18/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


32004R0872


L 162/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2004 НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2004/487/ОВППС на Съвета от 29 април 2004 г. относно замразяване на средствата на бившия либерийски президент Charles Taylor и лицата и фирмите, свързани с него (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 10 февруари 2004 г., след като Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1521 (2003) на ООН, определяща ревизирани мерки относно Либерия, за да се вземе предвид развитието на ситуацията в Либерия, и по-специално заминаването на бившия президент Charles Taylor и след приемането на Обща позиция 2004/137/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2004 г. относно рестриктивните мерки срещу Либерия (2), Съветът прие Регламент (ЕО) № 234/2004 за налагане на рестриктивни мерки по отношение на Либерия (3).

(2)

Резолюция 1532 (2004) на ООН от 12 март 2004 г. предвижда, че средствата и икономическите източници, притежавани или контролирани от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, преките членове на семейството, неговите бивши висши служители, другите близки съдружници и свързаните с него лица, посочени от Комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН, следва да бъдат замразени.

(3)

Действията и политиките на бившия либерийски президент Charles Taylor и на други лица, и по-специално изчерпването на либерийските източници и тяхното преместване от Либерия, и засекретяването на либерийски фондове и собственост от тази страна подкопават либерийския преход към демокрация и развитието на нейните политически, административни и икономически институции и източници.

(4)

С оглед отрицателното влияние върху Либерия на трансфера в чужбина на незаконно присвоени средства и активи и използването на такива незаконно присвоени средства от Charles Taylor и неговите приближени за подкопаване на мира и стабилността в Либерия и либерийския регион, е необходимо да бъдат замразени финансите на Charles Taylor и неговите приближени.

(5)

Обща позиция 2004/487/ОВППС предвижда изпълнението на замразяване на средствата и икономическите източници на бившия либерийски президент Charles Taylor и членовете на семейството му, бившите му висши служители и другите му приближени.

(6)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно, за да се избегне нарушаване на конкуренцията, законодателството на Общността следва да ги въведе по отношение на Общността. За целите на настоящия регламент територията на Общността следва да обхваща териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът съгласно условията, предвидени в посочения договор.

(7)

Обща позиция 2004/487/ОВППС също предвижда, че могат да бъдат предоставени някои изключения от изискванията за замразяване за хуманитарни цели или удовлетворяване на отношения или съдебни решения, влезли преди датата на Резолюция 1532 (2004) на ООН.

(8)

Съветът за сигурност на ООН изрази своето намерение да прецени дали и как да предостави средствата и икономическите източници, замразени съгласно Резолюция 1532 (2004) на ООН на правителството на Либерия, след като това правителство установи прозрачен отчет и механизъм за одит, за да осигури отговорна употреба на правителствените приходи в полза пряко на народа на Либерия.

(9)

За да се осигури, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1.

„Комитет за санкциите“ означава Комитета на Съвета за сигурност на Обединените нации, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН.

2.

„Финанси“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

а)

пари в брой, чекове, искове за пари, прехвърляне на сметки, парични ордери и други платежни инструменти;

б)

депозити във финансови институции или други юридически лица, баланси по сметки, дългове и задължения по дългове;

в)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, банкноти, гаранции и свързани договори;

г)

лихви, дивиденти или друг доход, постъпващ или генериран от активи;

д)

кредити, право на компенсации, гаранции, облигации за изпълнение или други финансови задължения;

е)

акредитиви, чекове от продажби и др.;

ж)

документи, доказващи лихви от средства и финансови източници;

з)

всякакви други инструменти от износ на финансиране.

3.

„Замразяване на финанси“ означава защита на движение, трансфер, прехвърляне, използване, достъп до или опериране със средства по всякакъв начин, който би имал ефект в обмяна в техния обем, суми, местоположение, собственост, притежание, характер, назначение или друга промяна, която би позволила тези финанси да се използват, включително управление на портфолио.

4.

„Икономически източници“ означава активи от всякакъв вид, осезаеми или не, движими или недвижими, които не са финанси, но могат да бъдат използвани за получаване на финанси, стоки или услуги.

5.

„Замразяване на икономически източници“ означава предотвратяване на тяхната употреба за получаване на финанси, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, продажба, наемане или ипотека върху тях.

Член 2

1.   Всички средства и икономически източници, притежавани или контролирани пряко или непряко от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, и от следните физически и юридически лица, посочени от Комитета за санкциите и включени в приложение I, се замразяват:

а)

други преки членове на семейството на бившия либерийски президент Charles Taylor;

б)

висши служители на бившия режим на Taylor и други приближени;

в)

юридически лица, органи или фирми, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата, посочени по-горе;

г)

всяко физическо или юридическо лице, действащо от името на или по посока на лицата, посочени по-горе.

2.   Никакви финанси и икономически източници не се предоставят пряко или непряко за или в полза на физическите или юридически лица, фирми или органи, включени в приложение I.

