06/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R2151


L 329/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2151/2003 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2003 година

относно промяна на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Oбщия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (1), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2195/2002 създава единна система за класификация, приложима към обществените поръчки (CPV), с цел да се уеднаквят различните препратки, използвани от органите и институциите, възлагащи поръчките, за описание на предмета на провежданите от тях търгове.

(2)

Структурата на кодовете по CPV изисква адаптации, даже промени в съответствие с развитието на обществените поръчки и на нуждите на потребителите.

(3)

Необходимо е да се осъвремени структурата и кодовете на CPV, с цел да се вземат предвид специфичните нужди, изразени, както от държавите-членки, така и от ползвателите на CPV и да се поправят фактическите грешки, открити в различните езикови версии.

(4)

Поправките и техническите подобрения, които бяха идентифицирани по време на законотворческия процес, довели до приемането на регламент (ЕО) № 2195/2002, но които не са били взети под внимание във въпросния регламент, следва да бъдат включени в приложенията на този регламент.

(5)

В своето становище (2) по предложението за регламент за CPV, Комитетът на регионите отбеляза, че класификацията на медикаментите следва да се подобри и препоръча да се използва системата за анатомично, терапевтично и химично класифициране (АТС), изготвена от Световната здравна организация, с цел да се попълни структурата и кодовете на CPV в областта на медикаментите.

(6)

Заинтересованите страни и ползвателите на CPV формулираха специфични предложения с цел да се подобри CPV.

(7)

Осъвременяването на кодовете и на структурата на CPV следва да се отрази в пояснителните таблици за съответствие между CPV и Временната централна класификация на продуктите (CPV prov.) на Обединените нации, Статистическа класификация на икономическите дейности на ЕО (NACE rev. I) и комбинираната номенклатура (CN).

(8)

С цел по-голяма яснота, CPV трябва да бъде изцяло заменен, както и таблицата за съответствие между CPV и CPV prov. Всички промени на кодовете на CPV или на техни описания следва да се включат в ново приложение на регламент (ЕО) № 2195/2002.

(9)

Влизането в сила на Регламент (ЕО) № 204/2002 на Комисията от 19 декември 2001 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета за Статистическа класификация на продуктите по дейности (CPA) в Европейската икономическа общност (3) прави невалидни информациите, които се дават в приложение II към Регламент (ЕО) № 2195/2002 относно CPV, което показва съответствието между CPV и СРА 96.

(10)

В Обща позиция (ЕО) № 33/2003 от 20 март 2003 г., приета от Съвета с цел приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите по възлагане обществените поръчки за извършване на дейности, за доставка на стоки и услуги (4) и в Обща позиция (ЕО) № 34/2003 от 20 март 2003 г., приета от Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки в секторите на дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (5), групите продукти не са описани в съответствие с Класификацията на продуктите по дейности (СРА).

(11)

Въз основа на изложените мотиви, не е редно да се осъвремени таблицата за съответствие между CPV и СРА 96, намираща се в приложение II към Регламент (ЕО) № 2195/2002. Това приложение следва да се заличи.

(12)

Регламент (ЕО) № 2195/2003 следва също съответно да се измени.

(13)

Предвидените мерки в настоящия регламент са съобразени със становището на Консултативния комитет по обществените поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2195/2002 се изменя, както следва:

 

Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

 

Приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

 

Приложение III се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

 

Приложение IV се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент.

 

Приложение V се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 192, 12.8.2002 г., стр. 50.

(3)  ОВ L 36, 6.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ С 147 Е, 24.6.2003, стр. 1.

(5)  ОВ С 147 Е, 24.6.2003, стр. 137.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (CPV)

Структура на класификационната система1.   CPV включва един главен и един допълнителен речник.2.   Главният речник се основава на дървовидна структура от кодове, имащи до 9 цифри, на които съответства название, описващо артикулите, работните дейности или услугите, които са предмет на поръчката.Цифровият код има 8 цифри и се подразделя на:

раздели, които се идентифицират от двете първи цифри на кода (ХХ000000-Y),

групи, които се идентифицират от трите първи цифри на кода (ХХХ00000-Y),

класове, които се идентифицират от четирите първи цифри на кода (ХХХХ0000-Y),

категории, които се идентифицират от петте първи цифри на кода (ХХХХХ000-Y).

Всяка от трите последни цифри добавя допълнителна степен на точност в рамките на всяка от категориите.Деветата цифра служи за проверка на предишните цифри.3.   Допълнителният речник може да бъде използван за допълване на описанието на предмета на поръчките. Той се състои от буквено-цифров код, на който съответства название, което позволява да се добавят допълнителни уточнения относно вида или предназначението на артикула, който се купува.Буквено-цифровият код се състои от:

първо ниво, състоящо се от буква, която отговаря на определен раздел,

второ ниво, съставено от четири цифри, като първите три от тях съставят определен подраздел, а последната е контролно число.

ОСНОВЕН РЕЧНИК

Код по КОП

Описание

01000000-7

Продукти на селското, ловното и горското стопанство

01100000-8

Продукти на растениевъдството; живи животни и продукти от тях

01110000-1

Зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури

01111000-8

Зърнени култури

01111100-9

Пшеница

01111110-2

Твърда пшеница

01111120-5

Мека пшеница

01111200-0

Царевица

01111300-1

Ориз

01111400-2

Ечемик

01111500-3

Ръж

01111600-4

Овес

01111700-5

Малц

01111900-7

Зърнени продукти

01112000-5

Картофи и сухи бобови култури

01112100-6

Картофи

01112200-7

Култури със сухи бобови шушулки

01112210-0

Сухи бобови зеленчуци

01112211-7

Леща

01112212-4

Нахут

01112213-1

Грах зърно

01112220-3

Други култури със сухи бобови шушулки

01113000-2

Маслодайни семена и маслосъдържащи плодове

01113100-3

Семена от соя

01113200-4

Фъстъци

01113300-5

Семена от слънчоглед

01113400-6

Семена от памук

01113500-7

Семена от сусам

01113600-8

Семена от синап

01114000-9

Необработен тютюн

01115000-6

Растения, използвани за производство на захар

01115100-7

Захарно цвекло

01115200-8

Захарна тръстика

01116000-3

Слама и фуражни растения

01116100-4

Слама

01116200-5

Фуражни растения

01117000-0

Необработени растителни материали

01117100-1

Необработени растителни материали за текстилното производство

01117110-4

Памук

01117120-7

Юта

01117130-0

Лен

01118000-7

Естествен каучук, естествен латекс и свързани с тях продукти

01118100-8

Естествен каучук

01118200-9

Естествен латекс

01118210-2

Продукти от латекс

01119000-4

Растения със специална употреба

01119100-5

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни

01119110-8

Растения, използвани главно в парфюмерията

01119120-1

Растения, използвани главно в медицината

01119130-4

Растения, използвани като средство за унищожаване на насекоми

01119140-7

Растения, използвани като средство за унищожаване на паразити или други подобни

01119200-6

Семена от растения със специална употреба

01120000-4

Зеленчуци, продукти от градинарство и разсадници

01121000-1

Зеленчуци

01121100-2

Лукови и кореноплодни зеленчуци

01121110-5

Кореноплодни зеленчуци

01121111-2

Цвекло

01121112-9

Моркови

01121113-6

Лук

01121114-3

Ряпа

01121120-8

Лукови зеленчуци

01121200-3

Зеленчуци, отглеждани за техните плодове

01121210-6

Фасул

01121211-3

Бакла

01121212-0

Зелен фасул

01121213-7

Испански фасул

01121220-9

Грах

01121221-6

Зелен грах

01121222-3

Вид фасул, който се консумира с шушулките

01121230-2

Пиперки

01121240-5

Домати

01121250-8

Тиквички

01121260-1

Гъби

01121270-4

Краставици

01121300-4

Листно-стеблени зеленчуци

01121310-7

Маруля

01121320-0

Зелена салата

01121330-3

Артишок (ангинар)

01121340-6

Спанак

01121400-5

Зеле

01121410-8

Бяло зеле

01121420-1

Цветно зеле

01121430-4

Броколи

01121440-7

Брюкселско зеле

01121500-6

Семена от зеленчуци

01122000-8

Продукти от градинарство

01122100-9

Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

01122200-0

Цветя, рязани

01122210-3

Букети, венци или друга украса от цветя

01122300-1

Семена от цветя

01130000-7

Плодове от лозови, овощни и други трайни насаждения и подправки

01131000-4

Плодове, вкл. черупкови

01131100-5

Тропически плодове, вкл. черупкови

01131110-8

Тропически плодове

01131111-5

Банани

01131112-2

Ананаси

01131113-9

Манго

01131114-6

Фурми

01131115-3

Стафиди

01131116-0

Смокини

01131117-7

Авокадо

01131118-4

Киви

01131120-1

Кокосови орехи

01131200-6

Цитрусови плодове

01131210-9

Лимони

01131220-2

Портокали

01131230-5

Грейпфрути

01131240-8

Тангерини

01131250-1

Зелени лимони

01131300-7

Нетропически плодове

01131310-0

Ягодоплодни

01131311-7

Коринтски стафиди

01131312-4

Цариградско грозде

01131313-1

Ягоди

01131314-8

Малини

01131315-5

Боровинки

01131320-3

Ябълки, круши и дюли

01131321-0

Ябълки

01131322-7

Круши

01131323-4

Дюли

01131330-6

Костилкови плодове

01131331-3

Кайсии

01131332-0

Праскови

01131333-7

Череши

01131334-4

Сливи

01131340-9

Грозде

01131341-6

Десертно грозде

01131342-3

Винено грозде

01131400-8

Маслини

01131500-9

Семена от плодове

01132000-1

Растения за напитки

01132100-2

Зърна от кафе

01132200-3

Чай

01132300-4

Мате

01132400-5

Зърна от какао

01133000-8

Подправки, непреработени

01200000-9

Живи животни и продукти от тях

01210000-2

Живи животни от рода на едрия рогат добитък и продукти от тях

01211000-9

Животни от рода на едрия рогат добитък

01211100-0

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

01211200-1

Телета

01212000-6

Сурово краве мляко

01213000-3

Сперма от бикове

01220000-5

Животни, отглеждани във ферми и продукти от тях

01221000-2

Дребен рогат добитък и коне

01221100-3

Животни от рода на овцете

01221200-4

Животни от рода на козите

01221300-5

Коне

01222000-9

Сурово овче и козе мляко

01222100-0

Сурово овче мляко

01222200-1

Сурово козе мляко

01223000-6

Вълна, фини или груби косми

01223100-7

Стригана вълна

01223200-8

Фини или груби косми

01230000-8

Животни от рода на свинете

01240000-1

Живи домашни птици и яйца

01241000-8

Живи домашни птици

01242000-5

Птичи яйца

01250000-4

Дребни живи животни и продукти от тях

01251000-1

Питомни и диви зайци

01251100-2

Питомни зайци

01251200-3

Диви зайци

01252000-8

Продукти от животински произход

01252100-9

Естествен мед

01252200-0

Охлюви

01252300-1

Продукти от животински произход, годни за консумация от човека

01252400-2

Восък

01300000-0

Продукти от комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

01900000-6

Селскостопански принадлежности

02000000-4

Продукти на горското стопанство и дърводобива

02100000-5

Дървен материал

02110000-8

Иглолистен дървен материал

02120000-1

Дървен материал от тропически дървесни видове

02130000-4

Дърва за горене

02140000-7

Необработен дървен материал

02150000-0

Мек дървен материал

02160000-3

Дървени отпадъци

02170000-6

Дървени остатъци

02180000-9

Трупи

02181000-6

Греди

02182000-3

Колчета

02190000-2

Дърво, използвано в строителството

02191000-9

Продукти от дърво

02200000-6

Гуми (клейове)

02210000-9

Балсами

02220000-2

Естествени лакове

02300000-7

Корк

02400000-8

Продукти на горското стопанство

02410000-1

Коледни елхи, листа, клони и други части на растения без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса

02500000-9

Продукти от горски разсадници

02510000-2

Растения

02511000-9

Разсад

02512000-6

Цветни луковици

02513000-3

Храсти

02520000-5

Дървета

05000000-5

Риба и други водни животни

05100000-6

Риба

05110000-9

Жива риба

05120000-2

Риба, прясна или охладена

05121000-9

Плоска риба, прясна или охладена

05121100-0

Калкан, пресен или охладен

05121200-1

Писия, прясна или охладена

05122000-6

Видове треска, прясна или охладена

05122100-7

Треска, прясна или охладена

05122200-8

Минтай, пресен или охладен

05122300-9

Мерлуза, прясна или охладена

05122400-0

Треска от вида Melanogrammus aiglefinus, прясна или охладена

05123000-3

Херинга, прясна или охладена

05124000-0

Риба тон, прясна или охладена

05125000-7

Мерланг, пресен или охладен

05126000-4

Дребна херинга, прясна или охладена

05127000-1

Сьомга, прясна или охладена

05130000-5

Месо от риба

05200000-7

Ракообразни

05210000-0

Пресни ракообразни

05220000-3

Стриди

05230000-6

Мекотели с черупки

05240000-9

Водни безгръбначни

05300000-8

Аквакултури

05310000-1

Корали или подобни материали

05320000-4

Естествени сюнгери

05330000-7

Морска трева

05331000-4

Други водорасли

05400000-9

Субпродукти от риболова

05410000-2

Рибно брашно

10000000-3

Въглища, торф и други продукти на базата на въглища

10100000-4

Въглища и горива на базата на въглища

10110000-7

Въглища

10120000-0

Горива на базата на въглищата

10121000-7

Постни въглища (с малко летливи съставки)

