10/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

224


32004D0002


L 080/33

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 февруари 2004 година

за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2004/2)

(2004/257/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него;

РЕШИ:

Член единствен

Процедурният правилник на Европейската централна банка, изменен на 22 април 1999 г. и впоследствие изменен с Решение ЕЦБ/1999/6 от 7 октомври 1999 г. за изменение на Процедурния правилник на Европейската централна банка (1), се заменя от следния правилник, който влиза в сила на 1 март 2004 г.

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

УВОДНА ГЛАВА

Член 1

Определения

Настоящият процедурен правилник допълва Договора за създаване на Европейската общност и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Използваните в процедурния правилник понятия имат същото значение като в Договора и Устава. Понятието „Еуросистема“ означава Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еурото.

ГЛАВА I

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 2

Дата и място на провеждане на заседанията на Управителния съвет

2.1.   Управителният съвет определя датите на заседанията си по предложение на председателя. По правило Управителният съвет заседава редовно по график, определен от него достатъчно време преди началото на всяка календарна година.

2.2.   Председателят свиква заседание на Управителния съвет по искане на не по-малко от трима от членовете на Управителния съвет.

2.3.   Председателят може да свиква заседания на Управителния съвет и винаги, когато счете това за необходимо.

2.4.   Управителният съвет провежда заседанията си по правило в помещенията на ЕЦБ.

2.5.   Заседания могат да се провеждат и чрез телеконферентна връзка, при условие, че най-малко трима управители не направят възражение.

Член 3

Участие в заседанията на Управителния съвет

3.1.   С изключение на предвидените тук случаи, участието в заседанията на Управителния съвет се ограничава до неговите членове, председателя на Съвета на Европейския съюз и един член на Комисията на Европейските общности.

3.2.   По правило всеки управител може да има по един придружител.

3.3.   Ако някой управител е възпрепятстван да присъства, той може, без да накърнява разпоредбите на член 4, да определи писмено свой заместник. Писменото съобщение се изпраща на председателя своевременно преди заседанието. По правило заместникът може да има по един придружител.

3.4.   Председателят определя един член на персонала на ЕЦБ за секретар. Секретарят подпомага Изпълнителния съвет при подготовката на заседанията на Управителния съвет и води протоколите от тях.

3.5.   Управителният съвет може да покани и други лица да присъстват на заседанията му, ако счете това за необходимо.

Член 4

Гласуване

4.1.   За провеждане на гласуване на заседанията на Управителния съвет, е необходим кворум от две трети от членовете му. При липса на кворум, председателят може да свика извънредно заседание, на което решения могат да се вземат независимо от кворума.

4.2.   Управителният съвет пристъпва към гласуване по искане на председателя. Председателят започва процедура по гласуване и по искане на всеки един член на Управителния съвет.

4.3.   Въздържането от гласуване не е пречка Управителният съвет да приеме решения по член 41.2 от Устава.

4.4.   Ако член на Управителния съвет е възпрепятстван да гласува за продължителен период от време (т.е. повече от един месец), той може да определи свой заместник за член на Управителния съвет.

4.5.   В съответствие с член 10.3 от Устава, ако някой управител е възпрепятстван да гласува, решение, което се приема по членове 28, 29, 30, 32, 33 или 51 от Устава, неговият заместник може да даде претегления си глас.

4.6.   Председателят може да започне процедура по тайно гласуване по искане на поне трима от членовете на Управителния съвет. Ако някои от членовете на Управителния съвет са лично засегнати от дадено предложение за решение по членове 11.1, 11.3 или 11.4 от Устава, гласуването е тайно. В такива случаи засегнатите членове на Управителния съвет не участват в гласуването.

4.7.   Решения могат да се вземат и чрез писмена процедура, при условие че най-малко трима от членовете на Управителния съвет не направят възражение. Писмената процедура изисква: i) по-правило не по-малко от пет работни дни за запознаване с въпроса на всеки член на Управителния съвет; и ii) личния подпис на всеки член на Управителния съвет (или на неговия заместник в съответствие с член 4.4); и iii) отбелязване на решението в протокола от следващото заседание на Управителния съвет.

Член 5

Организация на заседанията на Управителния съвет

5.1.   Дневният ред за заседанията се приема от Управителния съвет. Предварителният дневен ред се изготвя от Изпълнителния съвет и се изпраща, заедно със свързаните с него документи, на членовете на Управителния съвет и на другите упълномощени участници най-късно осем дни преди съответното заседание, с изключение на извънредните случаи, когато Изпълнителният съвет трябва да действа по подходящ начин с оглед на обстоятелствата. Управителният съвет може да реши да отпаднат или да се добавят точки към предварителния дневен ред по предложение на председателя или на друг член на Управителния съвет. Точка от дневния ред следва да отпадне по искане на най-малко трима от членовете на Управителния съвет, ако свързаните с нея документите не са били изпратени навреме на членовете на Управителния съвет.

