18/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

77


32004E0847


L 367/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2004/847/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 декември 2004 година

за полицейската мисия на Европейския съюз в Киншаса (ДРК) по отношение на единното полицейско звено (EUPOL „Киншаса“)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 25, трета алинея, член 26 и член 28, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/85/ОВППС (1) относно предотвратяването, управлението и разрешаването на конфликти в Африка.

(2)

Европейският съюз чрез операция „Артемида“, проведена в Демократична република Конго (ДРК) през 2003 г. по силата на Съвместно действие 2003/423/ОВППС (2) от 5 юни 2003 г. за военната операция на ЕС в Демократична република Конго, вече предприе конкретни стъпки, за да допринесе към възстановяването на сигурността в ДРК.

(3)

На 14 декември 2000 г. Съветът прие Съвместно действие 2000/792/ОВППС (3) за назначаването на г-н Aldo Ajello за специален представител на Европейския съюз за региона на Големите африкански езера и за отмяна на Съвместно действие 96/250/ОВППС. Мандатът на специалния представител беше последно удължен със Съвместно действие 2004/530/ОВППС (4).

(4)

На 29 септември 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/680/ОВППС (5) за изменение на Обща позиция 2002/829/ОВППС за доставката на определено оборудване на ДРК.

(5)

Глобалното всеобхватно споразумение за прехода в Демократична република Конго, подписано в Претория на 17 декември 2002 г. и Меморандумът за сигурността и армията от 29 юни 2003 г. създадоха условия за изграждането на единно полицейско звено (ЕПЗ).

(6)

На 28 юли 2003 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1493 (2003), в която изразява удовлетворението си от обнародването на 4 април 2003 г. на временната конституция на Демократична република Конго и от обявеното на 30 юни 2003 г. създаване на правителство на националното единство и прехода. В нея също така се насърчават участниците да подкрепят създаването на единно полицейско звено на Демократична република Конго и се одобрява предоставянето от мисията на ООН в ДРК (MONUC) на допълнителна помощ, която може да е необходимо за неговото обучение.

(7)

В Съвместната декларация за сътрудничеството между ООН и ЕС при управлението на кризи от 29 септември 2003 г. генералният секретар на ООН и председателството на Съвета на Европейския съюз приветстваха сътрудничеството между ООН и Европейския съюз в областта на управлението на граждански и военни кризи и разгледаха начините за подпомагане на създаването на единно полицейско звено в Киншаса за гарантиране на сигурността на преходното правителство и институциите.

(8)

На 20 октомври 2003 г. правителството на ДРК отправи официална молба до върховния представител за ОВППС на Европейския съюз за помощ при създаването на ЕПЗ, което следва да допринесе за защитата на държавните институции и укрепването на апарата на вътрешната сигурност.

(9)

На 15 декември 2003 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС) се съгласи Европейският съюз да подпомогне изграждането на ЕПЗ в три направления: възстановяване и оборудване на учебен център и осигуряване на основна техника, обучение на ЕПЗ и като последващи действия наблюдение и насочване на конкретното изпълнение на мандата на ЕПЗ след фазата на първоначално обучение.

(10)

Комисията прие финансово решение за Европейския фонд за развитие (ЕФР) за проект, който включва техническа помощ, възстановяване на учебния център и предоставяне на определено оборудване на ЕПЗ, както и за адекватно обучение.

(11)

На 17 май 2004 г. Съветът прие Съвместно действие 2002/494/ОВППС (6), с което Европейският съюз се ангажира: „да подкрепя процеса на укрепване на вътрешната сигурност в ДРК, която е съществен фактор за мирния процес и за развитието на страната, чрез помощ за изграждането на единно полицейско звено (ЕПЗ) в Киншаса“. За целта и в допълнение към финансираните от ЕФР дейности Европейският съюз и неговите държави-членки допринесоха с вноски в парично изражение и/или в натура за осигуряване на правителството на ДРК на охранителна техника, въоръжения и боеприпаси, определени като необходими за изграждането на ЕПЗ.

