

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Ядлив рак и паякообразен рак

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Общо

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101


(1)  За изчисляването на риболовното усилие по риболовен кораб в конкретна зона, дейността се определя, за риболовен кораб, отсъстващ от пристанището, като брой дни в морето по рейс в съответната зона, закръглено до най-близкото цяло число.