15/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


32004R0574


L 090/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 574/2004 НА КОМИСИЯТА

от 23 февруари 2004 година

за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (1), и по-специално член 1, параграф 5 и член 6, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 6 от Регламент (ЕО) № 2150/2002 от Комисията се изисква да постанови мерки за изпълнението на този регламент.

(2)

Съгласно член 6, буква б) от Регламент (ЕО) № 2150/2002 Комисията може да адаптира спецификациите в приложенията към него.

(3)

Съгласно член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2150/2002 от Комисията се изисква да създаде таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура от приложение III към него и списъка на отпадъци, създаден с Решение 2000/532/ЕО на Комисията (2).

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 2150/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложенията към Регламент (ЕО) № 2150/2002 се изменят, както следва:

1.

Раздел 2, точка 1 от приложение I се заменя с приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение III се заменя от приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалeн вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2004 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. Решение, последно изменено с Решение 2001/573/ЕО (ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 18).

(3)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ 2

Категории отпадъци

1.

Представят се статистически данни за следните категории отпадъци:

Обобщен списък

Пози-ция №

EWC-Stat/версия 3

Описание

Опасни/неопасни отпадъци

Код

1

01.1

Използвани разтворители

Опасни

2

01.2

Киселинни, алкални или солни отпадъци

Неопасни

3

01.2

Киселинни, алкални или солни отпадъци

Опасни

4

01.3

Отработени масла

Опасни

5

01.4

Изразходвани химически катализатори

Неопасни

6

01.4

Изразходвани химически катализатори

Опасни

7

02

Отпадъци от химически препарати

Неопасни

8

02

Отпадъци от химически препарати

Опасни

9

03.1

Химически утайки и остатъци

Неопасни

10

03.1

Химически утайки и остатъци

Опасни

11

03.2

Утайки от промишлени отпадни води

Неопасни

12

03.2

Утайки от промишлени отпадни води

Опасни

13

05

Медицински и биологични отпадъци

Неопасни

14

05

Медицински и биологични отпадъци

Опасни

15

06

Метални отпадъци

Неопасни

16

06

Метални отпадъци

Опасни

17

07.1

Стъклени отпадъци

Неопасни

18

07.1

Стъклени отпадъци

Опасни

19

07.2

Хартиени и картонени отпадъци

Неопасни

20

07.3

Каучукови отпадъци

Неопасни

21

07.4

Пластмасови отпадъци

Неопасни

22

07.5

Дървесни отпадъци

Неопасни

23

07.5

Дървесни отпадъци

Опасни

24

07.6

Текстилни отпадъци

Неопасни

25

07.7

Отпадъци, които съдържат полихлорирани бифенили

Опасни

26

08

Излязло от употреба оборудване

Неопасно

27

08

Излязло от употреба оборудване

Опасно

28

08.1

Излезли от употреба превозни средства

Неопасни

29

08.1

Излезли от употреба превозни средства

Опасни

30

08.41

Отпадъци от батерии и акумулатори

Неопасни

31

08.41

Отпадъци от батерии и акумулатори

Опасни

32

09

Животински и растителни отпадъци (с изключение на животински отпадъци от преработването на храни и продукти; и с изключение на животински фекалии, урина и оборски тор)

Неопасни

33

09.11

Животински отпадъци от преработка на храна и продукти

Неопасни

34

09.3

Животински фекалии, урина и оборски тор

Неопасни

35

10.1

Домакински и подобни отпадъци

Неопасни

36

10.2

Смесени и недиференцирани материали

Неопасни

37

10.2

Смесени и недиференцирани материали

Опасни

38

10.3

Сортирани остатъци

Неопасни

39

10.3

Сортирани остатъци

Опасни

40

11

Общи утайки (с изключение от изкопани земни маси)

Неопасни

41

11.3

Утайки от изкопани земни маси

Неопасни

42

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Минерални отпадъци (с изключение на горими отпадъци, замърсени почви и изкопана почва от замърсени места)

Неопасни

43

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Минерални отпадъци (с изключение на горими отпадъци, замърсени почви и изкопана почва от замърсени места)

Опасни

44

12.4

Горими отпадъци

Неопасни

45

12.4

Горими отпадъци

Опасни

46

12.6

Замърсени почви и изкопана почва от замърсени места

Опасни

47

13

Втвърдени, стабилизирани и встъклени отпадъци

Неопасни

48

13

Втвърдени, стабилизирани и встъклени отпадъци

Опасни“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ

съгласно член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2150/2002, между EWC-Stat, Версия 3 (статистическа номенклатура, която е основно ориентирана към веществата) и Европейския списък на отпадъците (ЕСО), създаден с Решение 2000/532/ЕО на Комисията

01   

Отпадъци от химически съединения

01.1   

Използвани разтворители

01.11   

Халогенирани използвани разтворители

1   

Опасни

 

 

 

 

07 01 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 02 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 03 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 04 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 05 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 06 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 07 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

14 06 01*

хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

 

 

 

 

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани разтворители

01.12   

Нехалогенирани използвани разтворители

1   

Опасни

 

 

 

 

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 05 04*

руги органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

 

 

 

 

14 06 05*

утайки и твърди отпадъци, които съдържат други разтворители

 

 

 

 