(12)

На 1 октомври 2004 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1565 (2004), в която взе решение да удължи срока на MONUC до 31 март 2005 г. Освен това СС на ООН взе решение MONUC да има и мандат в подкрепа на правителството на националното единство и прехода: „да допринася за договореностите във връзка със сигурността на институциите и защитата на длъжностните лица на прехода в Киншаса, докато единното полицейско звено постигне готовност да поеме тази отговорност и да подпомогне конгоанските власти в поддържането на реда в други стратегически райони“.

(13)

Сегашната обстановка във връзка със сигурността в ДРК може да се влоши с потенциално сериозни последици за процеса на укрепване на демокрацията, върховенството на закона и международната и регионалната сигурност. Едно по-нататъшно ангажиране на политическите усилия и средствата на ЕС ще допринесат за утвърждаването на стабилността в региона.

(14)

Съображение 12 от Съвместно действие 2004/494/ОВППС предвижда, че „Съветът може да реши проектът на ЕФР и предоставянето на охранителна техника, въоръжения и боеприпаси за ЕПЗ според случая да бъдат последвани от компонент на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) за наблюдение, насочване и консултации“.

(15)

На срещата си на 16 ноември 2004 г. КПС изрази съгласието си за последваща мисия на ЕПСО след проекта на ЕФР.

(16)

На 22 ноември 2004 г. Съветът потвърди ангажимента си да работи в много тясна връзка с MONUC и да предостави ефективна подкрепа за изпълнението на нейния мандат, което включва и полицейско обучение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Мисия

1.   Европейският съюз създава полицейска мисия на Европейския съюз (EUPOL „Киншаса“), за да се гарантират последващи действия след проекта на ЕФР, посочен в Съвместно действие 2004/494/ОВППС във връзка с изграждането на ЕПЗ в Киншаса (ДРК) от началото на януари 2005 г. Преди посочената дата и с оглед подготовката на полицейската мисия не по-късно от 1 декември 2004 г. се създава екип за планиране, който да функционира до началото на мисията.

2.   EUPOL „Киншаса“ действа в съответствие с целите и останалите разпоредби във връзка с формулировката на мисията съгласно член 3.

Член 2

Фаза на планиране

1.   По време на фазата на планиране екипът за планиране включва полицейски ръководител на мисията/ръководител на екипа за планиране и необходимия персонал за изпълнение на функциите, които произтичат от потребностите на мисията.

2.   Като приоритет в процеса на планиране се извършва комплексна оценка на рисковете, която може да се актуализира при необходимост.

3.   Генералният секретариат на Съвета разработва концепция за операциите (CONOPS). Екипът за планиране впоследствие съставя оперативен план (OPLAN) и разработва всички необходими технически инструменти за изпълнение на EUPOL „Киншаса“. CONOPS и OPLAN отчитат комплексната оценка на рисковете. Съветът одобрява CONOPS и OPLAN.

Член 3

Мандат на мисията

Европейският съюз провежда полицейска мисия в Киншаса (ДРК), за да наблюдава, насочва и консултира изграждането и първоначалното функциониране на ЕПЗ с цел да гарантира, че дейността на ЕПЗ следва обучението, проведено в академията съгласно най-добрата международна практика в тази област. Действията се насочват към реда на подчинение в ЕПЗ с оглед на укрепването на управленските способности на ЕПЗ и наблюдението, насочването и консултирането на оперативните звена при изпълнението на задачите.

Член 4

Структура на мисията

Мисията се състои от щаб, чието местоположение се съвместява с оперативната база на ЕПЗ. Щабът се състои от службата на ръководителя на мисията, отдел за наблюдение, насочване и консултиране, административна служба и офицери за свръзка с най-важните субекти за дейността на ЕПЗ.

Член 5

Ръководител на мисията/полицейски комисар

1.   По предложение на генералния секретар/върховния представител КПС назначава ръководител на мисията/полицейски комисар. Ръководителят на мисията/полицейският комисар упражнява оперативния контрол на EUPOL „Киншаса“ и поема функциите за оперативното управление на EUPOL „Киншаса“.

2.   Ръководителят на мисията/полицейският комисар подписва договор с Комисията.

