10/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

268


32004D0012(01)


L 230/61

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 юни 2004 година

за приемане на Процедурен правилник на Генералния съвет на Европейската централна банка

(EЦБ/2004/12)

(2004/526/EО)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 46.4 от него,

РЕШИ:

Член единствен

Процедурният правилник на Генералния съвет на Европейската централна банка от 1 септември 1998 г. се заменя от следния правилник, който влиза в сила на 1 юли 2004 г.

„Процедурен правилник на Генералния съвет на Европейската централна банка

УВОДНА ГЛАВА

Член 1

Определения

Настоящият процедурен правилник допълва Договора за създаване на Европейската общност, както и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Понятията в настоящия процедурен правилник имат същото значение, както в Договора и Устава.

ГЛАВА I

Генерален съвет

Член 2

Дата и място на провеждане на заседанията на Генералния съвет

1.   Генералният съвет определя датите на заседанията си по предложение на председателя.

2.   Председателят свиква заседание на Генералния съвет, ако е постъпило искане за провеждане на заседание от най-малко трима членове на Генералния съвет.

3.   Председателят може да свиква заседания на Генералния съвет и винаги когато счете това за необходимо.

4.   Генералният съвет провежда заседанията си по правило в помещенията на Европейската централна банка (EЦБ).

5.   Заседанията могат да се провеждат и чрез телеконферентна връзка, при условие че най-малко трима управители не направят възражение.

Член 3

Участие в заседанията на Генералния съвет

1.   Освен в предвидените в настоящите правила случаи, участието в заседанията на Генералния съвет се ограничава до неговите членове, останалите членове на Изпълнителния съвет, председателя на Съвета на Европейския съюз, както и един член на Комисията на Европейските общности.

2.   По правило всеки управител може да има по един придружител.

3.   Ако член на Генералния съвет е възпрепятстван да присъства на заседание, той може да определи писмено свой заместник, който да присъства на заседанието и да гласува от негово име. Съответното писмено уведомление се изпраща на председателя в подходящ срок преди заседанието. Заместникът може да има по правило един придружител.

4.   Председателят назначава един член на персонала на ЕЦБ за секретар. Секретарят подпомага председателя при подготовката на заседанията на Генералния съвет и води протоколите от тях.

5.   Генералният съвет може да покани и други лица на заседанията си, ако счете това за уместно.

Член 4

Гласуване

1.   За провеждане на гласуване на заседанията на Генералния съвет е необходим кворум от дветрети от членовете му или техните заместници. При липса на кворум, председателят може да свика извънредно заседание, на което решенията могат да се вземат независимо от кворума.

2.   Освен ако в Устава не е предвидено друго, решенията се вземат с обикновено мнозинство.

3.   Генералният съвет пристъпва към гласуване по искане на председателя. Председателят започва процедура по гласуване и по искане на всеки един член на Генералния съвет.

4.   Решенията могат да бъдат вземани и чрез писмена процедура, освен ако най-малко трима членове на Генералния съвет не направят възражение. Писмената процедура изисква:

i)

по правило не по-малко от 10 работни дни за запознаване с въпроса на всеки член на Генералния съвет. В неотложни случаи, които се обосновават в искането, срокът може да се съкрати на пет работни дни;

ii)

личния подпис на всеки член на Генералния съвет; и

iii)

отбелязване на решението в протокола от следващото заседание на Генералния съвет.

Член 5

Организация на заседанията на Генералния съвет

1.   Дневният ред на заседанията се приема от Генералния съвет. Председателят изготвя предварителен дневен ред, който се изпраща заедно със свързаните с него документи на членовете на Генералния съвет и на другите упълномощени участници най-късно осем дни преди заседанието, с изключение на неотложни случаи, когато председателят трябва да действа по подходящ начин с оглед на обстоятелствата. По предложение на председателя или друг член на Генералния съвет, Генералният съвет може да реши да отпаднат или да се прибавят точки към предварителния дневен ред. Точка от дневния ред следва да отпадне по искане на най-малко трима членове на Генералния съвет, ако свързаните с нея документи не са били изпратени навреме на членовете на Генералния съвет.

2.   Протоколите от заседанията на Генералния съвет се предоставят на членовете му за одобрение на следващото заседание (или ако е необходимо по-рано, чрез писмена процедура) и се подписват от председателя.

ГЛАВА II

Участие на Генералния съвет в осъществяването на задачите на Европейската система на централните банки

Член 6

Отношения между Генералния съвет и Управителния съвет

1.   Без да се засягат другите отговорности на Генералния съвет, включително тези по член 44 на Устава, Генералният съвет допринася по-специално в изпълнението на задачите, изброени в членове 6.2-6.8.

2.   Генералният съвет допринася за изпълнението на консултативните задачи на ЕЦБ, предвидени в членове 4 и 25.1 от Устава.

