03/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

202


32004R0060


L 009/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 60/2004 НА КОМИСИЯТА

от 14 януари 2004 година

за определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 41, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Правилата относно производството и търговията на пазара на захарта, включени в Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г., общата организация на пазара в сектора на захарта (1) с Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричан по-долу „Акт за присъединяване“), са в сила от 1 май 2004 г., т.е. два месеца преди края на пазарната 2003/2004 година. Ето защо са необходими преходни мерки за преминаване от режима на производство и търговия, който е в сила в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-долу „нови държави-членки“) към режима, предвиден в Регламент (ЕО) № 1260/2001.

(2)

През пазарната 2003/2004 година цялото производство на захар в новите държави-членки е подчинено на националните разпоредби и много голяма част от продукцията е изнесена преди 1 май 2004 г. По тази причина разпоредбите относно цени, междубраншовите споразумения и самофинансирането, предмет на членове от 2 до 6 и от 10 до 21 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 г. не следва да се прилагат преди 1 юли 2004 г. Неприлагането на режима за самофинансиране и на разпоредбите относно цените на захарта, произведена преди 1 юли 2004 г. означава, че режима на възстановявания при износ, предвиден с членове от 27 до 31 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 и режима на интервенция и възстановявания при производството, предвидени в членове 7, 8 и 9 от същия регламент, не следва да бъдат прилагани преди 1 юли 2004 г.

(3)

При изоглюкозата производството е устойчиво и се подчинява на търсенето, като в този смисъл е необходимо да се определи съответният дял от базисните количества изоглюкоза, отреден за новите държави-членки производителки на изоглюкоза, с цел да се улесни преходът и да се гарантира балансът между производство и консумация в разширената Общност. Въпреки това, с цел да се гарантира еднакво третиране на изоглюкозата и на захарта, членове от 2 до 21 и от 27 до 31 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 следва да се прилагат спрямо изоглюкозата в новите държави-членки едва от 1 юли 2004 г.

(4)

Актът за присъединяване определя като максимални нужди от доставки на предприятията за захар в Словения количеството от 19 585 тона. С цел гарантиране за сектора на доставки от сурова захар, предназначена за рафиниране в периода 1 май – 30 юни 2004 г., за този период трябва да бъде определен подходящ дял от максималните нужди от доставки за сектора.

(5)

Съществува значителен риск от сътресение на пазара в сектора на захарта, поради въвеждането на продукти със спекулативна цел в новите държави-членки преди тяхното присъединяване. Предвид присъединяването на нови държави-членки трябва да се приемат разпоредби, улесняващи прехода, с цел да се избегнат такъв вид операции. Предвид присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, вече са приети подобни разпоредби с Регламент (ЕО) № 1972/2003 (2) за някои селскостопански продукти. Необходими са отделни правила , за да се отчетат особеностите в сектора на захарта.

(6)

Приложение IV, глава 5 от Акта за присъединяване предвижда стоките, които към датата на присъединяването са подчинени на различен тип суспензивен режим, да бъдат освободени от мито, ако са в режим на свободно обращение и ако отговарят на определени условия. Въпреки това в сектора на захарта съществува голям риск тази възможност да бъде използвана за спекулативни цели. Също така, това би позволило на операторите да заобиколят задължението, установено с настоящия регламент, да изтеглят за своя сметка от пазара излишъка на захар или изоглюкоза, определен от органите на новата държава-членка, или да платят такси, ако не може да бъде осигурено доказателство за изтеглянето на тези количества. Следователно е необходимо продуктите, които предполагат такъв риск, да подлежат на облагане с мита към датата на пускането им в свободно обращение.

(7)

Освен това и съгласно Акта за присъединяване е необходимо изтеглянето от пазара на количествата от запаси на захар или изоглюкоза, които надхвърлят нормалния резерв за прехвърляне, като това се осъществява за сметка на новата държава-членка. Определянето на излишъка от запаси се извършва от Комисията въз основа на развитието на търговията и тенденциите за производство и консумация в новите държави-членки за периода между 1 май 2000 г. и 30 април 2004 г. За тази процедура, освен захарта и изоглюкозата, други продукти със значителен еквивалент на захар следва да се считат като възможни цели на спекулация. В случай че определен излишък от запаси и изоглюкоза не е изтеглен от пазара на Общността най-късно до 30 април 2005 г., новата държава-членка поема финансовата отговорност за съответното количество. Размерът, дължим от новата държава-членка и платим към бюджета на Общността, в случай на неизтегляне на излишъка от запаси, трябва да съответства на най-високото възстановяване при износа, приложимо в периода между 1 май 2004 г. и 30 април 2005 г.

(8)

Предотвратяването, в рамките на възможното, на натрупването на излишък и във всички случаи, установяването на оператори или лица, замесени в значителни спекулативни търговски операции, е в интерес както на Общността, така и на новите държави-членки. За целта към 1 май 2004 г. новите държави-членки трябва да разполагат със система, която да дава възможност за откриване на субектите, отговорни за подобни операции.