10122000-4

Брикети

10123000-1

Твърди горива

10124000-8

Изкопаеми горива

10125000-5

Горива на базата на дърва

10200000-5

Лигнит и торф

10210000-8

Лигнит

10220000-1

Торф

10300000-6

Продукти на базата на въглища

10310000-9

Тежки масла, получени от каменни въглища

10320000-2

Продукти на базата на кокс

10321000-9

Кокс

11000000-0

Нефт, природен газ, минерални масла и сродни продукти

11100000-1

Суров нефт

11200000-2

Природен газ

11300000-3

Минерални масла и сродни продукти

11310000-6

Битуминозни или маслени шисти

12000000-7

Уранови и ториеви руди

12100000-8

Уранови руди

12200000-9

Ториеви руди

13000000-4

Метални руди

13100000-5

Желязосъдържащи руди

13200000-6

Руди на цветни метали

13210000-9

Медни руди

13220000-2

Никелови руди

13230000-5

Алуминиеви руди

13240000-8

Руди на благородни метали

13250000-1

Оловни руди

13260000-4

Цинкови руди

13270000-7

Калаени руди

13300000-7

Различни видове руда

14000000-1

Продукти на добива и други свързани с тях продукти

14100000-2

Строителни скални материали

14110000-5

Строителен камък

14111000-2

Мрамор и варовик, използвани в строителството

14111100-3

Мрамор

14111200-4

Травертин (шуплив варовик)

14112000-9

Различни видове строителен камък

14112100-0

Гранит

14112200-1

Пясъчник

14112300-2

Базалт

14112400-3

Бордюри

14120000-8

Варовик, гипс и креда

14121000-5

Варовик и гипс

14121100-6

Гипс

14121200-7

Вар

14121210-0

Вар на прах

14121300-8

Варовиков камък

14122000-2

Креда и доломит

14122100-3

Креда

14122200-4

Доломит

14130000-1

Шисти

14200000-3

Пясък и глина

14210000-6

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

14211000-3

Пясък

14211100-4

Естествен пясък

14212000-0

Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали

14212100-1

Едрозърнест чакъл и обикновен чакъл

14212110-4

Обикновен чакъл

14212120-7

Едрозърнест чакъл (над 25 мм)

14212200-2

Други инертни материали

14212210-5

Едър пясък

14212300-3

Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък

14212310-6

Баластра (трошен камък за баластрово легло на жп линии)

14212320-9

Натрошен гранит

14212330-2

Натрошен базалт

14212400-4

Пръст

14212410-7

Растителна почва (хумусна пръст)

14212420-0

Земна основа (подхумусен слой)

14212430-3

Дребен чакъл (под 20 мм)

14213000-7

Макадам, смолен макадам и битуминозен пясък

14213100-8

Макадам

14213200-9

Смолен макадам

14213300-0

Битуминозен пясък

14220000-9

Глина и каолин

14221000-6

Глина

14222000-3

Каолин

14300000-4

Минерални суровини за химическото производство и естествени торове

14310000-7

Минерални торове

14311000-4

Естествен калций, калциево-алуминиев фосфат и соли на необработен естествен калий

14311100-5

Калциево-алуминиев фосфат

14311200-6

Алуминокалцитни фосфати

14311300-7

Естествени необработени калиеви соли

14312000-1

Железни пирити

14312100-2

Непържени железни пирити

14320000-0

Неорганични химически продукти

14400000-5

Сол и чист натриев хлорид

14410000-8

Каменна сол

14420000-1

Морска сол

14430000-4

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

14440000-7

Сол за посипване на пътища (против заледяване)

14450000-0

Сол под формата на луга

14500000-6

Продукти, свързани с добива

14510000-9

Битум и асфалт

14511000-6

Битум

14512000-3

Асфалт

14520000-2

Скъпоценни и полускъпоценни камъни, пемза, шмиргелов камък (корунд), естествени абразиви, други минерали и благородни метали

14521000-9

Скъпоценни и полускъпоценни камъни

14521100-0

Скъпоценни камъни

14521110-3

Диаманти

14521120-6

Рубини

14521130-9

Изумруди

14521140-2

Прах или прахообразни фракции от скъпоценни камъни

14521200-1

Полускъпоценни камъни

14521210-4

Прах или прахообразни фракции от полускъпоценни камъни

14522000-6

Диаманти с индустриално предназначение, пемза, шмиргелов камък (корунд) и други естествени абразиви

14522100-7

Пемза

14522200-8

Диаманти с индустриално предназначение

14522300-9

Шмиргелов камък (корунд)

14522400-0

Естествени абразиви

14523000-3

Минерали, свързани с тях благородни метали и продукти

14523100-4

Минерали

14523200-5

Злато

14523300-6

Сребро

14523400-7

Платина

15000000-8

Хранителни продукти и напитки

15100000-9

Месо и месни продукти

15110000-2

Месо

15111000-9

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък

15111100-0

Говеждо месо

15111110-3

Осолено говеждо месо

15111140-2

Говеждо месо, неразфасовано

15111190-7

Говеждо месо, разфасовано

15111191-4

Говежди пържоли

15111200-1

Телешко месо

15111210-4

Телешко месо, разфасовано

15112000-6

Домашни птици

15112100-7

Прясно месо от домашни птици, неразфасовано

15112110-0

Гъски

15112120-3

Пуйки

15112130-6

Пилета

15112140-9

Патици

15112200-8

Месо от домашни птици, разфасовано

15112210-1

Месо от пилета, разфасовано

15112220-4

Месо от пуйки, разфасовано

15112230-7

Месо от патици, гъски и токачки, разфасовано

15112300-9

Птичи черен дроб

15112310-2

Гъши дроб

15113000-3

Свинско месо

15113100-4

Свински котлети

15113300-6

Месо от животни от рода на свинете, неразфасовано

15114000-0

Карантия (субпродукти)

15115000-7

Месо от животни от рода на овцете

15115100-8

Агнешко месо

15115200-9

Овче месо

15117000-1

Козе месо

15118000-8

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите

15118100-9

Конско месо

15118900-7

Месо от магарета, мулета или катъри

15119000-5

Месо от други животни

15119100-6

Месо от питомен заек

15119200-7

Месо от див заек

15119300-8

Дивеч

15119400-9

Жабешки бутчета

15119500-0

Гълъби

15120000-5

Вълна, дебели (гьонови) и тънки кожи

15121000-2

Вълна, непрана (серява)

15122000-9

Дебели (гьонови) кожи

15123000-6

Тънки кожи

15124000-3

Кожи и други части от птици, покрити с пера

15130000-8

Месни продукти

15131000-5

Приготвени храни и консерви от месо

15131100-6

Колбаси и подобни продукти от месо

15131110-9

Месо за колбаси

15131120-2

Колбасарски продукти

15131130-5

Колбаси

15131131-2

Колбаси от черен дроб

15131132-9

Колбаси от говеждо месо

15131133-6

Колбаси от свинско месо

15131134-3

Колбаси от карантии или кръв

15131135-0

Колбаси от птиче месо

15131200-7

Годно за консумация месо, сушено, осолено или пушено

15131210-0

Пушена шунка

15131220-3

Сланина

15131230-6

Салам

15131300-8

Приготвени храни от черен дроб

15131310-1

Пастет

15131320-4

Приготвени храни от патешки или гъши черен дроб

15131400-9

Продукти от свинско месо

15131410-2

Шунка

15131420-5

Кюфтета от месо

15131490-6

Готови блюда от свинско месо

15131500-0

Продукти от птиче месо

15131600-1

Продукти от говеждо или телешко месо

15131610-4

Кюфтета от говеждо месо

15131620-7

Кайма от говеждо месо

15131640-3

Кълцано говеждо месо

15131700-2

Приготвени храни от месо

15200000-0

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

15210000-3

Филета от риба, черен дроб, хайвер или семенна течност от риба

15211000-0

Филета от риба

15211100-1

Филета от прясна риба

15212000-7

Хайвер или семенна течност от риба

15213000-4

Черен дроб от риба

15220000-6

Риба, филе и друго месо от риба, замразено

15221000-3

Риба, замразена

15222000-0

Филе и друго месо от риба, замразени

15223000-7

Шайби от риба, замразени

15229000-9

Продукти от риба, замразени

15230000-9

Риба сушена, осолена или в саламура; риба пушена

15231000-6

Риба сушена

15232000-3

Риба осолена

15233000-0

Риба в саламура

15234000-7

Риба пушена

15234100-8

Сьомга пушена

15234200-9

Херинга пушена

15234300-0

Пъстърва пушена

15235000-4

Консерви от риба

15240000-2

Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба

15241000-9

Риба, панирана или покрита по друг начин, в консерви или в кутии

15241100-0

Консерви от сьомга

15241200-1

Херинга, приготвена или консервирана

15241300-2

Сардини

15241400-3

Консерви от риба тон

15241500-4

Скумрия

15241600-5

Аншоа

15241700-6

Рулца от риба

15241800-7

Приготвени храни от риба, панирана или покрита по друг начин

15242000-6

Готови блюда от риба

15243000-3

Приготвени храни от риба

15244000-0

Хайвер и заместители на хайвера

15244100-1

Хайвер

15244200-2

Заместители на хайвера

15250000-5

Морски дарове

15251000-2

Ракообразни, замразени

15252000-9

Приготвени храни и консерви от ракообразни

15253000-6

Продукти от мекотели

15300000-1

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

15310000-4

Картофи, преработени и консервирани

15311000-1

Картофи, замразени

15311100-2

Картофи, чипс и пържени

15311200-3

Картофи, нарязани на кубчета, резенки и други форми, замразени

15312000-8

Продукти от картофи

15312100-9

Бързоприготвящо се картофено пюре

15312200-0

Бланширани картофи

15312300-1

Картофен чипс

15312310-4

Ароматизиран картофен чипс

15312400-2

Картофени закуски (снакс)

