11/ 35

BG

Официален вестник на Европейския съюз

35


32004R0601


L 097/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 601/2004 НА СЪВЕТА

от 22 март 2004 година

за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, и изменящ Регламент (ЕИО) № 3943/90, Регламенти (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (по-долу наричана „Конвенцията“) бе одобрена от Европейската общност с Решение 81/691/ЕИО (2) и влезе в сила на 21 май 1982 г.

(2)

С конвенцията се въвежда рамка за регионално сътрудничество в областта на опазването и управлението на живите морски ресурси на Антарктика чрез Комисия за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (по-долу „АНТКОМ“) със задачата АНТКОМ да разработи мерки по опазването, които стават задължителни за страните по конвенцията.

(3)

Европейската общност като страна по конвенцията е длъжна да следи мерките за опазване, приети от АНТКОМ, да се прилагат към риболовните кораби на Общността.

(4)

Сред тези мерки има редица правила и разпоредби за контрола на риболовната дейност в зоната на конвенцията, които трябва да бъдат включени в правото на Общността като специални разпоредби, допълващи Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г., въвеждащ контролен режим за общата европейска политика в областта на риболова (3), по смисъла на член 1, параграф 3 от същия регламент.

(5)

Някои специални мерки бяха транспонирани в правото на Общността с Регламент (ЕИО) № 3943/90 на Съвета от 19 декември 1990 г. за прилагане на системата за наблюдение и контрол, въведена съгласно член XXIV от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (4), както и с Регламент (ЕО) № 66/98 на Съвета от 18 декември 1997 г., определящ някои мерки за опазване и контрол, приложими към риболовната дейност в Антарктика (5), и Регламент (ЕО) № 1721/1999 на Съвета от 29 юли 1999 г., определящ някои контролни мерки за корабите, плаващи под флага на държави, които не са страни по Конвенцията за опазване на морската флора и фауна в Антарктика (6).

(6)

Предвид приемането на нови мерки от АНТКОМ гореупоменатите регламенти следва да се отменят и да бъдат заменени с единен регламент, обединяващ всички специални разпоредби, уреждащи контрола на риболовната дейност, произтичащ от задълженията на Европейската общност като страна по конвенцията.

(7)

Необходимо е да се вземат необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия на Комисията (7).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент определя общите принципи и условия за прилагане от Общността:

a)

на контролните мерки, приложими към риболовните кораби, плаващи под флага на една от страните по Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, наричана по-долу „конвенцията“, действащи в зоната по конвенцията във водите извън национална юрисдикция;

б)

на системата, целяща да гарантира спазването от страна на корабите на държави, които не са страни по конвенцията, на мерките за опазване, приети от АНТКОМ.

2.   Настоящият регламент се прилага при спазване на разпоредбите на конвенцията и с цел да се осъществят нейните цели и принципи, както и на разпоредбите на заключителния акт от конвенцията.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„зона по конвенцията“ е зоната на приложение на конвенцията, определена в член I от нея;

б)

„антарктическа конвергенция“ е линията, свързваща следните точки по паралелите и меридианите: 50 °Ю, 0° — 50 °Ю, 30 °И — 45 °Ю, 30 °И — 45 °Ю, 80 °И — 55 °Ю, 80 °И — 55 °Ю, 150 °И — 60 °Ю, 150 °И — 60 °Ю, 50 °З — 50 °Ю, 50 °З — 50 °Ю, 0°;

в)

„риболовен кораб на Общността“ е риболовен кораб, плаващ под флага на една от държавите-членки и регистриран в Общността, който лови и съхранява на борда си морски организми, произлизащи от живите морски ресурси в зоната по конвенцията;

г)

„система VMS“ е системата за сателитно наблюдение, монтирана на борда на риболовните кораби съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 2847/93.

д)

„нов улов“ е уловът на екземпляри от даден вид по специфичен метод в статистическа подзона FAO Антарктика, за който АНТКОМ дотогава не е получавала:

i)

информация за разпределението, броя, демографските данни, потенциалното възпроизводство и естеството на запасите, предоставена след задълбочени изследвания и анкети или събрана по време на кампаниите изследователски риболов;

ii)

данни за улова и съответната дейност;

iii)

данни за уловите и риболовната дейност през последните две риболовни кампании;

е)

„изследователски риболов“ е риболов, при които няма нов улов и който запазва изследователския си характер, докато АНТКОМ получи достатъчно информация, за да може:

i)

да прецени разпределението, наличностите и демографските данни за съответния вид и да прецени евентуалния рандеман на риболова;

ii)

да прецени евентуалните последици от риболова върху зависимите от него и сходни с тях видове;

iii)

да позволи на научния комитет на АНТКОМ да изчисли препоръчителните равнища на улова и риболовната дейност, както и подходящите риболовни съоръжения.

ж)

„инспектор на АНТКОМ“ е инспекторът, назначен от страна по конвенцията, на когото е възложено прилагането на системата за контрол съгласно член 1, параграф 1;

з)

„система за инспекции на АНТКОМ“ е така озаглавеният документ, приет от АНТКОМ и уреждащ контрола и инспекциите по море на корабите, плаващи под флага на страна от конвенцията;

и)

„кораб на държава, която не е страна по конвенцията“ е риболовен кораб под флага на страна, неподписала конвенцията, локализиран да оперира в зона по конвенцията;

й)

„договаряща страна“ е страна, подписала конвенцията;

к)

„кораб на договаряща страна“ е кораб, плаващ под флага на страна по конвенцията;

л)

„локализиране“: забелязването на кораб на държава, която не е страна по конвенцията, от кораб под флага на една от страните по конвенцията, опериращ в зоната по конвенцията, от самолет, регистриран в една от страните по конвенцията, прелитащ над зоната по конвенцията или от инспектор на АНТКОМ;

м)

„дейности INN“ — незаконни, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности в зоната по конвенцията;

н)

„кораб INN“ — всеки кораб, извършващ незаконни, нерегламентирани и недекларирани риболовни дейности в зоната по конвенцията.