20 01 13*

разтворители

01.2   

Киселинни, алкални или солни отпадъци

01.21   

Киселинни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

06 01 99

отпадъци, които не са посочените другаде

1   

Опасни

 

 

 

 

06 01 01*

сярна киселина и серниста киселина

 

 

 

 

06 01 02*

солна киселина

 

 

 

 

06 01 03*

флуороводородна киселина

 

 

 

 

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

 

 

 

 

06 01 05*

азотна и азотиста киселина

 

 

 

 

06 01 06*

други киселини

 

 

 

 

06 07 04*

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

 

 

 

 

08 03 16*

тпадъчни разтвори от ецване/гравиране

 

 

 

 

09 01 04*

фиксиращи разтвори

 

 

 

 

09 01 05*

избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори

 

 

 

 

10 01 09*

сярна киселина

 

 

 

 

11 01 05*

киселини от химично почистване на повърхности

 

 

 

 

11 01 06*

киселини, които не са посочените другаде

 

 

 

 

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

 

 

 

 

20 01 14*

киселини

01.22   

лкални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 09

отпадъчен шлам, който съдържа вар

 

 

 

 

06 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 11*

отпадъци от почистване на горива с основи

 

 

 

 

06 02 01*

калциев хидроксид

 

 

 

 

06 02 03*

амониев хидроксид

 

 

 

 

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

 

 

 

 

06 02 05*

други основи

 

 

 

 

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор на водна основа

 

 

 

 

09 01 02*

разтвори от офсетов проявител на водна основа

 

 

 

 

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворители

 

 

 

 

11 01 07*

основи от химично почистване на повърхности

 

 

 

 

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 03 01*

отпадъци, които съдържат цианиди

 

 

 

 

19 11 04*

отпадъци от пречистване на горива с основи

 

 

 

 

20 01 15*

основи

01.24   

Други солни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 16

отпадъци, които съдържат сяра, образувани от десулфуризация на нефт

 

 

 

 

05 07 02

отпадъци, които съдържат сяра

 

 

 

 

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

метални оксиди, различни от посочените в 06 03 15

 

 

 

 

06 03 99

отпадъци, които не са посочените другаде

 

 

 

 

06 04 99

отпадъци, които не са посочените другаде

 

 

 

 

06 06 03

отпадъци, които съдържат сулфиди, различни от посочените в 06 06 02

 

 

 

 

06 06 99

отпадъци, които не са посочените другаде

 

 

 

 

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от посочените в 11 02 05

1   

Опасни

 

 

 

 

06 03 11*

твърди соли и разтвори, които съдържат цианиди

 

 

 

 

06 03 13*

твърди соли и разтвори, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

06 03 15*

метални оксиди, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

06 04 03*

отпадъци, които съдържат арсен

 

 

 

 

06 04 04*

отпадъци, които съдържат живак

 

 

 

 

06 04 05*

отпадъци, които съдържат други тежки метали

 

 

 

 

06 06 02*

отпадъци, които съдържат опасни сулфиди

 

 

 

 

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

 

 

 

 

10 04 03*

калциев арсенат

 

 

 

 

11 01 08*

утайки от фосфатиране

 

 

 

 

11 02 05*

остатъци от хидрометалургия на медта, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 03 02*

други отпадъци

 

 

 

 

11 05 04

отработен флюс

 

 

 

 

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

 

 

 

 

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

01.3   

Отработени масла

01.31   

Отработени моторни масла

1   

Опасни

 

 

 

 

13 02 04*

хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

 

 

 

 

13 02 05*

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

 

 

 

 

13 02 06*

синтетични моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

 

 

 

 

13 02 07*

бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

 

 

 

 

13 02 08*

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

01.32   

Други отработени масла

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 02*

утайки от обезсоляване

 

 

 

 

05 01 03*

дънни утайки от резервоари

 

 

 

 

05 01 04*

кисели утайки от алкилиране

 

 

 

 

05 01 12*

масло, което съдържа киселини

 

 

 

 

08 03 19*

диспергирано масло

 

 

 

 

08 04 17*

масло от дървесна смола/колофон

 

 

 

 

12 01 06*

машинни масла на минерална основа, които съдържат халогени (с изключение на емулсии и разтвори)

 

 

 

 

12 01 07*

машинни масла на минерална основа, които не съдържат халогени (с изключение на емулсии и разтвори)

 

 

 

 

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, които съдържат халогени

 

 

 

 

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори, които не съдържат халогени

 

 

 

 

12 01 10*

синтетични машинни масла

 

 

 

 

12 01 12*

отработени восъци и смазки

 

 

 

 

12 01 18*

утайки, които съдържат метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло

 

 

 

 

12 01 19*

бързо биоразградимо машинно масло

 

 

 

 

13 01 04*

хлорирани емулсии

 

 

 

 

13 01 05*

нехлорирани емулсии

 

 

 

 

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

 

 

 

 

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

 

 

 

 

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

 

 

 

 

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

 

 

 

 

13 01 13*

други хидравлични масла

 

 

 

 

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от посочените в 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

 

 

 

 

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

20 10 26*

масло и смазка, различни от посочените в 20 01 25

01.4   

Отработени химически катализатори

01.41   

Отработени химически катализатори

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 08 01

отработени катализатори, които съдържат злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

отработени катализатори, които съдържат преходни метали или съединения на преходните метали, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 08 04

течни катализатори на каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)

1   

Опасни

 

 

 

 

16 08 02*

отработени катализатори, които съдържат опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали

 

 

 

 

16 08 05*

отработени катализатори, които съдържат фосфорна киселина

 

 

 

 

16 08 06*

отработени течности, използвани като катализатори

 

 

 

 

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

02.   

