02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

172


32004R0037


L 006/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 37/2004 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на тарифните квоти на Общността и референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Мароко

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета от 9 април 2001 г. относно начина на управление на тарифните квоти на Общността и на референтните количества за продукти, които могат да се ползват от преференции по силата на споразумения с някои средиземноморски страни, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1981/94 и (ЕО) № 934/95 (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумение под формата на размяна на писма е сключено на 22 декември 2003 г. между Европейската общност и Кралство Мароко, което се отнася до реципрочни мерки за либерализация и заменяне на Протоколи 1 и 3 към Споразумението за асоцииране ЕО—Мароко. Това ново споразумение се прилага от 1 януари 2004 г. с изключение на членове 2, 4 и 5 от новия селскостопански Протокол 1, наричан по-нататък „новия Протокол 1“, свързан с разпоредбите, прилагани за внос в Общността на селскостопански продукти с произход от Мароко. Тези членове се прилагат от 1 октомври 2003 г. по отношение на концесиите предвидени за домати.

(2)

Новият Протокол 1 предвижда нови тарифни концесии и промени в съществуващите концесии, установени в приложение II към Регламент (ЕО) № 747/2001, някои от които попадат в тарифни квоти на Общността и референтни количества.

(3)

За някои селскостопански продукти, за които съществуващите тарифни отстъпки се прилагат в рамките на указани количества, новият Протокол 1 предвижда освобождаване от мита в рамките на тарифни квоти или освобождаване от мита за неограничени количества.

(4)

За прилагането на тарифните отстъпки, предвидени в новия Протокол 1, е необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 747/2001.

(5)

С цел да се изчислят тарифни квоти за първата година от прилагане трябва да се предвиди че, с изключение на доматите с код по КН 0702 00 00, където периодът на квотата започва преди датата, на която новото Споразумение влиза в сила, количествата по тарифните квоти трябва да се намалят пропорционално на тази част от периода, която вече е изтекла преди тази дата.

(6)

За да се опрости управлението на някои съществуващи тарифни квоти, предвидени в Регламент (ЕО) № 747/2001, количествата, снасяни в рамката на тези квоти, се вземат под внимание за облагане на тарифните квоти, отворени в съответствие с Регламент (ЕО) № 747/2001, както е изменен с настоящия регламент.

(7)

Новото споразумение предвижда тарифните квоти за пресни или охладени домати да се прилагат от 1 октомври 2003 г. Количествата, пуснати в свободно обращение в Общността от 1 октомври 2003 г. с ползата от съществуващите тарифни квоти за пресни или охладени домати съгласно Регламент (ЕО) № 747/2001, се вземат под внимание за облагане на тарифните квоти, отворени в съответствие с Регламент (ЕО) № 747/2001, както е изменен с настоящия регламент.

(8)

Съгласно новия протокол размерът на допълнителната тарифна квота за пресни и охладени домати, която се прилага от 1 ноември до 31 май, ще зависи всяка година от общия обем домати с произход от Мароко, пуснати в обращение в Общността през предходния период от 1 октомври до 31 май. Следователно Комисията преди 1 ноември преразглежда обемите, пуснати в свободно обръщение по време на предходния период от 1 октомври до 31 май, и приема мерки за приложение на необходимото пригаждане на обема на допълнителната тарифна квота.

(9)

За тарифните квоти за пресни или охладени домати трябва да се предвиди в съответствие с новия Протокол 1 през всеки сезон на вноса от 1 октомври до 31 май неизползваните количества от месечните квоти могат да се трансформират на две специфични дати към допълнителна тарифна квота, която се прилага в този сезон на вноса.

(10)

В съответствие с новия Протокол 1 обемите на тарифни квоти за някои продукти се завишават от 1 януари 2004 г. до 1 януари 2007 г. на основата на четири годишни и равни части, всяка от които отговаря на 3 % от тези обеми.

