10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

116


32004D0548


L 244/47

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 май 2004 година

относно позицията, която Комисията следва да заеме относно сключването на споразумение за паричните взаимоотношения с Княжество Андора

(2004/548/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 111, параграф 3 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

По смисъла на Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждане на еурото (1), еурото замества валутата на всяка една участваща държава-членка от 1 януари 1999 г.

(2)

Комисията разполага със съответните компетенции от същата дата по въпросите на паричния и валутен режим в държавите-членки, приемащи еурото.

(3)

Съветът отговаря за подготовката за провеждане на преговори и сключване на споразумения по въпросите на паричния и валутен режим.

(4)

Общността е сключила парични споразумения с Монако (2), Ватикана (3) и Сан Марино (4). Преди въвеждането на еурото тези страни са сключили парични споразумения или с Франция, или с Италия.

(5)

Княжество Андора (наричано по-долу Андора) няма официална валута и не е сключвало парични споразумения с нито една държава-членка или трета страна. Първоначално de facto в Андора са били използвани испански и френски банкноти и монети, които са били заменени с еуробанкноти и монети от 1 януари 2002 г.

(6)

От 15 юли 2003 г. Андора официално е поискала сключване на парично споразумение с Общността.

(7)

Като се имат предвид тесните икономически връзки между Андора и Общността, е уместно едно споразумение между Андора и Общността да включва разпоредби за еуробанкнотите и монетите, правния статут на еурото в Андора, както и достъп до платежната система на еурозоната. Тъй като еурото вече се използва в Андора, трябва да бъде уговорено, че Андора ще използва еурото като своя официална валута и че тя ще даде статут на законно платежно средство на еуробанкнотите и монетите, емитирани от Европейската система от централни банки и държавите-членки, които са приели еурото.

(8)

Това, че еурото е станало официално платежно средство на Андора, не дава право на Андора да емитира банкноти или монети, деноминирани в еуро или в друга валута, или да емитира парични заместители, освен ако паричното споразумение не съдържа изрични разпоредби в този смисъл. Понастоящем Андора емитира колекционерски монети, деноминирани в динари, и възможността тази практика да бъде продължена ще бъде проучена.

(9)

Важно е Андора да гарантира, че правилата на Общността относно банкнотите и монетите, деноминирани в еуро, са приложими в Андора. Еуробанкнотите и монетите се нуждаят от адекватна защита срещу измами и фалшифициране. Важно е също Андора да вземе всички необходими мерки и да си сътрудничи с Общността в тази област.

(10)

Андора трябва да поеме задължението да прилага всички съответни мерки, които формират част от рамката на Общността за банкови и финансови регламенти, включително предотвратяване прането на пари, предотвратяването на измами и фалшифициране на безналични платежни средства, както и изискванията за статистическа отчетност. Прилагането на такива мерки ще допринесе за създаване на равностойни и справедливи условия за финансовите институции, разположени в еурозоната, и за тези в Андора.

(11)

Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки могат да участват във всички видове банкови трансакции, що се отнася до финансови институции, установени в трети страни. Европейската централна банка и националните централни банки могат, когато е уместно, да позволят на финансови институции на трети страни достъп до своите платежни системи. Споразумението между Общността и Андора не трябва да задължава по никакъв начин Европейската централна банка или националните централни банки.

(12)

Комисията трябва да бъде упълномощена да води преговорите с Андора. Съседните на Андора страни, Испания и Франция, трябва да бъдат пълноценни участници в преговорите, както и Европейската централна банка в рамките на своята компетентност.

(13)

Настоящото решение има за цел единствено да се постигне споразумение между Андора и Общността по въпросите на паричните взаимоотношения, изключвайки други въпроси, които е необходимо да бъдат разгледани в отделни споразумения. Андора беше поканена да приеме еквивалентни мерки в някои области, по-специално що се отнася до облагането с данъци на доходите от спестявания. Съветът ще проучи, като се има предвид ходът на преговорите и парафирането на споразумението за данъчно облагане на спестяванията, и на базата на препоръка от Комисията, дали са изпълнени необходимите условия за започване на преговори по паричното споразумение.

(14)

Комисията трябва да предостави проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище. След това проектоспоразумението трябва да се предостави на Съвета, ако Испания и Франция или Европейската централна банка, или Икономическият и финансов комитет са на мнение, че това е необходимо,

ПРИЕ НАСТОЯЩНОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комисията уведомява Андора за готовността на Общността да сключи споразумение по паричните въпроси с Андора на най-ранната възможна дата и прави предложение за започване на преговори за такова споразумение.

Член 2

Позицията, която Общността следва да заеме по време на преговорите с Андора във връзка със споразумението по паричните въпроси, се базира на принципите, заложени в членове от 3 до 6.

Член 3

1.   Андора има право да използва еурото като своя официална валута.

2.   Андора има право да даде на еуробанкнотите и монетите статут на законно платежно средство.

Член 4

1.   Андора се задължава да не емитира каквито и да е банкноти, монети или парични заместители, освен ако условията за това не са били договорени с Общността.

2.   Възможността Андора да продължи да емитира златни и сребърни колекционерски монети, деноминирани в динари, ще бъде проучена.

Член 5

1.   Андора се задължава да спазва правилата на Общността относно еуробанкнотите и монетите.

2.   Андора се задължава да си сътрудничи тясно с Общността по отношение защитата на еуробанкнотите и монетите от измами и фалшификации и да приеме правила за прилагане актовете на Общността в тази област.

Член 6

1.   Андора се задължава да приеме всички необходими мерки чрез равностойни действия или пряко въвеждане за прилагане на цялото банково и финансово законодателство на Общността, по-специално законодателството, свързано с дейността и надзора на съответните институции, а също за прилагането на съответното законодателство на Общността за предотвратяване прането на пари, измамите и фалшифицирането на безналични платежни средства и за изискванията за статистическа отчетност.

2.   Финансовите институции, установени на територията на Андора, могат да получат достъп до платежните системи и системите за разплащания на еурозоната при определени условия, които трябва да бъдат заложени в споразумението по паричните въпроси и определени в споразумение с Европейската централна банка.

Член 7

Комисията от името на Общността провежда преговорите с Андора по въпросите, посочени в членове от 3 до 6. Испания и Франция са пълноценни участници в преговорите. Европейската централна банка участва пълноценно в тези преговори, които са от нейната компетенция.

Член 8

Преговорите относно споразумение по паричните въпроси започват, когато Съветът приеме с квалифицирано мнозинство по препоръка от Комисията, че необходимите условия за започването на такива преговори са изпълнени.

Предшестващото парафиране от двете страни на споразумението за облагане с данъци на доходите от спестявания, както и задължението, поето от Андора, да сключи такова споразумение, преди да бъде договорена дата с Общността, представлява част от тези условия.

Ако споразумението за данъчно облагане на спестяванията не е сключено от Андора преди договорената дата, преговорите по паричното споразумение се прекратяват до сключването на такова.

Член 9

Комисията представя проектоспоразумението на Икономическия и финансов комитет за становище.

Комисията има право да сключи споразумението от името на Общността, освен ако Испания и Франция или Европейската централна банка, или Икономическият и финансов комитет са на мнение, че споразумението трябва да бъде представено на Съвета.

Член 10

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на 11 май 2004 година.

За Съвета

Председател

C. McCREEVY


(1)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2596/2000 (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 142, 31.5.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ С 299, 25.10.2001 г., стр. 1. Споразумение, последно изменено с Решение 2003/738/ЕО на Съвета (ОВ L 267, 17.10.2003 г., стр. 27).

(4)  ОВ С 209, 27.7.2001 г., стр. 1.