3.   Генералният съвет допринася за осъществяването на задачите на ЕЦБ в областта на статистиката посредством:

засилване на сътрудничеството между всички национални централни банки на Европейския съюз, с оглед да се подпомогне изпълнението на задачите на ЕЦБ в областта на статистиката,

допринасяне за хармонизирането, където това е необходимо, на правилата и практиките уреждащи събирането, обобщаването и разпространяването на статистически данни от всички национални централни банки на Европейския съюз, и

предоставяне на Управителния съвет на своите съображения по проекти за предложения в областта на статистиката по член 42 от Устава, преди тяхното приемане.

4.   Генералният съвет допринася за изпълнението на задълженията на ЕЦБ за предоставяне на информация по член 15 на Устава, като предоставя на Управителния съвет своите съображения по годишния отчет преди неговото приемане.

5.   Генералният съвет допринася за стандартизирането на отчитането и докладването на операции по член 26.4 от Устава, като предоставя на Управителния съвет своите съображения по проектите за правила преди тяхното приемане.

6.   Генералният съвет допринася за приемането на други мерки, свързани с член 29.4 от Устава, като предоставя на Управителния съвет своите съображения по тези проекти на мерки преди тяхното приемане.

7.   Генералният съвет допринася за изготвянето на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка, като предоставя на Управителния съвет своите съображения по проекта преди неговото приемане.

8.   Генералният съвет допринася за подготовката на необратимото фиксиране на обменните курсове по член 47.3 от Устава, като предоставя на Управителния съвет своите съображения относно:

проектите за становища на ЕЦБ по член 123, параграф 5 от Договора, и

проекти за другите становища на ЕЦБ относно правни актове на Общността, които трябва да бъдат приети при отмяна на дерогация, и

решения по параграф 10 от Протокола за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

9.   Когато съгласно предходните параграфи от Генералния съвет бъде поискано да допринася за осъществяването на задачите на ЕЦБ, на него му се предоставя приемлив срок, в който да стори това, като срокът не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. В неотложни случаи, които се обосновават в искането, срокът може да се намали на пет работни дни. Председателят може да реши да използва писмената процедура.

10.   Председателят уведомява Генералния съвет, в съответствие с член 47.4 от Устава, за приетите от Управителния съвет решения.

Член 7

Отношения между Генералния съвет и Изпълнителния съвет

1.   На Генералния съвет на ЕЦБ се дава възможност да представи своите съображения преди Изпълнителният съвет:

да приложи правните актове на Управителния съвет, за чието приемане се изисква участието на Генералния съвет в съответствие с член 12.1 от Процедурния правилник на Европейската централна банка,

да приеме, въз основа на правомощията, които са му делегирани от Управителния съвет в съответствие с член 12.1 от Устава, правни актове, за чието приемане, в съответствие с член 12.1 от Процедурния правилник на Европейската централна банка, се изисква участието на Генералния съвет.

2.   Когато от Генералния съвет бъде поискано да предостави своите съображения по параграф 1 от настоящия член, на него му се предоставя приемлив срок, в който да стори това, като срокът не може да бъде по-кратък от десет работни дни. В неотложни случаи, които се обосновават в искането, срокът може да се намали на пет работни дни. Председателят може да реши да използва писмената процедура.

Член 8

Комитети на Европейската система на централните банки

1.   В областта на своята компетентност Генералният съвет може да поиска от комитетите, създадени от Управителния съвет по силата на член 9 от Процедурния правилник на Европейската централна банка, да направят проучвания по определени теми.

2.   Националната централна банка на всяка неучастваща държава-членка може да определи до двама членове на персонала, които да участват в заседанията на даден комитет, когато той се занимава с въпроси от компетентността на Генералния съвет и когато председателят на комитета и Изпълнителният съвет считат това за уместно.

ГЛАВА III

Специални процедурни разпоредби

Член 9

Правни инструменти

1.   Решенията на ЕЦБ по член 46.4 и член 48 от Устава и по настоящия правилник, както и препоръките и становищата на ЕЦБ, приети от Генералния съвет по член 44 от Устава, се подписват от председателя.

2.   Всички правни инструменти на ЕЦБ се номерират, оповестяват и публикуват в съответствие с член 17.7 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Член 10

Поверителност и достъп до документите на ЕЦБ

1.   Заседанията на Генералния съвет, както и на всеки комитет или екип занимаващи се с въпроси от негова компетентност, са поверителни, освен ако Генералният съвет не упълномощи председателя да оповести резултатите от разискванията им.

2.   Публичният достъп до документите на Генералния съвет, както и до тези на всеки комитет или екип, занимаващ се с въпроси от неговата компетентност, се урежда с решение на Управителния съвет, прието на основание член 23.2 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

3.   Документите на Генералния съвет, както и тези на всеки комитет или екип, занимаващи се с въпроси от неговата компетентност се класифицират и третират в съответствие с правилата установени в административно циркулярно писмо, прието на основание член 23.3 от Процедурния правилник на Европейската централна банка. Осигурява се публичен достъп до тях след изтичане на период от 30 години, освен ако органите за вземане на решения не решат друго.

Член 11

Край на приложимостта

Генералният съвет се разпуска и настоящият процедурен правилник спира да се прилага, когато в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора всички дерогации бъдат отменени от Съвета на Европейския съюз и когато се вземат решенията, предвидени в Протокола за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.“

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 юни 2004 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET