02/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32004R0656


L 104/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 656/2004 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2004 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 752/93 относно разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета относно износа на паметници на културата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета за износ на паметници на културата (1), и по-специално член 7 от него,

след консултация с Консултативния комитет по паметници на културата,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 752/93 на Комисията от 30 март 1993 г. относно разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета за износа на паметници на културата (2), създаде разпоредби за модел на форма на лицензия за износ, която се прилага за паметници на културата, изброени в приложение към Регламент (ЕИО) № 3911/92. Все пак, тази форма не е съвместима с Ключовото изложение на Организацията на Обединените нации за търговски документи и на практика нейното използване създава някои проблеми.

(2)

Поради това се създава нов вид форма, която е съвместима с Ключовото изложение на Организацията на Обединените нации за търговски документи. Формата се придружава от обяснителни бележки, за да подпомогне заинтересованите страни да я попълват еднакво и правилно.

(3)

Регламент (ЕИО) № 752/93 предвижда формата да се попълва с механични или електронни средства или на ръка. Все пак, за да намалят административните разходи, държавите-членки, които желаят и имат необходимите технически средства могат да издават документа с електронни средства.

(4)

За да се гарантира, че издаващите власти получават лист 3 от формата, следва да се създаде клауза изходния митнически пункт при износ от митническата територия на Общността да връща този лист директно на издаващите власти вместо да го дават на износителя или негов/неин представител както е предвидено досега.

(5)

Регламент (ЕИО) № 752/93 следва съответно да се измени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 752/93 се изменя както следва:

1.

В член 3, параграф 3 началното изречение се заменя със следното:

„3.   Формите се изготвят в печатен или електронен вид и се попълват на официалния език на Общностите, определен от компетентните власти на издаващата държава-членка.“

2.

В член 6, параграф 1 началното изречение се заменя със следното:

„1.   Кандидатът попълва клетки 1, 3, 6—21, 24, и ако е необходимо, 25 от приложението и другите листове, освен където предварително попълване на клетка или клетки е потвърдено.“

3.

Член 8 се изменя както следва:

а)

първата алинея от параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Митническата служба, отговорна за връчване на декларацията за износ осигурява вписванията в декларацията за износ, или ако се използва, в АТА карнета, да отговарят на вписванията в лицензията за износа и препратката към лицензията за износ да се вписва в клетка 44 на декларацията за износ или на талона на АТА карнета.“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   След попълване на клетка 23 на копия 2 и 3, митническата служба, упълномощена да приеме декларацията за износ връща на декларатора или на негов упълномощен представител листа, предназначен за собственика.“

в)

в параграф 3 последното изречение се заменя със следното:

„Митническата служба поставя своя печат в клетка 26 на формата и я връща на издаващите власти.“

4.

В член 16, параграф 3 началното изречение се заменя със следното:

„3.   Формулярът на лицензията се попълва в печатан или електронен вид на един или повече от официалните езици на Общността.“

5.

Приложение I се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Лицензии за износ, издадени до 30 юни 2004 г. остават валидни до 30 юни 2005 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 април 2004 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 77, 31.3.1993 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1526/98 (ОВ L 201, 17.7.1998 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР ОБРАЗЕЦ НА СТАНДАРТНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.   Общи

1.1.   Лицензии се изискват за износ на паметници на културата за защита на културното наследство на държавите-членки като резултат от Регламент (ЕИО) № 3911/92 от 9 декември 1992 г.

Регламент (ЕИО) № 752/93 на Комисията от 30 март 1993 г. определя формата по която ще се попълват стандартни лицензии за износ. Намерението е да се гарантират стандартни проверки на износа на паметници на културата извън границите на Общността.

Регламент (ЕО) № 1526/98 на Комисията от 16 юли 1998 г. определя два вида лицензии за износ, а именно:

специфични открити лицензии издавани за специфични паметници на културата, които се изнасят временно от Общността на регулярна база за изложби в трета страна,

общи открити лицензии, издавани за музеи или други институции за покриване на временен износ на някои от стоките, които принадлежат към тяхната постоянна колекция, които подлежат на временен износ от Общността на регулярна база за изложби в трета страна.

1.2.   Три копия от стандартния лицензии за износ се попълват четливо и незаличимо с механични или електронни средства. Ако те са написани на ръка, трябва да се попълват с мастило и с главни букви. Те трябва, при никакви обстоятелства, да не съдържат изтривания, поправки или други промени.

1.3.   Всяка неизползвана клетка трябва да се зачертава на кръст, така че нищо да не може да се добави.

Копията могат да се идентифицират чрез тяхната номерация и функция, показани в лявата страна. Те се поръчват в комплект както следва:

Копие № 1: приложение, което се пази от издаващите власти (показва във всяка държава-членка идентификацията на тези власти); в случаи с допълнителни листове издават се толкова копия № 1, колкото ще се ползват; компетентните издаващи власти решават дали да се издава повече от една лицензия за износ.

Копие № 2: представя се в подкрепа към декларацията за износ на компетентната митническа служба по износа и се пази от притежателя на лицензията след като е подпечатан от тази служба.

Копие № 3: представя се на компетентната митническа служба за износ като придружава пратката след това да нейното пристигане в митническата служба на изхода от Общността; митническата служба на изхода подпечатва това копие и след това се връща на издаващите власти.

2.   Заглавия

Клетка 1: Кандидат: име на лицето или компанията и пълен адрес на местонахождение на главната квартира на фирмата.

Клетка 2: Лицензия за износ: за попълване от компетентни власти.

