15/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

143


32004D0020


L 005/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 20/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 декември 2003 година

за установяване на обща рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на политиката за защита на потребителите за периода 2004—2007 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 153 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Политиката за защита на потребителите има съществен принос за постигане на две от стратегическите цели на Комисията, посочени в Съобщение на Комисията относно стратегическите цели „Формиране на нова Европа“ за периода 2000—2005 г. (3), а именно създаване на нова и икономическа социална програма за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на по-добро качество на живот на европейските граждани;

(2)

Стратегията за политиката за защита на потребителите за периода 2002—2006 г. установява три ключови цели. Те ще се прилагат чрез дейности, включени в актуална програма, която трябва да се преразглежда редовно от Комисията.

(3)

Целите и дейностите на стратегията за политиката за защита на потребителите ръководят разпределението на фондовете за дейности, изпълнявани съгласно настоящата рамка. Също така на дейностите, предназначени да интегрират интересите на потребителите в други области в съответствие с член 153 от Договора, следва да се даде висок приоритет заедно с трите ключови цели на стратегията за политиката за защита на потребителите.

(4)

В съответствие със стратегията за политиката за защита на потребителите политиката за защита на потребителите трябва да обхваща безопасността на услугите и нехранителните стоки, както и икономическите интереси на европейските потребителите. Дейностите, свързани с безопасността на храните, не са обхванати от настоящата рамка.

(5)

Общите цели на Европейския съюз включват съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз постигането на балансирано и устойчиво развитие. В съответствие с декларацията от Йоханесбург за устойчиво развитие, плана за изпълнение на световната среща за устойчиво развитие и процеса от Кардиф следва да се предприемат дейности, за да се постигне устойчиво развитие.

(6)

Настоящата рамка следва да предвиди дейности от страна на Общността в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора, за подпомагане и изграждане капацитета на организациите и органите, които работят за повишаване на интересите на потребителите на общностно, национално или регионално равнище.

(7)

В допълнение към дейностите, съдържащи се в настоящата рамка, Комисията следва да гарантира, че сдруженията на потребителите и други съответни неправителствени организации ще могат да допринасят за изпълнение на стратегията за политиката за защита на потребителите чрез тяхното включване в работата на Европейската потребителска консултативна група, както е определено в Решение 2003/709/ЕО на Комисията (4).

(8)

Настоящата рамка следва да предвиди дейности, предприети съвместно от страна на Комисията и от една или повече държави-членки, които да осъществяват целите на политиката за защита на потребителите.

(9)

Представителството на интересите на потребителите на общностно равнище по отношение тяхното здраве и безопасност, на техните икономически интереси и на интересите на потребителите при изготвянето на стандартите за стоки и услуги е от общ европейски интерес по смисъла на член 108, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), наричан по-долу „финансовият регламент“.

(10)

Настоящото решение определя за времетраенето на настоящата финансова рамка, която е от приоритетно значение по смисъла на точка 33 от междуинституционално споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и подобряване на бюджетната процедура (6) за бюджетните власти по време на годишната бюджетна процедура.

(11)

За да подобри ефективността и значението на дейностите на европейските потребителски организации и на потребителските организации, представляващи интересите на потребителите в развитието на стандартите за стоки и услуги на общностно равнище, финансовият принос за отговарящите на условията организации може да зависи от рамкови партньорски споразумения, които са в сила през срока на дейност на настоящата рамка.

(12)

За да подобри административната ефикасност и ефективността и значението на отделни проекти, покани за специфични проекти следва да се публикуват поне на две години и следва да се осигури подкрепа за максимум 75 % от стойността на оправданите разходи за изпълнение на проектите.

(13)

Споразумението относно Европейското икономическо пространство (по-долу наричано „Споразумението за ЕИП“) предвижда, че страните от Европейската асоциация за свободна търговия, участващи в ЕИП (по-долу наричани „страни ЕАСТ/ЕИП“) следва, inter alia, да засилят и разширят сътрудничеството си в рамките на дейностите на Общността в областта на защита на потребителите.

