06/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32004L0017


L 134/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 март 2004 година

относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 47, параграф 2, член 55 и член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (4), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 9 декември 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

По повод на новите изменения, които са направени в Директива 93/38/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за възлагане от обществени поръчки на възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор (5), които са необходими, за да се отговори на исканията за опростяване и модернизиране, които са отправени както от възложителите, така и от икономическите оператори, в техните отговори на Зелената книга, приета от Комисията на 27 ноември 1996 г., директивата следва, в интерес на постигането на яснота, да бъде отменена. Настоящата директива се основава на съдебната практика на Съда на ЕО, и по-специално на съдебната практика във връзка с критериите за възлагане, която изяснява възможностите на възложителите да отговорят на нуждите на съответната общественост, в това число в областта на околната среда и/или в социалната област, при условие че такива критерии са свързани с предмета на поръчката, не предоставят неограничена свобода на избор на възложителя, изрично са посочени и са съобразени с основните принципи, посочени в съображение 9.

(2)

Основна причина за въвеждането на правила, координиращи възлагането на обществени поръчки в тези сектори, е многообразието от начини, по които националните власти могат да въздействат върху поведението на тези възложители, включително чрез участие в капитала им и чрез представителство в административните, управителните или надзорните органи на тези субекти.

(3)

Следваща основна причина, поради която е необходимо да се координират процедурите за възлагане на обществена поръчка, прилагани от възложителите, които действат в тези сектори, е затворената природа на пазарите, в които те действат, което се дължи на наличието на специални или изключителни права, предоставени от държавите-членки във връзка със снабдяването, предоставянето или действието на мрежите за осигуряване на въпросните услуги.

(4)

Общностното законодателство и по-специално Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета от 14 декември 1987 г. за определяне на процедурата за прилагане на правилата на конкуренция, приложими към предприятията в областта на въздушния транспорт (6) и Регламент (ЕИО) № 3976/87 от 14 декември 1987 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (7), е предназначено да въведе по-голяма конкуренция между превозвачите, които предоставят въздушно-транспортни услуги на обществеността. Следователно не е подходящо да се включат подобни субекти в обхвата на настоящата директива. С оглед на конкурентното положение на общностното корабоплаване, също така не би било подходящо поръчките, които се възлагат в този сектор, да се подчиняват на правилата на настоящата директива.

(5)

В обхвата на Директива 93/38/ЕИО понастоящем попадат някои поръчки, които са възложени от възложителите, които действат в телекомуникационния сектор. Приета е правна рамка, както се посочва в четвъртия доклад относно изпълнението на телекомуникационните регламенти от 25 ноември 1998 г., за да се отвори този сектор. Една от нейните последици е въвеждането в този сектор на ефективна конкуренция — както юридически, така и фактически. За информационни цели и в светлината на това положение Комисията публикува списък на телекомуникационните услуги (8), който вече може да бъде изключен от обхвата на тази директива по силата на член 8 от нея. В седмия доклад относно изпълнението на регламентите в областта на телекомуникациите oт 26 ноември 2001 г. се потвърждава продължаващият прогрес. Следователно повече не е необходимо да се регулират покупките от възложители, които извършват дейност в този сектор.

(6)

Следователно вече не е подходящо да се поддържа Консултативния комитет за доставяне на телекомуникации, създаден по силата на Директива 90/531/ЕИО на Съвета от 17 септември 1990 г. относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на възложители, които оперират във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и сектора на телекомуникациите (9).

(7)

При все това, подходящо е да се продължи наблюдението над процесите в сектора на телекомуникациите и да се преосмисли положението, в случай че се установи, че в този сектор вече не е налице ефективна конкуренция.

(8)

Директива 93/38/ЕИО изключва от обхвата си покупките на гласова телефония, телекс, мобилни телефони, пейджъри и сателитни услуги. Тези изключения бяха предвидени, за да се отчете обстоятелството, че често въпросните услуги могат да бъдат предоставени само от един доставчик на услуги в дадена географска област, поради липсата на ефективна конкуренция и наличието на специални или изключителни права. Въвеждането на ефективна конкуренция в телекомуникационния сектор премахва основанието за подобни изключения. Следователно необходимо е да се включи обществената поръчка за такива телекомуникационни услуги в обхвата на настоящата директива.

(9)

За да се гарантира откриване за процедура на възлагане за обществени поръчки, възложени от възложители, които извършват дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и в сектора на пощенските услуги, е желателно да се създадат разпоредби за общностно координиране на поръчки над определена стойност. Такова координиране се основава на изискванията, които произтичат от членове 14, 28 и 49 от Договора за ЕО и от член 97 на Договора за Евратом, по-конкретно принципа за равнопоставеност, на който принципът за недискриминация не е нещо повече от специфичен израз, принципа за взаимното признаване, принципа за пропорционалност, а също така и принципа за прозрачност. С оглед на естеството на секторите, които са засегнати от такова координиране, то това сътрудничество следва, при зачитане на прилагането на тези принципи, да създаде рамка за лоялна търговска практика и следва да позволява гъвкавост във възможно най-голяма степен.

По отношение на обществените поръчки, чиято стойност е по-ниска от тази, която изисква прилагането на разпоредбите за общностно координиране, е желателно да се напомни съдебната практика на Съда, съгласно която се прилагат правилата и принципите на договора, посочени по-горе.

(10)

За да се гарантира реално отваряне на пазара и справедливо равновесие при прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и сектора на пощенски услуги, е необходимо обхванатите субекти да бъдат идентифицирани съобразно различна от правния им статус основа. Следователно следва да бъде гарантирано, че не се засяга равноправното третиране на възложителите, които извършват дейност в обществения сектор, както и на тези, които извършват дейност в частния сектор. Необходимо е също така да се гарантира, в съответствие с член 295 от Договора, че не се засягат правилата, регулиращи режима на собственост в държавите-членки.

(11)

Държавите-членки следва да гарантират, че участието на орган, регулиран от публичното право като оферент в процедура за възлагане на обществена поръчка, не причинява каквото и да било нарушаване на конкуренцията по отношение частните оференти.

(12)

Съгласно член 6 от Договора, изискванията във връзка с опазването на околната среда следва да бъдат интегрирани в определянето и изпълнението на общностните политики и дейности, посочени в член 3 от Договора, и по-специално с оглед на насърчаването на устойчивото развитие. Следователно настоящата директива изяснява начина, по който възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и към насърчаването на устойчиво развитие, като при това се обезпечава възможността за получаване на най-добрата парична стойност за техните поръчки.

(13)

Нищо в настоящата директива не препятства налагането или изпълнението на мерки, които са необходими за защитата на обществения морал, реда и cигурността, здравето, човешкия живот и живота на животните, или съхраняването на растенията и по-специално с оглед на устойчивото развитие, при условие че тези мерки са в съответствие с Договора.

(14)

Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност на споразумения, отнасящи се до въпроси от обхвата на нейната компетентност, постигнати на многостранните преговори в рамките на Уругвайския кръг (от 1986 г. до 1994 г.) (10), одобри по-специално Споразумението на СТО относно обществените поръчки (наричано по-долу „споразумението“), чиято цел е създаване на многостранна рамка от балансирани права и задължения във връзка с обществените поръчки с цел постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. С оглед на международните права и задължения, произтичащи за Общността вследствие на приемането на споразумението, разпоредбите, които следва да се прилагат по отношение на оферентите и продуктите от трети страни, подписали споразумението, са тези, които са определени в него. Споразумението няма пряко действие. Следователно възложителите от обхвата на споразумението, които спазват настоящата директива и които я прилагат по отношение на икономически оператори от трети страни, които са подписали споразумението, следва да спазват споразумението. Също така е подходящо настоящата директива да гарантира на общностните икономически оператори такива условия за участие в обществени поръчки, които условия са толкова благоприятни като тези, запазени за икономическите оператори на трети страни, които са подписали споразумението.

(15)

Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите могат, посредством използването на технически диалог, да търсят или приемат съвет, който може да бъде използван при подготовката на спецификациите, при условие че подобен съвет няма като ефект препятстване на конкуренцията.

(16)

С оглед на разнообразието на поръчките за строителство, възложителите следва да могат да предвидят разпоредби за поръчки за проектирането и извършването на строеж, които се възлагат поотделно или съвместно. Настоящата директива не цели предписването на възлагане на поръчки поотделно или съвместно. Решението да се сключват поръчки поотделно или съвместно се определя от количествени и икономически критерии, които могат да бъдат определени в националното право.

Може да се приеме, че даден договор съставлява поръчка за строителство, само ако предметът му изрично обхваща извършването на дейности, посочени в приложение XII, дори и ако поръчката включва други услуги, които са необходими за извършването на такива дейности. Поръчките за услуги, по-специално в областта на услугите за управление на недвижимо имущество, могат при определени обстоятелства да включват строителство. Въпреки това, дотолкова, доколкото такова строителство е случайно по отношение на основния предмет на поръчката и съставлява възможна последица от този предмет или допълнение към него, обстоятелството, че такова строителство влиза в обхвата на поръчката, не оправдава квалифицирането на поръчката като поръчка за строителство.

За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчката за строителство е подходящо да се вземе като основа стойността на самото строителство, както и очакваната стойност на доставките и услугите, ако има такива, които възложителите предоставят на разположение на предприемачите, дотолкова, доколкото тези услуги или доставки са необходими за извършването на въпросното строителство. Следва да бъде разбрано, че за целите на този параграф, съответните услуги са тези, които са предоставени от възложителите посредством техния собствен личен състав. От друга страна, изчисляването на стойността на поръчките за услуги, независимо дали те се предоставят или не на разположение на изпълнителя за последващото извършване на строителство, следва правилата, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.

(17)

За целите на прилагането на процедурните правила на настоящата директива и за целите на наблюдението, полето на услуги се очертава най-добре като се подразделя на категории, които отговарят на определени заглавия на една обща класификация, а те се събират в две приложения, XVII A и XVII Б, съобразно режима, на който подлежат. Що се отнася до услугите в приложение XVII Б, съответно приложимите разпоредби на настоящата директива не следва да накърняват приложението на общностните правила, които са специфични за въпросните услуги.

(18)

Що се отнася до поръчките за услуги, пълното прилагане на настоящата директива следва да бъде ограничено за преходен период спрямо поръчките, при които нейните разпоредби биха позволили осъществяването на пълния потенциал за повишена международна търговия. Поръчки за други услуги следва да бъдат наблюдавани през този преходен период, преди да бъде взето решение относно пълното прилагане на настоящата директива. В това отношение следва да бъде определен механизмът за подобно наблюдение. Този механизъм следва същевременно да способства достъпа на заинтересуваните страни до съответната релевантна информация.

(19)

Не следва да се допускат пречки пред свободното предоставяне на услуги. Следователно предоставящите услуги могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Настоящата директива обаче не следва да засяга прилагането на национално ниво на правилата относно условията за осъществяване на дейност или професия, при условие че те са в съответствие с общностното право.

(20)

Някои нови електронни техники за покупка продължават да бъдат развивани. Подобни техники способстват за повишаването на конкуренцията и ефективността на обществените покупки, особено с оглед на спестяването на време и пари, което позволява употребата им. Възложителите могат да се ползват от техниките за електронна покупка, при условие че такова ползване е съобразено с правилата на настоящата директива и с принципите за равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. С оглед на това дадена оферта, която е подадена от оферент, по-специално съгласно рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупка, може да бъде под формата на електронен каталог на този оферент, ако той използва средствата за комуникация, които са избрани от възложителя в съответствие с член 48.

(21)

С оглед разширяването на използването на системите за електронна покупка, следва понастоящем да бъдат въведени подходящи правила, за да могат възложителите да се възползват в пълна степен от възможностите, които предоставят тези системи. В тази перспектива, необходимо е да бъде определена изцяло електронна динамична система за покупка на обичайно ползвани покупки и да бъдат установени специфични правила за създаване и действие на такава система, за да се гарантира справедливо третиране на всеки икономически оператор, който иска да се присъедини към нея. Трябва да бъде позволено на всеки икономически оператор, който представи индикативна оферта в съответствие със спецификацията и отговаря на критериите за подбор, да се присъедини към такава система. Тази техника за покупка позволява на възложителя, посредством създаването на списък на оференти, които вече са избрани и чрез възможността, предоставена на нови оференти да се присъединят, да разполага с особено широк обхват от оферти, като следствие на наличните електронни средства и следователно да се гарантира оптимално ползване на средства посредством широка конкуренция.

(22)

Тъй като съществува вероятност да нарасне ползването на техниката на електронни търгове, следва да бъде въведено общностно определение на такива търгове и те да се подчиняват на специални правила, за да се гарантира, че те работят изцяло в съответствие с принципите за равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. За тази цел следва да се предвиди, че такива търгове се прилагат само по отношение на поръчки за строителство, доставки или услуги, за които прецизно могат да бъдат определени спецификации. Такъв по-специално може да бъде случаят с поръчки за периодични доставки, строителство и услуги. С оглед на същата цел следва също така да бъде възможно създаването на съответно класиране на оферентите на всеки етап от електронния търг. Прибягването до електронни търгове позволява на възложителите да искат от оферентите да предлагат нови цени, които са намаляващи, и също така, когато поръчката е предоставена на най-изгодната в икономически план оферта, да се подобрят офертните елементи, различни от цени. За да се гарантира съблюдаване на принципа за прозрачност, обект на електронни търгове могат да бъдат само елементите, които подлежат на автоматична оценка от електронни средства, без каквато и да е намеса и/или преценка от страна на възложителя, с други думи, единствено елементите, които могат да бъдат количествено изразени в цифри или проценти. От друга страна, тези аспекти от оферти, които предполагат преценката на неподлежащи на количествено изразяване елементи, не следва да бъдат предмет на електронни търгове. Следователно някои поръчки за строителство и някои поръчки за услуги, които имат за предмет интелектуални дейности, такива като проектиране на строителство, не следва да бъдат предмет на електронни търгове.

(23)

Някои централизирани техники за покупка са разработени в държавите-членки. Няколко възлагащи органи отговарят за изготвянето на поръчки/рамкови споразумения за възлагане или сключване от възложителите. С оглед на големите обеми на покупки, тези техники способстват нарастването на конкуренцията и ефективността на обществените покупки. Следователно следва да се предвиди общностно определение на централните органи за покупка, ползвани от възложителите. Следва също така да се дефинират условията, съгласно които, в съответствие с принципите за недискриминация и равнопоставеност, ще се счита че възложителите, които купуват строителство, доставки и/или услуги посредством централен орган за покупка, са се съобразили с настоящата директива.

(24)

За да се вземат предвид различните обстоятелства в държавите-членки, следва да се позволи на държавите-членки да избират дали възложителите могат да използват централни органи за покупка, динамични системи за покупка или електронни търгове, определени и регулирани в настоящата директива.

(25)

Следва да е налице подходящо определение относно понятието за специални или изключителни права. Последицата от това определение, е че по смисъла на настоящата директива не съставлява изключително или специално право обстоятелството, че за целите на изграждането на мрежи или пристанищни или летищни съоръжения, даден възложител би могъл да се възползва от процедурата за експроприиране или ползване на недвижимо имущество или може да разполага мрежово оборудване върху, под или над обществени пътища. Също така не съставлява само по себе си изключително или специално право по смисъла на настоящата директива обстоятелството, че даден възложител доставя питейна вода, електричество, газ или отопление на мрежа, която сама по себе си се ползва от възложител, което се ползва от специални или изключителни права, предоставени от компетентен орган на засегнатата държава-членка. Не е възможно и да бъдат приемани за специални или изключителни права правата, които са предоставени от държава-членка под каквато и да е форма, включително чрез концесионни актове, на ограничен брой предприятия въз основа на обективни, пропорционални и недискриминационни критерии, които позволяват на всички заинтересовани страни, които отговарят на тези критерии, да се ползват от такива права.

(26)

Подходящо е възложителите да прилагат общи процедури за възлагане на обществени поръчки по отношение на техните дейности във връзка с водата, както и такива правила да се прилагат също така, когато възлагащиге органи по смисъла на настоящата директива предоставят поръчки по отношение на техните проекти в областта на хидротехническите дейности, напояването, отводняването или отвеждането и пречистването на канални води. При все това правилата за възлагане на обществена поръчка от вида, предложени относно доставките на стоки, не са подходящи за покупкато на вода, при наличието на необходимост да се достави вода от източници в близост до областта, в която тя ще бъде ползвана.

(27)

Определени възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги на обществеността, вече бяха изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО. Такива възложители следва също така да бъдат изключени и от обхвата на настоящата директива. За да се предотврати съществуването на множество особени разпоредби, които се прилагат само по отношение на определени сектори, следва също така да се прилага общата процедура, която позволява да бъдат отчетени ефектите от отварянето към конкуренцията за всички възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги и които не са изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.

(28)

Като се отчете бъдещото отваряне на общностните пощенски услуги за конкуренцията и обстоятелството, че такива услуги се предоставят посредством мрежа от възлагащи органи, публични предприятия и други предприятия, поръчките, възложени от възложителите, които предоставят пощенски услуги, следва да се подчиняват на правилата на настоящата директива, включително тези на член 30, който, при зачитането на приложението на принципите, посочени в съображение 9, създават рамка за лоялна търговска практика и позволяват по-голяма гъвкавост, отколкото се предлага по силата на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедури за възлагане на поръчки за строителство, доставки и обществени услуги (11). За да се определят въпросните дейности, е необходимо да се вземат предвид определенията от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на общностните пощенски услуги и подобряването на качеството на услугите (12).

Независимо от техния правен статус, възложителите, които предоставят пощенски услуги, понастоящем не са предмет на правилата, установени в Директива 93/38/ЕИО. Следователно приспособяването на процедурите за възлагане на поръчки към настоящата директива може да отнеме по-дълго време, за да се приложи към такива възложители, отколкото към възложители, които вече се подчиняват на тези правила, които следва просто да адаптират своите процедури към измененията, направени по силата на настоящата директива. Следователно следва да бъде позволено отлагане на прилагането на настоящата директива, за да се отчете допълнителното време, което се изисква за това приспособяване. Предвид различното положение на такива възложители, държавите-членки следва да разполагат с опцията да се предостави преходен период за прилагането на настоящата директива към възложителите, които извършват дейност в сектора на пощенските услуги.

(29)

Поръчките могат да бъдат възложени с оглед отговаряне на изискванията на няколко дейности, които вероятно се подчиняват на различни правни режими. Следва да бъде изяснено, че приложимият правен режим към една поръчка, предназначена да обхваща няколко дейности, следва да се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която поръчката е основно предназначена. Определянето на дейността, за която основно е предназначена поръчката, може да се основава на анализ на изискванията, които следва да изпълни специфичната поръчка, който се извършва от възложителя за целите на оценяването на стойността на поръчката и на изготвянето на офертните документи. В определени случаи, такива като покупката на единична бройка оборудване за извършването на дейности, за които не би била достъпна информация, която да позволява оценка на съответните нива на ползване, би било обективно невъзможно да се определи за коя дейност е основно предназначена поръчката. Правилата, които се прилагат по отношение на такива случаи, следва да се посочат.

(30)

Без да се засягат международните задължения на Общността, необходимо е да се опрости изпълнението на настоящата директива, особено чрез опростяване на праговете и чрез превръщане в приложими спрямо всички възложители, независимо от сектора, в който извършват дейност, на разпоредбите относно информацията, която следва да се предостави на участниците относно решенията, които са взети във връзка с процедурите за възлагане на поръчки и техните резултати. Нещо повече, в контекста на Паричния съюз, такива прагове следва да бъдат установени в евро по такъв начин, че да се опрости приложението на тези разпоредби, като същевременно се гарантира съблюдаване на праговете, установени в споразумението, които са изразени в Специални права на тираж (СПТ). В този контекст, следва да бъдат също така предвидени периодични прегледи на праговете, изразени в евро, така че те да се приспособят, при необходимост, в съответствие с възможните отклонения в стойността на еврото във връзка със СПТ. Наред с това, приложимите към конкурси за проект прагове следва да бъдат идентични на тези, които се прилагат по отношение на поръчките за услуги.

(31)

Следва да се предвидят разпоредби за случаите, при които е възможно въздържане от прилагането на мерките за координиране на процедурите въз основа на мотиви, свързани с държавната сигурност или държавната тайна или поради прилагането на особени правила относно възлагането на поръчки, които произтичат от международни споразумения, отнасящи се до разполагането на войски или приложими за международните организации.

(32)

Подходящо е да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, които са предоставени на свързано дружество, което има за основна дейност по-скоро да доставя такива услуги, доставки или строителство на групата, от която е част, отколкото да ги предлага на пазара. Също така е подходящо да се изключат някои поръчки за услуги, доставки и строителство, предоставени от възложителя на съвместно предприятие, което е изградено от няколко възложители с цел да се извършват дейности от обхвата на настоящата директива и от които е част този възложител. Подходящо е да се гарантира, че това изключване не предизвиква нарушаване на конкуренцията в полза на предприятията или съвместните предприятия, които са свързани с възложителите; подходящо е да се въведе подходящ набор от правила, по-специално що се отнася до максималните граници, в рамките на които предприятията могат да придобият част от техния оборот от пазара и над които те биха изгубили възможността да възложат поръчки без покана за участие в конкурс, формирането на съвместни предприятия и до стабилността на връзките между тези съвместни предприятия и възложители, от които те са изградени.

(33)

В контекста на услуги, договорите за придобиване или наемане на недвижима собственост или за права по отношение на такава собственост притежават особени белези, които правят неподходящо приложението на правилата за обществена поръчка.

(34)

Арбитражните и помирителните услуги обикновено се предоставят от органи или лица, които са определени или избрани по начин, който не може да се подчинява на правилата за обществена поръчка.

(35)

В съответствие със споразумението, финансовите услуги от обхвата на настоящата директива не включват поръчки във връзка с емитирането, покупката, продажбата или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; по-специално, не се обхващат сделки на възложителите за набиране на пари или капитал.

(36)

Настоящата директива обхваща възлагането на услуги, само когато те се основават на поръчка.

(37)

Съобразно член 163 от Договора, насърчаването на изследователската дейност и на технологичното развитие е средство за укрепване на научната и технологичната основа на общностната промишленост, а отварянето на поръчките за услуги допринася за тази цел. Настоящата директива не обхваща съфинансирането на програми за научни изследвания и експериментални разработки: следователно в обхвата на настоящата директива не попадат поръчките за научни изследвания и експериментални разработки, които са различни от тези, при които ползите се натрупват изключително за ползване на възложителя при воденето на собствените му дела, при условие че предоставената услуга изцяло се заплаща от възложителя.

(38)

За да не се допусне разпростирането на някои особени разпоредби, които се прилагат само към определени сектори, сега действащите специални разпоредби, установени по силата на член 3 от Директива 93/38/ЕИО и член 12 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (13), приложими към възложители, които разработват определена географска област с цел извличане или добиване на нефт, газ, въглища, или други твърди горива, следва да бъдат заменени от общата процедура, която допуска изключването на сектори, които са пряко изложени на конкуренция. Следва да се гарантира, че това няма да накърнява Решение 93/676/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г., предвиждащо, че разработването на географски области с цел добиване или извличане на нефт или газ не съставлява в Нидерландия дейност, по смисъла на определеното в член 2, параграф 2, буква б), i) от Директива 90/531/ЕИО на Съвета, и че възложители, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Нидерландия за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, буква б) на тази директива (14), Решение 97/367/ЕО на Комисията от 30 май 1997 г., предвиждащо, това че разработването на географски области с цел добиване или извличане на нефт или газ не съставлява в Обединеното кралство дейност по смисъла на определеното в член 2, параграф 2, буква б), i) от Директива 93/38/ЕИО на Съвета и че възложители, които извършват такава дейност, не следва да бъдат считани в Обединеното кралство за работещи по силата на специални или изключителни права по смисъла на член 2, параграф 3, буква б) на тази директива (15), Решение 2002/205/ЕО на Комисията от 4 март 2002 г. в резултат на искане от страна на Австрия, която кандидатства за специалния режим, предвиден в член 3 от Директива 93/38/ЕИО (16), както и Решение 2004/73/ЕО на Комисията относно искането на Германия да кандидатства за специалната процедура, установена в член 3 от Директива 93/38/ЕИО (17).

(39)

Заетостта и работата са ключови елементи при гарантирането на равни възможности за всички и допринасят за интеграцията в обществото. В този контекст, защитените ателиета и защитените програми за заетост ефективно допринасят за интегрирането или реинтегрирането на трудовия пазар на лица с увреждания. Такива ателиета може да не успеят да получат поръчки при нормални условия на конкуренция. Следователно подходящо е да се предвиди, че държавите-членки могат да си запазят правото на участие в процедури за възлагане на поръчки на такива ателиета или да си запазят изпълнението на поръчки в контекста на защитени програми за заетост.

(40)

Настоящата директива не се прилага към поръчки, които са предназначени да позволят изпълнението на някоя дейност, посочена в членове 3—7, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност, ако в държавата-членка, в която се извършва дейността, тя е пряко изложена на пазарна конкуренция на пазари, до които достъпът е неограничен. Следователно подходящо е въвеждането на процедура, която се прилага спрямо всички сектори от обхвата на настоящата директива, която би способствала вземането предвид на последиците на настоящо или бъдещо откриване към конкуренция. Такава процедура следва да предоставя правна сигурност на засегнатите възложители, както и подходящ процес за вземане на решение, който обезпечава в кратки срокове еднообразно приложение на общностното право в тази област.

(41)

Прякото излагане на конкуренция следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор.Приема се, че изпълнението и прилагането на подходящо общностно законодателство за отваряне на определен сектор, или на част от него, предоставя достатъчно основания за предполагане, че е налице свободен достъп до въпросния пазар. Такова подходящо законодателство следва да се идентифицира в приложение, което може да се осъвременява от Комисията. Когато осъвременява, Комисията взема по-специално предвид възможното приемане на мерки, предвиждащи същинско отваряне за конкуренцията на други сектори, различни от тези, за които е вече посоченото законодателство в приложение XI, такива като този на железопътния транспорт. В случаите, когато не следва свободен достъп до даден пазар от изпълнението на подходящото общностно законодателство, трябва да се покаже юридически и фактически, че такъв достъп е свободен. За тази цел прилагането от дадена държава-членка на някоя директива, такава като Директива 94/22/ЕО за отварянето на даден сектор за конкуренция, на друг сектор, такъв като сектор въгледобив, е обстоятелство, което следва да се отчита за целите на член 30.

(42)

Tехническите спецификации, които са изготвени от купувачите, следва да позволяват публичното възлагане да е отворено за конкуренция. За тази цел следва да е възможно представянето на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения. Съответно следва да е възможно да се изготвят техническите спецификации от гледна точка на функционално действие и изисквания и, в случаите, когато се споменава Европейският стандарт — или, при липсата на такъв, националният стандарт, — следва възложителите да разгледат офертите, които се основават на други равнозначни разпоредби, които отговарят на изискванията на възложителите и са равнозначни от гледна точка на безопасност. За да се покаже равнозначността, следва да се позволи на оферентите да ползват всякакви доказателствени форми. Възложителите следва да могат да мотивират всяко едно решение, че в даден случай не е налице равнозначност. Възложителите, които искат да определят изисквания във връзка с околната среда за техническите спецификации на даден договор, могат да предвидят характеристиките във връзка с околната среда, такива като определен метод за производство, и/или особени действия във връзка с околната среда на производствени групи или услуги. Те могат, но не са длъжни, да ползват подходящи спецификации, които са определени в екoетикети, такива като европейския екoетикет, (мулти) национални екoетикети или всеки друг екoетикет, при условие че изискванията за етикета са установени и приети въз основа на научна информация, като се ползва процедура, при която съответните страни, такива като правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации могат да участват, и при условие че етикетът е достъпен и наличен за всички заинтересовани страни. Възложителите следва, когато е възможно, да установят техническите спецификации, така че да отчетат критериите за достъпност за лица с увреждания или достъпа за всички потребители. Техническите спецификации следва да бъдат ясно посочени, така че всички оференти да знаят какво обхващат изискванията, които са установени от възложителя.

(43)

За да се насърчи участието на малки и средни предприятия в пазара на възлагане на обществени поръчки, е желателно да се предвидят разпоредби относно подизпълнителското договаряне.

(44)

Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с директивата, при условие че те не са пряко или косвено дискриминационни и са посочени в известието, което е използвано, за да сe направи известието за конкурс, или в спецификациите. Те могат по-специално да имат за цел насърчаването на професионално обучение по места, наемането на хора, които имат особени трудности с интегрирането, борбата срещу безработицата или опазването на околната среда. Така например, могат да се посочат изискванията — които се прилагат по време на изпълнението на поръчката, — за да се наемат дългосрочно търсещи работа лица или за да се приложат образователни мерки за безработните или за младежите, за да се отговори по същество на разпоредбите на основополагащите конвенции на Международната организация на труда (МОТ), като се предполага, че такива разпоредби не са приети в националното право, и за да се наемат на работа повече хора с увреждания, отколкото се изисква по националното право.

(45)

Законовите, подзаконовите актове и колективните споразумения, както на национално, така и на общностно ниво, които са в сила в областите на условията за заетост и трудовата безопасност, се прилагат по време на изпълнението на дадена поръчка, при условие че такива правила, и тяхното прилагане, съответстват на общностното право. В ситуации с транснационален характер, когато работници от една държава-членка предоставят услуги в друга държава-членка с оглед изпълнението на поръчката, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (18) установява минималните условия, които следва да се спазват от приемащата държава по отношение на такива командировани работници. Ако националното право съдържа разпоредби в тази насока, несъблюдаването на тези задължения може да се счита за тежко нарушение или нарушение относно професионалното поведение на засегнатия икономически оператор, които могат да доведат до изключването на този икономически оператор от процедурата за възлагане.

(46)

С оглед на новите процеси в информационните и телекомуникационните технологии и на опростяванията, които те могат да донесат по отношение формата на публикуване на поръчки и по отношение на ефективността и прозрачността на процедурите за възлагане на обществена поръчка, електронните средства следва да бъдат използвани наравно с традиционните средства за комуникации и информационен обмен. Доколкото е възможно, избраните средства и технология следва да бъдат съвместими с технологиите, които се използват в другите държави-членки.

(47)

Употребата на електронни средства води до икономия на време. Вследствие на това следва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие че те са съвместими с особения начин на пренасяне, предвиден на общностно ниво. Необходимо е обаче да се гарантира, че кумулативният ефект на намаляване на крайните срокове не води до прекомерно съкратени крайни срокове.

(48)

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно общностната рамка за електронните подписи (19) и Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, по-специално електронна търговия, на вътрешния пазар („Директива относно електронната търговия“) (20) следва, в контекста на настоящата директива, да се прилага по отношение на предаването на информация чрез електронни средства. Процедурите за възлагане на обществена поръчка и правилата, които се прилагат към конкурсите за услуги, изискват определено ниво на сигурност и поверителност, което е по-високо от изискуемото по тези директиви. Съответно средствата за електронно получаване на оферти, искания за участие и планове и проекти, следва да отговарят на особени допълнителни изисквания. За тази цел следва във възможно най-висока степен да бъде насърчавано използването на електронни подписи и по-специално на усъвършенствани електронни подписи. Нещо повече, наличието на доброволни програми за акредитация могат да изградят една благоприятна рамка за насърчаване нивото на възлагане на удостоверителна процедура за тези устройства.

(49)

Подходящо е участниците в процедура по възлагане да бъдат информирани за решенията да се сключи рамково споразумение, да се възложи поръчка или да се преустанови процедурата в рамките на срокове, които са достатъчно кратки, така че да не се прави невъзможно подаването на искания за преглед; следователно тази информация следва да бъде предоставена възможно най-бързо и по принцип до 15 дни след вземането на решението.

(50)

Следва да бъде изяснено, че възложителите, които установяват критерии за подбор в открита процедура, следва да правят това в съответствие с обективни правила и критерии, така както следва да бъдат обективни критериите за подбор при ограничени и процедури на договаряне. Тези обективни правила и критерии, също като критериите за подбор, не предполагат задължително претегляния.

(51)

От значение е да се вземе предвид съдебната практика на Съда на ЕО в случаите, когато даден икономически оператор се позовава на икономическите, финансовите или техническите способности на други субекти, независимо от правното естество на връзката между него и тези субекти, за да се отговори на критериите за подбор или, в контекста на квалификационните системи, в подкрепа на неговото заявление за квалифициране. Във втория случай икономическият оператор следва да докаже, че той наистина ще разполага с тези източници за периода на валидност на квалификацията. За целите на тази квалификация възложителят може следователно да определи нивото на изискванията, които следва да бъдат спазени, и по-специално, например, когато операторът подава иск относно финансовото състояние на друг възложител, той може да изисква този възложител, при необходимост, да отговаря солидарно.

Квалификационните системи следва да бъдат използвани в съответствие с обективни правила и критерии, които, по избор на възложителите, могат да засегнат способностите на икономическите оператори и/или характеристиките на строителството, доставките или услугите от обхвата на тази система. За целите на квалификацията възложителите могат да провеждат собствени тестове, за да оценят характеристиките на въпросното строителство, доставки или услуги, по-специално с оглед на съвместимост и безопасност.

(52)

Приложимите общностни правила относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения или други свидетелства за формална квалификация се прилагат, когато се изисква свидетелство за определена квалификация за участие в процедура по обществена поръчка или в конкурс за проект.

(53)

В подходящите случаи, при които естеството на работите и/или услугите оправдава прилагането на екологични управителни мерки или схеми по време на изпълнението на поръчката, може да се изисква приложението на такива мерки или програми. Екологичните управителни програми, независимо от това дали те са регистрирани съгласно общностни актове, такива като Регламент (ЕО) № 761/2001 (EMAS) (21), могат да покажат, че икономическият оператор притежава техническата способност да изпълни поръчката. Нещо повече, описание на мерките, приложени от икономическия оператор за гарантиране на същото ниво на екологична защита, следва да бъде прието като алтернативна форма на доказателство на регистрационните схеми за екологично управление.

(54)

Следва да не се допуска възлагане на обществена поръчка на икономически оператори, които са взели участие в престъпна организация или които са признати за виновни за корупция или за измама в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности или за пране на пари. Като се има предвид, че възложителите, които не са възлагащи органи, не могат да имат достъп до безспорно доказателство по въпроса, подходящо е на тези възложители да се остави избор дали да приложат или не изключващите критерии, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО. Следователно задължението да се прилага член 45, параграф 1, трябва да е ограничено до възложителите, които са възлагащи органи. В подходящите случаи възложителите следва да искат от кандидатите за квалификация, кандидатите или оферентите да предоставят съответни релевантни документи, а при съмнения относно персоналното положение на тези икономически оператори, те могат да потърсят сътрудничеството на компетентните органи на съответната държава-членка. Изключването на такива икономически оператори следва да се осъществи възможно най-бързо, след като възлагащият орган узнае за решение относно такива нарушения, произнесено в съответствие с националното право и със сила на пресъдено нещо.

Ако националното право съдържа разпоредби с такова действие, неспазването на екологичното законодателство или незаконните споразумения в областта на възлагането на поръчки, които са били предмет на окончателно решение или решение, което има равнозначно действие, могат да бъдат считани за нарушение относно професионалното поведение на съответния икономически оператор или за тежко нарушение.

Незачитането на националните разпоредби за изпълнение на Директиви 2000/78/ЕО (22) и 76/207/ЕИО (23) на Съвета относно равното третиране на работниците, които са субекти на окончателно решение или решение, което има равнозначно действие, може да бъде считано за нарушение относно професионалното поведение на съответния икономически оператор или за тежко нарушение.

(55)

Поръчките трябва да се предоставят въз основа на обективни критерии, които гарантират съблюдаване на принципите за прозрачност, недискриминация и равнопоставеност и които гарантират, че офертите се оценяват при условията на ефективна конкуренция. Вследствие на това подходящо е да се допусне прилагането само на два критерия за възлагане: „най-ниска цена“ и „икономически най-изгодна оферта“.

За да се гарантира спазването на принципа за равнопоставеност при възлагането на поръчки, подходящо е да се предвиди задължение — установено по силата на съдебната практика — да се гарантира необходимата прозрачност за способстване на всички оференти да бъдат в необходимата степен информирани за критериите и разпоредбите, които ще бъдат приложени, за да бъде идентифицирана икономически най-изгодната оферта. Следователно отговорност на възложителите е да посочат критериите за възлагане на поръчката, както и относителната тежест, предоставена на всеки от тези критерии, като при това оферентите трябва да разполагат с достатъчно време да се запознаят с тях, преди да изготвят своите оферти. Възложителите могат да дерогират изискването за посочване на тежестта на критериите за възлагане на обществена поръчка само в надлежно обосновани случаи, за които те трябва да могат да се мотивират, когато претеглянето не може да бъде предварително установено, по-специално поради сложността на поръчката. В такива случаи те трябва да посочат в низходящ ред значимостта на критериите.

Когато възложителите избират да възложат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те следва да оценят офертите, за да могат да определят, коя точно оферта предлага най-добрата парична стойност. За да сторят това, те следва да определят икономическите и качествените критерии, които, взети в цялост, следва да направят възможно определянето на икономически най-изгодната оферта за възложителя. Определянето на тези критерии зависи от обекта на поръчката, тъй като те следва да позволят да бъде оценено нивото на изпълнение, предложено от всяка оферта в светлината на предмета на поръчката, както се определя в техническите спецификации, както и да бъде преценена паричната стойност на всяка оферта. За да се гарантира равнопоставеност, критериите за възлагане на поръчката следва да способстват за обективното сравнение и оценка на офертите. В случай че са изпълнени тези условия, икономическите и качествените критерии за възлагане на обществена поръчка, такива като съблюдаването на изискванията във връзка с опазването на околната среда, могат да позволят на възложителя да oтговори на нуждите на съответната общественост, както се указва в спецификациите на поръчката. При същите условия възложителят може да ползва критерии, имащи за цел да отговорят на социалните изисквания, по-специално в отговор на нуждите — определени в спецификациите на поръчката — на групи хора в особено неравностойно положение, към които принадлежат тези, които получават/ползват строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката.

(56)

Критериите за възлагане не следва да засягат прилагането на националните разпоредби относно възнаграждението за определени услуги, такива като услугите, предоставяни от архитекти, инженери или адвокати.

(57)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. относно определянето на правилата, приложими към периодите, датите и сроковетe (24) следва да се прилага към изчисляването на сроковете, които се съдържат в настоящата директива.

(58)

Настоящата директива не следва да засяга действащите международни задължения на Общността или на държавите-членки и не следва да засяга прилагането на разпоредбите на Договора и по-специално членове 81 и 86 от него.

(59)

Настоящата директива не следва да засяга сроковете, установени в приложение XXV, в рамките на които се изисква от държавите-членки да транспонират и приложат Директива 93/38/ЕИО.

(60)

Мерките, които са необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедури за упражняването на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (25).

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ГЛАВА I

Член 1

ГЛАВА II

Раздел 1

Член 2

Раздел 2

Член 3

Член 4

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

ГЛАВА III

Член 10

ДЯЛ II

ГЛАВА I

Член 11

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

ГЛАВА II

Раздел 1

Член 16

Член 17

Раздел 2

Подраздел 1

Член 18

Подраздел 2

Член 19

Член 20

Член 21

Член 22

Член 23

Подраздел 3

Член 24

Член 25

Подраздел 4

Член 26

Подраздел 5

Член 27

Член 28

Член 29

Член 30

ГЛАВА III

Член 31

Член 32

Член 33

ГЛАВА IV

Член 34

Член 35

Член 36

Член 37

Член 38

Член 39

ГЛАВА V

Член 40

ГЛАВА VI

Раздел 1

Член 41

Член 42

Член 43

Член 44

Раздел 2

Член 45

Член 46

Член 47

Раздел 3

Член 48

Член 49

Член 50

ГЛАВА VII

Член 51

Раздел 1

Член 52

Член 53

Член 54

Раздел 2

Член 55

Член 56

Член 57

Раздел 3

Член 58

Член 59

ДЯЛ III

Член 60

Член 61

Член 62

Член 63

Член 64

Член 65

Член 66

ДЯЛ IV

Член 67

Член 68

Член 69

Член 70

Член 71

Член 72

Член 73

Член 74

Член 75

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение IХ

Приложение Х

Приложение ХI

Приложение ХII

Приложение ХIII

Приложение ХIV

Приложение ХV А

Приложение ХV Б

Приложение ХVI

Приложение ХVII А

Приложение ХVII Б

Приложение ХVIII

Приложение ХIХ

Приложение ХХ

Приложение ХХI

Приложение ХХII

Приложение ХХIII

Приложение ХХIV

Приложение ХХV

Приложение ХХVI

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОРЪЧКИТЕ И ПРОЕКТАНСКИТЕ КОНКУРСИ

ГЛАВА I

Основни понятия

Член 1

Определения

1.   По смисъла на настоящата директива се прилагат определенията, установени в настоящия член.

2.

a)

„поръчки за доставка, строителство и услуги“ са поръчки за паричен интерес, които са сключени писмено, между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2, и един или повече предприемачи, снабдители или доставчици на услуги.

б)

„поръчки за строителство“ са поръчки, които имат за предмет или изпълнението, или едновременно проектирането и изпълнението, на строителство във връзка с една от дейностите по смисъла на приложение XII или строеж, или осъществяването чрез каквито и да било средства на строеж, който отговаря на изискванията, посочени от възложителя. „Строеж“ е резултатът едновременно от наземно и високо строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

в)

„поръчки за доставка“ са поръчки, различни от тези, посочени в буква б), които имат за предмет покупката, отдаването на лизинг, наемането или покупката на изплащане, с или без опцията да се купят продукти.

Всяка поръчка, която има за предмет доставянето на продукти, и която също така обхваща, като допълнителен предмет, действия по разполагане на място и монтажни действия, се приема за „поръчка за доставка“;

г)

„поръчки за услуги“ са поръчки, различни от поръчки за строителство или доставка, които имат за предмет предоставянето на услуги, посочени в приложение XVII.

Поръчка, която има за предмет както продукти, така и услуги по смисъла на приложение XVII, ще се приема, че съставлява „поръчка за услуги“, ако стойността на въпросните услуги надвишава тази на продуктите от обхвата на поръчката.

Поръчка, която има за предмет услуги по смисъла на приложение XVII и обхваща дейности по смисъла на приложение XII, които са само допълнителни спрямо основния предмет на поръчката, се приема че съставлява поръчка за услуги.

3.

a)

„Концесия за строителство“ е поръчка от същия вид, както поръчката за строителство с изключение на обстоятелството, че насрещното задължение за извършената работа се състои или само в правото да се експлоатира този строеж, или се състои едновременно в това право и в заплащане;

б)

„концесия за услуга“ е поръчка от същия вид, както поръчката за услуги, с изключение на обстоятелството, че насрещното задължение на предоставянето на услуги се състои или само в правото да се експлоатира тази услуга или се състои едновременно в това право и в заплащане.

4.   „Рамково споразумение“ е споразумение между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2, и един или повече икономически оператори, чиято цел е да се установят условията, които се прилагат към поръчките, които следва да бъдат предоставени за определен период, по-специално с оглед на цената и в приложимите случаи — на предвидените количества.

5.   „Динамична система за покупка“ е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайно разпространените покупки, чиито белези, които са обичайно налични на пазара, отговарят на изискванията на възложителя, има ограничена продължителност и е открит по време на своето действие за всеки икономически оператор, който отговаря на критериите за подбор и е подал индикативна оферта, която отговаря на спецификацията.

6.   „Електронен търг“ е повтарящ се процес, включващ електронно устройство за представяне на нови цени, по-ниски цени, и/или нови стойности относно определени позиции от офертите, който се прилага след първоначалната цялостна оценка на офертите, което позволява подреждането им, като се използват автоматични методи за оценка. Следователно някои поръчки за услуги и някои поръчки за строителство, които имат за предмет интелектуални дейности като проектирането на строителни обекти, не могат да бъдат предмет на електронни търгове.

7.   Термините „предприемач“, „снабдител“ или „доставчик на услуги“ означава физическо или юридическо лице, или възложител по смисъла на член 2, параграф 2, букви a) или б), или група такива лица и/или възложители, която предлага на пазара, съответно извършването на строителство и/или строеж, продукти или услуги.

Терминът „икономически оператор“ обхваща еднакво понятията за предприемач, снабдител и доставчик на услуги. Той се използва единствено за улеснение.

„Оферент“ е икономически оператор, който подава оферта, а „кандидат“ означава лицето, което е поискало покана за участие в ограничена процедура или в процедура на договаряне.

8.   „Централен орган за покупка“ е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a) или възлагащ орган по смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО, който:

придобива стоки и/или услуги, предназначени за възложителите или

възлага обществени поръчки или сключва рамкови споразумения за строителство, доставки или услуги, предназначени за възложителите.

9.   „Открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне“ са процедурите за обществена поръчка, приложени от възложителите, при които:

a)

в случай на открита процедура всеки заинтересован икономически оператор може да подаде оферта;

б)

в случай на ограничена процедура всеки икономически оператор може да поиска да участва и само кандидатите, които са поканени от възложителя, могат да подадат оферта;

в)

в случай на процедура на договаряне възложителят се консултира икономическите оператори по свой избор и договаря условията по поръчката с един или повече от тях.

10.   „Конкурси за проект“ са тези процедури, при които възложителят придобива, главно в областите на градското и селското устройство, архитектурата, инженеринговата дейност или обработката на данни, план или проект, избран от жури, въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

11.   „Писмено“ или „в писмена форма“ означава всяко изразяване, състоящо се от думи или цифри, което може да бъде прочетено, възпроизведено и впоследствие съобщено. То може да включва информация, която се предава и съхранява от електронни средства.

12.   „Eлектронни средства“ означава използването на електронно оборудване за обработката (включително цифрово компресиране) и съхранението на данни, което осъществява предаване, съобщаване и получаване по кабел, радиовълни, оптични средства или по всякакви други електромагнитни начини.

13.   „Общ терминологичен речник за обществени поръчки“ (Common Procurement Vocabulary, CPV) определя номенклатурата, която се прилага към обществени поръчки, както е прието по силата на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Oбщия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (26), при гарантиране на равнозначност с други действащи номенклатури.

В случай на различно тълкуване за обхвата на настоящата директива, поради възможни разлики между номенклатурите CPV и NACE, които са посочени в приложение XII или между номенклатурите CPV и CPC (временна версия), посочени в приложение XVII, съответно предимство ще имат номенклатура NACE или CPC.

ГЛАВА II

Определения за обхванатите дейности и субекти

Раздел 1

Субекти

Член 2

Възложители

1.   По смисъла на настоящата директива

a)

   „възлагащи органи“ са държавни, регионални или местни органи, публичноправни органи, асоциации, които са създадени от един или няколко такива органи или от един или няколко такива публичноправни органи.

„Публичноправен орган“ означава всеки орган:

създаден с цел задоволяване на обществени интереси, който няма промишлен или търговски характер,

който е юридическо лице и

е финансиран в голяма част от държавата, регионалните или местните органи, или други публичноправни органи; или е обект на управленски контрол от страна на тези органи; или има административен, управителен или надзорен съвет, повечето от половината от чиито членове са назначени от държавните, регионалните или местните или от други публичноправни органи;

б)

   „публично предприятие“ е всяко предприятие, върху което възлагащите органи могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние по силата на отношение на собственост, финансово участие в него или правилата, които го управляват.

Доминиращо влияние от страна на възлагащите органи се предполага, когато тези органи, пряко или косвено, във връзка с дадено предприятие:

притежават мажоритарния дял от записания капитал на това предприятие, или

контролират мнозинството от гласовете, свързани с дяловете на предприятието, или

могат да назначат повече от половината от административните, управителните или надзорните органи на предприятието.

2.   Настоящата директива се прилага към възложителите, които:

a)

са възлагащи органи или публични предприятия и които извършват една от дейностите, посочени в членове 3—7;

б)

когато не са възлагащи органи или публични предприятия, упражняват като една от своите дейности някоя от дейностите, посочени в членове 3—7, или всякаква комбинация от тези случаи и които работят въз основа на специални или изключителни права, предоставени от компетентен орган на държава-членка.

3.   По смисъла на настоящата директива „специални или изключителни права“ са права, предоставени от компетентен орган на държавата-членка посредством каквито и да било законови, подзаконови или административни разпоредби, чието действие е да се ограничи упражняването на дейности, определени в членове от 3—7 до един или повече субекти, и които значително засягат възможността на други субекти да изпълняват такава дейност.

Раздел 2

Дейности

Член 3

Газ, топлинна енергия и електрическа енергия

1.   Доколкото се засягат газ и топлинна енергия, настоящата директива се прилага към следните дейности:

a)

предоставяне или експлоатация на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на газ или топлинна енергия; или

б)

снабдяване с газ или топлинна енергия на такива мрежи.

2.   Снабдяването с газ или топлинна енергия на мрежи, които обслужват обществеността, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, няма да се приема за съответна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

a)

производството на газ или топлинна енергия от въпросния субект е неизбежна последица от изпълнението на дейност, различна от тези, посочени в параграфи 1 или 3 на настоящия член или в членове 4—7; и

б)

снабдяването на публичната мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 % от оборота на субекта, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година.

3.   Доколкото се засяга електрическата енергия, настоящата директива се прилага към следните дейности:

a)

предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електрическа енергия; или

б)

снабдяването с електрическа енергия на такива мрежи.

4.   Снабдяването с електрическа енергия на мрежи, което представлява обществена услуга от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не трябва да се приема за релевантна дейност по смисъла на параграф 3, когато:

a)

производството на електричество от въпросния субект се осъществява поради това, че нейното консумиране е необходимо за извършването на дейност, различна от тези, които са посочени в параграфи 1 или 3 на настоящия член или в членове 4—7; и

б)

доставка до публичната мрежа зависи само от собствената консумация на субекта и не е надвишило 30 % от съвкупното производство на енергия на субекта, като се взема предвид средното за предходните три години, включително текущата година.

Член 4

Вода

1.   Настоящата директива се прилага към следните дейности:

a)

предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи, предназначени да предоставят услуга на обществеността във връзка с производството, преноса или разпределянето на питейна вода; или

б)

снабдяването с питейна вода на такива мрежи.

2.   Настоящата директива се прилага също така към обществени поръчки или конкурси за проект, които са възложени или организирани от субекти, които извършват дейност, посочена в параграф 1 и които:

a)

са свързани с хидротехнически дейности, напояване или отводняване, при условие че количеството вода, което се ползва за доставката на питейна вода, представлява повече от 20 % от съвкупния обем вода, която е предоставена по такива проекти или инсталации за напояване или отводняване, или

б)

са свързани с отвеждане или пречистване на канални води.

3.   Снабдяването с питейна вода на мрежи, които предоставят публична услуга, от страна на възложител, различен от възлагащ орган, не следва да се приема за релевантна дейност по смисъла на параграф 1, когато:

a)

производството на питейна вода от въпросния субект се осъществява поради това че неговата консумация е необходима за извършването на дейност, различна от тези, посочени в членове 3—7; и

б)

снабдяването на публичната мрежа зависи само от собствената консумация на субекта и не е надвишила 30 % от съвкупното производство на питейна вода на субекта, като се взема предвид средното за предходните три години, включително текущата година.

Член 5

Транспортни услуги

1.   Настоящата директива се прилага към дейности във връзка с предоставянето или експлоатирането на мрежи за публични услуги в областта на железопътния транспорт, автоматизирани транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжени линии.

Що се отнася до транспортните услуги се приема, че съществува мрежа, когато услугата се предоставя при работни условия, установени от компетентен орган нa държава-членка, такива като условия относно обслужваните маршрути, капацитетът, който следва да е наличен или честотата на услугата.

2.   Настоящата директива не се прилага към субекти, които предоставят обществени автобусни транспортни услуги, които са изключени от обхвата на Директива 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.

Член 6

Пощенски услуги

1.   Настоящата директива се прилага към дейности във връзка с предоставянето на пощенски услуги или, при условията, установени в параграф 2, буква в), с други услуги, различни от пощенски услуги.

2.   С оглед на настоящата директива и без да се накърнява директива 97/67/ЕО:

a)   „пощенска единица“: означава единица, която е адресирана в окончателния вид, в който ще се пренася, независимо от теглото. Наред с единиците за кореспонденция, такива единици също така обхващат например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски пакети, които съдържат стоки, които имат или нямат търговска стойност, независимо от теглото;

б)   „пощенски услуги“: означава услуги, които се състоят от обработване, подреждане, изпращане и доставка на пощенски единици. Тези услуги обхващат:

„запазени пощенски услуги“: пощенски услуги, които са или могат да бъдат запазени въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО,

„други пощенски услуги“: пощенски услуги, които не могат да бъдат запазени въз основа на член 7 от Директива 97/67/ЕО; и

в)   „други услуги, различни от пощенски услуги“: означава услуги, които са предоставени в следните области:

услуги за обслужване на поща (услуги, които едновременно са предхождащи и следващи изпращането, такива като „разпределителни услуги в пощенски салон“),

услуги с допълнителна стойност, свързани с и предоставени изцяло от електронни средства (включително обезопасено предаване на кодирани документи чрез електронни средства, адресни разпределителни услуги и предаване на регистрирана електронна поща),

услуги относно пощенски единици, които не са обхванати от буква a), такива като пряка поща, която няма означен адрес,

финансови услуги, както се определят в категория 6 на приложение XVII A и в член 24, буква в) и обхващащи по-специално пощенски парични заповеди и пощенски джиро прехвърляния,

филателни услуги, и

логистични услуги (услуги, които съчетават физическо доставяне и/или складиране с други не-пощенски функции),

при условие че такива услуги са предоставени от субект, който също така предоставя пощенски услуги по смисъла на буква б), първо или второ тире и при условие че условията, установени в член 30, параграф 1, не са спазени по отношение на услугите, попадащи в обхвата на тези тирета.

Член 7

Търсене или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива, както и пристанища и летища

Настоящата директива се прилага по отношение на дейностите във връзка с разработването на дадена географска област за целите на:

a)

търсене или добив на нефт, газ, въглища или други твърди горива; или

б)

снабдяване на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминални бази на превозвачи по въздух, море или вътрешноводен транспорт.

Член 8

Списъци на възложителите

Неизчерпателните списъци на възложителите по смисъла на настоящата директива се съдържат в приложения I—X. Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за всякакви промени в техните списъци.

Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности

1.   Всяка поръчка, която има за предназначение да обхване няколко дейности, се подчинява на правилата, които се прилагат към дейността, за която тя е основно предназначена.

Изборът между възлагането на една поръчка и възлагането на няколко отделни поръчки не може да се направи с цел да се изключи тази поръчка от обхвата на настоящата директива или, в приложимите случаи, на Директива 2004/18/ЕО.

2.   В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се подчинява на настоящата директива, а някоя друга дейност — на горепосочената директива 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, поръчката се предоставя в съответствие с горепосочената директива 2004/18/ЕО.

3.   В случай че една от дейностите, за която е предназначена поръчката, се подчинява на настоящата директива, а другата не се подчинява нито на настоящата директива, нито на гореспоменатата директива 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно да се определи за коя от дейностите основно е предназначена поръчката, поръчката се предоставя в съответствие с настоящата директива.

ГЛАВА III

Общи принципи

Член 10

Принципи за възлагане на обществени поръчки

Възложителите се отнасят към икономическите оператори на равна и недискриминационна основа и действат по прозрачен начин.

ДЯЛ II

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 11

Икономически оператори

1.   Кандидатите или оферентите, които, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени, имат право да предоставят съответната услуга, не могат да бъдат отхвърлени единствено въз основа на мотива, че съгласно правото на държавата-членка, в която е възложена поръчката, от тях ще се изисква да бъдат физически или юридически лица.

В случай на поръчки за строителство и услуги, както и поръчки за доставки, които обхващат също така услуги и/или действия по разполагане на място и монтажни действия, може да се изисква от юридическите лица да посочат в тяхната оферта или в искането за участие имената и съответната професионална квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на въпросната поръчка.

2.   Групи от икономически оператори могат да подават оферти или да се явяват като кандидати. За да се подаде една оферта или искане за участие, възложителите не може да изискват от тези групи да приемат определена правна форма; обаче това може да се изисква от избраната група при предоставяне на поръчката, в степента, в която тази промяна е необходима за задоволителното изпълнение на поръчката.

Член 12

Условия във връзка със споразуменията, които са сключени в рамките на Световната търговска организация

За целите на възлагането на поръчки от възложителите държавите-членки прилагат в своите отношения такива благоприятни условия, каквито те предоставят на икономически оператори на трети страни при изпълнението на споразумението. За тази цел държавите-членки провеждат консултации помежду си в рамките на Консултативния комитет за обществени поръчки относно мерките, които следва да бъдат предприети вследствие на споразумението.

Член 13

Поверителност

1.   В контекста на предоставяне на технически спецификации на заинтересованите икономически оператори, на квалифициране и подбор на икономически оператори и на възлагане на поръчки, възложителите могат да налагат изисквания, с цел да се защити поверителния характер на информацията, която те предоставят.

2.   Без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, по-специално тези относно задълженията във връзка с обявяването на възложени поръчки и с информацията за кандидатите и оферентите, установени в членове 43 и 49, и в съответствие с националното право, на което се подчинява възложителят, възлагащият орган не разкрива информация, която му е предадена от икономически оператори, която те са определили като поверителна; такава информация обхваща по-специално технически или производствени и търговски тайни и поверителните аспекти на офертите.

Член 14

Рамкови споразумения

1.   Възложителите могат да считат дадено рамково споразумение за поръчка по смисъла на член 1, параграф 2 и да го сключат в съответствие с настоящата директива.

2.   Когато възложителите са сключили дадено рамково споразумение в съответствие с настоящата директива, те могат да се възползват от член 40, параграф 3, буква и), когато възлагат поръчки, които се основават на това рамково споразумение.