(11)

Тъй като разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, се прилагат от датата на приложение на новото споразумение, целесъобразно е настоящият регламент да влезе в сила колкото се може по-бързо.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 747/2001 се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член 3а:

„Член 3а

Специални разпоредби за тарифните квоти за домати с произход от Мароко

За домати от код по КН 0702 00 00, пуснати в свободно обращение през всеки период от 1 октомври до 31 май (наричан „сезон на вноса“), тегления от месечните тарифни квоти, прилагани съгласно заповед № 09.1104 от 1 октомври до 31 декември и респективно от 1 януари до 31 март, се прекратяват всяка година на 15 януари и на втория работен ден на Комисията след 1 април. На следващия работен ден на Комисията, службите на Комисията определят неизползваната част от всяка от тези тарифни квоти и ги правят достъпни в рамките на допълнителната тарифна квота, която се прилага през този сезон на вноса с кодов номер 09.1112.

От датите, на които месечните тарифни квоти са спрени нататък, тегления с обратна сила от която и да е от спрените месечни тарифни квоти и всяко последващо връщане към неизползвани обеми, от които и да е месечни тарифни квоти, ще се прави от допълнителната квота, която се прилага за този сезон на вноса.“

2.

Приложение II се заменя с текста, предвиден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   За периода на квотата, все още отворена на 1 януари 2004, количествата, които вследствие от Регламент (ЕО) № 747/2001, са пуснати в свободно обращение в Общността в рамките на тарифни квоти с поредни номера 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 и 09.1137 се вземат под внимание при облагане на съответните тарифни квоти, посочени в приложение II от Регламент (ЕО) № 747/2001, изменен с настоящия регламент.

2.   Количествата домати от код по КН 0702 00 00, които вследствие от Регламент (ЕО) № 747/2001, са пуснати в свободно обращение в Общността от 1 октомври 2003 г. в рамките на тарифните квоти с поредни номера 09.1116, 09.1189 и 09.1190, се вземат под внимание при облагане на съответните тарифни квоти за тези продукти от тази дата в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 747/2001, изменен с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2004 г. с изключение на тарифните квоти, показани в трети и четвърти параграф.

Тарифните квоти пореден № 09.1104 за домати от код по КН 0702 00 00 ще се прилагат от 1 октомври 2003 г.

Тарифните квоти пореден № 09.1112 за домати от код по КН 0702 00 00 се прилагат от 1 ноември 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел 9 януари 2004 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 19.4.2001 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 209/2003 на Комисията (ОВ L 28, 4.2.2003 г., стр. 30).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАРОКО

Без да противоречи на правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, формулировката за описанието на продуктите се смята, че няма друга освен показателна стойност, преференциалната схема, определена в контекста на настоящия приложение, с обхвата на кодовете по КН, както те съществуват по време на приемането на настоящия регламент. Където са показани ех КН кодове, преференциалната схема се определя чрез прилагането на код по КН и съответно описание, взети заедно.

Тарифни квоти

Порелен №

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Описание на стоките

Период на квотата

Обем на квотата

(в тонове нетно тегло)

Мито на квотата

09.1135

 

 

Пресно набрани цветя и цветни пъпки от вид, подходящ за букети или за орнаментни цели:

от 15.10.2003 до 31.5.2004

3 000

Освободени

0603 10 10

 

Рози

0603 10 20

 

Карамфили

0603 10 40

 

Гладиоли

0603 10 50

 

Хризантеми

от 15.10.2004 до 31.5.2005

3 090

 

от 15.10.2005 до 31.5.2006

3 180

 

от 15.10.2006 до 31.5.2007

3 270

 

от 15.10.2007 до 31.5.2008 и за всеки период след това от 15.10 до 31.5

3 360

09.1136

 

 

Пресно набрани цветя и цветни пъпки от вид, подходящ за букети или за орнаментни цели:

от 15.10.2003 до 31.5.2004

2 000

Освободени

0603 10 30

 

Орхидеи

0603 10 80

 

Други

от 15.10.2004 до 14.5.2005

2 060

 

oт 15.10.2005 до 14.5.2006

2 120

 

oт 15.10.2006 до 14.5.2007

2 180

 

oт 15.10.2007 до 14.5.2008 и за всеки период след това от 15.10 до 14.5

2 240

09.1115

ex 0701 90 50

 