Отпадъци от химически препарати

02.1   

Химически отпадъци извън спецификацията

02.11   

Отпадъци на агрохимични продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от посочените в 02 01 08

1   

Опасни

 

 

 

 

02 01 08*

агрохимични отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

06 13 01*

неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

 

 

 

 

20 01 19*

пестициди

02.12   

Неизползвани лекарствени продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

07 05 14

твърди отпадъци, различни от посочените в 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

лекарствени продукти, различни от посочените в 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

лекарствени продукти, различни от посочените в 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

лекарствени продукти, различни от посочените в 20 01 31

1   

Опасни

 

 

 

 

07 05 13*

твърди отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

 

 

 

 

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

 

 

 

 

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

02.13   

Отпадъчни бои, лакове, мастила и лепила/адхезиви

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 02 17

багрила и пигменти, различни от посочените в 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни от посочените в 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от посочените в 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, различни от посочените в 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от посочените в 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

водни суспензии, които съдържат бои или лакове, различни от посочените в 08 01 19

 

 

 

 

08 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

 

 

 

 

08 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 03 07

утайки от воден разтвор, които съдържат печатарски мастила

 

 

 

 

08 03 08

отпадъчни води, които съдържат печатарски мастила

 

 

 

 

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от посочените в 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от посочените в 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

 

 

 

 

08 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 15

 

 

 

 

08 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от посочените в 20 01 27

1   

Опасни

 

 

 

 

04 02 16*

багрила и пигменти, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 13*

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 15*

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 17*

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 19*

водни суспензии, които съдържат боя или лак, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 03 12*

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

08 03 14*

утайки от печатарски мастила, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 03 17*

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

08 04 09*

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 11*

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 13*

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 15*

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

20 01 27*

боя, мастила, лепила/адхезиви и смоли, които съдържат опасни вещества

02.14   

Отпадъци от други химически препарати

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 07 03

отпадъци от химично обработване

 

 

 

 

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

 

 

 

 

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

 

 

 

 

06 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 10 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от посочените в 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

отпадъци, които съдържат силикони, различни от посочените в 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от посочените в 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от посочените в 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от посочените в 10 10 15

 

 

 

 

11 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 01 15

антифризни течности, различни от посочените в 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от посочените в 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

химични вещества и препарати, различни от посочените в 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

химични вещества и препарати, различни от посочените в 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

перилни и почистващи препарати, различни от посочените в 20 01 29

1   

Опасни

 

 

 

 

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 02*

органохлорирани консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 05*

други консерванти за дървесина, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

04 02 14*

отпадъци от апретиране, които съдържат органични разтворители

 

 

 

 

05 07 01*

отпадъци, които съдържат живак

 

 

 

 

06 08 02*

отпадъци, които съдържат опасни силикони

 

 

 

 

06 10 02*

отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 02 14*

отпадъци от добавки, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 02 16*

отпадъци, които съдържат опасни силикони

 

 

 

 

07 04 13*

твърди отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 01 21*

отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове

 

 

 

 

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

 

 

 

 

10 09 13*

отпадъчни свързващи материали, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 01 16*

наситени или отработени йонообменни смоли

 

 

 

 

11 01 98*

други отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 01 13*

спирачни течности

 

 

 

 

16 01 14*

антифризни течности, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 05 04*

газове в съдове под налягане (включително халони)

 

 

 

 

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

 

 

 

 

16 09 04*

оксидиращи вещества, които не са посочените другаде

 

 

 

 

18 01 06*

химични вещества и препарати, които се състоят или които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

18 02 05*

химични вещества и препарати, които се състоят или които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

20 01 17*

фотографски химични вещества и препарати

 

 

 

 

20 01 29*

перилни и почистващи препарати, които съдържат опасни вещества

02.2   

Неизползвани взривни материали

02.21   

Отпадъчни взривни материали и пиротехнически продукти

1   

Опасни

 

 

 

 

16 04 02*

отпадъци от пиротехника

 

 

 

 

16 04 03*

други отпадъчни взривни материали

02.22   

Отпадъчни муниции

1   

Опасни

 

 

 

 

16 04 01*

отпадъчни муниции

02.3   

Смесени химически отпадъци

02.31   

Частично смесени химически отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 05 09

отпадъчни химични вещества и препарати, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

1   

Опасни

 

 

 

 

16 05 06*

лабораторни химични вещества, които се състоят или които съдържат опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества

 

 

 

 

16 05 07*

отпадъчни неорганични химични вещества, които се състоят или които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 05 08*

отпадъчни органични химични вещества, които се състоят или които съдържат опасни вещества

02.32   

Химически отпадъци, смесени с цел обработване

1   

Опасни

 

 

 

 

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, които съдържат поне един опасен отпадък

 

 

 

 