3.   Когато дадено рамково споразумение не е било сключено в съответствие с настоящата директива, възложителите може да не се възползват от член 40, параграф 3, буква и).

4.   Възложителите не следва да злоупотребяват с рамкови споразумения с цел да препятстват, ограничават или нарушават конкуренцията.

Член 15

Динамични системи за покупка

1.   Държавите-членки могат да предвидят възможност възложителите да ползват динамични системи за покупка.

2.   За да се създаде динамична система за покупка, възложителите следват правилата на открита процедура във всичките етапи до договор за възлагане на поръчките, който следва да се сключи съгласно тази система. Всички оференти, които отговарят на критериите за подбор и са предложили индикативна оферта, която е съобразена със спецификацията и всякакви възможни допълнителни документи, се допускат до системата; индикативните оферти могат да бъдат подобрени, при условие че продължават да съответстват на спецификацията. С оглед на създаването на системата и на възлагането на поръчки съгласно тази система, възложителите използват единствено електронни средства в съответствие с член 48, параграфи от 2—5.

3.   За целите на създаването на динамична система за покупка възложителите:

a)

публикуват известие за поръчка, като поясняват, че става въпрос за динамична система за покупка;

б)

посочват в спецификацията, наред с други въпроси, естеството на покупките, предвидени по тази система, както и цялата необходима информация относно системата за покупка, използваното електронно оборудване и разпоредбите и спецификациите във връзка с техническите разпоредби;

в)

предлагат посредством електронни средства, при публикуването на известието и до момента в който изтече срока на действие на системата, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификацията и до всякакви допълнителни документи и посочват в известието интернет адреса, на който могат да бъдат се разгледат такива документи.

4.   Възложителите предоставят на всеки икономически оператор, за целия период на динамичната система за покупка, възможността да предложи индикативна оферта и да бъде допуснат до системата съгласно условията, посочени в параграф 2. Те следва да извършат оценка в рамките на не повече от 15 дни от датата на подаване на индикативната оферта. Въпреки това, те могат да удължат периода за оценка, при условие че своевременно не е издадена покана за оферта.

Възложителите уведомяват оферента, посочен в алинея първа, за възможно най-ранната възможност за неговото допускане до динамичната система за покупка или за отхвърлянето на неговата индикативна оферта.

5.   Всяка особена поръчка подлежи на покана за представяне на оферти. Преди да се издаде покана за представяне на оферти, възложителите публикуват опростено известие за поръчка, с което канят всички заинтересовани икономически оператори да подадат индикативна оферта, в съответствие с параграф 4, в рамките на срок, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата, на която е изпратено опростеното известие. Възложителите не могат да продължат с оферирането, докато не извършат оценка на всички индикативни оферти, които са получени в рамките на този срок.

6.   Възложителите канят всички оференти, които са допуснати до системата, да подадат оферта за всяка особена поръчка, която ще бъде предоставена съгласно системата. За тази цел те установяват краен срок за подаването на оферти.

Те предоставят поръчката на оферента, който е подал най-добрата оферта въз основа на критериите за възлагане, установени в известието за създаването на динамичната система за покупка. Тези критерии могат, в подходящите случаи, да бъдат формулирани по-прецизно в поканата, посочена в алинея първа.

7.   Динамичната система за покупка не може да действа повече от четири години, освен в надлежно обосновани изключителни случаи.

Възложителите не могат да използват тази система, за да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията.

На заинтересованите икономически оператори или на страните по системата не могат да се начисляват такси.

ГЛАВА II

Прагове и разпоредби за изключване

Раздел 1

Прагове

Член 16

Прагове за обществените поръчки

Освен когато са изключени по силата на изключенията в членове 19—26 или съгласно член 30, относно осъществяването на въпросната дейност, настоящата директива се прилага към поръчки, които имат стойност, без към нея да се включва данък добавена стойност (ДДС), която се оценява на не по-малка от следните прагове:

a)

499 000 EUR в случая на поръчки за доставка и услуги;

б)

6 242 000 EUR в случая на поръчки за строителство.

Член 17

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчки, рамкови споразумения и динамични системи за покупка

1.   Изчисляването на прогнозната стойност на поръчка се основава на съвкупната цена, която следва да бъде платена, без да се включва ДДС, както изчисли възложителят. Това изчисляване взема предвид прогнозната съвкупна сума, включително всякакъв вид опция и всякакви подновявания на поръчката.

Когато възложителят предвижда награди или плащания на кандидатите или оферентите, той следва да ги вземе предвид при изчисляването на прогнозната стойност на поръчката.

2.   Възложителите не могат да заобиколят настоящата директива, като разделят проектите за строителство или предложените покупки на определено количество доставки и/или услуги, или посредством ползването на специални методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките.

3.   По отношение на рамковите споразумения и динамичните системи за покупка прогнозната стойност, която следва да бъде взета предвид, е максималната прогнозна стойност, без да се включва ДДС на всички поръчки, които са предвидени за общия срок на споразумението или системата.

4.   За целите на член 16, възложителите включват в прогнозната стойност на дадена поръчка за строителство както разходите за строителство, така и стойността на всякакви доставки или услуги, които са необходими за изпълнението на работата, които те предоставят на предприемача.

5.   Стойността на доставките или услугите, които не са необходими за изпълнението на дадена поръчка за строителство, не могат да бъдат добавени към стойността на поръчката за строителство, когато, ако това бъде направено, би довело до извеждане на възлагането на тези доставки или услуги извън обхвата на настоящата директива.

6.

a)

Когато предложен строеж или покупка на услуги може да доведе до поръчки, които са възложени по едно и също време под формата на отделни части, се отчита общата прогнозна стойност на всички такива части.

Когато съвкупната стойност на частите е равна на или надвишава прага, който е установен в член 16, настоящата директива се прилага към възлагането на всяка част.

Възложителите могат да се отклонят от такова прилагане по отношение на части, чиято прогнозна стойност, без да се включва ДДС, е по-малка от 80 000 EUR за услуги или 1 милион EUR за строителство, при условие че съвкупната стойност на тези части не надвишава 20 % от съвкупната стойност на частите като цяло;

б)

когато дадено предложение за придобиване на сходни доставки може да доведе до възлагането по едно и също време на поръчки под формата на отделни части, следва да се вземе предвид съвкупната прогнозна стойност на всички такива части, когато се прилага член 16.

Когато съвкупната стойност на частите е равна на или надвишава прага, установен в член 16, настоящата директива се прилага по отношение на възлагането на всяка част.

Въпреки това възложителите могат да се отклонят от такова прилагане по отношение на части, чиято прогнозна стойност, без да се включва ДДС, е по-малка от 80 000 EUR, при условие че съвкупните разходи на тези части не надвишава 20 % от съвкупната стойност на частите като цяло.

7.   В случай на поръчки за доставки или услуги, които са редовни по естеството си или които са предназначени да бъдат подновени в рамките на определен период, изчисляването на прогнозната стойност на поръчката се основава на следното:

a)

или съвкупната действителна стойност на последващите поръчки от същия вид, които се възлагат през предходните дванадесет месеца, или предходната финансова година, коригирана, при възможност, за да се отчетат промените в количеството или стойността, които биха настъпили в течение на 12 месеца, които следват първоначалната поръчка;

б)

или съвкупната прогнозна стойност на последващите поръчки, които се възлагат по време на дванадесетте месеца, които следват първата обществена поръчка, или по време на финансовата година, ако е по-дълга от 12 месеца.

8.   Основата за изчисляването на прогнозната стойност на поръчка, която обхваща както доставки, така и услуги, ще бъде съвкупната стойност на доставките и услугите, независимо от техните съответни дялове. Изчисляването следва да обхваща стойността на действията по разполагане на място и монтажните действия.

9.   По отношение на поръчки за доставка във връзка с отдаване на лизинг, заем, наем или покупка на изплащане на продукти, стойността, която следва да бъде взета като основа за изчисляването на прогнозната стойност на поръчката, е, както следва:

a)

в случай на поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-малък от или равен на 12 месеца, съвкупната прогнозна стойност за срока на поръчката или, ако срокът на поръчката е по-голям от 12 месеца, съвкупната стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;

б)

в случай на поръчка без фиксиран срок или чийто срок не може да бъде определен, месечната стойност, умножена по 48.

10.   За целите на изчисляването на прогнозната стойност на поръчката относно поръчки за услуги, в подходящите случаи се вземат предвид следните суми:

a)

премията, която се плаща, и други форми на възнаграждение, в случай на застрахователни услуги;

б)

такси, комисиони, лихва и други форми на възнаграждение, в случай на банкови и други финансови услуги;

в)

такси, комисиони, които се плащат, и други форми на възнаграждение, в случай на поръчки, обхващащи дизайнерски задачи.

11.   В случай на поръчка за услуги, които не посочват съвкупна цена, стойността, която следва да се ползва като основа за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, ще бъде:

a)

в случай на поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък от или равен на 48 месеца: съвкупната стойност за техния пълен срок;

б)

в случай на поръчки без фиксиран срок или със срок, който е по-голям от 48 месеца: месечната стойност, умножена по 48.

Раздел 2

Поръчки и концесии и поръчки, които са предмет на специални разпоредби

ПОДРАЗДЕЛ 1

Член 18

Концесии за строителство и услуги

Настоящата директива не се прилага към концесии за строителство и услуги, които се предоставят от възложителите, които извършват една или повече от дейностите, посочени в членове 3—7, когато тези концесии се предоставят за извършване на тези дейности.

ПОДРАЗДЕЛ 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки

Член 19

Поръчки, които са предоставени за препродажба или лизинг на трети лица

1.   Настоящата директива не се прилага към поръчки, които са предоставени за препродажба или лизинг на трети лица, при условие че възложителят се ползва от специално или изключително право да продава или да отдава на лизинг предмета на такива поръчки, а други са свободни да го продават или отдават на лизинг при същите условия като възложителя.

2.   Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане за всички категории продукти или дейности, които те считат за изключена по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз, за информационни цели, списъци на категориите продукти и дейности, които тя приема за обхванати от това изключване. При това Комисията съблюдава всякакви чувствителни аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат информация.

Член 20

Поръчки, възложени за цели, различни от извършването на обхваната дейност или от извършването на такава дейност в трета страна

1.   Настоящата директива не се прилага към поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от извършването на техните дейности, както са описани в членове 3—7 или от извършването на такива дейности в трета страна, при условия, които не обхващат физическата употреба на мрежа или географска област в рамките на Общността.

2.   Възложителите уведомяват Комисията по нейно искане относно всякаква дейност, която те считат за изключена съгласно параграф 1. Комисията може да публикува периодично в Официален вестник на Европейския съюз, за информационни цели, списъци на категориите дейности, които приема за попадащи в обхвата на това изключване. При тази си дейност Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да изтъкнат при изпращането на тази информация.

Член 21

Поръчки, които са тайни или изискват специални мерки за сигурност

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, когато държава-членка обяви, че те са тайни, когато изпълнението им следва да бъде съпътствано от специални охранителни мерки в съответствие с действащите в заинтересованата държава-членка законови, подзаконови или административни разпоредби или когато го изисква защитата на основните интереси на тази държава-членка в областта на сигурността.

Член 22

Поръчки, възложени съобразно международни правила

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки, които се подчиняват на различни процедурни правила и които са възложени:

a)

вследствие на международно споразумение, сключено в съответствие с договора между държава-членка и една или повече трети страни, което обхваща доставки, строителство, услуги или конкурси за проект, които са предназначени за съвместно изпълнение или експлоатация на проект от участващите в договора държави; всички споразумения се съобщават на Комисията, която може да се консултира с Консултативния комитет за обществени поръчки, посочен в член 68;

б)

вследствие на сключено международно споразумение във връзка с разполагането на военни части и относно предприятията на държава-членка или трета страна;

в)

вследствие на определена процедура на някоя международна организация.

Член 23

Поръчки, възложени на свързано предприятие, на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие

1.   По смисъла на настоящия член, „свързано предприятие“ означава всяко предприятие, чиито годишни счетоводни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие с изискванията на Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г., на основание член 44, параграф 2, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (27),  (28) или — в случай на субекти, които не се подчиняват на тази директива — всяко предприятие, над което възлагащият орган може да упражнява, пряко или косвено, доминиращо влияние по смисъла на член 2, параграф 1, буква б) от тази директива или които могат да упражняват доминиращо влияние над възложителя или които, заедно с възложителя, се подчиняват на доминиращото влияние на друго предприятие по силата на отношение на собственост, финансово участие, или правилата, от които се ръководи.

2.   При условие че са спазени условията в параграф 3, настоящата директива не се прилага към поръчки, които са възложени:

a)

от възложител на свързано предприятие; или

б)

от съвместно предприятие, което е образувано изключително от няколко възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3—7, на дадено предприятие, което е свързано с някой от тези възложители.

3.   Параграф 2 се прилага:

a)

към поръчки за услуги, при условие че поне от 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на услуги за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието;

б)

към поръчки за доставки, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на доставки за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието;

в)

към поръчки за строителство, при условие че поне 80 % от средния оборот на свързаното предприятие по отношение на строителство за предходните три години произтича от доставянето на такива услуги на предприятия, с които е свързано предприятието.

Когато, поради датата, на която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейности, не е наличен оборот за предходните три години, достатъчно би било това предприятие да покаже, че оборотът, посочен в букви a), б) или в) е достоверен, по-специално посредством преценки на бизнеса.

Когато повече от едно предприятие, което е свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, горепосочените проценти се изчисляват, като се вземе предвид съвкупния оборот, който съответно произтича от доставянето на услуги, доставки или строителство от тези свързани предприятия.

4.   Настоящата директива не се прилага към поръчки, възложени:

a)

от съвместно предприятие, образувано изключително от определен брой възложители с оглед да се извършат дейности по смисъла на членове 3—7, спрямо някой от тези възложители; или

б)

от възложител на такова съвместно предприятие, от което съставлява част, при условие че съвместното предприятие е образувано с цел да изпълни въпросната дейност за период от поне три години и че учредителният документ на съвместното предприятие предвижда, че възложителите, които го съставляват, ще са части от него поне в продължение на същия този период.

5.   Възложителите съобщават на Комисията, по нейно искане, следната информация относно прилагането на параграфи 2, 3 и 4:

a)

наименованията на заинтересованите предприятия или съвместни предприятия;

б)

естеството и стойността на обхванатите поръчки;

в)

такова доказателство, каквото Комисията може да прецени за необходимо, за това, че отношенията между предприятието или съвместното предприятие, на което се възлагат поръчки, и възложителя съответстват на изискванията на настоящия член.

ПОДРАЗДЕЛ 3

Изключения, които се прилагат по отношение на всички възложители, с изключение само на поръчките за услуги

Член 24

Поръчки във връзка с някои услуги, които са извън обхвата на настоящата директива

Настоящата директива не се прилага към поръчки за услуги за:

a)

придобиването или наемането, независимо посредством какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или друга недвижима собственост, или права във връзка с тях; въпреки това, поръчки за финансови услуги, които са сключени едновременно с, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо в каква форма, се подчиняват на настоящата директива;

б)

арбитражни и помирителни услуги;

в)

финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, по-специално сделки на възложителите за набиране на пари или капитал;

г)

трудови договори;

д)

научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, при които ползите остават изключително за възложителя при извършването на собствената му дейност, при условие, че възнаграждението за предоставената услуга е изцяло заплатено от възложителя.

Член 25

Поръчки за услуги, предоставени въз основа на изключително право

Настоящата директива не се прилага по отношение на поръчки за услуги, предоставени на някой субект, което само по себе си е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a) или на асоциация от възлагащи органи въз основа на някое изключително право, което те ползват вследствие на публикувана законова, подзаконова или административна разпоредбa, която е съвместима с договора.

ПОДРАЗДЕЛ 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители

Член 26

Поръчки, които са предоставени от някои възложители, за покупката на вода и за доставянето на енергия или на горива за производството на енергия

Настоящата директива не се прилага:

a)

към поръчки за покупката на вода, ако те са възложени от възложителите, които участват в едната или и в двете от дейностите, посочени в член 4, параграф 1;

б)

към поръчки за доставка на енергия или горива за производството на енергия, ако те са възложени от възложителите, които участват в дейност, посочена в член 3, параграф 1, в член 3, параграф 3 или в член 7, буква a).

ПОДРАЗДЕЛ 5

Поръчки, които се подчиняват на специални разпоредби, разпоредби относно централните органи за покупка и общата процедура в случай на пряко излагане на конкуренция

Член 27

Поръчки, които се подчиняват на специални разпоредби

Без да се засяга член 30, Кралство Нидерландия, Обединеното кралство, Република Австрия и Федерална република Германия гарантират, посредством условията за разрешение или други подходящи мерки, че всеки субект, който извършва дейност в секторите, споменати в Решения 93/676/ЕИО, 97/367/ЕИО, 2002/205/ЕО и 2004/73/ЕО:

a)

съблюдава принципите за недискриминация и конкурентно доставяне по отношение на възлагането на доставки, строителство и услуги, по-специално що се отнася до информацията, която субектът предоставя на икономически оператори относно неговите намерения за възлагане на поръчки;

б)

съобщава на Комисията, съгласно условията, определени в Решение 93/327/ЕИО на Комисията от 13 май 1993 г. за определяне на условията, съгласно които възложителите разработват географските области, с оглед да извличат или добиват нефт, газ, въглища или други твърди горива, следва да съобщават на Комисията информация относно поръчки, които възлагат (29).

Член 28

Запазени поръчки

Държавите-членки могат да си запазят правото да участват в процедури за възлагане на поръчки на защитени ателиета или да предвиждат такива поръчки да бъдат изпълнявани в контекста на защитени програми за заетост, когато повечето от засегнатите работници или служители са лица с увреждания, които, поради сериозното естество на техните увреждания, не могат да изпълняват трудови задачи при нормални условия.

Известието, което се ползва, за да се обяви конкурса, следва да препраща към настоящия член.

Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, предоставени от централни органи за покупка

1.   Държавите-членки могат да предпишат на възложителите възможността да закупят строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупка.

2.   За възложителите, които закупуват строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган за покупка в случаите, установени в член 1, параграф 8 се приема, че спазват настоящата директива, дотолкова, доколкото централният орган за покупка се е съобразил с нея или в подходящите случаи — с Директива 2004/18/ЕО.

Член 30

Процедура за установяване на това, дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция

1.   Поръчки, които са предназначени да способстват изпълнението на дейност, спомената в членове 3—7, не са предмет на настоящата директива ако в държавата-членка, в която тя се осъществява, дейността е пряко изложена на конкуренция на пазарите, до които достъпът не е ограничен.

2.   За целите на параграф 1 въпросът дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция се решава въз основа на критериите, които са в съответствие с разпоредбите на договора относно конкуренцията, такива като качествата на засегнатите стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и същинското или потенциалното наличие на повече от един доставчик на въпросните стоки или услуги.

3.   За целите на параграф 1 се приема, че достъпът до пазара не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила разпоредбите на общностното законодателство, посочени в приложение XI.

Ако не може да се предполага свободен достъп до даден пазар въз основа на първа алинея, следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.

4.   Когато дадена държава-членка смята, че в съответствие с параграфи 2 и 3, се прилага параграф 1 спрямо определена дейност, тя съобщава на Комисията и я уведомява за всички факти, които са от значение и по-специално за всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствие с условията, установени в параграф 1, и, в подходящите случаи, заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност.

Поръчки, които са предназначени да способстват въпросната дейност, която следва да бъде извършена, не са повече подчинени на настоящата директива, ако Комисията:

е приела решение относно установяването на приложимостта на параграф 1 в съответствие с параграф 6 и в рамките на срока, който е предвиден по силата на този параграф, или

не е приела решение относно такава приложимост в рамките на този срок.

Когато обаче свободният достъп до определен пазар се предполага въз основа на параграф 3, първа алинея и когато независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност е установил приложимостта на параграф 1, поръчките, които са предназначени да способстват въпросната дейност, която следва да бъде извършена, няма да се подчиняват повече на настоящата директива, ако Комисията не е установила неприложимостта на параграф 1 чрез решение, което е прието в съответствие с параграф 6 и в рамките на периода, който той предвижда.

5.   Когато законодателството на засегнатата държава-членка го предвижда, възложителите могат да поискат от Комисията да укаже приложимостта на параграф 1 по отношение на дадена дейност чрез решение в съответствие с параграф 6. В такъв случай Комисията незабавно уведомява засегнатата държава-членка.

Тази държава-членка, като взема предвид параграфи 2 и 3, уведомява Комисията за всички факти, които са от значение и по-специално за всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствие с условията, установени в параграф 1, и, в подходящите случаи, заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност.

Комисията може също така да започне процедура за приемане на решение, с което се установява приложимостта на параграф 1 към определена дейност по своя собствена инициатива. В такъв случай Комисията незабавно уведомява засегнатата държава-членка.

Ако в края на периода, установен в параграф 6, Комисията не е приела решение относно приложимостта на параграф 1 към определена дейност, ще се приема, че параграф 1 се прилага.

6.   За приемането на решение съгласно настоящия член, в съответствие с процедурата съгласно член 68, параграф 2, на Комисията се предоставя период от три месеца, който започва в първия работен ден след датата, на която е получила съобщение за искането. Този период обаче може да бъде удължен еднократно с най-много три месеца в надлежно обосновани случаи, по-специално ако информацията, която се съдържа в известието или в искането, или в документите, които са приложени към тях, е непълна или неточна или ако фактите, които са отчетени, претърпят някакви значителни промени. Това удължаване се ограничава до един месец, когато независим национален орган, който е компетентен във въпросната дейност, е установил приложимостта на параграф 1 в случаите, предвидени по силата на параграф 4, трета алинея.

Когато дадена дейност в определена държава-членка вече се подчинява на процедурата съгласно настоящия член, бъдещи искания относно същата дейност в същата държава-членка преди да изтече периода, който е открит по отношение на първото искане, няма да се приемат за нови процедури и ще бъдат третирани в контекста на първото искане.

Комисията приема подробни правила за прилагането на параграфи 4, 5 и 6 в съответствие с процедурата съгласно член 68, параграф 2.

Тези правила обхващат най-малко:

a)

публикуването в Официален вестник на информация относно датата, на която започва тримесечния период, посочен в първа алинея, а в случай, че този срок бъде удължен — датата на удължаването и периода, до който е удължен;

б)

публикуването на възможното приложение на параграф 1 в съответствие с параграф 4, втора или трета алинея или в съответствие с параграф 5, четвърта алинея; и

в)

разпоредбите за позициите за предаване, които са приети от независим орган, който е компетентен във въпросната дейност, по отношение на въпросите релевантни за параграфи 1 и 2.

ГЛАВА III

Правила, приложими към поръчки за услуги

Член 31

Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII A

Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени в приложение XVII A, се предоставят в съответствие с членове 34—59.

Член 32

Поръчки за услуги, изброени в приложение XVII Б

Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени в приложение XVII Б, се подчиняват само на членове 34 и 43.

Член 33

Смесени поръчки за услуги, включително услуги, посочени в приложение XVII A и услуги, посочени в приложение XVII Б

Поръчки, които имат за предмет услуги, посочени както в приложение XVII A, така и в приложение XVII Б, се предоставят в съответствие с членове 34—59, когато стойността на услугите, които се сочат в приложение XVII A, е по-висока от стойността на услугите, които се сочат в приложение XVII Б. В останалите случаи поръчки се предоставят в съответствие с членове 34 и 43.

ГЛАВА IV

Особени правила относно спецификации и документи за поръчките

Член 34

Технически спецификации

1.   Техническите спецификации, както са определени в точка 1 на приложение XXI, се установяват в документацията за поръчката, такава като известия за поръчки, документи във връзка с поръчката или допълнителни документи. При възможност тези технически спецификации следва да се определят така, че да отчитат критерия за достъпност за хора с увреждания или да бъдат предназначени за всички потребители.

2.   Техническите спецификации предоставят равен достъп за оферентите и нямат действие на създаващи неоправдани препятствия пред откриването на обществените поръчки за конкуренцията.

3.   Без да се засягат правнообвързващите национални технически правила, в степента, в която те съответстват на общностното право, техническите спецификации се формулират:

a)

или чрез препратка към техническите спецификации, определени в приложение XXI и, по ред на предпочитане, до националните стандарти по възприемане на европейските стандарти, европейските технически одобрения, общите технически спецификации, международните стандарти, други системи за техническа справка, установени от европейските стандартизационни органи или — когато такива не съществуват — националните стандарти, националните технически одобрения, или националните технически спецификации във връзка с дизайна, изчисляването и изпълнението на строителство и употребата на продуктите. Всяко препращане се съпътства от думите „или еквивалентно“;

б)

или с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или на функционалните изисквания; като последните може да обхващат качества във връзка с околната среда. Такива параметри обаче следва да са в достатъчна степен точни, за да позволят на оферентите да определят предмета на поръчката и на възложителите — да възложат поръчката;

в)

или с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, както се споменават в буква б), по отношение на спецификациите, споменати в буква a), като средства за предполагане на съответствието с такива изисквания във връзка с изпълнението или функционални изисквания;

г)

или чрез препратка към спецификациите, споменати в буква a) за определени качества, и чрез препратка към изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, посочени в буква б) за други качества.

4.   Когато възложител се възползва от опцията за препращане към спецификациите, споменати в параграф 3, буква a), той не може да отхвърли дадена оферта въз основа на мотива, че предложените продукти и услуги не съответстват на спецификациите, до които препраща, след като оферентът докаже в своята оферта за удовлетворение на възложителя, посредством каквито и да било подходящи начини, че предлаганите от него разрешения отговарят по равнозначен начин на изискванията, които са определени от техническите спецификации.

Подходящи начини могат да бъдат предоставени от техническото досие на производителя или от доклад за изпитания от признат орган.

5.   Когато даден възложител се възползва от опцията, предвидена в параграф 3 за въвеждане на изисквания във връзка с изпълнението или на функционални изисквания, той не може да отхвърли дадена оферта за продукти, услуги или работа, която съответства на национален стандарт по възприемането на европейски стандарт, на европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или система за техническа справка, създадена от европейски орган по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до изискванията във връзка с изпълнението или до функционалните изисквания, които те са определили.

В своята оферта оферентът доказва до постигане на удовлетворение на възложителя и чрез всякакви подходящи начини, че продуктът, услугата или строежа, в съответствие със стандарта, отговарят на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания на възложителя.

Подходящи начини могат да бъдат предоставени от техническото досие на производителя или от тестов доклад от признат орган.

6.   Когато възложители установяват качества във връзка с околната среда с оглед на изискванията във връзка с изпълнението или функционалните изисквания, както се указва в параграф 3, буква б), те могат да ползват подробните спецификации, или при необходимост — части от тях, както се определя от европейските или (мулти) националните екoетикети, или от всеки друг екоетикет, при условие че:

тези спецификации са подходящи, за да се определят качествата на доставките или услугите, които са предмет на поръчката,

изискванията за етикета са съставени въз основа на научна информация,

екoетикетите са приети, като се използва процедура, в която могат да участват всички съответни страни — правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

те са достъпни на всички заинтересовани страни.

Възложителите могат да посочат, че продуктите и услугите, които носят екoетикета, се приемат за съответстващи на техническите спецификации, установени в документите във връзка с поръчката; те следва да приемат всякакви други подходящи доказателствени средства, такива като техническото досие на производителя или тестов доклад от признат орган.

7.   „Признати органи“, по смисъла на настоящия член, са тестови и стандартизиране лаборатории, и органи за сертифициране и проверка, които съответстват на приложимите европейски стандарти.

Възложителите приемат удостоверенията, издадени от признатите органи, създадени в други държави-членки.

8.   Освен ако е оправдано от предмета на поръчката, техническите спецификации не се отнасят до определени продукция или източник, или до определен процес, или до търговски марки, патенти, типове или особени произход или производство, с цел да облагодетелстват или елиминират определени предприятия или определени продукти. Такова препращане се допуска, по изключение, когато не е възможно достатъчно точно и разбираемо описание на предмета на поръчката, съобразно параграфи 3 и 4; такова препращане се съпътства от думите „или еквивалентно“.

Член 35

Съобщаване на технически спецификации

1.   Възложителите предоставят на икономическите оператори, които имат интерес да получат поръчка, при поискване техническите спецификации, които се споменават често в техните поръчки за доставка, строителство или услуги или техническите спецификации, които те възнамеряват да приложат към поръчки от обхвата на периодични индикативни известия по смисъла на член 41, параграф 1.

2.   Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересуваните икономически оператори разполагат, е достатъчно включването на препратка към тези документи.

Член 36

Варианти

1.   Когато критерият за възлагането на поръчка е този за икономически най-изгодна оферта, възложителите могат да вземат предвид варианти, които са предложени от оферент и отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителите.

Възложителите посочват в спецификациите дали разрешават варианти или не и ако да, минималните изисквания, които следва да се спазят от вариантите, както и всякакви особени изисквания относно представянето им.