ГЛАВА II

ДОСТЪП ДО РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ В ЗОНАТА ПО КОНВЕНЦИЯТА

Член 3

Специално разрешение за риболов

1.   Само риболовните кораби на Общността, притежаващи специално разрешение за риболов, издадено от държавата-членка, под чието знаме плават, съгласно Регламент (ЕО) № 1627/94 (8), имат право при условията, уточнени в разрешението, да ловят, да съхраняват на борда, да прехвърлят и да разтоварват рибни ресурси от зоната по конвенцията.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията по компютърен път в тридневен срок от издаването на разрешението за риболов по параграф 1 следните данни за кораба, получил разрешение:

a)

име на кораба;

б)

периодът, за който се разрешава риболов в зоната по конвенцията;

в)

риболовна зона (зони);

г)

ловуван вид или видове;

д)

използвани риболовни съоръжения.

Комисията незабавно предава тези данни в секретариата на АНТКОМ.

3.   В информацията, предавана от държавите-членки на Комисията, се упоменава и вътрешният регистрационен номер от регистъра на флота съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 2090/98 на Комисията от 30 септември 1998 г. за европейския регистър на риболовните кораби в ЕС (9), както и името на пристанището, към което е зачислен корабът и името на собственика или ползвателя, както и удостоверение, че капитанът на кораба е уведомен за мерките, прилагани в частта от зоната по конвенцията, в която корабът ще действа.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат съобразно специалните разпоредби от членове 5—8.

5.   Държавите-членки не издават специално разрешение за риболов на корабите, възнамеряващи да ловят с парагади в зоната по конвенцията, ако те не отговарят на условията от член 8, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 600/2004 на Съвета от 22 март 2004 г., определящ някои технически мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на морската флора и фауна в Антарктика (10).

6.   Редът и условията за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 4

Общи правила на поведение

1.   Специалното разрешение за риболов, упоменато в член 3, или заверено копие от него се съхранява на борда на риболовния кораб и може по всяко време да бъде проверено от инспектор на АНТКОМ.

2.   Всяка държава-членка следи всеки риболовен кораб под неин флаг да я уведомява за излизането и влизането си в пристанището, навлизането и излизането от зоната по конвенцията и придвижването му между различните статистически подзони и сегменти FAO.

3.   Държавите-членки проверяват информацията по параграф 2, като я сравняват с данните, получени от системите VMS на борда на корабите. Те предават въпросните данни на Комисията по компютърен път в двудневен срок от получаването им. Комисията незабавно предава тези данни в секретариата на АНТКОМ.

4.   В случай на техническа повреда на системата VMS на борда на кораб на Общността, държавата-членка, под чийто флаг плава този кораб, съобщава при първа възможност на АНТКОМ с копие до Комисията името на кораба, часа, датата и местоположението на кораба в момента, в който системата VMS е излязла от строя. Тази държава-членка незабавно информира АНТКОМ с копие до Комисията за влизането в действие на системата VMS след отстраняване на повредата.

Член 5

Достъп до улов на раци

1.   Държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, съобщава на Комисията намерението на риболовен кораб да лови раци в статистическа подзона FAO 48.3. Съобщението се предава четири месеца преди предвидената дата на начало на улова, като в него се упоменава вътрешният регистрационен номер в регистъра на флота, както и планът за риболовните и изследователските операции на съответния кораб.

2.   Комисията преглежда съобщението, проверява дали отговоря на действащите правила и информира държавата-членка за своите заключения. Държавата-членка може да издаде специалното разрешение за риболов веднага след получаване на заключенията на Комисията или в срок от десет работни дни от тяхното получаване. Комисията съответно информира АНТКОМ най-късно до три месеца преди предвидената дата за начало на улова.

3.   Редът и условията за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 6

Достъп до нов улов

1.   Извършването на нов улов в зоната по конвенцията се забранява освен при изричните условия от параграфи 2—5.

2.   Да извършват нов улов се разрешава единствено на корабите, екипирани и подготвени да изпълняват специалните мерки, приети от АНТКОМ. Корабите от списъка IUU на АНТКОМ от член 29 не могат да извършват нов улов.

3.   Държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, съобщава на Комисията най-късно четири месеца преди годишното заседание на АНТКОМ за намерението на риболовен кораб на Общността да извърши нов улов в зоната по конвенцията.

Към съобщението се добавя пълна информация по следните пунктове, с която държавата-членка разполага:

a)

видът на предвиждания риболов включително визираните видове, риболовните методи, регионът и необходимото минимално равнище на улов за постигане целите на риболова;

б)

биологична информация, получена от задълбочени изследвания и оценки, например за разпределението и изобилието на видовете, популациите и видовете в запасите и пр.;

в)

подробности за зависимите и сходни с тях видове и за риска тези видове по някакъв начин да бъдат засегнати от съответния риболов;

г)

информация от друг риболов в региона или в други региони, способстваща за по-лесно определяне на евентуалния рандеман;

4.   Комисията предава на АНТКОМ за сведение получената информация съгласно параграф 3, към която добавя и всяка друга полезна информация, с която разполага.

5.   Когато АНТКОМ одобри нов улов, последният се разрешава:

a)

от Комисията, ако АНТКОМ не е приела мерки за опазване по отношение на новия улов, или;

б)

от Съвета, който във всички останали случаи взема решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

6.   Редът и условията за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 7

Достъп до изследователски риболов

1.   Извършването на изследователски риболов в зоната по конвенцията се забранява освен при изричните условия от параграфи 2—5.

2.   Да извършват изследователски риболов се разрешава единствено на корабите, екипирани и подготвени да изпълняват всички специални мерки за опазване, приети от АНТКОМ.

Корабите от списъка IUU на АНТКОМ от член 29 не могат да извършват нов улов.

3.   Всяка държава-членка, която участва в изследователски риболов или възнамерява да разреши на кораб да участва, подготвя план за риболовните и изследователските дейности и го съобщава директно на АНТКОМ до определената от нея дата с копие до Комисията.

