03/ 57

BG

Официален вестник на Европейския съюз

116


32004R0817


L 153/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 817/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2004 година

относно определяне на подробни правила за прилагането от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (1) и по-специално на членове 34, 45 и 50 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) 1257/1999 установява единна правна рамка за подпомагане на развитието на селските райони от ФЕОГА. По-специално, дял II от цитирания регламент посочва допустимите мерки за подпомагане, техните цели, и критериите за допускане. Тази правна рамка се прилага за подпомагане на развитието на селските райони в Общността.

(2)

За да се допълни тази правна рамка, Регламент (ЕО) № 445/2002 на Комисията от 26 февруари 2002 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (2) бе приет, като се отчете опитът, придобит при използването на актовете, прилагани съгласно различните регламенти на Съвета, отменени с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(3)

Регламент (ЕО) № 445/2002 беше съществено изменен. В допълнение, с изменението на Регламент (ЕО) № 1257/1999 бяха въведени четири нови мерки, за които е необходимо установяване на подробни правила. Освен това, предвид опита, придобит от началото на периода на планиране, някои разпоредби следва да бъдат изяснени, по-специално разпоредбите, отнасящи се до процедурите за изменение на програмните документи, до финансовото управление на програмите и до проверките. Следователно, от съображения за яснота и рационалност, следва да бъде приет нов регламент относно установяване на подробни правила, а Регламент (ЕО) № 445/2002 трябва да бъде отменен.

(4)

Тези правила следва да съответстват на принципите на субсидиарността и пропорционалността, и следователно следва да бъдат ограничени в рамките на необходимото за постигане на поставените цели.

(5)

По отношение на критериите за допустимост, Регламент (ЕО) № 1257/1999 определя три основни условия за подпомагане на инвестициите в земеделски стопанства и преработвателни предприятия, и подпомагане на млади земеделски производители. Срокът, в който тези условия трябва да бъдат изпълнени, следва да се уточни, включително продължителността на гратисния период, който държавите-членки могат да предоставят на някои бенефициери, за да изпълнят минималните стандарти в случаите, когато е направена инвестиция с оглед привеждането в съответствие с тези стандарти.

(6)

Общностното подпомагане за инвестиции в стопанства и преработвателни предприятия е обвързано с условието, че може да бъде намерена нормална пазарна реализация за въпросните продукти. Подробни правила следва да бъдат определени за оценката на такива пазари.

(7)

Подпомагането на професионалното обучение не следва да обхваща обичайното образование в сферата на селското и горското стопанство.

(8)

По отношение на условията за получаване на подпомагане за ранно пенсиониране, следва да бъдат решени специфичните проблеми, възникващи в случаите на прехвърляне на дадено стопанство от няколко прехвърлители или от арендатор.

(9)

Компенсаторните помощи, плащани в необлагодетелстваните райони за площи, обработвани съвместно от няколко земеделски производители, следва да се плащат на всеки отделен земеделски производител, съразмерно с правото му на ползване върху съответната земя.

(10)

Следва да бъдат определени компетенциите и ресурсите, изисквани от органите и организациите, избрани за предоставяне на консултантски услуги на стопанствата.

(11)

По отношение на агроекологията и хуманното отношение към животните, минималните изисквания, които следва да бъдат изпълнени от земеделските производители във връзка с различните агроекологични ангажименти и ангажименти за хуманно отношение към животните, следва да гарантират балансирано прилагане на помощта, като се отчитат целите и по този начин се допринася за устойчиво развитие на селските райони.

(12)

По отношение на помощта за земеделски производители, участващи в схема за качество на храните, следва да бъдат уточнени продуктите, обхванати от това подпомагане, както и видът на фиксираните разходи, които могат да бъдат взети предвид при изчисляване на размера на помощта.

(13)

С цел да се осигури допълняемост между мерките за насърчаване, определени в член 24г от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и режима относно информационните и насърчителни действия, установени с Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета от 19 декември 2000 г. относно информационните и насърчителни действия за земеделски продукти на вътрешния пазар (3), следва да бъдат определени подробни изисквания за подпомагане на насърчаването на качествени продукти, по-специално по отношение на бенефициентите и допустимите дейности. В допълнение, за да се избегне риск от двойно финансиране, информационните и насърчителни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 2826/2000 не трябва да бъдат допустими в рамките на развитието на селските райони.

(14)

Следва да бъдат определени критериите за подбор на инвестициите за подобряване на преработката и продажбата на земеделски продукти . Опитът показва, че тези критерии за подбор следва да се основават по-скоро на широки принципи, отколкото на секторни правила.

(15)

Най-отдалечените райони на Общността следва да бъдат изключени при определени условия от прилагане на член 28, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съгласно който не се отпуска помощ за инвестиции, предназначени за преработка или продажба на продукти от трети страни.

(16)

Горите, които са изключени от режима на подпомагане съгласно член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, следва да бъдат определени по-подробно.

(17)

Следва да бъдат определени подробни условия за помощ за залесяване на земеделска земя и плащания за дейности за поддържане и подобряване на екологичната стабилност на горите.

(18)

Съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, помощ се отпуска за други мерки, свързани със земеделски дейности и тяхното преобразуване и за дейности в селските райони, необхванати от никакви други мерки за развитие на селските райони. Предвид голямото разнообразие от мерки, които могат да бъдат обхванати от този член, определянето на условия за отпускане на помощи следва да бъде предоставено основно на държавите-членки като част от тяхното планиране.

(19)

Следва да бъдат определени правила, общи за няколко мерки, за да се гарантира по-специално, че се прилагат общи стандарти на добра земеделска практика, когато мерките се позовават на този критерий и да се гарантира гъвкавостта, необходима за дългосрочни ангажименти, така че да бъдат отчетени фактите, които могат да повлияят на тези ангажименти, без да се застрашава ефективното прилагане на различните мерки за подпомагане.

(20)

Следва да се очертае ясна граница между финансиране на подпомагането на развитието на селските райони и финансовото подпомагане съгласно общите пазарни организации. Всички изключения от принципа, че мерките, обхванати от схеми за подпомагане съгласно общите пазарни организации, не следва да се допускат до подпомагане развитието на селските райони, трябва да бъдат предложени от държавите-членки в техните програми за развитие на селските райони съгласно техните специфични нужди, следвайки прозрачна процедура.

(21)

Плащанията за подпомагане на развитието на селските райони следва да бъдат напълно изплатени на бенефициентите.

(22)

Регламент (ЕО) № 1685/2000 на Комисията (4) определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определяне на общи разпоредби за структурните фондове (5) по отношение на допустимостта на разходите за операции, финансирани частично от структурните фондове, и следователно от ФЕОГА – секция „Ориентиране“. От съображения за съгласуваност, Регламент (ЕО) № 1685/2000 също трябва да се прилага за мерки, частично финансирани от ФЕОГА – секция „Гарантиране“, освен ако не е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 1257/1999 и в Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (6) или в настоящия регламент.

(23)

Стандартни единични разходи често се определят за някои инвестиции, частично финансирани съгласно член 30, параграф 1, първо, второ и шесто тире и член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999. От съображения за яснота и за да се опрости управлението на тези мерки, от 2000 година бенефициерите следва да бъдат освободени от изискването за представяне на фактури съгласно Регламент (ЕО) № 1685/2000 на Комисията. Условията, при които държави-членки могат да прилагат такива стандартни разходи, също следва да бъдат определени, с цел осигуряване на ефективно управление.

(24)

Решение 1999/659/ЕО на Комисията от 8 септември 1999 г. относно определяне на примерно разпределение по държави-членки на отпуснатите суми по линия на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, за мерки за развитие на селските райони за периода 2000—2006 г. (7) определя вида разходи, които се покриват от сумите, отпуснати за държавите-членки. Освен това, съгласно Регламент (ЕО) № 2603/1999 на Kомисията от 9 декември 1999 г. относно определяне на правилата за прехода при помощите за развитие на селските райони, предвидено с Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (8), плащанията, произтичащи от някои ангажименти, поети преди 1 януари 2000 г., могат да бъдат включени в планирането за развитие на селските райони за 2000—2006 г. при определени условия. Следователно е необходимо да се определи това, което е включено в общата сума на общностно подпомагане, определено за всеки един план за развитие на селските райони по единния програмен документ, одобрен от Комисията.

(25)

С оглед осигуряване на по-гъвкаво финансово управление, държавите-членки, които са избрали районирано планиране за развитие на селските райони, следва да имат възможност да получат общата сума на общностно подпомагане, отпускано за всяка регионална програма, определена в отделно решение, съдържащо консолидирана таблица за цялата държава-членка.

(26)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяване на общи правила за схеми за директна помощ по Общата селскостопанска политика (9) постановява, че сумите, натрупани от санкции за нарушения на изисквания за опазване на околната среда или от модулиране, остават на разположение на държавите-членки като допълнителна помощ от Общността за някои мерки за развитие на селските райони. Следва да се определи обхватът на одобрението на Комисията в случай на такива мерки.

(27)

Следва да се определят подробни правила за представяне на планове за развитие на селските райони и тяхното преразглеждане.

(28)

С цел улесняване на съставянето на планове за развитие на селските райони и тяхното разглеждане и одобряване от Комисията, следва да бъдат определени общи правила за структурата и съдържанието на тези планове, въз основа на изискванията, определени в член 43 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(29)

Следва да бъдат определени изисквания за изменения в програмните документи за развитие на селските райони, за да се даде възможност на Комисията за бързото и ефективното им разглеждане.

(30)

Единствено изменения, включващи значителни промени в програмните документи за развитие на селските райони, следва да подлежат на процедурата на управителния комитет. Другите изменения следва да се решават от държавите-членки и да бъдат съобщавани на Комисията.

(31)

За да се гарантира ефективен и редовен мониторинг, държавите-членки трябва да изготвят консолидирана и актуализирана електронна версия на техните програмни документи, предоставена на разположение на Комисията.

(32)

Следва да бъдат определени подробни правила за финансово планиране и участие във финансирането на мерките, финансирани от ФЕОГА—секция „Гарантиране“ съгласно член 35, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(33)

В тази връзка, държавите-членки трябва редовно да докладват на Комисията засъстоянието на финансиране на мерките за развитие на селските райони.