2.   При процедури за възлагане на поръчки за доставка или услуги, възложителите, които са разрешили варианти съобразно параграф 1, не могат да отхвърлят даден вариант единствено въз основа на това, че при успех той би довел или по-скоро до поръчка за услуги, отколкото поръчка за доставка, или по-скоро до поръчка за доставка, отколкото поръчка за услуги.

Член 37

Подизпълнители

В документите за поръчката възложителят може да изисква, или може да му бъде поискано от държава-членка да поиска, оферентът да посочи в своята оферта всякакъв дял от поръчката, която възнамерява да договори на подизпълнителско ниво с трети лица и всички предложени подизпълнители. Това посочване не накърнява въпроса за отговорността на основния икономически оператор.

Член 38

Условия за изпълнение на поръчките

Възложителите могат да установят специални условия във връзка с изпълнението на дадена поръчка, при условие че те са съвместими с общностното право и са посочени в известието, което се ползва като обява за конкурс,а или в спецификациите. Условията относно изпълнението на поръчката могат по-специално да се отнасят до социални съображения и до съображения във връзка с околната среда.

Член 39

Задължения във връзка с данъци, опазване на околната среда, разпоредби относно защита при заетост и условия на труд

1.   Възложител може да посочи или от него може да бъде поискано от държава-членка да посочи в документите за поръчката орган или органи, от които всеки кандидат или оферент могат да получат подходяща информация относно задълженията във връзка с данъците, с опазването на околната среда, с разпоредбите за закрила и с условията за труд, които са в сила в държавата-членка, региона или местността, където следва да се предоставят услугите и които ще се прилагат по отношение на извършваното на място строителство или към услугите, които се предоставят по време на изпълнението на поръчката.

2.   Възложител, който предоставя информацията, посочена в параграф 1, иска от оферентите или кандидатите в процедурата за възлагане на поръчката да посочат, че са отчели, при съставянето на своята оферта, задълженията във връзка със защитните разпоредби за заетост и условията за труд, които са в сила на мястото, където следва да се предостави услугата.

Алинея първа не накърнява прилагането на член 57.

ГЛАВА V

Процедури

Член 40

Употреба на открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне

1.   При възлагането на поръчки за доставка, строителство или услуги, възложителите прилагат процедурите, които са адаптирани за целите на настоящата директива.

2.   Възложителите могат да изберат всяка от процедурите, описани в член 1, параграф 9, букви a), б) или в), при условие че, като се подчинява на параграф 3, всяка обява за конкурс е направена в съответствие с член 42.

3.   Възложителите могат да използват процедура преди предварителна обява за конкурс в следните случаи:

a)

когато не са предложени оферти или не са предложени подходящи оферти, или не са предложени кандидатури в отговор на процедура с предварителна обява за конкурс, при условие че първоначалните условия на поръчката не са съществено изменени;

б)

когато дадена поръчка има за цел само изследване, експеримент, изучаване или развитие и няма за цел гарантирането на печалба или възстановяването на разходи за научни изследвания и експериментални разработки и доколкото възлагането на такава поръчка не накърнява конкурентното възлагане на последващи поръчки, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;

в)

когато поради технически или художествени причини, или поради причини във връзка със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде изпълнена само от определен икономически оператор;

г)

доколкото е строго необходимо, когато поради причини, породени от извънредна спешност, предизвикана от непредвидими от възложителите събития, не могат да бъдат спазени сроковете, които са установени за открити процедури, ограничени процедури и процедури на договаряне с предварителна обява за конкурс;

д)

в случай на поръчки за доставки за допълнителни доставки от първоначалния доставчик, които са предназначени или като частична замяна на обичайните доставки или инсталации или като разширяване на налични доставки или съоръжения, когато смяната на доставчика би задължила възложителя да придобие материал, който има различни технически качества, които биха довели до несъвместимост или до непропорционални технически трудности при работата и поддръжката;

е)

относно допълнително строителство или услуги, които не са включени в първоначално възложения проект или в първоначално възложената поръчка, но които, поради непредвидените обстоятелства, са станали необходими за изпълнението на поръчката, при условие че възлагането е направено на предприемача или на доставчика на услуги, които изпълняват първоначалната поръчка:

когато такива допълнителни услуги или строителство не могат да бъдат технически или икономически отделени от основната поръчка без голямо затруднение за възложителите, или

когато такива допълнителни услуги или строителство, при все че са отделими от изпълнението на първоначалната поръчка, са строго необходими за нейните по-късни етапи;

ж)

в случай на поръчки за строителство, относно ново строителство, което се състои в повтаряне на сходно строителство, с което е натоварен предприемачът, на когото същите възложители са възложили по-ранна поръчка, при условие че такова строителство съответства на основния проект, за който е предоставена първата поръчка след обява за конкурс; в момента, в който първият проект е предложен за оферта, се прави известие, че тази процедура може да бъде възприета, и съвкупните прогнозни разходи на последващото строителство се вземат предвид от възложителите, когато те прилагат разпоредбите на членове 16 и 17;

з)

относно доставки, които са котирани и купени на стоков пазар;

и)

относно поръчки, които се предоставят въз основа на рамково споразумение, при условие че е изпълнено условието, посочено в член 14, параграф 2;

й)

относно изгодните покупки, когато е възможно придобиването на доставки при възползване от особено изгодна възможност, която е налична за много кратко време и на цена, която е сравнително по-ниска от обичайните пазарни цени;

к)

относно покупката на доставки по особено изгодни условия или от доставчик, който окончателно прекратява своите стопански дейности или от синдици по производство за несъстоятелност, споразумение с кредиторите или сходна процедура съгласно националните законови или подзаконови актове;

л)

когато въпросната поръчка за услуги е част от последиците от даден конкурс за проект, който е организиран в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и, в съответствие с приложимите правила, ще бъде предоставена на победителя или на един от победителите в този конкурс; във втория случай, всички победители следва да бъдат поканени за участие в преговорите.

ГЛАВА VI

Правила относно публикуване и прозрачност

Раздел 1

Публикуване на известия

Член 41

Периодични индикативни известия и известия относно наличието на система за квалификация

1.   Възложителите обявяват поне веднъж годишно, посредством периодично индикативно известие, както е посочено в приложение XV A, публикувано от Комисията или от тях самите на техния „профил на купувача“, както се описва в точка 2, буква б) на приложение XX:

a)

когато се касае за доставки, прогнозната съвкупна стойност на поръчките или рамковите споразумения по продуктова област, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, когато съвкупната прогнозна стойност, при отчитане на разпоредбите на членове 16 и 17, е равна на или надвишава 750 000 EUR.

Продуктовата област се установява от възложителите чрез препратка към номенклатурата CPV;

б)

когато се касае за услуги, прогнозната съвкупна стойност на поръчките или рамковите споразумения във всяка от категориите услуги, посочени в приложение XVII A, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, когато съвкупната прогнозна стойност, при отчитане на разпоредбите на членове 16 и 17, е равна на или надвишава 750 000 EUR.

в)

когато се касае за строителство, съществените елементи на поръчките за строителство или на рамковите споразумения, които те възнамеряват да предоставят през следващите 12 месеца, чиято прогнозна стойност е равна на или надвишава прага, посочен в член 16, при отчитане на разпоредбите на член 17.

Известията, посочени в букви a) и б), се изпращат на Комисията или се публикуват на профила на купувача възможно най-скоро след началото на бюджетната година.

Известието, посочено в буква в) се изпраща на Комисията или се публикува на профила на купувача възможно най-скоро след решението за одобрение на планирането на поръчките за строителство или на рамковите споразумения, които възложителите възнамеряват да утвърдят.

Възложителите, които публикуват периодично индикативно известие на профилите на техните купувачи, предават на Комисията по електронен път в съответствие с формата и процедурите за електронно предаване на известия, посочено в точка 3 на приложение XX, известие за публикуването на периодичното индикативно известие на профила на купувач.

Публикуването на известия, посочени букви a), б) и в), е задължително, само когато възложителите избират опцията за намаляване на сроковете за получаване на оферти, както се предвижда в член 45, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилага към процедури, без предварителна обява на конкурс.

2.   Възложителите по-специално могат да публикуват или да предвидят Комисията да публикува индикативни известия във връзка с основните проекти, без да се повтаря информация, която преди това е включена в периодично индикативно известие, при условие че ясно се сочи, че тези известия са допълнителни.

3.   Когато възложителите изберат създаването на квалификационна система в съответствие с член 53, системата следва да подлежи на известие, както е посочено в приложение XIV, като се посочва целта на квалификационната система и начинът за достъп до правилата относно нейното действие. Когато системата е с по-голяма продължителност от три години, известието следва да бъде отделно публикувано. Когато системата е с по-малка продължителност, е достатъчно първоначалното известие.

Член 42

Известия, които се ползват като средство за обявяване на конкурс

1.   В случай на поръчки за доставка, строителство или услуги, обявата за конкурса може да бъде направена:

a)

посредством периодично индикативно известие, както се указва в приложение XV A; или

б)

посредством известие относно наличието на квалификационна система, както се указва в приложение XIV; или

в)

посредством известие за поръчка, както се указва в приложение XIII A, Б или В.

2.   В случай на динамични системи за покупка, обявата за конкурс на системата се прави под формата на известие за поръчка, както се указва в параграф 1, буква в), докато обявите за конкурс за поръчки, които се основават на такива системи, се правят под формата на опростено известие за поръчка, както се указва в приложение XIII Г.

3.   Когато се прави обява за конкурс посредством периодично индикативно известие, известието следва:

a)

да указва изрично доставките, строителството или услугите, които са предмет на поръчката, която се възлага;

б)

да посочва, че поръчката ще бъде възложена посредством ограничена или процедура на договаряне без друга публикация на известие за обява на конкурс и да кани заинтересованите икономически оператори да заявят своя интерес писмено; и

в)

да е била публикувана в съответствие с приложение XX не повече от 12 месеца преди датата, на която е изпратена поканата, посочена в член 47, параграф 5. Нещо повече, възложителят следва да спази сроковете, установени в член 45.

Член 43

Известия за възложени поръчки

1.   Възложителите, които са възложили поръчка или са сключили рамково споразумение, в рамките на два месеца от възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение изпращат известие за възлагане на поръчка, както се указва в приложение XVI, съгласно условия, които следва да бъдат установени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

В случай на поръчки, възложени съгласно рамково споразумение по смисъла на член 14, параграф 2, възложителите няма да са длъжни да изпращат известие за резултатите от процедурата по възлагане за всяка поръчка, основана на това споразумение.

Възложителите изпращат известие за възлагане на поръчка, основано на динамична система за покупка в рамките на два месеца след възлагането на всяка поръчка. Те могат да групират такива известия на тримесечна основа. В такъв случай те изпращат групираните известия в рамките на всеки два месеца след края на всяко тримесечие.

2.   Предоставената в съответствие с приложение XVI информация, която е предназначена за публикуване, се публикува в съответствие с приложение XX. В тази връзка, Комисията уважава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да изтъкнат при изпращането на тази информация, относно броя на получените оферти, самоличността на икономическите оператори или цените.

3.   Когато възложителите предоставят поръчка за услуги за научни изследвания и експериментални разработки (И&Р поръчка) посредством процедура без обява за конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, буква б), те могат да ограничат информацията, която следва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги, до препратката „услуги за научни изследвания и експериментални разработки“.

Когато възложителите възлагат И&Р поръчка, която не може да бъде предоставена посредством процедура без обява за конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, буква б), те могат, въз основа на търговска поверителност, да ограничат информацията, която следва да бъде предоставена в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството на предоставените услуги.

В такива случаи възложителите гарантират, че всяка информация, която бъде публикувана съгласно този параграф, е не по-малко подробна, отколкото тази, която се съдържа в известието за обявата за конкурс, публикувано в съответствие с член 42, параграф 1.

В случай че използват квалификационна система, възложителите гарантират в подобни случаи, че такава информация е не по-малко подробна от категорията, посочена в списъка на одобрените доставчици на услуги, изготвен в съответствие с член 53, параграф 7.

4.   В случай на поръчки, които са възложени за услуги, посочени в приложение XVII Б, възложителите посочват в известието дали са съгласни с публикуването.

5.   Информация, която е предоставена в съответствие с приложение XVI и на която е отбелязано, че не е предназначена за публикуване, се публикува само в опростен вид и в съответствие с приложение XX за статистически цели.

Член 44

Форма и начин за публикуване на известия

1.   Известията обхващат информацията, спомената в приложения XIII, XIV, XV A, XV Б и XVI и, при необходимост, всякаква друга информация, която бъде счетена за полезна от възложителя във формата на стандартните бланки, приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2.

2.   Известия, изпратени от възложителите на Комисията, се изпращат или посредством електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 на приложение XX, или чрез други средства.

Известия, посочени в членове 41, 42 и 43 се публикуват в съответствие с техническите качества за публикуване, установени в точка 1, букви a) и б) на приложение XX.

3.   Известия, съставени и предадени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от пет дни, след като бъдат изпратени.

Известия, които не са предадени чрез електронни средства в съответствие с формата и процедурите за пренасяне, посочени в точка 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от 12 дни, след като са предадени. Обаче, в изключителни случаи, известията за поръчка, посочени в член 42, параграф 1, буква в) се публикуват в рамките на пет дни в отговор на искане от възложителя орган, при условие че известието е изпратено по факс.

4.   Известия за поръчка се публикуват изцяло на някой от официалните езици на Общността, избран от възложителя, като само тази оригинална езикова версия автентична. Обобщение на значимите елементи от всяко известие се публикува на другите официални езици.

Разходите за публикуване на известия от Комисията се поемат от Общността.

5.   Известия и съдържанието им не може да се публикува на национално ниво преди датата, на която те са изпратени на Комисията.

Известия, които се публикуват на национално ниво, не съдържат друга информация, различна от тази, която се съдържа в известията, които са предадени на Комисията или публикувани на профила на купувача в съответствие с член 41, параграф 1, алинея първа, но споменават датата на изпращане на известието на Комисията или на неговото публикуване на профила на купувача.

Периодичните индикативни известия не могат да бъдат публикувани на профила на купувач преди изпращането на Комисията на известието относно тяхното публикуване в тази форма/в този вид; те следва да посочат датата на това изпращане.

6.   Възложителите гарантират, че те могат да предоставят доказателство относно датите, на които са изпратени известията.

7.   Комисията предоставя на възложителя орган потвърждение за публикуването на изпратената информация, като се споменава датата на това публикуване. Такова потвърждение съставлява доказателство за публикуване.

8.   Възложителите могат да публикуват в съответствие с параграфи 1—7 известия за поръчката, които не се подчиняват на изискванията за публикуване, установени в настоящата директива.

Раздел 2

Срокове

Член 45

Срокове за получаване на искания за участие и за получаване на оферти

1.   Когато определят сроковете за искания за участие и получаване на оферти, възложителите отчитат по-специално сложността на поръчката и времето, което се изисква за съставянето на оферти, без да се накърняват минималните срокове, установени по силата на настоящия член.

2.   В случай на открити процедури минималните срокове за получаването на оферти е 52 дни от датата, на която е изпратено известието за поръчката.

3.   При ограничени процедури и при процедури на договяряне с предварителна покана за участие в конкурс, се прилагат следните разпоредби:

a)

срокът за получаване на искания за участие, в отговор на известие, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, буква в), или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, по общо правило се определя на не по-малко от 37 дни от датата, на която е изпратено известието или поканата и в никакъв случай не може да бъде по-малък от 22 дни, в случай че известието е изпратено за публикуване посредством други средства, различни от електронни средства или факс, и не по-малък от 15 дни, ако известието е предадено посредством такива средства;

б)

срокът за получаване на оферти може да бъде установен чрез взаимно споразумение между възложителя и подбраните кандидати, при условие че всички кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и предадат своите оферти;

в)

когато не е възможно да се постигне споразумение относно срока за получаване на оферти, възложителят определя срок, който по общо правило следва да бъде поне 24 дни и в никакъв случай не може да бъде по-малко от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

4.   Ако възложителите са публикували периодично индикативно известие, както е посочено в член 41, параграф 1, в съответствие с приложение XX, минималният срок за получаване на оферти при открити процедури като общо правило е не по-малък от 36 дни, но в никакъв случай не може да бъде по-малък от 22 дни от датата, на която е изпратено известието.

Тези съкратени срокове се допускат, при условие че периодичното индикативно известие е обхванало, наред с информацията, която се изисква по силата на приложение XV A, част I, цялата информация, която се изисква по силата на приложение XV A, част II, доколкото последната информация е налична по времето на публикуването на известието, и доколкото известието е било изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата, на която е изпратено известието за поръчката, посочено в член 42, параграф 1, буква в).

5.   Когато известията са съставени и предадени посредством електронни средства в съответствие с формата и процедурите за предаване, които се сочат в точка 3 от приложение XX, сроковете за получаване на искания за участие в ограничени и процедури на договаряне и за получаване на оферти в открити процедури, може да бъде намален със седем дни.

6.   Освен в случай на срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), сроковете за получаване на оферти при открити, ограничени и процедури на договаряне могат да бъдат допълнително намалени с още пет дни, когато възложителят предлага неограничен и пълен директен достъп до документите за поръчката и всякакви допълнителни документи посредством електронни средства от датата, на която е публикувано известието, което се ползва като средство за участие в конкурса, в съответствие с приложение XX. Известието следва да указва интернет адреса, на който е достъпна тази документация.

7.   При открити процедури съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 15 дни от датата, на която е изпратено известието за поръчката.

В случай, че известието за поръчката не е предадено посредством факс или електронни средства, съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на оферти в открита процедура, който е по-малък от 22 дни от датата, на която е изпратено известието за поръчката.

8.   Съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв случай не може да доведе до срок за получаване на искания за участие, в отговор на известие, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, буква в) или в отговор на покана от възложителите съгласно член 47, параграф 5, който е по-кратък от 15 дни от датата, на която са изпратени известието за поръчката или поканата.

При ограничени и процедури на договаряне съвкупното действие на скъсяванията на сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв друг случай, освен относно срока, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), не може да доведе до срок за получаване на оферти, който е по-малък от 10 дни от датата на поканата за представяне на оферти.

9.   Ако, поради каквато и да е причина, документите за поръчката и допълнителните документи или допълнителната информация, при все че са поискани своевременно, не са били предоставени в рамките на сроковете, предвидени в членове 46 и 47, или когато офертите могат да бъдат направени само след посещение на място или след проверка на място на документите и подкрепящите поръчката документи, сроковете за получаване на оферти следва съответно да бъде удължен, освен в случай на срок, който е предвиден чрез взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буква б), така че всички засегнати икономически оператори могат да бъдат запознати с цялата информация, която е необходима за подготовката на дадена оферта.

10.   Обобщителна таблица относно сроковете, установени в настоящия член, е дадена в приложение XXII.

Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

1.   При открити процедури, когато възложителите не предлагат неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6 към спецификациите и всякакви подкрепящи документи, спецификациите и подкрепящите документи се изпращат на икономическите оператори в рамките на шест дни от получаването на искането, при условие че искането е направено своевременно, преди крайния срок за подаване на оферти.

2.   При условие че бъде поискана своевременно, допълнителна информация относно спецификациите се предоставя от възложителите или компетентните отдели не по-късно от шест дни преди крайния срок, който е фиксиран за получаване на оферти.

Член 47

Покана да се предложи оферта или да се преговаря

1.   При ограничени процедури и процедури на договаряне възложителите едновременно и писмено канят подбраните кандидати да предложат своите оферти или да преговарят. Поканата до кандидатите обхваща или:

копие от спецификациите и всякакви допълнителни документи, или

препратка към достъп до спецификациите и допълнителни документи, посочени в първото тире, когато те са направени пряко достъпни чрез електронни средства в съответствие с член 45, параграф 6.

2.   Когато спецификациите и/или всякакви допълнителни документи се държат от друг субект, различен от възложителя, който отговаря за процедурата по възлагане, поканата съдържа адреса, от който могат да бъдат поискани тези спецификации и документи и, в подходящите случаи, крайната дата за искане на тези документи, сумата, платима за получаването им, и всякакви процедури за плащане. Компетентният отдел незабавно изпраща тази документация на икономическия оператор при получаване на искането.

3.   Допълнителната информация относно спецификациите или допълнителните документи се изпраща от възложителя или компетентния отдел не по-малко от шест дни преди крайната дата, която е посочена за получаването на оферти, при условие че такава информация бъде поискана своевременно.

4.   Нещо повече, поканата обхваща най-малко следното:

a)

в подходящите случаи, срока за искане на допълнителни документи, както и сумата и условията на плащане на всякакви суми, които се заплащат за такива документи;

б)

крайната дата за получаване на оферти, адреса, на който следва да бъдат изпратени, и езика или езиците, на който следва да бъдат съставени;

в)

препратка към всяко публикувано известие за поръчка;

г)

посочване на всякакви документи, които следва да бъдат прикрепени;

д)

критериите за възлагането на поръчката, когато те не са посочени в известието за наличието на квалификационна система, използвана като средство за покана за участие в конкурса;

е)

относителната тежест на критериите за възлагане на поръчката или, в подходящите случаи, реда на значение на такива критерии, ако такава информация не е предоставена в известието за поръчката, известието за наличието на квалификационна система или спецификациите.

5.   Когато се прави покана за участие в конкурс посредством периодично индикативно известие, възложителите последователно канят всички кандидати да потвърдят интереса си въз основа на подробна информация относно въпросната поръчка преди да започне подбора на оференти или участници в преговори.

Тази покана обхваща най-малко следната информация:

a)

естеството и количеството, включително всякакви опции относно допълнителни поръчки и, при възможност, прогнозираното време, което е налице за упражняването на тези опции относно поръчките, които се подновяват, естеството и количеството и, при възможност, прогнозните дати за публикуване на бъдещи известия за конкурси за строителство, доставки или услуги, които ще бъдат предложени за представяне на оферти;

б)

вида на процедурата: ограничена или на договаряне;

в)

в подходящите случаи, датата, на която следва да започне или приключи възлагането на доставки или изпълнението на строителство или услуги;

г)

адреса и крайната дата за предлагане на искания за офертни документи и езика или езиците, на които те следва да бъдат съставени;

д)

адреса на субекта, който възлага поръчката, и информацията, която е необходима за получаване на спецификациите и другите документи;

е)

икономическите и техническите условия, финансови гаранции и информация, която се изисква от икономическите оператори;

ж)

сумата и процедури за плащане за всяка сума, платима за получаването на офертните документи;

з)

формата на поръчката, който е предмет на поканата за представяне на оферти: покупка, лизинг, наем или покупка на изплащане или всякакво съчетание от тях; и

и)

критериите за възлагане на поръчката и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значение на такива критерии, в случай че тази информация не е посочена в индикативното известие или спецификациите или в поканата за представяне на оферти или за преговаряне.

Раздел 3

Комуникация и информация

Член 48

Правила, приложими към комуникацията

1.   Целият комуникационен и информационен обмен, посочен в настоящия дял, може да бъде извършван по поща, по факс, посредством електронни средства в съответствие с параграфи 4 и 5, по телефон в случаите и при обстоятелствата, посочени в параграф 6, или чрез съчетаване на тези средства, съобразно избора на възложителя.

2.   Избраните средства за комуникиране следва да бъдат общодостъпни и по този начин да не ограничават достъпа на икономическите оператори до офертната процедура.

3.   Комуникацията, обменът и съхраняването на информация се осъществяват по такъв начин, че да се обезпечи целостта на данните и да се запази поверителността на офертите и исканията за участие, както и по такъв начин, че възложителите да могат да проучват съдържанието на офертите и исканията за участие само след изтичането на срока за представянето им.

4.   Средствата, които могат да се използват за комуникиране чрез електронни средства, както и техническите им характеристики, следва да не бъдат дискриминационни, следва да са общодостъпни и съвместими с информационните и комуникационни продукти за общо ползване.

5.   Следните правила се прилагат към устройствата за електронно предаване и получаване на оферти и към устройствата за електронно получаване на искания за участие:

a)

информация относно спецификациите, необходими за електронното предаване на оферти и искания за участие, включително криптирането, се предоставят на разположение на заинтересованите лица. Нещо повече, устройствата за електронно получаване на оферти и искания за участие следва да съответстват на изискванията по приложение XXIV;

б)

държавите-членки могат, в съответствие с член 5 от Директива 1999/93/ЕО, да изискват електронните оферти да се съпътстват от усъвършенстван електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

в)

държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни програми за акредитация, насочени към повишени нива на сертифицирано възлагане на сервиз за тези устройства;

г)

оферентите или кандидати се задължават да предоставят преди изтичането на срока, който е установен за предаването на оферти или искания за участие, документите, удостоверенията и декларациите, споменати в членове 52, параграфи 2 и 3, членове 53 и 54, ако те не съществуват в електронен вид.

6.   Следните правила се прилагат по отношение на предаването искания за участие:

a)

исканията за участие в процедури за възлагането на поръчки може да бъде направено писмено или по телефона;

б)

когато исканията за участие са направени по телефона, следва да бъде изпратено писмено потвърждение преди изтичането на срока, който е предвиден за получаването им;

в)

възложителите могат да изискват исканията за участие, които са направени по факс, да бъдат потвърдени по пощата или чрез електронни средства, когато това е необходимо за целите на правното доказване. Всяко такова изискване, заедно със срока за изпращане на потвърждение по пощата или чрез електронни средства, следва да бъде заявено от възложителя в известието, което се използва като средство за покана за участие в конкурс или в поканата, посочена в член 47, параграф 5.

Член 49

Информация за кандидатите за квалификация, кандидатите и оферентите

1.   Възложителите възможно най-бързо уведомяват засегнатите икономическите оператори относно постигнатите решения относно сключването на рамково споразумение, възлагането на поръчката или допускането до динамична система за покупка, включително и относно мотивите за всяко решение да не бъде сключено рамково споразумение или да се възложи поръчка, за които е имало покана за участие в конкурс или за повторно започване на процедурата, или да не се приложи динамична система за покупка; тази информация се предоставя писмено, ако това бъде изискано от възложителите.

2.   По искане на заинтересованата страна възложителите възможно най-бързо уведомяват:

всеки неуспешен кандидат oтносно основанията за отхвърлянето на неговото заявление,

всеки неуспешен оферент oтносно причините за отхвърлянето на неговата оферта, включително за случаите, посочени в член 34, параграфи 4 и 5, основанията за тяхното решение за неравнозначност или тяхното решение, че строителството, доставките или услугите не отговарят на изискванията за изпълнение или на функционалните изисквания,

всеки оферент, който е направил допустима оферта, относно качествата и относителните предимства на избраната оферта, както и за наименованието на успелия оферент или страните по рамковото споразумение.

Времето, през което това следва да бъде сторено, при никакви обстоятелства не може да надхвърля 15 дни от получаването на писменото запитване.

Възложителите могат да решат, че определена информация относно възлагането на поръчката или сключването на рамковото споразумение, или относно допускането до динамична система за покупка, посочена в параграф 1, не може да бъде дадена, когато разкриването на такава информация би препятствало изпълнението на закон или по друг начин би противоречало на обществения интерес, или би накърнило законните търговски интереси на определен икономически оператор, публичен или частен, включително интересите на икономическия оператор, на който е възложена поръчката, или би могло да накърни лоялната конкуренция между икономическите оператори.

3.   Възложителите, които създадат и оперират система за квалификация, уведомяват заявителите за своето решение относно квалифицирането в рамките на срок от шест месеца.

В случай че за вземането на решение са необходими повече от четири месеца от представянето на заявлението, възложителят уведомява заявителя в рамките на два месеца от заявлението относно основанията, които оправдават по-дългия срок и относно датата, до която неговото заявление ще бъде прието или отхвърлено.

4.   Кандидати, чиято квалификация е отказана, се уведомяват за такова решение и основанията за отказа възможно най-бързо и при никакви обстоятелства по-късно от 15 дни след датата на решението. Мотивите се основават на критериите за квалификация, посочени в член 53, параграф 2.

5.   Възложителите, които създават и оперират система за квалификация, могат да прекратят квалификацията на даден икономически оператор поради причини, основани на критериите за квалификация, посочени в член 53, параграф 2. Всяко намерение да бъде прекратена дадена квалификация предварително се съобщава писмено на икономическия оператор, най-малко 15 дни преди датата, на която следва да бъде прекратена квалификацията заедно с мотива или мотивите, които обосновават предложеното действие.

Член 50

Информация, която следва да се съхранява относно възлагането

1.   Възложителите съхраняват подходяща информация относно всяка поръчка, която би била достатъчна, за да им позволи на по-късен етап да оправдаят решенията, които са взети във връзка с:

a)

квалифицирането и подбора на икономически оператори и възлагането на поръчки;

б)

ползването на процедури без предварителна покана за участие в конкурс по силата на член 40, параграф 3;

в)

неприлагането на глави III до VI от настоящия дял по силата на изключенията, предвидени в глава II от дял I и в глава II от настоящия дял.

