16.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 405/32


Поправка на Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

( Официален вестник на Европейския съюз L 143 от 30 април 2004 г. )

(Специално издание на български език, Глава 19, Том 007, стр. 3-27)

1.

На страница 8 в член 14, параграф 1, буква а)

вместо:

„а)

лично връчване на личния адрес на длъжника на лица, които живеят на същия адрес на длъжника или са наети на работа там;“

да се чете:

„а)

лично връчване на личния адрес на длъжника на лица, които живеят в същото домакинство или са наети на работа там;“.

2.

На страница 8 в член 14, параграф 2

вместо:

„2.   За целите на този регламент връчване в съответствие с параграф 1 не е приемливо, ако адресът на длъжника не е известен със сигурност.“

да се чете:

„2.   За целите на този регламент връчване в съответствие с параграф 1 е недопустимо, ако адресът на длъжника не е известен със сигурност.“.