Планът съдържа пълна информация по следните пунктове, с която държавата-членка разполага:

a)

информация за съобразността на дейностите на държавата-членка с плана за събиране на данни, приет от научния комитет на АНТКОМ;

б)

вида на изследователския риболов включително визираните видове, риболовните методи, региона и таваните на улов, предвидени за съответната кампания;

в)

биологична информация, получена от задълбочени изследвания и оценки, например за разпределението и изобилието на видовете, популациите и видовете в запасите и пр.;

г)

подробности за зависимите и сходните с тях видове и за риска тези видове по някакъв начин да бъдат засегнати от съответния риболов;

д)

информация от друг риболов в региона или в други региони, способстваща за по-лесно определяне на евентуалния рандеман.

4.   Всяка държава-членка, която участва в изследователски риболов, съобщава всяка година на АНТКОМ с копие до Комисията и в приетия от АНТКОМ срок информацията, посочена в плана за събиране на данни, приет от научния комитет на АНТКОМ за съответния риболов.

На държава-членка, която не е съобщила информацията, посочена в плана за събиране на данни за предишната риболовна кампания, не се разрешава да продължи изследователския риболов, докато не предаде съответната информация на АНТКОМ с копие до Комисията и докато научният комитет на АНТКОМ не се е запознал с тази информация.

5.   Преди да разреши на корабите да участват във вече започнал изследователски риболов, държавата-членка съобщава това си намерение на АНТКОМ най-късно три месеца преди годишното заседание на АНТКОМ. Държавата-членка, изпратила съобщението, изчаква закриването на заседанието, преди да разреши на корабите си да участват в изследователския риболов.

6.   Името, типът, размерите, регистрационният номер и позивната на корабите, участващи в изследователски риболов, се съобщават от държавата-членка директно на секретариата на АНТКОМ с копие до Комисията най-късно три месеца преди датата на началото на всяка риболовна кампания.

7.   За капацитета и обхвата на риболовната дейност е предвиден предпазен максимум, който не надвишава равнището, необходимо за получаване на информацията, посочена в плана за набиране на данни и за оценките по член 2, буква е).

8.   Редът и условията за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 8

Достъп до научноизследователска дейност

1.   Държавата-членка, чиито кораби възнамеряват да предприемат научноизследователска дейност, когато очакванията за улов са под 50 тона риби с перки, сред които максимум 10 тона Dissostichus spp. и под 0,1 % от определена граница улов на крил, калмари и раци, съобщава директно на АНТКОМ с копие до Комисията следната информация:

a)

име на съответния кораб;

б)

външна маркировка;

в)

сегмент и подзона, в която ще се извършват изследванията;

г)

вероятна дата на пристигане в зоната по конвенцията и на излизане от нея;

д)

цел на научните изследвания;

е)

използваното риболовно съоръжение;

2.   Корабите на Общността, визирани в параграф 1, се освобождават от мерките по опазване, свързани с регламентирания калибър на риболовните мрежи, забраната на някои категории риболовни съоръжения, затворените за риболов зони и забранени риболовни кампании, ограниченията на размера, както и от изискванията за декларация, различни от тези по член 9, параграф 6 и член 16, параграф 1.

3.   Държавата-членка, чиито кораби възнамеряват да предприемат научноизследователска дейност, когато очакванията за улов са над 50 тона, от които над 10 тона Dissostichus spp. или над 0,1 % от определена граница улов на крил, калмари и раци, съобщава за разглеждане от АНТКОМ с копие до Комисията програма за научни изследвания, съобразена с насоките и стандартизираните формуляри, приети от научния комитет на АНТКОМ най-малко шест месеца преди предвидената дата на започване на научноизследователската дейност. Предвиденият за целите на тези научни изследвания риболов не може да се започне, докато АНТКОМ не е разгледала информацията и съобщила решението си.

4.   Държавата-членка съобщава на АНТКОМ данните за риболовната дейност и улова за всяко хвърляне поотделно, както и за всяка научноизследователска дейност, подчинена на разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 и изпраща копие до Комисията. В срок от 180 дни от края на операцията тя изпраща сбит отчет на АНТКОМ с копие до Комисията. Тя разполага с дванадесетмесечен срок, считано от края на операцията, да изпрати окончателния отчет от изследванията на АНТКОМ с копие до Комисията.

5.   Редът и условията за приложение на настоящия член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

ГЛАВА III

СИСТЕМА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАННИТЕ

РАЗДЕЛ I

ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА И ОБХВАТА НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

Член 9

Деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност

1.   Риболовните кораби на Общността са подчинени на три системи за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност, съответстващи на периодите за деклариране по членове 10, 11 и 12 в зависимост от съответните видове и статистически зони, подзони и сегменти FAO.

2.   В декларацията за улов и обхват на риболовната дейност се вписва следната информация:

a)

име на съответния кораб;

б)

външна идентификационна маркировка на кораба;

в)

общ улов от визирания вид;

г)

общ брой дни и часове действителен риболов;

д)

уловът от всички видове и допълнителният улов, съхранявани на борда през декларирания период;

е)

броят на куките при риболов с парагади.

3.   Капитаните на риболовните кораби на Общността предават декларацията за улов и обхват на риболовната дейност на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, в еднодневен срок, считано от края на декларирания период съгласно членове 10, 11 и 12.

4.   Държавите-членки изпращат на Комисията по компютърен път в тридневен срок от края на декларирания период декларацията за улов и обхват на риболовната дейност, предадена от всеки риболовен кораб под техен флаг и регистриран в Общността. Във всяка декларация за улов и обхват на риболовната дейност се уточнява съответният период, за който се отнася. Най-късно до пет дни от края на декларирания период Комисията предава на АНТКОМ декларациите за улов и обхват на риболовната дейност съгласно разпоредбите на параграф 3.

5.   Системите за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност се прилагат към видовете, уловени с научна цел, ако уловът надвишава 5 тона за дадения период, освен ако към съответните видове не се прилагат специални разпоредби.