3.   Участието, съзнателно и преднамерено, в дейности, чийто предмет или ефектът от които е пряко или непряко заобикаляне на мерките съгласно параграфи 1 и 2, е забранено.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че съответните финанси или икономически източници са:

а)

необходими за основни разходи, включително плащане на хранителни продукти, наеми или ипотека, лекарства или лечение, данъци, застраховки и публични такси;

б)

предназначени предимно за плащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на разходи, свързани с осигуряване на правни услуги;

в)

предназначени предимно за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразените финанси или икономически ресурси,

при условие че са уведомили за намерението си да разрешат достъп до такива финанси и икономически ресурси Комитета за санкциите и не е получено отрицателно решение от Комитета за санкциите в рамките на 2 работни дни от такова уведомление.

2.   Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че финансите или икономическите източници са необходими за извънредни разходи и при условие че компетентният орган е уведомил за това решение Комитета за санкциите и решението е било одобрено от този комитет.

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финанси или икономически източници, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансите или икономическите източници са предмет на юридически, административни или арбитражни отношения, установени преди 12 март 2004 г., или на юридически, административни или арбитражни решения, издадени преди тази дата;

б)

финансите или икономическите източници ще се използват изключително за задоволяване на исковете, осигурени от такива отношения или признати за валидни в такива решения в рамките, определени от приложимите закони и регламенти, ръководещи правата на лицата, които имат такива искове;

в)

отношенията или решенията не са в полза на лице, фирма или орган, посочен от Комитета за санкциите и споменат в приложение I;

г)

признаването на отношението или решението не противоречи на обществената политика в съответната държава-членка;

д)

компетентният орган е уведомил за отношението или решението Комитета за санкциите.

Член 5

Съответният компетентен орган информира компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено по членове 3 и 4.

Член 6

Член 2, параграф 2 не се прилага в допълнение на замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби от тези сметки, или

б)

плащания на задължения по договори, споразумения или задължения, сключени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на настоящия регламент,

при условие че всички тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 7

Член 2, параграф 2 не спира кредитирането на замразените сметки от финансови институции, които получават финанси, прехвърлени от трети страни към сметката на включеното лице или фирма, при условие че тези добавки на такива сметки също бъдат замразени. Финансовата институция информира компетентните органи за такива транзакции незабавно.

Член 8

1.   Без да се засягат прилагането на правилата относно докладването, конфиденциалността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, фирми и органи:

а)

доставят своевременно всяка информация, която би улеснила съответствието с настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните органи от държавите-членки, включени в приложение II, където те са граждани или пребивават, и предават тази информация пряко или чрез компетентните органи на Комисията;

б)

сътрудничат с компетентните органи, включени в приложение II, за удостоверяване на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните органи на съответната държава-членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които тя е предоставена и получена.

Член 9

Замразяването на финансите и икономическите източници или отказът да се предоставят финанси или икономически източници, провеждано на добра воля въз основа на това, че такова действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда задължение от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице или фирма, което го въвежда, или неговите директори и служители, освен ако не се докаже, че финансите и икономическите източници са замразени като резултат от небрежност.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират относно мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят взаимно всяка свързана информация по отношение на настоящия регламент и по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми, съдебни решения, взети от националните съдилища.

Член 11

Комисията има правомощия да:

а)

измени приложение I въз основа на решения, направени или от Съвета за сигурност на ООН, или от Комитета за санкциите; и

б)

измени приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

Държавите-членки определят правила относно санкциите, приложими към нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всякакви необходими мерки, за да гарантират, че те са изпълнени. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията относно тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват също за всяко допълнително изменение.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Общността, включително и нейното въздушно пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или на всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице във или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, група или фирма, което/която е инкорпорирано/а или съставено/а по закона на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, група или фирма, осъществяващо/а търговия в рамките на Общността.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 29 април 2004 година.

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 116.

(2)  ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, органи и фирми, посочен в член 2

Име

Дата на раждане

Място на раждане

Други

Charles Ghankay Taylor старши,

бивш президент на Либерия

1.9.1947 г.

Либерия

 

Jewell Howard Taylor,

съпруга на бившия президент Taylor

17.1.1963 г.

Либерия

 

Charles Taylor младши,

син на бившия президент Taylor

 

Либерия

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с компетентните органи, посочен в членове 3, 4, 5, 7 и 10

БЕЛГИЯ

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

Относно замразяването на средства:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Относно стоки:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

ГЪРЦИЯ

A.   Замразяване на активи

Министерство на икономиката и финансите

Генерален директорат „Икономическа политика“

Адрес: 5 Nikis Str., 101 80

Athens - Greece

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Б.   Вносно-износни ограничения

Министерство на икономиката и финансите

Генерален директорат „Политическо планиране и управление“

Адрес: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Б.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ИСПАНИЯ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tel. (00-34) 912 09 95 11

Fax (00-34) 912 09 96 56

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

НИДЕРЛАНДИЯ

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

АВСТРИЯ

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 218 82 32 40/47

Fax (351) 218 82 32 49

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

Finansinspektionen

Box 6750

SE- 113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-787 80 00

Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-786 90 00

Fax 46 +(0)8-411 27 89

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309