19 02 08*

течни запалими отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 02 09*

твърди запалими отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 02 11*

други отпадъци, които съдържат опасни вещества

02.33   

Опаковки, замърсени от опасни вещества

1   

Опасни

 

 

 

 

15 01 10*

опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

03   

Други химически отпадъци

03.1   

Химически утайки и остатъци

03.11   

Катрани и въглища

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 17

битум

 

 

 

 

05 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 13 03

сажди

 

 

 

 

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, които изгарят въглища

 

 

 

 

10 03 02

аноден скрап

 

 

 

 

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, които съдържат въглерод, различни от посочените в 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, които съдържат въглерод, различни от посочените в 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

аноден скрап

 

 

 

 

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

 

 

 

 

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 07*

кисели катрани

 

 

 

 

05 01 08*

други катрани

 

 

 

 

05 06 01*

кисели катрани

 

 

 

 

05 06 03*

други катрани

 

 

 

 

06 13 05*

сажди

 

 

 

 

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, които съдържат катран

 

 

 

 

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, които съдържат катран

 

 

 

 

19 11 02*

кисели катрани

3.12   

Утайки от маслено-водни емулсии

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 06*

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 

 

 

 

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

 

 

 

 

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

 

 

 

 

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

 

 

 

 

13 05 01*

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти

 

 

 

 

13 05 07

замърсени с нефтопродукти води от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 08*

смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

 

 

 

 

13 07 02*

бензин

 

 

 

 

13 07 03*

други горива (включително смеси)

 

 

 

 

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

 

 

 

 

13 08 02*

други емулсии

 

 

 

 

13 08 99*

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 07 09*

отпадъци, които съдържат други опасни вещества

 

 

 

 

19 02 07*

масла и концентрати от сепариране

03.13   

Остатъци от химически реакции

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

 

 

 

 

04 01 04

дъбилни разтвори, които съдържат хром

 

 

 

 

04 01 05

дъбилни разтвори, които не съдържат хром

 

 

 

 

06 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 13 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 01 12

отпадъчни води, различни от посочените в 11 01 11

1   

Опасни

 

 

 

 

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, които съдържат разтворители без течна фаза

 

 

 

 

06 07 03*

утайки на бариев сулфат, които съдържат живак

 

 

 

 

07 01 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 02 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 02 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 03 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 04 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 05 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 06 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 07 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

09 01 13*

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от посочените в 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

отпадъчни води, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

03.14   

Изразходвани филтриращи и абсорбиращи материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от посочените в 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

утайки от декарбонизиране

 

 

 

 

19 09 04

отработен активен въглен

 

 

 

 

19 09 05

наситени или отработени йонообменни смоли

 

 

 

 

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменици

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 15*

отпадъчни филтруващи глини

 

 

 

 

06 07 02*

активен въглен от производство на хлор

 

 

 

 

06 13 02*

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 01 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 02 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 02 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 03 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 03 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 04 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 04 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 05 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 05 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 06 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 06 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 07 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 07 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, които не са посочени другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

 

 

 

 

19 08 06*

наситени и отработени йоннообменни смоли

 

 

 

 

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

 

 

 

 

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

19 11 01*

отработени филтруващи глини

03.2   

Утайки от отпадъчни води

03.21   

Утайки от индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

 

 

 

 

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат хром

 

 

 

 

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които не съдържат хром

 

 

 

 

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

 

 

 

 

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

 

 

 

 

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

утайки от отпадъчна обработка на място, различна от посочените в 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 07 11

 

 

 

 

10 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

 

 

 

 

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

други утайки и филтърен кек

 

 

 

 

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждаща вода, различни от посочените в 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

 

 

 

 

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от посочените в 11 01 09

 

 

 

 

11 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от посочените в 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

воднисти течни отпадъци, различни от посочените в 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от посочените в 16 10 03

 

 

 

 

19 02 06

утайки от физико-химична обработка, различни от посочените в 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

 

 

 

 

19 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от посочения в 19 07 02

 

 

 

 

19 08 12

утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 13

 

 

 

 

19 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 19 11 05

 

 

 

 

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от посочените в 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от посочените в 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от посочените в 19 13 07

1   

Опасни

 

 

 

 

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

05 01 09*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

06 05 02*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 01 09*

утайки и филтърен кек, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 02 07*

други отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

12 01 14*

машинни утайки, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 02 05*

утайки от физико-химично обработване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 07 02*

инфилтрат от депо за отпадъци, който съдържа опасни вещества

 

 

 

 

19 08 11*

утайки, които съдържат опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

 

 

 

 

19 08 13*

утайки, които съдържат опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

 

 

 

 

19 11 05*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на обработване, които съдържат опасни съставки

 

 

 

 

19 13 03*

утайки от възстановяване на почви, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 13 05*

утайки от възстановяване качеството на подземни води, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 13 07*

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, които съдържат опасни вещества

03.22   

Утайки, които съдържат въглеводороди

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

05 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

1   

Опасни

 

 

 

 

01 05 05 *

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат нефтопродукти

 

 

 

 

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

12 03 01*

промивни води

 

 

 

 

12 03 02*

отпадъци от обезмасляване с пара

 

 

 

 

16 07 08*

отпадъци, които съдържат масла

 

 

 

 

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от посочените в 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