Нови домати и т.нар. „нови домати“, пресни и охладени

от 1.12.2003 до 30.4.2004

120 000

Освободени

ex 0701 90 90

10

от 1.12.2004 до 30.4.2005

123 600

от 1.12.2005 до 30.4.2006

127 200

от 1.12.2006 до 30.4.2007

130 800

от 1.12.2007 до 30.4.2008 и за всеки период след това от 1.12 до 30.4

134 400

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.10 до 31.10

10 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.11 до 30.11

26 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.12 до 31.12

30 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.1 до 31.1

30 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.2 до 28/29.2

30 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.3 до 31.3

30 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.4 до 30.4

15 000

Освободени (1)  (2)

09.1104

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.5 до 31.5

4 000

Освободени (1)  (2)

09.1112

0702 00 00

 

Домати, пресни и охладени

от 1.11.2003 до 31.5.2004

15 000

Освободени (1)  (2)

 

от 1.11.2004 до 31.5.2005

25 000 (3)

Освободени (1)  (2)

 

от 1.11.2005 до 31.5.2006

35 000 (4)

Освободени (1)  (2)

 

от 1.11.2006 до 31.5.2007 и за всеки период след това от 1.11 до 31.5

45 000 (5)

Освободени (1)  (2)

09.1127

0703 10 11

0703 10 19

 

Лук, включително див лук от вида Muscari comosum, пресен и замразен

от 15.2 до 15.5.2004

8 240

Освободени

ex 0709 90 90

50

от 15.2 до 15.5.2005

8 480

от 15.2 до 15.5.2006

8 720

от 15.2 до 15.5.2007 и за всеки период след това от 15.2 до 15.5

8 960

09.1102

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

 

Дребен лук, чесън, праз лук и други чеснови зеленчуци, пресни или охладени

от 1.1 до 31.12.2004

1 030

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

1 060

 

от 1.1 до 31.12.2006

1 090

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

1 120

09.1106

ex 0704

 

Зеле, карфиол, алабаш и къдраво зеле и подобни годни за консумация продукти, пресни или охладени, с изключение на китайско зеле

от 1.1. до 31.12.2004

515

Освободени

 

от 1.1. до 31.12.2005

530

 

от 1.1. до 31.12.2006

545

 

от 1.1. до 31.12.2007 и за всяка година след това

560

09.1109

ex 0704 90 90

20

Китайско зеле, прясно и замразено

от 1.1. до 31.12.2004

206

Освободено

от 1.1. до 31.12.2005

212

от 1.1. до 31.12.2006

218

от 1.1. до 31.12.2007 и за всяка година след това

224

09.1108

0705 11 00

 

Зелеви марули, пресни или охладени

от 1.1. до 31.12.2004

206

Освободени

 

от 1.1. до 31.12.2005

212

 

от 1.1. до 31.12.2006

218

 

от 1.1. до 31.12.2007 и за всяка година след това

224

09.1110

0705 19 00

 

Марули (Lactuca sativa), пресни или охладени без зелеви марули

от 1.1. до 31.12.2004

618

Освободени

0705 29 00

 

Цикория (Chicorium spp), прясна или замразена, различна от witloof цикория

от 1.1. до 31.12.2005

636

0706

 

Моркови, репи, червено цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и други подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени

от 1.1. до 31.12.2006

654

 

от 1.1. до 31.12.2007 и за всяка година след това

672

09.1137

0707 00 05

 

Краставици, пресни или охладени

от 1.11.2003 до 31.5.2004

5 429

Освободени (1)  (6)

 

за всеки период след това от 1.11 до 31.5

5 600

09.1113

0707 00 90

 

Корнишони, пресни и охладени

от 1.1 до 31.12.2004

103

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

106

 

от 1.1 до 31.12.2006

109

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

112

09.1138

0709 10 00

 

Кръгъл артишок, пресен и замразен

от 1.11 до 31.12

500

Освободени (1)  (7)

09.1120

 

 

Други зеленчуци, пресни и охладени:

от 1.1 до 31.12.2004

9 270

Освободени

0709 40 00

 

Целина, различна от целината с едри глави

ex 0709 51 00

90

Гъби от вида Agaricus, различни от култивирани гъби

от 1.1 до 31.12.2005

9 540

0709 59 10

 

Пачи крак

от 1.1 до 31.12.2006

9 810

0709 59 30

 

Сушени гъби

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

10 080

ex 0709 59 90

90

Други гъби, различни от култивирани

0709 70 00

 

Спанак, Новозеландски спанак и лобода (градински спанак)

09.1133

0709 90 70

 