15312500-3

Картофени крокети

15313000-5

Картофи, преработени

15320000-7

Плодови и зеленчукови сокове

15321000-4

Плодови сокове

15321100-5

Портокалов сок

15321110-8

Концентриран портокалов сок

15321200-6

Сок от грейпфут

15321300-7

Лимонов сок

15321400-8

Сок от ананас

15321500-9

Сок от грозде

15321600-0

Ябълков сок

15321700-1

Смеси от неконцентрирани сокове

15321800-2

Концентрирани сокове

15322000-1

Зеленчукови сокове

15322100-2

Доматен сок

15330000-0

Плодове и зеленчуци, преработени или консервирани

15331000-7

Зеленчуци, преработени

15331100-8

Зеленчуци, пресни или замразени

15331110-1

Кореноплодни зеленчуци, преработени

15331120-4

Лукови зеленчуци, преработени

15331130-7

Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени

15331131-4

Фасул, преработен

15331132-1

Грах, преработен

15331133-8

Натрошен грах

15331134-5

Домати, преработени

15331135-2

Гъби, преработени

15331136-9

Пиперки, преработени

15331137-6

Соеви кълнове

15331138-3

Трюфели

15331140-0

Листно-стеблени зеленчуци и зеле, преработени

15331142-4

Зеле, преработено

15331150-3

Бобови растения с шушулките, преработени

15331170-9

Зеленчуци, замразени

15331400-1

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

15331410-4

Фасул в доматен сос

15331411-1

Зрял фасул в доматен сос

15331420-7

Консервирани домати

15331423-8

Домати в кутия

15331425-2

Доматено пюре

15331427-6

Доматен концентрат

15331428-3

Доматен сос

15331430-0

Гъби в кутия

15331450-6

Маслини, преработени

15331460-9

Зеленчуци в кутия

15331461-6

Кисело зеле в кутия

15331462-3

Грах в кутия

15331463-0

Лющен фасул в кутия

15331464-7

Нелющен фасул в кутия

15331465-4

Аспержи в кутия

15331466-1

Маслини в кутия

15331470-2

Сладка царевица

15331480-5

Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

15331500-2

Зеленчуци, консервирани с оцет

15332000-4

Плодове (вкл. черупкови), преработени

15332100-5

Плодове, преработени

15332140-7

Ябълки, преработени

15332150-0

Круши, преработени

15332160-3

Банани, преработени

15332170-6

Ревен

15332180-9

Пъпеши

15332200-6

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

15332230-5

Мармалади

15332231-2

Мармалад от портокали

15332232-9

Мармалад от лимони

15332240-8

Желета от плодове

15332250-1

Каши от плодове

15332260-4

Каши от черупкови плодове

15332261-1

Фъстъчено масло

15332270-7

Плодови пюрета

15332290-3

Конфитюри

15332291-0

Конфитюр от кайсии

15332292-7

Конфитюр от къпини

15332293-4

Конфитюр от касис

15332294-1

Конфитюр от череши

15332295-8

Конфитюр от малини

15332296-5

Конфитюр от ягоди

15332300-7

Ядки, преработени

15332310-0

Ядки, печени или осолени

15332400-8

Консервирани плодове

15332410-1

Сушени плодове

15332411-8

Коринтски стафиди, преработени

15332412-5

Грозде, преработено

15332419-4

Султански стафиди

15333000-1

Субпродукти от растителен произход

15400000-2

Животински или растителни масла и мазнини

15410000-5

Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни

15411000-2

Животински или растителни масла, течни

15411100-3

Растителни масла, течни

15411110-6

Зехтин

15411120-9

Сусамово масло

15411130-2

Фъстъчено масло, течно

15411140-5

Кокосово масло

15411200-4

Олио за готвене

15411210-7

Олио за пържене

15412000-9

Мазнини

15412100-0

Мазнини от животински произход

15412200-1

Мазнини от растителен произход

15413000-6

Твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини

15413100-7

Кюспе

15420000-8

Рафинирани течни масла и мазнини

15421000-5

Рафинирани течни масла

15422000-2

Рафинирани мазнини

15423000-9

Хидрогенирани и естерифицирани мазнини или масла

15424000-6

Растителни восъци

15430000-1

Мазнини, годни за консумация

15431000-8

Маргарин и други подобни хранителни мазнини

15431100-9

Маргарин

15431110-2

Течен маргарин

15431200-0

Пасти за намазване с ниско съдържание на мазнини

15500000-3

Млечни продукти

15510000-6

Мляко и сметана

15511000-3

Мляко

15511100-4

Пастьоризирано мляко

15511200-5

Стерилизирано мляко

15511210-8

Уперизирано мляко

15511300-6

Обезмаслено мляко

15511400-7

Полуобезмаслено мляко

15511500-8

Пълномаслено мляко

15511600-9

Кондензирано мляко

15511700-0

Мляко на прах

15512000-0

Сметана

15512100-1

Течна сметана

15512200-2

Високомаслена прясна сметана

15512300-3

Високомаслена заквасена сметана

15512900-9

Разбита сметана

15530000-2

Масло

15540000-5

Сирене

15541000-2

Трапезно сирене

15542000-9

Прясно сирене

15542100-0

Извара

15542200-1

Меко сирене

15542300-2

Фета

15543000-6

Сирене за настъргване, на прах, синьо сирене и други сирена

15543100-7

Синьо сирене

15543200-8

Сирене Cheddar

15543300-9

Сирене за настъргване

15543400-0

Сирене Parmesan

15544000-3

Твърдо сирене

15545000-0

Сирене за намазване

15550000-8

Други млечни продукти

15551000-5

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

15551300-8

Кисело мляко

15551310-1

Кисело мляко, натурално

15551320-4

Кисело мляко, ароматизирано

15551500-0

Мътеница

15552000-2

Казеин

15553000-9

Лактоза или сироп от лактоза

15554000-6

Суроватка

15555000-3

Сметанов сладолед и други подобни продукти

15555100-4

Сметанов сладолед

15555200-5

Шербет

15600000-4

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

15610000-7

Мелничарски продукти

15611000-4

Олющен ориз

15612000-1

Брашно от зърнени култури или брашно от зеленчуци и свързаните с тях продукти

15612100-2

Пшеничено брашно

15612110-5

Пълнозърнесто брашно

15612120-8

Брашно за хляб

15612130-1

Брашно без мая

15612150-7

Брашно за сладкиши

15612190-9

Ферментиращо или самонабухващо брашно

15612200-3

Брашно от зърнени култури

15612210-6

Царевично брашно

15612220-9

Оризово брашно

15612300-4

Брашно и грис от сушени зеленчуци

15612400-5

Смеси за приготвянето на хлебарски продукти

15612410-8

Препарати за сладкиши

15612420-1

Препарати за печене във фурна

15612500-6

Хлебарски продукти

15613000-8

Продукти на базата на зърна от житни растения

15613100-9

Едрозърнест грис

15613300-1

Продукти от житни растения

15613310-4

Житни растения, използвани за закуска

15613311-1

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене „Cornflakes“

15613312-8

Овесени смеси

15613313-5

Храни от вида „Musli“

15613319-7

Набъбнало жито

15613380-5

Сплескани зърна от овес

15614000-5

Преработен ориз

15614100-6

Дългозърнест ориз

15614200-7

Ориз, бланширан (избелен)

15614300-8

Ориз, натрошен

15615000-2

Трици

15620000-0

Нишесте и нишестени продукти

15621000-7

Царевично масло

15622000-4

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза, фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15622100-5

Глюкоза и продукти на основата на глюкоза

15622110-8

Глюкоза

15622120-1

Сироп от глюкоза

15622300-7

Фруктоза и продукти на основата на фруктоза

15622310-0

Фруктоза

15622320-3

Прeпарати на основата на фруктоза

15622321-0

Фруктозни разтвори

15622322-7

Фруктозен сироп

15623000-1

Скорбяла и нишесте

15624000-8

Тапиока

15625000-5

Грис

15626000-2

Нишесте за крем

15700000-5

Готови храни за животни

15710000-8

Готови храни за селскостопански и други животни

15711000-5

Храна за риби

15712000-2

Сух фураж

15713000-9

Готови храни за домашни любимци

15800000-6

Различни хранителни продукти

15810000-9

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

15811000-6

Хлебни изделия

15811100-7

Хляб

15811200-8

Питки

15811300-9

Кроасани

15811400-0

Малки дебели палачинки

15811500-1

Продукти приготвени с хлебни изделия

15811510-4

Сандвичи

15811511-1

Приготвени сандвичи

15812000-3

Сладкарски изделия и торти

15812100-4

Сладкарски изделия

15812120-0

Пити

15812121-7

Солени пити

15812122-4

Сладки пити

15812200-5

Торти

15813000-0

Хранителни продукти, използвани за закуска

15820000-2

Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия

15821000-9

Хлебни и сладкарски печени продукти

15821100-0

Сухари и подобни препечени продукти

15821110-3

Препечен хляб

15821130-9

Хрупкав хляб (Кнекброт)

15821150-5

Сухари

15821200-1

Бисквити с прибавка на подсладители

15830000-5

Захар и свързани с нея продукти

15831000-2

Захар

15831200-4

Бяла захар

15831300-5

Захар от клен и сироп от клен

15831400-6

Меласа

15831500-7

Захарни сиропи

15831600-8

Мед

15832000-9

Отпадъци от производството на захар

15833000-6

Захарни изделия

15833100-7

Десерти

15833110-0

Блатове за торти

15840000-8

Какао; шоколадови и захарни изделия

15841000-5

Какао

15841100-6

Какаова маса

15841200-7

Масло, мазнина и течно масло, от какао

15841300-8

Какао на прах без прибавка на подсладители

15841400-9

Какао на прах с прибавка на подсладители

15842000-2

Шоколадови и захарни изделия

15842100-3

Шоколад

15842200-4

Шоколадови изделия

15842210-7

Шоколад за пиене

15842220-0

Шоколадови пръчици

15842300-5

Захарни изделия

15842310-8

Бонбони

15842320-1

Нуга

15842400-6

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

15850000-1

Тестени изделия

15851000-8

Макаронени изделия

15851100-9

Тестени храни, неварени

15851110-2

Макарони

15851120-5

Юфка

15851190-6

Спагети

15851200-0

Обработени тестени храни и кускус

15851210-3

Обработени тестени храни

15851220-6

Тестени храни, пълнени

15851230-9

Лазаня

15851250-5

Кускус

15851290-7

Консервирани тестени храни

15860000-4

Кафе, чай и свързани с тях продукти

15861000-1

Кафе

15861100-2

Печено кафе

15861200-3

Декофеинизирано кафе

15861300-4

Недекофеинизирано кафе

15862000-8

Заместители на кафе

15863000-5

Чай

15863100-6

Зелен чай

15863200-7

Черен чай

15864000-2

Продукти от чай или мате

15864100-3

Чай в пликчета

15865000-9

Билков чай

15870000-7

Хранителни подправки и сосове

15871000-4

Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и горчица

15871100-5

Оцет и заместители на оцета

15871110-8

Оцет

15871120-1

Заместители на оцета

15871200-6

Сосове и комбинирани подправки

15871210-9

Соев сос

15871230-5

Кетчуп

15871250-1

Горчица

15871260-4

Сосове

15871270-7

Комбинирани подправки

15871273-8

Майонеза

15871274-5

Паста за намазване на сандвичи

15871279-0

Chutney

15872000-1

Билки и подправки

15872100-2

Пипер

15872200-3

Подправки

15872300-4

Билки

15872400-5

Сол

15872500-6

Джинджифил

15880000-0

Специални хранителни продукти

15881000-7

Хомогенизирани готови храни

15882000-4

Хомогенизирани диетични храни

15884000-8

Хомогенизирани детски храни

15890000-3

Хранителни продукти, некласифицирани другаде и разнообразни сухи продукти

15891000-0

Супи и бульони

15891100-1

Супи от месо

15891200-2

Супи от риба

15891300-3

Супи, смес

15891400-4

Супи

15891410-7

Разтворими супи

15891500-5

Бульони

15891600-6

Бульони на кубчета

15891610-9

Разтворими бульони

15891900-9

Супи от зеленчуци

15892000-7

Растителни сокове и екстракти; пектини и други сгъстяващи материали

15892100-8

Растителни сокове

15892200-9

Растителни екстракти

15892400-1

Сгъстяващи материали, извлечени от растения

15893000-4

Хранителни продукти, сухи

15893100-5

Препарати за хранителни продукти

15893200-6

Препарати за десерти

15893300-7

Препарати за сосове

15894000-1

Преработени хранителни продукти

15894100-2

Вегетариански ястия

15894200-3

Приготвени ястия

15894210-6

Ястия за училища

15894220-9

Ястия за болници

15894300-4

Приготвени блюда

15894400-5

Лека закуска

15894500-6

Продукти за автомати за продажба на храна

15894600-7

Гарнитури за сандвичи

15894700-8

Деликатеси

15895000-8

Храни за ресторантите за бързо хранене

15895100-9

Хамбургери

15896000-5

Дълбоко замразени продукти

15897000-2

Консервирани хранителни продукти

15897100-3

Полеви дажби

15898000-9

Мая

15899000-6

Набухватели

15900000-7

Напитки

15910000-0

Дестилирани алкохолни напитки

15911000-7

Спиртни напитки

15911100-8

Етилов алкохол

15911200-9

Ликьори

15930000-6

Вина от грозде

15931000-3

Неароматизирани вина

15931100-4

Пенливи вина

15931200-5

Трапезни вина

15931300-6

Порто

15931400-7

Мадейра

15931500-8

Гроздова мъст

15931600-9

Шери

15932000-0

Винена утайка

15940000-9

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина)

15941000-6

Ферментирали напитки от ябълки

15942000-3

Ферментирали напитки от други плодове

15950000-2

Недестилирани ферментирали напитки

15951000-9

Вермут

15960000-5

Малцова бира

15961000-2

Бира

15961100-3

Светла бира

15962000-9

Отпадъци от пивоварни или от казани за производство на ракия

15980000-1

Минерални води и безалкохолни напитки

15981000-8

Минерална вода

15981100-9

Негазирана минерална вода

15981200-0

Газирана минерална вода

15981300-1

Вода в твърдо състояние

15981310-4

Лед

15981320-7

Сняг

15981400-2

Ароматизирана минерална вода

15982000-5

Безалкохолни напитки

15982100-6

Плодови сиропи

15982200-7

Мляко с шоколад

16000000-5

Тютюневи изделия

16100000-6

Продукти, съдържащи тютюн

16110000-9

Пури

16120000-2

Пурети

16130000-5

Цигари

16200000-7

Тютюн за пушене

16210000-0

Обработен тютюн

16300000-8

Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия

17000000-2

Текстил и текстилни изделия

17100000-3

Текстил и свързани с него изделия

17110000-6

Тъкани

17111000-3

Синтетична тъкан

17111100-4

Смесена тъкан

17112000-0

Памучна тъкан

17112100-1

Док

17112200-2

Плат „Деним“

17112300-3

Платно

17112310-6

Продукти от платно

17112400-4

Поплин

17112500-5

Ремъчна тъкан

17112510-8

Ремъци

17120000-9

Кардирана тъкан

17130000-2

Ленена тъкан

17131000-9

Ленени изделия

17140000-5

Специална тъкан

17141000-2

Кадифе

17142000-9

Хавлиена тъкан

17143000-6

Тъкан за мебелировка

17144000-3

Тъкан за завеси

17145000-0

Тъкан за подплата

17150000-8

Трикотажни или плетени платове

17151000-5

Трико

17151100-6

Велурена тъкан

17152000-2

Тъкан, плетена на една кука

17160000-1

Плат

17170000-4

Нетъкани платове

17200000-4

Текстилни изделия

17210000-7

Текстилни изделия за домакинството

17211000-4

Покривала и наметала

17211100-5

Покривала

17211200-6

Наметала

17212000-1

Спално бельо

17212100-2

Чаршафи

17212200-3

Торби за завивки

17212300-4

Долни чаршафи

17212400-5

Пухени завивки

17212500-6

Калъфки на възглавници

17212600-7

Калъфки за продълговати възглавници

17213000-8

Покривки и кърпи за маса

17213100-9

Покривки

17213200-0

Салфетки за маса

17214000-5

Тоалетни и кухненски кърпи

17214100-6

Тоалетни кърпи

17214200-7

Кърпи за съдове

17214300-8

Кърпи за бърсане на ръце във вид на руло

17214500-0

Тоалетни тривки (кисета)

17215000-2

Завеси, стенни тапицерии, фестонирани драперии и текстилни щори

17215100-3

Завеси

17215110-6

Противодимни и/или димоуловителни завеси

17215200-4

Стенни драперии

17215300-5

Фестонирани драперии

17215400-6

Щори

17215410-9

Вътрешни щори

17215420-2

Щори от текстилни материали

17215430-5

Венециански щори

17215440-8

Вертикални щори

17216000-9

Изделия за мебелиране

17216100-0

Тъкани за мебелиране

17216110-3

Декоративни възглавници

17216120-6

Спални възглавници

17218000-3

Болнично бельо

17218100-4

Стерилно операционно бельо

17218200-5

Чаршафи за операционни зали

17220000-0

Готови текстилни изделия

17221000-7

Сакове и торбички

17221100-8

Пътни чанти

17221110-1

Раници

17221200-9

Спортни чанти

17221300-0

Чанти за поща и колети

17221310-3

Пощенски чанти

17221400-1

Чанти с ремък (тип кондуктор и подобни)

17221500-2

Чанти за бельо

17221600-3

Чанти от текстилни материали

17221700-4

Чанти, използвани за амбалаж

17221710-7

Торбички, използвани за амбалаж

17222000-4

Непромокаеми брезенти, корабни платна, платна за сърфове или сухопътни ветроходи, щори, палатки и артикули за къмпинг

17222100-5

Непромокаеми брезенти, заслони и щори

17222110-8

Непромокаеми брезенти

17222120-1

Остъклени козирки

17222130-4

Сенници

17222200-6

Камуфлажни платна

17222400-8

Ветроходни платна

17222500-9

Текстилни изделия за къмпинг

17222510-2

Надуваеми дюшеци

17222520-5

Походни легла

17222530-8

Палатки

17222540-1

Спални чували

17222541-8

Спални чували с пълнеж от пера или пух

17223000-1

Парашути

17223100-2

Управляеми парашути

17223200-3

Ротошути (ротационни парашути)

