03/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

156


32004R0027


L 005/36

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 27/2004 НА КОМИСИЯТА

от 5 януари 2004 година

относно определяне на преходни подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета по отношение на финансирането, чрез секцията „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, на мерките за развитие на селските райони в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (2), и по-специално член 41, алинея първа от него,

като има предвид, че:

(1)

Членове 47а, параграф 2 и параграф 3 и член 47б от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане развитието на селските райони чрез Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието(ФЕОГА), и за изменение и отмяна на някои регламенти (3), изменен с Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, предвиждат специални правила за финансирането чрез секция „Гарантиране“ на ФЕОГА на мерките за развитие на селските райони, изброени в член 47а, параграф 1 на споменатия регламент. По-специално, те определят, че ще се прилагат някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно общите разпоредби за структурните фондове (4), последно изменен със същия този Акт за присъединяване.

(2)

Тези правила влизат в сила от момента на присъединяването на новите държави-членки. За да се улесни прехода между съществуващите правила, отнасящи се до функционирането на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, определени по-специално в Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (5) и правилата, предвидени за неговото прилагане, и специалните правила, определени с Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета, целесъобразно е да бъдат предвидени мерки за прилагане.

(3)

Тъй като новите държави-членки не са приели единната валута, трябва да бъдат предвидени специални разпоредби, отнасящи се по-специално до валутния курс, който да бъде използван при декларирането на разходите, чрез изключване от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2808/98 на Комисията от 22 декември 1998 г. относно подробни правила за прилагането на агромонетарната система за еврото в селското стопанство (6).

(4)

Регламент (EO) № 445/2002 на Комисията от 26 февруари 2002 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане развитието на селските райони чрез Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (7), установява финансови разпоредби, които са несъвместими със специалните правила, определени в член 47а и член 47б от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета. Тези разпоредби не би трябвало да се прилагат по отношение на програмните документи за развитието на селските райони в новите държави-членки.

(5)

Членове 33з и 33и от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета предвиждат съответно частично финансиране, по силата на програмирането на развитието на селските райони, на добавките към директните плащания и добавките към държавната помощ в Малта. Като се има предвид много специфичният характер на тези мерки, то би трябвало да бъдат предвидени специални разпоредби за тяхното администриране и контрол.

(6)

Тъй като присъединяването на новите държави-членки ще стане на 1 май 2004 г., а не в началото на годината, би трябвало да бъдат определени специални мерки за представяне на заявления за подпомагане по мярката за помощ за необлагодетелстваните райони през 2004 г. и то по такъв начин, че да се гарантира, че новите държави-членки ще изпълняват своите задължения по отношение на контрола.

(7)

Мерките, които се предвиждат в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент установява преходни подробни правила за прилагането на финансовите разпоредби, определени в членове 47а и 47б от Регламент (EИO) № 1257/1999 на Съвета, и приложими за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по-нататък „новите държави-членки“).

Член 2

Допустимост на разходите

1.   За целите на втора алинея на член 30, параграф 2 от Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета, крайният срок за допустимост на разходите, определен в решенията на Комисията, одобряващи програмните документи за развитието на селските райони, се отнася до плащанията, извършени от разплащателните агенции, посочени в член 4 от Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 33, параграф 5 от Акта за присъединяване, допустими са само разходите, които се отнасят до операции, подбрани за частично финансиране по силата на Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета в съответствие с определени критерии и процедури за подбор, и които са били съобразени с правилата на Общността през целия този период, през който тези разходи са били извършени.

Член 3

Плащания

1.   Препратките към разплащателния орган, направени в член 32 от Регламент (EO) № 1260/1999, се подразбират като препратки към разплащателните агенции, посочени в член 4 от Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета.

2.   За целите на член 32, параграф 1 от Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета междинните плащания и плащанията на крайното салдо се отнасят до плащанията, който действително са били извършени от разплащателните агенции.

3.   За прилагането на член 32, параграф 3 от Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета, междинните плащания, по силата на програмните документи за развитие на селските райони, са обект на следните условия:

а)

предоставяне на Комисията на последния дължим а)годишен доклад за изпълнение, предвиден в третата алинея на член 48, параграф 2 от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета;

б)

предоставяне на последния дължим годишен счетоводен отчет, както се изисква съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета.

4.   За целите на член 32, параграф 4 от Регламент (EO) № 1260/1999 на Съвета плащането на крайното салдо по силата на програмните документи за развитие на селските райони, се извършва въз основа на последното решение за приключване на сметките, предвидено в член 7, параграф 3 от Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета.