Възложителите предприемат необходимите стъпки, за да документират провеждането на процедурите за възлагане, осъществявани посредством електронни средства.

2.   Информацията се съхранява поне четири години от датата на възлагането на поръчката, така че възложителят да може през този период да предоставя необходимата информация на Комисията, ако тя пожелае това.

ГЛАВА VII

Провеждане на процедурата

Член 51

Общи разпоредби

1.   С оглед избирането на участници в техните процедури по възлагане:

a)

възложителите, които са предоставили правила и критерии за изключване на оференти или кандидати в съответствие с член 54, параграфи 1, 2 или 4, изключват икономически оператори, които отговарят на такива правила и отговарят на такива критерии;

б)

те избират оференти и кандидати в съответствие с обективни правила и критерии, установени съобразно член 54;

в)

при ограничени процедури и при процедури на договаряне с покана за участие в конкурс, в подходящите случаи те намаляват броя на избраните кандидати съобразно букви a) и б) в съответствие с член 54.

2.   Когато се прави покана за участие в конкурс посредством известие за наличието на квалификационна система и с оглед подбора на участници в процедури за възлагане на особени поръчки, които са предмет на поканата за участие в конкурс, възложителите:

a)

квалифицират икономическите оператори в съответствие с разпоредбите на член 53;

б)

прилагат към такива квалифицирани икономически оператори тези разпоредби на параграф 1, които са от значение за ограничени или процедури на договаряне.

3.   Възложителите проверяват дали предоставените от подбраните оференти оферти съответстват на правилата и изискванията, които се прилагат към офертите и възлагането на поръчката въз основа на критериите, установени в членове 55 и 57.

Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор

Член 52

Взаимно признаване относно административните, технически или финансови условия и относно удостоверения, тестове и доказателства

1.   Когато подбират участници в ограничена или процедура на договаряне, при взимане на решения относно квалификацията или когато критериите и правилата се осъвременяват, възложителите не следва да:

a)

налагат на определени икономически оператори административни, технически или финансови условия, които не биха били наложени на други;

б)

изискват тестове или свидетелства, които биха дублирали вече наличните обективни доказателства.

2.   Когато изискват издаване на удостоверения, изготвени от независими органи, които потвърждават съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за гарантиране на качество, възложителите се обръщат към системи за гарантиране на качеството, основани на съответните приложими европейски стандартни серии, заверени от органи, които съответстват на европейските стандартни серии относно удостоверяване.

Възложителите признават равнозначни удостоверения от органи, установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други доказателства от равнозначни мерки за гарантиране на качеството.

3.   Относно поръчките за строителство и услуги, и единствено при необходимост, възложителите могат да изискват, за да проверят техническите качества на икономическия оператор, посочване на мерките за управление на околната среда, които икономическият оператор ще може да приложи при изпълнението на поръчката. В такива случаи, когато възложителите изискват издаване на удостоверения, съставени от независими органи, които да удостоверят съответствието на икономическия оператор с определени стандарти за управление на околната среда, те следва да се отнасят до EMAS или до стандартите за управление на околната среда, които се основават на приложимите европейски или международни стандарти, заверени от органи, които съответстват на общностното право или на съответните европейски или международни стандарти относно удостоверяването.

Възложителите признават равнозначните удостоверения, издадени от органи, които са установени в други държави-членки. Те също така приемат от икономическите оператори други свидетелства за равнозначни мерки за управление на околната среда.

Член 53

Системи за квалификация

1.   Възложителите, които пожелаят, могат да създадат и да оперират система за квалификация на икономически оператори.

Възложителите, които създават или оперират система за квалификация, гарантират, че икономическите оператори по всяко време могат да изискват квалификация.

2.   Системата по параграф 1 може да обхваща различни етапи за квалификация.

Тя оперира въз основа на обективни критерии и правила за квалификация, които се създават от възложителя.

Когато тези критерии и правила обхващат технически спецификации, се прилагат разпоредбите на член 34. Критериите и правилата могат да бъдат актуализирани, когато се изисква.

3.   Критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО по силата на разпоредбите и условията, предвидени в нея.

Когато възлагащият орган е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), тези критерии и правила обхващат критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

4.   Когато критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания, свързани с икономическия и финансов капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост да използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че тези ресурси ще са на негово разположение за целия период на действие на квалификационната система, например чрез създаване на задължение на тези образувания в тази връзка.

При същите условия, група от икономически оператори, както се посочва в член 11, може да използва капацитета на участниците в групировката или на други образувания.

5.   Когато критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания във връзка с техническия и/или професионален капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост използва капацитета на други образувания, независимо от правното естество на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор трябва да докаже на възложителя, че тези средства ще са на негово разположение за периода на действие на квалификационната система, например чрез създаване на задължение на тези образувания, за да се предоставят необходимите ресурси на икономическия оператор.

При същите условия група от икономически оператори, както се посочва в член 11, може да използва капацитета на участниците в групировката или на други образувания.

6.   Критериите и правилата за квалификация, посочени в параграф 2, се предоставят на икономическите оператори при поискване. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на заинтересованите икономически оператори.

Когато възложител смята, че квалификационната система на определени други субекти или органи отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите икономически оператори наименованията на такива други субекти или органи.

7.   Писмен запис на квалифицираните икономически оператори се съхранява; той може да бъде подразделен на категории, съобразно вида на поръчката, за който е валидна квалификацията.

8.   При създаването и оперирането на квалификационна система възложителите по-специално съблюдават разпоредбите на член 41, параграф 3 относно известия относно наличието на система за квалификация, на член 49, параграфи 3, 4 и 5 относно информацията, която следва да се предостави на икономическите оператори, които са кандидатствали за квалификация, на член 51, параграф 2 относно подбора на участници, когато се прави покана за участие в конкурс посредством известие за наличието на квалификационна система, също както и разпоредбите на член 52 относно взаимното признаване относно административни, технически или финансови условия, удостоверения, тестове и свидетелства.

9.   Когато се прави покана за участие в конкурс посредством известие относно наличието на квалификационна система, оферентите по дадена ограничена процедура или участниците в процедура на договаряне се подбират измежду квалифицираните кандидати в съответствие с такава система.

Член 54

Критерии за качествен подбор

1.   Възложителите, които установяват критерии за подбор в открита процедура, правят това в съответствие с обективни правила и критерии, които са достъпни на заинтересованите икономически оператори.

2.   Възложителите, които подбират кандидати за ограничени или процедури на договаряне, правят това съобразно обективни правила и критерии, които те са установили, и които са достъпни на заинтересованите икономически оператори.

3.   При ограничени процедури или процедури на договаряне критериите могат да се основават на обективната нужда на възложителя да намали броя на кандидатите до ниво, което е оправдано от нуждата от баланс между особените качества на процедурата за възлагане на поръчки и източниците, които са необходими за нейното провеждане. Броят на избраните кандидати, обаче, отчита необходимостта от гарантиране на подходяща конкуренция.

4.   Критериите, които са установени в параграфи 1 и 2, могат да обхващат критериите за изключване, посочени в член 45 от Директива 2004/18/ЕО относно клаузите и условията, установени в нея.

Когато възложителят е възлагащ орган по смисъла на член 2, параграф 1, буква a), критериите и правилата, посочени в параграфи 1 и 2 на настоящия член, обхващат критериите за изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директива 2004/18/ЕО.

5.   Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания свързани с икономическия и финансов капацитет на икономическия оператор, последният може при необходимост и за определена поръчка, да използва капацитета на други образувания, независимо от правната същност на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че той ще разполага с тези ресурси, например чрез създаване на задължение на тези образувания в тази връзка.

При същите условия група от икономически оператори, както се посочва в член 11, може да използва капацитета на участниците в групировката или на други образувания.

6.   Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания във връзка с техническия и/или професионален капацитет на икономически оператор, последният може при необходимост и за определена поръчка, да използва капацитета на други образувания, независимо от правната същност на връзката между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следва да докаже на възложителя, че той ще разполага с тези средства за изпълнението на поръчката, например чрез създаване на задължение за тези образувания да предоставят на икономическия оператор необходимите ресурси.

При същите условия група от икономически оператори, както се посочва в член 11, може да използва капацитета на участниците в групировката или на други образувания.

Раздел 2

Възлагане на поръчката

Член 55

Критерии за възлагане на поръчката

1.   Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането за определени услуги, критериите въз основа на които възложителите основават възлагането на поръчки, ще бъдат:

a)

когато поръчката е възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възложителя орган — различни критерии, във връзка с предмета на въпросната поръчка, такива като дата за доставяне или завършване, текущи разходи, рентабилност, качество, естетически и функционални качества, екологични качества, техническо качество, следпродажбено обслужване и техническа помощ, задължения относно резервни части, сигурност на доставката и цена или други;

б)

само най-ниската цена.

2.   Без да се засягат разпоредбите на трета алинея, в случаите, посочени в параграф 1, буква a), възлагащият субект посочва относителната тежест, която той придава на всеки от критериите, които са избрани за определянето на икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да се изразят, като се предвиди обхват с подходящи максимални разлики.

Когато по мнението на възложителя не е възможно претегляне поради разбираеми причини, възложителят посочва критериите в низходящ ред на значимост.

Относителната тежест или ред на значение се указват, когато е подходящо, в известието, което се ползва като средство за покана за участие в конкурс, в поканата за потвърждение на интереса, посочена в член 47, параграф 5, в поканата за оферта или за преговаряне, или в спецификациите.

Член 56

Използване на електронни търгове

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че възложителите могат да ползват електронни търгове.

2.   В открити, ограничени или процедури на договаряне с предварителна покана за участие в конкурс, възложителите могат да решат, че възлагането на поръчка се предшества от електронен търг, когато спецификации на поръчката могат да бъдат установени с точност.

При същите обстоятелства даден електронен търг може да бъде проведен при откриването за конкурс на поръчки, които се възлагат съгласно динамичната система за покупка, посочена в член 15.

Електронният търг се основава:

a)

или единствено на цени, когато поръчката се предоставя съобразно най-ниската цена,

б)

или на цени и/или на новите стойности на белезите на офертите, посочени в спецификацията, когато поръчката се предоставя на икономически най-изгодната оферта.

3.   Възложителите, които решат да проведат електронен търг, заявяват за това обстоятелство в известието, което се ползва като средство за покана за участие в конкурс.

Спецификациите включват, inter alia, следните подробности:

a)

белезите, чиито стойности са предмет на електронния търг, при условие че такива белези са количествени и могат да бъдат изразени в цифри или проценти;

б)

всякакви ограничения на стойностите, които могат да бъдат предоставени, които са следствие от спецификациите във връзка с предмета на поръчката;

в)

информацията, която ще бъде предоставена на оферентите по време на протичането на електронния търг и, в подходящите случаи, момента, когато тя ще им бъде предоставена;

г)

приложимата информация относно процеса на електронния търг;

д)

условията, съгласно които оферентите ще могат да наддават и по-специално, минималните разлики, които, ако е приложимо, ще се изискват при наддаването;

е)

приложимата информация относно използваното електронно оборудване и разпоредбите и техническите спецификации за връзка.

4.   Преди да се пристъпи към електронния търг, възложителите правят пълна първоначална оценка на офертите в съответствие с установения критерий за възлагане и с определеното за тях претегляне.

Всички оференти, които са представили допустими оферти, се канят едновременно чрез електронни средства да предложат нови цени и/или нови стойности; поканата съдържа цялата приложима информация относно индивидуалната връзка с електронното оборудване, което се ползва, и посочва датата и часа на началото на електронния търг. Електронният търг може да се проведе в няколко последователни етапа. Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата, на която са изпратени поканите.

5.   Когато поръчката следва да бъде сключена въз основа на икономически най-изгодната оферта, поканата се съпътства от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършена в съответствие с претеглянето, предвидено в член 55, параграф 2, първа алинея.

Поканата също така указва математическата формула, която се ползва в даден електронен търг за определяне на автоматичното класиране въз основа на предложените нови цени и/или нови стойности. Тази формула обхваща претеглянето на всички критерии, които са установени, за да се определи икономически най-изгодната оферта, както се сочи в известието, което е използвано за поканата за участие в конкурс или спецификациите; за тази цел обаче, всички разлики следва да бъдат предварително намалени до определена стойност.

Когато се допускат опции, се предоставя отделна формула за всяка опция.

6.   По време на всеки етап от даден електронен търг възложителите незабавно съобщават на всички оференти достатъчна информация, която да ги облекчи при определянето на техните съответни класирания във всеки момент. Те също така могат да съобщават друга информация относно други предложени цени или стойности, при условие че това е заявено в спецификациите. Те могат също така по всяко време да обявят броя на участниците на този етап от търга. В никой случай обаче те не могат да разкрият идентичността на оферентите по време на който и да е етап от даден електронен търг.

7.   Възложителите затварят даден електронен търг по един или повече от следните начини:

a)

в поканата да вземат участие в търга те посочват датата и времето, които са предварително определени;

б)

когато те не получават повече нови цени или нови стойности, които отговарят на изискванията относно минималните разлики. В този случай възложителите заявяват в поканата за участие в търга времето, което те ще оставят да изтече след получаването на последното заявяване, преди да затворят дадения електронен търг;

в)

когато броят от етапи в търга, който е определен в поканата за участие в търга, е завършен.

Когато възложителите решат да затворят даден електронен търг в съответствие с буква в), когато е приложимо в комбинация с разпоредбите, които са установени в буква б), поканата за участие в търга посочва графика за всеки етап от търга.

8.   След като затворят даден електронен търг, възложителите предоставят поръчката в съответствие с член 55, въз основа на резултатите от електронния търг.

9.   Възложителите не могат да прилагат електронните търгове по неправомерен начин, нито могат да ги използват по начин, който препятства, ограничава или нарушава конкуренцията или който променя предмета на поръчката, както е определена в известието, което се използва като средство за покана за участие в конкурса, и в спецификацията.

Член 57

Необичайно ниски оферти

1.   Ако за определена поръчка изглежда, че офертите са необичайно ниски във връзка със стоките, строителството или услугите, възложителят, преди да може да отхвърли тези оферти, следва да изиска писмено подробности за съставните елементи на офертата, които той приема за релевантни.

Тези подробности могат по-специално да се отнасят до:

a)

икономиката на производствения процес на предоставените услуги и на метода за строителство;

б)

избраните технически решения и/или всякакви изключително благоприятни условия, с които разполага оферентът за снабдяването със стоки или услуги или за извършването на строежа;

в)

оригиналността на доставките, услугите или строежа, предложени от оферента;

г)

съответствието с разпоредбите във връзка със защитата при заетост и условията на труд, които са в сила на мястото, където ще се изпълняват строежа, услугите или доставките;

д)

възможността на оферентът да получи държавна помощ.

2.   Възложителят проверява тези съставни елементи посредством консултиране с оферента, като се вземат предвид предоставените свидетелства.

3.   Когато възложител установи, че дадена оферта е необичайно ниска, поради това, че оферентът е получил държавна помощ, офертата може да бъде отхвърлена единствено на това основание само след консултиране с оферента, когато той не може да докаже, в рамките на достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е законно предоставена. Когато възложителят отхвърля дадена оферта при тези обстоятелства, той следва да уведоми Комисията за това.

Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни и връзки с тези страни

Член 58

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни

1.   Настоящият член се прилага към оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни, с които Общността не е сключила, независимо дали многостранно или двустранно, споразумение, което да гарантира съпоставим и ефективен достъп на предприятията от Общността на пазарите на тези трети страни. Това не накърнява задълженията на Общността или нейните държави-членки по отношение на трети страни.

2.   Всяка оферта, която е предложена за възлагането на поръчка за доставка, може да бъде отхвърлена, когато съотношението на продуктите с произход от трети страни, както се определя в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (30), надхвърля 50 % от съвкупната стойност на продуктите, които съставляват офертата. За целите на настоящия член софтуерът, който се ползва в оборудването на телекомуникационната мрежа, се приема за продукт.

3.   При спазване на втора алинея, когато две или повече оферти са равнозначни в светлината на критериите за възлагане на поръчката, определени в член 55, ще се предпочетат тези оферти, които не могат да бъдат отхвърлени съобразно параграф 2. Цените на тези оферти се приемат за равнозначни за целите на настоящия член, ако разликата в цените не надвишава 3 %.

При все това, дадена оферта няма да се предпочете пред друга съобразно първа алинея, когато нейното приемане би задължило възложителя да придобие оборудване, което има технически качества, които са различни от тези на наличното оборудване, което води до несъвместимост, технически трудности при работата и поддръжката или до непропорционални разходи.

4.   За целите на настоящия член тези трети страни, до които се разпростират ползите от разпоредбите на настоящата директива по силата на решение на Съвета в съответствие с параграф 1, няма да бъдат взети предвид при определянето на съотношението, посочено в параграф 2, на продукти с произход от трети страни.

5.   Комисията предоставя годишен доклад на Съвета, с начало от втората половина на първата година след влизането в сила на настоящата директива, относно напредъка, който е постигнат в многостранните или двустранните преговори относно достъпа на предприятията на Общността до пазарите на трети страни в областите от обхвата на настоящата директива, относно всеки резултат, който такива преговори може да са постигнали и относно практическото изпълнение на всички споразумения, които са били сключени.

Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията може да изменя разпоредбите на настоящия член в светлината на такива положения.

Член 59

Отношения с трети страни по отношение на поръчки за строителство, доставки и услуги

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всякакви общи трудности, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия при обезпечаване на възлагането на поръчки за услуги в трети страни.

2.   Комисията докладва на Съвета преди 31 декември 2005 г. и периодично след това за откриването на поръчки за услуги в трети страни и относно напредъка в преговорите с тези страни по този въпрос, особено в рамките на СТО.

3.   Комисията полага усилия, като се обръща към засегнатата трета страна, да поправи всякаква ситуация, при която се установи, въз основа или на отчетите, посочени в параграф 2 или на друга информация, че в контекста на възлагането на поръчки за услуги, дадена трета страна:

a)

не предоставя на предприятията на Общността ефективен достъп, съпоставим с този, който е предоставен от Общността на предприятия от тази страна; или

б)

не предоставя на предприятията на Общността национален режим или същите възможности за конкуренция, които са достъпни за националните предприятия; или

в)

предоставя на предприятия от други трети страни по-благоприятен режим, отколкото на предприятията на Общността.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията за всякакви трудности, правни или фактически, с които са се сблъскали и които са отчели техните предприятия и които се дължат на неспазването на разпоредбите на международното трудово право, посочени в приложение XXIII, когато тези предприятия са се опитали да гарантират възлагането на поръчки в трети страни.

5.   При обстоятелствата, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията може по всяко време да предлага на Съвета да вземе решение за спиране или ограничаване, за период, който се указва в решението, на възлагането на поръчки за услуги на:

a)

предприятия, подчинени на правото на въпросната трета страна;

б)

предприятия, свързани с предприятията, посочени в буква a) и които имат седалище в Общността, но които нямат пряка и ефективна връзка с икономиката на дадена държава-членка;

в)

предприятия, които предлагат оферти, които имат за предмет услуги, които са с произход от въпросната трета страна.

Съветът действа с квалифицирано мнозинство своевременно.

Комисията може да предложи тези мерки по своя инициатива или по искане на държава-членка.

6.   Настоящият член не накърнява задълженията на Общността във връзка с трети страни, които произтичат по силата на международни споразумения относно обществени поръчки, особено в рамките на СТО.

ДЯЛ III

ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ НА УСЛУГИ

Член 60

Общи разпоредби

1.   Правилата за организирането на конкурс за проект са в съответствие с параграф 2 на настоящия член и с членове 61 и 63—66 и се предоставят на заинтересованите от участие в конкурса.

2.   Допускането на участници до конкурси за проект не се ограничава:

a)

спрямо територията или част от територията на държава-членка;

б)

въз основа на това, че съгласно правото на държавата-членка, в която се организира конкурсът, от тях би се изисквало да са физически или юридически лица.

Член 61

Прагове

1.   Настоящият дял се прилага към конкурси за проект, организирани като част от процедура за възлагане на поръчка за услуги, чиято прогнозна стойност, без включен ДДС, се равнява или е по-голяма от 499 000 EUR. За целите на настоящия параграф, „праг“ означава прогнозната стойност, без включен ДДС на поръчката за услуги, включително всякакви възможни награди и/или плащания на участниците.

2.   Настоящият дял се прилага към всички конкурси за проект, когато съвкупната стойност на конкурсните награди и плащания на участниците се равнява на или е повече от 499 000 EUR.

За целите на настоящия параграф, „праг“ означава съвкупната сума на наградите и плащанията, включително прогнозната стойност, без включен ДДС на поръчката за услуги, която може да бъде възложена впоследствие съгласно член 40, параграф 3, ако възложителят не изключи такова възлагане в известието за конкурса.

Член 62

Изключени конкурси за проект

Настоящият дял не се прилага към:

1)

конкурси, които са организирани в същите случаи, като посочените в членове 20, 21 и 22 за поръчки за услуги;

2)

конкурси за проект, които са организирани за извършването, в съответната държава-членка, на дейност, по отношение на която е установена приложимостта на член 30, параграф 1 по силата на решение на Комисията или е било прието за приложимо съобразно параграф 4, втора или трета алинеи, или съобразно параграф 5, четвърта алинея от същия член.

Член 63

Правила за обявяване и прозрачност

1.   Възложителите, които искат да организират конкурс за проект, обявяват покана за участие в конкурс посредством известие за конкурс. Възложителите, които са провели конкурс за проект, обявяват резултатите посредством известие. Поканата за участие в конкурс съдържа информацията, посочена в приложение XVIII, а известието за резултатите от конкурса за проект съдържа информацията, посочена в приложение XIX в съответствие с формата на стандартните формуляри, приети от Комисията в съответствие с процедурата в член 68, параграф 2.

Известието с резултатите от конкурса за проект се изпраща на Комисията в рамките на два месеца след приключването на конкурса за проект и съгласно условията, които Комисията установи в съответствие с процедурата, посочена в член 68, параграф 2. В тази връзка Комисията зачита всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация, относно броя на получените проекти или планове, самоличността на икономическите оператори и предложените цени.

2.   Член 44, параграфи от 2—8 също така се прилагат към известия във връзка с конкурси за проект.

Член 64

Средства за комуникация

1.   Член 48, параграфи 1, 2 и 4, се прилага към всички известия във връзка с конкурсите.

2.   Известията, обмена и съхраняването информация са такива, че да гарантират съхраняването на целостта и поверителния характер на цялата информация, която се съобщава от участниците в конкурса, и че журито определя съдържанието на плановете и проектите само след изтичането на срока за тяхното представяне.

3.   Следните правила се прилагат към средствата за електронно получаване на планове и проекти:

a)

информацията във връзка със спецификациите, която е необходима за представянето на планове и проекти чрез електронни средства, включително криптирането, се предоставя на заинтересованите лица. В допълнение, средствата за електронно получаване на планове и проекти съответстват на изискванията на приложение XXIV;

б)

държавите-членки могат да въведат или поддържат доброволни програми за акредитация, насочени към засилени нива на сертифицирано възлагане на сервиз за такива средства.

Член 65

Правила за организирането на конкурс за проект, избор на участници и жури

1.   Когато организират конкурси за проект, възложителите прилагат процедури, които са съобразени с разпоредбите на настоящата директива.

2.   Когато конкурсите за проект са ограничени до ограничен брой участници, възложителите установяват ясни и недискриминационни критерии за подбор. Във всеки случай броят на кандидатите, поканени да вземат участие, следва да бъде достатъчен, за да се гарантира честен конкурс.

3.   Журито се състои изключително от физически лица, които са независими от участниците в конкурса. Когато се изисква определена професионална квалификация от участниците в конкурса, поне една трета от членовете на журито следва да имат същата квалификация или равнозначна квалификация.

Член 66

Решения на журито

1.   Журито е независимо при вземането на решение или становище.

2.   То разглежда представените от кандидатите планове и проекти анонимно и единствено въз основа на критериите, посочени в известието за конкурса.

3.   То записва своето класиране на проектите в доклад, подписан от неговите членове, съставен съобразно качествата на всеки проект, заедно с техните забележки и всякакви точки, които се нуждаят от изясняване.

4.   Анонимността следва да се съблюдава, докато журито достигне до становище или решение.

5.   В случай на необходимост кандидатите могат да бъдат поканени да отговорят на въпроси, които журито е записало в протокола, за изясняване на всякакви аспекти от проектите.

6.   Съставя се пълен протокол на диалога между членовете на журито и кандидатите.

ДЯЛ IV

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Статистически задължения

1.   Държавите-членки гарантират, в съответствие с разпоредбите, които се установят съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, че Комисията получава ежегодно статистически отчет относно съвкупната стойност, разбита по държава-членка и по категории дейности, за които се отнасят приложения I—X, на поръчките, възложени под праговете, установени в член 16, но които биха попаднали в обхвата на настоящата директива, ако не бяха тези прагове.

2.   Що се отнася до категориите дейности, към които се прилагат приложения II, III, V, IX и X държавите-членки гарантират, че Комисията получава статистически отчет относно поръчки, които са възложени не по-късно от 31 октомври 2004 г. за предходната година, и преди 31 октомври на всяка година след това, в съответствие с разпоредбите, които бъдат предвидени съгласно процедурата, предвидена в член 68, параграф 2. Статистическият отчет съдържа информацията, която се изисква, за да се провери правилното прилагане на споразумението.

Информацията, която се изисква съгласно първа алинея, не обхваща информация относно И&Р поръчки за услуги, посочени в категория 8 на приложение XVII A, относно телекомуникационни услуги, посочени в категория 5 на приложение XVII A, чиито CPV позиции са равнозначни на CPC референтни номера 7524, 7525 и 7526, или относно услугите, посочени в приложение XVII Б.

3.   Разпоредбите съгласно параграфи 1 и 2 се установяват по такъв начин, че да се гарантира че:

a)

в интерес на административното опростяване, поръчките с по-ниска стойност могат да бъдат изключени, при условие че не се застрашава полезния характер на статистиката;

б)

се зачита поверителното естество на предоставената информация.

Член 68

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомага от Консултативен комитет за обществени поръчки, създаден по силата на член 1 от Решение 71/306/ЕИО (31) на Съвета (наричан по-долу „Комитетът“).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 на Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 69

Преглед на праговете

1.   Комисията проверява праговете, установени в член 16, на всеки две години от 30 април 2004 г., и, при необходимост, във връзка с втора алинея, ги преразглежда в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2.

Изчисляването на стойността на тези прагове се основава на среднодневната стойност на еврото, изразена в СПТ, за 24-те месеца, изтичащи в последния ден на месец август, който предшества преразглеждането, което влиза в сила от 1 януари. Стойността на праговете, които са преразгледани по този начин, при необходимост, се закръглят надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че се съблюдават праговете в сила, предвидени по силата на споразумението, изразени в СПТ.

2.   Едновременно с извършването на преразглеждането съгласно параграф 1 Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2, изравнява праговете, установени в член 61 (конкурси за проект) с преразгледания праг, приложим към поръчки за услуги.

Стойностите на праговете, установени в съответствие с параграф 1, в националните валути на държавите-членки, които не участват в Паричния съюз, по принцип се преразглеждат на всеки две години от 1 януари 2004 г. Изчисляването на такива стойности се основава на среднодневните стойности на тези валути, изразени в евро, през 24-те месеца, които изтичат в последния ден на месец август, който предхожда преразглеждането, което влиза в сила от 1 януари.

3.   Преразгледаните прагове, посочени в параграф 1, техните стойности в националните валути и изравнените прагове, посочени в параграф 2, се публикуват от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в началото на месец ноември след тяхното преразглеждане.

Член 70

Изменения

Комисията може да измени в съответствие с процедурата, предвидена в член 68, параграф 2:

a)

списък на възложителите в приложения I—X, така че те да отговарят на критериите, установени в членове 2—7;

б)

процедурите за съставянето, предаването, получаването, превода, събирането и разпределянето на известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63;

в)

процедурите за особени отпратки към определени позиции в CPV номенклатурата в известията;

г)

референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XVII, дотолкова, доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за справка в известията към определени позиции в тази номенклатура в рамките на категориите услуги, изброени в приложението;

д)

референтните номера в номенклатурата, установена в приложение XII, дотолкова доколкото това не променя материалния обхват на директивата, както и процедурите за справка към определени позиции в тази номенклатура в известията;

е)

приложение XI;

ж)

процедурата за изпращане и публикуване на данни, посочена в приложение XX, въз основа на технически прогрес и или поради административни мотиви;

з)

техническите подробности и характеристиките на средствата за електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение XXIV;

и)

в интерес на административното опростяване, както се предвижда в член 67, параграф 3, процедурите за използване, съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпределяне на статистическите отчети, посочени в член 67, параграфи 1 и 2;

й)

техническите процедури за методите за изчисление, създадени в член 69, параграф 1 и параграф 2, втора алинея.

Член 71

Изпълнение на директивата

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 31 януари 2006 г. Те уведомяват незабавно Комисията за това.