6.   Условията за приложението на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

7.   Подробни правила за прилагaнето на нacтоящия член се приeмат в съотвeтcтвие с процедурата, опредeлена в член 37, парaграф 2.

Член 10

Система за месечно деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност

1.   За целите на системата за месечно деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност декларираният период се определя като календарния месец.

2.   Системата се прилага към:

a)

улова на Electrona carlsbergi в статистическа подзона FAO 48.3;

б)

улова на Euphausia superba в статистическа подзона FAO 48 и в статистически сегменти FAO 58.4.2 и 58.4.1.

3.   Условията за приложение на този член се определят съгласно процедурата от член 37, параграф 2

Член 11

Система за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност на десетдневни периоди

1.   За целите на системата за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност за десетдневни периоди календарният месец се разделя на три десетдневни периода за деклариране, обозначени с буквите А, B и C и продължаващи съответно от 1-ия до 10-ия ден, от 11-ия до 20-ия и от 21-ия до последния ден на месеца.

2.   Системата за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност на десетдневни периоди се прилага към:

a)

улова на Champsocephalus gunnari и Dissostichus eleginoides и другите дълбоководни видове в статистическа подзона FAO 58.5.2;

б)

улова с научна цел на калмари от вида Martialia hyadesi в статистическа подзона FAO 48.3.

в)

улова на раци от вида Paralomis spp. (разред Decapoda, подразред Reptantia) в статистическа подзона FAO 48.3, различен от този през първата фаза на режима на АНТКОМ за изследователски риболов на този вид в тази подзона.

3.   Условията за приложение на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 12

Система за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност за петдневни периоди

1.   За целите на системата за деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност на десетдневни периоди всеки календарен месец се разделя на шест периода за деклариране, обозначени с буквите А, В, С, D, E и F и продължаващи съответно от 1-ия до 5-ия, от 6-ия до 10-ия, от 11-ия до 15-ия, от 16-ия до 20-ия, от 21-ия до 25-ия и от 26-ия до последния ден на месеца.

2.   Системата за се прилага за риболовен сезон към:

a)

улова на Champsocephalus gunnari в статистическа подзона FAO 48.3;

б)

улова на Dissostichus eleginoides в статистически подзони FAO 48.3 и 48.4;

в)

улова с научна цел на Dissostichus eleginoides в цялата зона по конвенцията в правоъгълници с точни координати по определението от член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 600/2004.

3.   Когато АНТКОМ нотифицира закриването на риболовния сезон поради липса на декларацията за улов и обхват на риболова, визирана в настоящия член, съответният кораб/кораби прекратяват незабавно въпросната риболовна дейност. Тези кораби могат да подновят дейността си само, след като предадат на АНТКОМ липсващата декларация или обяснение за техническите затруднения, обясняващи липсата ѝ.

4.   Условията за приложение на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

РАЗДЕЛ II

СИСТЕМА ЗА МЕСЕЧНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАННИТЕ С ТОЧНИ КООРДИНАТИ ПРИ РИБОЛОВ С ТРАЛОВЕ, ПАРАГАДИ И ВИНТЕРИ

Член 13

Система за месечно деклариране на улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати

1.   За всеки риболовен сезон риболовните кораби на Общността съобщават на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плават, най-късно до петнадесетия ден от месеца след месеца, в който е извършен риболовът, данните за улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати за съответния месец и съответно за риболова с тралове, парагади или винтери за следните видове и зони:

a)

Champsocephalus gunnari в статистически сегмент FAO 58.5.2 и в статистическа подзона FAO 48.3;

б)

Dissostichus eleginoides в статистически подзони FAO 48.3 и 48.4;

в)

Dissostichus eleginoides в статистически сегмент FAO 58.5.2;

г)

Electrona carlsbergi в статистическа подзона FAO 48.3;

д)

Martialia hyadesi в статистическа подзона FAO 48.3;

е)

Paralomis spp. (разред Decapoda, подразред Reptantia) в статистическа подзона FAO 48.3, различен от улова през първата фаза на режима на АНТКОМ за изследователски риболов на този вид и в тази подзона.

2.   Данните се декларират за всяко залагане за видовете риболов по параграф 1, точки б) и е) и на хвърляне в останалите случаи.

3.   Всички улови от визираните видове и от допълнителния улов се декларират по видове. В данните се включва и броят морски птици и бозайници от всеки вид, уловени и пуснати на свобода или убити.

4.   В края на всеки календарен месец държавите-членки предават данните по параграфи 1, 2 и 3 на Комисията, която незабавно ги съобщава на АНТКОМ.

5.   Условията за приложение на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 14

Система за месечно деклариране на биологични данни с точни координати

1.   Риболовните кораби на Общността предават на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плават, при същите условия и за същите видове риболов като визираните в член 13, представителна извадка от размерите на дължината на видовете, предмет на риболова и на видовете от допълнителния улов.

2.   Измерването на дължината на рибата включва цялата дължина, закръглена в сантиметри към по-ниското число, като представителната извадка трябва да произлиза от правоъгълник с точни координати (0,5° ширина на 1° дължина). Ако корабът се придвижи от един правоъгълник с точни координати в друг в рамките на един месец, необходимо е да се измери дължината на рибите във всеки един от тези правоъгълници.

3.   По отношение на данните за риболова, визиран в член 13, параграф 1, буква г), представителната извадка включва най-малко 500 риби.

4.   На края на всеки месец държавите-членки предават получената информация на Комисията, която незабавно я предава на АНТКОМ.

5.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 15

Закриване на риболов поради липса на декларация

1. Когато АНТКОМ нотифицира една държава-членка за закриването на даден риболов поради липса на една от декларациите по членове 13 и 14, въпросната държава-членка незабавно прекратява участието на своите кораби в съответния риболов.

РАЗДЕЛ III

ГОДИШНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

Член 16

Данни за общия улов

1.   При спазване на член 15 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 държавите-членки съобщават на Комисията до 31 юли всяка година данните за общия улов за предишната година на риболовните кораби, плаващи под техен флаг, за всеки кораб поотделно.

