03/ 55

BG

Официален вестник на Европейския съюз

39


32004R0599


L 094/44

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 599/2004 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2004 година

относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 20, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки пo отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 91/628/EО на Съвета от 19 ноември 1991 г. за защита на животните по време на транспорт и за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО (3), и по-специално член 15 от нея,

като взе предвид Решение 92/438/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. относно компютризация на ветеринарните процедури при внос (проект „Shift“) и за изменение на Директиви 90/675/ЕИО, 91/496/ЕИО, 91/628/ЕИО и Решение 90/424/ЕИО и за отмяна на Решение 88/192/ЕИО (4), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Хармонизацията на представянето на здравните сертификати, които се изискват при търговията в Общността, е от първостепенно значение за въвеждането на системата TRACES, както е предвидено в Решение 2003/623/EО на Комисията относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES (5), така че събираните данни да могат да бъдат правилно управлявани и обработвани, за да се подобри здравната безопасност в Общността.

(2)

Въвеждането на хармонизиран образец за събиране на резултатите от инспекциите, проведени в съответствие с Директиви 89/662/ЕИО, 91/628/ЕИО и 90/425/ЕИО, е необходимо, така че данните да могат да бъдат обработвани с електронни средства, и представлява базата за стандартизирано представяне на резултати, както се изисква от посочените директиви.

(3)

Представянето на образците на документи, които се изискват от законодателството на Общността в следните актове, трябва да бъдат хармонизирани:

приложение Е към Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (6);

приложения Г1 и Г2 към Директива 88/407/ЕИО на Съвета от 14 юни 1988 г. относно определяне на ветринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък (7);

приложение В към Директива 89/556/ЕИО на Съвета от 25 септември 1989 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (8);

приложение В към Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (9);

приложение Г към Директива 90/429/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете (10);

приложение IV към Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (11);

приложение Д към Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (12);

приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. за ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (13);

приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (14);

приложението към Решение 94/273/EО на Комисията от 18 април 1994 г. относно ветеринарното сертифициране за пускането на пазара в Обединеното кралство и Ирландия на кучета и котки, които не произхождат от тези страни (15);

приложението към Решение 95/294/EО на Комисията от 24 юли 1995 г. относно определяне на образеца на здравен сертификат за търговия с яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (16);

приложението към Решение 95/307/ЕО на Комисията относно определяне на образеца на здравен сертификат за търговия със сперма от еднокопитни животни (17);

приложения I и II към Решение 95/388/EО на Комисията от 19 септември 1995 г. относно определяне на образеца на сертификат за търговията в рамките на Общността със сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (18);

приложението към Решение 95/483/EО на Комисията от 9 ноември 1995 г. относно определяне на образец на сертификат за търговията с яйцеклетки и ембриони от свине в Общността (19);

приложения I и II към Решение 1999/567/EО на Комисията от 27 юли 1999 г. относно установяване на образец на сертификата, посочен в член 16, параграф 1 от Директива 91/67/ЕИО на Съвета (20);

приложение I към Решение 2003/390/EО на Комисията от 23 май 2003 г. за въвеждане на специални условия за пускане на пазара на видове аквакултури, които се считат за невъзприемчиви към някои заболявания, и на продуктите от тях (21);

приложение IV към Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно здравните изисквания за производството и търговията с прясно месо (22);

приложение VI към Директива 71/118/ЕИО на Съвета от 15 февруари 1971 г. относно здравните проблеми, засягащи търговията с прясно птиче месо (23);

приложение Г към Директива 77/99/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно здравните проблеми, засягащи производството и пускането на пазара на месни продукти и някои други продукти от животински произход (24);

приложение IV към Директива 91/495/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно здравните и ветеринарно-санитарните проблеми относно производството и пускането на пазара на месо от зайци и на месо от дивеч, отглеждан във ферми (25);

приложение II към Директива 92/45/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно здравните и ветеринарно-санитарните проблеми , свързани с отстрелването на дивеч и пускането на пазара на месо от дивеч (26);

приложение V към Директива 94/65/EО на Съвета от 14 декември 1994 г. относно определяне на изискванията за производството и пускането на пазара на мляно месо и месни заготовки (27).

(4)

Обмяната на информация между компетентните органи, предвидена в Регламент (EО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (28), следва също да бъде хармонизирана по отношение на изпращане на странични продукти от животински произход и преработени продукти.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Различните здравни сертификати, които се изискват в контекста на търговията в Общността, с изключение на здравните сертификати за регистрирани еднокопитни животни, се представят на базата на хармонизирания образец, приложен тук.

Тези образци на сертификати включват:

1.

стандартизирана част I, „данни за пратката“;

2.

част II, „сертификация“, предназначена да покаже изискванията на законодателството, специфични за всеки вид, тип производство и вид продукт; и

3.

стандартизирана част III, „проверки“, в която се записват резултатите от инспекциите, проведени в съответствие с правилата, които са в сила.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 декември 2004 г.

Въпреки това държавите-членки, които пожелаят това, могат да използват този вид на сертификатите от 1 април 2004 г. нататък в контекста на системата TRACES.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2002/33/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета.

(2)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(3)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 17. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(4)  ОВ L 243, 25.8.1992 г., стр. 27. Решение, последно изменено с Решение 95/1/EО.

(5)  ОВ L 216, 28.8.2003 г., стр. 58.

(6)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 21/2004 на Съвета.

(7)  ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Решение 2004/101/EО на Комисията.

(8)  ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(9)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(10)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(11)  ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(12)  ОВ L 46,19.2.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(13)  ОВ L 46,19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2003/708/EО на Комисията.

(14)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 1398/2003 на Комисията.

(15)  ОВ L 102, 12.4.2001 г., стр. 63. Директива, последно изменена с Решение 2001/298/EО на Комисията.

(16)  ОВ L 182, 2.8.1995 г., стр. 27.

(17)  ОВ L 185, 4.8.1995 г., стр. 58.

(18)  ОВ L 234, 3.10.1995 г., стр. 30.

(19)  ОВ L 275, 18.11.1995 г., стр. 30

(20)  ОВ L 216, 14.8.1999 г., стр. 13.

(21)  ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 19.

(22)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(23)  ОВ L 55, 8.3.1971 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 807/2003 на Съвета.

(24)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 85. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 807/2003 на Съвета.

(25)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 41. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 806/2003 на Съвета.

(26)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(27)  ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 10. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета.

(28)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image