Държавите-членки могат да се възползват от допълнителен период от не повече от 35 месеца след изтичането на срока, предвиден в първа алинея за прилагането на разпоредбите, необходими за постигане на съответствие с член 6 на настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, те ще съдържат препратка към настоящата директива или ще се съпътстват от такава препратка при тяхното официално публикуване. Методите за осъществяване на такива препратки се установяват от държавите-членки.

Разпоредбите на член 30 се прилагат от 30 април 2004 г.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното право, които те приемат в областта от обхвата на настоящата директива.

Член 72

Механизми за наблюдение

В съответствие с Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби във връзка с прилагането на общностните правила относно процедурите за възлагане на поръчки на субекти, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор (32), държавите-членки обезпечават изпълнение на настоящата директива посредством ефективни, налични и прозрачни механизми.

За тази цел те могат, наред с другото, да посочат или да създадат независим орган.

Член 73

Отмяна

С настоящото се отменя Директива 93/38/ЕИО, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право, установени в приложение XXV.

Приема се, че препратките към отменената директива са направени към настоящата директива и следва да се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение XXVI.

Член 74

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 75

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 31 март 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

D. ROCHE


(1)  ОВ C 29 E, 30.1.2001г., стр. 112 и

ОВ C 203 E, 27.8.2002 г., стр. 183.

(2)  ОВ C 193, 10.7.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 144, 16.5.2001 г., стр. 23.

(4)  Становище на Европейския парламент от 17 януари 2002 г. (ОВ C 271 E, 7.11.2002 г., стр. 293), Обща позиция на Съвета от 20 март 2003 г. (ОВ C 147 E, 24.6.2003 г., стр. 137) и Позиция на Европейския парламент от 2 юли 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 януари 2004 г. и Решение на Съвета от 2 февруари 2004 г.

(5)  ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 84. Директива, последно изменена с Директива 2001/78/ЕО на Комисията (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 374, 31.12.1987 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

(8)  ОВ C 156, 3.6.1999 г., стр. 3.

(9)  ОВ L 297, 29.10.1990 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3).

(10)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(12)  ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.

(14)  ОВ L 316, 17.12.1993 г., стр. 41.

(15)  ОВ L 156, 13.6.1997 г., стр. 55.

(16)  ОВ L 68, 12.3.2002 г., стр. 31.

(17)  ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 57.

(18)  ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(20)  ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.

(21)  Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността пo управление на околната среда и одитиране (EMAS) (ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1).

(22)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на обща рамка за равното третиране при заетост и професионална дейност (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

(23)  Директива 76/207/ЕИО на Съвета от 9 февруари 1976 г. относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените що се отнася до достъпа до заетост, професионално обучение и развитие и условията на труд (ОВ L 39 от 14.2.1976 г., стр. 40). Директива, изменена с Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15).

(24)  ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(26)  ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

(28)  Бележка на редактора: Заглавието на настоящата директива е променено, за да бъде отчетено преномерирането на членовете на договора в съответствие с член 12 от Договора от Амстердам; първоначалното позоваване е към член 54, параграф 3, буква ж) от Договора.

(29)  ОВ L 129, 27.5.1993 г., стр. 25.

(30)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(31)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(32)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г. (ОВ L 241, 29.8.1994 г., стр. 228).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

Белгия

DistrigazNV Distrigaz.

Местни органи или асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност.

Дания

Субекти, които разпределят газ или отоплителна енергия въз основа на разрешение съгласно § 4 от lov om varmeforsyning, виж Consolidation Act № 772 от 24 юли 2000 г.

Субекти, които транспортират газ въз основа на разрешение съобразно § 10 от lov nr. 449 om naturgasforsyning от 31 май 2000 г.

Субекти, които транспортират газ въз основа на разрешение съобразно bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde tiltransport af kulbrinter от 13 март 1974 г.

Германия

Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или контролирани от държавата предприятия, които предоставят газ или отоплителна енергия на други или оперират обща мрежа за доставка съобразно член 2, параграф 3 на Gesetz über die Elektrizitäts— und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен на 10 ноември 2001 г.

Гърция

„Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, което превозва и разпределя газ в съответствие със Закон № 2364/95, изменен със Закони № 2528/97, 2593/98 и 2773/99

Испания

Enagas, S.A.

Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

Gasoducto Al Andalus, S.A.

Gasoducto de Extremadura, S.A.

Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.

Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

Transportista Regional de Gas, S.A.

Unión Fenosa de Gas, S.A.

Bilbogas, S.A.

Compañía Española de Gas, S.A.

Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

Distribuidora Regional de Gas, S.A.

Donostigas, S.A.

Gas Alicante, S.A.

Gas Andalucía, S.A.

Gas Aragón, S.A.

Gas Asturias, S.A.

Gas Castilla – La Mancha, S.A.

Gas Directo, S.A.

Gas Figueres, S.A.

Gas Galicia SDG, S.A.

Gas Hernani, S.A.

Gas Natural de Cantabria, S.A.

Gas Natural de Castilla y León, S.A.

Gas Natural SDG, S.A.

Gas Natural de Alava, S.A.

Gas Natural de La Coruña, S.A.

Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

Gas Navarra, S.A.

Gas Pasaia, S.A.

Gas Rioja, S.A.

Gas y Servicios Mérida, S.L.

Gesa Gas, S.A.

Meridional de Gas, S.A.U.

Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

Tolosa Gas, S.A.

Франция

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, превозващо газ

Gaz de France, създадено и работещо съобразно loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946, с измененията

Субекти, които разпределят елекрическа енергия, споменати в член 23 на loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с измененията

Compagnie française du méthane, превозваща газ

Местни органи или асоциации на местни органи, които разпределят отоплителна енергия

Ирландия

Bord Gáis Éireann

Други субекти, които могат да получат разрешително да предприемат дейността по разпределение на природен газ или предаване от Комисията за енергийна регулация съобразно разпоредбите на Gas Acts 1976 до 2002

Субекти, които са лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999, които като оператори на „Комбинирани заводи за отопление и електричество“ вземат участие в разпределението на отоплителна енергия

Италия

SNAM Rete Gas s.p.a., SGM и EDISON T&S, превозващ газ

Субекти, които разпределят газ, подчиняващи се на консолидираните текстове на законите относно прякото придобиване на контрол над публичните услуги от местни органи и провинции, одобрени от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г. и от Президенски декрет № 902 от 4 октомври 1986 г.

Субекти, които разпределят отоплителна енергия на обществеността, както се указва в член 10 от Закон № 308 от 29 май 1982 г. — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителна енергия на обществеността

Люксембург

Société de transport de gaz SOTEG S.A.

Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

Service industriel de la Ville de Dudelange

Service industriel de la Ville de Luxembourg

Местни органи или асоциации, образувани от тези местни органи, които отговарят за разпределението на отоплителна енергия.

Нидерландия

Субекти, които произвеждат, транспортират или които разпределят газ въз основа на разрешение (vergunning), предоставено от общинските органи съобразно Gemeentewet

Общински или областни органи, които транспортират или разпределят газ съобразно Gemeentewet или Provinciewet

Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителна енергия на обществеността

Австрия

Субекти, оправомощени да транспортират или разпределят газ съобразно Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I S 1451—1935 или Gaswirtschaftgesetz, BGBl I № 121/2000, както е изменен

Субекти, оправомощени да транспортират или разпределят отоплителна енергия съобразно Gewerbeordnung, BGBl. № 194/1994, както е изменен

Португалия

Субекти, които транспортират или които разпределят газ съобразно член 1 от Наредба-закон № 8/2000 от 8 февруари 2000 г., с изключение на параграф 3, буква б), ii) и iii) от този член

Финландия

Публични или други субекти, които оперират газова мрежова транспортна система и превозващи или разпределящи газ съгласно разрешение съобразно глава 3, член 1 или глава 6, член 1 от maakaasumarkkinalakinaturgasmarknadslagen (508/2000); и общински субекти или публични предприятия, които произвеждат, транспортират или които разпределят отоплителна енергия или предоставят отоплителна енергия на мрежи

Швеция

Субекти, които транспортират или разпределят газ или отоплителна енергия въз основа на концесия съобразно lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Обединено кралство

Публичен превозвач на газ, както се указва в раздел 7(1) от Gas Act 1986

Лице, което е признато за предприемач за доставка на газ съгласно член 8 от Gas (Northern Ireland) Order 1996

местeн орган, който предоставя или оперира фиксирана мрежа, която предоставя или ще предоставя публична услуга във връзка с производството, транспорта или разпределението на отоплителна енергия

Лице, което е овластено съгласно раздел 6(1) a) от Еlectricity Act 1989, чието разрешение обхваща разпоредбите, посочени в раздел 10(3) на този акт

The Northern Ireland Housing Executive


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Белгия

SA ElectrabelNV Electrabel

Местни органи и асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност

SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Дания

Субекти, които произвеждат елекрическа енергия въз основа на разрешение съобразно § 10 на lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

Субекти, които транспортират елекрическа енергия въз основа на разрешение съобразно § 19 от lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

Субекти, които поемат отговорност за системата въз основа на разрешение съобразно § 27 от lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

Германия

Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или държавни предприятия, които предоставят елекрическа енергия на други предприятия или оперират обща мрежа за доставка съобразно член 2, параграф 3 от Gesetzüber die Elektrizitäts— und Gаsversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен на 10 ноември 2001 г.

Гърция

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, създаден със Закон № 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ и опериращ в съответствие със Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 333/1999

Дружество „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.“, известно като „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ“, създадено съгласно член 14 от Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 328/2000 (Гръцки Официален вестник 268)

Испания

Red Eléctrica de España, S.A.

Endesa, S.A.

Iberdrola, S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Electra del Viesgo, S.A.

Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo

Франция

Électricité de France, създадено и работещо съобразно loi no 46-628 sur la nationalisation de Électricité et du gaz от 8 април 1946 г., както е изменен.

Субекти, които разпределят елекричество и посочени в член 23 от loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946, както е изменен

Compagnie nationale du Rhône

Ирландия

The Electricity Supply Board

ESB Independent Energy [ESBIE — доставка на елекрическа енергия]

Synergen Ltd. [генериране на елекрическа енергия]

Viridian Energy Supply Ltd. [доставка на елекрическа енергия]

Huntstown Power Ltd. [генериране на елекрическа енергия]

Bord Gáis Éireann [доставка на елекрическа енергия]

Доставчици и генератори на елекрическа енергия, лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999

Италия

Дружества в групата Enel, оправомощени да произвеждат, пренасят и разпределят елекрическа енергия по смисъла на Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г., както е изменен и допълнен впоследствие

други предприятия, които работят въз основа на концесии съгласно Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г.

Люксембург

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), която произвежда или разпределя елекричество съобразно convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg от 11 ноември 1927 г., одобрена със Закон от 4 януари 1928 г.

Местни органи, които отговарят за транспорта или разпределението на елекричество

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Нидерландия

Субекти, които разпределят елекрическа енергия въз основа на разрешение (vergunning), предоставено от областните органи съобразно Provinciewet

Австрия

Субекти, които оперират преносна или разпределителна мрежа съобразно Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I № 143/1998, както е изменен, или съобразно Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze на деветте лендери

Португалия

—   ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), създадено съобразно Наредба-закон № 182/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.

EMPRESA ELÉCTRICA DOS ACORES (EDA), работещо съобразно Регионален Законодателен декрет № 15/96/A от 1 август 1996 г.

EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), работещо съобразно Наредба-закон № 99/91 и Наредба-закон № 100/91, двата от 2 март 1991 г.

—   ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Субекти, които произвеждат елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 183/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., както е последващо изменена от Наредба-закон № 198/2000 от 24 август 2000 г.

Независими производители на елекричество съобразно Наредба-закон № 189/88 от 27 май 1988 г., с измененията от Наредби-закони № 168/99 от 18 май 1999 г., № 313/95 от 24 ноември 1995 г., № 312/2001 от 10 декември 2001 г. и № 339-C/2001 от 29 декември 2001 г.

—   ТРАНСПОРТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Субекти, които транспортират елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 185/95 от 27 юли 1995 г., изменена с Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.

—   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Субекти, които разпределят елекрическа енергия съобразно Наредба-закон № 184/95 от 27 юли 1995 г., с измененията от Наредба-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., и съобразно Наредба-закон № 344-B/82 от 1 септември 1982 г., с измененията от Наредба-закон № 297/86 от 19 септември 1986 г. и от Наредба-закон № 341/90 от 30 октомври 1990 г. и Наредба-закон № 17/92 от 5 февруари 1992 г.

Финландия

Общински субекти и публични предприятия, които произвеждат елекрическа енергия и субекти, които отговарят за поддръжката на електротранспортните или разпределителни мрежи и за преноса на електрическа енергия или за електрическата система съгласно разрешение съобразно раздели 4 или 16 от sähkömarkkinalakisähkömarkkinalakielmarknadslagen (386/1995)

Швеция

Субекти, които транспортират или които разпределят елекричество въз основа на концесия съобразно ellagen (1997:857).

Обединено кралство

Лицензирано лице съгласно раздел 6 от Electricity Act 1989

Лицензирано лице съгласно член 10, параграф 1 от Electricity (North Ireland) Order 1992


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА

Белгия

Aquinter

Местни органи и асоциации от местни органи, за тази част от тяхната дейност

Société wallonne des Eaux

Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Дания

Субекти, които доставят вода, както се указва в § 3(3) от lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. от 26 февруари 1999 г.

Германия

Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Eigenbetriebsverordnungen или Eigenbetriebsgesetze der Länder (дружества за комунални услуги)

Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder

Субекти, които произвеждат вода съобразно Gesetz über Wasser— und Bodenverbände от 12 февруари 1991 г., с последните изменения от 15 май 2002 г.

Дружества — публична собственост, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Kommunalgesetze, по-специално Gemeindeverordnungen der Länder

Предприятия, създадени съобразно Aktiengesetz от 6 септември 1965 г., с последните изменения oт 19 юли 2002 г., или GmbH-Gesetz от 20 април 1892 г., с последните изменения oт 19 юли 2002 г., или които имат правен статус на Kommanditgesellschaft (командитно дружество), които произвеждат или които разпределят вода въз основа на специален договор с регионални или местни органи

Гърция

„Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ или „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Правният статус на дружеството се подчинява на разпоредбите на консолидиран Закон № 2190/1920, Закон № 2414/1996 и допълнително на разпоредбите на Закон № 1068/80 и Закон № 2744/1999

„Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“), подчиняващ се на разпоредбите на Закон № 2937/2001 (Гръцки Официален вестник 169 А') и от Закон № 2651/1998 (Гръцки Официален вестник 248 А')

„Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), който оперира съобразно Закон № 890/1979

„Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“, който произвежда и разпределя вода съобразно Закон № 1069/80 от 23 август 1980 г.

„Σύνδεσμοι Ύδρευσης“, който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων

„Δήμοι και Κοινότητες“, който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων

Испания

Mancomunidad de Canales de Taibilla

Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable

Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable

Франция

Регионални или местни органи и публични местни органи, които произвеждат или които разпределят питейна вода

Ирландия

Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съобразно Local Government [Sanitary Services] Act 1878 до 1964

Италия

Структури, които отговарят за управлението на различните етапи от услугата по разпределение на вода съгласно консолидирания текст на законите за прякото придобиване на контрол на обществени услуги от местни органи и провинции, одобрен от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г., Президентски декрет № 902 от 4 октомври 1986 г. и Законодателен Декрет № 267, създаващ консолидирания текст на закони относно структурата на местни органи, с особена препратка към членове112 до 116.

Ente autonomo acquedotto pugliese, създаден по силата на Кралска наредба-закон № 2060 от 19 октомври 1919 г.

Ente acquedotti siciliani, създаден по силата на Регионален закон № 2/2 от 4 септември 1979 г. и Регионален Закон №. 81 от 9 август 1980 г.

Ente sardo acquedotti e fognature, създаден по силата на Закон №. 9 от 5 юли 1963 г.

Люксембург

Отдели на местните органи, които отговарят за разпределението на водата.

Асоциации от местни органи, които произвеждат или които разпределят вода, създадени съобразно loi concernant la création des syndicats de communes от 23 февруари 2001 г., изменен и допълнен от Закон от 23 декември 1958 г. и от Закон от 29 юли 1981 г., и съобразно loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg а partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre от 31 юли 1962 г.

Нидерландия

Субекти, които произвеждат или които разпределят вода съгласно Waterleidingwet

Австрия

Местни органи и асоциации от местни органи, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейна вода съобразно Wasserversorgungsgesetze на деветте лендери

Португалия

Интеробщински системи — Предприятия, които обхващат държавата или други публични субекти, с мажоритарен акционерен дял, и частни предприятия, съобразно Наредба-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. Допуска се пряко администриране от държавата

Общински системи — Местни органи, асоциации от местни органи, служби на местен орган, предприятия, в които целия или мнозинството от капитала е публична собственост или частни предприятия съобразно Наредба-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. и Закон № 58/98 от 18 август 1998 г.

Финландия

Доставящите вода органи, действащи съгласно раздел 3 от vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001)

Швеция

Местни органи и общински дружества, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейна вода съобразно lagen (1970:244) om allmänna vatten— och avloppsanläggningar

Обединено кралство

Дружество, което държи назначение като воден предприемач или канализационен предприемач съгласно Water Industry Act 1991

Орган по водатата и канализацията, създаден по силата на раздел 62 от Local Government etc (Scotland) Act 1994

The Department for Regional Development (Northern Ireland)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ

Белгия

Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Дания

Danske Statsbaner.

Субекти съобразно lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne от 20 декември 2000 г.

Ørestadsselskabet I/S

Германия

Deutsche Bahn AG

Други предприятия, предоставящи железопътни услуги на обществеността съобразно член 2, параграф 1 от Allgemeines Eisenbahngesetz от 27 декември 1993 г., последно изменен на 21 юни 2002 г.

Гърция

„Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“) съобразно Закон № 2671/98

„ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“, съобразно Закон № 2366/95

Испания

Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV)

Ferrocarriles de Mallorca

Франция

Société nationale des chemins de fer français и други железопътни мрежи, открити за обществеността, посочени в loi d'orientation des transports intérieurs № 82-1153 от 30 декември 1982 г., Дял II, Глава 1

Réseau ferré de France, дружество — държавна собственост, създадено от Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

Ирландия

Iarnród ÉireannIrish Rail

Railway Procurement Agency

Италия

Ferrovie dello Stato SpA

Trenitalia SpA

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 10 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г., за одобряване на консолидирания текст на законите за le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione mеcanica e gli automobili

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Субекти, дружества и предприятия или местни органи, които предоставят железопътни услуги въз основа на концесия съобразно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят публични транспортни услуги съобразно членове 8 и 9 от Законодателен декрет № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условията на член 4, параграф 4 от Закон № 9 от 15 март 1997 г., с измененията от Законодателен Декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон №. 166 от 1 август 2002 г.

Люксембург

Chemins de fer Luxembourgeois (CFL)

Нидерландия

Доставящи субекти в областта на железопътни услуги

Австрия

Österreichische Bundesbahn

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie

Субекти, оправомощени да предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен

Португалия

CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., съобразно Наредба-закон № 109/77 от 23 март 1977 г.

REFER, E.P., съобразно Наредба-закон № 104/97 от 29 април 1997 г.

RAVE, S.A., съобразно Наредба-закон № 323-H/2000 от 19 декември 2000 г.

Fertagus, S.A., съобразно Наредба-закон № 189-B/99 от 2 юни 1999 г.

Metro do Porto, S.A., съобразно Наредба-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., изменена с Наредба-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

Normetro, S.A., съобразно Наредба-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., изменена с Наредба-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., съобразно Наредба-закон № 15/95 от 8 февруари 1995 г.

Metro do Mondego, S.A., съобразно Наредба-закон № 10/2002 от 24 януари 2002 г.

Metro Тransportes do Sul, S.A., съобразно Наредба-закон № 337/99 от 24 август 1999 г.

Местни органи и предприятия на местни органи, които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г., когато те държат специални или изключителни права

Финландия

VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Швеция

Публични субекти, опериращи железопътни услуги в съответствие с förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Регионални и местни публични субекти, опериращи регионални или местни железопътни комуникации съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

Частни субекти, опериращи железопътни услуги съобразно разрешение, предоставено съгласно förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, когато такова позволение съответства на член 2, параграф 3 от директивата

Обединено кралство

Railtrack plc

Eurotunnel plc

Northern Ireland Transport Holding Company

Northern Ireland Railways Company Limited


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ

Белгия

Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TЕО Liège-Verviers, TЕО Namur-Luxembourg, TЕО Brabant wallon, TЕО Charleroi, TЕО Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TЕО Liège-Verviers, TЕО Namur — Luxembourg, TЕО Brabant wallon, TЕО Charleroi, TЕО Hainaut)

Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

Частни дружества, ползващи специални или изключителни права

Дания

Danske Statsbaner

Субекти, които предоставят автобусни услуги на обществеността (обикновени редовни услуги) въз основа на разрешение съобразно lovbekendtgørelse nr. 738 om lovbekendtgørelse от 22 декември 1999 г.

Ørestadsselskabet I/S

Германия

Предприятия, които предоставят на обществеността, въз основа на разрешение, транспортни услуги на кратки дистанции съобразно Personenbeförderungsgesetz от 21 март 1961 г., с последните изменения от 21 август 2002 г.

Гърция

„Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Законодателен декрет № 768/1970 (А'273) и Закон № 2669/1998 (А'283)

„Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони №s 352/1976 (А'147) и 2669/1998 (А'283)

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони № 2175/1993 (А'211) и 2669/1998 (А'283)

„Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони № 2175/1993 (А'211) и 2669/1998 (А'283)

„Αττικό Μετρό Α.Ε.“, създадено и работещо съобразно Закон № 1955/1991

„Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), създадено и работещо съобразно Декрет № 3721/1957, Законодателен декрет № 716/1970 и Закони № 66/79 и 2898/2001 (А'71)

„Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А'268)

„Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, иначе известно съответно като „ΡΟΔΑ“ и „ΔΕΑΣ ΚΩ“, работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А'268)

Испания

Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonуmica en su caso

Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Франция

Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно член 7-II от loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 от 30 декември 1982 г.

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français и други субекти, които предоставят транспортни услуги въз основа на разрешение, предоставено от Syndicat des transports d'Ile-de-France, съобразно с разпоредба № 59-151 от 7 януари 1959 г. както е изменена и декретите по нейното изпълнение с оглед на организацията на пътнически транспорт в региона на Ile-de-France

Réseau ferré de France, дружество-държавна собственост, създадено по силата на Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

Ирландия

Iarnród ÉireannIrish Rail

Railway Procurement Agency

LuasDublin Light Rail

Bus ÉireannIrish Bus

Bus Átha CliathDublin Bus

Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно изменения Акт за пътния транспорт 1932

Италия

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят публични транспортни услуги чрез железопътни линии, автоматизирани транспортни системи, трамвай, тролейбус или автобус или управляващи съответните инфраструктури на национално, регионално или местно ниво.

Те обхващат например:

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги въз основа на концесия съобразно Закон № 1822 от 28 септември 1939 г. — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — член 1, както е изменен от член 45 от Президентски декрет № 771 от 28 юни 1955 г.

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно член 1, точки 4 или 15 от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г. — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно Законодателен Декрет № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условията на член 4, параграф 4 от Закон № 59 от 15 март 1997 г. — изменен със Законодателен декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон № 166 от 1 август 2002 г.

Субекти, дружества и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 113 от консолидирания текст на законите относно структурата на местните органи, одобрен със Закон № 267 от 18 август 2000 г. с измененията от член 35 от Закон № 448 от 28 декември 2001 г.

Субекти, дружества и предприятия, работещи въз основа на концесия съобразно членове 242 или 256 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г. за одобряване на консолидирания текст на законите относно le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

Субекти, дружества и предприятия и местни органи, работещи въз основа на концесия съобразно член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Субекти, дружества и предприятия, работещи въз основа на концесия съобразно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Люксембург

Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Предприятия за автобусни услуги, работещо съобразно réglement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées от 3 февруари 1978 г.

Нидерландия

Субекти, които предоставят транспортни услуги на обществеността съобразно глава II (Openbaar Vervoer) от Wet Personenvervoer

Австрия

Субекти, оправомощени да предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен, или Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I № 203/1999, както е изменен

Португалия

Metropolitano de Lisboa, E.P., съобразно Наредба-закон № 439/78 от 30 декември 1978 г.

Местни органи, служби на местен орган и предприятия на местен орган съгласно Закон № 58/98 от 18 август 1998 г., които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г., когато те държат специални или изключителни права

Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 98 от Regulamento de Transportes em Automóveis (Декрет № 37272 от 31 декември 1948 г.)

Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Закон № 688/73 от 21 декември 1973 г.

Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Наредба-закон № 38144 от 31 декември 1950 г.

Финландия

Субекти, които предоставят редовни автобусни транспортни услуги съгласно специално или изключително разрешение съобразно laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) и общински транспортни органи и публични предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез автобус, железопътен транспорт или подземен железопътен транспорт, или поддържащи мрежа с оглед да предоставят такива транспортни услуги

Швеция

Субекти, опериращи градски железопътни или трамвайни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Публични или частни субекти, опериращи тролейбусни или автобусни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik и yrkestrafiklagen (1998:490)

Обединено кралство

London Regional Transport

London Underground Limited

Transport for London

Дъщерно дружество на Transport for London по смисъла на раздел 424(1) от Greater London Organ Act 1999

Strathclyde Passenger Transport Executive

Greater Manchester Passenger Transport Executive

Tyne and Wear Passenger Transport Executive

Brighton Borough Council

South Yorkshire Passenger Transport Executive

South Yorkshire Supertram Limited

Blackpool Transport Services Limited

Conwy County Borough Council

Лице, което предоставя местна услуга в Лондон, както се указва в раздел 179(1) от Greater London Organ Act 1999 (автобусна услуга) в изпълнение на споразумение, сключено с Transport for London съгласно раздел 156(2) от този акт или в изпълнение на транспортно дъщерно споразумение, както се указва в раздел 169 от този акт

Northern Ireland Transport Holding Company

Лице, което притежава разрешение за пътна услуга съгласно раздел 4(1) от Transport Act (Northern Ireland) 1967, което го оправомощава да предоставя редовна услуга по смисъла на това разрешение


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

БЕЛГИЯ

De PostLa Poste

ДАНИЯ

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S от 6 юни 2002 г.

ГЕРМАНИЯ

ГЪРЦИЯ

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ , създаден по силата на Законодателен Декрет № 496/70 и опериращ съобразно Закон № 2668/98 (ELTA)

ИСПАНИЯ

Correos y Telégrafos, S.A.

ФРАНЦИЯ

La Poste

ИРЛАНДИЯ

An Post plc

ИТАЛИЯ

Poste Italiane SpA.

ЛЮКСЕМБУРГ

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

НИДЕРЛАНДИЯ

АВСТРИЯ

Österreichische Post AG

ПОРТУГАЛИЯ

CTT — Correios de Portugal

ФИНЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Postеkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ

Белгия

Дания

Субекти съобразно

Lov om Danmarks undergrund, виж Consolidation Act № 526 от 11 юни 2002 г.

Lov om kontinentalsoklen, виж Consolidation Act № 182 от 1 май 1979 г.

Германия

Предприятия, съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.

Гърция

„Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, съобразно Закон № 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Испания

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

Cambria Europe, Inc.

CNWL oil (España), S.A.

Compañia de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

Conoco limited

Eastern España, S.A.

Enagas, S.A.

España Canadа resources Inc.

Fugro — Geoteam, S.A.

Galioil, S.A.

Hope petróleos, S.A.

Locs oil company оf Spain, S.A.

Medusa oil Ltd.

Muphy Spain oil company

Onempm España, S.A.

Petroleum oil & gas España, S.A.

Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

Taurus petroleum, AN

Teredo oil limited

Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

Wintersahll, AG

YCI España, L.C.

Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo

Франция

Субекти, които отговарят за разработването и добива на нефт или газ съобразно code minier и правилата за изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.

Ирландия

Субекти, на които е прeдоставено разрешение, лиценз, позволение или концесия да разработват или добиват нефт и газ съобразно следните правни разпоредби:

Continental Shelf Act 1968

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

Licensing Terms for Оffshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Италия

Субекти, на които е прeдоставено разрешение, позволение, лиценз или концесия да разработват или добиват нефт и газ или да съхраняват природен газ под земята съобразно следните законодателни разпоредби:

Закон № 136 от 10 февруари 1953 г.

Закон № 6 от 11 януари 1957 г., изменен от Закон № 613 от 21 юли 1967 г.

Закон № 9 от 9 януари 1991 г.

Законодателен декрет № 625 от 25 ноември 1996 г.

Закон № 170 от 26 април 1974 г., с измененията от Законодателен декрет № 164 от 23 май 2000 г.

Люксембург

Нидерландия

Субекти съобразно Mijnbouwwet (1 януари 2003 г.)

Австрия

Субекти, оправомощени да разработват или добиват нефт или газ съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен

Португалия

Субекти съобразно:

Наредба-закон № 109/94 от 26 април 1994 г. и Portaria (Министерска заповед) № 790/94 от 5 септември 1994 г.