Клетка 3: Получател: име и пълен адрес на получателя, включително третата страна, за която стоката е постоянно или временно изнасяна.

Клетка 4: Индикация дали износът е постоянен или временен.

Клетка 5: Издаващи власти: име на компетентните власти и държавата-членка, която извършва оторизацията.

Клетка 6: Представител на кандидата: попълва се само където кандидатът използва оторизиран представител.

Клетка 7: Собственик на предмета/ите: име и адрес.

Клетка 8: Описание на условията на приложението към Регламент (ЕИО) № 3911/92. Категория/ии на паметниците на културата: тези стоки са класифицирани в категории, номерирани от 1 до 14. Вписва се само съответният номер.

Клетка 9: Описание на паметниците на културата: отбелязва се точната природа на стоката (например картина, скулптура, барелеф, обратна матрица или проявено копие в случай с филми, мебел или предмет, музикални инструменти) и се дава обективно описание на външния вид на стоките.

За предмети от категория 12: опишете вида на колекцията и/или географския произход.

За научни колекции и образци: дава се научното наименование.

За археоложки колекции съставени от голям брой предмети: достатъчно е да се даде родово описание, което се придружава от атестат или сертификат, издаден от научна или археологическа организация или институция и списък на предметите.

Ако няма достатъчно място за описване на предметите, кандидатът трябва да добави допълнително необходимите страници.

Клетка 10: Код по КН: като индикатор вписва се кодът от Комбинираната номенклатура.

Клетка 11: Номер/количество: отбелязва се броят на артикулите, особено когато те образуват комплект.

В случай с филми, посочва се броят на лентите, формат и дължина.

Клетка 12: Стойност в национална валута: Посочва се стойността на стоките в национална валута.

Клетка 13: Цел на износа на паметници на културата/причини, за които се изисква лицензията: Посочва се дали стоката, която ще се изнася е продадена или е предназначена за продан, изложба, оценяване, поправяне или друга употреба и дали връщането ѝ е задължително.

Клетка 14. Име или предмет: ако работата няма точно име, показва се нейната същност в обобщение на вида на предмета или в случай с филмите, темата.

За научни инструменти или други предмети които не могат да се опишат с име или предназначение достатъчно е да се попълни клетка 9.

Клетка 15: Мерки: мерки (в сантиметри) на стоките и всякакви потвърждения.

В случай със сложни или необикновени форми, показват се мерките в реда: В × Ш × Д (височина, ширина, дълбочина).

Клетка 16: Датиране: когато не се знае точна дата, показва се векът (първа четвърт, първа половина) или хилядолетието (категории 1—6).

За антични стоки, за които се прилагат възрастови спецификации (по-стари от 50 или 100 години или между 50 или 100 години) и за които не е достатъчно да се покаже векът, описва се година, даже ако е приблизителна (т.е. около 1890 г., приблизително 1950 г.).

За филми, ако не се знае датата, пише се десетилетието.

В случая с комплекти (архиви и библиотеки) посочват се най-ранните и най-късните дати.

Клетка 17: Други характеристики: дава си всяка друга информация за формалните аспекти, която може да бъде полезна за идентификацията, т.е. историческо минало, условия на изпълнение, предишни собственици, степен на запазеност и реставрация, библиография, електронен код или маркировка.

Клетка 18. Приложени документи/специални показатели, свързани с идентифицирането: показва се с кръстчета в съответните квадратчета.

Клетка 19: Майстор, период, работилница и/или стил: посочва се името на твореца, ако се знае и е записано. Ако работите са съвместна продукция или копия, показват се творците или копията на творците, ако са известни. Ако работата се преписва само на един творец, вписва се „Преписва се на…“.

Ако творецът не е известен, вписва се работилницата, училището или стила (т.е. работилница на Веласкес, Венецианско училище, периода Минг, стил Луи XV или Викториански стил).

В случай с печатни изделия се пише името на издателя, мястото и годината на издаване.

Клетка 20: Среда и техника: информацията дадена в тази клетка трябва да бъде прецизна колкото се може повече. Показват се материалите, които са използвани и се описва използваната техника (т.е. рисунка, дърворезба, рисунка с въглен или молив, восъчна отливка, нитратен филм и т.н.).

Клетка 21: (Копие 1): Приложение: трябва да се попълни от кандидата или негов представител, който трябва да отговаря за коректността на предоставената информация в приложението и в потвърждаващите документи.

Клетка 22: Подпис и печат на издаващите власти: вписват се от компетентните власти с място и дата на трите копия на лиценза.

Клетка 23: (Копия 2 и 3): За попълване от митническата служба за износ: вписва се от митническата служба където се извършва сделката по износа и се представя експортната лицензия.

„Митническа служба по износа“ означава службата, където декларацията за износ се предоставя и се извършват формалностите по износа.

Клетка 24: Фотографии на паметници на културата: цветна фотография (най-малко 9 cm× 12 сm) трябва да се залепи с лепило. За опростяване на идентификацията на триизмерни обекти може да се изискат фотографии от различни страни.

Компетентните власти трябва да одобряват фотографията с подпис и печат на издаващите власти.

Компетентните власти могат да изискват други фотографии.

Клетка 25: Допълнителни страници: посочва се броят на използваните допълнителни страници ако има такива.

Клетка 26: (копия 2 и 3): Митническа служба на изхода: посочва се митническата служба при излизане.

„Митническа служба на изхода“ означава последната митническа служба преди стоките да напуснат митническата територия на Общността.“