03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

193


32004R0795


L 141/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 795/2004 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2004 година

за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и изменящ Регламент (ЕИО) № 2019/93, Регламент (ЕО) № 1452/2001, Регламент (ЕО) № 1453/2001, Регламент (ЕО) № 1454/2001, Регламент (ЕО) 1868/94, Регламент (ЕО) № 1251/1999, Регламент (ЕО) № 1254/1999, Регламент (ЕО) 1673/2000, Регламент (ЕО) № 2358/71 и Регламент (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално член 40, параграф 5, втора алинея; член 42, параграфи 4 и 9; член 46, параграф 3; член 52, параграф 2; член 54, параграф 5; член 145, букви в) и г) и член 155 от него,

като има предвид , че:

(1)

Трябва да бъдат установени подробни правила за прилагането на дял III от Регламент (ЕО) № 1782/2003, който установява схемата за единно плащане на земеделските производители.

(2)

С цел по-голяма яснота е уместно да се установят някои дефиниции. Където това е подходящо, следва да бъдат използвани дефинициите, които вече се прилагат в подобни ситуации и/или които вече са били използвани години наред.

(3)

С цел да се улесни изчисляването на единичната стойност на правата на плащане, следва да се предвидят ясни правила за закръгляването на цифрите и възможност да се разделят съществуващите права на плащане в случай, че размерът на парцела, който е деклариран или прехвърлен заедно с правото на плащане, се равнява само на част от хектари.

(4)

Следва да се предвидят специфични разпоредби за установяването на национален резерв и по-специално за изчисляването на намаленията на референтните суми или правата на плащане, както и за прилагането на намаленията в случаите на цялостно или частично отделяне от производството на премиите за млечни продукти и на допълнителните плащания, посочени в членове 95 и 96 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(5)

Член 42, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда факултативни случаи на разпределение на правата на плащане от националния резерв. Подходящо е да се предвидят правила за изчисляване на броя и стойността на правата на плащане, които трябва да бъдат разпределени по такъв начин. С цел да се позволи определена гъвкавост на държавите-членки, които са в по-добри позиции да оценяват ситуацията на всеки земеделски производител, който кандидатства за такива мерки, максималният брой на разпределените права на плащане не бива да надвишава броя на декларираните хектари, а стойността на тези права на плащане не бива да надвишава сума, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка в съответствие с обективни критерии. В съответствие с член 42, параграф 6 от Регламент (ЕО) 1782/2003 в случай на повишаване на стойността на единица от съществуващите права на плащане, следва да бъде спазвана една регионална средноаритметична сума. На държавите-членки трябва да им бъде разрешено да установяват тази регионална стойност на подходящото териториално равнище. Въпреки това, в никакъв случай поради откъсването на помощта от производството, сумата не бива да бъде различна или изчислявана като функция от производството в сектора.

(6)

При определени условия земеделските производители могат да се окажат притежатели на повече права на плащане, отколкото на земя, на която да могат да ги използват, например в случай на общо ползване на земя за пасище, поради изтичането на договор за аренда, участие в програма за залесяване или при закупуване, в съответствие с националните разпоредби, на референтни млечни количества, които по време на референтния период са били отдадени под аренда заедно със земята. Следователно изглежда подходящо да се предвиди механизъм, който да гарантира подпомагането на земеделския производител, като се концентрира върху останалите му на разположение хектари. Въпреки това, с цел да се избегне злоупотреба с този механизъм, следва да бъдат предвидени определени условия за достъп до този механизъм.

(7)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1782/2003 националният резерв следва да се попълва посредством неизползваните права на плащане или, като друг вариант и по избор, чрез задържане на част от продадените права на плащане или от продажбите на права на плащане преди определена дата. Следователно е необходимо да се предвиди една дата, след която неизползваните права на плащане да се връщат в националния резерв. По административни причини следва също да се предвиди, че тези права на плащане, които са придружени с разрешение да се отглеждат плодове и зеленчуци или картофи за директна консумация, или пък права на земи под угар, когато се върнат в националния резерв, следва да губят всички тези придружаващи ги разрешения или задължения. Нещо повече, това също така е оправдано от факта, че задълженията или разрешенията се установяват на базата на исторически референции и след като схемата за единно плащане започне да действа, няма да е възможно да се установи кой трябва да получи правата на земи под угар или разрешенията, тъй като подпомагането ще бъде отделено от производството.

(8)

В случаите на прилагане на задържането на част от продаваните/търгуваните права на плащане следва да бъдат установени максимални проценти и критерии за прилагане, като се прави разлика и се взимат предвид видовете прехвърляния и правата на плащане, които се прехвърлят. Ако съществува риск от спекулации по време на първите години от прилагането на схемата за единно плащане, на държавата-членка може да бъде разрешено да увеличи процента на задържане на продажбите на права на плащане без земя. В никакъв случай, обаче, прилагането на такива задържания не трябва да доведе до възникването на съществено препятствие пред или забрана за прехвърляния на права на плащане.

(9)

С цел да се улесни администрирането на националния резерв, е подходящо да се предвиди управление на националния резерв на регионално равнище освен в случаите, предвидени в член 42, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, където това е приложимо, и член 42, параграф 4 от същия този регламент, когато държавите-членки са задължени да разпределят права на плащане.

(10)

С цел да се улесни прилагането на схемата за единно плащане, е подходящо на държавите-членки да им бъде разрешено вече да могат да действат в годината, предхождаща първата година на прилагането на схемата за единно плащане по отношение на идентификацията на потенциалните бенефициенти на схемата и, по-специално, в случай на изменения на стопанството вследствие на наследяване или промени в правния статус и по отношение на временното разпределение на правата за плащане.

(11)

Член 33 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 позволява на земеделските производители да имат достъп до схемата за единно плащане при специфични обстоятелства. С цел да се предотврати използването на такива обстоятелства за избягване на прилагането на правилата за нормални прехвърляния на едно стопанство заедно с прикачените към него референтни количества, трябва да бъдат предвидени някои условия и дефиниции за прилагането на такива обстоятелства.

(12)

Член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че един земеделски производител може да прехвърли своите права на плащане отделно от земята си, само след като е използвал, по смисъла на член 44 от същия регламент, поне 80 % от своите права на плащане през поне една календарна година. С цел да се вземат предвид прехвърлянията на земя, които са станали факт в периода преди прилагането на схемата за единно плащане, е оправдано прехвърлянето на стопанство или част от него, заедно с бъдещите права на плащане, да бъде считано за валидно прехвърляне на права на плащане заедно със земята по смисъла на член 46 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, при определени условия, и по-специално фактът, че продавачът е длъжен да подаде молба за установяване на права на плащане, доколкото горепосоченият регламент ясно предвижда, че само тези, които са получавали преки плащания по време на референтния период, ще имат достъп до схемата.

(13)

Член 42, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 позволява на Комисията да определи специални случаи, от които ще произтича право на установяване на референтни количества за определени земеделски производители, намиращи се в ситуации, които частично или цялостно са им попречили да получат преки плащания по време на референтния период. Следователно е подходящо да се изброят тези специални случаи, като се предоставят правила, с цел да се избегне кумулирането на ползи от отделното разпределяне на права на плащане от различни места на един и същи земеделски производител, без да се взема предвид възможността Комисията да добави и други случаи, когато това се налага. Нещо повече, на държавите-членки трябва да бъде предоставена гъвкавостта да установяват референтната стойност, която ще се разпределя.

(14)

Когато една държава-членка, в съответствие с националното си законодателство или в съответствие с добре установени обичайни практики, включи в дефиницията на дългосрочно отдаване под аренда отдаването под аренда за петгодишен период, е подходящо на държавата-членка да ѝ бъде разрешено да прилага този по-кратък период, когато това се налага.

(15)

Поради факта, че премиите за млечни продукти и допълнителните плащания ще бъдат включени в схемата за единно плащане на базата на референтен период, различен от този, предвиден в член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за целите на установяването на референтната сума, е подходящо да се вземе предвид това, че земеделските производители, които произвеждат мляко, ще се окажат в ситуация, предвидена в член 40 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на отдаващи под аренда, поради тази ситуация, своето индивидуално референтно количество или част от него, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1788/2003, по време на дванадесетмесечния период, който приключва на 31 март на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

(16)

В случаите, в които даден земеделски производител се пенсионира или почине и прехвърли стопанството си или на част от него на член от семейството или на наследник, който възнамерява да продължи да се занимава със селско стопанство в същото това стопанство, е подходящо да се гарантира, че прехвърлянето на стопанството или на част от него в рамките на едно семейство може да се осъществи лесно, по-специално, когато прехвърлената земя е била отдадена под аренда на трето лице по време на референтния период, без да се пречи на възможността наследникът да продължи да се занимава със селско стопанство.