(14)

Настоящата обща рамка следва да бъде отворена за участие на асоциираните страни в съответствие с условията, установени в съответните двустранни споразумения, определящи общите принципи за тяхното участие в програмите на Общността.

(15)

За да се увеличи стойността и значението на настоящата рамка, следва да се извършва постоянен мониторинг и редовна оценка на предприетите дейности, с оглед, където е подходящо, да се правят необходимите промени.

(16)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящото решение, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7),

РЕШИХА:

Член 1

Обхват

1.   Настоящото решение установява обща рамка за дейностите на Общността в подкрепа на политиката за защита на потребителите, наричана по-долу „рамката“ за периода, посочен в член 5, параграф 1.

2.   Дейностите, които следва да бъдат предприети съгласно настоящата рамка, допълват дейностите, предприети във и от държавите-членки за опазване на здравето, защитата на безопасността и икономическите интереси на потребителите и за насърчаване на тяхното право на информация и образование, както и за организирането им за защита на техните интереси.

Член 2

Области на дейност

Дейностите, които следва да бъдат предприети съгласно настоящата рамка, се отнасят до следните специфични области:

а)

защита на здравето и безопасността на потребителите по отношение на услуги и нехранителни стоки;

б)

защита на икономическите и правните интереси на потребителите;

в)

насърчаване представянето на информация и на образование за потребителите;

г)

повишаване на способността на сдруженията на потребителите да сътрудничат на европейско равнище.

Член 3

Цели и дейности

Дейностите, които трябва да се предприемат съгласно настоящата рамка, спомагат за постигане на следните общи цели:

а)

високо общо ниво на защита на потребителите, и по-специално чрез установяване на общи правила и практики за защита на потребителите и чрез интегриране на интересите на потребителите при провеждането на други политики на Общността;

б)

ефективно прилагане на разпоредбите за защита на потребителите, и по-специално чрез надзор на пазара, чрез административното сътрудничество между правоприлагащите органи, достъп на потребителите до информация относно услугите и нехранителните стоки, както и достъп на потребителите до способи за решаване на жалби и спорове; и

в)

подходящо участие на сдруженията за защита на потребителите в изготвянето на политиката за защита на потребителите и в изготвянето на други политики на Общността, засягащи интересите на потребителите.

Член 4

Видове дейности

1.   Дейностите, които трябва да бъдат предприети съгласно настоящата рамка, са включени в приложението по цели.

2.   Дейности 1—8, 11—15 и 19 се прилагат пряко от Комисията.

3.   Дейности 9 и 10 са съвместно финансирани от Общността и от една или повече държави-членки или от Общността и компетентни органи на власт от трети страни, участващи съгласно член 9.

4.   Дейности 16, 17 и 18 се ползват от финансовия принос от Общността.

Член 5

Финансиране

1.   Финансовата рамка за изпълнение на настоящото решение за периода от 1 януари 2004 г. до 31 декември 2007 г. е определена на 72 милиона EUR, от които 54 милиона EUR обхващат периода до 31 декември 2006 г.

2.   За периода, следващ 31 декември 2006 г., предложената сума се счита за потвърдена, ако съответства на финансовите перспективи, които са в сила за периода, започващ през 2007 г.

3.   Годишните финансови средства се разрешават от бюджетния орган в рамките на финансовите перспективи.

Член 6

Финансов принос

1.   Приносът на Общността за съвместни дейности 9 и 10 по принцип ще бъде 50 % и в никакъв случай няма да надхвърля 70 % от общия разход на дейността. Комисията определя ясно кои съвместни дейности ще имат право на финансов принос повече от 50 %.

2.   Финансовият принос за дейност 16 не надхвърля 50 % от разхода за провеждане на отговарящи на условията дейности.

3.   Финансовият принос за дейност 17 не надхвърля 95 % от разхода за провеждане на отговарящи на условията дейности.

4.   Подновяването на финансовия принос за дейности 16 и 17 за отговарящи на условията организации, които в предходната година са доказали активно и ефективно, че представляват интересите на потребителите, не е обхванато от разпоредбата за постепенно намаляване.