(34)

Следва да бъдат предприети стъпки, за да се гарантира, че средствата, отпуснати за подпомагане на развитието на селските райони се използват рационално, по-специално, като се предвиди Комисията да отпуска първоначални авансови суми на разплащателните агенции и отпуснатите суми да бъдат коригирани съгласно нуждите и в контекста на предишното им изразходване. Следва да бъде възможно и отпускане на аванси за някои категории бенефициери, при определени условия, с цел улесняване на прилагането на инвестиционните мерки.

(35)

Общите правила за бюджетна дисциплина, по-специално тези, отнасящи се до непълни или неточни декларации на държавите-членки, следва да се прилагат в допълнение към специалните правила, определени с настоящия регламент.

(36)

Подробното финансово управление на мерките за развитие на селските райони следва да се регулира от регламентите, приети за прилагане на Регламент (ЕО) № 1258/1999.

(37)

Процедурите и изискванията за мониторинг и оценка следва да се основават на принципите, прилагани за другите мерки за общностно подпомагане и по-специално мерките, определени с Регламент (ЕО) № 1260/1999.

(38)

Административните правила следва да позволяват по-добро управление, мониторинг и контрол на подпомагането на развитието на селските райони. От съображения за опростяване, следва да се прилага по възможност интегрираната административна и контролна система, предвидена в дял II, глава IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (10), за които са определени подробни правила с Регламент (ЕО) № 2419/2001 на Комисията (11).

(39)

Следва да се предвиди система от санкции, както на общностно равнище, така и на равнище на държавите-членки.

(40)

Информация за състоянието на изпълнение на предишни съпътстващи мерки съгласно Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (12), Регламент (ЕИО) № 2079/92 на Съвета (13) и Регламент (ЕИО) № 2080/92 на Съвета (14), следва да бъде включена в годишния доклад, предвиден в член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, когато тези мерки са част от финансовото планиране за 2000—2006 г. Разходите, произтичащи от тези мерки, също следва да бъдат включени в информацията, която държавите-членки трябва да предоставят до 30 септември всяка година.

(41)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за земеделски структури и развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РАЗДЕЛ 1

Инвестиции в земеделските стопанства

Член 1

Гратисният период, който държавите-членки могат да разрешат съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и през който следва да се изпълнят нововъведените стандарти, не може да надвишава тридесет и шест месеца от датата, от която стандартът е станал задължителен за земеделския производител. Краят на инвестиционния период, посочен в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 съвпада с гратисния период, определен в първия параграф.

Гратисният период, определен в първия параграф, не се прилага по отношение на молби за подпомагане, подадени преди 7 май 2004 г.

Член 2

1.   По смисъла на член 6 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съществуването на нормална пазарна реализация се оценява на подходящото ниво по отношение на:

а)

въпросните продукти;

б)

типа инвестиции;

в)

съществуващ и планиран капацитет.

2.   Всички рестрикции по отношение на производството или ограничения на подпомагането на Общността съгласно общите пазарни организации се вземат под внимание.

3.   Когато една обща пазарна организация поставя ограничения на производството или ограничения на помощта от Общността на ниво отделни земеделски производители, стопанства или преработвателни предприятия, не се подпомагат инвестиции, които биха увеличили производството над тези ограничения или прагове.

Член 3

Член 4, параграф 2 от настоящия регламент се прилага и за инвестиции, направени от млади земеделски стопани.

РАЗДЕЛ 2

Установяване на млади земеделски производители

Член 4

1.   Условията за помощ за установяване на млади земеделски производители, определени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 трябва да бъдат изпълнени към датата, на която се взима конкретното решение за отпускане на помощ.

2.   Период, ненадвишаващ пет години след установяването, може бъде допуснат, за да се изпълнят изискванията, свързани с професионалните умения и компетентност, икономическата функционалност и минимални стандарти по отношение на околната среда, хигиената и хуманно отношение към животните, ако младият земеделски производител се нуждае от период на приспособяване с оглед установяване и преструктуриране на стопанството.

Член 5

Индивидуалното решение за отпускане на помощта, предвидена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, трябва да бъде взето не по-късно от дванадесет месеца от установяването, така както е определено в разпоредбите в сила в държавите-членки.

РАЗДЕЛ 3

Обучение

Член 6

Помощта за професионалното обучение не включва курсове за обучение или стажове, които са част от обичайни програми, или системи за обучение по селско и горско стопанство на гимназиално, или по-високо равнище.

РАЗДЕЛ 4

Ранно пенсиониране

Член 7

Когато стопанството се прехвърля от няколко прехвърлители, помощта се ограничава до размера, предвиден за един прехвърлител.

Член 8

Земеделската дейност с нестопанска цел, продължена от прехвърлителя в съответствие с член 11, параграф 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не се допуска до подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика.

Член 9

Арендаторът може да прехвърли освободената земя на собственика, при условие че арендата е приключила и изискванията, свързани с приобретателя, определени в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 са изпълнени.

Член 10

Освободената земя може да бъде включена в операции по комасация или в обикновена замяна на парцели.

В тези случаи условията, прилагани за освободената земя, се прилагат за площи, агрономически равностойни на освободената земя.

Държавите-членки могат да предвидят възлагането на освободената земя на определен орган, който има задължението впоследствие да преотстъпи тази земя на приобретател, който отговаря на условията, определени за ранно пенсиониране.

РАЗДЕЛ 5

Необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения

Член 11

Компенсаторните помощи за площи, използвани съвместно от няколко земеделски производители за паша на животни, могат да бъдат отпускани на всеки от въпросните земеделски производители, съразмерно с използването или на правото на ползване върху земята.

РАЗДЕЛ 6

Съблюдаване на стандарти

Член 12

Органите на власт и организациите, избрани за предоставяне на консултантски услуги на стопанствата съгласно член 21г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, гарантират наличието на подходящи ресурси под форма на квалифициран персонал, административни и технически средства и консултантски опит, и надеждност по отношение на установените изисквания, посочени в член 21г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

РАЗДЕЛ 7

Агроекология и хуманно отношение към животните

Член 13

Всеки ангажимент за екстензивно животновъдство или за друг тип управление на животновъдството, отговаря най-малко на следните условия:

а)

управлението на пасищата се запазва;

б)

животните са разпределени в стопанството по такъв начин, че се поддържа целият район за паша и по този начин се избягва прекомерната експлоатация на пасбищата, както и недостатъчното им използване;

в)

гъстотата на животните е определена, като се вземат под внимание всички пасящи животни, отглеждани във стопанството или, в случай на ангажимент за ограничаване на азотното проникване в почвата, всички животни, отглеждани в стопанството, които са свързани с въпросния ангажимент.

Член 14

1.   Подпомагането може да се отнася до следните ангажименти:

а)

отглеждане на домашни животни от местни породи, произхождащи от засегнатата зона и застрашени от изчезване;

б)

съхраняване на растителни генетични ресурси, естествено приспособени към местните и регионални условия и заплашени от генетично унищожение.

2.   Местните породи и растителни генетични ресурси трябва да играят роля при поддържането на околната среда в района, за който се прилага мярката, предвидена в параграф 1.

Допустимите породи домашни животни и критериите за определяне на прага на загуба за местни породи са определени в таблицата на приложение I към настоящия регламент.

Член 15

За целите на член 24, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999, капиталните дейности се считат за безвъзмездни, при условие, че те обикновено не водят до някакво значително нетно увеличение на стойността или рентабилността на земеделското стопанство.

Член 16

Агроекологичните ангажименти извън минималния период от пет години, посочен в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не могат да продължават за период, по-дълъг от разумно необходимия за постигане на техните екологични ефекти. Обикновено техният срок трябва да надхвърля 10 години, с изключение на случай на специфични ангажименти, за които е установен по-дълъг период.

Член 17

Различните агроекологични ангажименти и/или ангажименти за хуманно отношение към животните могат да бъдат комбинирани, при условие че те са допълващи се и съвместими.

Когато агроекологичните мерки са комбинирани по този начин, нивото на помощ отчита пропуснатата печалба и определени допълнителни разходи, произтичащи от комбинирането.

Член 18

1.   Референтна база за изчисляване на пропуснатата печалба и допълнителните разходи, произтичащи от съответния ангажимент, е обичайната добра селскостопанска практика в района, където се прилага мярката.

Икономическите последствия от изоставяне на земята или прекратяване на някои селскостопански практики могат да бъдат взети под внимание, когато това е оправдано от агрономическите или екологичните обстоятелства.

2.   Когато ангажиментите са изразени в единици, различни от тези, използвани в приложението към Регламент (ЕО) № 1257/1999, държавите-членки могат да изчислят плащанията въз основа на тези различни единици. В такива случаи, държавите-членки гарантират, че максималната сума за година, допустима за помощ от Общността, определена в приложението към Регламент (ЕО) № 1257/1999, е изпълнена. За тази цел държавата-членка може:

а)

да определи ограничение за броя единици на хектар от земеделското стопанство, за което агроекологичните ангажименти се прилагат;

или

б)

да определи цялостната максимална сума за всяко участващо стопанство и да гарантира, че плащанията за всяко стопанство са съвместими с това ограничение.

3.   Плащанията могат да се базират на ограничения при използването на торове, препарати за растителната защита или други вложения, само ако такива ограничения са технически и икономически измерими.

Член 19

Държавите-членки определят нуждата от осигуряване на поощрение, както е предвидено в член 24, параграф 1, първа алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, въз основа на обективни критерии.

Поощренията не могат да надвишават 20 % от пропуснатата печалба и допълнителните разходи, дължащи се на въпросния ангажимент, с изключение на конкретни ангажименти, когато е счетено за необходимо да се даде по-голям процент за ефективното прилагане на мярката.

Член 20

Земеделски производител, който поема ангажимент за агроекология или за хуманно отношение към животните, отнасящ се за една част от стопанството, следва да прилага най-малко стандарта на обичайната добра селскостопанска практика на територията на цялото стопанство.

Член 21

1.   Държавите-членки могат да разрешат един ангажимент да бъде преобразуван в друг по време на неговото функциониране, при условие че:

а)

всяко такова преобразуване е от несъмнена полза за околната среда или за хуманното отношение към животните;

б)

съществуващият ангажимент чувствително се засилва;

и

в)

одобрената програма включва въпросите ангажименти.