(17)

Земеделските производители, направили инвестиции, пораждащи потенциално повишение на сумата на преките плащания, които биха им били отпуснати, ако не беше въведена схемата за единно плащане, трябва също да се възползват от разпределението на права на плащане. Трябва да се предвидят специфични правила за изчисляване на правата за плащане в случай, че земеделският производител вече притежава права на плащане или пък не разполага с хектари. При същите обстоятелства земеделските производители — които са закупили или са наели земя или са участвали в национални програми за преориентиране на производството, за което биха могли да бъдат отпуснати помощи по силата на схемата за единно плащане по време на референтния период — може да се окаже, че не притежават права на плащане, докато са придобили земя или са участвали в подобни програми с цел да упражняват селскостопански дейности, които в бъдеще все още биха могли да се възползват от определени преки плащания. Следователно е подходящо също така да се предвиди определянето на права на плащане и в тези случаи.

(18)

За по-доброто администриране на схемата, е подходящо да се предвидят правила в случай на прехвърляния на права на плащане.

(19)

Член 46 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че една държава-членка може да вземе решение, че правата за плащане могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същ регион. С цел да се избегнат практически проблеми, трябва да бъдат предвидени специфични правила за стопанства, които са разположени върху два или повече региона.

(20)

Член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че всичката земя, която е била използвана за производството на фураж по време на референтния период трябва да бъде включена при изчисляването на правата на плащане. С цел да се улесни задачата на националните администрации при установяването на броя на хектарите, които са били използвани за производството на фураж, е подходящо да им се даде възможност да отчетат броя на хектарите за фураж, за които в молбата за получаване на подпомагане за площи е декларирано, че са били използвани за производството на фураж преди въвеждането на схемата за единно плащане, като в същото време на земеделския производител се дава възможност да докаже, че по време на референтния период площта, която е била използвана за производството на фураж, е била по-ниска.

(21)

Член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 позволява производството на коноп при определени условия. Необходимо е да се установи списък с допустими за подпомагане сортове, както и да се осигури сертифицирането на същите тези сортове.

(22)

Следва да бъдат предвидени специфични правила за изчисляването на животинската единица, когато става дума за установяването на права на плащане, които са обект на специални условия, като се вземе предвид съществуващата таблица за превръщане, която е предвидена в сектора на говеждото и телешкото месо.

(23)

Необходими са също така специфични правила, за да се улесни установяването на права на плащане, когато става въпрос за очакваното отделяне на помощта от производството в млечния сектор.

(24)

В съответствие с член 54 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 всички права на земи под угар, които са съпроводени от хектари, които са допустими за получаване на права на земи под угар, дават право за получаване на сумата, която е фиксирана от правото на земи под угар. Минималният период, за който земята трябва да бъде под угар, трябва да се простира поне върху един цикъл на отглеждане на полски култури. Въпреки това, с цел да се вземат предвид определени специфични обстоятелства, трябва да бъде дадена възможност земите под угар да се използват преди изтичането на минималния период на оставяне на земи под угар. Трябва да бъдат установени също така разпоредби относно опазването на околната среда и поддържането и използването на площите под угар.

(25)

Когато една държава-членка вземе решение да се възползва от възможността за прилагане на схемата за единно плащане на регионален принцип, следва да бъдат установени специфични разпоредби с цел да се улесни изчисляването на регионалните референтни количества за стопанствата, които са разположени върху два или повече региона, както и с цел да се гарантира пълното разпределение на регионалната сума по време на първата година от прилагането на схемата. Някои от разпоредбите, предвидени в същия този регламент, а именно тези за установяване на националния резерв, първичното разпределение на правата за плащане и прехвърлянето на същите тези права на плащане, трябва да бъдат коригирани, за да се направят приложими към един регионален модел.

(26)

Член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 позволява на държавите-членки, в рамките на едно бюджетно ограничение, да предвидят допълнителни плащания за определени видове селскостопански практики, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, или за повишаване на качеството и подобряване на предлагането на пазара на селскостопански продукти. Следователно е необходимо да се дефинира кои земеделски производители следва да бъдат обхванати, как това плащане трябва да бъде съвместимо с вече съществуващите мерки по силата на развитието на селските райони и да се дефинира кои видове селскостопански практики трябва да се покриват от тази мярка.

(27)

Член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 предвижда, че държавите-членки следва да дефинират регионите в съответствие с обективни критерии, а член 59 от този регламент предвижда, че държавите-членки могат да решат да прилагат схемата за единно плащане на регионален принцип в надлежно обосновани случаи и в съответствие с обективни критерии. Следователно е подходящо да се предвиди подаването на информация за всички необходими данни и информация, за да могат да преминат към оценка на тези критерии.

(28)

С цел да се направи оценка на прилагането на схемата за единно плащане, е подходящо да се установят условията и крайните срокове за обмяната на информация между Комисията и държавите-членки и за подаване на информация до Комисията за областите, за които са били отпуснати помощи на национално, и според случая, на регионално равнище.

(29)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 2

Дефиниции

За целите на дял III от Регламент (ЕО) №1782/2003 се прилагат следните дефиниции:

а)

„селскостопанска площ“ означава общата площ, която е заета от обработваема земя, постоянни пасища или трайни насаждения;

б)

„обработваема земя“ означава „обработваема земя“, по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията (2);

в)

„трайни насаждения“ означава култури, за които не се предвижда ротация, различни от постоянните пасища, които заемат земята за период от пет или повече години и дават добиви повече от веднъж, включително междинна продукция, както е описано в приложение I, точка (Ж/05) към Решение 2000/115/ЕО на Комисията (3), с изключение на многогодишните култури и междинната продукция от такива многогодишни култури;

г)

„многогодишни култури“ означава култури от следните продукти:

Код по комбинираната номенклатура

 

0709 10 00

Артишок (ангинарии)

0709 20 00

Аспарагус (аспержи)

0709 90 90

Жив плет (други)

0810 20

Малини, къпини, черници и кръстоска между малина и къпина

0810 30

Френско грозде, касис и цариградско грозде

0810 40

Червени боровинки, черни боровинки и други плодове от семейство Vaccinium

ex 0602 90 41

Горски растения с кратък живот (Горски: други)

ex 0602 90 51

Многогодишни растения (Miscanthus sinensis)

ex 1214 90 90

Червена канарена трева (Philaris arundicea)

д)

„постоянно пасище“ означава „постоянно пасище“ по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията;

е)

„ливада“ означава обработваема земя, която се използва за производството на трева (независимо дали изкуствено засята или естествено растяща); за целите на член 61 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 ливадите също включват постоянните пасища;

ж)

„продажба“ означава продажба или всякакво друго окончателно прехвърляне на собственост върху земя или съответни права на плащане. Дефиницията не включва продажбата на земя, когато земята се прехвърля на публични институции и/или се използва в публичен интерес и прехвърлянето се извършва с цели, различни от селскостопанско използване;

з)

„отдаване под аренда“ означава отдаване под аренда или други подобни видове временни прехвърляния;

и)

„прехвърляне или продажба, или отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята“ означава продажба или отдаване под аренда на права на плащане, заедно със, съответно, продажба или отдаването под аренда на съответстващия им брой хектари земя, допусната за подпомагане, по смисъла на член 44, параграф 2, които са притежание на този, който прехвърля правата на плащане.

В случай, че става дума за отдаване под аренда, правата на плащане и хектарите са дадени под аренда за един и същ период от време.

Когато всички права на плащане, които са обект на специалните условия, предвидени в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, бъдат прехвърлени, това се счита за случай на прехвърляне на правата за плащане заедно със земята.

й)

„производствена единица“ означава поне една площ, която е дала право на преки плащания по време на референтния период, включително площ, която е била използвана за производството на фураж, по смисъла на член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или поне едно животно, което би дало право на преки плащания по време на референтния период, и когато това е приложимо, съпътствано от съответстващото право на премия;

к)

За целите на член 37, параграф 2 и член 42, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 „земеделски производители, които започват да се занимават със селскостопанска дейност“ означава физическо или юридическо лице, което не се е занимавало със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не е имало контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на новата селскостопанска дейност.