5.   Финансовият принос за дейност 18 по принцип ще бъде 50 % и в никакъв случай няма да надвишава 75 % от одобрените разходи за изпълнение на проекта. Комисията определя ясно кои специфични проекти ще имат право на финансов принос повече от 50 %.

Член 7

Бенефициери

1.   Финансовият принос за съвместни дейности 9 и 10 може да бъде възложен на публичен орган или орган с нестопанска цел, определени от държавата-членка или от компетентните власти и одобрени от Комисията.

2.   Финансовият принос за дейност 16 може да се възложи на европейски потребителски организации, които:

а)

са неправителствени, с нестопанска цел, независими от промишлеността, търговията и представителите на бизнеса или други от други конфликтни интереси и имат като основни цели и дейности насърчаване и опазване на здравето, защита на безопасността и икономическите интереси на потребителите в Общността;

б)

имат за задача да представят интересите на потребителите на общностно равнище чрез национални потребителски организации в поне половината от държавите-членки, които са представителни, в съответствие с националното законодателство или практика, за потребителите и са активни на регионално или национално равнище; и

в)

са представили на Комисията задоволителни отчети относно тяхното членство, вътрешни правила и източници за финансиране.

3.   Финансовият принос за дейност 17 може да се възложи на европейски потребителски организации, които:

а)

са неправителствени, с нестопанска цел, независими от производителните, търговските, бизнес и от други конфликтни интереси и имат като основни цели и дейности представляване на потребителските интереси в процеса на изготвяне на стандарти на общностно равнище; и

б)

имат за задача в поне две трети от държавите-членки да представляват интересите на потребителите на общностно равнище:

чрез представителни органи в съответствие с националното законодателство или практика за национални потребителски организации в държавите-членки; или

при отсъствие на такива органи от национални потребителски организации в държавите-членки, които са представителни, в съответствие с националното законодателство и практика, за потребителите и са активни на национално ниво.

4.   Финансовият принос за дейност 18 може да бъде възложен на всяко юридическо лице или асоциация от юридически лица включително подходящи независими публични органи и регионални сдружения за защита на потребителите, които действат независимо от производството и търговията и на практика отговарят за изпълнението на проектите.

Член 8

Изключения

Лица, които кандидатстват за спечелване на проект или с които е сключен договор, които са обявени за виновни за изготвянето на фалшиви декларации или е установено, че съществено не изпълняват договорните си задължения, се изключват от възлагането на по-нататъшни договори съгласно член 96 от Финансовия регламент.

Член 9

Участие на трети страни

Рамката е отворена за участие на:

а)

страни на ЕАСТ/ЕИП в съответствие с условията, установени в споразумението за ЕИП;

б)

асоциираните страни в съответствие с условията, установени в съответните двустранни споразумения за общите принципи на тяхното участие в програми на Общността.

Член 10

Съгласуваност и допълване

1.   Комисията гарантира, че дейностите, изпълнени съгласно настоящата рамка, са съгласувани със стратегията на политиката за защита на потребителите.

2.   Комисията гарантира, че има съгласуваност и допълване между дейностите, изпълнявани съгласно настоящата рамка, както и други програми и инициативи на Общността.

Член 11

Работна програма

Комисията приема годишна работна програма, която включва:

а)

приоритетите за дейност съгласно всяка цел;

б)

разбивка на годишния бюджет между видовете дейности, посочени в член 4;

в)

планиране на поканите за търговете, съвместни дейности и покани за представяне на оферти;

г)

в случай на покани за представяне на оферти селекцията и критериите за възлагане за дейности 16, 17 и 18 критериите за финансовия принос на повече от 50 % за дейност 18 и индикативната стойност за всяка от тези покани за представяне на оферти в съответствие със съответните разпоредби на Финансовия регламент и вземайки предвид до възможно най-добра степен необходимостта да се определят прости административни изисквания, и по-специално малки суми на финансовия принос за специфични проекти.

Член 12

Публикуване и процедури

1.   Комисията публикува следното в Официален вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Комисията:

а)

покана за представяне на оферти за дейности 16 и 17

б)

покана за представяне на оферти за дейност 18, описваща приоритетите за дейност, която трябва да се предприеме поне на всеки две години.