Агроекологичен ангажимент може да бъде преобразуван в ангажимент за залесяване на обработваема земя съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 като подлежи на условията, определени в букви а) и б) на първа алинея от този параграф. Агроекологичният ангажимент се прекратява без да се иска връщане на сумата.

2.   Държавите-членки могат да позволят ангажиментите за агроекология или за хуманно отношение към животните да бъдат променени през периода, за който те се прилагат, при условие, че одобрената програма предвижда такава възможност и че промяната е надлежно обоснована, имайки предвид целите на ангажимента.

РАЗДЕЛ 8

Качество на храните

Подраздел 1

Участие в схеми за качество на храните

Член 22

1.   Помощта, предвидена в член 24б от Регламент (ЕО) № 1257/1999, може да бъде отпусната на земеделски производители, участващи в схема за качество, само ако земеделският продукт или храна е бил официално признат съгласно регламентите, изброени в параграф 2 на този член или в национална схема за качество, предвидена в параграф 3 на този член.

2.   Когато помощ съгласно член 24б от Регламент № 1257/1999 за участие в схема за качество на храните по Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (15) за определен продукт, е включена в програмен документ за развитие на селските райони, фиксираните разходи, произтичащи от участието в тази схема за качество не се отчитат повече при изчисляване на сумата на помощта в рамките на агроекологична мярка за подкрепа на биологично земеделие за същия продукт.

За целите на член 24в от Регламент (ЕО) № 1257/1999, „фиксирани разходи“ означава разходите, реализирани вследствие навлизането на схема за качество и годишната вноска за участие в такава схема, включително когато е необходимо, разходите за проверки, изискуеми за установяване на спазването на конкретните изисквания на схемата.

Подраздел 2

Промоция на качествени продукти

Член 23

За целите на член 24г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, „група производители“ означава всяка организация под каквато и да е правна форма, която обединява субекти, активно участващи в схема за качество, включена в член 24б от Регламент (ЕО) № 1257/1999 за определен земеделски продукт или храна.

Професионални и/или браншови организации, представляващи един или повече сектори, не могат да бъдат квалифицирани като „групи производители“ по смисъла на първия параграф.

Член 24

За целите на член 24г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, информацията, промоцията и рекламните дейности, допустими за помощ, са дейности, предназначени да насърчат потребителите да купуват земеделските продукти или хранителните продукти, обхванати от схемите за качество, включени в програмния документ по мярката „участие в схеми за качество на храните“.

Такива дейности привличат вниманието върху определени характеристики или предимства на въпросните продукти, най-вече качеството, специфични производствени методи, високи стандарти на хуманно отношение към животните и опазване на околната среда, свързана с въпросната схема за качество, и могат да включват разпространение на научни и технически познания за тези продукти.

Такива дейности включват по-специално организиране и/или участие в панаири и изложения, подобни форуми за контакт с обществеността и рекламиране чрез различни средства за комуникация или на местата за продажба.

Член 25

1.   Само дейности, свързани с информация, промоция и реклама на вътрешния пазар са допустими за помощ съгласно член 24г от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

2.   Дейностите съгласно член 24 не могат да засягат търговски марки. Те не могат да насърчават потребителите да купуват даден продукт поради неговия специфичен произход, с изключение на продукти, включени в схемата за качество, въведена с Регламент (ЕО) № 2081/92 на Съвета (16) и включените в Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета за общата организация на пазара на вино (17).

Въпреки това, произходът на продукт може да бъде указан, ако посочването на произхода е подчинено на основното послание.

3.   Когато дейности, включени в член 24 на настоящия Регламент, засягат продукт, включен в схема за качество, предвидена в член 24б, параграф 2, букви а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 1257/1999, емблемата на Общността, предвидена съгласно тези схеми, фигурира в материала за информация, промоция и/или реклама.

4.   Информационните и промоционни дейности, подпомагани съгласно Регламент № (ЕО) 2826/2000 на Съвета, не могат да получават подпомагането съгласно член 24г от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

Член 26

Държавите-членки гарантират, че всички проекти на информационни, промоционни и рекламни материали, изготвени в контекста на дейност, ползваща помощ по член 24г от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съответстват на законодателството на Общността. За тази цел, бенефициентите предоставят всички такива проекти на материали на компетентния орган на държавата-членка.

РАЗДЕЛ 9

Подобряване на преработката и предлагането на пазара на земеделски продукти

Член 27

Допустимите за подпомагане разходи могат да включват:

а)

строителство и придобиване на недвижима собственост, с изключение на закупуване на земя;

б)

нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер;

в)

общи разходи, като хонорари за архитекти, инженери и консултанти, предварителни изследвания, придобиване на патенти и лицензи.

Разходите, посочени в буква в) на първа алинея, са в допълнение към разходите, посочени в букви а) и б) и се разглеждат като допустими за подпомагане разходи с горен праг от 12 % от тези разходи. За развитието на нови технологии, предвидени в член 25, параграф 2, четвърто тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, горният праг може да бъде увеличен до 25 %.

Член 28

1.   За целите на член 26, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999, „малки преработвателни единици“ означава предприятия с по- малко от 10 работника и годишен стокооборот или общ годишен баланс, ненадвишаващ 2 милиона EUR.

2.   Гратисният период, който държавите-членки могат да позволят съгласно член 26, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999, през който да се изпълнят нововъведените минимални стандарти, не може да надхвърля 36 месеца от датата, на която стандартът става задължителен за малката преработвателна единица.

Краят на инвестиционния период, посочен в член 26, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999 трябва да бъде в рамките на гратисния период, определен в параграф втори по-горе.

Член 29

1.   По смисъла на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съществуването на нормална пазарна реализация се оценява на подходящото ниво по отношение на:

а)

въпросните продукти;

б)

типа инвестиции;

в)

съществуващ и планиран капацитет.

2.   Всички рестрикции за производство или ограничения на подпомагането на Общността съгласно общите организации на пазарите се взимат под внимание.

Член 30

В най-отдалечените райони, подпомагане може да бъде предоставено за инвестиция в преработката или предлагането на пазара на продукти от трети страни, при условие, че преработените продукти са предназначени за пазара на въпросния район.

За целите на спазване на условието, определено в първата алинея, подпомагането е ограничено до преработвателния капацитет, съответстващ на регионалните нужди, при условие че такъв преработвателен капацитет не надвишава тези нужди.

РАЗДЕЛ 10

Горско стопанство

Член 31

Горите, изключени от подпомагането на горското стопанство съгласно член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, са:

а)

гора или друга залесена земя, собственост на държавата, на региона или на държавно предприятие;

б)

гора и друга залесена земя, собственост на Короната;

в)

гори, собственост на юридически лица, като най-малко 50 % от техния капитал се държи от една от институциите, посочени в букви а) и б).

Член 32

Земеделската земя, допустима за помощ за залесяване съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се определя от държавата-членка и включва по-специално обработваема земя, поляни, постоянни пасбища и земя, използвана за многогодишни култури, където земеделската обработка се извършва редовно.

Член 33

1.   За целите на член 31, параграф 1, втора алинея, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999 „земеделски производител“ означава лице, което посвещава основна част от своето работно време на земеделски дейности и получава от тях значителна част от своите приходи съгласно подробни критерии, които следва да бъдат определени от държавата-членка.

2.   За целите на член 31, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999 „бързо растящи видове, отглеждани за кратък срок“ означава видове с време за оборот, по-точно периода между двете резитби на един и същ парцел е по-малко от 15 години.

Член 34

1.   Помощта по член 32 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 не може да се отпуска за площи, за които е било отпуснато подпомагане по член 31 на този регламент.

2.   Плащания за поддържане на противопожарни просеки чрез земеделските мерки по член 32, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не могат да бъдат отпускани за площи, ползващи агроекологична помощ.

Такива плащания трябва да бъдат съобразени с всички рестрикции на производството или ограничения на подпомагането от Общността съгласно общите пазарни организации и да взимат под внимание плащанията, направени съгласно тези общи пазарни организации.

РАЗДЕЛ 11

Правила, общи за няколко мерки

Член 35

1.   За целите на член 14, параграф 2, трето тире и на член 23, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999 „обичайна добра селскостопанска практика“ означава стандарта на обработка, който един разумен земеделски производител би прилагал във въпросния район.

Държавите-членки определят подлежащи на проверка стандарти в техните планове за развитие на селските райони. Тези стандарти включват поне съответствие с общите задължителни екологични изисквания. По отношение на помощта за хуманно отношение към животните съгласно член 22, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕО) № 1257/1999, тези стандарти обхващат задължителните изисквания в тази област.

2.   Когато държава-членка определи период за съблюдаване на нов стандарт, посочен в член 1 на настоящия Регламент или период за изпълнение от млади земеделски производители на минималните стандарти, посочени в член 4, параграф 2 на настоящия регламент, земеделските производители, ползващи се с този период, остават допустими за компенсаторните помощи, посочени в глава V от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и/или за помощ за агроекология или за хуманно отношение към животните, посочени в глава VI на същия регламент по време на този период, ако другите условия за предоставяне на тези помощи са изпълнени и при условие, че земеделският производител изпълнява въпросните стандарти в края на периода.

Член 36

Когато бенефициер прехвърли цялото стопанство или част от него на друго лице по време на периода, за който тече поет ангажимент като условие за отпускане на помощ, приобретателят може приеме ангажимента за оставащата част от периода. Ако ангажиментът не бъде поет, бенефициерът е длъжен да възстанови отпуснатата помощ.

Държавите-членки могат да изберат да не изискват такова възстановяване, ако бенефициер, който вече е изпълнил значителна част от въпросния ангажимент, прекрати окончателно земеделската си дейност и не е възможно за правоприемника да приеме ангажимента.

В случай на малки промени в състоянието на стопанство, държавите-членки могат да вземат конкретни мерки, за да гарантират, че прилагането на първа алинея не води до неподходящи резултати по отношение на поетия ангажимент.

Член 37

1.   Когато бенефициер увеличи площта на стопанството по време на периода, за който тече поет ангажимент като условие за отпускане на помощ, държавите- членки могат да предвидят разширяване на ангажимента с цел покриване на допълнителната площ за оставащата част от периода на ангажимента в съответствие с параграф 2, или първоначалният ангажимент да бъде заменен с нов в съответствие с параграф 3.

Такава замяна може да се предвиди и в случаите, когато площта, за която е поет ангажимент в рамките на стопанството е разширена.

2.   Разширението, посочено в параграф 1, може да бъде позволено само при следните условия:

а)

то е от несъмнена полза за въпросната мярка;

б)

то е оправдано по отношение на естеството на ангажимента, на продължителността на оставащия период и размера на допълнителната площ;

в)

то не пречи на ефективността на проверките за съответствие с условията за отпускане на помощта.

Размерът на допълнителната площ, посочена в буква б) трябва да бъде значително по-малък от първоначалната площ или не повече от два хектара.

3.   Новият ангажимент, посочен в параграф 1, обхваща цялата въпросна площ при условия, най-малко толкова стриктни, колкото и тези на първоначалния ангажимент.

Член 38

Когато бенефициер не може да продължи да изпълнява поетите ангажименти, тъй като земята на стопанството е комасирана или е станало обект на други подобни публични мерки за консолидация на земята, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се позволи приспособяване на ангажиментите към новото състояние на стопанството. Ако такова приспособяване се окаже невъзможно, ангажиментът се прекратява, без да се изисква възстановяване на помощта за периода, през който ангажиментът е действал.

Член 39

1.   Без да се засягат конкретните обстоятелства, които следва да бъдат взети предвид при отделни случаи, държавите-членки могат да признаят следните категории форсмажорни обстоятелства:

а)

смърт на земеделския производител;

б)

дългосрочна професионална неспособност на земеделския производител;

в)

експроприация на голяма част от стопанството, ако това не се e очаквало към деня, когато е бил поет ангажимента;

г)

голямо природно бедствие, засегнало сериозно обработваемата земя на стопанството;

д)

инцидентно унищожение на постройките за животни в стопанството;

е)

епизоотично заболяване, засегнало всички или част от животните на земеделския производител.

Държавите-членки уведомяват Комисията за категориите, които те признават като форсмажорни обстоятелства.

2.   Случаи на форсмажорни обстоятелства, заедно със съответните доказателства, удовлетворяващи компетентния орган, трябва да бъдат съобщавани в писмена форма на компетентния орган, в рамките на десет работни дни от датата, на която земеделският производител е в състояние да направи това. Крайният срок може да бъде удължен до двадесет работни дни, доколкото такава възможност е предвидена в програмния документ.

ГЛАВА II

ОБЩИ ПРАВИЛА, АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Общи правила

Член 40

За целите на член 37, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се прилагат членове 41, 42 и 43 от настоящия регламент.

Член 41

1.   Екологичните мерки, прилагани съгласно общите пазарни организации, мерките за здравеопазване и качество на земеделските продукти и мерките за развитие на селските райони, различни от агроекологично подпомагане, не пречат за агроекологичното подпомагане за едно и също производство, при условие, че такава помощ е допълнителна и съобразена с въпросните мерки и не засяга параграф 3.

2.   Когато помощта е комбинирана в съответствие с параграф 1, нивото на помощ отчита пропуснатата печалба и конкретните допълнителни разходи, произтичащи от комбинирането.

3.   Агроекологичните мерки за земя под угар съгласно член 6 от Регламент (ЕО) 1251/1999 на Съвета (18) могат да получат подпомагане, само ако ангажиментите надхвърлят подходящите екологичните мерки, посочени в член 6, параграф 2 на въпросния регламент.

От 1 януари 2005 г., новите агроекологични мерки за земя под угар съгласно член 54 или член 107 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета могат да получат подпомагане само ако ангажиментите надхвърлят основните изисквания, определени в член 3, параграф 1 на въпросния регламент.

В случай на екстензификация на говедовъдство, помощта отчита плащането за екстензификация по член 13 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета (19).

По отношение на помощта за необлагодетелствани райони и области с екологични ограничения, агроекологичните ангажименти вземат под внимание условията, определени за помощта във въпросния район.

Член 42

При никакви обстоятелства не може един и същи ангажимент да бъде предмет на плащания едновременно за агроекологична помощ и за друга схема за подпомагане на Общността.

Член 43

Държавите-членки трябва да предложат изключения по член 37, параграф 3, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999 в техните планове за развитие на селските райони или в програмните документи, представени за цели № 1 и № 2, както е предвидено в член 18, параграфи 1 и 2 или член 19, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1260/1999.

Член 44

Плащанията съгласно мерките за развитие на селските райони следва да бъдат направени изцяло на бенефициерите.

Член 45

Регламент (ЕО) № 1685/2000 се прилага за мерки, включени в планирането, посочено в член 40, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, освен ако не е предвидено друго в Регламенти (ЕО) № 1257/1999 и (ЕО) № 1258/1999 и в настоящия регламент.

Член 46

1.   Държавите-членки, прилагащи стандартни единици разходи за установяване на разхода за някои инвестиции в горското стопанство по член 30, параграф 1, първо, второ и шесто тире и по член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 могат да освободят бенефициентите от изискването да представят фактури или счетоводни документи за еквивалентна доказателствена стойност за въпросните инвестиции, както е предвидено в правило № 1, точка 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000.

2.   Разходите, цитирани в параграф 1, могат да се прилагат само ако са изпълнени следните условия:

а)

разходите са изчислени от компетентния орган въз основа на обективни критерии, позволяващи определяне на разхода на отделните дейности, отчитащи специфични местни условия и избягващи всяка свръхкомпенсация;

б)

съвместно финансираните инвестиции са направени между датата, на която е представена молбата за подпомагане и датата на извършване на крайното плащане.

РАЗДЕЛ 2

Планиране

Член 47

Плановете за развитие на селските райони съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕО) № 1257/1999 се представят в съответствие с приложение II към този регламент.

Член 48

1.   Одобрението на програмните документи, посочени в член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 определя цялата сума на помощта от Общността. Въпреки това, ако държавите-членки предпочетат районирано планиране за развитие на селските райони, тази цялостна сума може да бъде предмет на отделно решение, съдържащо консолидирана финансова таблица за всички програми за развитие на селските райони на въпросната държава-членка.

Сумата, посочена в първа алинея, включва:

а)

разходи по мерки, представени по новото планиране за развитие на селските райони, включително разходи за оценка съгласно член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

б)

разходи, произтичащи от по-ранни придружителни мерки, включени в Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета, (20) Регламент (ЕИО) № 2079/92 на Съвета (21) и Регламент (ЕИО) № 2080/92 на Съвета (22), както и по мерки, включени в по-ранните регламенти, отменени от гореспоменатите регламенти;

в)

разходи, произтичащи от мерки съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 2603/1999.

2.   Освен предвиденото в параграф 1, одобрението обхваща също така разпределението и използването на сумите, останали на разположение на държавите-членки като допълнителна помощ от Общността съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1259/1999. Ако отделно решение, цитирано в първата алинея на параграф 1 бъде прието, тези суми се отразяват във финансовата таблица, приложена към това решение.

Въпреки това, тези суми не се включват в цялостната сума на помощта от Общността, посочена в параграф 1.

3.   Одобрението може да включва държавни помощи, предназначени да осигурят допълнително финансиране на мерки за развитие на селските райони, само ако държавните помощи са определени в съответствие с точка 16 на приложение II.

Член 49

Държавите-членки правят програмните документи за развитие на селските райони публично достояние.

Член 50

Когато мерки за развитие на селските райони се представят под формата на общи рамкови регламенти, плановете за развитие на селските райони се позовават на такива регламенти.

Членове 47, 48 и 49 също се прилагат в случая, посочен в първия параграф.

Член 51

1.   Всяка поправка в програмните документи за развитие на селските райони и мерките за развитие на селските райони, включени в унифицирани програмни документи съгласно цел № 2, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“ е надлежно аргументирана, и по-точно дава следната информация:

а)

причините и всички трудности по прилагането, оправдаващи промените на програмния документ;

б)

очаквани ефекти от поправката;

в)

последици относно финансирането и контрола на ангажиментите.

2.   Действайки в съответствие с процедурата, предвидена в член 50, параграф 2 и член 48, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, Комисията одобрява всички поправки на програмните документи за развитие на селските райони, финансовата таблица, приложена към решението, посочено в член 48, параграф 1 на настоящия регламент и мерките за развитие на селските райони, включени в единните програмни документи съгласно цел № 2, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“ винаги когато те имат отношение към:

а)

приоритетите;

б)

основните характеристики на мерките за подпомагане, посочени в приложение II;

в)

цялостната максимална сума на помощта от Общността и/или цялостната минимална обща сума допустима за подпомагане, или допустимите публични разходи, определени в решението, с което се одобрява програмният документ или в решението, посочено в член 48, параграф 1, първа алинея;

г)

разпределението на финансовата помощ, направено за мерките, съдържащи се в програмния документ, когато надвишава:

15 % от общите допустими за подпомагане разходи на въпросната програма за целия програмен период, ако делът на Общността се базира на общите допустими за подпомагане разходи,

20 % от общите допустими публични разходи за въпросната програма за целия програмен период, ако делът на Общността се базира на допустимите публични разходи,

изчислени въз основа на последната колона (общо) от финансовата таблица, приложена към решението на Комисията за одобрение на програмния документ или приложена към решението, посочено в член 48, параграф 1, първа алинея от последната поправка.

3.   Поправките, посочени в параграф 2 се представят на Комисията в отделно предложение за програма, но не повече от един път през календарната година.

Първата алинея не се прилага:

а)

когато поправките са необходими в резултат на природно бедствие или друг изключителен инцидент имащ голямо влияние върху планирането на държавата-членка;

б)

когато поправка на финансовата таблица, приложена към решението, посочено в член 48, параграф 1 е необходима в резултат на поправка от регионален програмен документ за развитие на селските райони.

4.   Поправки от финансово естество, които не са включени в параграф 2, буква г) и поправки в процентния дял на приноса на Общността, посочен в точка 9, 2) Б на приложение II се съобщават на Комисията заедно с финансовата таблица, поправена в съответствие с точка 8 на приложение II. Те влизат в сила от датата, на която са получени от Комисията.