Когато става дума за юридическо лице, физическото лице или физическите лица, които контролират това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице.

Член 3

Изчисляване на стойността на единица права на плащане

1.   Правата на плащане се изчисляват до третия знак след десетичната запетая и се закръглят нагоре или надолу до втория знак след десетичната запетая. Ако изчислението дава резултат, който е точно по средата, сумата се закръгля нагоре до втория знак след десетичната запетая.

2.   Когато размерът на един парцел, който е деклариран в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или който е прехвърлен заедно със съответните права на плащане в съответствие с член 46, параграф 2 на горепосочения регламент, се равнява на част от хектара, въпросните права на плащане се декларират или прехвърлят заедно със земята при стойност, която е изчислена до размера на същата тази част. Останалата част от съответните права на плащане остава на разположение на земеделския производител при стойност, която съответно също се преизчислява.

ГЛАВА 2

НАЦИОНАЛЕН РЕЗЕРВ

Раздел 1

Установяване на националния резерв

Член 4

Намаления

1.   Намалението, предвидено в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се прилага за всички референтни количества след всички възможни намаления по силата на член 41, параграф 2 на този регламент и, където това е приложимо, след всички възможни намаления по силата на член 65, параграф 1 и член 70, параграф 2, втора алинея от този регламент.

2.   В случаите на прилагане на намалението, предвидено в член 42, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, стойността на единица от всички права на плащане, която е била установена към датата на прилагане на линейното намаление, се намалява пропорционално.

Член 5

Премии за млечни продукти и допълнителни плащания

1.   Процентът на намалението, който е бил фиксиран от държавите-членки в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се прилага през 2007 г. към сумите, получавани от премиите за млечни продукти и допълнителните плащания, които следва да бъдат включени в схемата за единно плащане.

2.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 62, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, да включи цялостно в схемата за единно плащане сумите, които се получават от премиите за млечни продукти и допълнителните плащания, то тя прилага процента на намаление, предвиден в параграф 1 от настоящия член за годината, през която е решила да се възползва от тази възможност. През следващите години въпросната държава-членка прилага намалението в рамките на увеличението на сумите, предвидени в член 95, параграф 2 и член 96, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 62, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, да включи частично в схемата за единно плащане сумите, които се получават от премиите за млечни продукти и допълнителните плащания, то тя прилага процента на намаление, предвиден в параграф 1 от настоящия член към съответните суми, които са били включени в схемата за единно плащане, за годината, през която държавата-членка е решила да се възползва от тази възможност, като взема предвид увеличението на сумите, предвидено в член 95, параграф 2 и член 96, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Раздел 2

Установяване на права на плащане от националния резерв

Член 6

Установяване на права на плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 42, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, земеделските производители могат да получат в съответствие с условията, предвидени в настоящия раздел и в съответствие с обективните критерии, предвидени от въпросната държава-членка, права на плащане от националния резерв.

2.   Когато един земеделски производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде молба за получаване на права на плащане от националния резерв, то той може да получи брой права на плащане не по-висок от броя на хектарите, които той държи (собствени или взети под аренда) по това време.

3.   Когато един земеделски производител, който притежава права на плащане, подаде молба за получаване на права на плащане от националния резерв, то той може да получи брой права на плащане не по-висок от броя на хектарите, които той държи и за които не притежава права на плащане.

Стойността на единица за всички права на плащане, които той вече притежава, може да бъде увеличена в рамките на ограниченията на регионалната средноаритметична величина, предвидена в параграф 4.

Член 42, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилага към правата за плащане, чиято единична стойност е била увеличена с повече от 20 % в съответствие с втора алинея от настоящия параграф.

4.   Средноаритметична величина за всеки регион се установява от държавата-членка на подходящо териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията. Тази величина се установява към определена дата, посочена от държавите-членки. Тя може да се преразглежда на всяка една година. Тя се основава на сумата на правата за плащане, които са били разпределени на земеделските производители във въпросния регион. Тя не трябва да се различава за различните сектори на производство.

5.   Стойността на всяко от правата на плащане, които са били получени в съответствие с параграфи 2 или 3 с изключение на параграф 3, втора алинея, се изчислява като се раздели референтното количество, установено от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на хектарите, който не бива да е по-висок от броя на хектарите, предвидени в параграф 2.

Член 7

Прилагане на член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в случай на по-малко хектари от броя на правата за плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, тя може по-специално да разпредели, по искане на земеделския производител и в съответствие с настоящия член, права на плащане на земеделските производители във въпросните територии, които са декларирали по-малко хектари от броя хектари, съответстващ на правата за плащане, които биха им били разпределени в съответствие с член 43 от въпросния регламент.

В този случай земеделският производител прехвърля на националния резерв всички права на плащане, които той притежава или които биха му били определени, освен права на земи под угар и права на плащане, които са предмет на специалните условия, предвидени в член 49 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Броят права на плащане, които са разпределени от националния резерв, е равен на броя на хектарите, които земеделският производител декларира.

3.   Периодът от пет години, предвиден в член 42, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се прилага или, когато това се налага, започва да се прилага отново за всички разпределени права на плащане.

4.   Стойността на единица за разпределените от националния резерв права на плащане се изчислява, като се раздели индивидуалното референтно количество на земеделския производител по броя на хектарите, които той декларира, намален с броя на хектарите, равен на притежаваните от него права на земи под угар. Не се прилага регионалната средна величина, предвидена в член 6, параграф 4.

5.   Параграфи 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за земеделски производители, декларирали по-малко от 50 % от общия брой хектари по смисъла на член 43, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, които те държат (собствени или отдадени под аренда) по времето на референтния период.

6.   Параграфи 1, 2, 3 и 4 не се прилагат за земеделски производители, декларирали по-малко хектари от броя на съответстващите на правата за плащане хектари, които биха им били разпределени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, поради факта, че те са прехвърлили тези хектари посредством продажба или отдаване под аренда.

7.   Съответният земеделски производител трябва да декларира всички хектари, които държи към момента на подаване на искането.

Раздел 3

Попълване на националния резерв

Член 8

Неизползвани права на плащане

1.   Без да се засяга член 34, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, неизползваните права на плащане се връщат в националния резерв на деня, след последния ден за модифициране на молбата по схемата за единно плащане в календарната година, през която изтича периодът, предвиден в член 42, параграф 8, втора алинея или в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

За целите на настоящия член „неизползвани права на плащане“ означава, че не е било отпуснато никакво плащане за това право за плащане през периода, предвиден в първа алинея. Права на плащане, за които е била подадена молба и са свързани с площта, определена по смисъла на член 2, точка 22 от Регламент (ЕО) № 795/2004 се считат за използвани.

2.   Правата на земите под угар и правата за плащане, които са съпроводени с разрешителни, предвидени в член 60 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато бъдат върнати в националния резерв, губят съпътстващото ги задължение или разрешително.

Член 9

Отчисления от продажбите на права на плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 46, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, въпросната държава-членка може да вземе решение, че в националния резерв ще се връщат също:

а)

в случай на продажба на права на плащане без земя в размер до 30 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане. Въпреки това през първите три години от прилагането на схемата за единно плащане процентът 30 % може да бъде заменен с 50 %

и/или

б)

в случай на продажба на права на плащане заедно със земята в размер до 10 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане;

и/или

в)

в случай на продажба на права на земи под угар в размер до 30 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане. Въпреки това през първите три години от прилагането на схемата за единно плащане процентът 30 % може да бъде заменен с 50 %;

и/или

г)

в случай на продажба на права на плащане заедно с цяло едно стопанство в размер до 5 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане и/или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане;

и/или

д)

в случай на продажба на права на плащане, с които е свързано разрешението, предвидено в член 60 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в размер до 10 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане.

В случай на продажба на права на плащане с или без земята на земеделски производител, който започва селскостопанска дейност, и в случай на наследяване или предварително наследяване на права на плащане, няма да се прилага никакво отчисление.

2.   Когато се фиксират процентите, предвидени в параграф 1, всяка държава-членка може да предвиди различни проценти в рамките на всеки един от случаите, предвидени в параграф 1, букви а) до д), в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегне изкривяване на пазара и конкуренцията.