(9)

Във връзка с определянето и изтеглянето от пазара на запасите, установени като излишък, новите държави-членки следва да информират Комисията за актуалната статистика относно търговската дейност, производството и консумацията на разглежданите продукти, както и да предоставят доказателство за изтеглянето от пазара на излишъка от запасите, установен към определената крайна дата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО

Член 1

Приложимост на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 1260/2001

Членове от 2 до 21 и от 27 до 31 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 не се прилагат от 1 май 2004 г. до 30 юни 2004 г. спрямо Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-долу „нови държави-членки“).

Член 2

Квоти за изоглюкоза

За периода между 1 май 2004 г. и 30 юни 2004 г. базисните количества изоглюкоза А и Б за новите държави-членки производителки на изоглюкоза са следните:

 

Базисно количество А в тонове сухо вещество

Базисно количество Б в тонове сухо вещество

Унгария

21 271

1 667

Полша

4 152

312

Словакия

6 254

837

Член 3

Преференциален внос на захар от захарна тръстика

С цел задоволяване на търсенето на сурова захар за рафиниране за периода между 1 май 2004 г. и 30 юни 2004 г. на Словения се разрешава да издава лицензии за „специална преференциална захар“ за количества, общо съответстващи на 3 264 тона, изразени в еквивалент — бяла захар и при условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1159/2003 на Комисията (3).

РАЗДЕЛ 2

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СПЕКУЛАЦИЯТА

Член 4

Определения

По смисъла на настоящия раздел:

1.

„захар“ означава:

а)

захар от захарно цвекло и захар от захарна тръстика в сухо състояние, попадащи под код по КН 1701;

б)

захарен сироп, попадащ под кодове по КН 1702 60 95, 1702 90 99 и 2106 90 59;

в)

инулинов сироп, попадащ под кодове по КН 1702 60 80 и 1702 90 80;

2.

„изоглюкоза“ означава: продукт, попадащ под кодове по КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 и 2106 90 30;

3.

„преработени продукти“ означава: продукти с прибавена захар еквивалентно съдържание на захар над 10 %, в резултат на преработка на селскостопански продукти;

4.

„фруктоза“ означава: химически чиста фруктоза, попадаща под код по КН 1702 50 00.

Член 5

Суспензивен режим

1.   Чрез дерогация от приложение IV, глава 5 към Акта за присъединяване и от членове 20 и 214 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (4), продуктите, попадащи под кодове по КН 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 и 2202, с изключение на изброените в член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1972/2003 на Комисията, са предмет на митническа ставка еrga omnes, включително на облагане с допълнително вносно мито, което е приложимо към деня на пускане в свободно обращение, при условие че:

а)

са били в свободно обращение в Общността в състава ѝ към 30 април 2004 г. или в нова държава-членка преди 1 май 2004 г. и;

б)

на 1 май 2004 г. са:

i)

на временен склад, или

ii)

предназначени за една от митническите дестинации или подчинени на един от митническите режими, посочени в член 4, параграф 15, буква б) и член 4, параграф 16, букви от б) до ж) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 в Общността, или

iii)

са превозвани вътре в разширената Общност, след като е установено съответствието им с изискванията за износ.

Настоящата първа алинея не се прилага към изнасяните от Общността на петнадесетте продукти, като се изключат рафинирана захар В от захарно цвекло, сироп от изоглюкоза В и инулинов сироп В, попадащи съответно под кодове по КН 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 и 1702 90 80, в случай че вносителят предостави доказателство, че не са искани никакви възстановявания при износа за продуктите от страната износител. По искане на вносителя, износителят взема мерки за удостоверяване от компетентния орган в декларацията за износ, че не са искани никакви възстановявания при износа на продуктите от страната износител.

2.   Чрез дерогация от приложение IV, глава 5 към Акта за присъединяване и от членове 20 и 214 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, продуктите, попадащи под кодове по КН 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 и 2202, с изключение на изброените в член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1972/2003 на Комисията, които са с произход от трети страни, подлежат на вносно мито, включително на облагане с допълнително вносно мито, приложимо към датата на пускане в свободно обращение, при условие че:

а)

към 1 май 2004 г. са в режим на активно усъвършенстване, посочен в член 4, параграф 16, буква г), или в режим на временен внос, посочен в член 4, параграф 16, буква е) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 в новата държава-членка;

б)

към 1 май 2004 г. или след тази дата са пуснати в свободно обращение.

Член 6

Наднормени запаси

1.   Най-късно до 31 октомври 2004 г. Комисията определя за всяка от новите държави-членки и съгласно процедурата, посочена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1260/2001, количеството захар в чист вид или под формата на преработени продукти, изоглюкоза и фруктоза, което надхвърля количеството, разглеждано като нормален резерв за пренос към 1 май 2004 г. и което следва да бъде изтеглено от пазара за сметка на новите държави-членки.