Тиквички, пресни или охладени

от 1.10.2003 до 20.4.2004

13 276

Освободени (1)  (8)

 

за всеки период след това от 1.10 до 20.4

20 000

09.1143

ex 0710

 

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), охладени, с изключение на грах от подпозиции 0710 21 00 и 0710 29 00 и с изключение на други плодове от вида Capsicum или от вида Pimonta от подпозиция 0710 80 59

от 1.1 до 31.12.2004

10 300

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

10 600

 

от 1.1 до 31.12.2006

10 900

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

11 200

09.1125

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

 

Краставици и корнишони, гъби, трюфели, сладка царевица, лук, други зеленчуци (с изключение на плодове от вида Capsicum или Pimenta) и смеси от плодове, временно запазени, но неподходящи в това състояние за незабавна консумация

от 1.1 до 31.12.2004

618

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

636

 

от 1.1 до 31.12.2006

654

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

672

09.1126

ex 0712

 

Сушени плодове, цели, нарязани, нарязани на филийки, натрошени или на прах, но неприготвени повече, без лук от подпозиция 0712 20 00 и с изключение на маслини от ех 0712 90 90

от 1.1 до 31.12.2004

2 060

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

2 120

 

от 1.1 до 31.12.2006

2 180

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

2 240

09.1122

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

 

Пресни портокали

от 1.12 до 31.5

300 000

Освободени (1)  (9)

ex 0805 10 80

10

09.1130

ex 0805 20 10

05

Пресни клементини

от 1.11.2003 до 29.2.2004

120 000

Освободени (1)  (10)

за всеки период след това от 1.11 до 28/29.2

130 000

09.1145

0808 20 90

 

Пресни дюли

от 1.1 до 31.12

1 000

Освободени

09.1128

0809 10 00

 

Пресни кайсии

от 1.1 до 31.12.2004

3 605

Освободени (11)

0809 20

 

Пресни череши

0809 30

 

Пресни праскови, включително нектарини

от 1.1 до 31.12.2005

3 710

 

от 1.1 до 31.12.2006

3 815

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

3 920

09.1134

0810 50 00

 

Прясно киви

от 1.1 до 30.4.2004

257,5

Освободени

 

от 1.1 до 30.4.2005

265

 

от 1.1 до 30.4.2006

272,5

 

от 1.1 до 30.4.2007 и за всеки период след това от 1.1 до 30.4

280

09.1140

1509

 

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирано или не, но непроменено химически

от 1.1 до 31.12.2004

3 605

Освободени

1510 00

 

Друго олио и неговите фракции, получени единствено от маслини, рафинирано или не, но непроменено химически, включително смеси от това олио или фракции и олио или фракции от позиция 1509

от 1.1 до 31.12.2005

3 710

 

от 1.1 до 31.12.2006

3 815

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

3 920

09.1147

ex 2001 10 00

90

Корнишони, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

от 1.1 до 31.12.2004

10 300 тона сухо нетно тегло

Освободени

от 1.1 до 31.12.2005

10 600 тона сухо нетно тегло

от 1.1 до 31.12.2006

10 900 тона сухо нетно тегло

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

11 200 тона сухо нетно тегло

09.1142

2002 90

 

Домати, приготвени или консервирани по друг начин освен с оцет и оцетна киселина, различни от цели или на парчета

от 1.1 до 31.12.2004

2 060

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

2 120

 

от 1.1 до 31.12.2006

2 180

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

2 240

09.1119

2004 90 50

2005 40 00

2005 59 00

 

Грах (Pisum sativum) и зелен грах в шушулки, приготвен или консервиран по друг начин освен от оцет или оцетна киселина, замразен или не

от 1.1 до 31.12.2004

10 815

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

11 130

 

от 1.1 до 31.12.2006

11 445

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

11 760

09.1144

2008 50 61

2008 50 69

 

Кайсии, по друг начин приготвени или консервирани, без да съдържат добавен спирт, които съдържат добавена захар и в опаковки с нетно тегло 1 кg

от 1.1 до 31.12.2004

10 300

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

10 600

 

от 1.1 до 31.12.2006

10 900

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

11 200

09.1146

2008 50 71

2008 50 79

 