3.   Всички полицейски служители остават изцяло под командването на компетентните национални органи. Националните органи прехвърлят оперативния контрол на ръководителя на EUPOL „Киншаса“.

4.   Ръководителят на мисията/полицейският комисар отговоря за дисциплинарния контрол на персонала. По отношение на командированите служители дисциплинарни мерки се предприемат от съответните национални органи или органи на ЕС.

Член 6

Персонал

1.   Броят и правомощията на EUPOL „Киншаса“ съответстват на формулировката на мисията по член 3, както и на структурата на мисията по член 4.

2.   Държавите-членки командироват полицейски служители. Всяка държава-членка поема разходите във връзка с командированите от нея полицейски служители, включително работни заплати, медицински осигуровки, надбавки извън дневните и квартирните и пътните разноски до и от ДРК.

3.   Международните цивилни служители и местният персонал се набират на договорна основа от EUPOL „Киншаса“ според необходимостта.

4.   Държавите, които допринасят за операцията, или институциите на Общността също могат по молба да командироват международни цивилни служители. Всяка допринасяща държава или институция на Общността поема разходите във връзка с командированите от нея полицейски служители, включително работни заплати, медицински осигуровки, надбавки извън дневните и квартирните и пътните разноски до и от ДРК.

Член 7

Ред на подчинение

Специалният представител на Европейския съюз (СПЕС) е подчинен на Съвета чрез генералния секретар/върховния представител;

КПС упражнява политически контрол и стратегическо насочване;

ръководителят на мисията/полицейският комисар ръководи EUPOL „Киншаса“ и поема оперативното управление;

ръководителят на мисията/полицейският комисар е подчинен на генералния секретар/върховния представител чрез СПЕС.

генералният секретар/върховният представител насочва ръководителя на мисията/полицейския комисар чрез СЛЕС.

Член 8

Политически контрол и стратегическо насочване

1.   Под ръководството на Съвета КПС упражнява политически контрол и стратегическо насочване на мисията. Съветът упълномощава КПС да вземе съответните решения съгласно член 25 от Договора. Упълномощаването обхваща правомощията за изменение на оперативния план и реда на подчинението. Правата за вземане на решения по отношение на целите и прекратяването на операцията се запазват от Съвета, подпомаган от ГС/ВП.

2.   СПЕС осигурява местното политическо насочване на полицейския ръководител на мисията. СПЕС осигурява координация с други субекти на ЕС, както и отношенията с властите на държавата домакин.

3.   КПС редовно се отчита пред Съвета, като взема предвид докладите на СПЕС.

4.   КПС редовно получава доклади от полицейския ръководител на мисията относно провеждането на мисията. КПС може да покани според случая полицейския ръководител на мисията на своите заседания.

Член 9

Участие на трети страни

1.   Без да се засяга самостоятелността на Европейския съюз при вземането на решения и единната институционална рамка на Съюза, присъединяващите се държави ще бъдат поканени и страните кандидатки и други трети страни могат да бъдат поканени да допринесат за EUPOL „Киншаса“, като те поемат разходите по изпращането на командированите от тях полицейски служители и/или международни цивилни служители, включително работни заплати, медицински осигуровки, надбавки извън дневните и квартирните и пътните разноски до и от ДРК, и да допринесат за текущите разходи на EUPOL „Киншаса“ според потребностите.

2.   Съветът упълномощава КПС да вземе по препоръка на командира на полицейския ръководител на мисията и Комитета по гражданските аспекти на управлението на кризи съответните решения за приемане на предложените вноски.

3.   Трети страни, които имат принос за EUPOL „Киншаса“, имат същите права и задължения в оперативното управление на операцията, както и участващите в нея държави-членки на ЕС.

4.   КПС предприема съответните действия по отношение на договореностите за участие и по молба представя предложение пред Съвета, включително за евентуалното финансово участие на трети страни в общите разходи.

5.   Подробните договорености за участието на трети страни са предмет на споразумение съгласно член 24 от Договора. Генералният секретар/върховният представител в помощ на председателството може да договаря тези условия от негово име. Когато ЕС и дадена трета страна са сключили споразумение по рамката за участие на третата страна в операции на ЕС за управление на кризи, разпоредбите на споразумението се прилагат в контекста на тази операция.

