11/ 36

BG

Официален вестник на Европейския съюз

94


32004D0600


L 271/38

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2004 година

за приемане на гаранции, предложени във връзка с антидъмпингови процедури относно внос на полиетилен-терефталат с произход, inter alia, от Австралия

(2004/600/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейските общности (1) („основен регламент“), и по специално членове 8 и 9 от него;

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 19 февруари 1994 г. с Регламент (ЕО) № 306/2004 (2) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на полиетилен терефталат (по долу-наричан „РЕТ“ или „разглеждан продукт“) с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан („временен регламент“).

(2)

След приемането на временните антидъмпингови мерки Комисията продължи разследването на дъмпинга, вредите и интереса на Общността. Окончателните заключения и изводи от извършеното разследване са изложени в Регламент (ЕО) № 1467/2004 на Съвета (3) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетилен терефталат с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан („окончателен регламент“).

(3)

Разследването потвърди предварителните заключения за вредоносен дъмпинг относно вноса на разглеждания продукт с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан.

2.   ГАРАНЦИЯ

(4)

След приемането на временните антидъмпингови мерки един сътрудничещ изнасящ производител от Австралия (Leading Synthetics Pty Ltd.) предложи гаранция по цената в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Чрез тази гаранция изнасящият производител предложи да продава разглеждания продукт на или над определени ценови равнища, които да елиминират вредоносния ефект от дъмпинга.

(5)

Дружеството също така ще предоставя на Комисията редовна и подробна информация относно износа към Общността, което означава, че приетата гаранция може да бъде наблюдавана ефективно от Комисията. Освен това, структурата на продажбите на дружеството е такава, че Комисията счита, че рискът от заобикаляне на гаранцията е минимален.

(6)

С оглед на горното гаранцията се счита за приемлива.

(7)

С цел да се даде възможност на Комисията да наблюдава ефективно спазването на гаранцията от страна на дружеството, когато на митническите власти се представи искане за свободно обращение съгласно поетата гаранция, освобождаването от мито зависи от представянето на търговска фактура, която съдържа най-малко информацията, посочена в приложение 2 от Регламент (ЕО) № 1467/2004 на Съвета. Това равнище на информация е необходимо също така и за да се даде възможност на митническите власти да установят с достатъчна точност, че пратката отговаря на търговските документи. Ако такава фактура не бъде представена или тя не съответства на стоката, представена пред митническите власти, се дължи антидъмпинговото мито в съответния размер.

(8)

В случай на неизпълнение или оттегляне на гаранцията или предполагано неизпълнение може да бъде наложено антидъмпингово мито съгласно член 8, параграфи 9 и 10 от основния регламент,

РЕШИ:

Член 1

Приема гаранцията, предложена от изнасящия производител, посочен по-долу, във връзка с настоящата антидъмпингова процедура по отношение на вноса на полиетилен терефталат с произход от Австралия, Китайската народна република и Пакистан.

Държава

Производител

Допълнителен код по ТАРИК

Австралия

Leading Synthetics Pty Ltd.

А503

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 август 2004 година.

За Комисията

Pascal LAMY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 461/2004 (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 271, 19.8.2004 г., стр. 1.