5.2.   Протоколите от заседанията на Управителния съвет се предоставят за одобрение от членовете му на следващото заседание (или при необходимост по-рано — чрез писмена процедура) и се подписват от председателя.

5.3.   Управителният съвет може да приеме вътрешни правила за вземане на решения в извънредни ситуации.

ГЛАВА II

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 6

Дата и място на заседанията на Изпълнителния съвет

6.1.   Изпълнителният съвет определя датите на заседанията си по предложение на председателя.

6.2.   Председателят може да свиква заседания на Изпълнителния съвет и винаги когато счете това за необходимо.

Член 7

Гласуване

7.1.   За провеждане на гласуване на заседанията на Изпълнителния съвет в съответствие с член 11.5 от Устава, е необходим кворум от две трети от членовете. При липса на кворум председателят може да свика извънредно заседание, на което решенията да се вземат независимо от кворум.

7.2.   Решения могат да се вземат и чрез писмена процедура, ако най-малко двама от членовете на Изпълнителния съвет не направят възражение.

7.3.   Членовете на Изпълнителния съвет, които са лично заинтересовани от дадено предложение за решение по членове 11.1, 11.3 или 11.4 от Устава, не участват в гласуването.

Член 8

Организация на заседанията на Изпълнителния съвет

Изпълнителният съвет взема решения относно организацията на своите заседания.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Член 9

Еуросистема/Комитети на ЕСЦБ

9.1.   Управителният съвет създава и закрива комитети. Комитетите подпомагат дейността на органите за вземане на решения на ЕЦБ и се отчитат пред Управителния съвет чрез Изпълнителния съвет.

9.2.   Комитетите се състоят от най-много двама представители на всяка НЦБ от Еуросистемата и на ЕЦБ, определени от управителите или съответно от Изпълнителния съвет. Управителният съвет определя задачите на комитетите и назначава председателите им. По правило, председателят е член на персонала на ЕЦБ. Както Управителният съвет, така и Изпълнителният съвет могат да поискат от комитетите да направят проучвания по определени теми. ЕЦБ осигурява административното подпомагане на комитетите.

9.3.   Националната централна банка на всяка неучастваща държава-членка може също да определи до двама членове на персонала, които да участват в заседанията на даден комитет, когато той разглежда въпроси попадащи в областта на компетентност на Генералния съвет и когато председателят на комитета и Изпълнителният съвет преценят това за необходимо.

9.4.   За участие в заседания на комитет могат да бъдат канени и представители на други институции и органи на Общността, както и други трети страни, когато председателят на комитета и Изпълнителният съвет преценят това за необходимо.

Член 9a

Управителният съвет може да вземе решение за създаване на специализирани временни комитети за решаването на конкретни консултативни задачи.

Член 10

Вътрешна структура

10.1.   След консултиране с Управителния съвет, Изпълнителният съвет взема решение относно броя, наименованието и компетентността на всяко от работните звена на ЕЦБ. Решението се публикува.

10.2.   Всички работни звена на ЕЦБ се ръководят от Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет определя индивидуалните отговорности на всеки от членовете си по отношение на работните звена на ЕЦБ и уведомява за това Управителния съвет, Генералния съвет и персонала на ЕЦБ. Такова решение се взема само в присъствието на всички членове на Изпълнителния съвет, като председяталет не трябва да е гласувал против приемането му.

Член 11

Персонал на ЕЦБ

11.1.   Всеки член на персонала на ЕЦБ се информира за мястото му в структурата на ЕЦБ, за йерархичната му подчиненост и за професионалните му задължения.

11.2.   Без да се засягат членове 36 и 47 от Устава, Изпълнителният съвет приема организационни правила (наричани по-нататък административни циркулярни писма), които са задължителни за персонала на ЕЦБ.

11.3.   Изпълнителният съвет приема и актуализира Кодекс за поведение, който дава насоки на членовете му и на членовете на персонала на ЕЦБ.

ГЛАВА IV

УЧАСТИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ

Член 12

Отношения между Управителния съвет и Генералния съвет

12.1.   На Генералния съвет на ЕЦБ се предоставя възможността да представя своите съображения преди Управителният съвет да приеме:

становища по членове 4 и 25.1. от Устава,

препоръки в областта на статистиката, по член 42 от Устава,

годишния отчет,

правилата за стандартизиране на отчитането и дакладването на операциите,

мерките по прилагането на член 29 от Устава,

условията за работа на персонала на ЕЦБ,

във връзка с подготовката на необратимото фиксиране на валутните курсове – становище на ЕЦБ по член 123, параграф 5 от Договора или по правните актове на Общността приети при отмяна на дерогация.

