07/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

40


32004R0849


L 158/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 849/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно изменение на Регламент (ЕО) № 2320/2002 относно създаване на общи правила за безопасността на гражданското въздухоплаване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2320/2002 (3) определя общи хармонизирани правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване.

(2)

Прилагането на Регламент (ЕО) № 2320/2002 показа, че има необходимост от технически изменения. Тези изменения нямат за цел да променят приложното поле на регламента, нито пък по някакъв начин накърняват безопасността на пътниците, които ползват гражданското въздухоплаване.

(3)

Регламент (ЕО) № 2320/2002 разрешава да се определят различни, но подходящи нива на сигурност на най-малките летища. Последователността изисква да се разрешават същите подходящи нива на сигурност на двата края на полета.

(4)

Регламент (ЕО) № 2320/2002 трябва съответно да бъде изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото Регламент (ЕО) № 2320/2002 се изменя както следва:

1.

Към член 2 се добавя следното определение:

„4)   „демаркирана зона“ означава зона, която е отделена от други ограничени зони за сигурност на дадено летище чрез контрол за достъп;“

2.

Член 4 се изменя както следва:

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Съответният орган на държава-членка може на основание оценка на местния риск и когато прилагането на мерките за сигурност, посочени в приложението може да бъде несъразмерно, или когато те не могат да бъдат изпълнени по обективни практически причини, да приеме национални мерки за сигурност за осигуряване на адекватно равнище на защита за летища:

а)

с два търговски полета на ден средно за годината; или

б)

само с полети на общата авиация; или

в)

с търговска дейност, ограничена до самолет с по-малко от 10 тона максимално излетно тегло (МИТ) или по-малко от 20 места,

отчитайки особеностите на такива малки летища.

Съответната държава-членка информира Комисията за такива мерки.“;

добавя се следният параграф:

„3 а)   Параграф 3 може да се прилага и по отношение на демаркираните зони на летищата:

а)

само полети общата авиация; или

б)

с търговска дейност, ограничена до самолети с по-малко от 10 тона МИТ или по-малко от 20 места.

Демаркирана зона се посочва в програмата за сигурност на летището.

За всеки полет, започващ от демаркирана зона на летище, се съобщава на летището-дестинация преди кацането на самолета.“

3.

В член 7 думите „се подлагат на одит“, „одити“, „одитори“ и „одиторски доклади“ се заменят със „се подлагат на мониторинг“, „дейности по мониторинг за съответствие“, „лица“ и „доклади за мониторинг за съответствие“, съответно;

4.

Приложението се изменя както следва:

в точка 5.2 се добавя следният параграф:

„3. —

Изключения

Ръчният багаж на изброените в точка 4.1, параграф 3 лица може да бъде предмет на специални процедури или да бъде освободен от проверка.“

в точка 7.3, параграф 1, б), последното изречение се заменя с:

„така че основателно да гарантира, че тя не съдържа каквито и да е забранени предмети от списъка в точки (iv) и (v) от допълнението, освен ако той не е деклариран и подложен на приложимите мерки за безопасност“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  Становище, излъчено на 28 януари 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 11 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Решение на Съвета от 29 април 2004 г.

(3)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.