Кайсии, по друг начин приготвени или консервирани, без да съдържат добавен спирт, които съдържат добавена захар и в опаковки с нетно тегло 1 кg

от 1.1 до 31.12.2004

5 150

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

5 300

 

от 1.1 до 31.12.2006

5 450

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

5 600

09.1105

ex 2008 50 92

20

Кайсиев пулп, който не съдържа добавен спирт или захар в опаковки с нетно съдържание от 4,5 кg или повече

от 1.1 до 31.12.2004

10 300

Освободени

ex 2008 50 94

20

от 1.1 до 31.12.2005

10 600

от 1.1 до 31.12.2006

10 900

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

11 200

09.1148

2008 50 99

 

Кайсии, по друг начин приготвени или консервирани, които не съдържат добавен спирт или захар в опаковки с нетно съдържание по-малко от 4,5 кg

от 1.1 до 31.12.2004

7 416

Освободени

ex 2008 70 98

21

Праскови половинки (включително нектарини), по друг начин приготвени или консервирани, които не съдържат добавен спирт или захар в опаковки с нетно съдържание по-малко от 4,5 кg

от 1.1 до 31.12.2005

7 632

от 1.1 до 31.12.2006

7 848

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

8 064

09.1149

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

 

Смеси от плодове, които съдържат добавена захар, но не съдържат добавен спирт

от 1.1 до 31.12.2004

103

Освободени

 

от 1.1 до 31.12.2005

106

 

от 1.1 до 31.12.2006

109

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

112

09.1123

2009 11

2009 12 00

2009 19

 

Портокалов сок

от 1.1 до 31.12.2004

51 500

Освободени (1)

 

от 1.1 до 31.12.2005

53 000

 

от 1.1 до 31.12.2006

54 500

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

56 000

09.1192

2009 21 00

2009 29

 

Сок от грейпфрут

от 1.1 до 31.12.2004

1 030

Освободено (1)

 

от 1.1 до 31.12.2005

1 060

 

от 1.1 до 31.12.2006

1 090

 

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

1 120

09.1131

2204 10 19

2204 10 99

 

Други искрящи вина

от 1.1 до 31.12.2004

98 065 hl

Освободени

2204 21 10

 

Други вина от прясно грозде

от 1.1 до 31.12.2005

100 912 hl

2204 21 79

 

от 1.1 до 31.12.2006

103 768 hl

ex 2204 21 80

72

79

80

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

106 624 hl

2204 21 83

 

ex 2204 21 84

10

72

79

80

ex 2204 21 94

10

30

ex 2204 21 98

10

30

ex 2204 21 99

2204 29 10

2204 29 65

10

ex 2204 29 75

2204 29 83

10

ex 2204 29 84

10

30

ex 2204 29 94

10

30

ex 2204 29 98

10

30

ex 2204 29 99

10

09.1107

ex 2204 21 79

72

Вина, маркирани с един от следните райони на произход: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour и Zennata, с фактическа алкохолна сила на обем не повече от 15 % обем и в контейнери с обем 2 l или по-малко

от 1.1 до 31.12.2004

57 680 hl

Освободени“

ex 2204 21 80

72

ex 2204 21 83

72

от 1.1 до 31.12.2005

59 360 hl

ex 2204 21 84

72

от 1.1 до 31.12.2006

61 040 hl

от 1.1 до 31.12.2007 и за всяка година след това

62 720 hl


(1)  Освобождаването се прилага само за адвалорни мита.

(2)  В рамките на тази тарифна квота специфичното мито, предвидено в списъка на Общността за отстъпките на Световната търговска организация (СТО), се намалява до нула, ако входящата цена не е по-малка от 461 EUR/тон, която входяща цена е съгласувана между Европейската общност и Мароко. Ако входящата цена на отстъпка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска отколкото уговорената входяща цена, специфичното мито на квотата е равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от тази уговорена цена. Ако входящата цена на отстъпката е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, специфично митническо обвързване със СТО се прилага.

(3)  Този обем на квотата се намалява до 5 000 тона нетно тегло, ако общият обем на доматите с произход от Мароко, пуснати в обращение в Общността по време на периода от 1 октомври 2003 г. до 31 май 2004 г., надминава обема от 191 900 тона на тегло.