Наредба-закон № 82/94 от 24 август 1994 г. и Despacho (Решение) № A-87/94 от 17 януари 1994 г.

Финландия

Швеция

Субекти, които държат концесия за разработване или добиване на нефт или газ съобразно minerallagen (1991:45) или които са получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Обединено кралство

Лице, работещо по силата на разрешение, предоставено или имащо действие като че ли е предоставено съгласно Petroleum Act 1998

Лицензирано лице съгласно Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА И ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА

Белгия

Дания

Субекти, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно Consolidation Act № 569 от 30 юни 1997 г.

Германия

Предприятия, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.

Гърция

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, който разработва или добива въглища и други твърди горива съобразно Кодекса за въгледобив от 1973 г., с измененията от Закона от 27 април 1976 г.

Испания

Alto Bierzo, S.A.

Antracitas de Arlanza, S.A.

Antracitas de Gillon, S.A.

Antracitas de La Granja, S.A.

Antracitas de Tineo, S.A.

Campomanes Hermanos, S.A.

Carbones de Arlanza, S.A.

Carbones de Linares, S.A.

Carbones de Pedraforca, S.A.

Carbones del Puerto, S.A.

Carbones el Túnel, S.L.

Carbones San Isidro y María, S.A.

Carbonífera del Narcea, S.A.

Compañia Minera Jove, S.A.

Compañia General Minera de Teruel, S.A.

Coto minero del Narcea, S.A.

Coto minero del Sil, S.A.

Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

Endesa, S.A.

Gonzalez y Diez, S.A.

Hijos de Baldomero García, S.A.

Hullas del Coto Cortés, S.A.

Hullera Vasco-leonesa, S.A.

Hulleras del Norte, S.A.

Industrial y Comercial Minera, S.A.

La Carbonífera del Ebro, S.A.

Lignitos de Meirama, S.A.

Malaba, S.A.

Mina Adelina, S.A.

Mina Escobal, S.A.

Mina La Camocha, S.A.

Mina La Sierra, S.A.

Mina Los Compadres, S.A.

Minas de Navaleo, S.A.

Minas del Principado, S.A.

Minas de Valdeloso, S.A.

Minas Escucha, S.A.

Mina Mora primera bis, S.A.

Minas y explotaciones industriales, S.A.

Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

Minera del Bajo Segre, S.A.

Minera Martín Aznar, S.A.

Minero Siderurgica de Ponferrada, S.A.

Muñoz Sole hermanos, S.A.

Promotora de Minas de carbón, S.A.

Sociedad Anуnima Minera Catalano-aragonesa

Sociedad minera Santa Bаrbara, S.A.

Unión Minera del Norte, S.A.

Unión Minera Ebro Segre, S.A.

Viloria Hermanos, S.A.

Virgilio Riesco, S.A.

Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo

Франция

Субекти, разработващи или добиващи въглища или други твърди горива съобразно code minier и правилата за изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.

Ирландия

Bord na Mona plc. създадено и работещо съобразно Turf Development Act 1946 to 1998

Италия

Carbosulcis SpA.

Люксембург

Нидерландия

Австрия

Субекти, оправомощени да разработват или добиват въглища или други твърди горива съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен

Португалия

Empresa Nacional de Uranio

Финландия

Субекти, ползващи се от специална концесия за разработване или добив на твърди горива съобразно laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuttalagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Швеция

Субекти, ползващи се от концесия за разработване или добив на въглища или други твърди горива въз основа на концесия съобразно minerallagen (1991:45) или lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, или които са получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Обединено кралство

Всеки лицензиран оператор (по смисъла на Coal Industry Act 1994)

The Department оf Enterprise, Trade and Investment (Norhtern Ireland)

Лице, работещо по силата на разрешение за разработване, въгледобивен лизинг, разрешение за въгледобив или разрешение за въгледобив, както се определя в раздел 57(1) от Mineral Development Act (Norhtern Ireland) 1969


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Белгия

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

Havenbedrijf van Gent

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

Port autonome de Charleroi

Port autonome de Namur

Port autonome de Liège

Port autonome du Centre et de l'Ouest

Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Дания

Пристанища, както се указва в § 1 от lov nr. 326 om havne от 28 май 1999 г.

Германия

Морски пристанища изцяло или отчасти собственост на териториални органи (Länder, Kreise, Gemeinden)

Вътрешни пристанища, подчиняващи се на Hafenordnung съобразно Wassergesetze на Länder

Гърция

„Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Π. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2688/99.

„Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία“ („Ο.Λ.Θ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2688/99

„Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Α. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

„Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“), съобразно Закон № 2932/01

Други пристанища, подчиняващи се на Президентски декрет № 649/1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων)

Испания

Ente público Puertos del Estado

Autoridad Portuaria de Alicante

Autoridad Portuaria de Almería-Motril

Autoridad Portuaria de Aviles

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Autoridad Portuaria de la Bahía de Саdiz

Autoridad Portuaria de Baleares

Autoridad Portuaria de Barcelona

Autoridad Portuaria de Bilbao

Autoridad Portuaria de Cartagena

Autoridad Portuaria de Castellón

Autoridad Portuaria de Ceuta

Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Autoridad Portuaria de Gijón

Autoridad Portuaria de Huelva

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Autoridad Portuaria de Mаlaga

Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

Autoridad Portuaria de Melilla

Autoridad Portuaria de Pasajes

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santander

Autoridad Portuaria de Sevilla

Autoridad Portuaria de Tarragona

Autoridad Portuaria de Valencia

Autoridad Portuaria de Vigo

Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Франция

Port autonome de Paris, създаден съобразно loi no 68-917 relative au port autonome de Paris от 24 октомври 1968 г.

Port autonome de Strasbourg, създаден съобразно сonvention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port от 20 май 1923 г., одобрен от Закона от 26 април 1924 г.

Автономни пристанища, работещи съобразно членове L. 111-1 и следващите от кодекса des ports maritimes

Неавтономни пристанища, работещи съобразно членове R. 121-1 и следващите от кодекса des ports maritimes

Пристанища, управлявани от регионалните или департаменталните органи или работещи съобразно концесия, предоставена от регионалните или департаменталните органи съобразно член 6 от Закон № 83-663 от 22 юли 1983 г., допълващ loi no 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État от 7 януари 1983 г.

Voies navigables de France, дружество – държавна-собственост, подчиняващо се на разпоредбите на член 124 от Закон № 90-1168 от 29 декември 1990 г., с измененията

Ирландия

Пристанища, работещи съобразно Harbours Acts 1946 to 2000

Port of Rosslare Harbour, работещо съобразно Fishguard and Rosslare Railwas and Harbours Acts 1899

Италия

Национални пристанища и други пристанища, управлявани от Capitaneria di Porto съобразно Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.

Автономни пристанища (enti portuali), създадени от специални закони съобразно член 19 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.

Люксембург

Port de Mertert, създадено и работещо съобразно loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle от 22 юли 1963 г., както е изменен

Нидерландия

Възложителите в областта на морски пристанища или вътрешни пристанища или други терминални съоръжения

Австрия

Вътрешните пристанища, които са изцяло или отчасти собственост на Länder и/или Gemeinden

Португалия

APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixoes, S.A., съобразно Наредба-закон № 335/98 от 3 ноември 1998 г.

APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., съобразно Наредба-закон № 336/98 от 3 ноември 1998 г.

APS — Administração do Porto de Sines, S.A., съобразно Наредба-закон № 337/98 от 3 ноември 1998 г.

APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., съобразно Наредба-закон № 338/98 от 3 ноември 1998 г.

APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., съобразно Наредба-закон № 339/98 от 3 ноември 1998 г.

IPN — Instituto Portuário do Norte, съобразно Наредба-закон № 242/99 от 28 юни 1999 г.

ICP — Instituto Portuário do Centro, съобразно Наредба-закон № 243/99 от 28 юни 1999 г.

IPS — Instituto Portuário do Sul, съобразно Наредба-закон № 244/99 от 28 юни 1999 г.

IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, съобразно Наредба-закон № 138-A/97 от 3 юни 1997 г.

Финландия

Пристанища, работещи съобразно käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuistalagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) и пристанища, създадени съгласно разрешение съобразно раздел 3 от laki yksityisistä yleisistä satamistalagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

Saimaan kanavan hoitokuntFörvaltningsnämnden för Saima kanal

Швеция

Пристанища и терминални съоръжения съгласно lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Обединено кралство

местен орган, който разработва географска област за целта на доставянето на морско или вътрешно пристанище или други терминални съоръжения на превозвачите по морски или вътрешни водни пътища

пристанищен орган по смисъла на раздел 57 от Harbours Act 1964

British Waterways Board

пристанищен орган, както се определя в раздел 38(1) от Harbours Act (Northern Ireland) 1970


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Белгия

Belgocontrol

Brussels International Airport Company

Luchthaven van Deurne

Luchthaven van Oostende

SA Brussels South Charleroi Airport

SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Дания

Летища, работещи въз основа на разрешение съобразно § 55(1) от lov om luftfart, виж Consolidation Act № 543 от 13 юни 2001 г.

Германия

Летища, както се указва в член 38, параграф 2, точка 1) от Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung от 19 юни 1964 г., с последните изменения oт 21 август 2002 г.

Гърция

„Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“), работещо съобразно Законодателен Декрет № 714/70, изменен от Закон № 1340/83; организацията на дружеството е установена в Президентски декрет № 56/89, с последващите изменения

Дружеството „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ от Спата, работещо съобразно Законодателен декрет № 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „(ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.“ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)“

„Φορείς Διαχείρισης“, в съответствие с Президентски декрет № 158/02 „δρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Официален вестник на Гърция (А'137)

Испания

Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Франция

Летища, на които оперират дружества държавна собственост съобразно членове L. 251-1, L.260-1 и L. 270-1 от code de l'aviation civile

Летища, работещи въз основа на концесия, предоставено от държавата съобразно член R.223-2 от code de l'aviation civile

Летища, работещи съобразно arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire

Летища, създадени от публична власт и които са предмет на конвенция, както се предвижда в член L. 221-1 от code de l'aviation civile

Ирландия

Летища Дъблин, Корк и Шанън, управлявани от Aer RiantaIrish Airports

Летища, работещи въз основа на разрешение за публично ползване, издадено съобразно Irish Aviation Authority Act 1993, изменен от Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, и на които всички планирани въздушни услуги се изпълняват от самолет за публичен транспорт на пътници, поща или товари

Италия

AAAVTAG

Управляващи субекти, създадени по силата на специални закони

Субекти, опериращи летищни съоръжения въз основа на концесия, предоставена съобразно член 694 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 347 от 30 март 1942 г.

R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Люксембург

Aéroport du Findel

Нидерландия

Летища, работещи съобразно членове 18 и следващи на Luchtvaartwet

Австрия

Субекти, оправомощени да предоставят летищни съоръжения съобразно Luftfahrtgesetz, BGBl. № 253/1957, както е изменен

Португалия

ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., създаден съобразно Наредба-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., създаден съобразно Наредба-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., създаден съобразно Наредба-закон № 453/91 от 11 декември 1991 г.

Финландия

Летища, управлявани от „IlmailulaitosLuftfartsverket“, или от общински или публични предприятия съобразно ilmailulakiluftfartslagen (281/1995)

Швеция

Летища, които са публична собственост и публично опериращи в съответствие с luftfartslagen (1957:297).

Летища, които са частна собственост и частно опериращи с действащо разрешение съгласно закона, когато това разрешение отговаря на критериите от член 2, параграф 3 от директивата

Обединено кралство

местен орган, който разработва географска област с оглед да предостави летищни или други терминални съоръжения на въздухоплавателни превозвачи

летищен оператор по смисъла на Airports Act 1986, който упражнява мениджмънт на летище, което се подчинява на икономическа уредба съгласно част IV от този акт

летищен оператор по смисъла на Airports Act 1986, който упражнява мениджмънт на летище, което се подчинява на икономическа уредба съгласно част IV от този акт

Highland and Islands Airports Limited

летищен оператор по смисъла на Airports (Northern Ireland) Order 1994


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

СПИСЪК НА ОБЩНОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 30, ПАРАГРАФ 3

A.   ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (1)

Б.   ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2)

В.   ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

Г.   ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ

Д.   ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ МОТОРНИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ

Е.   ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на общностните пощенски услуги и подобряването на качеството на услугите (3)

Ж.   ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди (4)

З.   ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ИЛИ ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА

И.   ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИ ИЛИ ВЪТРЕШНИ ПРИСТАНИЩА ИЛИ ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Й.   ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ


(1)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 27, 30.1.1997 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 2002/39/ЕО (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 21).

(4)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б) (1)

Номенклатура NACE (2)

РАЗДЕЛ Е

КОНСТРУИРАНЕ

Код CPV

Подразделение

Група

Клас

Предмет

Бележки

45

 

 

Строителни и монтажни работи

Това подразделение включва:

 

Изграждане на нови сгради, реконструкция и ремонтни работи

45000000

45.1

 

Подготовка на строителната площадка

 

45100000

45.11

Събаряне и разчистване на сгради; земни работи

Този клас включва:

разрушаване на сгради и други конструкции

разчистване на строителни площадки

земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канали, почистване от камъни, взривни работи, и др.

работи по подготовка на участъци за добив:

отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив.

Този клас включва също:

отводняване на строителна площадка

пресушаване на селскостопански земи и гори

45110000

45.12

Сондажни и пробивни работи

Този клас включва:

сондажни, пробивни работи и вземане на проби за строителни, геофизични, геологични или подобни цели

Този клас изключва:

сондажи за петролни или газови кладенци, виж 11.20

сондажи за водни кладенци, виж 45.25

изкопаване на шахти, виж 45.25

изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, виж 74.20

45120000

45.2

 

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; гражданско строителство

 

45200000

45.21

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради и строителни съоръжения

Този клас включва:

 

изграждане на всякакви видове сгради

 

строителни и монтажни работи по общо изграждане на:

 

мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези

 

преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

 

градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи;

 

помощно градско строителство

 

монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място

Този клас изключва:

 

услуги, свързани с добива на нефт и газ, виж 11.20

 

инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от части — собствено производство, не от бетон, виж раздели 20, 26 и 28

 

строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения, виж 45.23

 

строителни и монтажни работи на инсталации, виж 45.3

 

довършителни строителни работи, виж 45.4

 

архитектурни и инженерни услуги, виж 74.20

 

услуги по управление на проекти, свързани със строителството, виж 74.20

45210000

45.22

Покривни и хидроизолационни работи

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи на покривни конструкции

 

работи по изпълнение на покривни покрития

 

хидроизолационни работи

45220000

45.23

Строителни и монтажни работи на магистрали, пътища, самолетни писти и спортни терени

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета

 

строителство на релсови пътища

 

строителство на самолетни писти

 

строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения

 

работи по пътна маркировка

Този клас изключва:

 

земни работи, виж 45.11

45230000

45.24

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи на: водни канали, пристанищни и брегови съоръжения, яхтени пристанища (яхтклубове), шлюзи и др.

 

язовири и диги драгажни работи

 

строителни и монтажни работи под вода

45240000

45.25

Други специализирани строителни и монтажни работи

Този клас включва:

 

строителни и монтажни работи, специализирани за една дейност, обща за различни конструкции, изискващи cпециализирани умения или оборудване:

 

фундиране, включително укрепване чрез пилоти,

 

строително пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти

 

монтажни работи на метални елементи

 

изливане на стоманобетон

 

зидарски работи

 

монтиране и демонтиране на скелета платформи, наемане на скелета и платформи

 

изграждане на комини и промишлени пещи

Този клас изключва:

 

даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, виж 71.32

45250000

45.3

 

Строителни и монтажни работи на инсталации

 

45300000

45.31

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или други строителни съоръжения на:

 

електрически инсталации и други електрически уредби

 

далекосъобщителни системи

 

системи за електрическо отопление

 

антени за жилищни сгради

 

пожароизвестителни системи

 

сигналноохранителни системи

 

асансьори и ескалатори

 

гръмоотводи и др.

45310000

45.32

Изолационни строителни работи

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации

Този клас изключва:

 

идроизолация, виж 45.22

45320000

45.33

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

Този клас включва:

 

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на:

 

водоснабдителни и канализационни инсталации

 

газови инсталации

 

отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи

 

разпръсквателни системи

Този клас изключва:

 

монтаж на системи за електрическо отопление, виж 45.31

45330000

45.34

Строителни и монтажни работи на други инсталации

Този клас включва:

 

монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, железопътни линии, летища и пристанища

 

монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации

45340000

45.4

 

Довършителни строителни дейности

 

45400000

45.41

Работи по полагане на мазилки

Този клас включва:

 

полагане в сгради или в други строителни съоръжения на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали

45410000

45.42

Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи

Този клас включва:

 

монтажни работи на врати, прозорци, дограма, интериорни и други завършващи елементи от дърво или други материали

 

довършителни работи по интериора като дървени обшивки на тавани и стени, подвижни прегради и др.

Този клас изключва:

 

полагане на паркет и други дървени подови настилки, виж 45.43

45420000

45.43

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

Този клас включва:

 

Работи по полагане в сгради или в други строителни съоръжения на:

 

керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки

 

паркет и други подови покрития гъвкави подови покрития (килими, линолеум), включително гумени или пластмасови

 

мозаични, мраморни, гранитни подови настилки или стенни облицовки

 

тапети

45430000

45.44

Работи по боядисване и стъклопоставяне

Този клас включва:

 

вътрешно и външно боядисване на сгради

 

работи по боядисване на други обекти

 

работи по стъклопоставяне

Този клас изключва:

 

поставяне на прозорци, виж 45.42

45440000

45.45

Други довършителни строителни работи

Този клас включва:

 

монтаж на покрити плувни басейни паропочистване, пясъкоструйно почистване и друго външно почистване на сгради

 

други довършителни строителни работи

Този клас изключва:

 

вътрешно почистване на сгради и други строителни съоръжения, виж 74.70

45450000

45.5

 

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

 

45500000

45.50

Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване, с оператор

Този клас изключва:

 

даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор, виж 71.32

45500000


(1)  В случай на разлика при тълкуването между номенклатурите CPV и NACE, ще се прилага номенклатурата NACE.

(2)  Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 на Съвета (ОВ L 83, 3.4.1993 г, стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ИЗВЕСТИЯТА ЗА ПОРЪЧКАТА

A.   ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

1.   Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номер на телекс и факс на възложителя.

2.   В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали нейното изпълнение е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3.   Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга; в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение или е динамична система за покупка).

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане, или всякакво тяхно съчетаване.

4.   Място на доставяне, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5.   Относно доставки и строителство:

a)

естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени (номенклатурна препратка №), включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №);

б)

посочване на това дали снабдителите могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за строителство, строителството или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

в)

относно поръчки за строителство: информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6.   Относно услуги:

a)

естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

б)

посочване на това, дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

в)

препратка към законовата, подзаконовата или административната разпоредба;

г)

псочване на това, дали юридическите лица следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

д)

посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7.   Когато е известно, посочване на това, дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8.   Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, началната дата.

a)

Адрес, от който документите за поръчката и допълнителните документи могат да бъдат поискани;

б)

в подходящите случаи, сумата и условията на плащане на сумата, която следва да се плати за получаването на тези документи.

a)

Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

б)

адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

в)

език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

a)

В приложимите случаи, овластените лица, които следва да присъстват при отварянето на офертите;

б)

дата, час и място на такова отваряне.

12.   В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13.   Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14.   В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобие групирането на икономически оператори, на които се предоставя поръчката.

15.   Минимални икономически и технически условия, изисквани от икономическите оператори, на които се предоставя поръчката.

16.   Период, през който оферентът следва да държи открита своята оферта.

17.   В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

18.   Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката:

„най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта“. Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, редът на значимост на тези критерии, се посочват, когато не се съдържат в спецификациите.

19.   В подходящите случаи, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз на периодичното информационно известие или към известието за публикуването на това известие на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

20.   Наименование и адрес на органа, отговорен за обжалването и, в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

21.   Дата на изпращане на известието от възложителя.

22.   Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

23.   Всякаква друга информация от значение.

Б.   ОГРАНИЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ

1.   Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2.   В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали нейното изпълнение е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3.   Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга, в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение)

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане, или всякакво тяхно съчетаване.

4.   Място на доставка, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5.   Относно доставки и строителство:

a)

естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени (номенклатурна препратка №), включително всякакви опции за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №);

б)

посочване на това, дали доставчиците могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за строителство, строежът или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

в)

информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6.   Относно услуги:

a)

естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

б)

посочване на това, дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законов, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

в)

отпратка към законовата, подзаконовата или административна разпоредба;

г)

посочване на това, дали юридическите лица следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

д)

посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7.   Когато е известно, посочване на това, дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8.   Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, за начало.

9.   В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобият групираните икономически оператори, на които се възлага поръчката.

a)

Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

б)

Адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

в)

Език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

11.   Крайна дата за доставка на поканите за представяне на оферта.

12.   В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13.   Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14.   Информация относно позицията на икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

15.   Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката:

„най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта“. Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, редът на значимост на тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за представяне на оферта.

16.   В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

17.   В подходящите случаи, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз на периодичното информационно известие или към известието за публикуването на това известие на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

18.   Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

19.   Дата на изпращане на известието от възложителя.

20.   Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

21.   Всякаква друга информация от значение.

В.   ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

1.   Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номера на телекс и факс на възложителя.

2.   В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали нейното изпълнение е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3.   Естество на поръчката (за доставка, строителство или услуга, в подходящите случаи, да се заяви дали е рамково споразумение)

Категория на услугата по смисъла на приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурна препратка №).

В подходящите случаи, да се заяви дали офертите се искат за покупка, лизинг, наем, или покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

4.   Място на доставяне, място на изпълнение или място на предоставяне на услугата.

5.   Относно доставките и работата:

a)

естество и количество на стоките, които следва да бъдат доставени (номенклатурна препратка №), включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези възможности, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за стоките, които следва да бъдат доставени или естеството и размера на услугите, които следва да бъдат предоставени и общото естество на строежа (номенклатурна препратка №);

б)

посочване на това, дали снабдителите могат да предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки за работа, строежът или поръчката са подразделени на няколко партиди, поредността на размера на различните партиди и възможността да се прави оферта само за една партида, за няколко или за всички партиди;

в)

относно поръчки за строителство: информация относно целта на строежа или поръчката, когато последната също така включва изготвянето на проекти.

6.   Относно услуги:

a)

естеството и количеството на стоките, които следва да бъдат доставени, включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време за упражняване на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки, също така, при възможност, оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс за услугите, които следва да бъдат доставени;

б)

посочване на това дали изпълнението на услугата е запазено по силата на законова, подзаконова или административна разпоредба само за определена професия;

в)

препратка към законовата, подзаконовата или административна разпоредба;

г)

посочване на това, дали юридическите лица следва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който ще носи отговорност за изпълнението на услугата;

д)

посочване на това, дали лицата, които предоставят услугите, могат да направят оферта само за част от въпросните услуги.

7.   Когато е известно, посочване на това, дали е налице или не разрешение да се представят опции.

8.   Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчката за услуги и, доколкото е възможно, за начало.

9.   В подходящите случаи, правната форма, която следва да придобият групираните икономически оператори, на които се възлага поръчката.

a)

Крайната дата за получаване на оферти или индикативни оферти, когато е въведена динамична система за покупка;

б)

адрес, на който те следва да бъдат изпратени;

в)

език или езици, на които те следва да бъдат съставени.

11.   В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

12.   Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

13.   Информация относно позицията на икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

14.   Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката:

„най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта“. Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, редът на значимост на тези критерии, се посочват, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за преговаряне.

15.   В подходящите случаи, наименованията и адресите на икономическите оператори, които вече са избрани от възложителя.

16.   В приложимите случаи, дата/и на предишни публикации в Официален вестник на Европейския съюз.

17.   В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

18.   В подходящите случаи, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз на периодичното информационно известие или към известието за публикуването на това известие на профила на купувача, до който се отнася поръчката.

19.   Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за процедурите по медиация. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

20.   Дата на изпращане на известието от възложителя.

21.   Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

22.   Всякаква друга информация от значение.

Г.   ОПРОСТЕНО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОРЪЧКА В РАМКИТЕ НА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКА  (1)

1.   Държава на възложителя.

2.   Наименование и адрес на електронна поща на възложителя.

3.   Отпратка към публикуването на известието за поръчката на динамичната система за покупка.

4.   Адрес на електронна поща, на която са достъпни документите за поръчката и допълнителните документи във връзка с динамичната система за покупка.

5.   Предмета на поръчката: описание чрез референтен/ни номер/а от номенклатурата CPV и количество или размер на поръчката, която се предоставя.

6.   График за представяне на индикативни оферти.


(1)  С оглед на допускането до системата, за да може впоследствие да участва в поканата за представяне на оферта за конкретната поръчка.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ИЗВЕСТИЕТО ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

1.

Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номер на телекс и факс на възложителя.

2.

В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали нейното изпълнение е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

3.

Цел на квалификационната система (описание на стоките, услугите или работата, или категориите от тях, които следва да бъдат доставени посредством системата — номенклатурна препратка №).

4.

Условия, които следва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхната квалификация съгласно системата и методите, съобразно с които всяко от тези условия ще бъде проверено. Когато описанието на такива условия и методи за проверка е обемно и се основава на документи, с които разполагат заинтересованите икономически оператори, достатъчно ще бъде едно обобщение на основните условия и методи и препратка към тези документи.

5.

Период на валидност на квалификационната система и формалностите за нейното подновяване.

6.

Препратка към факта, че известието служи като покана за участие в конкурс.

7.

Адрес, на който могат да бъдат получени допълнителна информация и документация относно квалификационната система (ако се различава от адресите, споменати съгласно точка 1).

8.

Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и в подходящите случаи за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименование, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

9.

Когато са известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката:

„най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта“. Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, реда на значимост на тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за отправяне на оферта или за преговаряне.

10.

Всякаква друга информация от значение.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХV А

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТИЕ

I.   ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ

1.   Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номер на телекс и факс на възложителя и на службата, от която може да бъде получена допълнителна информация.

a)

относно поръчки за доставки: естество и количество или стойност на услугите или продуктите, които следва да бъдат предоставени (номенклатурна препратка №).

б)

относно поръчки за строителство: естество и обхват на услугите, които следва да бъдат предоставени, общите качества на строежа или на частите чрез препратка към строежа (номенклатурна препратка №).

в)

относно поръчки за услуги: предвидена съвкупна доставка за всяка от категориите услуги, посочени в приложение XVII A (номенклатурна препратка №).

3.   Дата на изпращане на известието или на изпращане на известието за публикуването на това известие на профила на купувача.

4.   Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

5.   Всякаква друга информация от значение.

II.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА, КОГАТО ИЗВЕСТИЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ИЛИ ПОЗВОЛЯВА НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОФЕРТИ

6.   Препратка към факта, че заинтересованите доставчици следва да консултират субекта за своя интерес към поръчката или поръчките.

7.   В подходящите случаи, да се заяви дали поръчката е запазена за защитени ателиета или дали нейното изпълнение е запазено в контекста на защитените програми за заетост.

8.   Срок за получаването на заявлението за покана за представяне на оферта или за преговаряне.

9.   Естество и количество на стоките, които следва да бъдат предоставени, или общо естество на строежа или категория услуга по смисъла на приложение XVII A и описание, като се указва дали се предвижда рамково/и споразумение/я, включително всякакви възможности за бъдещи поръчки и прогнозираното налично време за упражняването на тези опции, както и броя на подновяванията, ако има такива. В случай на повтарящи се поръчки също така оценка на времето на настъпване на следващи покани за участие в конкурс.

10.   Да се укаже дали са обхванати покупка, лизинг, наем, покупка на изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

11.   Срокове за доставка или изпълнение, или продължителност на поръчка за услуги и, доколкото е възможно, за началото.

12.   Адрес, на който заинтересованите предприятия следва да изпратят своите писмени заявки на интерес.

Срок за получаване на заявките на интерес.

Език или езици, допустими за представянето на кандидатури или оферти.

13.   Икономически и технически условия, и финансови и технически гаранции, които се изискват от доставчиците.

a)

Прогнозна дата за започване на процедурите за възлагане по отношение на поръчката или поръчките (ако е известна);

б)

вид на процедурата за възлагане (ограничена или договорена);

в)

сумата и подробности по плащанията за всяка сума, която следва да бъде платена за получаването на документи относно консултацията.

15.   В подходящите случаи, особените условия, на които се подчинява изпълнението на поръчката.

16.   Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и, в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

17.   Когато са известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането на поръчката:

„най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта“. Критериите, които представляват икономически най-изгодната оферта, както и тяхната тежест или, в подходящите случаи, редът на значимост на тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или няма да бъдат посочени в поканата за потвърждаване на интереса, посочена в член 47, параграф 5, или в поканата за представяне на оферта или за преговаряне.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХV Б

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ИЗВЕСТИЯТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

1.

Държава на възложителя.

2.

Наименование на възложителя.

3.

Интернет адрес на „профила на купувача“ (URL).

4.