отпадъчни води

05   

Медицински и биологични отпадъци

05.1   

Инфекциозни медицински отпадъци

05.11   

Човешки инфекциозни медицински отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане са обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция

05.12   

Животински инфекциозни медицински отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане са обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекция

05.2   

Незаразни медицински отпадъци

05 21   

Незаразни човешки медицински отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

части от тела и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не са обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекция (превръзки, гипсови отливки, бельо, използвани материали за еднократна употреба, памперси)

05 22   

Незаразни животински медицински отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не са обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекция

06   

Метални отпадъци

06.1   

Отпадъци и скрап от черни метали

06.11   

Отпадъци и скрап от черни метали

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 02 10

нагар/окалина

 

 

 

 

10 12 06

отпадъчни леярски форми

 

 

 

 

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

 

 

 

 

12 01 02

прах и частици от черни метали

 

 

 

 

16 01 17

черни метали

 

 

 

 

17 04 05

желязо и стомана

 

 

 

 

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

 

 

 

 

19 10 01

отпадъци от желязо и стомана

 

 

 

 

19 12 02

черни метали

06.   

2 Отпадъци и скрап от цветни метали

06.21   

Отпадъци от благородни метали

1   

Опасни

 

 

 

 

09 01 06*

отпадъци, които съдържат сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

 

 

 

 

18 01 10*

амалгамни отпадъци от зъболечението

06.23   

Други алуминиеви отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 02

алуминий

06.24   

Медни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 01

мед, бронз, месинг

06.25   

Оловни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 03

олово

06.26   

Други метални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

11 05 01

твърд цинк

 

 

 

 

17 04 04

цинк

 

 

 

 

17 04 06

калай

06.3   

Отпадъци от метални смеси

06.31   

Опаковки от метални смеси

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 04

метални опаковки

06.32   

Други отпадъци от метални смеси

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 10

метални отпадъци

 

 

 

 

10 10 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

 

 

 

 

12 01 04

прах и частици от цветни метали

 

 

 

 

16 01 18

цветни метали

 

 

 

 

17 04 07

смеси от метали

 

 

 

 

17 04 11

кабели, различни от посочените в 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

отпадъци от цветни метали

 

 

 

 

19 12 03

отпадъци от цветни метали

 

 

 

 

20 01 40

метали

1   

Опасни

 

 

 

 

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

17 04 10*

кабели, които съдържат масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

07   

Неметални отпадъци

07.1   

Стъклени отпадъци

07.11   

Стъклени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 07

стъклени опаковки

07.12   

Други стъклени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от посочените в 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

стъкло

 

 

 

 

17 02 02

стъкло

 

 

 

 

19 12 05

стъкло

 

 

 

 

20 01 02

стъкло

1   

Опасни

 

 

 

 

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, което съдържа тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

07.2   

Хартиени и картонени отпадъци

07.21.   

Отпадъци от хартиени и картонени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

07.23.   

Други хартиени и картонени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, които съдържат влакна, пълнители и покривни материали

 

 

 

 

03 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 12 01

хартия и картон

 

 

 

 

20 01 01

хартия и картон

07.3   

Каучукови отпадъци

07.31   

Излезли от употреба гуми

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 03

излезли от употреба гуми

07.4   

Пластмасови отпадъци

07.41   

Отпадъци от пластмасови опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 02

пластмасови опаковки

07.42   

Други пластмасови отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

 

 

 

 

07 02 13

отпадъци от пластмаси

 

 

 

 

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

 

 

 

 

16 01 19

пластмаса

 

 

 

 

17 02 03

пластмаса

 

 

 

 

19 12 04

пластмаса и каучук

 

 

 

 

20 01 39

пластмаси

07.5   

Дървесни отпадъци

07.51   

Опаковки от дървесни материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 03

опаковки от дървесни материали

07.52   

Стърготини и стружки от дървесни материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от посочените в 03 01 04

1   

Опасни

 

 

 

 

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, които съдържат опасни вещества

07.53   

Други дървесни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

 

 

 

 

03 03 01

отпадъци от корк и дървесни кори

 

 

 

 

17 02 01

дървесен материал

 

 

 

 

19 12 07

дървесни материали, различни от посочените в 19 12 06

 

 

 

 

2 01 38

дървесни материали, различни от посочените в 20 01 37

1   

Опасни

 

 

 

 

19 12 06*

дървесни материали, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

20 01 37*

дървесни материали, които съдържат опасни вещества

07.6   

Текстилни отпадъци

07.61   

употребявани дрехи

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 01 10

облекла

07.62   

Смесени текстилни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

 

 

 

 

04 02 10

органични материи от природни суровини (мазнини, восъци)

 

 

 

 

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

 

 

 

 

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

 

 

 

 

15 01 09

текстилни опаковки

 

 

 

 

19 12 08

текстил

 

 

 

 

20 01 11

текстил

07.63   

Кожени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

 

 

 

 

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

 

 

 

 

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, които съдържат хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

 

 

 

 

04 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

07.7   

Отпадъци, които съдържат PCB

07.71   

Масла, които съдържат PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

13 01 01*

хидравлични масла, които съдържат полихлорирани бифенили (PCB)

 

 

 

 

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, които съдържат PCB

07.72   

Съоръжения, които съдържат PCB или замърсени с PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 09*

