06/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


32004D0007


L 003/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2003 година

за изменение на Решение 2001/527/ЕО за създаване на Европейски комитет на регулаторите на ценни книжа

(текст от значение за ЕИП)

(2004/7/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

През месец юни 2001 г. Комисията прие Решения 2001/527/EО (1) и 2001/528/EО (2) за създаване съответно на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа и на Европейския комитет по ценни книжа.

(2)

В своите Резолюции от 5 февруари и 21 ноември 2002 г. Европейският парламент потвърди четиристепенната регулаторна рамка, застъпена в заключителния доклад на Комитета на мъдреците относно регламентирането на Европейските пазари на ценни книжа и призова за разширяване на някои аспекти от този доклад по отношение на банковия и застрахователния сектор, при условие че е налице ясно задължение на Съвета да гарантира подходящ институционален баланс.

(3)

Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (3), последно изменена от Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), създаде Комитета за връзка ПКИПЦК с цел да се улесни хармонизираното изпълнение на тази директива посредством редовни консултации по всякакви практически проблеми, възникващи във връзка с нейното прилагане и по които се смята за необходим обменът на гледища, както и с цел да се улеснят консултациите между държавите-членки и да се консултира Комисията, при необходимост, относно измененията, които трябва да се направят на тази директива.

(4)

На 3 декември 2002 г. Съветът покани Комисията да предприеме действия с цел да се прехвърлят тези функции и правомощия на вече създадените структури в сферата на ценните книжа.

(5)

Комисията предложи директива за изменение, inter alia, на Директива 85/611/ЕИО за заличаване на функциите на Комитета за връзка ПКИПЦК съгласно член 53 от тази директива и да прехвърли функциите, установени в член 53а на същата директива, на Европейския комитет по ценни книжа, създаден по силата на Решение 2001/528/ЕО.

(6)

Подобно изменение изисква съответно и едновременно изменение на правомощията на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа, така, както са определени в член 2 на Решение 2001/527/ЕО,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2001/527/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя от следното:

„Член 2

Ролята на Комитета е да консултира Комисията, или по искане на Комисията, в рамките на определен срок, който Комисията може да установи съобразно спешността на въпроса, или по собствена инициатива на Комисията, по-специално относно изготвянето на проекти за мерки по изпълнение в областта на ценните книжа, включително тези относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).“

2.

В член 3 първото изречение на първи параграф се заменя със следното:

„Комитетът се състои от представители на високо равнище от националните публични институции, които са компетентни в областта на ценните книжа, включително ПКИПЦК.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на влизане в сила на която и да е директива за изменение на функциите на Комитета за връзка ПКИПЦК, за да бъдат те прехвърлени на Европейския комитет по ценни книжа.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.

(3)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35.