03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32004R0360


L 063/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 360/2004 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (1), и по-специално член 33, параграф 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Икономическите условия на пазарите за износ на говеждо и телешко месо сe различават значително и редовното сключване на двустранни спогодби води до още по-голямо различие в условията, при които се отпускат възстановяванията при износ за продуктите от този сектор. За да се осъществят по-добре целите, свързани с адаптирането на метода за отпускане на количествата, които могат да бъдат изнасяни с получаване на възстановявания, и за постигане на по-висока ефективност при използване на наличните ресурси, посочени в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, е необходимо да бъде разширен списъкът с обстоятелства, предвидени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията (2), при които Комисията може да вземе мерки за ограничаване на издаването на износни лицензии или за подаване на заявления за такива лицензии през периода за размисъл, предвиден след подаването на заявленията. Необходимо е също така да се предвиди тези мерки да се предприемат спрямо определено местоназначение или група от местоназначения.

(2)

С оглед степента на използване на специалния режим за износ към Съединените американски щати, предвиден от Регламент (ЕИО) № 2973/79 на Комисията от 21 декември 1979 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на режима за предоставяне на помощ при износ на продукти от говеждо и телешко месо, които могат да се ползват със специално третиране при внос в трета страна (3) и с цел да се избегне ненужна административна тежест, е необходимо да се премахне възможността за прехвърляне на неизползваните количества за следващото тримесечие в рамките на този режим, предвиден в член 12, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1445/95.

(3)

Регламент (ЕО) № 1445/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището наУправителния комитет по говеждо и телешко месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1445/95 се изменя, както следва:

1.

Член 10 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато издаването на износни лицензии би могло да доведе или съществува риск да доведе до надвишаване на наличните бюджетни суми или до изчерпване на максималните количества, които могат да бъдат изнесени с получаване на възстановяване при износ през разглеждания период, като се вземат под внимание ограниченията, предвидени в член 33, параграф 11 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, или не би позволило да се осигури непрекъснатост на износа през останалата част от въпросния период, Комисията може:

а)

да определи процент на приемане на заявените количества;

б)

да отхвърли заявленията, за които все още не са издадени лицензии;

в)

да спре подаването на заявления за издаване на лицензии за период от максимум пет работни дни, който срок може да бъде продължен според процедурата, предвидена в член 43 от Регламент (ЕО) № 1254/1999.

В случая, посочен в първа алинея, буква в), заявленията за издаване на износни лицензии, подадени през периода на спиране, се считат за недействителни.

Мерките, предвидени в първата алинея, могат да бъдат предприети или изменени за определена категория продукти и за определено местоназначение или група от местоназначения.“;

б)

добавя се следният параграф 2а:

„2а.   Мерките, предвидени в параграф 2, могат също така да бъдат предприети, когато заявленията за издаване на износни лицензии се отнасят за количества, които надвишават или съществува риск да надвишат обичайния поток от количества за определено местоназначение или група от местоназначения, и когато издаването на заявените лицензии крие риск от спекулация, нарушаване на конкуренцията между операторите или смущение на съответния търговски обмен или на пазара на Общността.“

2.

В член 12 параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Ако количествата, за които е поискано издаването на лицензии, надвишават наличните количества, Комисията определя даден процент на приемане на заявените количества.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 35. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 852/2003 (ОВ L 123, 17.5.2003 г., стр. 9).

(3)  ОВ L 336, 29.12.1979 г., стр. 44. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3434/87 (ОВ L 327, 18.11.1987 г., стр. 7).