Член 10

Клауза за неочаквани приходи

1.   В случаите, предвидени в член 42, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в националния резерв се връща, както следва:

а)

в случай на продажба до 90 % от референтната сума, установена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за продавача в зависимост от производствените единици и хектарите на стопанството или на частта от него, които биват прехвърлени;

б)

в случай на отдаване под аренда за период от шест години до 50 % от референтната сума, установена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за арендодателя в зависимост от производствените единици и хектарите на прехвърленото стопанство или на частта от него;

в)

в случай на отдаване под аренда за период по-дълъг от шест години 5 % за всяка година след периода от шест години, но съответстващи на не повече от 20 % от референтната сума, установена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за арендодателя в зависимост от производствените единици и хектарите на прехвърленото стопанство или на частта от него.

2.   Правата за плащане, които следва да бъдат установени за продавача или за арендодателя, се изчисляват в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на базата на оставащите референтна сума и хектарите.

3.   Параграф 1 не се прилага в случаите, в които в рамките на една година от продажбата или отдаването под аренда, но не по-късно от 30 април 2004 г., продавачът или арендодателят са закупили или са наели за шест или повече години друго стопанство или част от такова. В такъв случай продавачът или арендодателят запазват определен брой права на плащане, който се равнява най-малко на броя на правата за плащане, които земеделският производител може да използва за новото си стопанство, по силата на член 44 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   Параграф 1 не се прилага в случаите, в които земеделският производител докаже, по начин, удовлетворяващ държавата-членка, че стойността на продажбата или отдаването под аренда отговаря на стойността на стопанството или, когато става дума за частично прехвърляне на частта от стопанството, за която той не разполага с права на плащане.

Раздел 4

Администриране на регионално равнище

Член 11

Регионални резерви

1.   Държавите-членки могат да администрират националния резерв на регионално равнище.

В този случай държавите-членки могат да разпределят, изцяло или частично, количествата или сумите, които са останали свободни на национално равнище, в съответствие с членове 4, 5, 8, 9 и 10.

2.   Сумите, които са разпределени на всяко регионално равнище, могат да се считат за разполагаеми за преразпределение само в рамките на въпросния регион, освен в случаите, предвидени в член 42, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или, в съответствие с решението на държавата-членка, при прилагане на член 42, параграф 3 от въпросния регламент.

ГЛАВА 3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВА НА ПЛАЩАНЕ

Раздел 1

Първоначално разпределение на права на плащане

Член 12

Молби

1.   С начало календарната година, която предхожда първата година от прилагането на схемата за единно плащане, държавите-членки могат да преминат към идентификация на земеделските производители, които са допуснати за подпомагане, предвидени в член 33 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и към временно установяване на сумите и броя на хектарите, както е предвидено съответно в член 34, параграф 1, букви а) и б) от същия регламент, както и към предварителна проверка на условията, предвидени в параграф 5 от настоящия член.

2.   За временното установяване на правата за плащане държавите-членки могат да изпратят формуляра за подаване на молби, предвиден в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, до дата, фиксирана от самите държави-членки, но не по-късно от 15 април на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, до земеделските производители, посочени в член 33, параграф 1, буква а) от въпросния регламент или, когато това се налага, до земеделските производители, определени в съответствие с параграф 1 от настоящия член. В този случай и до същата дата земеделските производители, които не попадат в обхвата на член 33, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, подават молби, за да установят своите права на плащане.

3.   Когато една държава-членка не се възползва от възможността, предвидена в параграф 2, то тази държава-членка изпраща формуляра за молби, предвиден в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, до дата, фиксирана от самите държави-членки, но не по-късно от един месец преди крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане.

4.   Окончателното установяване на правата за плащане, които следва да бъдат разпределени по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, е обвързано с подаването на молба по схемата за единно плащане в съответствие с член 34, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Преди окончателното установяване не са възможни никакви прехвърляния на права на плащане.

5.   Кандидатстващият земеделски производител доказва, по удовлетворителен за държавата-членка начин, че към датата на подаване на молбата за получаване на права на плащане, той е земеделският производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

6.   Всяка една държава-членка може да вземе решение да установи един минимален размер за едно стопанство, за което може да бъде поискано установяването на права на плащане. Въпреки това минималният размер не може да бъде по-голям от 0,3 хектара.

Не се установява минимален размер за правата на плащане, за които има специални условия, както е предвидено в членове 47 до 50 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

7.   Всяка една държава-членка може да вземе решение, че молбата за окончателно установяване на правата за плащане, както е предвидено в параграф 4, може да се подава по същото време като молбата по схемата на единно плащане.

Раздел 2

Разпределение на права на плащане извън националния резерв

Член 13

Наследяване или предварително наследяване

1.   В случаите, предвидени в член 33, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, земеделският производител, който е получил стопанството или част от стопанството, заявява от свое име правата за плащане, които следва да бъдат изчислени за стопанството или за частта от стопанството, която той е получил.

Броят и стойността на правата за плащане се установяват на базата на референтната сума и броя на хектарите, които се отнасят до наследените производствени единици.

2.   В случай на отменимо предварително наследство, условията на което обаче могат да бъдат променени, достъпът до схемата за единно плащане се дава само веднъж на посочения наследник към датата на подаване на молба за получаване на плащания по схемата за единно плащане.

Наследяването при наличието на договор за отдаване под аренда или наследяването или предварителното наследяване от земеделски производител, който е физическо лице и е бил, през референтния период, арендатор на стопанството или на част от него, което би дало право на получаване на права на плащане, се третира като наследяване на стопанството.

3.   В случаите, в които даден земеделски производител, предвиден в параграф 1, вече има право да получи права на плащане, броят и стойността на неговите права на плащане се установяват на базата на, съответно, общия размер на референтните суми и общия брой на хектарите, които се отнасят до първоначалното му стопанство и наследените производствени единици.

4.   В случаите, в които даден земеделски производител, предвиден в параграф 1, отговаря на условията за прилагането на два или повече от членовете от 19 до 23 от настоящия регламент или член 37, параграф 2; член 40; член 42, параграфи 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 той получава определен брой права на плащане не по-висок от най-високия брой от наследените от него хектари и тези, които той е декларирал по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане и чиято стойност е най-високата стойност, която той може да получи при отделното прилагане на всеки от членовете, на чиито условия той отговаря.

5.   За целите на член 33, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на настоящия регламент, следва да се използват дефинициите за „наследство“ и „предварително наследяване“, които са записани в националното законодателство.

Член 14

Промени в правния статут или наименованието

1.   За целите на член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в случай на промяна в правния статут или наименованието, земеделският производител има достъп до схемата за единно плащане при същите условия като земеделският производител, който първоначално е управлявал стопанството в рамките на ограничението на правата за плащане, които следва да бъдат разпределени за първоначалното стопанство при следните условия:

а)

броят и стойността на неговите права на плащане са установени на базата на референтната сума и броя на хектарите, които се отнасят до първоначалното стопанство;

б)

в случай на промяна на правния статут на едно юридическо лице или когато едно физическо лице стане юридическо лице, или когато едно юридическо лице премине във физическо лице, земеделският производител, който управлява новото стопанство, трябва да бъде земеделският производител, който е контролирал първоначалното стопанство в смисъл на управление, ползи и финансови рискове.

2.   Когато случаите, предвидени в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, настъпят в периода между 1 януари и датата на подаване на молбата по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, се прилага параграф 1 от настоящия член.

Член 15

Сливания и разделяния

1.   За целите на член 33, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 „сливане“ означава сливането на двама или повече отделни земеделски производители, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в един нов земеделски производител, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, който се контролира с оглед на управление, ползи и финансови рискове от земеделските производители, които първоначално са управлявали стопанствата, или от един от тях.

Броят и стойността на правата за плащане се установяват въз основа на референтната сума и броя на хектарите, които се отнасят до първоначалните стопанства.

2.   За целите на член 33, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1782/2003 „разделяне“ означава разделянето на един земеделски производител, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на поне двама отделни земеделски производители, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, от които поне един продължава да се контролира с оглед на управление, ползи и финансови рискове от поне едно от физическите или юридически лица, които първоначално са управлявали стопанството, или разделянето на един земеделски производител, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на поне един нов отделен земеделски производител, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, като в този случай другият земеделски производител продължава да бъде контролиран с оглед на управление, ползи и финансови рискове от земеделския производител, който първоначално е управлявал стопанството.