5.   Заверените молби за плащания се представят в съответствие с формуляра, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 4

Разплащателни агенции

1.   Всяка разплащателна агенция води счетоводство, обхващащо изключително използването на финансови средства, предоставени на нейно разположение, за покриването на разходите, произтичащи от мерките, предвидени в програмните документи за развитието на селските райони.

2.   Разплащателните агенции гарантират, че вноските на Общността са изплатени на бенефициера едновременно с или след като са изплатени националните вноски.

Член 5

Използване на еврото

Решенията на Комисията, ангажиментите, декларирането на разходите в заявленията за исканията за плащания и плащанията, се изразяват в евро в съответствие с разпоредбите на Регламент (EO) № 643/2000 на Комисията (8).

В случай, обаче, че се отнася до мярката, предвидена в член 33з от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета, новите държави-членки превръщат в евро сумата на разходите, извършени в национална валута, като използват валутния курс, който се прилага при схемите за директно подпомагане.

Член 6

Отчет и прогнози за разходите

Членове 47, 48 и 49 от Регламент (EO) № 445/2002 на Комисията няма да се прилагат по отношение на програмните документи за развитието на селските райони на новите държави-членки.

Член 7

Приключване на сметките

1.   За целите на член 5, параграф 1 от Регламент (EO) № 1663/1995 на Комисията (9), сметките, посочени в член 4, параграф 1 от него, включват:

а)

годишните разходи, обобщени по мерки за развитие на селските райони;

б)

таблица, показваща разликите между разходите, декларирани по силата на буква а) на настоящия параграф, и разходите, декларирани в рамките на междинните плащания, посочени в член 3, параграф 3 от настоящия регламент;

в)

таблица, която е извлечение от книгата на длъжниците, показваща общите идентифицирани дългове, които все още не са възстановени в края на финансовата година по мерките за развитие на селските райони.

2.   За целите на втората алинея на член 7, параграф 1 от Регламент (EO) № 1663/95, възстановимите или платимите суми по силата на решението за приключване на сметките, визирано в член 7, параграф 3 от Регламент (EO) № 1258/1999 на Съвета, се изваждат или добавят към последващи плащания, извършени от Комисията.

Член 8

Добавки към директните плащания

1.   Чрез дерогация от член 58 от Регламент (ЕО) № 445/2002, плащанията чрез разплащателната агенция, свързани с добавка към преките плащания, предвидена в член 33з от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета, се извършват въз основа на заявление за плащане, подадено с цел получаване на допълнително национално директно плащане или на допълнителна национална директна помощ, предвидена в член 1в от Регламент (EO) № 1259/1999 на Съвета (10). Когато новите държави-членки прилагат член 1а от Регламент (EO) № 1259/1999 на Съвета, разплащателната агенция гарантира, че добавката към директните плащания е изплатена едновременно с или след директното плащане от страна на Комисията по силата на схемите за подпомагане, посочени в член 1 от Регламент (EO) № 1259/1999 на Съвета.

2.   Чрез дерогация от членове 59 до 64 от Регламент (ЕО) № 445/2002, държавите-членки прилагат разпоредбите на Регламент (EИO) № 3508/92 на Съвета (11) и Регламент (EO) № 2419/2001 на Комисията (12) по отношение на мярката, предвидена в член 33з от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета.

Член 9

Добавки към държавната помощ в Малта

Чрез дерогация от член 58 от Регламент (ЕО) № 445/2002, плащанията чрез разплащателната агенция, свързани с добавките към държавната помощ в Малта, посочени в член 33и от Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета, се извършват на базата на заявлението за плащане, подадено за държавна помощ.

Член 10

Преходни разпоредби за 2004 година

Молбите за компенсаторни обезщетения, посочени в глава V от Регламент (EO) № 1257/1999 за 2004 година, трябва да бъдат подадени от бенефициерите, пред компетентните органи преди 1 юли 2004 г. или до по-късна дата, която ще бъде определена от новите държави-членки и ще бъде съвместима с техните задължения по контрола, произтичащи по силата на разпоредбите на раздел 6 от глава II от Регламент (ЕО) № 445/2002.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2004 г., което е съобразено с влизането в сила на Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 януари 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33.

(3)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(4)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(6)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 816/2003 (ОВ L 116, 13.5.2003 г., стр. 12).

(7)  ОВ L 74, 15.3.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 963/2003 (ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 32).

(8)  ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 4

(9)  ОВ L 158, 8.7.1995 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 2025/2001 (ОВ L 274, 17.10.2001 г., стр. 3).

(10)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 113.

(11)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image