2.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 17

Общи данни за улова на крил

1.   Риболовните кораби на Общността, участвали в улов на крил в зоната по конвенцията, съобщават на компетентните органи на държавата-членка, под чийто флаг плават, до 1 януари всяка година данните за улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати за предишния сезон.

2.   Държавите-членки групират тези данни по правоъгълници с размер 10 х 10 морски мили и по десетдневни периоди и ги предават на Комисията най-късно до 1 март следващата година.

3.   За обработването на данните за улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати календарният месец се разделя на три десетдневни периода за деклариране, обозначени с буквите А, В и С и продължаващи съответно от 1-ви до 10-и, от 11-и до 20-и и от 21-ви до последния ден на месеца.

4.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 18

Данни за улова на раци в статистическа подзона FAO 48.3

1.   Риболовните кораби на Общността, които ловят раци в статистическа подзона FAO 48.3, съобщават на Комисията до 25 септември всяка година данните за протичането на риболовната дейност и улова на раци до 31 август същата година. Комисията предава тези данни на АНТКОМ най-късно до 30 септември всяка година.

2.   Данните за улова, извършен след 31 август всяка година, се съобщават на Комисията в двумесечен срок от закриването на съответния риболов. Комисията предава тези данни на АНТКОМ в тримесечен срок от закриването на съответния риболов.

3.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 19

Данни за улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати при изследователски лов на калмари в статистическа подзона FAO 48.3

1.   Риболовните кораби на Общността, които ловят калмари (Martialia hyadesi) в статистическа подзона FAO 48.3, съобщават на Комисията до 25 септември всяка година данните за улова и обхвата на риболовната дейност с точни координати за този вид риболов. Данните включват и броя морски птици и морски бозайници, уловени и пуснати на свобода или убити. Комисията предава тези данни на АНТКОМ най-късно до 30 септември всяка година.

2.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2

ГЛАВА IV

КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИИ

РАЗДЕЛ I

КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИИ ПО МОРЕ

Член 20

Приложение

Разпоредбите на тази глава се прилагат към риболовните кораби на Общността и корабите, плаващи под флага на друга страна по конвенцията.

Член 21

Инспектори на АНТКОМ, назначени от държавите-членки, за инспекциите по море

1.   Държавите-членки могат да посочат инспектори към АНТКОМ, оторизирани да се качват на борда на всеки риболовен кораб на Общността или, със съгласието на друга страна по конвенцията, на борда на кораб под неин флаг, който извършва или възнамерява да извърши улов на живи морски ресурси или научноизследователска дейност върху рибните ресурси в зоната по конвенцията.

2.   Инспекторите на АНТКОМ контролират в зоната на конвенцията корабите под флага на договарящи страни, различни от членовете на Общността, и корабите под флага на държавите-членки на Общността за спазването на мерките за съхранение, приети от АНТКОМ, а по отношение на корабите на Общността и на мерките от европейското законодателство в областта на опазването и контрола на рибните ресурси, приложими към тези кораби.

3.   Инспекторите на АНТКОМ трябва да бъдат добре запознати с риболовната и научноизследователската дейност, която контролират, както и с разпоредбите на конвенцията и приетите в нейно приложение мерки. Държавите-членки удостоверяват квалификацията на всеки посочен от тях инспектор.

4.   Инспекторите трябва да бъдат граждани на държавата-членка, която ги назначава, и да са под юрисдикцията само на тази държава. Те имат статута на бордови офицер и трябва да могат да общуват на езика на страната, под чийто флаг плава корабът или корабите, на които упражняват дейността си.

5.   Всеки инспектор на АНТКОМ притежава документ за самоличност, одобрен или предоставен от АНТКОМ и издаден от държавата-членка, която го е назначила. В документа е посочено, че инспекторът има правомощия да упражнява контрол съгласно системата за наблюдение и контрол на АНТКОМ.

6.   Държавите-членки съобщават имената на назначените от тях инспектори в секретариата на АНТКОМ с копие до Комисията в четиринадесетдневен срок от тяхното назначаване.

7.   Държавите-членки сътрудничат помежду си и с Комисията за целите на прилагане на системата.

8.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 22

Определяне на дейностите, подлежащи на инспекция

Дейностите по изследване и използване на живите морски ресурси в зоната по конвенцията подлежат на инспекция. По презумпция такава дейност е налице, когато инспектор на АНТКОМ установи, че дейността на даден риболовен кораб отговаря поне на един от следните четири критерия и нито един елемент не сочи обратното:

a)

риболовното съоръжение се използва в момента, току-що е използвано или е подготвено за използване въз основа на следните констатации:

i)

мрежите, парагадите и винтерите са във водата;

ii)

мрежите и траловете са заредени;

iii)

на куките е сложена стръв, в капаните или винтерите има стръв или стръвта е размразена и готова за използване;

iv)

в бордовия дневник се споменава за скорошен риболов или за начало на риболов;

б)

рибите в зоната по конвенцията се третирани или току-що са били третирани въз основа на следните констатации:

i)

на борда са складирани пресни риби или рибни отпадъци;

ii)

размразяват се риби;

iii)

има информация за операции или продукти в това отношение;

в)

риболовното съоръжение на кораба е във водата въз основа на следните констатации:

i)

на риболовното съоръжение са отбелязани знаците на кораба;

ii)

риболовното съоръжение съответства на това, с което разполага корабът;

iii)

в бордовия дневник е указано, че риболовното съоръжение е във водата;

г)

на борда на кораба се съхраняват риби (или продукти от тях) от видовете, намиращи се в зоната по конвенцията.

Член 23

Сигнализация на корабите, на чийто борд има инспектори

1.   Корабите, на чийто борд има инспектори на АНТКОМ, издигат специално знаме или флаг, одобрени от АНТКОМ и сигнализиращи, че на борда има инспектори, които извършват контролна дейност съгласно системата за контрол на АНТКОМ.