Броят и стойността на правата за плащане се установяват на базата на референтната сума и броя на хектарите, които се отнасят до прехвърлените производствени единици от първоначалното стопанство.

3.   Когато случаите, предвидени в член 33, параграф 3, алинеи първа или втора от Регламент (ЕО) № 1782/2003, настъпят в периода между 1 януари и датата на подаване на молбата по време на първата година от прилагането на схемата на единно плащане, се прилагат съответно параграфи 1 или 2 от настоящия член.

Член 16

Случаи на затруднения

1.   В случаите, предвидени в член 40, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато срокът на агроекологичните ангажименти, предвидени в същия член, изтича след последната дата за подаване на молби за получаване на плащания по схемата за единно плащане по време на първата година от прилагането й, държавата-членка установява, по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, референтните суми за всеки един заинтересован земеделски производител, в съответствие с член 40, параграфи 1, 2, 3 или 5, втора алинея от същия този регламент при условие, че се изключва възможността за всякакво двойно плащане по силата на тези агроекологични ангажименти.

Суми, които са в размер до 10 EUR за едно право за плащане или са по-малки от обща сума от 100 EUR за един земеделски производител, не се считат за двойно плащане.

Когато въпросната държава-членка не може да измени сумите, които следва да бъдат платени по силата на тези агроекологични ангажименти, заинтересованите земеделски производители могат да:

а)

получат намалена референтна сума и да подадат молби по силата на програма, която следва да бъде създадена от държавата-членка, в съответствие с член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, след като изтече крайният срок на агроекологичните ангажименти, така че да се коригират техните права на плащане до определена дата, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка, но не по-късно от последната дата, на която могат да се подават молби по схемата за единно плащане за следващата година

или алтернативно:

б)

получат пълните референтни суми при условие, че те самите приемат да изменят сумите, които следва да им бъдат платени по силата на тези агроекологични ангажименти.

2.   В случаите, предвидени в член 40, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, земеделският производител следва да получи права на плащане, броят на които се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегне изкривяване на пазара и конкуренцията, на броя на хектарите, който обаче не трябва да е по-висок от броя на хектарите, които въпросният производител е декларирал по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

Член 17

Частна договорна клауза в случай на продажба

1.   Когато един договор за продажба, който е бил сключен или променен най-късно до последната дата за подаване на молба по схемата за единно плащане по време на първата година от прилагането й, предвижда, че цялото стопанство или част от стопанството е продадена, цялостно или частично, заедно с правата за плащане, които следва да бъдат установени в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по отношение на хектарите на прехвърленото стопанство или част от него, която е била прехвърлена, то тогава договорът за продажба се счита за прехвърляне на правата за плащане заедно със земята, по смисъла на член 46 от въпросния регламент, при условията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Член 42, параграф 9 и член 46, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилагат, когато това е необходимо, по отношение на правата за плащане, които следва да бъдат изчислени на базата на производствените единици и хектарите, които са били предмет на договора.

3.   Продавачът подава молба за установяване на права на плащане в съответствие с член 12, като приложи към молбата си и копие от договора за продажба и като посочи броя на производствените единици и хектарите, за които той възнамерява да прехвърли правата за плащане.

Всяка една държава-членка може да позволи на купувача да подаде молбата от името на продавача и с изричното разрешение на продавача за установяване на правата за плащане в съответствие с член 12. В този случай държавата-членка проверява дали продавачът отговаря на критериите за допустимост, предвидени в член 33 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и по-специално на условието, предвидено в член 12, параграф 5 от настоящия регламент.

4.   Купувачът подава молба за плащане по схемата за единно плащане в съответствие с член 12, като приложи към молбата си и копие от договора за продажба.

5.   Всяка една държава-членка може да изисква молбите на купувача и на продавача да бъдат подадени заедно или молбата на продавача да съдържа позовавания на молбата на купувача.

Раздел 3

Разпределение на права на плащане в рамките на националния резерв

Член 18

Общи разпоредби за земеделски производители в специфична ситуация

1.   За целите на член 42, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 „земеделски производители в специфична ситуация“ означава земеделските производители, предвидени в членове 19 до 23 от настоящия регламент.

2.   В случаите, в които даден земеделски производител в специфична ситуация отговаря на условията за прилагането на два или повече от членовете от 19 до 23 на настоящия регламент или член 37, параграф 2; член 40; член 42, параграфи 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, той получава определен брой права на плащане не по-висок от броя хектари, които той е декларирал по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане и чиято стойност следва да бъде най-високата стойност, която той може да получи, като прилага поотделно всеки един от членовете, за чието прилагане той отговаря на условията.

3.   Член 6 не се прилага по отношение на земеделските производители в специфична ситуация с изключение на член 6, параграф 3, трета алинея.

4.   Когато срокът на арендата, предвидена в членове 20 до 22, или на програмите, предвидени в член 23, изтича след крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане през първата година от прилагането й, въпросният земеделски производител може да подаде молба за установяване на неговите права на плащане, след изтичане срока на договора за отдаване под аренда или на програмата, до определена дата, която следва да бъде фиксирана от държавите-членки, но не по-късно от крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане за следващата година.

5.   Когато в съответствие с техните национални законодателства или добре установени обичайни практики дефиницията за дългосрочно отдаване под аренда включва също така отдаване под аренда за срок от пет години, държавите-членки могат да вземат решение да прилагат членове 20, 21 и 22 за тези случаи на отдаване под аренда.

Член 19

Млекопроизводители

За целите на установяването на референтната сума на даден млекопроизводител, който се намира в ситуацията, предвидена в член 40 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и поради тази ситуация отдава под аренда своето индивидуално референтно количество или част от него в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) 1788/2003 по време на дванадесетмесечния период, който приключва на 31 март от първата година от прилагането на схемата за единно плащане по отношение на премиите за млечни продукти и допълнителните плащания, то тогава това индивидуално референтно количество се счита за налично в стопанството на този млекопроизводител за тази календарна година.

Член 20

Прехвърляне на отдадена под аренда земя

1.   Земеделски производител, който, по силата на безвъзмездно прехвърляне или на договор за отдаване под аренда за срок от шест или повече години или по силата на наследяване или предварително наследяване, е получил дадено стопанство или част от стопанство, което е било отдадено под аренда на трето лице по време на референтния период от земеделски производител, който се е пенсионирал или е починал преди датата на подаване на молба по схемата на единно плащане по време на първата година от прилагането й, получава права на плащане, чийто брой се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на хектарите на стопанството или частта от стопанството, които земеделският производител е получил.

2.   За земеделски производител, предвиден в параграф 1, ще се счита всяко лице, което може да получи едно стопанство или част от стопанство, предвидени в параграф 1, по силата на наследяване или предварително наследяване.

Член 21

Инвестиции

1.   Земеделски производител, който е направил инвестиции в производствен капацитет или е закупил земя в съответствие с условията, предвидени в параграфи 2 до 6, в срок най-късно до 29 септември 2003 г. получава права на плащане, които са изчислени като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на определен брой хектари, който не надвишава броя на хектарите, които земеделският производител е закупил.

2.   Инвестициите трябва да бъдат предвидени в план или програма, чието прилагане вече е започнало най-късно към 29 септември 2003 г. Този план или тази програма се съобщават от страна на земеделския производител на компетентните органи в държавата-членка.

Когато не съществува писмен план или писмена програма, държавите-членки могат да вземат предвид други обективни доказателства за такава инвестиция.

3.   Увеличаването на производствения капацитет засяга само тези сектори, за които определено пряко плащане, от изброените в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1782/2003, би било отпуснато по време на референтния период, като се вземат предвид възможностите, предвидени в членове 66 до 70 на същия регламент.

Закупуването на земя засяга само закупуването на допустима за подпомагане земя по смисъла на член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

При всички случаи частта на увеличението на производствения капацитет и/или закупуването на земя, за която земеделският производител вече има право да му бъдат разпределени права на плащане и/или референтни суми за референтния период, не се взима предвид за прилагането на настоящия член.

4.   Дългосрочното отдаване под аренда за шест или повече години, което е започнало в срок най-късно до 29 септември 2003 г., се счита за закупуване на земя, за целите на прилагането на параграф 1.