Поправките от финансово естество, посочени в първа алинея, обобщени за календарната година, не могат да надвишават праговете, предвидени в параграф 2, буква г).

5.   Поправки, различни от тези, включени в параграфи 2 и 4, се съобщават на Комисията най-малко три месеца преди тяхното влизане в сила.

Такива поправки могат да влязат в сила по-рано, ако Комисията потвърди на държавата-членка преди края на тримесечния период, че съобщените поправки съответстват на законодателството на Общността.

Ако съобщените поправки не съответстват на законодателството на Общността, Комисията информира държавата-членка за това и тримесечният период, предвиден в първа алинея, се спира докато Комисията не получи съответстваща поправка.

Член 52

В случай на изменения в законодателството на Общността, програмните документи за развитие на селските райони и единните програмни документи съгласно цел № 2 се поправят в съответствие с тези изменения, ако е необходимо.

Член 51, параграф 3 не следва да се прилага за такива поправки.

Такива поправки в програмните документи за развитие на селските райони или в единните програмни документи съгласно цел № 2, които са ограничени до привеждането на документа в съответствие с ново законодателство на Общността, се изпращат на Комисията за информация.

Член 53

Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията консолидирана електронна версия на техните програмни документи, осъвременени след всяко изменение. Те предоставят на Комисията електронен адрес, на който консолидираните версии на програмните документи могат да бъдат ползвани и я информират всеки път, когато те се осъвременяват.

Освен това, държавите-членки пазят електронна версия на всички предишни версии на техните програмни документи.

РАЗДЕЛ 3

Допълнителни мерки и инициативи на общността

Член 54

Обхватът на съдействие от ФЕОГА, секция „Ориентиране“, се разширява до цялата Общност в случай на мерки по инициатива на Общността за развитие на селските райони и нейното финансиране се разширява до мерки, допустими според Регламенти (ЕО) № 1783/1999 (23) и (ЕО) № 1784/1999 (24) на Европейския парламент и Съвета.

РАЗДЕЛ 4

Финансоки разпоредби

Член 55

1.   Не по-късно от 30 септември всяка година, държавите-членки изпращат следната информация на Комисията за всеки програмен документ за развитие на селските райони и всеки единен програмен документ съгласно цел № 2 с оглед на мерките за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“:

а)

отчет за разходите през текущата финансова година и оставащите разходи, които следва да бъдат изплатени до края на тази година и включени в помощта на Общността, определена в член 48, параграф 1;

и

б)

ревизирани прогнози на такива разходи за следващите финансови години до края на въпросния програмен период, в рамките на разпределение за всяка държава-членка.

Тази информация се предава в табличен формат като се използва компютъризиран модел, предоставен от Комисията.

2.   Без да се засягат основните правила на бюджетната дисциплина, когато информацията, която държавите-членки са длъжни да предадат на Комисията съгласно параграф 1, е непълна или не е изпълнен срока за това, Комисията намалява авансите по превод в сметките за земеделски разходи на временна и еднаква основа.

Член 56

1.   За месеца, през който се приема решението за одобряване на програмен документ за развитие на селските райони или единен програмен документ съгласно цел № 2 относно мерки за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, разплащателните агенции могат да преведат по сметките като разход аванс, ненадвишаващ 12.5 % от средната годишна вноска на ФЕОГА, предвидена в програмния документ, покриваща разходите, посочени в член 48, параграф 1.

Този аванс представлява работен капитал, който бива възстановяван за всеки програмен документ:

а)

щом съвкупната сума от разходите, платени от ФЕОГА и сумата на аванса са равни на общата вноска на ФЕОГА, предвидена в програмния документ

или

б)

в края на програмния период, ако общата сума на вноската от ФЕОГА не е достигната.

Въпреки това, държавите-членки могат да решат да изплатят аванса преди края на програмния период.

2.   За страни, чиято валута не е евро към датата на такъв превод, авансите по параграф 1, се превеждат по сметките като се използва обменния курс от предпоследния работен ден на Комисията на месеца, предхождащ този, в който разплащателните агенции превеждат аванса в сметките.

Член 57

1.   За всяка държава-членка разходите, декларирани за всяка финансова година се финансират до границата на сумите, съобщени на Комисията съгласно член 55, параграф 1, първа алинея, буква б) и които се покриват от перата, заложени в бюджета за въпросната финансова година.

2.   Когато общата сума на прогнозите, съобщени съгласно член 55, параграф 1, първа алинея, буква б), надвишават общите пера, заложени в бюджета за въпросната финансова година, максималната сума на разходите, които се финансират за всяка държава-членка се ограничават чрез формула, използвана за установяване съответстващото годишно разпределение, определено в Решение 1999/659/ЕО.

Ако след това намаление останат суми за разпределяне, тъй като някои държави-членки са направили прогнози, които са под техните отпускани годишни средства, сумата в повече се разпределя пропорционално на съответните отпускани суми на държавите-членки като се гарантира, че прогнозната сума за всяка държава-членка, посочена в първа алинея не е надвишена. Комисията адаптира първоначално отпусканите суми по държави-членки, определени с Решение 1999/659/ЕО в рамките на два месеца от приемането на бюджета за въпросната финансова година. В рамките на шест седмици след адаптирането, държавите-членки изпращат на Комисията за всяка програма за развитие на селските райони и единен програмен документ по цел № 2 по отношение на мерките за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, нова финансова таблица в съответствие с коригираната прогноза за въпросната финансова година и изменените отпуснати суми, определени с Решение 1999/659/ЕО.

За 2004 година изпращането на новата финансова таблица, посочена във втора алинея се извършва в рамките на осем седмици след влизането в сила на настоящия регламент.

3.   Когато разходите, направени от държава-членка, за която и да е дадена финансова година, надвишават сумите обявени съгласно буква б) на член 55, параграф 1, първа алинея или сумите, произтичащи от прилагането на параграф 2 на настоящия член, преразходите за текущата финансова година се взимат под внимание на пропорционална основа до границата на перата, останали в наличност след плащанията на разходите за другите държави-членки.

4.   Когато реално извършените разходи на държава-членка през дадена финансова година са по-малко от 75 % от сумите, посочени в параграф 1, разходите които се признават за следващата финансова година се намаляват с една трета от разликата между този праг или сумите произтичащи от прилагането на параграф 2, ако те са под него, и реално извършените разходи, направени през въпросната финансова година.

Това намаление не се взима под внимание следващата годината, при установяване на реално извършените разходи през финансовата година, за която е било направено намалението.

Член 58

Членове 55, 56, и 57 на настоящия регламент не се прилагат за разходи, направени съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1259/1999.

Член 59

Общността участва във финансирането на оценките в държавите-членки съгласно член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, когато такива оценки действително допринасят за оценка на ниво Общност, поради техния обхват и по-специално чрез отговори на общите въпроси за оценка и тяхното качество.

Участието на Общността не надвишава 50 % от тавана, който с изключение на надлежно оправдани случаи е 1 % от общите разходи на програмата за развитие на селските райони.

Член 60

1.   Бенефициерите по мерки за инвестиции съгласно дял II, глави I, VII, VIII и IX от Регламент (ЕО) № 1257/1999 могат да поискат плащане на аванс от компетентните разплащателни агенции, ако тази възможност е включена в програмния документ. По отношение на публичните бенефициери, този аванс може да бъде отпуснат само на общини и техни сдружения и държавни организации.

2.   Сумата на аванса не надвишава 20 % от общия разход на инвестицията и за неговото плащане се представя банкова гаранция или равностойна гаранция, равняваща се на 110 % от сумата на аванса.

Въпреки това, за публичните бенефициери, посочени в параграф 1, разплащателната агенция може да приеме писмена гаранция от техния орган, в съответствие с разпоредбите, прилагани в държавите-членки, покриваща сума равна на процента, определен в първа алинея, при условие че този орган се задължи да изплати сумата, покрита с неговата гаранция, ако не бъде установено право на ползване на изплатения аванс.

3.   Гаранцията се освобождава, след като компетентната агенция обяви, че сумата на реалните разходи, произтичащи от инвестицията, надвишава сумата на аванса.

4.   Разплащателните агенции могат да декларират на ФЕОГА, секция „Гарантиране“ сумата, съответстваща на съвместното финансиране от Общността:

а)

на платения аванс;

б)

на реално извършените разходи, платени впоследствие на бенефициентите минус сумата на вече платения аванс.

РАЗДЕЛ 5

Мониторинг и оценка

Член 61

1.   Докладите за годишния напредък, предвидени в член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се представят на Комисията до 30 юни всяка година и се отнасят за предходната календарна година.

Докладите за напредъка съдържат следната информация:

а)

всяка промяна в общите условия, която има значение за прилагането на мярката и по-специално всички основни социално-икономически тенденции или промени в националните, регионални или секторни политики;

б)

хода на мерките и приоритетите във връзка с техните оперативни и специфични цели, изразени чрез използване на количествени показатели;

в)

действия, предприети от управителния орган и Комитета по наблюдение, ако такъв комитет е бил предвиден, за гарантиране на високо качество и ефективно прилагане, и по-конкретно:

(i)

мерки за мониторинг, финансов контрол и оценка, включително процедури за събиране на данни;

(ii)

резюме на основните проблеми, възникнали при управлението на мярката и предприетите стъпки;

(г)

мерки, взети за да се гарантира съответствие с политиките на Общността.

2.   Показателите, посочени в буква б) на втората алинея на параграф 1 следват, доколкото е възможно, общите показатели, определени в насоките, изготвени от Комисията. Когато са необходими допълнителни показатели за ефективното наблюдение на напредъка към целите в програмните документи за развитие на селските райони, те биват включени.

Член 62

1.   Оценките се извършват от независими оценители в съответствие с признатата практика.

2.   Оценките предоставят отговори, по-специално, на общи въпроси за оценка, определени от Комисията след консултации с държавите-членки и като общо правило се придружават от критерии и показатели, свързани с изпълнението.

3.   Органът, отговарящ за управлението на програмния документ за развитие на селските райони се снабдява с подходящите средства за оценка като използва резултатите от мониторинга и събира допълнителна информация, когато това е необходимо.

