03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

212


32004L0032


L 085/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/32/EО НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2004 година

за изменение на Директива 2001/32/EО относно признаване на защитени зони, изложени на специфични фитосанитарни рискове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/EО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 2, параграф 1, буква з), първа алинея от нея,

като взе предвид исканията, отправени от Ирландия, Италия, Австрия и Швеция,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2001/32/EО на Съвета от 8 май 2001 г. относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/EИО (2) Ирландия и някои области в Италия и Австрия са признати временно за защитени зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. за срок, който изтича на 31 март 2004 г.

(2)

Информацията, предоставена от Ирландия и Австрия въз основа на направени проучвания, показва, че временното признаване на защитените зони за Ирландия и Австрия по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. следва да се удължи за допълнителен ограничен срок.

(3)

Информацията, предоставена от Италия въз основа на направени проучвания, показва, че някои области в Италия следва да не се признават повече за защитените зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., докато други зони следва да бъдат признати за защитените зони по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. за допълнителен ограничен срок.

(4)

Съгласно Директива 2001/32/EО някои области в Швеция са признати временно като защитени зони по отношение на жилковата некроза по цвеклото за срок, който изтича на 31 март 2004 г.

(5)

Информацията, предоставена от Швеция въз основа на направени проучвания, показва, че тези области в Швеция следва да не се признават повече за защитени зони по отношение на жилковата некроза по цвеклото.

(6)

Директива 2001/32/EО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата дипектива, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2001/32/EО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следния текст:

„В случаите на буква б), точка 2 от приложението за Ирландия, за Италия (Apulia, Emilia-Romagna: провинции Forlí-Cesena, Parma, Piacenza и Rimini; Lombardy; Trentino-Alto Adige: автономна провинция Trento; Veneto: с изключение на общините Rovigo Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, и в провинция Padova общините Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, и в провинция Verona общините Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), и за Австрия (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Styria, Vienna), защитените зони се признават до 31 март 2006 г.“;

б)

третият параграф се заличава.

2.

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 20 април 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 21 април 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2003/116/ЕО на Комисията (ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 36).

(2)  ОВ L 127, 9.5.2001 г., стр. 38. Директива, последно изменена с Директива 2003/46/ЕО (ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В позиция б), точка 2 текстът в дясната колона се заменя, както следва:

„Испания, Франция (Corsica), Ирландия, Италия (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: провинциите на Forlí-Cesena, Parma, Piacenza и Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Trentino-Alto Adige: автономна провинция Trento; Tuscany; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: с изключение на общините Rovigo Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara в провинция Padova, и на общините Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi в провинция Verona, общините Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), и за Австрия (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol (административен окръг Lienz), Styria, Viennа), Португалия, Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия, остров Ман и Англо-Нормандските острови)“

2.

В позиция г) в точка 1 текстът в дясната колона се заменя със следното:

„Дания, Франция (Brittany), Ирландия, Португалия (Азорски острови), Финландия, Обединеното кралство (Северна Ирландия)“