17225000-5

Различни фабрични текстилни изделия

17225100-6

Парцали за бърсане на прах

17225200-7

Текстилни филтриращи елементи

17225300-8

Спасителни жилетки

17225400-9

Негорими покривала

17225500-0

Комарници

17225600-1

Кърпи за съдове

17225700-2

Спасителни пояси

17225800-3

Почистващи кърпи

17225810-6

Кърпи за полиране

17230000-3

Килими, изтривалки и килимчета

17231000-0

Килими

17231100-1

Подови покрития с навързан влас

17231200-2

Тъкани подови покрития

17231300-3

Подови покрития тип тъфтинг

17231310-6

Покрития от мокет

17231400-4

Текстилни подови покрития

17232000-7

Изтривалки

17233000-4

Килимчета

17234000-1

Индустриално текстилно подово покритие

17240000-6

Различни дебели, среднодебели, тънки въжета и мрежи

17241000-3

Дебело, среднодебело, тънко въже и мрежи

17241100-4

Тънки, дебели и метални въжета

17241110-7

Среднодебело въже

17241120-0

Дебело въже

17241130-3

Тънко въже

17241140-6

Връв

17241200-5

Мрежи от текстилни материали

17241210-8

Мрежи със завързани бримки

17241220-1

Въжета за вдигане на товари

17242000-0

Парцали

17250000-9

Изделия от нетъкан текстил

17260000-2

Различни текстилни изделия

17261000-9

Тюл, дантела, панделки и ленти, пасмантерия и бродерия

17261100-0

Панделки, ленти и пасмантерия

17261110-3

Панделки

17261120-6

Текстилни ленти

17261130-9

Текстилни етикети, мотиви и емблеми

17261131-6

Текстилни етикети

17261132-3

Текстилни мотиви и емблеми

17261133-0

Отличителни знаци

17261140-2

Декоративна пасмантерия

17261141-9

Ширити

17261142-6

Еполети

17261200-1

Плетена тъкан

17262000-6

Филц

17263000-3

Текстилни материали за пълнеж, влакна, тъкани и текстилни изделия, използвани за технически цели

17263100-4

Текстилни материали за пълнеж

17263200-5

Метализирани прежди

17263300-6

Тъкан от метални нишки

17263400-7

Импрегнирана, промазана тъкан или тъкан с покритие

17263500-8

Текстилни изделия с техническа употреба

17263510-1

Тръбопроводи от текстилни материали

17263520-4

Текстилни транспортни ленти

17263530-7

Въздуховоди за проветрение

17263600-9

Подплатени с пълнеж текстилни изделия

17280000-8

Трико, плетени изделия и свързани с тях изделия

17281000-5

Плетени изделия за обуване

17281100-6

Чорапогащи, дълги и къси чорапи

17281110-9

Дълги чорапи

17281120-2

Чорапогащи

17281130-5

Къси чорапи

17282000-2

Пуловери, кардигани и подобни изделия

17282100-3

Жарсета, пуловери, кардигани, жилетки и подобни изделия

17282110-6

Пуловери

17282120-9

Кардигани

17282130-2

Суичъри

17282140-5

Жилетки

17300000-5

Текстилни прежди и конци

17310000-8

Естествени текстилни влакна

17320000-1

Изкуствени текстилни влакна

17330000-4

Текстилни прежди от естествени влакна

17331000-1

Копринена прежда

17332000-8

Вълнена прежда

17333000-5

Памучна прежда

17334000-2

Ленена прежда

17335000-9

Шивашки конец от естествени влакна

17335100-0

Шивашки конец

17335200-1

Плетачна прежда

17336000-6

Прежда от растителни текстилни влакна

17340000-7

Синтетични прежди или конци

17341000-4

Синтетична прежда

17342000-1

Синтетичен конец

17342100-2

Синтетичен шивашки конец

17342200-3

Синтетична плетачна прежда

17400000-6

Текстилни отпадъци

18000000-9

Дрехи и аксесоари

18100000-0

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари

18110000-3

Работно облекло

18111000-0

Работно облекло за медицински персонал

18112000-7

Специализирано работно облекло

18113000-4

Работно облекло за промишлени предприятия

18114000-1

Работни комбинезони

18115000-8

Униформи

18115100-9

Пожарникарски униформи

18115200-0

Полицейски униформи

18115300-1

Военни униформи

18130000-9

Специални работни дрехи

18131000-6

Защитно и предпазно облекло

18131100-7

Противокуршумни жилетки

18131200-8

Дрехи за биологическа и химическа защита

18131300-9

Дрехи за защита от радиация

18131400-0

Дрехи за защита от куршуми

18131500-1

Предпазни жилетки

18131600-2

Отразяващи жилетки

18132000-3

Дрехи за летци

18132100-4

Сака за летци

18132200-5

Летателни комбинезони

18133000-0

Изделия, свързани с облеклото и специална екипировка

18133100-1

Камуфлажни куртки

18133200-2

Бойни дрехи

18133300-3

Бойна екипировка

18133400-4

Бойни униформи

18133500-5

Военни каски

18133600-6

Покривала за каски

18133700-7

Екипи за ски

18133800-8

Полярни дрехи и екипировка

18133900-9

Екипи за гмуркане

18134000-7

Комбинезони за гмуркане

18134100-8

Спасителни комбинезони

18140000-2

Аксесоари за работни дрехи

18141000-9

Работни ръкавици

18142000-6

Предпазни козирки

18143000-3

Предпазна екипировка

18200000-1

Връхни дрехи

18210000-4

Манта

18211000-1

Пелерини

18212000-8

Плащове

18213000-5

Блузон за предпазване от вятър

18220000-7

Дрехи за предпазване от лошо време

18221000-4

Непромокаеми дрехи

18221100-5

Непромокаеми пелерини

18221200-6

Анораци

18221300-7

Дъждобрани

18222000-1

Служебно облекло

18222100-2

Мъжки и дамски костюми

18222200-3

Ансамбли

18223000-8

Сака и блейзъри

18223100-9

Блейзъри

18223200-0

Сака

18224000-5

Дрехи от промазана или импрегнирана тъкан

18230000-0

Различни връхни дрехи

18231000-7

Рокли

18232000-4

Поли

18233000-1

Шорти

18234000-8

Панталони

18300000-2

Облекла

18310000-5

Долни дрехи

18311000-2

Комбинезони

18312000-9

Гащета

18313000-6

Дамско бельо

18314000-3

Халати за баня

18320000-8

Ризи и нощно бельо

18321000-5

Ризи

18322000-2

Нощно бельо

18322100-3

Ризи нощници

18322200-4

Халати

18322300-5

Пижами

18322400-6

Фланелки

18322500-7

Нощници за жени

18323000-9

Сутиени, корсети, жартиери и подобни изделия

18323100-0

Сутиени

18323200-1

Корсети

18323300-2

Жартиери

18330000-1

Тениски

18400000-3

Дрехи със специално предназначение и аксесоари

18410000-6

Дрехи със специално предназначение

18411000-3

Бебешки дрехи

18412000-0

Спортни дрехи

18412100-1

Спортни анцузи

18412200-2

Спортни фланели

18412300-3

Комбинезони за ски

18412800-8

Бански костюми

18420000-9

Аксесоари, свързани с облеклото

18421000-6

Носни кърпички

18422000-3

Шалове

18423000-0

Вратовръзки

18424000-7

Ръкавици

18425000-4

Колани, различни от тези от естествена кожа

18440000-5

Шапкарски изделия

18441000-2

Шапки

18443000-6

Шапки и аксесоари за тях

18443100-7

Лента за глава

18443200-8

Метални каски и шлемове

18443300-9

Шапки от текстилни материали

18443310-2

Барети

18443320-5

Военни барети тип пилотки

18443330-8

Качулки

18443340-1

Кепета

18443400-0

Подбрадници на шапки

18443500-1

Козирки

18444000-3

Предпазни шапки

18444100-4

Шапки, използвани за осигуряване на сигурност

18444110-7

Каски

18444200-5

Предпазни каски

18450000-8

Закопчалки

18451000-5

Копчета

18451100-6

Части за копчета

18452000-2

Безопасни игли

18453000-9

Ципове

18500000-4

Кожени дрехи

18510000-7

Аксесоари от кожа, свързани с облеклото

18511000-4

Кожени ръкавици с няколко пръста или с един пръст

18511100-5

Ръкавици с маншети

18512000-1

Кожени колани и патрондаши

18512100-2

Колани

18512200-3

Патрондаши

18600000-5

Кожи с косъм и изделия от тях

18610000-8

Изделия от кожи с косъм

18611000-5

Кожи с косъм за производство на дрехи

18612000-2

Дрехи от кожи с косъм

18613000-9

Продукти от изкуствена кожа с косъм

18620000-1

Кожи с косъм

18700000-6

Дрехи втора употреба

19000000-6

Кожа без косъм, изделия от кожа и обувки

19100000-7

Кожа

19110000-0

Кожа шамоа (от дива коза)

19120000-3

Кожа от чифтокопитни и нечифтокопитни животни

19130000-6

Овча, козя или свинска кожа

19131000-3

Овча или агнешка кожа

19132000-0

Козя кожа и кожа тип шевро

19133000-7

Свинска кожа

19140000-9

Кожа от други животни, възстановена кожа и други видове кожа

19141000-6

Кожа от други животни

19142000-3

Възстановена кожа

19143000-0

Имитация на кожа

19144000-7

Лачена кожа

19150000-2

Отпадъци от кожа

19200000-8

Кожени изделия, изделия за пренасяне на багаж и седларски изделия

19210000-1

Седларски изделия

19211000-8

Седла за езда

19212000-5

Нагайки

19213000-2

Камшици

19220000-4

Изделия за пренасяне на багаж

19221000-1

Куфари

19222000-8

Ръчни чанти

19223000-5

Кесии за пари и портфейли

19223100-6

Кесии за пари

19223200-7

Портфейли

19224000-2

Големи куфари

19225000-9

Държачи за манерки и калъфи

19225100-0

Държачи за манерки

19225200-1

Калъфи

19229000-7

Тоалетни чанти

19230000-7

Каишки за часовници

19240000-0

Кожени изделия, използвани в машините или механичните уреди

19300000-9

Обувни изделия

19310000-2

Обувки, с изключение на спортни или предпазни

19311000-9

Непромокаеми обувки

19312000-6

Обувки, частично изработени от каучук или пластмаса

19312100-7

Сандали с горна част от каучук или пластмаса

19312200-8

Каучукови ботуши

19312300-9

Всекидневни обувки с горна част от каучук или пластмаса

19312400-0

Джапанки

19313000-3

Обувки с горна част от естествена кожа

19313100-4

Сандали

19313200-5

Пантофи

19313300-6

Обувки за използване в градски условия

19314000-0

Обувки с горна част от текстилни материали

19315000-7

Ботуши

19315100-8

Ботинки

19315200-9

Боти

19315300-0

Ботуши

19315400-1

Високи ботуши (над коляното)

19316000-4

Галоши

19320000-5

Спортни обувки

19321000-2

Обувки за ски

19321100-3

Обувки за ски бягане

19322000-9

Тренировъчни обувки

19323000-6

Планински обувки

19324000-3

Футболни обувки

19330000-8

Предпазни обувки

19331000-5

Обувки с метални предпазни приспособления

19332000-2

Специални обувки

19332100-3

Обувки за летци

19340000-1

Части от обувки

19341000-8

Горни части на обувки

19342000-5

Ходила

19343000-2

Токове

20000000-6

Дървен материал, изделия от дървен материал, изделия от корк, изделия от тръстика и растителни влакна

20100000-7

Нарязан дървен материал

20110000-0

Железопътни траверси

20111000-7

Дървени траверси

20112000-4

Части за траверси

20120000-3

Дървен материал за използване в мините

20130000-6

Готова за използване мека дървесина

20131000-3

Оградни елементи

20140000-9

Твърда дървесина

20150000-2

Паркет

20160000-5

Изделия от обработено или третирано дърво

20161000-2

Третиран дървен материал

20161100-3

Третирани греди

20170000-8

Дървени стърготини

20200000-8

Дървени плочи и фурнирни листове

20210000-1

Дъски и дървени плоскости

20211000-8

Шперплат

20212000-5

Слоест дървен материал (ламиниран дървен материал)

20213000-2

Плоскости от дървесни частици

20214000-9

Плоскости от дървесни влакна

20215000-6

Дървени плоскости

20216000-3

Фурнирни листове

20220000-4

Уплътнен дървен материал

20300000-9

Дърводелски изделия и дървен строителен материал

20310000-2

Дърводелски изделия, използвани в строителството

20311000-9

Прозорци от дървен материал

20311100-0

Френски прозорци

20312000-6

Дървени врати

20313000-3

Дървени паркетни плоскости

20320000-5

Дървен материал, използван за носещи конструкции на сгради

20321000-2

Готови за монтаж преградни плоскости

20322000-9

Дървени покривни греди

20323000-6

Стълби

20330000-8

Сглобяеми дървени конструкции

20400000-0

Контейнери, палети, каси и други контейнери от дърво

20410000-3

Контейнери от дърво

20411000-0

Дървени бъчви

20411100-1

Дървени кутии

20411200-2

Макари за навиване на кабели

20412000-7

Дървени щайги

20412100-8

Дървени варели

20412200-9

Дървени каци

20413000-4

Дървени каси

20420000-6

Дървени палети

20421000-3

Каси-палети

20500000-1

Изделия от дърво и от корк

20510000-4

Изделия от дърво и свързани с тях продукти

20511000-1

Дървени дръжки на инструменти

20512000-8

Дървени държачи на инструменти

20513000-5

Дървени части от инструменти

20514000-2

Дървени рамки

20515000-9

Ковчези

20520000-7

Изделия от корк, тръстика и растителни влакна

20521000-4

Изделия от тръстика

20521100-5

Изделия от растителни влакна

20522000-1

Естествен корк

20522100-2

Плоскости от корк

21000000-3

Различни видове хартиена маса, хартия и хартиени изделия

21100000-4

Хартиена маса, хартия и картон

21110000-7

Хартиена маса (маса за производство на хартия)