CPV номенклатурна препратка №.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVI

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ИЗВЕСТИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

I.   Информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз  (1)

1.

Наименование и адрес на възложителя.

2.

Естество на поръчката (доставки, строителство или услуги и номенклатурна препратка №; в подходящите случаи следва да се укаже дали е рамково споразумение).

3.

Поне обобщено посочване на естеството и количеството на продуктите, строителството или услугите, които се предоставят.

4.

a)

Форма на поканата за участие в конкурс (известие относно наличието на система за квалификация; периодично известие; покана за представяне на оферти);

б)

Отпратка към публикуването на известието в Официален вестник на Европейския съюз;

в)

В случай на поръчки, които са възложени без предварителна покана за участие в конкурс, посочване на съответната разпоредба на член 40, параграф 3 или на член 32.

5.

Процедура за възлагане (открита, ограничена или на договаряне).

6.

Брой на получените оферти.

7.

Дата на възлагане на поръчката.

8.

Платена цена за изгодни покупки с отстъпка съгласно член 40, параграф 3, точка й).

9.

Наименование и адрес на икономическия/те оператор/и.

10.

Да се укаже, в подходящите случаи, дали поръчката е била или може да бъде договаряна за подизпълнение.

11.

Платени цени или цените на най-високата и най-ниската оферти, които са взети предвид при възлагането на поръчката.

12.

Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и, в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или при нужда наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факс и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

13.

Незадължителна информация:

стойност и дял на поръчката, който е бил или може да бъде договорен за подизпълнение с трети лица,

критерии за възлагане.

II.   Информация, която не е предназначена за публикуване

14.

Брой на възложените поръчки (когато възлагането е поделено между няколко доставчици).

15.

Стойност на всяка възложена поръчка.

16.

Страна на произход на продукта или услугата (общностен произход или не-общностен произход; в случай на второто — с разбивка по трети страни).

17.

Кои критерии за възлагане са използвани (икономически най-изгодно, най-ниска цена)?

18.

Дали поръчката е възложена на оферент, който е представил вариант в съответствие с член 36, параграф 1?

19.

Дали някои от офертите са изключени въз основа на това, че са с необичайно ниски цени в съответствие с член 57?

20.

Дата на предаване на известието от възложителя.

21.

В случай на поръчки за услуги, посочени в приложение XVII Б, споразумение от възложителя за публикуване на известието (член 43, параграф 4).


(1)  Информацията в заглавия 6, 9 и 11 се приема за информация, която не е предназначена за публикуване, когато възложителят приеме, че нейното публикуване може да увреди даден чувствителен търговски интерес.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII А (1)

УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 31

Категория №

Предмет

CPC референтен № (2)

CPV референтен №

1

Услуги по поддръжка и ремонт

6112, 6122, 633, 886

От 50100000 до 50982000

(с изключение на 50310000 до 50324200 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Услуги на сухопътния транспорт (3), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща

712 (с изключение на 71235), 7512, 87304

От 60112000-6 до 60129300-1

(с изключение на 60121000 до 60121600, 60122200-1, 60122230-0),

и от 64120000-3 до 64121200-2

3

Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща

73 (с изключение на 7321)

От 62100000-3 до 62300000-5

(с изключение на 62121000-6, 62221000-7)

4

Превоз на поща по земя (3) и въздух

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Телекомуникационни услуги

752

От 64200000-8 до 64228200-2,

72318000-7,

и от 72530000-9 до 72532000-3

6

Финансови услуги:

а)

застрахователни услуги

б)

банкови и инвестиционни услуги (4)

ex 81, 812, 814

От 66100000-1 до 66430000-3 и

от 67110000-1 до 67262000-1 (4)

7

Компютърни и свързаните с тях услуги

84

От 50300000-8 до 50324200-4,

от 72100000-6 до 72591000-4

(с изключение на 72318000-7 и от 72530000-9 до 72532000-3)

8

Научни изследвания и експериментални разработки (5)

85

От 73000000-2 до 73300000-5

(с изключение на 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Счетоводни и одиторски услуги

862

от 74121000-3 до 74121250-0

10

Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

864

От 74130000-9 до 74133000-0 и

74423100-1, 74423110-4

11

Консултански услуги по управление (6) и свързаните с тях услуги

865, 866

От 73200000-4 до 73220000-0,

от 74140000-2 до 74150000-5

(с изключение на 74142200-8) и

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

867

От 74200000-1 до 74276400-8 и

от 74310000-5 до 74323100-0 и 74874000-6

13

Рекламни услуги

871

От 74400000-3 до 74422000-3

(с изключение на 7442 0000-9 до 74421000-6)

14

Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

874, 82201 до 82206

От 70300000-4 до 70340000-6 и

от 74710000-9 до 74760000-4

15

Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

88442

От 78000000-7 до 78400000-1

16

Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

94

От 90100000-8 до 90320000-6 и

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0


(1)  В случай на разлика при тълкуването между номенклатурата CPV и номенклатурата CPC, се прилага номенклатурата CPC.

(2)  Номенклатура CPC (временен вариант) за определяне на обхвата на Директива 93/38/ЕИО.

(3)  С изключение на услуги за железопътния транспорт по категория 18.

(4)  С изключение на финансовите услуги, свързани с емитирането, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти и услуги на централните банки. Изключени са също: услуги, включващи придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и на права върху тях; въпреки това, договори за финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договора за придобиване или наемане, независимо под каква форма, са предмет на настоящата директива.

(5)  С изключение на научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, при които ползите остават изключително за възложителя при провеждането на неговата дейност, при условие че предоставената услуга е изцяло заплатена от възложителя.

(6)  С изключение на арбитражни и помирителни услуги.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII Б

УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 32

Категория №

Предмет

CPC референтен №

CPV референтен №

17

Услуги на хотели и ресторанти

64

От 55000000-0до 55524000-9 и

от 93400000-2 до 93411000-2

18

Услуги на железопътния транспорт

711

60111000-9, и

от 60121000-2 до 60121600-8

19

Услуги на водния транспорт

72

От 61000000-5 до 61530000-9, и

от 63370000-3 до 63372000-7

20

Спомагателни услуги в транспорта

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

от 63000000-9 до 63600000-5

(с изключение на 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), и

74322000-2, 93610000-7

21

Юридически услуги

861

От 74110000-3 до 74114000-1

22

Посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне на работна сила (1)

872

От 74500000-4 до 74540000-6

(с изключение на 74511000-4) и

от 95000000-2 до 95140000-5

23

Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

873 (с изключение на 87304)

От 74600000-5 до 74620000-1

24

Образователни услуги

92

От 80100000-5 до 80430000-7

25

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

93

74511000-4

и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)

26

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

96

От 74875000-3 до 74875200-5 и

от 92000000-1 до 92622000-7

(с изключение на 92230000-2)

27

Други услуги

 

 


(1)  С изключение на сключване на трудови договори.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ИЗВЕСТИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

1.

Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номер на телекс и факс на възложителя и на службата, от която могат да бъдат получени допълнителните документи.

2.

Описание на проекта (номенклатурна препратка №).

3.

Естество на конкурса: открит или ограничен.

4.

В случай на открити конкурси: крайна дата за получаване на проекти.

5.

В случай на ограничени конкурси:

a)

предвидения брой на участниците, или обхват;

б)

в приложимите случаи, наименованията на вече подбраните участници;

в)

критерии за подбор на участници;

г)

крайна дата за получаване на искания за участие.

6.

В приложимите случаи, посочване на това дали участието е запазено за определена професия.

7.

Критерии, които се прилагат при оценката на проекти.

8.

В приложимите случаи, имената на избраните членове на журито.

9.

Посочване на това дали решението на журито е задължително за органа.

10.

В приложимите случаи, брой и стойност на наградите.

11.

В приложимите случаи, подробности за плащанията на всички участници.

12.

Посочване на това дали на авторите на отличените проекти се разрешават някакви последващи поръчки.

13.

Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и, в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименованието, адрес, телефонен номер, номер на факс и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

14.

Дата на изпращане на известието.

15.

Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности (следва да бъде предоставена от тази служба).

16.

Всякаква друга информация от значение.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХIХ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЕСТИЯТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

1.

Име, адрес, телеграфен адрес и телефон, номер на телекса и факса на възложителя

2.

Описание на проекта (номенклатурна препратка №)

3.

Съвкупен брой на участниците

4.

Брой на чуждестранните участници.

5.

Победител/и от конкурса

6.

В приложимите случаи — наградата/наградите.

7.

Други данни.

8.

Препратка за известието за конкурс за проект.

9.

Наименование и адрес на органа, който носи отговорност за обжалването и, в подходящите случаи, за посредническите процедури. Точна информация относно сроковете за подаване на жалби или, при нужда, наименование, адрес, телефонен номер, номер на факс и адрес на електронна поща на отдела, от който може да бъде получена такава информация.

10.

Дата на изпращане на известието.

11.

Дата на получаване на известието от Службата за официални публикации на Европейските общности.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХ

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО

1.   Публикуване на известия

a)

Известия, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, следва да бъдат изпратени от възложителите до Службата за официални публикации на Европейските общности във формата, който се изисква по силата на Директива 2001/78/ЕО на Комисията от 13 септември 2001 г. за изменение на приложение IV към Директива 93/36/ЕИО на Съвета, приложения IV, V и VI към Директива 93/37/ЕИО на Съвета, приложения III и IV към Директива 92/50/ЕИО на Съвета, изменена с Директива 97/52/ЕО, както и приложения XII—XV, XVII и XVIII към Директива 93/38/ЕИО на Съвета, изменена с Директива 98/4/ЕО (Директива относно използването на стандартни формуляри при публикуването на известия за обществени поръчки) (1). Периодичните индикативни известия, посочени в член 41, параграф 1, които са публикувани на профила на купувача, както се описва в параграф 2, буква б), също така следва да използват този формат; същото важи и за известието за такова публикуване;

б)

Известията, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, следва да бъдат публикувани от Службата за официални публикации на Европейските общности или от възложителите за случая на периодично индикативно известие, което се публикува на профила на купувача в съответствие с член 41, параграф 1.

Наред с това възлагащите органи могат да публикуват тази информация в Интернет на „профила на купувача“, както е посочено в параграф 2, буква б);

в)

Службата за официални публикации на Европейските общности предоставя на възложителя потвърждението, посочено в член 44, параграф 7.

2.   Публикуване на допълваща или допълнителна информация

a)

Възложителите се насърчават да публикуват спецификациите и допълнителните документи в пълния им вид в Интернет.

б)

Профилът на купувача може да обхваща периодични индикативни известия, както е посочено в член 41, параграф 1, информация относно текущите покани за представяне на оферта, планирани покупки, възложени поръчки, отменени процедури и всякаква полезна обща информация, такава като точка за връзка, телефон и номер на факс, пощенски адрес и адрес на електронна поща.

3.   Формат и процедури за електронното предаване на известия

Форматът и процедурата за изпращане на известия по електронен път се намират на Интернет адрес „http://simap.eu.int“.


(1)  ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1 и ОВ L 214, 9.8.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

По смисъла на настоящата директива:

1.

a)

„техническа спецификация“, в случай на поръчки за услуги или доставки, означава спецификация в документ, който определя изискуемите качества на даден продукт или услуга, такива като качествени нива, нива на въздействие върху околната среда, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания) и оценка на съответствието, изпълнение, употреба на продукта, безопасност или измерения, включително изисквания относно продукта, що се отнася до наименованието, под което се продава този продукт, терминология, символи, опити и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции за ползване, производствени процеси и методи и процедури за оценка на съответствието;

б)

„техническа спецификация“, в случай на поръчки за работа, означава съвкупността от техническите предписания, които се съдържат по-специално в офертните документи, определящи изискуемите от даден материал, продукт или доставка качества, които позволяват на материала, продукта или доставката да бъдат описани по такъв начин, че да изпълняват своето предназначение, определено от възложителя. Тези качества обхващат нива на въздействие върху околната среда, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп за лица с увреждания) и оценка на съответствието, изпълнение, безопасност или измерения, включително процедурите относно гарантиране на качеството, терминология, символи, опитване и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции за ползване и производствени процеси и методи. Те също така обхващат правила относно дизайна и разходите, тестването, проверка и условия за приемане за сгради и методи или техники за конструиране и всякакви други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише, съгласно общи или специални регламенти, във връзка със завършената работа и с материалите или частите, която тя обхваща;

2.

„Стандарт“ означава техническа спецификация, която е одобрена от признат орган по стандартизация за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

—   „международен стандарт“: стандарт, приет от международна организация по стандартите и достъпен за широката общественост,

—   „европейски стандарт“: стандарт, приет от европейска организация по стандартите и достъпен за широката общественост,

—   „национален стандарт“: стандарт, приет от национална организация по стандартите и достъпен за широката общественост.

3.

„Европейско техническо одобрение“ означава положителна техническа оценка на годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите, посредством присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от орган, който е определен за тази цел от държавата-членка.

4.

„Общи технически спецификации“ означава техническа спецификация, която е изготвена в съответствие с процедура, призната от държавите-членки, която е била публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.

5.

„Технически еталон“: всеки продукт, създаден от европейски органи по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХII

ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 45

Открити процедури

Срок за получаване на оферти — без периодично индикативно известие

Срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 7, първа алинея

Въздействие върху параграф 7, втора алинея

52

45

47

40

Няма

Няма

С публикуване на периодично индикативно известие

А: Общ срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 7, първа алинея

Въздействие върху параграф 7, втора алинея

36

29

31

24

Няма

Няма

Б: Минимален срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 7, първа алинея

Въздействие върху параграф 7, втора алинея

22

15

17

10

Периодът от 10 дни се удължава на 15 дни

Периодът от 17 дни се удължава на 22 дни


Ограничени процедури и процедури на договаряне

Срок за получаване на искания за участие

Общ срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

37

30

Няма приложение (н.п.)

н.п.

Няма

н.п.

Минимален срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

22

15

н.п.

н.п.

Няма

н.п.

Минимален срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

15

8

н.п.

н.п.

Периодът от 8 дни се удължава на 15 дни

н.п.

Срок за получаване на оферти

А: Общ срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

24

н.п.

19

н.п.

н.п.

Няма

Б: Минимален срок

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

10

н.п.

5

н.п.

н.п.

Периодът от 5 дни се удължава на 10 дни

В: Срок, предвиден по силата на споразумение

Електронно предаване на известието

Документи за поръчката, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи за поръчката

Въздействие върху параграф 8, първа алинея

Въздействие върху параграф 8, втора алинея

 

н.п.

н.п.

н.п.

н.п.

н.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХIII

РАЗПОРЕДБИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРУДОВО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 59, ПАРАГРАФ 4

Конвенция 87 относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране,

Конвенция 98 относно правото на организиране и колективно договаряне,

Конвенция 29 относно принудителния труд,

Конвенция 105 за премахването на принудителния труд,

Конвенция 138 относно минималната възраст за приемане на работа,

Конвенция 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите,

Конвенция 100 относно равенството в заплащането,

Конвенция 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХIV

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО И ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ В КОНКУРСИ

Средствата за електронно получаване на оферти, искания за участие, заявления за квалификация, както и планове и проекти в конкурси следва да гарантират, посредством технически средства и подходящи процедури, поне че:

a)

електронните подписи във връзка с оферти, искания за участие и заявления за квалификация, както и с изпращането на планове и проекти, спазват националните разпоредби, приети съгласно Директива 1999/93/ЕО (1);

б)

точните час и дата на получаване на оферти, искания за участие, заявления за квалификация, както и на предаване на планове и проекти, могат да бъдат прецизно определени;

в)

може в достатъчна степен да се обезпечи, че преди изтичане на предвидените срокове никой няма да има достъп до предадените съгласно тези изисквания данни;

г)

в случай че тази забрана за достъп бъде нарушена, в достатъчна степен може да се обезпечи, че нарушението може лесно да бъде установено;

д)

единствено оправомощени лица могат да установяват или изменят датите за отваряне на получените данни;

е)

през различните етапи на квалификационната процедура, процедурата за възлагане на поръчката или конкурса, достъпът до цялата предоставена информация или до част от нея следва да бъде възможен единствено чрез едновременни действия на оправомощените лица;

ж)

едновременният достъп на оправомощените лица до предадените данни следва да им бъде предоставен единствено след определената дата;

з)

данните, които са получени и разкрити в съответствие с тези изисквания, следва да останат достъпни единствено за лица, които са оправомощени да се запознаят с тях.


(1)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общностната рамка за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХV

СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Директива

Срокове за транспониране

Срокове за изпълнение

93/38/ЕИО (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 84)

1.7.1994 г.

Испания: 1.1.1997 г.

Гърция и Португалия: 1.1.1998 г.

98/4/ЕО (ОВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 1)

16.2.1999 г.

Гърция и Португалия: 16.2.2000 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ ХХVI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (1)

Настоящата директива

Директива 93/38/ЕИО

 

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, първо изречение

 

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 4, първо изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буква б), първо изречение

Член 1, параграф 4, буква б), първо изречение

Изменен

Член 1, параграф 2, буква б), второ изречение

Член 14, параграф 10, второ изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буква в), първа алинея

Член 1, параграф 4, буква а)

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буква в), втора алинея

 

Нов

Член 1, параграф 2, буква г), първа алинея

Член 1, параграф 4, буква в), първа част

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буква г), втора алинея

Член 1, параграф 4, втора алинея

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буква г), трета алинея

 

Нов

Член 1, параграф 3, буква а)

 

Нов

Член 1, параграф 3, буква б)

 

Нов

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5

Адаптиран

Член 1, параграф 5

 

Нов

Член 1, параграф 6

 

Нов

Член 1, параграф 7, първа алинея

Член 1, параграф 6, in fine

Изменен

Член 1, параграф 7, втора алинея

 

Нов

Член 1, параграф 7, трета алинея

Член 1, параграф 6, първо изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 8

 

Нов

Член 1, параграф 9, букви а) до в)

Член 1, параграф 7

Адаптиран

Член 1, параграф 10

Член 1, параграф 16

Адаптиран

Член 1, параграф 11

 

Нов

Член 1, параграф 12

 

Нов

Член 1, параграф 13

 

Нов

 

Член 1, параграфи 14 и 15

Заличен

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 1

 

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 2

 

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 1

Адаптиран

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Изменен

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 2, буква а), iii)

Адаптиран

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 5, буква б)

Адаптиран

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2, буква а), ii)

Адаптиран

Член 3, параграф 4

Член 2, параграф 5, буква а)

Адаптиран

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 2, буква а), i)

Адаптиран

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 2

Адаптиран

Член 4, параграф 3

Член 2, параграф 5, буква а)

Адаптиран

Член 5, параграф 1

Член 2, параграф 2, буква в)

Изменен

Член 5, параграф 2

Член 2, параграф 4

Изменен

Член 6

 

Нов

Член 7

Член 2, параграф 2, буква б)

 

 

Член 2, параграф 2, буква г)

Заличен

Член 8

Член 2, параграф 6

Изменен

Член 9

 

Нов

Член 10

Член 4, параграф 2

Изменен

Член 11, параграф 1, първа алинея

Член 33, параграф 2

 

Член 11, параграф 1, втора алинея

Член 33, параграф 3

Изменен

Член 11, параграф 2

Член 33, параграф 1

Изменен

Член 12

Член 42а

 

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 3

 

Член 13, параграф 2

Член 4, параграф 4

Изменен

Член 14

Член 5

 

Член 15

 

Нов

Член 16

Член 14, параграф 1

Изменен

Член 17, параграф 1

Член 14, параграфи 2 и 6

Изменен

Член 17, параграф 2

Член 14, параграф 13

Адаптиран

Член 17, параграф 3

Член 14, параграф 9

Изменен

Член 17, параграф 4

Член 14, параграф 11

Адаптиран

Член 17, параграф 5

Член 14, параграф 12

Адаптиран

Член 17, параграф 6, буква а), първа алинея

Член 14, параграф 10, трето изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буква а), втора алинея

Член 14, параграф 10, втора алинея, второ изречение

Адаптиран

Член 17, параграф 6, буква а), трета алинея

Член 14, параграф 10, втора алинея, трето изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буква б), първа алинея

Член 14, параграф 10, втора алинея, първо изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буква б), втора алинея

Член 14, параграф 10, втора алинея, второ изречение

адаптиран

Член 17, параграф 6, буква б), трета алинея

 

Нов

Член 17, параграф 7

Член 14, параграф 7

Изменен

Член 17, параграф 8

Член 14, параграф 8

 

Член 17, параграф 9

Член 14, параграф 4

Изменен

Член 17, параграф 10

Член 14, параграф 3

Изменен

Член 17, параграф 11

Член 14, параграф 5

 

Член 18

 

Нов

Член 19

Член 7

 

Член 20

Член 6, параграфи 1 и 3

Адаптиран

Член 21

Член 10

 

Член 22, буква а)

Член 12, параграф 1

Изменен

Член 22, буква б)

Член 12, параграф 2

 

Член 22, буква в)

Член 12, параграф 3

 

Член 23, параграф 1

Член 1, параграф 3

 

Член 23, параграф 2

Член 13, параграф 1, първа алинея, букви а) и б)

Изменен

Член 23, параграф 3, първа алинея, буква а)

Член 13, параграф 1, първа алинея in fine

Изменен

Член 23, първа алинея, букви б) и в)

 

Нов

Член 23, параграф 3, втора алинея

 

Нов

Член 23, параграф 3, трета алинея

Член 13, параграф 1, втора алинея

Изменен

Член 23, параграф 4, буква а)

Член 13, параграф 1, първа алинея, буква б)

Изменен

Член 23, параграф 4, буква б)

 

Нов

Член 23, параграф 4 in fine

 

Нов

Член 23, параграф 5

Член 13, параграф 2

Изменен

Член 24, буква а)

Член 1, параграф 4 , буква в, i)

 

Член 24, буква б)

Член 1, параграф 4, буква в), iii)

 

Член 24, буква в)

Член 1, параграф 4, буква в, iv)

Изменен

Член 24, буква г)

Член 1, параграф 4, буква в, v)

 

Член 24, буква д)

Член 1, параграф 4, буква в), vi)

 

 

Член 1, параграф 4, буква в), ii) и приложение XVI A, бележка под линия 2

Заличен

Член 25

Член 11

Изменен

Член 26, буква а)

Член 9, параграф 1, буква а)

Адаптиран

Член 26, буква б)

Член 9, параграф 1, буква б)

Адаптиран

 

Член 9, параграф 2

Заличен

 

Член 3, параграф 1

Заличен

Член 27

Член 3, параграф 2

Изменен

 

Член 3, параграфи от 3 до 5

Заличен

Член 28

 

Нов

Член 29

 

Нов

Член 30

 

Нов

 

Член 8

Заличен

Член 31

Член 15

Адаптиран

Член 32

Член 16

 

Член 33

Член 17

 

Член 34

Член 18 и член 34, параграф 4

Изменен

Член 35

Член 19

Адаптиран

Член 36, параграф 1

Член 34, параграф 3

Изменен

Член 36, параграф 2

 

Нов

Член 37

Член 27

Изменен

Член 38

 

Нов

Член 39, параграф 1

Член 29, параграф 1

Изменен

Член 39, параграф 2

Член 29, параграф 2

 

Член 40, параграф 1

Член 4, параграф 1

 

Член 40, параграфи 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

 

Член 41, параграф 1, първа алинея

Член 22, параграф 1

Изменен

Член 41, параграф 1, втора до шеста алинея

 

Нов

Член 41, параграф 2

Член 22, параграф 4

 

Член 41, параграф 3

Член 30, параграф 9

Адаптиран

Член 42, параграф 1

Член 21, параграф 1

 

Член 42, параграф 2

 

Нов

Член 42, параграф 2, букви а) и б)

Член 21, параграф 2, букви а) и б)

Адаптиран

Член 42, параграф 2, буква в), първо изречение

Член 22, параграф 3, първо изречение

 

Член 42 параграф 2, буква в), второ изречение

Член 22, параграф 3, второ изречение

 

Член 43, параграф 1

Член 24, параграф 1

Изменен

Член 43, параграф 2

Член 24, параграф 2

Адаптиран

Член 43, параграф 3

Член 24, параграф 3, първо до трето изречение

Адаптиран

Член 43, параграф 4

Член 24, параграф 3, четвърто изречение

Адаптиран

Член 43, параграф 5

Член 24, параграф 4

Адаптиран

Член 44, параграф 1

 

Нов

Член 44, параграф 2

 

Нов

Член 44, параграф 3, първа алинея

 

Нов

Член 44, параграф 3, втора алинея, първо изречение

Член 25, параграф 3, първо изречение

изменен

Член 44, параграф 3, втора алинея, второ изречение

Член 25, параграф 3, второ изречение

адаптиран

Член 44, параграф 4, първа алинея

Член 25, параграф 2

Изменен

Член 44, параграф 4, втора алинея

Член 25, параграф 4

 

Член 44, параграф 5

Член 25, параграф 5

Изменен

Член 44, параграф 6

Член 25, параграф 1

 

Член 44, параграф 7

 

Нов

Член 44, параграф 8

 

Нов

 

Член 25, параграф 3, трето изречение

Заличен

Член 45, параграф 1

 

Нов

Член 45, параграф 2

Член 26, параграф 1, първа алинея, първо изречение

 

Член 45, параграф 3

Член 26, параграф 2

Адаптиран

Член 45, параграф 4

Член 26, параграф 1, второ и трето изречение

Адаптиран

Член 45, параграфи 5—8

 

Нов

Член 45, параграф 9

Член 28, параграф 3

Изменен

Член 45, параграф 10

 

Нов

Член 46, параграф 1

Член 28, параграф 1

Изменен

Член 46, параграф 2

Член 28, параграф 2

Изменен

Член 47, параграф 1, първо изречение

Член 28, параграф 4, първо изречение

 

Член 47, параграф 1, второ изречение, първо тире

 

Нов

Член 47, параграф 1, второ изречение, второ тире

Член 28, параграф 4, второ изречение

Изменен

Член 47, параграф 2

 

Нов

Член 47, параграф 3

Член 28, параграф 2

Изменен

Член 47, параграф 4, букви а) до г)

Член 28, параграф 4, а) до г) и е)

адаптиран

 

Член 28, параграф 4, буква е)

Заличен

Член 47, параграф 4, буква д)

Член 28 параграф 4, буква д)

Изменен

Член 47, параграф 4, буква е)

 

Нов

Член 47, параграф 5, букви а) до з)

Член 21 параграф 2, буква в)

Адаптиран

Член 47, параграф 3, i)

 

Нов

Член 48, параграф 1

Член 28, параграф 6, първо и второ изречение и първо тире

изменен

Член 48, параграф 2

 

нов

Член 48, параграф 3

Член 28, параграф 6, второ и четвърто тире

изменен

Член 48, параграф 4

 

нов

Член 48, параграф 5

 

нов

Член 48, параграф 6

Член 28, параграф 5

изменен

Член 49, параграф 1

Член 41, параграф 3

изменен

Член 49, параграф 2, първа алинея

Член 41, параграф 4, първа алинея

изменен

Член 49, параграф 2, втора алинея

Член 41 параграф 2, втора алинея

адаптиран

Член 49, параграф 3

Член 30, параграф 4

 

Член 49, параграф 4

Член 30, параграф 6

изменен

Член 49, параграф 5

Член 30, параграф 8

изменен

Член 50, параграф 1

Член 41, параграф 1

изменен

Член 50, параграф 2

Член 41, параграф 2

 

Член 51

 

нов

Член 52, параграф 1

Член 30, параграф 5

изменен

Член 52, параграф 2

Член 32

изменен

Член 52, параграф 3

 

нов

Член 53, параграф 1

Член 30, параграф 1

 

Член 53, параграф 2

Член 30, параграф 2

Изменен

Член 53, параграф 3

 

Нов

Член 53, параграф 4

 

Нов

Член 53, параграф 5

 

Нов

Член 53, параграф 6

Член 30, параграф 3

 

Член 53, параграф 7

Член 30, параграф 7

 

Член 53, параграф 8

 

Нов

Член 53, параграф 9

Член 21, параграф 3

 

 

Член 21, параграф 5

Заличен

Член 54, параграф 1

 

Нов

Член 54, параграф 2

Член 31, параграф 1

 

Член 54, параграф 3

Член 31, параграф 3

Адаптиран

Член 54, параграф 4, първа алинея

Член 31, параграф 2

Адаптиран

Член 54, параграф 4, втора алинея

 

Нов

Член 54, параграф 5

 

Нов

Член 54, параграф 6

 

 

Член 55, параграф 1

Член 34, параграф 1

 

Член 55, параграф 2

Член 34, параграф 2

Изменен

 

Член 35, параграфи 1 и 2

заличен

Член 56

 

нов

Член 57, параграфи 1 и 2

Член 34, параграф 5, първа и втора алинея

изменен

Член 57, параграф 3

Член 34, параграф 5, трета алинея

изменен

Член 58, параграфи 1 и 2

Член 36, параграфи 1 и 2

 

Член 58, параграф 3

Член 36, параграфи 3 и 4

изменен