5.   Когато даден земеделски производител вече притежава права на плащане, в случай на продажба или на дългосрочно отдаване под аренда броят на правата за плащане се изчислява на базата на закупените или наетите хектари, а когато става въпрос за инвестиции, общата стойност на съществуващите права на плащане може да бъде увеличена в рамките на ограничението на референтната сума, предвидена в параграф 1.

6.   Когато даден земеделски производител не притежава хектари или не притежава каквито и да било права на плащане, броят на неговите права на плащане се изчислява като се раздели референтната сума, предвидена в параграф 1, на стойността на единица, която не трябва да бъде по-висока от 5 000 EUR.

Стойността на всяко едно право на плащане е равна на тази стойност за единица.

Правата за плащане са предмет на условията, предвидени в член 49 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Размерът на селскостопанската дейност от 50 %, предвиден в от същия този член, параграф 2 се установява от държавата-членка в съответствие с обективни критерии.

Член 22

Отдаване под аренда и закупуване на отдадена под аренда земя

1.   Земеделски производител, който в периода между края на референтния период и най-късно до 29 септември 2003 г. е отдавал под аренда за срок от шест или повече години своето стопанство или част от него и който не може да промени условията в договора за отдаване под аренда, получава права на плащане, които се изчисляват, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта конкуренцията, на определен брой хектари, който не надвишава броя на хектарите, които земеделският производител е отдавал под аренда.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на всеки земеделски производител, който по време на референтния период или преди това, или най-късно до 29 септември 2003 г., е закупил дадено стопанство или част от стопанство и чиято земя е била отдадена под аренда по време на референтния период, и който е имал намерението да започне или да разшири селскостопанската си дейност в рамките на една година след изтичането на срока на договора за отдаване под аренда.

Член 23

Пренасочване на производството

1.   Земеделски производител, който по време на референтния период и най-късно до 29 септември 2003 г., е участвал в национални програми за преориентация на производството към продукти, за които биха могли да се отпускат плащания по схемата за единно плащане, като например, по-специално, програми за пренасочване на производството, получава права на плащане, които се изчисляват, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегне нарушаване на пазара и в областта на конкуренцията, на определен брой хектари, който не надвишава броя на хектарите, които земеделският производител е декларирал по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.   Параграф 1 се прилага и по отношение на земеделски производители, които по време на референтния период, но най-късно до 29 септември 2003 г., са спрели да произвеждат мляко и са се пренасочили към каквото и да било друго производство в някой от секторите, предвидени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1782/2003.

ГЛАВА 4

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Деклариране и прехвърляне на права на плащане

Член 24

Деклариране и използване на права на плащане

1.   Правата на плащане могат да бъдат декларирани за плащане само веднъж в годината от земеделския производител, който ги притежава, в срок най-късно до крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане.

2.   Държавите-членки фиксират началото на десетмесечния период, предвиден в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за всеки отделен земеделски производител на една единствена дата в рамките на периода, който следва да бъде определен между 1 септември на календарната година, предхождаща годината на подаване на молби по схемата за единно плащане, и 30 април на следващата календарна година, или да оставят на земеделския производител сам да избере дата в рамките на фиксирания период.

Член 25

Прехвърляния на права на плащане

1.   Правата за плащане могат да се прехвърлят по всяко време на годината.

2.   Лицето, което прехвърля правата за плащане, информира компетентните органи на държавата-членка за прехвърлянето в рамките на срок, установен от държавата-членка.

3.   Всяка една държава-членка може да изисква лицето, което прехвърля правата за плащане, да съобщава за прехвърлянето на компетентните органи на държавата-членка, където ще се извърши то, в рамките на срок, установен от същата тази държава-членка, но не по-рано от шест седмици преди извършването на прехвърлянето и като се взема предвид крайната дата за подаване на молбите по схемата за единно плащане. Прехвърлянето се извършва шест седмици след деня на съобщаването освен ако компетентният орган има възражения срещу прехвърлянето и в рамките на този период уведоми за това прехвърлящото правата лице. Компетентните органи могат да възразят срещу прехвърлянето само ако последното не е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на настоящия регламент.

Член 26

Регионални ограничения

1.   Когато дадена държава-членка реши да се възползва от възможността, предвидена в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки дефинират регионите на подходящото териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията.

2.   Държавата-членка дефинира регионите, предвидени в параграф 1 в срок най-късно до един месец преди датата на започване на десетмесечния период, предвиден в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Земеделски производител, чието стопанство е разположено във въпросния регион, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този регион своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, които той е декларирал по време на първата година от прилагането на възможността, предвидена в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Земеделски производител, чието стопанство се намира частично във въпросния регион, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този регион своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, намиращи се в рамките на този регион и декларирани от него по време на първата година от прилагането на тази възможност.

3.   Ограничаването на прехвърлянето на правата за плащане, предвидено в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, не се прилага в случай на наследяване или предварително наследяване на права на плащане без съответстващите им хектари, които са допустими за подпомагане.

4.   Всяка една държава-членка може да вземе решение да прилага ограничението на прехвърлянето на правата за плащане, предвидено в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 само по отношение на права на плащане за земи под угар.

Член 27

Частна договорна клауза в случай на отдаване под аренда

1.   При условията, предвидени в параграфи 2 и 3, клауза в договор за отдаване под аренда, която предвижда прехвърлянето на определен брой права на плащане, не по-голям от броя на отдадените под аренда хектари, се счита за отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята, по смисъла на член 46 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в случаите когато:

а)

даден земеделски производител е отдал под аренда на друг земеделски производител своето стопанство или част от него не по-късно от датата за подаване на молбите по схемата за единно плащане по време на първата година от прилагането ѝ,

б)

срокът на действие на договора за отдаване под аренда изтича след последната дата на подаване на молбите по схемата за единно плащане

и

в)

въпросният земеделски производител вземе решение да отдаде под аренда своите права на плащане на земеделския производител, на когото е отдал под аренда своето стопанство или част от него.

2.   Арендодателят подава молба за установяване на неговите права на плащане в съответствие с член 12, като прилага към молбата си и копие от договора за отдаване под аренда и като посочи броя на хектарите, за които той предвижда да отдава под аренда правата за плащане. Когато това е необходимо, прилага се член 42, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Арендаторът подава молба за получаване на плащане по схемата за единно плащане в съответствие с член 12, като приложи към молбата си копие от договора за отдаване под аренда.

4.   Държавите-членки могат да изискват молбите на арендатора и на арендодателя да се подават заедно или молбата на втория да съдържа позовавания на молбата на първия.

Раздел 2

Други специфични разпоредби

Член 28

Земя, използвана за производството на фураж

За целите на член 43, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 всяка една държава-членка може да вземе решение да използва данните за площите, на които земеделският производител е отглеждал фураж и които той е декларирал в своята молба за помощи за площ за 2004 г. или през годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане, освен ако земеделският производител не докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че площите, на които той е отглеждал фураж през референтния период, са били по-малки.

Член 29

Производство на коноп

За целите на член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 плащанията за площи за производство на коноп се извършват при условие, че се използват семена от сортовете, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 795/2004, във варианта, приложим за годината, по отношение на която е било предоставено плащане. Когато става дума за производство на коноп за влакно, семената трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета (4) и по-специално член 12 от нея.

Член 30

Права на плащане, които са предмет на специални условия

1.   За целите на изчисляването на селскостопанската дейност, изразена в животински единици (ЖЕ), предвидени в член 49, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, таблицата за превръщане, предвидена в член 131, параграф 2, буква а) от въпросния регламент, се прилага към броя на животните, за които по време на референтния период са били отпуснати преки плащания, предвидени в приложение VI към въпросния регламент.

2.   Мъжките и женските животни от рода на едрия рогат добитък, които са на възраст по-малко от шест месеца, се превръщат в животински единици, като се използва коефициент 0,2.

3.   С цел да се провери спазването на минималното изискване за селскостопанска дейност, изразена в животински единици в съответствие с параграф 1, държавите-членки определят броя на животните в съответствие с един от следните методи:

а)

държавите-членки изискват от всеки един производител да декларира броя на животинските единици във фермата си на базата на регистъра на фермите и до определена дата, която следва да бъде установена от тази държава-членка, но не по-късно от датата на плащането

и/или

б)

държавите-членки използват компютъризираната база данни, създадена в съответствие с Директива 92/102/ЕО на Съвета (5) и Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (6), за да определят броя на животинските единици при условие, че базата данни предлага задоволителна за държавата-членка адекватна сигурност по отношение на данните, които съдържа за целите на схемата за единно плащане.