Член 63

1.   Ex ante оценката анализира неравенствата, празнотите и потенциала на текущото състояние, оценява съответствието на предложената стратегия със състоянието и целите и разглежда темите, поставени в общите въпроси за оценка. Тя оценява очакваното влияние на избраните приоритети за действие и изразява в количествен вид техните цели, където това е възможно. Тя проверява също така предложените мерки за прилагане и съответствието с Общата селскостопанска политика и други политики.

2.   За еx ante оценката отговарят органите, изготвящи плана за развитие на селските райони и представлява част от него.

Член 64

1.   Средносрочната и ex post оценките разглеждат конкретните проблеми, фигуриращи в съответния програмен документ за развитие на селските райони и с общите въпроси за оценка на ниво Общност. Те се отнасят до условията на живот и структурата на селското население, трудовата заетост и прихода от дейности в стопанството и извън него, земеделски структури, основни земеделски продукти, качество, конкурентоспособност, горски ресурси и околна среда.

Ако общ въпрос за оценка бъде преценен като неуместен за конкретен програмен документ за развитие на селските райони, това трябва да бъде доказано.

2.   Средносрочната оценка се занимава с въпросите за оценка и разглежда по-специално първоначалните резултати, тяхното значение и съответствие с програмния документ за развитие на селските райони и степента, в която целите са били постигнати. Тя оценява също така използването на финансовите ресурси и функционирането на мониторинга и прилагането.

Еx post оценката отговаря на въпросите за оценка, като обръща особено внимание на използването на ресурсите, ефективността и ефикасността на помощта и нейното въздействие; тя прави изводи относно политиката за развитие на селските райони, включително и нейния принос в Общата селскостопанска политика.

3.   Средносрочната и ex post оценки се извършват след консултации с Комисията под ръководството на органа, натоварен с управлението на планирането за развитие на селските райони.

4.   Качеството на отделните оценки се оценява като се използват признати методи от страна на органа, натоварен с управлението на програмния документ за развитие на селските райони, Комитета по наблюдение, ако има такъв, и Комисията. Резултатите на оценките са публично достояние.

Член 65

1.   Докладът за средносрочната оценка се предава на Комисията не по-късно от 31 декември 2003 г. Органът, отговарящ за управление на програмния документ за развитие на селските райони, информира Комисията за изпълнението на препоръките в доклада за оценка. Комисията подготвя резюме на ниво Общност при получаването на отделните доклади за оценка. Когато е необходимо, осъвременяването на средносрочната оценка се извършва до 31 декември 2005 г.

2.   Докладът за ex post оценка се предава на Комисията не по-късно от две години след края на програмния период. В рамките на три години от края на програмния период и след получаване на отделните доклади за оценка, Комисията подготвя резюме на ниво Общност.

3.   Докладите за оценка обясняват използваните методи, включително техните последствия по отношение качеството на данните и резултатите. Докладите включват описание на контекста и съдържанието на програмата, финансови информации, отговорите — включително използваните показатели — на общите въпроси за оценка и на въпросите за оценка, определени на национално или регионално ниво, както и изводите и препоръките. Тяхната структура следва, доколкото е възможно, общата структура на доклади за оценка, определени в ръководни насоки, изработени от Комисията.

РАЗДЕЛ 6

Молби, проверки и санкции

Член 66

1.   Молбите за подпомагане за развитие на селските райони за площ или животни, които са подадени отделно от молбите за подпомагане съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2419/2001, посочват всички площи и животни в стопанството, които са важни за проверка на молбите за въпросната мярка, включително и тези, за които не се иска помощ.

2.   Когато помощната мярка за развитие на селските райони се отнася до площи, парцелите се определят поотделно. По време на периода, включен в даден ангажимент, парцелите за които се отнасят помощите, не могат да бъдат заменени с изключение на случаи, специално предвидени в програмния документ.

3.   Когато молба за плащане е приложена към молба за плащане за площ в контекста на интегрираната система за контрол, държавата-членка гарантира, че парцелите, включени в молбите за подпомагане на развитието на селските райони, са декларирани поотделно.

4.   Животните и парцелите земя се определят в съответствие с членове 18 и 20 от Регламент (ЕИО) №1782/2003.

5.   Когато помощта е многогодишна, плащанията, следващи това, което е направено през първата година на представяне на молбата, се извършват в отговор на ежегодна молба за подпомагане, освен когато държавата-членка е въвела ефективна процедура за ежегодна проверка, както е посочено в член 67, параграф 1 на настоящия регламент.

Член 67

1.   Първоначалните молби за присъединяване към схема и последващите молби за плащане се проверяват по начин, който гарантира ефективна проверка на съответствието с условията за отпускане на помощ.

Държавите-членки определят подходящи методи и средства за проверка на всяка мярка за подпомагане, както и лицата, които са обект на проверки.

Във всички подходящи случаи държавите-членки използват интегрираната система за администриране и контрол, въведена с Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Проверката се състои от административна проверка и проверки на място.

Член 68

Административните проверки са изчерпателни и включват кръстосани проверки, когато е уместно, inter alia с данни от интегрираната система за администриране и контрол. Те се отнасят към парцелите и животните, включени в помощната мярка, с цел избягване на всякакви необосновани плащания на помощ. Съответствието с дългосрочните ангажименти също трябва да бъде проверено.

Член 69

Проверките на място се извършват в съответствие с дял III от Регламент (ЕО) № 2419/2001. Те включват най-малко 5 % от бенефициерите през всяка година и обхващат всички различни типове мерки за развитие на селските райони, определени в програмните документи. Що се отнася до мярката „ранно пенсиониране“, посочена в глава IV от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и мярката „залесяване на обработваема земя“, посочена в член 31 на същия регламент, този процент може да бъде намален на 2.5 % от шестата година на подпомагане за тези мерки, без увеличаване на процента за контрол за другите мерки.

Проверките на място се разпределят през годината въз основа на анализ на рисковете, представени от всяка мярка за развитие на селските райони. По отношение на мерките за подпомагане на инвестициите по дял II, глави I, VII, VIII и IX от Регламент (ЕО) № 1257/1999, държавите-членки могат да предвидят, че проверките на място засягат само тези проекти, които са в процес на завършване.

Проверките обхващат всички ангажименти и задължения на бенефициера, които могат да бъдат проверени по време на посещението.

Член 70

Членове 30 и 31 и член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2419/2001 се прилагат за подпомагане, отпускано на база на площи. Тези разпоредби не се прилагат за подпомагане на мерки относно горското стопанство, различни от залесяване на земеделска земя.

Членове 36, 38 и 40 от цитирания регламент се прилагат за помощи на база брой животни.

Член 71

1.   Член 44 от Регламент (ЕО) № 2419/2001 се прилага за помощите, отпуснати съгласно всички мерки за развитие на селските райони.

2.   В случай на недължимо плащане, бенефициерът по дадена мярка за развитие на селските райони, е длъжен да възстанови въпросната сума в съответствие с член 49 от Регламент (ЕО) № 2419/2001.

Член 72

1.   Всеки бенефициер, за когото се установи, че е подал декларация с невярно съдържание в резултат на груба небрежност, се лишава от право на помощи по всички мерки за развитие на селските райони съгласно съответната глава от Регламент (ЕО) № 1257/1999 за въпросната календарна година.

В случай на умишлено подаване на декларация с невярно съдържание, бенефициерът се лишава от помощ и за следващата година.

2.   Санкциите, предвидени в параграф 1, се прилагат, без да се засягат допълнителните санкции, предвидени на национално равнище.

Член 73

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 74

1.   Регламент (ЕО) № 445/2002 се отменя.

Член 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 445/2002 продължава да се прилага.

2.   Позоваването на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент и се тълкува съгласно таблицата на съответствията в приложение III.

Член 75

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 46 се прилага от 1 януари 2000 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1783/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г.).

(2)  ОВ L 74, 15.3.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 963/2003 (ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 2).

(3)  ОВ L 328, 23.12.2000 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 39. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 448/2004 (ОВ L 72, 11.3.2004 г., стр. 66).

(5)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1105/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(7)  ОВ L 259, 6.10.1999 г., стр. 27. Решение, последно изменено с Решение 2000/426/ЕО (ОВ L 165, 6.7.2000 г., стр. 33).

(8)  ОВ L 316, 10.12.1999 г., стр. 26. Регламент, последно изменен с Регламент № (ЕО) 2055/2001 (ОВ L 277, 20.10.2001 г., стр. 12).

(9)  ОВ L 160, 26. 6.1999 г., стр. 113. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 41/2004 на Комисията (ОВ L 6, 10. 1.2004 г., стр. 19).

(10)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 583/2004 на Комисията (ОВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 11. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2550/2001 (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 105).

(12)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2772/95 на Комисията (ОВ L 288, 1.12.1995 г., стр. 35) и отменен с Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(13)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 91. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2773/95 на Комисията (ОВ L 288, 1.12.1995 г., стр. 37) и отменен с Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(14)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 231/96 на Комисията (ОВ L 30, 8.2.1996 г., стр. 33) и отменен с Регламент (ЕО) № 1257/1999.

(15)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21.

(20)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(21)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 91.

(22)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 96.

(23)  ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(член 14)

Допустими видове животни, отглеждани във ферми

Прагове, под които дадена местна порода се счита за застрашена от изчезване за земеделието

(брой женски животни за разплод)  (1)

Говеда

7500

Овце

10 000

Кози

10 000

Еднокопитни

5000

Свине

15 000

Птици

25 000


(1)  Брой, изчислен за всички държави-членки на ЕС, женски животни за разплод от една и същ порода, за расов разплод, включена в регистър, признат от държавата-членка (напр. племенна книга или зоологична книга).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1.   Заглавие на плана за развитие на селските райони

2.   Държава-членка и административен район (ако е от значение)

3.1.   Географска площ, обхваната от плана

Член 41 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

3.2.   Райони, класифицирани като цели № 1 и № 2

Член 40 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Посочва се:

райони по цел № 1 и райони по цел № 1 в преход. Прилага се само за съпътстващите мерки (ранно пенсиониране, компенсаторни помощи, агроекология и залесяване на земеделска земя съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999);

райони по цел № 2. Прилага се за:

1)

съпътстващи мерки,

2)

други мерки, които не са част от планирането по цел № 2.