21111000-4

Дървесна маса

21111100-5

Химична дървесна маса

21120000-0

Хартия и картон

21121000-7

Хартии за графична употреба, които не са грундирани и не са проклеяни

21121100-8

Вестникарска хартия

21121200-9

Ръчно изработена хартия или картон

21121300-0

Фоточувствителни, термочувствителни или термографични хартии и картони

21121310-3

Фоточувствителна хартия или картон

21121320-6

Термочувствителна хартия или картон

21121330-9

Термографична хартия или картон

21122000-4

Хартия, използвана за хигиенни цели, амбалажна хартия (крафт-хартия) и други видове хартия и картон

21122100-5

Многослойни хартия и картон

21122200-6

Крафтлайнер

21124000-8

Псевдопергаментна маслоустойчива хартия и други хартиени изделия

21124100-9

Псевдопергаментна маслоустойчива хартия

21124200-0

Паус

21124300-1

Хартия „кристал“

21124400-2

Прозрачна или полупрозрачна хартия

21124500-3

Лека грундирана хартия и ръчно произвеждана хартия

21124600-4

Чертожна хартия

21124700-5

Картографска хартия

21125000-5

Третирана хартия и картон

21125100-6

Композитна хартия и картон

21125300-8

Хартия за писане

21125400-9

Хартия за печатане

21125600-1

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране

21125610-4

Термографична хартия

21125690-8

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

21125691-5

Фотокопирна хартия

21125692-2

Ксерографска хартия

21126000-2

Отпадъци и остатъци от хартия и картон

21200000-5

Изделия от хартия или от картон

21210000-8

Гофрирана хартия или картон

21211000-5

Контейнери от хартия и от картон

21211100-6

Кашони, кутии или каси

21211110-9

Хартиени или картонени кутии

21211120-2

Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия

21211200-7

Пликове и торби от хартия

21211210-0

Торби от хартия

21211220-3

Пликове от хартия

21211230-6

Пликове за използване при прилошаване

21220000-1

Изделия от хартия с домакинска и болнична употреба

21221000-8

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса

21221100-9

Тоалетна хартия

21221200-0

Хартиени носни кърпички

21221300-1

Хартиени кърпи за изтриване на ръце

21221400-2

Хартиени салфетки за маса

21222000-5

Изделия от хартия със санитарна или болнична употреба

21222100-6

Изделия от хартия със санитарна употреба

21222110-9

Дамски превръзки и хигиенни тампони

21222120-2

Пелени за еднократна употреба

21222121-9

Пелени от хартия

21222200-7

Изделия от хартия с болнична употреба

21222210-0

Компреси от хартия

21222220-3

Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране

21222300-8

Изделия от хартия с еднократна употреба

21230000-4

Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия

21231000-1

Индиго, самокопирна хартия, восъчна хартия и неиндигирана хартия

21231100-2

Индиго

21231200-3

Самокопирна хартия

21231300-4

Неиндигирана хартия

21231400-5

Восъчна хартия

21232000-8

Пликове, пощенски карти и неилюстровани пощенски картички

21232100-9

Пощенски карти

21232200-0

Неилюстровани пощенски картички

21232300-1

Пощенски пликове

21233000-5

Щампована или перфорирана хартия

21233100-6

Щампована или перфорирана хартия за печатане

21233200-7

Щампована или перфорирана хартия за писма

21233600-1

Безконечна хартия за компютърни принтери

21233610-4

Безконечна хартия за формуляри

21234000-2

Гумирана хартия или хартия с лепилен слой

21234100-3

Самозалепваща хартия

21240000-7

Хартиени тапети и други покрития

21241000-4

Стенни покрития на основата на хартия или картон

21241100-5

Хартиени тапети

21242000-1

Текстилни стенни облицовки

21243000-8

Подови покрития на основата на хартия или картон

21250000-0

Цигарена и филтърна хартия

21251000-7

Цигарена хартия

21252000-4

Филтърна хартия

22000000-0

Различни типове печатни материали и продукти за печатане

22100000-1

Печатни книги, брошури и диплянки

22110000-4

Печатни книги

22111000-1

Училищни книги

22112000-8

Училищни учебници

22113000-5

Библиотечни книги

22114000-2

Речници, карти, книги за музика и други книги

22114100-3

Речници

22114200-4

Атласи

22114300-5

Карти

22114310-8

Кадастрални планове

22114311-5

Хелиографски отпечатъци

22114400-6

Партитури

22114500-7

Енциклопедии

22120000-7

Публикации

22121000-4

Технически публикации

22130000-0

Азбучни справочници

22140000-3

Диплянки

22150000-6

Брошури

22160000-9

Свезки

22200000-2

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания

22210000-5

Вестници

22211000-2

Специализирани списания

22212000-9

Периодика

22212100-0

Периодични издания

22213000-6

Илюстровани списания

22300000-3

Пощенски картички, картички с поздравления и други печатни материали

22310000-6

Пощенски картички

22312000-0

Изображения

22313000-7

Изображения за декорация чрез трансфер (тип ваденки, ситопечат и др.)

22314000-4

Рисунки

22315000-1

Фотографии

22320000-9

Картички с поздравления

22321000-6

Картички с поздравления за Коледа

22400000-4

Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници

22410000-7

Марки

22411000-4

Марки по случай коледните празници

22412000-1

Новоотпечатани марки

22413000-8

Спестовни марки

22420000-0

Гербова хартия

22430000-3

Банкноти

22440000-6

Чекове

22450000-9

Нефалшифицируеми печатни материали

22451000-6

Паспорти

22452000-3

Формуляри за пощенски преводи

22460000-2

Професионални рекламни материали, търговски каталози и учебници

22461000-9

Каталози

22462000-6

Рекламни печатни материали

22470000-5

Учебници

22471000-2

Компютърни учебници

22472000-9

Образователни учебници

22473000-6

Технически учебници

22500000-5

Печатарски плочи и цилиндри, други видове печатарски материали

22510000-8

Офсетови плаки

22520000-1

Оборудване за суха гравюра

22521000-8

Оборудване за щамповане

22800000-8

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

22810000-1

Регистри от хартия или от картон

22813000-2

Счетоводни книги

22814000-9

Кочани с квитанции

22815000-6

Джобни бележници

22816000-3

Блокноти

22817000-0

Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета

22819000-4

Бележници за вписване на адреси

22820000-4

Формуляри

22821000-1

Електорални формуляри

22822000-8

Търговски формуляри

22822100-9

Безконечни търговски формуляри

22822200-0

Небезконечни търговски формуляри

22830000-7

Тетрадки за упражнения

22832000-1

Листове за упражнения

22840000-0

Албуми за мостри

22841000-7

Албуми за колекции

22841100-8

Бележници за поставяне на марки

22841200-9

Албуми за марки

22850000-3

Класьори и аксесоари за тях

22851000-0

Класьори

22852000-7

Папки за сортиране

22852100-8

Папки за досиета

22860000-6

Печатни артикули от хартиената промишленост с изключение на формулярите

22861000-3

Отпечатани пликове

22861100-4

Отпечатани пликове с адресен прозорец

22861200-5

Отпечатани пликове без адресен прозорец

22861300-6

Отпечатани пликове за рентгенови снимки

22862000-0

Хартия за писма

22863000-7

Визитни картички

22864000-4

Благодарствени картички

22865000-1

Купони

22866000-8

Етикети

22866100-9

Етикети с баркод

22866200-0

Етикети за багажи

22867000-5

Купони за храна

22868000-2

Подложка за писане (от кожа или попивателна хартия)

22869000-9

Часови разписания

22869100-0

Закачено на стената работно време

22869200-1

Календари

22900000-9

Различни печатни материали

22910000-2

Автомобилни винетки

22920000-5

Свидетелства за правоуправление

22930000-8

Лични карти

22940000-1

Разрешителни

22950000-4

Карти за достъп

22960000-7

Печатни материали, изработвани по поръчка

22980000-3

Билети

22981000-0

Билети за превоз

23000000-7

Петролни продукти и горива

23100000-8

Рафинирани петролни продукти

23110000-1

Леки и средни масла и техни производни

23111000-8

Керосин и авиационно гориво

23111100-9

Авиационен керосин

23111110-2

Керосин за реактивни двигатели

23111200-0

Безоловен бензин

23111300-1

Оловен бензин

23112000-5

Специални бензини

23112100-6

White spirit (минерален терпентин)

23120000-4

Тежки масла и техни производни

23121000-1

Газьол

23121100-2

Дизелово масло

23121200-3

Дизелово гориво

23122000-8

Тежки горива (мазут)

23122100-9

Гориво за отопление

23123000-5

Смазочни масла и препарати

23123100-6

Моторни масла

23123200-7

Компресорни масла

23123300-8

Турбинни масла

23123400-9

Масла за зъбни предавки

23123500-0

Редукторни масла

23123600-1

Масла за хидравлични системи и за други цели

23123610-4

Течности за хидравлични трансмисии

23123620-7

Формовъчни масла

23123630-0

Антикорозионни масла

23123640-3

Електроизолационни масла

23123650-6

Спирачни течности

23123700-8

Бели масла и течен парафин

23123710-1

Бели масла

23123720-4

Течен парафин

23130000-7

Нефтени масла и препарати

23132000-1

Леки масла

23133000-8

Нефтени масла

23200000-9

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди, с изключение на природния газ

23210000-2

Пропан и бутан

23211000-9

Газ пропан

23211100-0

Втечнен пропан

23212000-6

Газ бутан

23212100-7

Втечнен бутан

23300000-0

Различни нефтени продукти

23310000-3

Вазелин и восък на нефтена основа

23311000-0

Вазелин

23312000-7

Парафин

23313000-4

Восък на нефтена основа

23320000-6

Нефтени остатъци

24000000-4

Химически вещества, химически продукти и синтетични влакна

24100000-5

Химически продукти

24110000-8

Газове

24111000-5

Газове с промишлена употреба

24111100-6

Водород, аргон и други благородни газове, азот и кислород

24111120-2

Аргон

24111130-5

Благородни газове

24111131-2

Хелий

24111139-8

Неон

24111140-8

Газове с медицинска употреба

24111150-1

Водород

24111160-4

Азот

24111161-1

Течен азот

24111170-7

Кислород

24111200-7

Неорганични кислородни съединения

24111210-0

Въглероден диоксид

24111220-3

Азотни оксиди

24111230-6

Газообразни неорганични кислородни съединения

24111300-8

Втечнен въздух и сгъстен въздух

24111310-1

Втечнен въздух

24111320-4

Сгъстен въздух

24120000-1

Оцветители и пигментни вещества

24121000-8

Оксиди, пероксиди (прекиси) и хидроксиди (основи)

24121100-9

Цинков оксид и пероксид, титанов оксид, оцветители и пигментни вещества

24121110-2

Цинков оксид

24121120-5

Цинков пероксид

24121130-8

Титанов оксид

24121200-0

Оксиди и хидроксиди на хром, манган, магнезий, олово и мед

24121210-3

Хромов оксид

24121220-6

Манганов оксид

24121230-9

Оловен оксид

24121240-2

Меден оксид

24121250-5

Магнезиев оксид

24121260-8

Хидроксиди за получаване на оцветители и пигментни вещества

24121261-5

Хромов хидроксид

24121262-2

Манганов хидроксид

24121263-9

Оловен хидроксид

24121264-6

Меден хидроксид

24121265-3

Магнезиев хидроксид

24121300-1

Калциев хидроксид

24122000-5

Дъбилни екстракти, багрилни екстракти, танини и багрилни вещества

24122100-6

Багрилни екстракти

24122200-7

Дъбилни екстракти

24122300-8

Танини

24122400-9

Багрилни вещества

24122500-0

Дъбилни препарати

24130000-4

Неорганични химични продукти с основен характер

24131000-1

Химични елементи, неорганични киселини и съединения

24131100-2

Неметални елементи

24131110-5

Фосфиди

24131120-8

Карбиди

24131130-1

Хидриди

24131140-4

Нитриди

24131150-7

Азиди

24131160-0

Силициди

24131170-3

Бориди

24131180-6

Рафинирана сяра

24131200-3

Халогениди

24131300-4

Алкални метали

24131310-7

Живак

24131400-5

Хлороводород (солна киселина), неорганични киселини, силициев и серен диоксид

24131410-8

Неорганични киселини

24131411-5

Сярна киселина

24131420-1

Фосфорна киселина

24131430-4

Полифосфорни киселини

24131440-7

Хексафлуоросилициева киселина

24131450-0

Серен диоксид

24131460-3

Силициев диоксид

24131470-6

Хлороводород (солна киселина)

24131500-6

Хидроксиди, използвани като неорганични химически продукти с основен характер

24131510-9

Метални оксиди

24131511-6

Пирити и железни оксиди

24131520-2

Натриев хидроксид (сода каустик)

24131521-9

Твърд натриев хидроксид (сода каустик)

24131522-6

Натриев хидроксид (сода каустик) във воден разтвор

24131600-7

Серни съединения

24131700-8

Сяра

24131800-9

Въглерод

24131900-0

Хлор

24132000-8

Метални халогениди, хипохлориди, хлорати и перхлорати

24132100-9

Метални халогениди

24132110-2

Натриев хексафлуорсиликат

24132120-5

Хлориди

24132121-2

Алуминиев хлорид

24132122-9

Ферихлорид

24132123-6

Алуминиев полихлорид

24132130-8

Алуминиев хлорхидрат

24132200-0

Хипохлорити и хлорати

24132210-3

Натриев хлорит

24132220-6

Натриев хипохлорит

24133000-5

Сулфиди, сулфати, нитрати, фосфати и карбонати

24133100-6

Сулфиди, сулфити и сулфати

24133110-9

Различни сулфиди

24133111-6

Хидросулфид

24133112-3

Полисулфиди

24133120-2

Сулфати

24133121-9

Натриев тиосулфат

24133122-6

Ферисулфат

24133123-3

Алуминиев сулфат

24133124-0

Натриев сулфат

24133125-7

Феросулфат

24133126-4

Меден сулфат

24133200-7

Фосфинати, фосфонати, фосфати и полифосфати

24133210-0

Натриев хексаметафосфат

24133220-3

Фосфати

24133300-8

Карбонати

24133310-1

Натриев карбонат

24133320-4

Натриев бикарбонат

24133400-9

Нитрати

24134000-2

Различни кисели метални соли

24134100-3

Калиев перманганат

24134200-4

Кисели оксометални соли

24135000-9

Различни неорганични химически продукти

24135100-0

Тежка вода (деутериев оксид), други изотопи и техни съединения

24135200-1

Цианид, оксицианид, фулминати, цианати, силикати, борати, пероксоборати (перборати), соли на неорганични киселини

