13/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

213


32004L0004


L 015/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/4/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2004 година

за изменение на Директива 96/3/ЕО за предоставяне на дерогация от някои разпоредби на Директива 93/43/ЕИО на Съвета за хигиената на храните, отнасящи се до превоза по море на насипни течни масла и мазнини

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 93/43/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 3, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 96/3/ЕО на Комисията от 26 януари 1996 г. относно предоставяне на дерогация от някои разпоредби на Директива 93/43/ЕИО на Съвета относно хигиената на храните (2), отнасящи се до превоза по море на насипни течни масла и мазнини, следва да се измени, за да се вземе предвид постигнатия научен напредък.

(2)

Въз основа на оценките, извършени от Научния комитет по храните, и по-специално на неговото становище от 20 септември 1996 г., изменено на 12 юни 1997 г. (сто и седмо пленарно заседание), и на актуализираното му становище от 4 април 2003 г. относно потенциалния риск за здравето на човека, свързан с превоза по море на масла и мазнини в резервоари, които са съдържали вещества, чийто превоз като предходен товар е бил разрешен, е необходимо да се измени списъкът на разрешените предходни товари, посочен в приложението към Директива 96/3/ЕО.

(3)

При циклохексанол, 2,3-бутандиол, изобутанол и нонан наличните данни бяха недостатъчни или налагаха допълнителни уточнения, за да се позволи извършването на солидна научна оценка на токсикологичните им свойства, поради което Научният комитет по храните не бе в състояние да извърши необходимите оценки. За тези вещества Научният комитет по храните прецени, че са неприемливи като предходни товари и следователно следва да бъдат извадени от списъка на разрешените предходни товари.

(4)

При метиловите естери на мастните киселини (лаурат, палмитат, стеарат, олеат), на оцетния анхидрид, на амониевия полифосфат, на тетрапропилена, на пропиловия алкохол и на натриевия силикат, като се взеха под внимание наличните данни, оценката на Научния комитет по храните доведе до приемането на тези вещества като разрешени предходни товари. Следователно тези вещества следва да бъдат добавени към списъка на разрешените предходни товари.

(5)

При изодеканол, изононанол, изооктанол, лигнитен восък, парафинов восък и бели минерални масла наличните данни не позволяваха извършването на цялостна оценка. Въпреки това, според становището на Научния комитет по храните тези вещества могат да бъдат считани като временно приемливи предходни товари, предвид слабия им генотоксичен потенциал, лесното им отстраняване чрез почистване на резервоарите, в които се превозват, както и много малкото им остатъчно количество, очаквано в резултат от тези фактори и на тяхното вероятно разреждане.

(6)

Тези получили временно разрешение вещества следва да бъдат повторно оценени, въз основа на новата научна информация, а приложението – да се преразгледа, както е целесъобразно, в съответния срок. Информацията, необходима за извършването на горната оценка, следва да бъде предоставена, по-специално, от операторите на хранителни предприятия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 96/3/ЕО се заменя с приложението към настоящата директива.

Член 2

Веществата изодеканол, изононанол, изооктанол, лигнитен восък, парафинов восък и бели минерални масла се оценяват повторно, въз основа на новата научна информация, и приложението съответно се преразглежда в срок до 31 декември 2006 г.

Член 3

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 юни 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 42.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ ПРЕДХОДНИ ТОВАРИ

Вещество (синоними)

CAS №

Оцетна киселина

64-19-7

Оцетен анхидрид (етаноиден анхидрид)

108-24-7

Ацетон (диметилкетон; 2-пропанон)

67-64-1

Киселинни масла и дестилати на мастни киселини — от растителни масла и мазнини и/или смеси от тези продукти и мазнини и масла от животински или морски произход

Амониев хидроксид (амониев хидрат, разтвор на амоняк, амонячна вода)

1336-21-6

Амониев полифосфат

68333-79-9

10124-31-9

Хидрогенирани масла от животински, морски или растителен произход (освен масло от кашу и сурово талово масло)

Пчелен восък (бял и жълт)

8006-40-4

8012-89-3

Бензилов алкохол (единствено за фармацевтични цели и за използване като реактив)

100-51-6

Бутилов ацетат (първичен; вторичен; третичен)

123-86-4

105-46-4

540-88-5

Разтвор на калциев хлорид — разрешен като предходен товар единствено ако превозваният непосредствено преди него товар фигурира в списъка и не е предмет на подобно ограничение)

10043-52-4

Калциев лигносулфонат

8061-52-7

Канделилов восък

8006-44-8

Карнаубски восък — (бразилски восък)

8015-86-9

Циклохексан (хексаметилен; хексанафтен, хексахидробензен)

110-82-7

Епоксидирано соево масло (минимално съдържание на оксиран 7 % и максимално —8 %)

8013-07-8

Етанол (етилов алкохол)

64-17-5

Етил ацетат (ацетов етер, ацетов естер, ацетатна нафта)

141-78-6

2-етилхексанол (2-етилхексилов алкохол)

104-76-7

Мастни киселини:

Арахинова киселина (ейкосанова киселина)

506-30-9

Бехенова киселина (докозанова киселина)

112-85-6

Маслена киселина (n-маслена киселина, бутанова киселина; етил оцетна киселина; пропил мравчена киселина)

107-92-6

Капрова киселина (n-деканова киселина)

334-48-5

Капронова киселина (n-хексанова киселина)