12.2.   Когато съгласно първи параграф от настоящия член от Генералния съвет бъде поискано да представи своите съображения, трябва да му се даде приемлив срок за това, който не може да бъде по-кратък от десет работни дни. В неотложни случаи, които се обосновават в искането, срокът може да се намали на пет работни дни. Председателят може да реши да използва писмена процедура.

12.3.   Председателят информира Генералния съвет, в съответствие с член 47.4. от Устава, за решенията, приети от Управителния съвет.

Член 13

Отношения между Изпълнителния съвет и Генералния съвет

13.1.   На Генералния съвет на ЕЦБ се предоставя възможността да представя своите съображения преди Изпълнителният съвет:

да приложи правните актове на Управителния съвет, за чието приемане се изисква участието на Генералния съвет в съответствие с член 12.1,

да приеме, по силата на правомощията, които са му делегирани от Управителния съвет в съответствие с член 12.1 от Устава, правни актове, за чието приемане в съответствие с член 12.1 на настоящия правилник се изисква участието на Генералния съвет.

13.2.   Когато съгласно първи параграф от настоящия член от Генералния съвет бъде поискано да представи своите съображения, трябва да му се даде приемлив срок за това, който не може да бъде по-кратък от десет работни дни. В неотложни случаи, които се обосновават в искането, срокът може да се намали на пет работни дни. Председателят може да реши да използва писмената процедура.

ГЛАВА V

СПЕЦИАЛНИ ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Делегиране на правомощия

14.1.   Делегирането на правомощия от Управителния съвет на Изпълнителния съвет съгласно последното изречение на втория параграф на член 12.1 от Устава се съобщава на засегнатите лицата, или се публикува, ако това е подходящо, когато решенията, вземани с делегирани правомощия, имат правни последици за трети лица. Управителният съвет трябва незабавно да бъде информиран за всеки акт, приет въз основа на делегирани правомощия.

14.2.   Книгата на упълномощените да подписват от името на ЕЦБ лица, съставена съгласно решенията приети по член 39 от Устава, се предоставя на заинтересованите лица.

Член 15

Бюджетна процедура

15.1.   Преди края на всяка финансова година Управителният съвет, действащ по предложение на Изпълнителния съвет в съответствие с принципите определени от Управителния съвет, приема бюджета на ЕЦБ за следващата финансова година.

15.2.   За подпомагане на работата по въпросите, отнасящи се до бюджета на ЕЦБ, Управителният съвет създава Бюджетен комитет и определя неговите задачи и състав.

Член 16

Доклади и годишни отчети

16.1.   Управителният съвет приема годишния отчет по член 15.3 от Устава.

16.2.   Правомощията по приемането и публикуването на тримесечните доклади по член 15.1 от Устава, на седмичните консолидирани финансови отчети по член 15.2 от Устава, на консолидираните баланси по член 26.3 от Устава и на други доклади се делегират на Изпълнителния съвет.

16.3.   Изпълнителният съвет, в съответствие с принципите определени от Управителния съвет, изготвя годишните отчети на ЕЦБ през първия месец от следващата финансова година. Те се предоставят на външния одитор.

16.4.   Управителният съвет приема годишните отчети на ЕЦБ през първото тримесечие на следващата година. Преди тяхното приемане, на Управителния съвет се предоставя докладът на външния одитор.

Член 17

Правни инструменти на ЕЦБ

17.1.   Регламентите на ЕЦБ се приемат от Управителния съвет и се подписват от негово име от председателя.

17.2.   Насоките на ЕЦБ се приемат от Управителния съвет след което се оповестяват на един от официалните езици на Европейските общности и се подписват от председателя от името на Управителния съвет. В тях се посочват мотивите за приемането им. Уведомяването на националните централни банки може да се извършва по телефакс, електронна поща, телекс, или на хартиен носител. Всички насоки на ЕЦБ, които подлежат на официално публикуване, се превеждат на официалните езици на Европейските общности.

17.3.   За прилагането на регламентите и насоките му, Управителният съвет може да делегира на Изпълнителния съвет нормотворческите си правомощия. В съответния регламент или насоки се посочват конкретните мерки, които се прилагат, както и границите и обхвата на делегираните правомощия.

17.4.   Решенията и препоръките на ЕЦБ се приемат от Управителния съвет или от Изпълнителния съвет в съответствие им области на компетентност и се подписват от председателя. Решенията на ЕЦБ, с които се налагат санкции на трети лица, се подписват от председателя, заместник-председателя или от други двама членове на Изпълнителния съвет. В решенията и препоръките на ЕЦБ се посочват мотивите за приемането им. Препоръките за вторичното законодателство на Общността по член 42 от Устава се приемат от Управителния съвет.