24135210-4

Цианиди

24135220-7

Оксицианид

24135230-0

Фулминати

24135240-3

Цианати

24135300-2

Водороден пероксид (кислородна вода)

24135400-3

Пиезоелектрически кварц

24135500-4

Съединения на редкоземни метали

24135600-5

Силикати

24135610-8

Натриев силикат

24135700-6

Борати и пероксоборати (перборати)

24136000-6

Дестилирана вода

24137000-3

Синтетични камъни

24137100-4

Синтетични скъпоценни камъни

24137200-5

Синтетични полускъпоценни камъни

24140000-7

Основни органични химически продукти

24141000-4

Въглеводороди

24141100-5

Наситени въглеводороди

24141110-8

Наситени ациклени въглеводороди

24141111-5

Метан

24141112-2

Етилен

24141113-9

Пропен

24141114-6

Бутен

24141115-3

Ацетилен

24141120-1

Наситени циклени въглеводороди

24141200-6

Ненаситени въглеводороди

24141210-9

Ненаситени ациклени въглеводороди

24141220-2

Ненаситени циклени въглеводороди

24141221-9

Бензен

24141222-6

Толуен

24141223-3

О-ксилени

24141224-0

М-ксилени

24141225-7

Стирен

24141226-4

Етилбензен

24141300-7

Други халогенирани производни на въглеводороди

24141310-0

Тетрахлоретилен

24141320-3

Въглероден тетрахлорид

24142000-1

Алкохоли, феноли, фенол-алкохоли и техните халогенирани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани производни, мастни алкохоли с промишлена употреба

24142100-2

Мастни алкохоли с промишлена употреба

24142200-3

Моноалкохоли

24142210-6

Метанол

24142220-9

Етанол

24142300-4

Диоли, полиалкохоли и техни производни

24142310-7

Етиленгликол

24142320-0

Производни от алкохоли

24142400-5

Феноли и производни от феноли

24142500-6

Алкохол

24142510-9

Етилов алкохол

24143000-8

Мастни монокарбоксилни киселини с промишлена употреба

24143100-9

Масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

24143200-0

Карбоксилни киселини

24143210-3

Оцетна киселина

24143220-6

Пероцетна киселина

24143300-1

Ненаситени монокарбоксилни киселини и техните съединения

24143310-4

Естери на метакрилова киселина

24143320-7

Естери на акрилова киселина

24143400-2

Поликарбоксилни и карбоксилни ароматни киселини

24144000-5

Органични съединения с азотна функционална група

24144100-6

Съединения с аминна функционална група

24144200-7

Аминосъединения с кислородна функционална група

24144300-8

Уреиди

24144400-9

Съединения с азотна функционална група

24145000-2

Органосерни съединения

24146000-9

Алдехид, кетон, органични пероксиди и етери

24146100-0

Съединения с алдехидна функционална група

24146200-1

Съединения с кетонна и с кинонна функционална група

24146300-2

Органични пероксиди

24146310-5

Оксиран (етиленов оксид)

24146320-8

Етери

24147000-6

Различни органични химически продукти

24147100-7

Растителни производни, използвани за багрене

24147200-8

Дървени въглища

24147300-9

Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли

24147310-2

Каменовъглен катран

24147311-9

Креозот

24147320-5

Битум

24147330-8

Катранова смола

24147400-0

Продукти на базата на смоли

24147500-1

Отпадъчна луга при производството на хартиена каша

24150000-0

Азотни торове и съединения

24151000-7

Азотни торове

24151100-8

Азотна киселина и соли

24151110-1

Натриев нитрат

24151200-9

Смеси от азотна и сярна киселина

24151300-0

Амоняк

24151310-3

Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

24151320-6

Амониев хлорид

24151330-9

Амониев сулфат

24152000-4

Фосфатни торове

24152100-5

Минерални фосфатни торове

24152200-6

Химични фосфатни торове

24154000-8

Торове от животински или растителен произход

24158000-6

Различни видове торове

24160000-3

Пластмаси в първични форми

24161000-0

Полимери на етилена в първични форми

24162000-7

Полимери на пропилена в първични форми

24163000-4

Полимери на стирена в първични форми

24164000-1

Винилови полимери в първични форми

24164100-2

Полимери на винилацетата в първични форми

24164200-3

Акрилни полимери в първични форми

24165000-8

Полиестери в първични форми

24166000-5

Полиамиди в първични форми

24167000-2

Карбамидни смоли в първични форми

24168000-9

Аминосмоли в първични форми

24169000-6

Силикони в първични форми

24170000-6

Синтетичен каучук

24180000-9

Ензими

24200000-6

Агрохимически продукти

24210000-9

Пестициди

24220000-2

Инсектициди

24230000-5

Хербициди

24240000-8

Регулатори на растежа на растенията

24250000-1

Дезинфектанти

24260000-4

Отрови против гризачи (родентициди)

24270000-7

Фунгициди

24300000-7

Бои, лакове, печатарско мастило и китове

24310000-0

Бои

24311000-7

Бои за нанасяне на пътна маркировка

24312000-4

Бои за художници

24312100-5

Емайллак и прозрачни бои

24312200-6

Маслени и водни бои

24312210-9

Маслени бои

24312220-2

Водни бои

24312300-7

Ученически бои

24312310-0

Бои в асортимент

24312320-3

Цветове за сигнализация

24312400-8

Артикули за декорация

24320000-3

Лакове

24330000-6

Мастило

24331000-3

Печатарско мастило

24331100-4

Хелиографско мастило

24331200-5

Туш

24340000-9

Маджуни, пълнители, китове за замазка

24341000-6

Маджуни

24342000-3

Пълнители

24343000-0

Китове за замазка

24344000-7

Циментов разтвор

24350000-2

Разтворители

24351000-9

Почистители на повърхности

24352000-6

Разредители

24400000-8

Медикаменти

24410000-1

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

24411000-8

Медикаменти за повишена киселинност

24412000-5

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

24413000-2

Разслабителни

24414000-9

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

24415000-6

Медикаменти за диабетици

24415100-7

Инсулин

24416000-3

Витамини

24416100-4

Провитамини

24417000-0

Минерални добавки

24420000-4

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

24421000-1

Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

24421100-2

Антибиотици

24421200-3

Кръвоспиращи

24421300-4

Препарати против анемия

24421400-5

Заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване

24422000-8

Медикаменти за сърдечносъдовата система

24422100-9

Медикаменти, използвани в кардиологията

24422200-0

Антихипертонични медикаменти

24422300-1

Диуретици

24422400-2

Предпазващи кръвоносните съдове

24422500-3

Против хемороиди, за локално приложение

24422600-4

Бета-блокери

24422700-5

Калциев инхибитор

24422800-6

Медикаменти, въздействащи върху ренин-ангиотензиновата система.

24430000-7

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

24431000-4

Медикаменти, използвани в дерматологията

24431100-5

Антимикотични, за дерматологична употреба

24431110-8

Салицилова киселина

24431200-6

Успокоителни и защитни медикаменти за кожата

24431300-7

Медикаменти за псориазис

24431400-8

Антибиотици и медикаменти за химиотерапия, за дерматологично приложение

24431500-9

Кортикостероиди за дерматологично приложение и дерматологични препарати

24431600-0

Антисептични средства и дезинфектанти

24431700-1

Препарати против акне

24432000-1

Медикаменти за скелетната и мускулната система

24432100-2

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

24432200-3

За отпускане на мускулите

24432300-4

Препарати срещу подагра

24440000-0

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

24441000-7

Медикаменти за пикочно-половата система и полови хормони

24441100-8

Гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти

24441200-9

Други гинекологични медикаменти

24441300-0

Полови хормони и модулатори на половата функция

24441400-1

Контрацептиви

24441410-4

Контрацептиви за орално приемане

24441420-7

Химически контрацептиви

24442000-4

Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони

24442100-5

Хормони от хипофизата, от хипоталамуса и подобни

24442200-6

Кортикостероиди за системна употреба

24442300-7

Медицински продукти за тироидна терапия

24450000-3

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

24451000-0

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

24451100-1

Антибактериални средства за системна употреба

24451200-2

Антимикотични средства за системна употреба

24451300-3

Антимикобактериални

24451400-4

Антивируси за системна употреба

24451500-5

Имуносеруми и имуноглобулини

24451510-8

Антисеруми

24451520-1

Имуноглобулини

24451600-6

Ваксини

24451610-9

Ваксини против дифтерит, коклюш и тетанус

24451620-2

Ваксини против дифтерит и тетанус

24451630-5

BCG (сухи) ваксини

24451640-8

Ваксини ROR (рубеола, заушка, морбили)

24451650-1

Ваксини против тиф

24451660-4

Противогрипни ваксини

24451670-7

Ваксини против полиомиелит (детски паралич)

24451680-0

Анти хепатит В ваксини

24451690-3

Ваксини за ветеринарната медицина

24452000-7

Антинеопластични средства и имуномодулатори

24452100-8

Антинеопластични средства

24452200-9

Медикаменти за ендокринна терапия

24452300-0

Имуноподтискащи средства

24460000-6

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

24461000-3

Медикаменти за нервната система

24461100-4

Упойващи средства

24461200-5

Болкоуспокоителни

24461300-6

Против епилепсия

24461400-7

Против Паркинсон

24461500-8

Психолептични средства

24461600-9

Психоаналептични средства

24461700-0

Други медикаменти за нервната система

24462000-0

Медикаменти за сетивните органи

24462100-1

Офталмологични медикаменти

24470000-9

Медикаменти за дихателната система

24473000-6

Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища

24474000-3

Медикаменти за кашлица и хрема

24475000-0

Антихистамини за системна употреба

24490000-5

Разни медикаменти

24491000-2

Антипаразитни продукти, инсектициди и фунгициди

24491100-3

Антипротозоа средства

24491200-4

Антихелминти (срещу чревни глисти)

24491300-5

Eктопаразитициди, включително скабициди, инсектициди и фунгициди

24492000-9

Медикаментозни разтвори

24492100-0

Разтвори за преливане

24492200-1

Парентерални продукти за подхранване

24492210-4

Парентерални хранителни разтвори

24492300-2

Ентерални храни

24492400-3

Разтвори за перфузия

24492500-4

Разтвори за инжектиране

24492510-7

Венозни течности

24492600-5

Галенови разтвори

24492700-6

Глюкозни разтвори

24492800-7

Разтвори за диализа

24493000-6

Всички останали терапевтични продукти

24493100-7

Токсини

24493200-8

Заместители на никотина

24494000-3

Диагностични реактиви

24495000-0

Всички други продукти за нетерапевтични цели

24496000-7

Реактиви и контрастни вещества

24496100-8

Реактиви, предназначени за определяне на кръвната група

24496200-9

Реактиви за кръвен анализ

24496300-0

Химически реактиви

24496400-1

Изотопни реактиви

24496500-2

Лабораторни реактиви

24496600-3

Реактиви за електрофореза

24496700-4

Реактиви за урология

24496800-5

Контрастни продукти за рентгенологията

24497000-4

Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи

24497100-5

Препарати за клизми

24497110-8

Цименти за възстановяване на костите

24498000-1

Продукти за клинична употреба

24498100-2

Микробиологични култури

24498200-3

Жлези и екстракти от жлези

24498300-4

Пептизиращи вещества

24500000-9

Глицерин, сапуни, почистващи препарати, продукти за чистене и полиране, парфюми и тоалетни продукти

24510000-2

Глицерол

24511000-9

Препарати за ароматизиране и восъчни препарати

24511100-0

Препарати за ароматизиране или обезмирисване на помещения

24511300-2

Вакси и кремове

24511310-5

Продукти за поддръжка на подове

24511320-8

Продукти за поддръжка на обувки

24511330-1

Вакси за полиране

24511340-4

Стърготини, използвани за измитане

24511350-7

Продукти, осигуряващи водонепропускливост

24511400-3

Пасти и прахове за чистене и лъскане

24512000-6

Органични повърхностно активни вещества

24513000-3

Почистващи продукти

24513100-4

Сапун

24513200-5

Перилни и почистващи препарати

24513210-8

Дисперсанти (повърхностно активни разтворители)

24513290-2

Детергенти

24513291-9

Детергенти за съдомиялни машини

24513292-6

Обезмасляващи вещества

24513293-3

Разтворители на мазнини

24513294-0

Почистващи вещества

24513295-7

Разтвори за изплакване

24520000-5

Парфюми и тоалетни продукти

24521000-2

Тоалетни продукти

24521100-3

Тоалетна вода

24521110-6

Дезодоранти

24521120-9

Продукти против изпотяване

24521200-4

Продукти за гримиране

24521300-5

Продукти за маникюр и педикюр

24521400-6

Козметични продукти

24521500-7

Козметични дерматологични продукти

24521600-8

Шампоани

24521700-9

Продукти за коса

24521800-0

Продукти за устна или зъбна хигиена

24521900-1

Продукти за бръснене

24600000-0

Експлозиви и химически продукти и вещества

24610000-3

Приготвени експлозиви

24611000-0

Барути

24611100-1

Горива с пропергол

24612000-7

Различни експлозиви

24612100-8

Динамит

24612200-9

Тринитротолуол

24612300-0

Нитроглицерин

24613000-4

Сигнализационни ракети, ракети против градушка, сигнални заряди, използвани при мъгла и пиротехнически продукти