4.   Минималното изискване за селскостопанска дейност се счита за изпълнено, когато броят на животинските единици достигне 50 % по време на определен период или към определени дати, които следва да бъдат установени от държавите-членки. Всички животни, които са били продадени или заклани по време на въпросната календарна година, се взимат предвид.

5.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да приложат член 29 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато става дума за производители, които поради необичайно нисък брой на животински единици през част от годината изкуствено създават условията, изисквани за спазването на минималната селскостопанска дейност.

Член 31

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 62, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1782/2003, през 2005 г. или, в случай на прилагане на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане:

а)

когато даден млекопроизводител е получил други преки плащания по време на референтния период:

ако той е притежавал хектари по време на референтния период, правата за плащане се изчисляват, в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на базата на хектарите, които по време на референтния период са давали право на тези преки плащания, включително площите, които са били използвани за производство на фураж;

ако той не е притежавал хектари по време на референтния период, той получава права на плащане при специални условия, изчислени в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1782/2003;

б)

в случаите когато даден млекопроизводител не е получавал други преки плащания по време на референтния период:

ако той притежава хектари, неговите права на плащане се изчисляват като се раздели сумата, предоставяна по силата на членове 95 и 96 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, на броя на хектарите, които той притежава през 2005 г., или в случай на прилагане на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — през първата година от прилагането на схемата за единно плащане;

ако той не притежава хектари, той получава права на плащане, при специални условия, изчислени в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 62, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, през 2006 г., се прилага член 50 от въпросния регламент.

ГЛАВА 5

ПЛОЩИ ПОД УГАР

Член 32

Условия за площи под угар

1.   Площите под угар трябва да останат такива за период, който започва най-късно на 15 януари и приключва най-рано на 31 август. Въпреки това държавите-членки установяват условията, при които производителите могат да получат разрешение от 15 юли да засяват семена, които са предназначени за реколта, която ще бъде пожъната през следващата година, както и условията, които трябва да бъдат спазени по отношение на използването им за пасища от 15 юли или, в случай на изключителни климатични условия, от 15 юни, в държавите-членки, където изкарването на животни на лятна паша на друго пасище се практикува традиционно.

2.   Държавите-членки прилагат подходящи мерки, съответстващи на специфичната ситуация на площите под угар, с цел да се осигури, че те се поддържат в добро селскостопанско и екологично състояние и че се опазва околната среда.

Такива мерки могат да включват изискването за зелена покривка. В този случай мерките следва да гарантират, че зелената покривка не може да бъде използвана за производство на семена и че не може да бъде използвана за селскостопански нужди преди 31 август или до следващия 15 януари, за да се произвеждат култури, които да се предлагат на пазара.

3.   Параграф 2 не се прилага по отношение на площите под угар или залесените площи по силата на членове 22, 23, 24 и 31 от Регламент (ЕО) 1257/1999 на Съвета (7) и като се вземат предвид целите за задължителното оставяне на земите под угар, където мерките, предвидени в параграф 2, се окаже, че са несъпоставими с изискванията за опазване на околната среда или изискванията на залесяването, предвидени в някой от тези членове.

Член 33

Размяна на допустима за подпомагане земя за земи под угар

За целите на прилагането на член 54, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 държавите-членки могат да правят дерогации от параграф 2, първа алинея от въпросния член само при следните условия или при възникване на една от следните ситуации:

а)

за площи, които са предмет на програма за преструктуриране, дефинирана като „промяна в структурата и/или в допустимата за подпомагане площ на едно стопанство, което е наложено от публичните органи на власт“,

б)

в случай на един или друг вид публична интервенция, в резултат на която земеделският производител е задължен да остави под угар част от площите си, които преди това са се считали за недопустими за подпомагане, с цел да може да продължи своята нормална селскостопанска дейност, а въпросната интервенция означава, че земята, която преди е била допустима за подпомагане, спира да бъде такава,

в)

когато земеделските производители са в състояние да дадат релевантни и обективни причини за замяната на недопустими за подпомагане площи срещу допустими за подпомагане такива в рамките на своето стопанство.

В тези случаи държавите-членки предприемат действия, с които да предотвратят всякакви чувствителни нараствания в общата площ, допустима за получаване на права на плащане на земите под угар. Това може по-специално да включва считането на преди това допустими за подпомагане площи за недопустими за подпомагане като превантивна мярка. Площите, които наскоро са декларирани като допустими за подпомагане, не трябва да надвишават тези, които също така наскоро са били декларирани за недопустими с повече от 5 %. Държавите-членки могат да предвидят система на предварително съобщаване и одобряване на такива замени.

Член 34

Биологично производство

1.   Изключението от изискването за оставяне на земи под угар, предвидено в член 55, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се прилага по отношение на брой хектари не по-голям от броя на права на плащане за земи под угар, които един земеделски производител е получил през първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.   В случай на прехвърляне на права на плащане за земи под угар параграф 1 не се прилага, при условие, че се спазва условието, предвидено в член 55, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

ГЛАВА 6

РЕГИОНАЛНО ПРИЛАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ ПО ИЗБОР

Раздел 1

Регионално прилагане

Член 35

Общи разпоредби

Когато една държава-членка използва възможностите, предвидени в член 58, параграф 1 и член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и освен ако друго не е предвидено от останалите разпоредби на настоящия раздел, се прилагат останалите разпоредби на настоящия регламент.

Член 36

Изчисляване на регионалните тавани

1.   Когато една държава-членка използва възможностите, предвидени в член 58, параграф 1 и член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в случай, че става дума за земеделски производители, чиито стопанства се намират частично във въпросния регион, и без да се засяга член 58, параграф 3 от въпросния регламент, регионалният таван се изчислява на базата на референтната сума, която съответства на производствените единици, които са дали правото на преки плащания по време на референтния период и които се намират във въпросния регион, или е в съответствие с обективни критерии, установени от държавата-членка.

2.   В случаите, предвидени в параграф 1, индивидуалната референтна сума, предвидена в член 59, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, е тази, която съответства на производствените единици, които са дали правото на преки плащания по време на референтния период и които се намират във въпросния регион, или е изчислена в съответствие с обективни критерии, установени от държавата-членка.

3.   Член 26, параграф 2 следва да се прилага mutatis mutandis.

Член 37

Установяване на националния резерв

Когато една държава-членка използва възможностите, предвидени в членове 58 и 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за целите на установяване на националния резерв, намалението, предвидено в член 42, параграф 1 от въпросния регламент се прилага по отношение на тавана, предвиден в приложение VIII към същия регламент, а когато това се налага, се коригира преди окончателното установяване на правата за плащане, както е предвидено в член 38, параграф 3 от въпросния регламент.

Член 38

Първоначално разпределение на правата за плащане

1.   За целите на член 59, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 държавите-членки установяват броя на допустимите за подпомагане хектари, предвидени в тези параграфи, включително ливадите, като се използва броят на хектарите, декларирани при установяването на правата за плащане по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да установяват броя на допустимите за подпомагане хектари, предвидени в член 59, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включително ливадите, като използват броя на хектарите, декларирани в молбите за получаване на помощ за площ за 2004 г. или за годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата на единно плащане. В случаите, когато броят на допустимите за подпомагане хектари, декларирани от земеделските производители по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, е по-нисък от броя на допустимите за подпомагане хектари, установен в съответствие с първа алинея, всяка една държава-членка може да преразпредели, цялостно или частично, сумите, които съответстват на хектарите, които не са били декларирани, като добавка към всяко едно от правата за плащане, разпределени по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане. Добавката се изчислява като се раздели въпросната сума на броя на разпределените права на плащане.

3.   Стойността и броят на правата за плащане, разпределени на базата на декларациите на земеделските производители за установяване на правата за плащане по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, са индикативни. Окончателните стойност и брой на правата за плащане се установяват в срок най-късно до 31 декември на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, след като са били извършени проверките в съответствие с Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията.

Член 39

Първоначално разпределение на правата на земи под угар

1.   За целите на член 63, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003 държавите-членки установяват процента за земите под угар, като използват наличните им данни за въпросните площи.