2.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2

Член 24

Процедури за инспекция по море

1.   Всеки кораб на Общността, който се намира в зоната по конвенцията с цел да осъществява риболовни операции или научноизследователска дейност върху живи морски ресурси, съгласно член 23 е длъжен при получаване на сигнал по международната сигнализация от кораб, на чийто борд има инспектор на АНТКОМ, да спре и да вземе всички необходими мерки за сигурното и бързо прехвърляне на инспектора на него, освен когато извършва активна риболовна дейност, като в този случай изпълнява нареждането при първа възможност.

2.   Капитанът на кораба позволява на инспектора и евентуално на неговите помощници да се качат на борда на кораба. Инспекторът на АНТКОМ представя документа, посочен в член 21, параграф 5, щом се качи на борда. Капитанът улеснява инспекторите в изпълнението на задачите им включително и достъпа до комуникационната апаратура при необходимост.

3.   Контролът се осъществява така, че минимално да пречи или затруднява кораба. Исканите сведения се свеждат до установяването на фактите, позволяващи да се установи спазват ли се мерките по опазване, приети от АНТКОМ и приложими към страната, под чийто флаг плава корабът.

4.   Инспекторите на АНТКОМ имат право да контролират улова, мрежите и всички останали риболовни съоръжения, както и риболовната и научноизследователската дейност. Те имат достъп до данните и отчетите за улова и местоположението на кораба, доколкото това е необходимо за изпълняване на задачите им. При необходимост инспекторите могат да правят снимки и/или видеозаписи като доказателство за допуснато нарушение на мерките за опазване, приети от АНТКОМ.

5.   Инспекторите на АНТКОМ прикрепят одобрен от АНТКОМ идентификационен знак на всяка мрежа или друго риболовно съоръжение, използвано в нарушение на мерките за опазване, приети от АНТКОМ. Те отбелязват този факт в отчета по член 25, параграфи 3 и 4.

6.   Ако корабът откаже да спре или да улесни по какъвто и да било начин прехвърлянето на инспектор или ако капитанът или екипажът се месят в дейността, която е в правомощията на инспектора, съответният инспектор подготвя подробен доклад с пълно описание на всички обстоятелства и го изпраща на назначилата го държава, за да бъде предаден съгласно разпоредбите на член 25.

Намесата в дейността на инспектор и неизпълнението на разумните искания на инспектор по време на изпълнението на неговите задачи се отнасят до държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, както ако тази държава беше назначила инспектора.

Тази държава-членка изготвя доклад за мерките, взети съгласно този параграф и съгласно член 26.

7.   Преди да напусне инспектирания кораб, инспекторът на АНТКОМ предава на капитана на кораба надлежно попълнен екземпляр от контролния отчет, визиран в член 25.

8.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 25

Контролен отчет

1.   За всяка инспекция по море, осъществена съгласно член 24, се изготвя контролен отчет по указанията на АНТКОМ и съгласно следните разпоредби:

a)

инспекторът на АНТКОМ декларира всяко предполагаемо нарушение на действащите мерки за опазване. По време на контрола инспекторът позволява на капитана на кораба да прави коментари на същия формуляр по всякакви аспекти на контрола;

б)

инспекторът подписва контролния отчет и приканва и капитанът да го подпише срещу получаване.

2.   В петнадесетдневен срок от пристигането си в пристанището инспекторът на АНТКОМ предава на назначилата го държава-членка копие от контролния отчет, придружено евентуално от снимките и видеозаписите.

3.   В петнадесетдневен срок от получаването назначилата инспектора държава-членка изпраща в АНТКОМ копие от контролния отчет, придружено евентуално с два екземпляра от снимките и видеозаписите.

В седемдневен срок от получаването държавата-членка изпраща в Комисията копие от контролния отчет, придружено евентуално от копия на снимките и видеозаписите, както и всички допълнителни доклади и информации, предадени впоследствие на АНТКОМ и свързани с контролния отчет.

4.   Всяка държава-членка, получила контролен отчет и допълнителни доклади и информация включително докладите по член 24, параграф 6, свързани с кораб под неин флаг, незабавно изпраща копия на АНТКОМ и на Комисията, като прилага и копие от всички коментари и/или наблюдения, които е изпратила на АНТКОМ след получаването на тези доклади и информация.

5.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

Член 26

Процедура при нарушение

1.   Ако при инспекция, извършена съгласно системата за контрол на АНТКОМ, се установи, че приетите по силата на конвенцията мерки са нарушени, държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, следи срещу физическите или юридическите лица, отговорни за нарушението на конвенцията, да бъдат взети съответните мерки съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивото използване на рибните ресурси в рамките на общата европейска политика в областта на риболова (11).

2.   В срок от четиринадесет дни от получаване на съдебната призовка или началото на процеса държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, предупреждава АНТКОМ и Комисията и ги информира за хода на производството и изхода от процеса.

3.   Поне веднъж годишно държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, информира писмено АНТКОМ за съдебното преследване по параграф 1 и за наложените наказания. Когато съдебното производство не е приключило, се изпраща отчет за неговия ход. Когато не е образувано производство или започнатото не е дало резултат, към отчета се добавя обяснение. Държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, изпраща копие от този отчет на Комисията.

4.   Санкциите, предвидени от държавите-членки за нарушения на конвенцията от кораби под техен флаг, трябва да са достатъчно строги, за да гарантират спазването на мерките, да предотвратяват нарушенията и да лишават нарушителите от икономически облаги от незаконната им дейност.

5.   Държавата-членка се уверява, че всеки кораб под неин флаг, заловен в нарушение на мерките по конвенцията на АНТКОМ, е прекратил всякаква риболовна дейност в зоната по конвенцията до изтичане на наложените му наказания и санкции.

6.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

РАЗДЕЛ II

КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИИ В ПРИСТАНИЩАТА

Член 27

Контрол и инспекции в пристанищата

1.   Държавите-членки инспектират всички кораби, транспортиращи Dissostichus spp., които влизат в техните пристанища.