компоненти, които съдържат PCB

 

 

 

 

16 02 09*

трансформатори и кондензатори, които съдържат PCB

 

 

 

 

16 02 10*

излязло от употреба оборудване, което съдържа или е замърсено с PCB, различни от посочените в 16 02 09

07.73   

Отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

17 09 02*

други отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат PCB (например уплътняващи материали, които съдържат PCB, подови настилки на основата на смоли, които съдържат PCB, закрити пломбирани системи, които съдържат PCB, кондензатори, които съдържат PCB)

08   

Излязло от употреба оборудване

08.1   

Излезли от употреба превозни средства

08.12   

Други излезли от употреба превозни средства

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

08.2   

Излязло от употреба електрическо или електронно оборудване

08.21   

Изхвърлени по-големи домакински уреди

1   

Опасни

 

 

 

 

16 02 11*

излязло от употреба оборудване, което съдържа хлорофлуоровъглеводороди, HCFС, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

излязло от употреба оборудване, което съдържа хлорофлуоровъглеводороди

08.23   

Друго излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

0   

Неопасно

 

 

 

 

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

 

 

 

 

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, които съдържат батерии, различни от посочените в 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

1   

Опасно

 

 

 

 

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба, които съдържат батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, което съдържа опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, което съдържа опасни компоненти

08.4   

Излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

08.41   

Отпадъчни батерии и акумулатори

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

други батерии и акумулатори

 

 

 

 

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от посочените в 20 01 33

1   

Опасни

 

 

 

 

16 06 01*

оловни батерии

 

 

 

 

16 06 02*

Ni-Cd батерии

 

 

 

 

16 06 03*

батерии, които съдържат живак

 

 

 

 

20 01 33*

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, и несортирани батерии и акумулатори, които съдържат тези батерии

08.43   

Други излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 12

спирачни накладки, различни от посочените в 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

резервоари за втечнени газове

 

 

 

 

16 01 22

компоненти, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 07*

маслени филтри

 

 

 

 

16 01 08*

компоненти, които съдържат живак

 

 

 

 

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

 

 

 

 

16 01 21*

опасни компоненти, различни от посочените в кодове от 16 01 07 до 16 01 11 и в 16 01 13 и 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

 

 

 

 

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, които съдържат живак

09   

Животински и растителни отпадъци

09.1   

Отпадъци от приготвяне на храна и продукти

09.11   

Животински отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

 

 

 

 

02 02 01

утайки от измиване и почистване

 

 

 

 

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

09.12   

Растителни отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 01

утайки от измиване и почистване

 

 

 

 

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

 

 

 

 

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

 

 

 

 

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

 

 

 

 

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 07 01

отпадъци от измиване, чистене и механично раздробяване на суровини

 

 

 

 

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

09.13   

Смесени отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 03 02

отпадъци от консерванти

 

 

 

 

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 06 02

отпадъци от консерванти

 

 

 

 

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, които съдържат само хранителни масла и мазнини

 

 

 

 

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

 

 

 

 

20 01 25

хранителни масла и мазнини

 

 

 

 

20 03 02

отпадъци от пазари

09.2   

Зелени отпадъци

09.21   

Зелени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

 

 

 

 

20 02 01

биоразградими отпадъци

09.3   

Шлам и оборски тор

09.31   

Шлам и оборски тор

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

10.   

Смесени обикновени отпадъци

10.1   

Домакински или подобни отпадъци

10.11   

Домакински отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 01

смесени битови отпадъци

 

 

 

 

20 03 07

обемни отпадъци

 

 

 

 

20 03 99

битови отпадъци, които не са посочени другаде

10.12   

Отпадъци от почистване на улици

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

10.2   

Смесени и недиференцирани материали

10.21   

Смесени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

 

 

 

 

15 01 06

смесени опаковки

10.22   

Други смесени и недиференцирани материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, които съдържат сребро или сребърни съединения

 

 

 

 

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, които не съдържат сребро или сребърни съединения

 

 

 

 

09 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 01 99

отпадъци, които не са посоченит другаде

 

 

 

 

12 01 13

отпадъци от заваряване

 

 

 

 

12 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от посочените в 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

органични отпадъци, различни от посочените в 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

 

 

 

 

19 02 10

запалими отпадъци, различни от посочените в 19 02 08 и 19 02 09

 

 

 

 

19 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

20 01 99

други отпадъци, които не са посочени другаде

1   

Опасни

 

 

 

 

16 03 03*

неорганични отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 03 05*

органични отпадъци, които съдържат опасни вещества

10.3   

Сортирани остатъци

10.32   

Други сортирани остатъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

 

 

 

 

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

 

 

 

 

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

 

 

 

 

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

 

 

 

 

19 05 03

нестандартен компост

 

 

 

 

19 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

 

 

 

 

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от посочените в 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

други фракции, различни от посочените в 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

горими отпадъци (RDF — модифицирани горива, получени от отпадъци)

 

 

 

 

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, които съдържат опасни вещества, различни от посочените в 19 12 11

1   

Опасни

 

 

 

 

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 10 05*

други фракции, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, които съдържат опасни съставки

11.   