(4)  Този обем на квотата се намалява до 15 000 тона нетно тегло, ако общият обем на доматите с произход от Мароко, пуснати в обращение в Общността по време на периода от 1 октомври 2004 г. до 31 май 2005 г., надминава сумата на обемите на месечните тарифни квоти с пореден номер 09.1104, прилагани по време на период от 1 октомври 2004 г. до 31 май 2005 г., и обема на допълнителната тарифна квота с пореден номер 09.1112, прилагана по време на периода от 1 ноември 2004 до 31 май 2005 г. За определяне на общия обем на вноса се допуска максимален толеранс от 1 %.

(5)  Този обем на квота се намалява до 25 000 нетно тегло, ако общият обем на доматите с произход от Мароко, пуснати в свободна циркулация в Общността по време на периода от 1 октомври 2005 г. до 31 май 2006 г. надминава сумата на обемите на месечните тарифни квоти с пореден номер 09.1104, прилагани по време на периода от 1 октомври 2005 г. до 31 май 2006 г. и обема на допълнителната квота с пореден номер 09.1112, прилагана по време на периода от 1 ноември 2005 до 31 май 2006 г. За определяне на общия обем на вноса се допуска толеранс от 1 %. Тези разпоредби ще се прилагат за обема на всяка следваща, предоставена след това, допълнителна квота, която ще се прилага от 1.11. до 31.5.

(6)  В рамките на тази тарифна квота специфичните мита, предвидени в списъка на Общността за отстъпките на СТО (WTO) се намалява до нула, ако входящата не е по-малка от 571 EUR/тон, която е цена, уговорена между Европейската общност и Мароко. Ако входящата цена за една сделка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска отколкото договорената входяща цена, специфичното мито за квотата ще бъде равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от уговорената входяща цена. Ако входящата цена за една сделка е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, ще се прилагат специфично митническо ограничение в рамките на СТО.

(7)  В рамките на тарифната квота специфичното мито, предвидено в списъка на Общността за отстъпките на СТО се намалява до нула, ако входящата цена не е по-малка от 571 EUR/тон, която цена е уговорена между Европейската общност и Мароко. Ако входящата цена за една сделка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска отколкото договорената входяща цена, специфичното мито за квотата ще бъде равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от уговорената входяща цена. Ако входящата цена за една сделка е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, ще се прилага специфично митническо ограничение в рамките на СТО.

(8)  В рамките на тарифната квота специфичното мито, предвидено в списъка на Общността за отстъпките на СТО, се намалява до нула ако входящата цена не е по-малка от:

424 EUR/тон, от 1 октомври до 31 януари и от 1 до 20 април, както е уговорена входящата цена между Европейската общност и Мароко,

през периода от 1 февруари до 31 март входящата цена на СТО от 413 EUR/тон, която е по-благоприятна отколкото договорената входяща цена, ще се прилага.

Ако входящата цена на дадена сделка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска от уговорената входяща цена, мито за специфична митническа квота ще бъде равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от тази уговорена входяща цена. Ако входящата цена на една сделка е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, ще се прилага специфично митническо ограничение на СТО.

(9)  В рамките на тази тарифна квота специфичното мито, предвидено в списъка на Общността за отстъпките на СТО, се намалява до нула, ако входящата е не по-малко от 264 EUR/тон, която е уговорена между Европейската общност и Мароко. Ако входящата цена за дадена сделка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска отколкото уговорената входяща цена, специфичното мито за квотата ще бъде равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от тази уговорена цена. Ако входящата цена на една сделка е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, ще се прилага специфично митническо ограничение на СТО.

(10)  В рамките на тази тарифна квота специфичното мито, предвидено в списъка на Общността за отстъпките на СТО, се намалява до нула, ако входящата е не по-малко от 484 EUR/тон, която е уговорена между Европейската Общност и Мароко. Ако входящата цена за дадена сделка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска отколкото уговорената входяща цена, специфичното мито за квотата ще бъде равно съответно на 2, 4, 6 или 8 % от тази уговорена цена. Ако входящата цена на една сделка е по-малка от 92 % от уговорената входяща цена, ще се прилага специфично митническо ограничение на СТО.

(11)  Освобождаването се прилага само за адвалорно мито, с изключение на пресните череши, за които от 1 до 20 май освобождаването също се прилага на специфично минимално мито.