Инспекцията има за цел да установи, че:

a)

уловът, който ще се разтоварва или прехвърля:

i)

е придружен от сертификат за улов на Dissostichus съгласно Регламент (ЕО) № 1035/2001 на Съвета от 22 май 2001 г., въвеждащ документационна схема за улова на Dissostichus spp. (12), и

ii)

отговаря на информацията от този документ;

б)

ако корабът е направил улов в зоната по конвенцията, че са спазени мерките за опазване на АНТКОМ.

2.   За улесняване на инспекциите държавите-членки изискват от съответните кораби предварително да обявят влизането си в пристанището и да заявят писмено, че не са вършили никаква незаконна, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност в зоната на конвенцията, нито са подпомагали такава дейност. На корабите, които не декларират, че не са участвали в незаконна, нерегламентирана и недекларирана риболовна дейност или които въобще не подават декларация, се отказва влизането в пристанището освен при аварийна ситуация.

Корабите, на които се разрешава влизането в пристанището, се инспектират възможно най-бързо от компетентните органи на държавата-членка най-късно до четиридесет и осем часа от влизането им.

Инспекциите не трябва да налагат ненужни тежести на кораба или на екипажа и трябва да спазват условията от системата за контрол на АНТКОМ.

3.   При наличие на доказателства, че риболовният кораб е в нарушение на мерките за опазване на АНТКОМ, компетентните органи на държавата-членка, в която е пристанището, не разрешават разтоварването или прехвърлянето на улова.

Държавата-членка, в която е пристанището, информира държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, за своите заключения и сътрудничи с нея за извършването на анкета за въпросното нарушение и при необходимост за налагането на санкции съгласно националното законодателство.

4.   Държавите-членки при първа възможност сигнализират на АНТКОМ всеки кораб, съгласно параграф 1, на който е отказан достъп до пристанището или разрешение за разтоварване на Dissostichus spp. Едновременно с това държавите-членки изпращат копие на Комисията.

5.   Условията за прилагане на този член се определят съгласно процедурата по член 37, параграф 2.

ГЛАВА V

КОРАБИ, ИЗВЪРШВАЩИ НЕЗАКОННА, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА И НЕДЕКЛАРИРАНА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ (IUU) В ЗОНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА

РАЗДЕЛ I

КОРАБИ НА СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА

Член 28

Дейности IUU, извършвани от кораби на страните по конвенцията

1.   За целите на настоящия раздел може да се допусне, че кораб на страна по конвенцията е извършвал дейности IUU, компрометиращи ефикасността на мерките за опазване, приети от АНТКОМ, ако:

a)

е извършвал риболовна дейност в зоната на конвенцията, без да притежава специалното разрешение за риболов по член 3 или, когато не става въпрос за кораб на Общността, без лиценз, издаден съгласно мерките за опазване на АНТКОМ, или в нарушение на условията в съответното разрешение;

б)

не е регистрирал или декларирал извършения улов в зоната на конвенцията по системата за деклариране, приложима към извършената от него риболовна дейност, или е направил фалшива декларация;

в)

извършвал е риболов по време на закрити за риболов периоди или в забранени зони в нарушение на мерките за опазване на АНТКОМ;

г)

използвал е забранено риболовно съоръжение в нарушение на мерките за опазване на АНТКОМ;

д)

прехвърлил е улов на борда на кораби от списъка IUU на АНТКОМ или е участвал в съвместна риболовна дейност с тях;

е)

извършвал е риболовна дейност, противоречаща на всяка друга мярка за опазване на АНТКОМ в ущърб на реализацията на целите на конвенцията, формулирани в член XXII от нея; или

ж)

извършвал е риболовна дейност в ущърб на реализацията на целите, преследвани с мерки по опазване, приети от АНТКОМ, в прилежащите води на островите, разположени в зоната по конвенцията, чиято принадлежност към суверенни държави е призната от всички страни по конвенцията.

2.   По отношение на риболовните кораби на Общността, позоваването на мерките за опазване, приети от АНТКОМ, се разбира като позоваване на съответните разпоредби за прилагане на тези мерки от Регламенти (ЕО) № 600/2004, (ЕО) № 1035/2001 и разпоредбите на ежегодните регламенти, определящи условията и възможностите за риболов за някои рибни запаси или групи от запаси в териториалните води на Общността и за корабите на Общността във водите, където има ограничения на улова.

Член 29

Идентификация на корабите, извършващи IUU

1.   Държавите-членки, получили сериозно подкрепена с доказателства информация за кораби, отговарящи, inter alia, на едно от условията от член 28 въз основа на разпоредбите от членове 19—26, съобщават тази информация на Комисията най-късно до 20 април на годината, следваща годината, през която е извършена съответната дейност.

Комисията предава незабавно на АНТКОМ и най-късно до 30 април получената от държавите-членки информация.

2.   Щом получи от АНТКОМ предварителния списък на корабите, за които се подозира извършването на дейности IUU, Комисията незабавно го съобщава на държавите-членки.

Държавата-членка или държавите-членки, чиито кораби фигурират в този предварителен списък, предават своите наблюдения на Комисията най-късно до 1 юни и евентуално проверяемите данни от системата VMS и всяко друго доказателство, че споменатите кораби не са извършвали риболовна дейност в нарушение на мерките за опазване на АНТКОМ или не са имали възможност да извършват риболовна дейност в зоната по конвенцията. Комисията предава тези наблюдения и доказателства на АНТКОМ най-късно до 30 юни.

3.   Щом получат проекта за списък по параграф 2, държавите-членки наблюдават отблизо споменатите кораби, за да проследят дейността им и да установят всяка евентуална смяна на името, флага или собственика.

4.   Комисията съобщава на държавите-членки още с получаването му от АНТКОМ списъка на корабите на страните по конвенцията, фигуриращи във временния списък на корабите IUU. Държавите-членки съобщават на Комисията всякакви допълнителни наблюдения или информации за корабите, упоменати в списъка, най-малко два месеца преди годишното заседание на АНТКОМ. Комисията незабавно предава тези допълнителни наблюдения и информации на АНТКОМ.