4.   Планиране на съответното географско ниво

Член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Когато, по изключение, повече от един план за развитие на селските райони се прилага в региона, се посочват:

всички съответни планове;

причината, поради която не е възможно мерките да се обединят в единен план;

връзката между мерките в различните планове и подробности относно начините за осигуряване на съвместимост и съгласуваност между плановете.

5.   Количествено описание на настоящото състояние

Член 43, параграф 1, първо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1995

 

1.   Описание на настоящото състояние

Описва се настоящото състояние на географската площ като се използват количествени данни, изтъкват се силните страни, неравенствата, празнотите и потенциала за развитие на селските райони.

Това описание се отнася както до земеделието, така и до горското стопанство (включително вид и степен на пречките, влияещи на земеделието в необлагодетелстваните райони), селското стопанство, демографска ситуация, човешки ресурси, трудова заетост и състояние на околната среда.

 

2.   Въздействие от предходния програмен период

Описва се въздействието на финансовите ресурси от ФЕОГА, отпуснати за развитие на селските райони през предходния програмен период и по придружаващите мерки от 1992. Представят се резултатите от оценките.

 

3.   Друга информация

Когато е от значение, се описват и допълнителни мерки в допълнение към мерките на Общността за развитие на селските райони и съпътстващите мерки, които са дали отражение върху въпросния район на планиране.

6.   Описание на предложената стратегия, нейните количествени цели, избрани приоритети за развитие на селските райони и обхванатата географска площ

Член 43, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

 

1.   Предложена стратегия, количествени цели и избрани приоритети

В контекста на силните страни, неравенствата, празнотите и потенциала за развитие, определени за въпросния район, се описват по-специално:

приоритетите за действие;

подходяща стратегия за постигане на целите;

оперативните цели и очаквано въздействие в количествено изражение, където е възможно, и от гледна точка на мониторинга и предвижданията, които могат да бъдат използвани за целите на оценката;

степента, в която стратегията отчита определените характеристики на въпросния район;

начините на прилагане на интегрирания подход;

степента, в която стратегията предвижда включване на жени и мъже;

степента, в която стратегията отчита всички съответни международни Общностни и национални задължения в областта на околната среда, включително тези, които са свързани с устойчивото развитие, и по-специално качеството и използването на водата, опазването на биоразнообразието, включително опазване на културни сортове в стопанствата, и глобалното затопляне.

 

2.   Описание и ефекти от други мерки

Когато е от значение, описанието трябва да включва и мерки извън плана за развитие на селските райони (други мерки на Общността или националните мерки като задължителни правила, правила на практиките и държавно-подпомагани мерки) и степента, до която тези мерки отговарят на определените нужди.

 

3.   Райони, обхванати от специфични териториални мерки

Описва се географският обхват на мерките, определени в точка 8, които не се прилагат в района, посочен в точка 3.

Включва се по-специално:

списък на необлагодетелствани райони, приет за въпросния район;

всички изменения в списъка на необлагодетелстваните райони, посочвайки причините (член 55, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1257/1999);

райони с екологични ограничения, посочват се причините.

 

4.   График и участие

Предложен график за осъществяване на различни мерки, очаквано участие и продължителност (виж също точка 8).

7.   Оценка, показваща очакваното икономическо, екологично и социално въздействие

Член 43, параграф 1, трето тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Подробно описание в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

8.   Индикативна обща финансова таблица (финансова година на ФЕОГА)

Член 43, параграф 1, четвърто тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Image

Image

9.   Описание на мерките, предназначени за прилагане на плановете

Член 43, параграф 1, пето тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

За всяка точка, изброена по-долу, се посочва:

А.

основните характеристики на помощните мерки,

Б.

друга информация.

1.   Общи изисквания

A.

Основни характеристики на мерките за подпомагане:

списък от мерки в реда, представен в Регламент (ЕО) № 1257/1999;

посочва се конкретният член (и параграф), обхващащ всяка мярка за развитие на селските райони. Когато са цитирани два или повече члена, мярката по плащането трябва да бъде разделена на съставните си части;

обща цел на всяка мярка.

Б.

Друга информация:

 

Няма.

2   Изисквания относно всички или няколко мерки(1).

A.

Основни характеристики:

изключения, посочени в член 37, параграф 3, втора алинея, първо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

Б.

Друга информация:

участие на Общността, базирано на общата стойност или публичните разходи;

интензитет на помощта и/или сумата, и прилагана диференциация (глави I—VIII);

подробности за условията на допустимост;

критерии за доказване на икономическа функционалност (глави I, II, IV и VII);

обичайна добра селскостопанска практика (глави V и VI);

минимални стандарти по отношение на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните (глави I, II и VII);

ниво на професионалните умения и необходимата компетентност (глави I, II и IV);

достатъчна оценка за съществуването на обичайни пазари за въпросните продуктите (глави I и VII) в съответствие с членове 6 и 26 от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

описание на всички съществуващи договори (от предходния период), включително във финансово изражение и процедури/правила, които се прилагат спрямо тях.

3.   Информация, необходима за определени мерки

В допълнение, следната конкретна информация се изисква за мерки по отделните глави:

I.   Инвестиции в земеделски стопанства

A.

Основни характеристики:

първични производствени сектори и видове инвестиции.

Б.

Друга информация:

максимални ограничения на общата сума на инвестицията, допустима до подпомагане;

видове помощ;

определяне на стандарти, за които земеделският стопанин може да разполага с гратисен период в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, основание, свързано с конкретните проблеми във връзка с изпълнението на тези стандарти и максималната продължителност на периода за всеки въпросен стандарт.

II.   Помощ при установяване на млади земеделски производители

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

продължителност на периода, предоставен на млади земеделски производители, за изпълнение на критериите за допустимост в рамките на петгодишния период, разрешен в член 4, параграф 2 от настоящия регламент,

възрастова граница;

условия, приложими за млади земеделски производители, които не са се установили като еднолични ръководители на стопанство или които започват като членове на сдружения или кооперации, чиято основна цел е управление на земеделско стопанство;

вид на помощта за започване;

определяне на консултантски услуги, свързани с установяването на млади земеделски производители в случаи, когато отпуснатата помощ надвишава предвидената в член 8, параграф 2, буква б) втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

III.   Обучение

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

допустими мерки и бенефициенти;

уверение, че обичайни учебни програми и системи не са предложени за финансиране.

IV.   Ранно пенсиониране

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

подробно описание на условията по отношение на прехвърлителя, приобретателя, работника и освободената земя, по-специално ползването на земя, запазена от прехвърлителя за нестопански цели и продължителност на периода, предоставен за подобряване на функционалността;

вид на помощта, включително описание на метода, използван за изчисляване на максималната сума, която се финансирана частично по стопанство и основание за всеки вид бенефициент;

описание на националните схеми за пенсиониране и ранно пенсиониране;

подробности за времетраенето на помощта.

V.   Необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения

A.

Основни характеристики:

размер на помощта:

1.

за компенсаторни плащания съгласно член 13, буква а) от Регламент (ЕО) № 1257/1999: предложенията, които надвишават максималната сума, която може да бъде частично финансирана в съответствие с член 15, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1257/1999 трябва да включват необходимата обосновка. Уточняват се начините на гарантиране, че горната граница за компенсаторните плащания се изпълнява в тези случаи и се обяснява административната процедура, чрез която ще се гарантира съответствие с максималната сума, която може да бъде частично финансирана; когато максималното плащане, определено в приложението към Регламент (ЕО) № 1257/1999 се прилага, посочват се обективните обстоятелства, обосноваващи това прилагане;

2.

за компенсаторните плащания по член 13, буква б) и член 16 от Регламент (ЕО) № 1257/1999: първоначалните подробни агрономически изчисления, показващи: а) загуба на доходи и разходи, произтичащи от екологични ограничения, б) агрономически предположения, използвани като отправна точка;

3.

за компенсаторни плащания, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1257/1999:

посочват се, при необходимост, специфичните проблеми, обосноваващи помощ, надвишаваща максималната сума, предвидена в член 16, параграф 3, първа алинея от цитирания регламент;

посочва се, при необходимост, основанието за първоначалната по-висока помощ, предвидена в член 16, параграф 3, втора алинея от цитирания регламент.

Б.

Друга информация:

подробности за условията за допустимост, по-специално:

1.

определяне на минимална площ;

2.

описание на подходящ механизъм за преобразуване, използван в случая за общи пасища;

3.

размер на помощта за плащания, посочени в член 13, буква а) от Регламент № 1257/1999: основание за диференциацията на размера на помощта при използване на критериите, определени в член 15, параграф 2 от цитирания регламент;

4.

за компенсаторните плащания, посочени в член 13, буква б) и член 16 от Регламент (ЕО) № 1257/1999: промени в подробните агрономически изчисления, определени в одобрения програмен документ;

изменения в списъците на необлагодетелстваните райони, приети или изменени от директиви на Съвета и Комисията и списък на районите с екологични ограничения.

VI.   Покриване на стандарти

VI.1.   Прилагане на високи стандарти

A.

Основни характеристики:

списък на стандарти, основани на законодателството на Общността, допустими до помощи съгласно член 21б от Регламент (ЕО) № 1257/1999, датата, от която стандартът е задължителен в съответствие със законодателството на Общността и основание за избора.

Б.

Друга информация:

описание на значителното отражение върху оперативните разходи на стопанството, произтичащи от задължения или ограничения, наложени от новия стандарт;

размер на помощта за допустим стандарт и подробни изчисления, обосноваващи този размер.

VI.2.   Използване на консултантски услуги в стопанството

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

описание на системата за съвети в земеделието, изградена в държавата-членка, включително процедурата за избор на органи, отговарящи за консултантските услуги;

честота на помощ, отпускана за използването на консултантски услуги в четирите области, посочени в член 21г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

VII.   Агроекология и хуманно отношение към животните

A.