24613100-5

Фишеци за предизвикване на шум за плашене на птици

24613200-6

Фойерверки

24615000-8

Фитили, детонатори, запалки и електрически детонатори

24620000-6

Лепила

24621000-3

Желатини

24621200-5

Лепилни вещества

24630000-9

Етерични масла

24640000-2

Химически вещества за използване във фотографията

24641000-9

Фотографски плаки и филми

24641200-1

Емулсии с фотографска употреба

24641210-4

Фотографски проявители

24641220-7

Фотографски фиксажи

24641230-0

Проявители, използвани в рентгеновата фотография

24641240-3

Фиксажи, използвани в рентгеновата фотография

24641250-6

Среда за развитието на биологични култури

24641260-9

Усилватели на изображението

24650000-5

Носители на информация, без запис

24660000-8

Специални химически продукти

24661000-5

Греси и смазочни препарати

24661100-6

Смазочни вещества

24661110-9

Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране

24661120-2

Силиконови греси

24661130-5

Промивни течности, използвани при сондиране

24661200-7

Добавки за течни масла

24661210-0

Прах за пожарогасители

24661220-3

Пожарогасителни продукти

24661230-6

Пълнители за зареждане на пожарогасители

24661300-8

Хидравлични течности

24661310-1

Вещества против заскрежаване

24661311-8

Антифризи

24661400-9

Химически модифицирани греси и масла

24662000-2

Пасти за моделиране

24662100-3

Зъболекарски восъци

24663000-9

Вещества за дообработка

24664000-6

Активен въглен

24664100-7

Неизползван активен въглен

24664200-8

Регенериран активен въглен

24665000-3

Химически тоалетни

24666000-0

Пептони и протеинови вещества

24667000-7

Химически добавки

24667100-8

Свързващи вещества за леярски форми или сърца

24667200-9

Добавки за цимент, хоросан или бетон

24668000-4

Химически продукти, използвани в петролодобивната и газодобивната промишленост

24668100-5

Химически продукти, използвани в забоя на сондажните шахти

24668200-6

Коагулационни вещества

24668300-7

Химически продукти на основата на глинести разтвори

24668400-8

Ампули с гел за набиване на експлозиви

24669000-1

Аерозоли и химически продукти с дисковидна форма

24669100-2

Аерозоли

24669200-3

Химически субстанции с дисковидна форма

24700000-1

Изкуствени влакна

24710000-4

Синтетични влакна

24711000-1

Въжета от синтетични влакна

24712000-8

Прежди с висока здравина

24713000-5

Нишка с обикновена текстура

24714000-2

Синтетични еднокомпонентни влакна

24720000-7

Изкуствени влакна

24721000-4

Изкуствени щапелни влакна

24722000-1

Полипропилен

24723000-8

Текстурирани изкуствени влакна

24800000-2

Различни химически продукти

24810000-5

Радиаторни течности

24820000-8

Химически продукти, използвани за обработка на вода

24830000-1

Антикорозионни продукти

25000000-1

Каучукови, пластмасови и емулсионни продукти

25100000-2

Каучукови продукти

25110000-5

Външни гуми и свързани с тях продукти

25111000-2

Външни гуми

25111100-3

Външни гуми за леки автомобили

25111200-4

Външни гуми за мотоциклети

25111300-5

Външни гуми за носене на големи товари

25111310-8

Външни гуми за камиони

25111320-1

Външни гуми за автобуси

25111330-4

Външни гуми за самолети

25111400-6

Външни гуми за селскостопански машини

25111500-7

Каучукови вътрешни гуми, протектори на гуми и предпазни ленти в основата на джантите

25111510-0

Предпазни ленти в основата на джантите

25111520-3

Вътрешни гуми

25111530-6

Протектори на гуми

25111600-8

Външни гуми за инвалидни колички

25111700-9

Употребявани външни гуми

25111710-2

Предпазни брони на превозни средства

25111800-0

Вулканизирани външни гуми

25111900-1

Външни гуми за велосипеди

25120000-8

Изделия от невулканизиран и вулканизиран каучук

25121000-5

Изделия от невулканизиран каучук

25122000-2

Изделия от вулканизиран каучук

25122100-3

Тръби, тръбопроводи и маркучи от вулканизиран каучук

25122110-6

Тръби, използвани при сондиране

25122120-9

Гъвкави възходящи тръбопроводи

25122130-2

Каучукови тръби

25122200-4

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

25122210-7

Каучукови вентилаторни ремъци

25122220-0

Уплътнители, осигуряващи водонепропускливост

25122230-3

Каучукови транспортни ленти

25122240-6

Каучукови трансмисионни ремъци

25122300-5

Хигиенни или фармацевтични продукти от вулканизиран каучук

25122310-8

Хигиенни продукти

25122320-1

Фармацевтични продукти

25122340-7

Биберони, помпички за изцеждане на кърма и подобни артикули за бебета

25122400-6

Подови покрития и постелки от вулканизиран каучук

25122410-9

Подови покрития от вулканизиран каучук

25122420-2

Постелки от вулканизиран каучук

25122421-9

Гимнастически постелки

25122500-7

Различни форми на вулканизиран каучук

25122510-0

Еластични пръстени

25122520-3

Каучукови уплътнения

25122530-6

Каучукови гривни

25122540-9

Каучукови печати

25122550-2

Свързващи субстанции

25130000-1

Гумирани текстилни тъкани

25131000-8

Тъкан за оплетка на пневматични гуми

25132000-5

Леплива лента от гумирана тъкан

25140000-4

Регенериран каучук

25150000-7

Каучукови отпадъци

25160000-0

Медицински продукти от каучук

25161000-7

Аксесоари от каучук, свързани с облеклото

25161100-8

Каучукови ръкавици

25161200-9

Ръкавици за еднократна употреба

25162000-4

Каучукови дрехи

25170000-3

Продукти от втвърден каучук

25171000-0

Хигиенни или фармацевтични продукти

25172000-7

Каучукови плоскости

25174000-1

Каучукови буфери

25200000-3

Пластмасови продукти

25210000-6

Плоскости, фолио, тръби и профили от пластмаса

25211000-3

Пластмасово едножично влакно

25211100-4

Пластмасова тръба за електрическа инсталация

25211200-5

Пластмасови пръти

25211300-6

Пластмасови пръчки

25212000-0

Тръби, тръбопроводи и маркучи

25212100-1

Пластмасови тръби

25212110-4

Гъвкави пластмасови тръби

25212120-7

Гъвкави тръби от поливинилхлорид

25212200-2

Пластмасови тръбопроводи

25212210-5

Гъвкави пластмасови тръбопроводи

25212220-8

Гъвкави тръбопроводи от поливинилхлорид

25212300-3

Пластмасови маркучи

25212310-6

Гъвкави пластмасови маркучи

25212320-9

Гъвкави маркучи от поливинилхлорид

25212400-4

Пластмасови маншони

25212500-5

Принадлежности от пластмаса или поливинилхлорид за тръби, тръбопроводи и маркучи

25212510-8

Пластмасови принадлежности за тръби

25212520-1

Принадлежности от поливинилхлорид за тръби

25212530-4

Пластмасови принадлежности за тръбопроводи

25212540-7

Принадлежности от поливинилхлорид за тръбопроводи

25212550-0

Пластмасови принадлежности за маркучи

25212560-3

Принадлежности от поливинилхлорид за маркучи

25212600-6

Компоненти от непластифициран поливинилхлорид

25212610-9

Арматура от непластифициран поливинилхлорид

25212620-2

Тръбопроводи от непластифициран поливинилхлорид

25212630-5

Тръби от непластифициран поливинилхлорид

25212700-7

Пяна от поливинилхлорид

25213000-7

Плоскости, фолио, повърхностни покрития, тънки лентовидни материали и ленти от пластмаса

25213100-8

Повърхностни покрития от пластмаса

25213200-9

Тънки лентовидни материали от пластмаса

25213300-0

Тънки свиваеми лентовидни материали от пластмаса

25213400-1

Пластмасови ленти

25213500-2

Листове от пластмаса

25213600-3

Плоскости от пластмаса

25220000-9

Пластмасови артикули, използвани за амбалаж

25221000-6

Големи и малки пликове от полиетилен

25221100-7

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

25221200-8

Пликове с медицинска употреба от полиетилен

25221210-1

Банки тип торбичка за кръв

25221220-4

Банки тип торбичка за плазма

25221230-7

Банки тип торбичка за урина

25221300-9

Полиетиленови пликове за съхраняване на продукти

25221310-2

Пликове с вътрешен слой

25222000-3

Големи и малки пликове от пластмаса

25222100-4

Пликове за отпадъци от пластмаса

25222200-5

Пликове от пластмаса с медицинска употреба

25223000-0

Контейнери от твърда пластмаса

25223100-1

Стелажи от пластмаса

25223110-4

Стелажи за бутилки от пластмаса

25223200-2

Пластмасови каси

25223300-3

Пластмасови контейнери за отпадъци

25223310-6

Бъчви от пластмаса

25224000-7

Дамаджани, бутилки и флакони от пластмаса

25225000-4

Пластмасови макари

25226000-1

Запушалки, капаци и капачки от пластмаса

25226100-2

Запушалки от пластмаса

25226200-3

Капаци от пластмаса

25226300-4

Капачки от пластмаса

25227000-8

Продукти от полистирен

25227100-9

Фолио от полистирен

25227200-0

Плоскости от полистирен

25230000-2

Строителни елементи от пластмаса

25231000-9

Покрития за подове, стени или тавани от пластмаса

25232000-6

Санитарни артикули от пластмаса

25232100-7

Вани, корита на душ-кабини или умивалници от пластмаса

25232110-0

Вани от пластмаса

25232120-3

Корита на душ-кабини от пластмаса

25232130-6

Умивалници от пластмаса

25232200-8

Седалки и капаци от пластмаса на клозетни чинии

25232300-9

Клозетни чинии от пластмаса

25232400-0

Пластмасови бидета

25233000-3

Резервоари, цистерни и каци от пластмаса

25233100-4

Резервоари от пластмаса

25233200-5

Цистерни от пластмаса

25233300-6

Каци от пластмаса

25234000-0

Врати, прозорци, каси, прагове, капаци на прозорци и щори от пластмаса

25234100-1

Прозорци от пластмаса

25234110-4

Каси за прозорци от пластмаса

25234200-2

Врати от пластмаса

25234210-5

Каси за врати от пластмаса

25234300-3

Прагове от пластмаса

25234400-4

Капаци за прозорци и щори от пластмаса

25234410-7

Капаци за прозорци от пластмаса

25234420-0

Щори от пластмаса

25235000-7

Сглобяеми пластмасови конструкции

25236000-4

Капаци на люкове или на входни отвори от пластмаса

25237000-1

Корпуси от пластмаса

25237100-2

Корпуси на измервателни уреди от пластмаса

25237200-3

Кожуси от пластмаса

25240000-5

Различни артикули от пластмаса

25241000-2

Самозалепващи се ленти, ивици и форми от пластмаса

25241100-3

Самозалепващи се ленти от пластмаса

25241110-6

Леплива лента

25241120-9

Светлоотразителна ивица

25241200-4

Самозалепващи се ивици от пластмаса

25241300-5

Самозалепващи се форми от пластмаса

25241310-8

Самозалепващи се етикети

25242000-9

Самозалепващи се плочи, листове, повърхностни покрития и фолио от пластмаса

25242100-0

Самозалепващи се плочи от пластмаса

25242200-1

Самозалепващи се листове от пластмаса

25242300-2

Самозалепващи се повърхностни покрития от пластмаса

25242400-3

Самозалепващо се фолио от пластмаса

25243000-6

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, домашни потреби и тоалетни артикули

25243100-7

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня

25243110-0

Пластмасови прибори за маса

25243120-3

Съдове за хранителни продукти, употребявани в домакинството

25243130-6

Буркани

25243140-9

Цедки от пластмаса

25243200-8

Гъби

25243300-9

Домакински потреби или тоалетни принадлежности от пластмаса

25243310-2

Пластмасови кофи

25243320-5

Пластмасови кофи за отпадъци

25243330-8

Лопатки за прах от пластмаса

25244000-3

Пластмасови части за лампи, осветителни аксесоари и указателни табелки

25244100-4

Указателни табелки и фирмени табели от пластмаса

25244110-7

Указателни табелки от пластмаса

25244120-0

Фирмени табели от пластмаса

25244121-7

Полицейска сигнализация

25244200-5

Оборудване от пластмаса, монтирано на обществените пространства в градовете

25244210-8

Части за оборудване от пластмаса, монтирано на обществените пространства в градовете

25244220-1

Светлотразителни секции

25244230-4

Светлотразителни пластини

25244300-6

Осветителни уреди от пластмаса

25244310-9

Части за осветителни уреди от пластмаса

25245000-0

Каски от каучук или пластмаса

25245100-1

Противоударни каски

25245200-2

Шапки от каучук или пластмаса

25246000-7

Изолационни части от пластмаси

25247000-4

Офис или училищни принадлежности от пластмаса

25247100-5

Офис принадлежности от пластмаса

25247110-8

Папки с пръстени за захващане на страниците

25247120-1

Кламери

25247200-6

Училищни принадлежности от пластмаса

25247210-9

Принадлежности за рисуване от пластмаса

25247220-2

Принадлежности за писане от пластмаса

25247230-5

Линии

25248000-1

Пластмасови аксесоари за обзавеждане

25248100-2

Филтриращи елементи от пластмаса

25248200-3

Пластмасови компоненти

25248210-6

Оградни елементи от пластмаса

25248220-9

Пътни конуси от пластмаса

25248230-2

Елементи за бариери от пластмаса

25248240-5

Елементи за маркировка от пластмаса

25249000-8

Артикули от пластмаса, свързани с облеклото

25249100-9

Ръкавици от пластмаса

25250000-8

Магнитни карти

25251000-5

Кредитни карти

25252000-2

Smart карти

25253000-9

Кредитни разплащателни карти

25253100-0

Карти за покупка на гориво

25260000-1

Носители за записване на звук, със запис

25261000-8

Плочи

25262000-5

Музикални касети

25263000-2

Компактдискове

25270000-4

Смоли

25271000-1

Епоксидна смола

25271100-2

Тръби от епоксидна смола

25300000-4

Филми

25310000-7

Филми за радиологична фотография (използваща йонизиращи лъчения)