2.   Броят на хектарите, който съответства на правата за плащане на земи под угар, разпределени по време на първата година от прилагането на схемата на единно плащане, не трябва да се варират извън диапазон от повече от 5 % от средния брой хектари земи под угар по време на референтния период.

Когато диапазонът, предвиден в първия параграф бъде надвишен, то тогава броят на хектарите се коригира в срок най-късно до 1 август на първата година от прилагането на схемата за единно плащане. Въпреки това задължението относно земите под угар, което има връзка с новите права на плащане за земи под угар, се прилага по отношение на въпросния земеделски производител само след началото на следващата година.

Член 40

Прилагане на член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 в случай на по-малко хектари от броя на правата за плащане

Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и вземе решение да прилага член 7 от настоящия регламент за целите на разпределението на правата за плащане в съответствие със същия член 7, броят на правата за плащане, които са обвързани с разрешително, предвидено в член 60 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се равнява на първоначалния брой на правата за плащане с разрешение и когато това се налага, не надвишава броя на разпределените права на плащане.

Член 41

Установяване и прехвърляне на права на плащане заедно с разрешителни

1.   Когато една държава-членка използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, разрешителните, установени в съответствие с член 60 от въпросния регламент, са обвързани с всяко едно от отделните права на плащане, които се разпределят на въпросния земеделски производител.

2.   В случай, че броят на разрешителните е по-нисък от броя на правата за плащане, то тогава разрешителните са обвързани с правата за плащане, като се започне от тези, които са с най-висока стойност за единица. В случай на прехвърляне на права на плащане разрешителните, с които са свързани правата на плащане, се прехвърлят заедно с тях.

3.   Всяка една държава-членка може да разреши, по молба на даден земеделски производител, прехвърлянето на едно разрешително, свързано с права на плащане за земи под угар към права на плащане.

Член 42

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

1.   Когато една държава-членка, която използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, вземе решение да използва възможността, предвидена в член 62, първа алинея от въпросния регламент, през 2005 г. или, при прилагане на член 71 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по време на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, се прилагат съответно член 59, параграфи 2 и 3 от въпросния регламент.

2.   Когато даден земеделски производител няма хектари, той получава права на плащане съгласно специални условия и те се изчисляват в съответствие с член 48 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

3.   Когато една държава-членка, която използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, вземе решение да използва възможността, предвидена в член 62, първа алинея, през 2006 г. или през 2007 г., то тогава членове 48, 49 и 50 от въпросния регламент се прилагат mutatis mutandis.

Член 43

Площи под угар

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1782/2003, тя установява и подава като информация на земеделските производители процента на земите под угар, предвиден в член 63, параграф 2, трета алинея от въпросния регламент, в срок най-късно до 1 август на годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.   Когато става дума за земеделски производител, чието стопанство се намира частично в региона, засегнат от прилагането на член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, процентът на земите под угар се прилага по отношение на допустимата за подпомагане земя на земеделския производител, предвидена в член 63, параграф 2, втора алинея от въпросния регламент, която се намира в региона.

Член 44

Отчисление при продажбата на права на плащане

Когато една държава-членка, която използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, вземе решение да се възползва от възможността, предвидена в член 46, параграф 3 от въпросния регламент, процентите на намалението, които са предвидени в член 9 от настоящия регламент, се прилагат след приспадане от стойността на правата за плащане на отчисление, равно на регионалната стойност на единица, изчислена в съответствие с член 59, параграфи 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Член 45

Клауза за неочаквани приходи

Когато една държава-членка, която използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, вземе решение да се възползва от възможността, предвидена в член 42, параграф 9 от въпросния регламент, процентите на намалението, които са предвидени в член 10 от настоящия регламент, се прилагат по отношение на стойността на всяко едно от тези права на плащане и/или към еквивалентната сума, изразена в броя на правата за плащане, които следва да бъдат разпределени.

Член 46

Частна договорна клауза

Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, за целите на член 17 от настоящия регламент, референтните суми, изчислени за производствените единици, които са били прехвърлени, се взимат предвид за установяването на стойността на всички права на плащане на купувача.

Член 27 не се прилага.

Раздел 2

Прилагане по избор

Член 47

Превишаване на таваните

Когато сборът на сумите, които трябва да бъдат платени по всяка една от схемите, предвидени в членове 66 до 69, надвишава тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, сумата, която трябва да бъде платена, се намалява пропорционално за въпросната година.

Член 48

Прилагане на член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003

1.   Допълнителното плащане, предвидено в член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се отпуска без да се засягат член 37, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и правилата за неговото прилагане, при условие, че се спазват условията, предвидени в параграфи 2 до 6 от настоящия член.

2.   Плащането се отпуска само на земеделски производители по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, независимо дали те са подали молби по схемата за единно плащане, или — не или независимо от това дали притежават права на плащане.

3.   „В сектора или секторите, които са засегнати от задържането“ означава, че плащането може да бъде поискано, по принцип, от всички земеделски производители, които по времето на подаване на молбата за получаването на допълнителното плащане и при условията, предвидени в настоящия член, произвеждат някой от продуктите, обхванати от един или повече от секторите, предвидени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   В случай, че плащането покрива определени видове селскостопански дейности или мерки за повишаване на качеството и подобряване на предлагането на пазара, за които не са посочени определени видове продукция, или продукцията не се обхваща пряко от нито един сектор, плащането може да бъде отпуснато при условие, че се извършва задържане във всички сектори, предвидени в приложение VI към Регламент (ЕО) 1782/2003, и че в схемата участват само земеделските производител, които спадат към някой от тези сектори, предвидени в същото това приложение.

5.   В случай на прилагане на член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на регионално равнище задържането се изчислява на базата на компонента от плащанията във въпросните сектори на въпросния регион.

Държавите-членки дефинират региона на подходящото териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията.

6.   Въпросните държави-членки подават информация за подробностите, свързани с плащанията, които възнамеряват да отпускат, и по-специално условията за допустимост и засегнатите сектори, в срок най-късно до 1 август на годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

Всякакви промени в подадената информация, предвидена в първа алинея, се правят в срок най-късно 1 август на дадената година и се прилагат от следващата година. Всяка държава-членка незабавно подава информация до Комисията за всякакви промени, заедно с обективните критерии, които аргументират тези промени. Въпреки това нито една държава-членка не може да променя въпросните сектори, нито пък процента на задържане.

ГЛАВА 7

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 49

Регионализация

Когато една държава-членка реши да използва възможността, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, то тя съобщава на Комисията в срок най-късно до 1 август на годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане, заедно с аргументацията и обективните критерии, на базата на които е било взето решението да се прилага тази възможност, и когато това е необходимо, заедно с аргументация за прилагането на този член само в един определен регион или аргументи в полза на частичното разделение, предвидено в параграф 3 на въпросния член.

Член 50

Данни за плащанията

1.   Държавите-членки всяка година подават по електронен път информация до Комисията:

а)

в срок най-късно до 15 септември на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, а за последващите години — в срок най-късно до 31 август общия брой на молбите по схемата за единно плащане за текущата година заедно със съответстващото им общо количество права на плащане, които дават право на получаване на плащането и общия брой свързани с тях допустими за подпомагане хектари, както и общия сбор на сумите, които са останали в националния резерв;

б)

в срок най-късно до 15 септември окончателни данни за общия брой на молбите по схемата за единно плащане, които са били приети за предходната година, и съответстващата им сума на плащанията, които са били отпуснати, според случая, след прилагането на мерките, предвидени в членове 6, 10, 11, 24 и 25 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

2.   В случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане, както е предвидено в член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки предоставят на Комисията информацията, предвидена в параграф 1, букви а) и б) за всеки един от въпросните региони в срок най-късно до 1 август на първата година от прилагането на схемата за единно плащане, както и съответстващата част от тавана, установена в съответствие с член 58, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

За първата година от прилагането на схемата за единно плащане информацията, предвидена в параграф 1, буква а) се базира на индикативното разпределение на правата за плащане. Същата информация, но вече на базата на окончателното разпределение на правата за плащане, се предоставя на Комисията в срок най-късно до 1 март на следващата година.

ГЛАВА 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 51

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2005 г. с изключение на член 12, параграфи 1 и 2, които се прилагат от 1 януари 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 21/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(5)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 32.

(6)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.