С цел определяне на количеството на излишъка се отчита изключително развитието през годината, предхождаща присъединяването в сравнение с предходните години на:

а)

внесените и изнесените количества захар в чист вид или захар под формата на преработени продукти, като изоглюкоза и фруктоза;

б)

производството, консумацията и запасите от захар и изоглюкоза;

в)

обстоятелствата, при които са се образували тези запаси.

2.   Съответната нова държава-членка осигурява най-късно до 30 април 2005 г., без намеса от страна на Общността, изтеглянето от пазара на количеството захар или изоглюкоза, равняващо се на излишъка, посочен в параграф 1:

а)

като го изнася без възстановявания от Общността;

б)

като го използва в сектора на горивата;

в)

като пристъпва към неговото денатуриране, без да получава помощ за животински храни съгласно дялове III и IV от Регламент (ЕИО) № 100/72 на Комисията (5).

3.   За прилагането на параграф 2 компетентните органи на новата държава-членка следва да разполагат към 1 май 2004 г. със система за установяване на търгувания или преработен излишък от запаси на захар в чист вид или под формата на преработени продукти, изоглюкоза, фруктоза от съответните основни оператори. Тази система може да се основава по-конкретно на проследяване на вноса, данъчен мониторинг, изследвания, базиращи се на счетоводните отчети и на физическите запаси на операторите и да съдържа мерки като гаранции за покриване на риска. Тази система на установяване, трябва да се основава на оценка на риска, като надлежно отчита следните критерии:

тип дейност на съответните оператори,

капацитет на складовите съоръжения,

равнище на дейностите.

Новата държава-членка използва системата, за да застави съответните оператори да изтеглят от пазара за своя сметка количеството захар или изоглюкоза, съответстващо на техния собствен дял от излишъка. Съответните оператори предоставят задоволително за новата държава-членка доказателство, че продуктите са изтеглени от пазара най-късно до 30 април 2005 г.

Ако не е предоставено такова доказателство, новата държава-членка начислява сума, съответстваща на въпросното количество, увеличена с най-високите такси върху вноса на този продукт за периода между 1 май 2004 г. и 30 април 2005 г., увеличена с 1,21 EUR на 100 кг, изразени в бяла захар или сухо еквивалентно вещество.

Сумата, посочена в трета алинея, се заплаща на националния бюджет на новата държавата-членка.

4.   Когато захарта или изоглюкозата са изтеглени съгласно параграф 2, буква а), съответните оператори предоставят доказателство за износа най-късно до 31 юли 2005 г., като представят:

а)

лицензии за износ, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията (6) и Регламент (ЕО) № 1464/95 на Комисията (7);

б)

документите, посочени в членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, необходими за освобождаване на гаранцията.

Image

Лицензията за износ, посочена в буква а), важи от датата на нейното издаване до 1 май 2005 г.

Член 7

Доказателство за изтегляне, предоставено от новите държави-членки

1.   Най-късно до 31 юли 2005 г. държавите-членки предоставят на Комисията доказателство, че излишъкът, посочен в член 6, параграф 1, е изтеглен от пазара съгласно член 6, параграф 2 и уточняват използвания за целта метод.

2.   В случаите, в които не е предоставено доказателство за изтегляне от пазара, съгласно параграф 1, на цялото количество или на част от излишъка, новата държава-членка изплаща сума в размер, съответстващ на неизтегленото количество, умножено по най-високите вносни такси, валидни за бяла захар, попадаща под код по КН 1701 99 10 за периода между 1 май 2004 г. и 30 април 2005 г. Тази сума се внася в бюджета на Общността най-късно до 30 ноември 2005 г. и се отчита при изчисляване на налога върху производството за 2004/2005 пазарна година.

Член 8

Контрол

1.   Новите държави-членки вземат всички необходими мерки за прилагане на настоящия раздел и установяват процедурите за контрол, необходими за изтеглянето от пазара на излишъка, посочен в член 6, параграф 1.

2.   Най-късно до 31 юли 2004 г. новите държави-членки предоставят на Комисията:

а)

информацията за изградената система за установяване на излишните количества, посочени в член 6, параграф 3, първа алинея;

б)

информация за месечно внасяните или изнасяни количества захар, изоглюкоза, фруктоза и преработени продукти в периода между 1 май 2000 г. и 30 април 2004 г., отделно отчетени за вноса и износа, към Общността в нейния състав към 30 април 2004 г., към новите държави-членки и към трети страни;

в)

информация за количествата захар и изоглюкоза, произвеждани годишно, разпределени според случая между квотното и извънквотното производство и годишната консумация, за периода от 1 май 2000 г. до 30 април 2004 г.;

г)

за периода от 1 май 2000 г. до 1 май 2004 г. запасите от захар и изоглюкоза, съхранявани ежегодно към 1 май.

РАЗДЕЛ 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2004 г., при условие че е влязъл в сила Договорът за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 януари 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2003 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 12, 15.1.1972 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 144, 28.6.1995 г., стр. 14.