142-62-1

Каприлова киселина (n-октанова киселина)

124-07-2

Ерукова киселина (цис-13-докозенова киселина)

112-86-7

n-хептанова киселина (хептанова киселина)

111-14-8

Лаурилова киселина (n-додеканова киселина)

143-07-7

Лауролеинова киселина (додеканова киселина)

4998-71-4

Линолеева киселина (9,12-октаденова киселина)

60-33-3

Линоленова киселина (9,12,15-октадекатриенова киселина)

463-40-1

Миристинова киселина (n-тетрадеканова киселина)

544-63-8

Миристолова киселина (n-тетрадеценова киселина)

544-64-9

Олеинова киселина (n-октадеценова киселина)

112-80-1

Палминова киселина (n-хексадеканова киселина)

57-10-3

Палмитинова киселина (цис-9-хексадеканова киселина)

373-49-9

Пеларгонова киселина (n-нонанова киселина)

112-05-0

Рицинова киселина (цис-12-хисрокси-окта-9-деканова киселина)

141-22-0

Стеаринова киселина (n-октадеканова киселина)

57-11-4

Валерианова киселина (n-пентанова киселина)

109-52-4

Мастни алкохоли:

Бутилов алкохол (1-бутанол, маслен алкохол)

71-36-3

Хексилов алкохол (1-хексанол)

111-27-3

Каприлов алкохол (1-октанол)

111-87-5

Цетилов алкохол (алкохол C-16; 1-хексадеканол; палмилов алкохол; първичен n-хексадецилов алкохол)

36653-82-4

Децилов алкохол (1-деканол)

112-30-1

Енантилов алкохол (1-хептанол, хептилов алкохол)

111-70-6

Лаурилов алкохол (1-додеканол; додецилов алкохол)

112-53-8

Миристилов алкохол (1-тетрадеканол; тетрадеканол)

112-72-1

Нонилов алкохол (1-нонанол, пеларгонов алкохол, октилкарбинол)

143-08-8

Олеилов алкохол (октадеканол)

143-28-2

Стеарилов алкохол (1-октадеканол)

112-92-5

Тридецилов алкохол (1-тридеканол)

27458-92-0

112-70-9

Смеси от мастни алкохоли:

Лаурило-мистирилов алкохол (C12-C14)

 

Цетил-стеарилов алкохол (C16-C18)

 

Естери на мастни киселини – всеки естер, който е образуван от комбинацията на една от мастните киселини от горния списък и един от мастните алкохоли от същия списък, като например бутил миристат, олеил палмитат и цетил стеарат

Метилови естери на мастни киселини:

Метил лаурат (метил додеканоат)

111-82-0

Метил палмитат (метил хексадеканоат)

112-39-0

Метил стеарат (метил октадеканоат)

112-61-8

Метил олеат (метил октадеканоат)

112-62-9

Гликоли:

Бутандиол

1,3-бутандиол (1,3-бутиленгликол)

107-88-0

1,4-бутандиол (1,4-бутиленгликол)

110-63-4

Полипропиленгликол (молекулно тегло над 400)

25322-69-4

Пропиленгликол (1,3-пропиленгликол; 1,2-пропандиол; 1,2-дихидроксипропан; монопропиленгликол; метилгликол)

57-55-6

1,3-пропиленгликол (триметиленгликол; 1,3-пропандиол)

504-63-2

n-хептан

142-82-5

n-хептан (технически)

110-54-3

64742-49-0

Изо-бутилацетат

110-19-0

Изо-деканол (изодецилов алкохол)

25339-17-7

Изо-нонал (изононилов алкохол)

27458-94-2

Изо-октанол (изоктилов алкохол)

26952-21-6

Разтвор на магнезиев хлорид

7786-30-3

Метанол (метилов алкохол)

67-56-1

Метилетил кетон (2-бутанон)

78-93-3

Метилизобутил кетон (4-метил-2-пентанон)

108-10-1

Метилтерциерен бутилов оксид (MBTE)

1634-04-4

Моласа

57-50-1

Планински восък

8002-53-7

Парафинов восък

8002-74-2

63231-60-7

Пентан

109-66-0

Фосфорна киселина (ортофосфорна киселина)

7664-38-2

Питейната вода се разрешава като предходен товар, само когато непосредствено преди нея е превозван товар, който фигурира в настоящия списък и не е предмет на подобно ограничение

Калиев хидроксид (калиева основа): разрешава се като предходен товар, само когато непосредствено преди нея е превозван товар, който фигурира в настоящия списък и не е предмет на подобно ограничение

1310-58-3

n-пропил ацетат

109-60-4

Тетрапропилен

6842-15-5

Пропилов алкохол (пропан-1-ол; 1-пропанол)

71-23-8

Натриев хидроксид (сода каустик): разрешава се като предходен товар само когато непосредствено преди него е превозван товар, който фигурира в настоящия списък и не е предмет на подобно ограничение

1310-73-2

Силициев диоксид

7631-86-9

Натриев силикат (течно стъкло)

1344-09-8

Сорбитол – (D-сорбитол; хексахидро алкохол)

50-70-4

Сярна киселина

7664-93-9

Разтвор на амониев нитрат и урея (карбамид)

Винен камък (винена кал, винаса, аргол, котлен камък, накип, калиев хидрогентартарат, суров калиев битартарат)

868-14-4

Бели минерални масла

8042-47-5“