Член 10

Финансови условия

1.   Максималният размер на разходите за изпълнението на настоящото съвместно действие се равнява на 4 370 000 EUR за покриване на разходите през фазата на планиране и 2005 г.

2.

а)

разходите се управляват съгласно процедурите и правилата на Общността, приложими към бюджета, с изключение на правилото, че нито едно предварително финансиране не остава собственост на Общността. Граждани на трети страни имат право да кандидатстват за изпълнение на договори;

б)

ръководителят на екипа за планиране/полицейският ръководител на мисията е изцяло подчинен и е под надзора на Комисията за дейностите, извършвани в рамките на неговия договор.

3.   Финансовите договорености зачитат оперативните изисквания на EUPOL „Киншаса“, включително за съвместимост на техниката и оперативна съвместимост на екипите.

Член 11

Действия на Общността и други действия във връзка с мисията

1.   Съветът отбелязва намерението на Комисията да насочва според случая своите действия за постигане на целите на настоящото съвместно действие.

2.   Съветът също така отбелязва, че се налагат договорености за координиране както в Киншаса, така и в Брюксел, включително и за евентуалните бъдещи проекти по линия на ЕФР, като се вземат предвид съществуващите механизми за координация.

Член 12

Предоставяне на класифицирана информация

1.   Генералният секретар/върховният представител се упълномощава да предоставя на трети страни, свързани с настоящото съвместно действие, класифицирана информация на ЕС и документи с гриф за секретност до „CONFIDENTIEL UE“, съставени за целите на операцията, в съответствие с правилника за сигурността на Съвета.

2.   Генералният секретар/върховният представител се упълномощава също така да предоставя на ООН в съответствие с оперативните потребности на мисията класифицирана информация на ЕС и документи с гриф за секретност до „RESTREINT UE“, съставени за целите на операцията, в съответствие с правилника за сигурността на Съвета. За целта се постигат местни договорености.

3.   При конкретна и спешна оперативна потребност генералният секретар/върховният представител се упълномощава също така да предоставя на държавата домакин класифицирана информация на ЕС и документи с гриф за секретност до „RESTREINT UE“, съставени за целите на операцията, в съответствие с правилника за сигурността на Съвета. Във всички останали случаи такава информация и документи се предоставят на държавата домакин в съответствие с процедурите според равнището на сътрудничество на държавата домакин с Европейския съюз.

4.   Генералният секретар/върховният представител се упълномощава да предоставя на трети страни, свързани с настоящото съвместно действие, некласифицирани документи на ЕС във връзка с обсъжданията в Съвета по повод на операцията, които са обхванати от задължението за опазване на служебната тайна съгласно член 6, параграф 1 от правилника за дейността на Съвета.

Член 13

Статут на персонала на EUPOL „Киншаса“

1.   Статутът на персонала на EUPOL „Киншаса“ в ДРК, включително при необходимост привилегиите, имунитетите и по-нататъшните гаранции, необходими за довършването и гладкото функциониране на EUPOL „Киншаса“, се договаря в съответствие с процедурите по реда на член 24 от Договора. Генералният секретар/върховният представител, подпомагайки председателството, може да договори такива условия от негово име.

2.   Държавата или институцията на Общността, командировала служител, носи отговорност за реакцията на всякакви претенции от или относно служителя във връзка с командироването. Съответната държава или институция на Общността отговаря за търсенето на отговорност от командированото лице.

Член 14

Влизане в сила, срок и прекратяване

Настоящото съвместно действие влиза в сила от датата на приемането му.

Срокът му изтича на 31 декември 2005 г.

Разходи се признават след приемането на съвместното действие.

Член 15

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2004 година.

За Съвета

Председател

L. J. BRINKHORST


(1)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 143, 11.6.2003 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 318, 16.12.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 234, 3.7.2004 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 249, 1.10.2003 г., стр. 64.

(6)  ОВ L 182, 19.5.2004 г., стр. 41.