03/ 55

BG

Официален вестник на Европейския съюз

12


32004R0594


L 094/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 594/2004 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2004 година

за определяне на правопораждащите факти, приложими в сектора на пресните плодове и зеленчуци и на преработените продукти от плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарния режим на еурото (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2799/98 е въвел нов агромонетарен режим от 1 януари 1999 г. Условията за прилагане на този режим са определени с Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията (2). В него се установяват правопораждащите факти за приложимите обменни курсове въз основа на критериите, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98, без да се накърняват допълнителните подробности, които да бъдат уточнени, или дерогации, които да бъдат предвидени, когато е необходимо, чрез регламентиране, обхващащо съответните продуктови групи. Правопораждащите факти за обменните курсове, приложими за продуктите в сектора на плодовете и зеленчуците, както и за преработените продукти от плодове и зеленчуци, трябва следователно да бъдат определени и групирани в един единствен регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (3) и Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (4), са били често изменяни. От съображения за яснота е целесъобразно да се отмени Регламент (ЕО) № 293/98 на Комисията от 4 февруари 1998 г. относно определяне на правопораждащите факти, приложими за продукти в сектора на плодове и зеленчуци, за преработени продукти от плодове и зеленчуци и от части за живите растения и за цветарските продукти, както и за някои продукти, изброени в приложение II към Договора за ЕО, и който отменя Регламент (ЕО) № 1445/93 (5), следва да отменен и заменен с нов регламент.

(3)

Член 4, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕО) № 1432/2003 на Комисията от 11 август 2003 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на условията за признаване на организациите на производители и предварителното признаване на групите производители (6), определя минималния обем на продукцията, предназначена за търговията, налага признаването на организациите на производители съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2200/96. Тъй като съответните обеми са годишни, правопораждащият факт за земеделския обменен курс за тези обеми следва да бъде дефиниран съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2799/98, както е към 1 януари от съответната година.

(4)

Член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2200/96 определя условията, при които държавите-членки могат да определят лимит за добавките към обезщетението на Общността за изтегляне от пазара, което се изплаща от оперативните фондове. Тези максимални добавки са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 103/2004 на Комисията от 21 януари 2004 г. относно установяване на условията и реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на интервенционния режим и изтеглянията от пазара в сектора на плодовете и зеленчуците (7). Правопораждащият факт, приложим за съответстващото обезщетение за изтегляне от пазара, следва да се прилага по отношение на обменния курс за този лимит и за максималната добавка.

(5)

Точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1433/2003 на Комисията от 11 август 2003 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните програми, оперативните фондове и финансовата помощ на Общността (8), определя максималния размер на допустимите разходи, които могат да бъдат включени в оперативна програма. Тъй като съответният размер е годишен, обменният курс, приложим за други елементи от съответния оперативен фонд съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2799/98 и като изключение от член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98, следва да се прилага за този размер.

(6)

Член 3, параграф 1, четвърто тире от Регламент (ЕО) № 2808/98 предвижда, че в случай на изтегляне от пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, правопораждащият факт за обменния курс е първият ден от месеца, през който се извършва изтеглянето от пазара. Това правило следва да се прилага не само за операциите по изтегляне от пазара, извършени в съответствие с член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2200/96, но и поради това, че става дума за свързани или сходни операции, към предвидената помощ за разходите по превоза на безплатно разпределяните плодове и зеленчуци, както е предвидено в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 103/2004, в съответствие с член 30, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2200/96, а също и за максималните размери на разходите по сортиране и пакетиране на безплатно разпределяните продукти, които се поемат от Общността, както е предвидено в член 17 от Регламент (ЕО) № 103/2004, в съответствие с член 30, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2200/96.

(7)

Член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. относно подробните правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци (9), предвижда предварително фиксиран размер, който да се приспадне от цените, отчетени в съответствие с член 2, параграф 2, когато тези цени се били установени при етапа на търговията на едро/търговията на дребно. Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилага по аналогия и в този случай.

(8)

Член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилагат при изчисляването на стандартната стойност на вноса, упомената в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3223/94.

(9)

За целите на прилагане на член 5, параграф 1, буква а) и на член 5, параграф 1а, буква а) от Регламент (ЕО) № 3223/94 („метода на фактуриране“), цената при влизане на съответната пратка трябва да бъде изразена в еуро. Аналогично с член 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98, приложимите обменни курсове трябва да бъдат онези, които са в сила в деня на приемането на митническата декларация.