2.   На ранен етап в оценителния процес на кандидатстване за финансов принос Комисията информира заявителите дали отговарят на условията за участие или дали тяхното кандидатстване не предоставя необходимата информация, за да се провери доколко заявителят отговаря на избирателните критерии.

3.   Комисията в рамките на три месеца от срока за подаване на заявленията взема решение за възлагане на финансов принос за дейности 16, 17 и 18.

4.   Списък с получателите на финансов принос и списък на дейностите, финансирани съгласно настоящата рамка се публикува всяка година на интернет страницата на Комисията с посочване на сумите.

Член 13

Мониторинг и оценка

1.   Комисията гарантира ефективен и редовен мониторинг на предприетите съгласно настоящата рамка дейности и представя на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за изпълнението на настоящата рамка до 31 декември 2005 г. Комисията информира Европейския парламент ежегодно дали процедурата на вземане на решение за заявленията за дейности 16, 17 и 18 надвишава тримесечния период, определен в член 12, параграф 3.

2.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета оценъчен доклад за дейностите, извършени съгласно настоящата рамка преди изпращане на предложение за нейното възможно подновяване и при всички случаи най-късно до 31 декември 2007 г.

Член 14

Изпълнение на мерките

1.   Комисията отговаря за управлението и изпълнението на настоящото решение в съответствие с Финансовия регламент.

2.   Мерките, предвидени в член 4, параграфи 3 и 4 и в член 11 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 15, параграф 2.

Член 15

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 16

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

F. FRATTINI


(1)  ОВ C 234, 30.9.2003 г., стр. 86.

(2)  Становище на Европейския парламент от 24 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 1 декември 2003 г.

(3)  ОВ C 81, 21.3.2000 г., стр. 1

(4)  ОВ L 258, 10.10.2003г., стр. 35.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ИЗБРОЕНИ ПО ЦЕЛИ

Цел а)   Високо общо ниво на защита на потребителелите

Дейност 1:

научна консултация, рисков анализ включително сравнителна оценка и оценка на възможностите за намаляване на риска, свързани със здравето и безопасността на потребителите за услуги и нехранителни стоки.

Дейност 2:

подготовка на законодателни и други регулаторни инициативи и засилване на саморегулаторните инициативи,inter alia:

2.1.

сравнителен анализ на пазари и регулаторни системи

2.2.

правни и технически експертизи за развитие на политики за безопасност на услугите

2.3.

техническа експертиза за изготвяне на мандат за изготвяне на стандарти за стоки и услуги

2.4.

правни и технически експертизи за изготвяне на политики в областта на икономическите интереси на потребителите

2.5.

работни групи за заинтересовани участници и експерти

Дейност 3:

мониторинг и оценка на развитието на пазарите, имащи значение по отношение на икономическите и други интереси на потребителите, включително, inter alia, наблюдение на цените и анализ на потребителски жалби и наблюдения на промените в структурата на пазарите

Дейност 4:

събиране и обмен на данни и информация, която предоставя доказателства за изготвяне на политика за защита на потребителите и за интегриране на интересите на потребителите в други политики на Европейския съюз, включително, inter alia, наблюдение на потребителските и бизнес отношения, събиране и анализ на статистически и други релевантни данни

Цел б)   Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите

Дейност 5:

координиране на наблюдението и прилагане на дейности, включително, inter alia:

5.1.

развитие на ИТ средства (например база данни, информационни и комуникационни системи) за осъществяване на сътрудничество

5.2.

обучение, семинари и обмен на служители за съвместни дейности

5.3.

планиране и изготвяне на съвместни дейности

5.4.

пилотни съвместни дейности по прилагане

Дейност 6:

изготвяне на лесни и достъпни за обществото бази данни, обхващащи прилагането на правата на потребителите и съдебна практика, произтичащи от законодателството на Общността за защита на потребителите, включително и попълване и подобряване на базата данни по отношение на неравноправните клаузи в договори, предлагани на потребители.

