03/ 55

BG

Официален вестник на Европейския съюз

113


32004R0709


L 111/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 709/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2004 година

за определяне на преходни мерки в лозаро-винарския сектор в резултат от присъединяването на Малта към Европейския съюз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 41, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Точка Б 1 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/199 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1) определя, че етикетирането на продукти, получени в Общността, може да бъде допълнено с обозначения при условия, които следва да бъдат определени, които при трапезните вина с географско указание и качествените вина, произведени в определен район, включват годината на производство и наименованието на един или повече сортове лози. Според тези разпоредби такива незадължителни обозначения могат да бъдат посочени само върху етикета на качествените вина, произведени в определен район, или трапезни вина с географско указание.

(2)

Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на някои лозаро-винарски продукти (2) съдържа разпоредби, които засягат обозначенията, които могат да се появят на етикета като година на реколтата и сортовете лози, използвани за производството на виното. Според тези разпоредби такива незадължителни обозначения може да бъдат показани само на етикетите на качествените вина, произведени в определен район, и трапезните вина с географско указание.

(3)

Малта произвежда и подготвя само трапезни вина от гроздова мъст и грозде, които са внос предимно от Италия, които сега се етикетират с обозначение за годината на реколтата и използвания сорт. Съгласно Регламенти (ЕО) № 1493/ 1999 и (ЕО) № 753/ 2002 от датата на присъединяване към Европейския съюз, Малта не може да посочва тези обозначения.

(4)

Тази промяна в етикетирането на вина, които произхождат от или са подготвени в Малта, може да доведе до значителни загуби за малтийските производители, тъй като потребителите са свикнали с етикетите, които се използват в момента и съдържат определена информация. С цел да се избегне каквото и да е объркване на малтийския пазар и да се създадат условия за плавен преход от ситуацията, която съществува в Малта, по отношение на разпоредбите за етикетиране в Общността, може да бъде предвидена временна дерогация от Регламенти (ЕО) № 1493/1999 и (ЕО) № 753/2002, за да може на етикетите на малтийските вина да продължи обозначаването на годината на реколтата и използваните сортове лози.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Независимо от първо и второ тире на точка Б 1, буква б) на приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, за вина, приготвени в или с произход от Малта, може до 30 април 2006 г. да бъдат указани на етикета годината на реколтата и наименованието на един или на няколко сорта използвани лози.

Член 2

Независимо от член 18 и член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 753/2002, за вина, приготвени или произхождащи от Малта, може до 30 април 2006 г. да бъдат указани на етикета годината на реколтата и наименованието на един или на няколко сорта използвани лози.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия влезе в сила и на датата, на която последният влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1795/2003 на Комисията (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 13).

(2)  ОВ L 118, 4.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 316/2004 (ОВ L 55, 24.2.2004 г., стр. 16).