5.   Всяка година Комисията съобщава на държавите-членки списъка на корабите IUU, приет от АНТКОМ.

Член 30

Мерки спрямо корабите на страните по конвенцията

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки съгласно националното и европейското законодателство с цел:

a)

да не се издава никакво специално разрешение за риболов в зоната по конвенцията съгласно член 3 на риболовни кораби на Общността, фигуриращи в списъка IUU;

б)

да не се издава никакъв лиценз или разрешение за риболов на кораби от списъка IUU за риболов в тяхната акватория или водите под тяхна юрисдикция;

в)

кораби от списъка IUU да не плават под техен флаг;

г)

корабите от списъка IUU, влизащи доброволно в техни пристанища, да се инспектират съгласно член 27.

2.   Забранява се:

a)

на риболовните, помощните и товарните кораби на Общността чрез дерогация на член 11 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 да участват в съвместни разтоварителни или риболовни операции с кораби от списъка IUU;

б)

на корабите от списъка IUU, влизащи доброволно в пристанището, да разтоварват в него;

в)

отдаването под наем на кораби от списъка IUU;

г)

внос на Dissostichus spp. от кораби, фигуриращи в списъка IUU.

3.   Държавите-членки не заверяват документите за износ и реекспорт на пратка Dissostichus spp. съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1035/2001, когато съответната пратка е декларирана като улов на кораб, фигуриращ в списъка IUU.

4.   Комисията събира и обменя с останалите страни по конвенцията, както и със сътрудничещите държави и зони, които не са страни по конвенцията, всяка доказана информация с цел откриването, наказването и предотвратяването на използването на фалшиви сертификати за внос/износ на риба от кораби, фигуриращи в списъка INN.

РАЗДЕЛ II

КОРАБИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА СТРАНИ ПО КОНВЕНЦИЯТА

Член 31

Мерки спрямо гражданите на страните по конвенцията

Държавите-членки сътрудничат и вземат всички необходими мерки съгласно националното и европейското законодателство с цел:

a)

да се уверят, че гражданите под тяхна юрисдикция не извършват, нито благоприятстват незаконна, нерегламентирана и недекларирана дейност (IUU), включително не приемат работа на борда на кораби от списъка IUU по член 29;

б)

да идентифицират своите граждани, които действително притежават или ползват кораби, извършващи риболовни дейности IUU.

Държавите-членки се уверяват, че санкциите за риболовна дейност IUU, наложени на техни граждани, са достатъчно строги, за да възпрепятстват, предотвратяват и спират всякаква риболовна дейност IUU и да лишат нарушителите от облаги от тази незаконна практика.

Член 32

Дейности IUU на кораби на държави, които не са страна по конвенцията

1.   Всеки кораб на държава, която не е страна по конвенцията, забелязан да действа в зоната по конвенцията или на който е отказан достъп до пристанището и разтоварване и прехвърляне съгласно член 27, се смята за извършил дейности IUU в нарушение на мерките по опазване на АНТКОМ.

2.   В случай на прехвърляне на товар вътре или извън зоната по конвенцията, в което участва уличен кораб на държава, която не е страна по конвенцията, презумпцията за нарушаване на мерките за опазване на АНТКОМ се отнася и до всеки друг кораб на държави, които не са страни по конвенцията, участвал в съвместни операции с уличения кораб.

Член 33

Инспекции на корабите на държави, които не са страна по конвенцията

1.   Държавите-членки следят всеки кораб на държава, която не е страна по конвенцията, визиран в член 32, който влиза в техни пристанища, да се инспектира съгласно член 27.

2.   На корабите, инспектирани съгласно параграф 1, не се разрешава разтоварването или прехвърлянето на риба от видовете, защитени с мерките за опазване на АНТКОМ, която съхраняват на борда, освен ако корабът докаже, че всички риби са уловени при спазване на тези мерки и на предписанията на конвенцията.

Член 34

Информацията за корабите на държавите, които не са страна по конвенцията

1.   Всяка държава-членка, уличила кораб на държава, която не е страна по конвенцията или отказала достъп до пристанището, разтоварване или прехвърляне на такъв кораб съгласно член 32 и 33, се опитва да информира въпросния кораб, че той е заподозрян в нарушение на целите на конвенцията и разпраща тази информация до страните по конвенцията, АНТКОМ и страната, под чийто флаг плава корабът.

2.   Държавите-членки незабавно предават на Комисията сведенията за уличаване, отказ на достъп до пристанището, на разтоварване или прехвърляне, както и резултатите от всички инспекции в техните пристанища и всички следващи действия, предприети спрямо съответния кораб. Комисията незабавно предава тази информация на АНТКОМ.

3.   Във всеки момент държавите-членки могат да изпратят на Комисията за незабавно препращане в АНТКОМ всяка допълнителна информация, релевантна за идентификацията на кораб на държава, която не е страна по конвенцията, заподозрян за извършването на дейност IUU в зоната по конвенцията.

4.   Всяка година Комисията съобщава на държавите-членки корабите от държави, които не са страна по конвенцията, фигуриращи в списъка IUU, приет от АНТКОМ.

Член 35

Мерки спрямо корабите на държави, които не са страна по конвенцията

Член 30, параграфи 1, 2 и 3 се прилага mutatis mutandis към корабите на държави, които не са страна по конвенцията, фигуриращи в списъка IUU от член 34, параграф 4.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Прилагане

Необходимите мерки за прилагане на членове 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 27 се определят по процедурата от член 37, параграф 2.

Член 37

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   При всяко позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема процедурен правилник.

Член 39

Отмяна

1.   Регламенти (ЕИО) № 3943/1990, (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999 се отменят.

2.   Всяко позоваване на отменените регламенти се счита за позоваване на настоящия регламент.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  Становище от 16 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 252, 5.9.1981 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1954/2003 (ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 379, 31.12.1990 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 6, 10.1.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2742/1999 (ОВ L 341, 31.12.1999 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 14.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(9)  ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 27. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 26/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(10)  ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(12)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 669/2003 (ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 1).