(10)

Възстановяванията при износ, предвидени в член 35 от Регламент (ЕО) № 2200/96 са включени в режима за търговия с трети страни, въведен с дял V от този регламент. Следователно член 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилага.

(11)

Член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 въвежда схема за помощ за производството на определени преработени продукти от домати, праскови и круши. Тази схема предвижда предоставянето на помощ на организациите на производители. Също така, член 6а от този регламент въвежда схема за помощ за производството на сушени смокини и сини сливи. Тази схема предвижда предоставянето на помощ на преработвателите, при условие че те заплащат минимална цена на производителите. Поради твърде големият брой оператори, преработватели и производители, правопораждащият факт за обменния курс съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2799/98, и като изключение от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да настъпи през първия ден от месеца, през който преработвателят изкупува продуктите. Това изкупуване следва да бъде дефинирано.

(12)

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилага за изкупната цена на стафидите и сушените смокини, упомената в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96.

(13)

Член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2201/96 предвижда помощ за съхраняване на стафиди и сушени смокини. Тази помощ се предоставя за действителната продължителност на съхранение. За по-голямо административно удобство и в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2799/98 следва да се определи месечен правопораждащ факт за предоставянето на помощта.

(14)

Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилагат за продажните цени, предварително фиксирани в евро съгласно член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2201/96 за стафиди и сушени смокини, държани от складовите бази.

(15)

Второто тире от член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилага за гаранциите, упоменати във втората алинея от член 9, параграф 3 и във втората алинея от член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2201/96.

(16)

Възстановяванията при износ, предвидени в член 16 от Регламент (ЕО) № 2201/96 и експортни налози за някои продукти, съдържащи добавена захар, както е предвидено в член 20 от този регламент, са част от режима за търговия с трети страни, въведен с дял II от този регламент. Следователно член 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 следва да се прилага.

(17)

Схемата, въведена с Регламент (ЕО) № 2202/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно въвеждането на схема за помощ на Общността за производители на определени цитрусови плодове (10), предвижда помощ за организациите на производители за лимони, грейпфрути, портокали, мандарини, клементини и сатсуми, доставени на преработватели в рамките на договори. Поради твърде големия брой оператори, преработватели и производители, правопораждащият факт за обменния курс съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2799/98, и като изключение от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98, следва да настъпи през първия ден от месеца, през който преработвателят изкупува продуктите. Изкупуването настъпва при изготвянето на сертификат за доставка, предвиден в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2003 на Комисията от 1 декември 2003 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2202/96 на Съвета относно въвеждането на схема за помощ на Общността за производители на определени цитрусови плодове (11).

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със съвместното становище на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци и на Управителния комитет за продуктите от преработени плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Определения

1.   Определенията, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 2799/98 се прилагат за целите на настоящия регламент.

2.   По смисъла на настоящия регламент, под „изкупуване на пратка“ се разбира началото на материалното ѝ доставяне.

ГЛАВА II

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Член 2

Организации на производители

Правопораждащият факт за курс за конвертиране на минималния обем на продукцията, предназначена за търговия, фиксиран в член 4, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕО) № 1432/2003, в еуро, е 1 януари от съответната година.

Член 3

Оперативни фондове

1.   За целите на прилагане на член 15, параграф 3, втората алинея от Регламент (ЕО) № 2200/96, обменният курс за максималните добавки, фиксирани в приложение II към Регламент (ЕО) № 103/2004, е курсът, приложим за съответното обезщетение на Общността за изтегляне от пазара, както е фиксирано съгласно член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

2.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за еднократната сума, фиксирана в точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1433/2003, е 1 януари от годината, през която се прилага този размер.

Член 4

Разходи за интервенция, изтегляне от пазара, превоз, сортиране и пакетиране

1.   Правопораждащият факт за обменния курс за обезщетението на Общността за изтегляне от пазара, фиксиран в приложение V към Регламент (ЕО) № 2200/96, е първият ден от месеца, през който се осъществява изтеглянето от пазара.

2.   Обменният курс, приложим за предварително фиксираните транспортни разходи, упоменати в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 103/2004 и определени в приложение V към този регламент, е курсът, определен в съответствие с параграф 1 по-горе.

3.   Обменният курс, приложим за предварително фиксираните разходи по сортиране и пакетиране, определени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 103/2004, е курсът, определен в съответствие с параграф 1 по-горе.

Член 5

Режим на цени на влизане

1.   Правопораждащият факт за курса, приложим за конвертирането в националната валута на дадена държава-членка, която не е участничка, на предварително фиксирания размер, посочен в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 3223/94, настъпва в деня, в който е била отчетена съответната цена.