Дейност 7:

Мониторинг и оценка на безопасността на нехранителните стоки и, безопасността на услуги, inter alia:

7.1.

укрепване и разширяване на обхвата на системата за сигнализиране RAPEX, развитие на наблюдението на пазара, обмен на информация.

7.2.

технически анализ на нотификациите за сигнализиране

7.3.

събиране и оценка на данни за рисковете, породени от специфични потребителски стоки и услуги

7.4.

изготвяне на мрежа за безопасност на потребителските стоки съгласно Директива 2001/95/ЕО (1)

Дейност 8:

Мониторинг на функционирането и оценка на значението на схемите за алтернативно разрешаване на споровете, по-специално на онлайн схемите и тяхната ефективност при вземане на решения по трансгранични жалби и спорове, както и техническа помощ за бъдещо развитие на европейската мрежа за извънсъдебно решаване на спорове.

Дейност 9:

(Съвместна дейност) Финансов принос за публични органи или органи с нестопанска цел, съставляващи мрежи на Общността, които предоставят информация и помощ за потребителите, и ги подпомагат при упражняване на техните права и за получаване на достъп за разрешаване на спорове (Европейската потребителска мрежа от центрове и къщи на европейската мрежа за извънсъдебно решаване на спорове съгласно условията, определени от член 7, параграф 1).

Дейност 10:

(Съвместна дейност) Финансов принос за специфично съвместно наблюдение и правоприлагащи дейности за подобряване на административното сътрудничество и сътрудничеството в областта на прилагане на законодателството на Общността за защита на потребителите, включително директивата за обща безопасност на стоките и други дейности в контекста на административното сътрудничество съгласно условията, определени в член 7, параграф 1.

Цел в):   Подходящо участие на сдруженията на потребителите в политиките на ЕС

Дейност 11:

Предоставяне на специфична техническа и правна експертиза за сдруженията на потребителите за подкрепа на тяхното участие и техния принос в консултативните механизми относно законодателните и незаконодателните инициативи в областта на политиките на Общността в съответните области на политики като политиките на вътрешния пазар, услуги от общ интерес и 10-годишна рамкова програма за устойчиво производство и потребление, както и подкрепа на техния принос в надзора на пазара.

Дейност 12:

Представителство на интересите на европейските потребители в международни форуми включително международните органи по стандартизация и международните търговски организации.

Дейност 13:

Обучение за членове на персонала на регионални, национални и европейски потребителски организации и други изграждащи капацитети дейности, включително обучителни курсове по изготвяне на проекти и процедури по прилагане на проектите; интернет форуми за специфични проекти, работни групи и срещи за засилване на проектното партньорство.

Дейност 14:

Информационни дейности за правата на потребителите съгласно законодателството за защита на потребителите и други мерки на Общността за защита на потребителите, по-специално в новите държави-членки в сътрудничество с техните сдружения за защита на потребителите.

Дейност 15:

Образование на потребителите включително дейности, насочени към млади потребители и развитие на онлайн интерактивни средства за обучение на потребителите относно правата на потребителите на вътрешния пазар и относно трансграничните сделки.

Дейност 16:

Финансов принос за функционирането на европейските потребителски организации съгласно условията на член 7, параграф 2.

Дейност 17:

Финансов принос за функционирането на европейските потребителски организации, представляващи интересите на потребителите при изготвяне на стандарти за стоки и услуги на общностно равнище съгласно условията, определени в член 7, параграф 3.

Цели а), б) и в):

Дейност 18:

Финансов принос за специфични проекти на общностно равнище или на национално равнище в подкрепа на целите на политиката за защита на потребителите, определени в член 3, при условията на член 7, параграф 4, включително и финансови приноси за:

специфични проекти, предприети от сдруженията на потребителите, имащи за цел да ускорят ефективното прилагане на разпоредбите на правото на ЕС за защита на потребителите в новите държави-членки,

специфични проекти за засилване на трансграничния обмен на информация и най-добри практики за интегриране правата на потребителите в другите политики.

Дейност 19:

Оценка на дейности, предприети съгласно настоящата рамка.


(1)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. за общата безопасност на стоките (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).