Общи утайки

11.1   

Водно третирани утайки

11.11   

Утайки от третиране на обществените канализационни води

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 06 03

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 04

остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 05

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 06

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

 

 

 

 

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

11.12   

Биоразграждащи утайки от третиране на други отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от посочените в 03 03 10

11.2   

Утайки от пречистване на питейна и технологична вода

11.21   

Утайки от пречистване на питейна и технологична вoда

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

 

 

 

 

19 09 02

утайки от избистряне на вода

 

 

 

 

19 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

11.3   

Незамърсени изкопани земни маси

11.31   

Незамърсени изкопани земни маси

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 05 06

изкопани земни маси, различни от посочените в 17 05 05

11.4   

Съдържание на септични ями

11.41   

Съдържание на септични ями

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 04

утайки от септични ями

 

 

 

 

20 03 06

утайки от почистване на канализационни системи

12.   

Минерални отпадъци

12.1   

Отпадъци от строителство и събаряне

12.11   

Бетон, тухли и гипс

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

 

 

 

 

10 12 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

 

 

 

 

10 13 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

17 01 01

бетон

 

 

 

 

17 01 02

тухли

 

 

 

 

17 01 03

керемиди и фаянс

 

 

 

 

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди и фаянс, различни от посочените в 17 01 06

 

 

 

 

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от посочените в 17 08 01

1   

Опасни

 

 

 

 

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

17 08 01*

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

12.12   

Хидрокарбонизиран материал за пътна настилка

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 03 02

асфалтови смеси, различни от посочените в 17 03 01

1   

Опасни

 

 

 

 

17 03 01*

асфалтови смески, които съдържат каменовъглен катран

 

 

 

 

17 03 03*

каменовъглен катран и катранени продукти

12.13   

Смесени строителни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 06 04

изолационни материали, различни от посочените в 17 06 01 и 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от посочените в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

1   

Опасни

 

 

 

 

17 02 04*

стъкло, пластмаса и дървесен материал, които съдържат или са замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

17 06 03*

други изолационни материали, които съдържат или които се състоят от опасни вещества

 

 

 

 

17 09 01*

отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат живак

 

 

 

 

17 09 03*

други отпадъци от строителство и събаряне (включващи смесени отпадъци), които съдържат опасни вещества

12.2   

Азбестови отпадъци

12.21   

Азбестови отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

06 07 01*

отпадъци от електролиза, които съдържат азбест

 

 

 

 

06 13 04*

отпадъци от производство на азбест

 

 

 

 

10 13 09*

отпадъци от производство на азбестоцимент, които съдържат азбест

 

 

 

 

15 01 11*

метални опаковки, които съдържат опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

 

 

 

 

16 01 11*

спирачни накладки, които съдържат азбест

 

 

 

 

16 02 12*

излязло от употреба оборудване, което съдържа свободен азбест

 

 

 

 

17 06 01*

изолационни материали, които съдържат азбест

 

 

 

 

17 06 05*

строителни материали, които съдържат азбест

12.3   

Отпадъци от минерали, които се намират в естествена среда

12.31   

Отпадъци от минерали, които се намират в естествена среда

0   

Неопасни

 

 

 

 

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

 

 

 

 

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

 

 

 

 

01 03 06

остатъци от обогатяване, различни от посочените в 01 03 04 и 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от посочените в 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

отпадъчни пясъци и глина

 

 

 

 

01 04 10

отпадъци във вид на прах и пудра, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от посочените в 01 04 07 и 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

 

 

 

 

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат барит, различни от посочените в 01 05 05 и 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат хлориди, различни от посочените в 01 05 05 и 01 05 06

 

 

 

 

01 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 04 01

почва от почистване и измиване на захарно цвекло

 

 

 

 

08 02 02

утайки от воден разтвор, които съдържат керамични материали

 

 

 

 

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

 

 

 

 

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

 

 

 

 

17 05 04

почва и камъни, различни от посочените в 17 05 03

 

 

 

 

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

 

 

 

 

19 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 08 02

отпадък от песъкоуловители

 

 

 

 

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки

 

 

 

 

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

 

 

 

 

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от посоченото в 19 13 01

 

 

 

 

20 02 02

почва и камъни

 

 

 

 

20 02 03

други отпадъци, които не са биоразградими

1   

Опасни

 

 

 

 

01 03 04*

отпадъци, които генерират киселини, от обогатяване на сулфидни руда

 

 

 

 

01 03 05*

други отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 03 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 04 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на неметални полезни изкопаеми, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 05 06*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, която съдържа опасни вещества

 

 

 

 

19 13 01*

твърди отпадъци от възстановяване на почви, които съдържат опасни вещества

12.4   

Отпадъци от горене

12.41   

Отпадък от пречистване на отпадъчни газове

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

 

 

 

 

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

 

 

 

 

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен от посочения в 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от посочените в 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от посочените в 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 13 12

1   

Опасни

 

 

 

 

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 03 19*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 04 04*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 05 03*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 06 03*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 08 15*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 08 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 09 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 10 09*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 11 17*

утайки и филтърни кекове от пречистване на отпадъчни газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, които съдържат живак

 

 

 

 

11 05 03*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

19 01 05*

филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

19 01 06*

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

 

 

 

 

19 01 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

19 04 02*

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

 

 

 

 

19 11 07*

отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

12.42   

Шлака и пепел от термично обработване и горене

0   

Неопасни

 