2.   За целите на изчисляването на стандартната стойност на вноса, посочена в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3223/94, правопораждащият факт за обменния курс на представителните цени настъпва в деня, в който се прилагат тези цени.

3.   За целите на прилагане на член 5, параграф 1, буква а) и на член 5, параграф 1а, буква а) от Регламент (ЕО) № 3223/94, правопораждащият факт за обменния курс е приемането на митническата декларация.

Член 6

Възстановявания

Член 2 от Регламент (ЕО) № 2808/98 се прилага за възстановявания при износ, предвидени в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2200/96.

ГЛАВА III

ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Член 7

Помощ за преработването на домати, праскови, круши, смокини и сини сливи

1.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за помощта за организациите на производители, посочена в член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 за домати, праскови и круши, както и за помощта за производството на сушени смокини и сини сливи, посочена в член 6а, параграф 1 от гореупоменатия регламент, настъпва в първия ден от месеца, в който преработвателят изкупува продуктите.

2.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за минималните цени, посочени в член 6а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, настъпва в първия ден от месеца, в който преработвателят изкупува продуктите.

Член 8

Помощи за стафиди и сушени смокини

1.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за изкупната цена, посочена в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 настъпва в деня, в който продуктите се изкупуват от складовата база по смисъла на параграф 1 от този член.

2.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за помощта за съхранение, посочена в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2201/96 настъпва в първия ден от месеца, в който се предоставя помощта.

3.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за продажните цени, предварително фиксирани в съответствие с член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2201/96, за стафиди и сушени смокини, държани от складовите бази, настъпва в деня, в който купувачът изкупува продуктите или в деня на плащането, ако то е настъпи първо.

4.   Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за размера в еуро на гаранциите, посочени в член 9, параграф 3, втората алинея и член 9, параграф 7, втората алинея от Регламент (ЕО) № 2201/96, настъпва в деня на представянето на офертата или заявлението за закупуване.

Член 9

Възстановявания

Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за възстановяванията при износ, предвидени в член 16 от Регламент (ЕО) № 2201/96 и за таксите върху износа, предвидени в член 20 от същия регламент, настъпва при приемането на митническата декларация.

ГЛАВА IV

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ ЗА ПРЕРАБОТКА

Член 10

Помощи за организациите на производители на цитрусови плодове

Правопораждащият факт за обменния курс, приложим за помощта за организациите на производители, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2201/96, настъпва в първия ден от месеца, в който се продуктите се доставят на преработвателния завод по смисъла на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2003.

ГЛАВА V

ОТМЯНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 11

Влизане в сила

Регламент (ЕО) № 293/98 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствие от приложението.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2304/2003 (ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(4)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 386/2004 на Комисията (ОВ L 64, 2.3.2004 г., стр. 25).

(5)  ОВ L 30, 5.2.1998 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1410/1999 на Комисията (ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 53).

(6)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 25.

(9)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1947/2002 (ОВ L 299, 1.11.2002 г., стр. 17).

(10)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1933/2001 на Комисията (ОВ L 262, 2.10.2001 г., стр. 6).

(11)  ОВ L 317, 2.12.2003 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Регламент (ЕО) № 293/98

Настоящия регламент

член 1

член 2

член 2, параграф 1

член 3, параграф 1

член 2, параграф 2

-

член 2, параграф 3

-

член 2, параграф 4

член 3, параграф 2

член 3, параграф 1

член 4, параграф 1

член 3, параграф 2

член 4, параграф 2

член 3, параграф 3

-

член 3, параграф 4

член 4, параграф 3

член 4, параграф 1

член 5, параграф 1

член 4, параграф 2

член 5, параграф 2

член 4, параграф 3

член 5, параграф 3

член 5

член 6

член 6

-

член 7, параграф 1

член 7, параграф 1 и 2

член 7, параграф 2

-

член 8, параграф 1

-

член 8, параграф 2

член 8, параграф 1

член 8, параграф 3

член 8, параграф 2

член 8, параграф 4

-

член 8, параграф 5

член 8, параграф 3

член 8, параграф 6

-

член 8, параграф 7

член 8, параграф 4

член 9

-

член 10, първо тире

-

член 10, второ тире

член 9

член 10, трето тире

-

член 11

член 10

член 12

-

член 13

-

член 14

-

член 15

-

член 16

-

член 17

-

член 18

член 11

член 19

-

член 20

член 12