17.5.   Без да се засягат разпоредбите на втори параграф от член 44 и на първото тире от член 47.1 от Устава, становищата на ЕЦБ се приемат от Управителния съвет. При изключителни обстоятелства обаче и ако поне трима управители изразят желание Управителния съвет да запази компетенциите си по приемане на определени становища, становищата на ЕЦБ могат да се приемат от Изпълнителния съвет в съответствие с бележките, предоставени от Управителния съвет и като се вземе предвид мнението на Генералния съвет. Становищата на ЕЦБ се подписват от председателя.

17.6.   Указанията на ЕЦБ се приемат от Изпълнителния съвет, след което се оповестяват на един от официалните езици на Европейските общности и си подписват от името на Изпълнителния съвет от председателя или от двама от членовете на Изпълнителния съвет. Уведомяването на националните централни банки може да се извършва по телефакс, електронна поща, телекс, или на хартиен носител. Всяко указание на ЕЦБ, което подлежи на официално публикуване, се превежда на официалните езици на Европейските общности.

17.7.   Всички правни инструменти на ЕЦБ се номерират в последователен ред с оглед на лесното им идентифициране. Изпълнителният съвет предприема необходимите действия за осигуряване на грижливото съхранение на оригиналите, за уведомяване на адресатите или консултиращите се органи и за публикуването на всички официални езици на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз на регламентите на ЕЦБ, становищата на ЕЦБ относно проекти на правни актове на Общността и правните инструменти на ЕЦБ, за които е взето изрично решение да бъдат публикувани.

17.8.   По отношение на правните актове, посочени в член 34 от Устава, се прилагат принципите на Регламент (ЕО) № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (2).

Член 18

Процедура по член 106, параграф 2 от Договора

Предвиденото в член 106, параграф 2 от Договора одобрение се приема от Управителния съвет през последното тримесечие на всяка година за следващата година в едно решение за всички участващи държави-членки.

Член 19

Възлагане на поръчки

19.1.   Възлагането на поръчки за стоки и услуги за нуждите на ЕЦБ се съобразява надлежно с принципите на публичност, прозрачност, равен достъп, недискриминация и ефективно управление.

19.2.   С изключение на принципа на ефективно управление, отклонения от гореизброените принципи се допускат в неотложни случаи; по съображения за сигурност или тайна; при един-единствен доставчик; при доставки от националните централни банки за ЕЦБ; за да се осигури ползването на същия доставчик без прекъсване.

Член 20

Подбор, назначаване и повишение на персонала

20.1.   Всички членове на персонала на ЕЦБ се подбират, назначават и повишават в длъжност от Изпълнителния съвет.

20.2.   Всички членове на персонала на ЕЦБ се подбират, назначават и повишават в длъжност, като надлежно се спазват принципите на професионална квалификация, публичност, прозрачност, равен достъп, и недискриминация. Правилата и процедурите за набиране на персонал и за вътрешни повишения се определят допълнително посредством административни циркулярни писма.

Член 21

Условия за работа

21.1.   Условията за работа и Правилата за персонала уреждат трудовоправните отношения между ЕЦБ и нейния персонал.

21.2.   Управителният съвет, по предложение на Изпълнителния съвет и след съгласуване с Генералния съвет, приема Условията за работа.

21.3.   Изпълнителният съвет приема Правилата на персонала, с които се прилагат Условията за работа.

21.4.   Преди приемането на нови Условия за работа или Правила за персонала се провеждат консултации с Комитета на персонала. Становището му се предоставя съответно на Управителния съвет или на Изпълнителния съвет.

Член 22

Съобщения и обявления

Общи съобщения и обявления за решения на органите за вземане на решения на ЕЦБ могат да се публикуват на уебсайта на ЕЦБ, в Официален вестник на Европейския съюз, посредством телекомуникационни услуги, използвани от финансовите пазари, или чрез други средства за осведомяване.

Член 23

Поверителност и достъп до документи на ЕЦБ

23.1.   Заседанията на органите за вземане на решения на ЕЦБ, както и на всеки комитет или екип създаден от тях, са поверителни, освен ако Управителният съвет не упълномощи председателя да оповести резултатите от разискванията им.

23.2.   Публичният достъп до документи, изготвени или съхранявани от ЕЦБ, се урежда с решение на Управителния съвет.

23.3.   Документи, изготвени от ЕЦБ, се класифицират и третират в съответствие с правилата установени в административно циркулярно писмо. Достъпът до тях става свободен след изтичане на период от 30 години, освен ако органите за вземане на решения не решат друго.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Член 24

Изменения и допълнения на настоящия процедурен правилник

Управителният съвет може да изменя настоящия процедурен правилник. Генералният съвет може да предлага изменения, а Изпълнителният съвет може да приема допълнителни правила в областите на своята компетентност.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 февруари 2004 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 314, 8.12.1999 г., стр. 32.

(2)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.