 

 

 

06 09 02

шлака, която съдържа фосфор

 

 

 

 

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

 

 

 

 

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

 

 

 

 

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от посочените в 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от посочените в 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

 

 

 

 

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

 

 

 

 

10 02 02

непреработвана шлака

 

 

 

 

10 03 16

леки шлаки, различни от посочените в 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от посочените в 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от посочените в 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 05 04

други частици и прах

 

 

 

 

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от посочените в 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 06 02

дроси и леки шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 06 04

други частици и прах

 

 

 

 

10 07 01

шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 07 02

дроси и леки шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 07 04

други частици и прах

 

 

 

 

10 08 04

частици и прах

 

 

 

 

10 08 09

други шлаки

 

 

 

 

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от посочените в 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

шлака от пещи

 

 

 

 

10 09 12

други частици, различни от посочените в 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

шлака от пещи

 

 

 

 

10 10 12

други частици, различни от посочените в 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

частици и прах

 

 

 

 

11 05 02

цинкова пепел

 

 

 

 

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

 

 

 

 

19 01 14

увлечена/летяша пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

 

 

 

 

19 01 16

прах от котли, различен от посочения в 19 01 15

 

 

 

 

19 01 18

остатъци от пиролиза, различни от посочените в 19 01 17

 

 

 

 

19 01 19

пясъци от пещи с кипящ слой

1   

Опасни

 

 

 

 

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

 

 

 

 

10 01 13*

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

 

 

 

 

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, която съдържа опасни вещества

 

 

 

 

10 03 04*

шлаки от първично производство

 

 

 

 

10 03 09*

черни дроси от вторично производство

 

 

 

 

10 03 15*

леки шлаки, които са възпламеними или отделят запалими газове в опасни маси при контакт с вода

 

 

 

 

10 03 21*

други частици и прах (включително от топкови мелници), които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 03 29*

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 04 01*

шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 04 05*

други частици и прах

 

 

 

 

10 05 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни маси при контакт с вода

 

 

 

 

10 08 08*

солеви шлаки от първично и вторично производство

 

 

 

 

10 08 10*

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни маси при контакт с вода

 

 

 

 

10 09 11*

други частици, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 11*

други частици, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 01 11*

дънна пепел и шлака, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 01 13*

летлива пепел, която съдържа опасни вещества

 

 

 

 

19 01 15*

прах от котли, който съдържа опасни вещества

 

 

 

 

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, които съдържат опасни вещества

12.5   

Различни минерални отпадъци

12.51   

Изкуствени минерални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 04 02

нестандартен калциев карбонат

 

 

 

 

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от посочените в 06 09 03

 

 

 

 

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

 

 

 

 

08 02 03

водни суспензии, които съдържат керамични материали

 

 

 

 

10 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

 

 

 

 

10 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 09 14

отпадъчни свързващи материали, различни от посочените в 10 09 13

 

 

 

 

10 11 03

отпадъчни материали на основата на стъклени влакна

 

 

 

 

10 11 05

прахови частици и прах

 

 

 

 

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от посочените в 10 11 13

 

 

 

 

10 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 12 12

остатъци от глазиране, различни от посочените в 10 12 11

 

 

 

 

10 13 04

отпадъци от калциране и хидратиране на вар

 

 

 

 

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различен от посочения в 10 13 09

 

 

 

 

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от посочените в 10 13 09 и 10 13 10

 

 

 

 

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от посочените в 12 01 16

 

 

 

 

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от посочените в 12 01 20

1   

Опасни

 

 

 

 

06 09 03*

отпадъци от реакции на основата на калций, които съдържат или са замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 12 11*

отпадъци от глазиране, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

11 02 02*

утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)

 

 

 

 

12 01 16*

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

12 01 20*

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, които съдържат опасни вещества

12.52   

Отпадъци от огнеупорни материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 09 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от посочените в 10 09 05

 

 

 

 

10 09 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от посочените в 10 09 07

 

 

 

 

10 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от посочените в 10 10 05

 

 

 

 

10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от посочените в 10 10 07

 

 

 

 

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от посочените в 16 11 01

 

 

 

 

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от посочените в 16 11 03

 

 

 

 

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от посочените в 16 11 05

1   

Опасни

 

 

 

 

10 09 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 09 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 05*

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 07*

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 11 01*

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 11 03*

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 11 05*

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, които съдържат опасни вещества

12.6   

Замърсени почви и изкопани земни маси

12.61   

Замърсени почви и баластра

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 05*

нефтени разливи

 

 

 

 

17 05 03*

почва и камъни, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

17 05 07*

баластра от релсов път, която съдържа опасни вещества

12.62   

Замърсени изкопани земни маси

1   

Опасни

 

 

 

 

17 05 05*

изкопани земни маси, които съдържат опасни вещества

13   

Втвърдени, стабилизирани и встъклени отпадъци

13.1   

Втвърдени и стабилизирани отпадъци

13.11   

Втвърдени и стабилизирани отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от посочените в 19 03 04

 

 

 

 

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от посочените в 19 03 06

1   

Опасни

 

 

 

 

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани

 

 

 

 

19 03 06*

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

13.2   

Встъклени отпадъци

13.21   

Встъклени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 04 01

встъклени отпадъци