Основни характеристики:

обосновка за ангажиментите въз основа на тяхното очаквано въздействие;

първоначални подробни агрономически изчисления, показващи: a) загуба на доходи и разходи, направени във връзка с обичайната добра земеделска практика;б) агрономически предположения, използвани като отправна точка; в) степен на поощрение и обосновка за това въз основа на обективни критерии.

Б.

Друга информация:

списък на местни породи, застрашени от изчезване за земеделието и брой на женски животни за разплод във въпросните райони. Този брой трябва да бъде удостоверен от признат технически орган или развъдна организация/сдружение, което трябва да регистрира и актуализира племенната книга за породата. Въпросният орган трябва да притежава необходимите умения и познания, за да определя животните от съответните породи;

за растителни генетични ресурси, застрашени от генетично унищожаване, доказателства за генетична ерозия, въз основа на научни резултати и индикатори за наличието на ендемични/оригинални (местни) сортове, тяхното разнообразие на популации и преобладаващите земеделски практики на местно ниво;

подробности за задълженията, тежащи върху земеделските производители и други условия на ангажимента, включително обхват и процедури за коригиране на текущите договори;

промени в равнището на подпомагане до 120 % от разходите и загуба на доходи, посочени в агрономическите изчисления, определени в одобрения програмен документ и обосновка за тези промени;

описание на покритието на мярката, показващо нейния обхват във връзка с нуждите и степента на целите, изразена в географско, секторно или друго покритие;

за всички ангажименти по агроекология и хуманно отношение към животните;

по отношение общо на агроекологичните ангажименти и ангажиментите, свързани с хуманното отношение към животните, възможните начини за кумулиране на ангажименти следва да бъдат показани, а взаимната съгласуваност на ангажиментите да бъде гарантирана.

VIII.   Качество на храните

VIII.1.   Участие в схеми за качество на храните

A.

Основни характеристики:

списък на схеми за качество на Общността и национални качествени схеми, допустими до помощ. За националните схеми, описание на схемата по отношение на критериите, посочени в член 24б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

Б.

Друга информация

сума на помощта по тип допустима схема и обосновка за фиксираните разходи, предвидени в член 24в от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

VIII.2.   Насърчаване на качествени продукти

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

списък на продукти, ползващи право на помощ по схема за качество, избрана по мярката, посочена в VIII.1;

процедура, гарантираща, че дейностите, ползващи помощ за развитие на селските райони, не се подпомагат също и съгласно Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета;

процедура за ex-ante проверки на информационни, промоционални и рекламни материали (член 26 от настоящия регламент);

описание на допустимите разходи.

IX.   Подобряване на преработката и продажбата на земеделски продукти

A.

Основни характеристики:

сектори на основно земеделско производство.

Б.

Друга информация:

критерии за доказване на икономическата полза за първичните производители;

определяне на стандарти, за които може да бъде предоставен гратисен период за малки преработвателни предприятия в съответствие с член 26, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999, обосновка, свързана с конкретните проблеми, във връзка с тези стандарти и максимално времетраене на периода за въпросния стандарт.

X.   Горско стопанство

A.

Основни характеристики:

 

Няма.

Б.

Друга информация:

определение на:

i)

„земеделска земя“ във връзка с член 32 от настоящия регламент;

ii)

„земеделски производител“ във връзка с член 33 от настоящия регламент;

iii)

разпоредби, гарантиращи, че планираните мерки са подходящи за местните условия и съвместими с околната среда, както и че е запазен балансът между горското стопанство и популациите от дивеч, когато това е приложимо;

iv)

договорни ангажименти между райони и потенциални бенефициенти относно мерките, посочени в член 32 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

когато стандартните разходи, посочени в член 46, се прилагат:

i)

стандартни единични разходи;

ii)

метод, използван за определяне на тези разходи;

iii)

съответствие с критериите за избягване на прекомерно обезщетение

описание на допустимите мерки и бенефициенти;

връзка между предложените мерки и националните/поднационалните горскостопански програми или еквивалентни инструменти;

позоваване на планове за опазване на горите за райони, определени като високо- или средно-рискови за горски пожари и съответствие на предложените мерки с тези плановете за защита.

XI.   Насърчаване на адаптирането и развитието на селските райони

A.

Основни характеристики:

описание и обосновка на дейностите, предложени по всяка мярка.

Б.

Друга информация:

определяне на финансово управление, което трябва да съответства на общите критерии за допустимост.

10.   Необходимост от проучвания, демонстрационни проекти, обучение или техническа помощ (когато е подходящо).

Член 43, параграф 1, шесто тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

11.   Определяне на компетентни органи и отговорни органи

Член 43, параграф 1, седмо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

12.   Разпоредби за гарантиране на ефективното и правилно прилагане на плановете, включително мониторинг и оценка, определяне на количествени показатели за оценка, мерки за контрол и санкции и подходящо огласяване.

Член 43, параграф 1, осмо тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

1.   Подробна информация за изпълнението на членове 60 до 65 от настоящия регламент

Това по-специално следва да включва:

възможност на отпускане на аванси на някои бенефициентите съгласно инвестиционните мерки;

описание на финансовите цикли на плащане на помощ на крайните бенефициенти;

мерки за мониторинг и оценка на програмата, а именно — системи и процедури за събиране, организиране и координиране на данни, свързани с финансови, физически показатели и показатели за въздействие;

ролята, състава и процедурните правила на комитетите за наблюдение;

кодификация. Кодификацията се извършва в съответствие с модела, предоставен от Комисията.

2.   Подробна информация за изпълнението на членове 66 до 73 от настоящия регламент

Това включва конкретните контролни мерки, планирани да проверят основанието на молбите и съответствието с условията за помощ, както и конкретните правила за санкциониране.

3.   Подробна информация за съответствие с общите критерии за допустимост, определени в Регламент (ЕО) № 1685/2000.

Член 45 от настоящия регламент.

4.   Друга информация:

При необходимост, данни за прилагане на допълнителен срок за съобщаване на случаи на форсмажорни обстоятелства (член 39, параграф 2 от настоящия регламент).

13.   Резултати от консултациите и определяне на асоциирани органи и организации, както и икономически и социални партньори

Член 43, параграф 1, девето тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

1.

Посочват се:

икономическите и социалните партньори и другите съответни национални органи, с които следва да се направи консултация в съответствие с националните правила и практики;

земеделските и екологични органи и организации, които следва да участват, по-специално, в подготовката, прилагането, мониторинга, оценката и преразглеждането на агроекологичните мерки и другите мерки, целящи опазване на околната среда, като по този начин се осигури баланс между тези мерки и другите мерки за развитие на селските райони.

2.

Обобщават се резултатите от консултациите и се посочва степента, в която получените становища и съвети са били взети предвид.

14.   Баланс между различните мерки за подпомагане

Член 43, параграф 2, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999

1.

Описва се, като се посочват силните страни, нуждите и потенциала:

баланса между различните мерки за развитие на селските райони;

степента, в която агроекологичните мерки се прилагат на територията.

2.

Това описание се отнася (в зависимост от случая) до:

взети мерки извън обхвата от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета;

планирани или взети мерки по отделни планове за развитие на селските райони.

15.   Съвместимост и съгласуваност

Член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

A.

Основни характеристики

1.

Оценка на съвместимостта и съгласуваността с:

други политики и мерки на Общността, прилагани по тези политики, по-специално политиката на конкуренция;

други инструменти на Общата селскостопанска политика, по-специално когато са предвидени изключения съгласно член 37, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

други мерки за подпомагане, включени в плановете за развитие на селските райони;

общите критерии за допустимост.

2.

За мерките съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, да се гарантира и, когато е необходимо, да се покаже, че:

мерките, приети по шесто, седмо и девето тире на настоящия член не се ползват от финансова помощ от ЕФРР за селски райони, включени в цел № 2 и в райони в преход;

мерките не са включени в никоя друга мярка, посочена в дял II от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета.

Б.

Друга информация.

По-конкретно, оценката включва ангажименти, за да се гарантира подходяща координация с различни органи, отговарящи за:

разработване на мерки, предвидени във връзка с организациите на пазара;

мерки за развитие на селските райони, предвидени съгласно националното законодателство.

16.   Допълнителни държавни помощи

Член 52 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

A.

Основни характеристики

 

Определят се мерките, за които се отпуска допълнително финансиране под форма на държавна помощ (член 52 от Регламент (ЕО) 1257/1999 на Съвета). Размерът на допълнителната помощ, която се отпуска за всяка от въпросните мерки през всяка година, включена в плана, се показва в индикативна таблица.

Б.

Друга информация

премахване на държавна помощ;

промени в допълнителното финансиране под формата на държавна помощ, отпусната за всяка от мерките в одобрения програмен документ;

процент на помощта.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Регламент (ЕО) № 445/2002

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5

Член 5, параграфи 2 и 3

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 22

Член 27

Член 28

Член 23

Член 29

Член 24

Член 30

Член 25

Член 31

Член 26

Член 32

Член 27

Член 33

Член 28

Член 34

Член 29

Член 35

Член 30

Член 36

Член 31

Член 37

Член 32

Член 38

Член 33

Член 39

Член 34

Член 40

Член 35, параграф 1

Член 41, параграф 1

Член 35, параграф 2

Член 41, параграф 3

Член 35, параграф 3

Член 41, параграф 2

Член 36

Член 42

Член 37

Член 43

Член 38

Член 44

Член 39

Член 45

Член 39а

Член 46

Член 40

Член 47

Член 41

Член 48

Член 42

Член 49

Член 43

Член 50

Член 44

Член 51

Член 45

Член 52

Член 45а

Член 53

Член 46

Член 54

Член 47

Член 55

Член 48

Член 56

Член 49

Член 57

Член 50

Член 58

Член 51

Член 59

Член 52

Член 60

Член 53

Член 61

Член 54

Член 62

Член 55

Член 63

Член 56

Член 64

Член 57

Член 65

Член 58

Член 66

Член 59

Член 67

Член 60

Член 68

Член 61

Член 69

Член 62

Член 70

Член 62а

Член 71

Член 63

Член 72

Член 64

Член 73

Член 65, параграф 1

Член 74, параграф 1, първа алинея и член 74, параграф 2

Член 65, параграф 2

Член 74, параграф 1, втора алинея

Член 66

Член 75, първа алинея

Член 75, втора алинея

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III