25311000-4

Филми за рентгенова фотография

25312000-1

Филми за диазоизображения

25320000-0

Кинематографски филми

25321000-7

Фотографски ленти

25321100-8

Ленти за моментално проявяване

25330000-3

Видеофилми

25331000-0

Видеокасети

25332000-7

Видеоленти

26000000-8

Неметални минерални продукти

26100000-9

Стъкло и изделия от стъкло

26110000-2

Стъкло

26111000-9

Прозоречно стъкло

26111100-0

Необработено стъкло

26111200-1

Флоат стъкло

26111300-2

Неносеща стена от стъкло

26120000-5

Плоско стъкло

26121000-2

Плоско орнаментно стъкло

26121200-4

Безопасно стъкло

26121300-5

Стъклени огледала

26121400-6

Изолиращо стъкло

26130000-8

Изделия от кухо стъкло

26131000-5

Бутилки, буркани, флакони и съдове от стъкло

26131100-6

Бутилки от стъкло

26131200-7

Буркани от стъкло

26131300-8

Флакони от стъкло

26131400-9

Съдове от стъкло

26132000-2

Чаши за пиене

26133000-9

Изделия от стъкло

26133100-0

Стъклени изделия за сервиране

26133110-3

Декантатори

26133200-1

Предмети от стъклокерамика за трапезарията и кухнята

26133300-2

Изделия от закалено стъкло

26133400-3

Изделия от стъклокерамика

26134000-6

Вътрешни стени от стъкло на изотермични съдове

26134100-7

Вътрешни стени от стъкло на термоси

26140000-1

Стъклени влакна

26141000-8

Изделия от стъклени влакна

26141100-9

Мат от стъклени влакна

26141200-0

Тъкан от стъклени влакна

26141300-1

Платно от стъклени влакна

26150000-4

Обработени изделия от стъкло

26151000-1

Полуфабрикатно стъкло

26151100-2

Топчета, продълговати заготовки или тръби от стъкло

26151110-5

Стъклени топчета

26151120-8

Продълговати заготовки от стъкло

26151130-1

Тръби от стъкло

26151140-4

Глобуси

26151200-3

Паважни блокчета, тухли или керемиди от лято стъкло

26152000-8

Техническо стъкло

26152100-9

Стъклени кожуси и катодни тръби

26152110-2

Стъклени кожуси

26152120-5

Катодни тръби

26152200-0

Стъкла за неръчни часовници, ръчни часовници или очила

26152210-3

Стъкло за неръчни часовници

26152220-6

Стъкло за ръчни часовници

26152230-9

Стъкло за очила

26152300-1

Стъклени изделия с лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба

26152320-7

Стъклени изделия с хигиенна употреба

26152330-0

Стъклени изделия с лабораторна употреба

26152331-7

Стъкло на Петри

26152339-3

Епруветки

26152340-3

Стъклени изделия с фармацевтична употреба

26152350-6

Стъклени ампули

26152400-2

Стъклени части за лампи и осветителни уреди, фирмени табели и указателни табелки

26152410-5

Стъклени изделия, използвани за сигнализация

26152411-2

Указателни табелки от стъкло

26152412-9

Фирмени табели от стъкло

26152420-8

Части от стъкло за осветяване на обществени места

26152430-1

Стъклени части за лампи

26152490-9

Стъклени елементи за оборудване, монтирано на обществените пространства в градовете

26152500-3

Електрически изолатори от стъкло

26152600-4

Оптични елементи от стъкло

26152700-5

Стъклени перли

26200000-0

Керамични неогнеупорни и огнеупорни изделия

26210000-3

Изделия за домакинството от керамика

26211000-0

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, домакински изделия и тоалетни артикули, от порцелан

26211100-1

Съдове и прибори за сервиране, от порцелан

26211110-4

Порцеланови чинии

26211120-7

Порцеланови плоски съдове

26211130-0

Порцеланови чаши и чинийки за тях

26211200-2

Кухненски съдове и прибори, от порцелан

26211300-3

Порцеланови вази

26211400-4

Тоалетни артикули от порцелан

26211500-5

Домакински изделия от порцелан

26212000-7

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, домакински изделия и тоалетни артикули, от керамични материали, различни от порцелана

26212100-8

Домакински съдове от керамика

26212110-1

Чинии

26212120-4

Плоски съдове

26212130-7

Керамични чаши и чинийки за тях

26212200-9

Кухненски съдове и прибори от керамика

26212300-0

Вази

26213000-4

Декоративни изделия от керамика

26214000-1

Санитарно домакинско оборудване от керамика

26214100-2

Мивки и умивалници

26214110-5

Мивки

26214120-8

Умивалници

26214200-3

Вани

26214300-4

Клозетни чинии и казанчета за тоалетни

26214310-7

Клозетни чинии

26214320-0

Казанчета за тоалетни

26214400-5

Бидета

26214500-6

Писоари

26230000-9

Керамични изолатори и изолационни части от керамика

26231000-6

Керамични изолатори

26232000-3

Изолационни части от керамика

26240000-2

Изделия от керамика с техническа употреба

26241000-9

Изделия от порцелан за лабораторна, химическа или техническа употреба

26241100-0

Изделия от порцелан за лабораторна употреба

26241200-1

Изделия от порцелан с техническа употреба

26241300-2

Изделия от порцелан за химическа употреба

26250000-5

Различни изделия от керамика

26251000-2

Изделия от керамика за селското стопанство, градинарството и транспорта или опаковането на стоки

26251100-3

Изделия от керамика за селското стопанство

26251200-4

Изделия от керамика за градинарството

26251300-5

Изделия от керамика, използвани за транспорта или опаковането на стоки

26252000-9

Изделия от керамика, с изключение на използваните в строителството

26260000-8

Изделия от огнеупорна керамика

26261000-5

Керамични плочки

26262000-2

Керамични блокчета

26263000-9

Огнеупорен цимент, хоросан и бетон

26263100-0

Огнеупорен цимент

26263200-1

Огнеупорен хоросан

26263300-2

Огнеупорен бетон

26264000-6

Керамични плочи

26900000-7

Различни неметални минерални продукти

26910000-0

Абразивни продукти

26911000-7

Мелнични камъни, шлифовъчни камъни и дискове

26911100-8

Мелнични камъни

26911200-9

Шлифовъчни камъни

26911300-0

Шлифовъчни дискове

26912000-4

Абразиви на прах или на зърна

26913000-1

Изкуствен корунд

26914000-8

Изкуствен графит

27000000-5

Основни метали и свързани с тях продукти

27100000-6

Основни метали

27110000-9

Базови продукти от желязо и стомана

27111000-6

Необработен чугун

27112000-3

Продукти от фероманган

27113000-0

Продукти от черни метали

27114000-7

Желязо

27114100-8

Блокове от желязо

27115000-4

Стомана

27120000-2

Блокове от легирана стомана

27130000-5

Продукти от въглеродна стомана

27131000-2

Тръбопроводи от въглеродна стомана

27132000-9

Тръби от въглеродна стомана

27133000-6

Графитни четки

27140000-8

Продълговати заготовки и пръти

27141000-5

Горещовалцовани продълговати заготовки и пръти

27150000-1

Материали, използвани в строителството на железопътни линии

27151000-8

Материали от желязо или стомана, използвани в строителството на железопътни линии

27151100-9

Материали от желязо, използвани в строителството на железопътни линии

27151200-0

Материали от стомана, използвани в строителството на железопътни линии

27152000-5

Железни или стоманени релси

27152100-6

Железни релси

27152200-7

Стоманени релси

27152300-8

Горещовалцовани материали, използвани в строителството на железопътни линии

27152310-1

Клинове и релсови подложки, валцовани

27152320-4

Валцовани контрарелси

27152330-7

Валцовани траверси и междурелсови напречни греди

27190000-3

Шлака, окалина, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана

27191000-0

Отпадъци, отляти на блокове

27200000-7

Тръби

27210000-0

Железни тръби и фитинги

27211000-7

Тръби и кухи профили

27211100-8

Железни тръби

27212000-4

Фитинги

27212100-5

Свръзки

27212110-8

Преходници за фланци

27212200-6

Ремонтни фланци и скоби

27212300-7

Колена, Т-образни преходници и фитинги

27220000-3

Стоманени тръби и фитинги

27221000-0

Кухи профили

27222000-7

Свръзки за тръби

27222100-8

Фланци

27222200-9

Резбовани фитинги

27222300-0

Фитинги, различни от летите

27222400-1

Заварени колена

27222500-2

Заварени фитинги

27300000-8

Изделия от желязо или стомана

27310000-1

Студеноизтеглени изделия

27311000-8

Продълговати заготовки и пръти от легирана стомана

27312000-5

Ъгли, форми и сегменти от легирана стомана

27313000-2

Изделия от неръждаема стомана

27320000-4

Студеновалцовани изделия

27321000-1

Плосковалцовани продукти

27321100-2

Плосковалцовани продукти от желязо

27321200-3

Плосковалцовани продукти от стомана

27330000-7

Гофрирани изделия

27331000-4

Гофрирани изделия от стомана

27331100-5

Ъгли, форми и сегменти

27331110-8

Канали за прокарване на електрически инсталации, различни от тръбовидните

27332000-1

Гофрирани изделия от желязо

27340000-0

Метална тел и различни изделия

27341000-7

Метална тел

27341100-8

Стоманена тел

27341200-9

Тел от сплави

27350000-3

Феросплави

27351000-0

Феросплави, различни от включените в обхвата на Европейското обединение за въглища и стомана

27351100-1

Фероманган

27351200-2

Ферохром

27351300-3

Фероникел

27353000-4

Гранули и прахове от желязо или стомана

27354000-1

Междинни продукти

27354100-2

Междинни продукти от желязо

27354200-3

Междинни продукти от стомана

27354210-6

Междинни продукти от неръждаеми и други легирани стомани

27355000-8

Ковани продукти от желязо

27356000-5

Елементи, използвани в строителството на железопътни линии

27356100-6

Заварени ъгли, форми и сегменти от желязо или стомана, използвани в строителството на железопътни линии

27356200-7

Материали от желязо или стомана, използвани в строителството на железопътни линии

27356210-0

Релси-проводници на електрически ток

27356220-3

Стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките

27356230-6

Клинове и релсови подложки

27356240-9

Стегателни плочки, дистанционни планки и траверси

27356250-2

Релсови подложки и фиксатори за тях

27400000-9

Благородни метали и метали, плакирани със слой от благородни метали

27410000-2

Благородни метали

27411000-9

Благородни метали в необработен вид

27411100-0

Сребро в необработен вид или на прах

27411110-3

Сребро на прах

27411120-6

Сребро в необработен вид

27411200-1

Полуфабрикатно сребро

27412000-6

Злато в необработен вид или на прах

27413000-3

Платина в необработен вид или на прах

27414000-0

Отпадъци и скрап на благородни метали

27420000-5

Метали, плакирани със слой от благородни метали

27421000-2

Плакета или дублета от злато или сребро

27422000-9

Плакета или дублета от платина

27500000-0

Алуминий и продукти от алуминий

27510000-3

Алуминий в необработен вид

27511000-0

Алуминиев оксид

27520000-6

Изделия от алуминий

27521000-3

Междинни продукти от алуминий

27521100-4

Прах и люспи от алуминий

27521200-5

Пръти и профили от алуминий

27521300-6

Алуминиева тел

27521400-7

Листове от алуминий

27521500-8

Алуминиево фолио

27521600-9

Алуминиеви тръби, тръбопроводи и фитинги

27521610-2

Алуминиеви фитинги

27530000-9

Отпадъци и отломки от алуминий

27531000-6

Пепел и остатъци, съдържащи алуминий

27600000-1

Изделия от олово, цинк и калай

27610000-4

Олово, цинк и калай

27611000-1

Олово

27612000-8

Цинк

27613000-5

Калай

27620000-7

Междинни продукти от олово, цинк или калай

27621000-4

Междинни продукти от олово

27621100-5

Пръти, профили и тел от олово

27621200-6

Плочи, листове, ленти и фолио от олово

27621300-7

Оловни тръби, тръбопроводи и фитинги

27621400-8

Прах и люспи от олово

27622000-1

Междинни продукти от цинк

27622100-2

Пръти, профили и тел от цинк

27622200-3

Ламарини, листове, ленти и фолио от цинк

27622300-4

Цинкови тръби, тръбопроводи и фитинги

27622400-5

Прах, пудра и люспи от цинк

27623000-8

Междинни продукти от калай

27623100-9

Пръти, профили и тел от калай

27623200-0

Ламарини, листове, ленти и фолио от калай

27623300-1

Калаени тръби, тръбопроводи и фитинги

27623400-2

Прах и люспи от калай

27630000-0

Отпадъци и отломки от олово, цинк или калай

27631000-7

Пепел и остатъци, съдържащи цинк или олово

27700000-2

Продукти от мед

27710000-5

Мед в необработен вид

27712000-9

Нерафинирана мед

27713000-6

Рафинирана мед в необработен вид

27720000-8

Междинни продукти от мед

27721000-5

Прах и люспи от мед

27722000-2

Пръти и профили от мед

27723000-9

Медна тел

27724000-6

Ламарини, листове и ленти от мед

27725000-3

Медно фолио

27726000-0

Медни тръби, тръбопроводи и фитинги

27726100-1

Медни тръби и тръбопроводи

27726110-4

Месингови тръби и тръбопроводи

27726200-2

Медни фитинги

27726210-5

Фитинги от промишлен бронз

27726220-8

Месингови фитинги

27730000-1

Отпадъци и отломки от мед

27731000-8

Пепел и остатъци, съдържащи мед

27800000-3

Изделия от цветни метали

27810000-6

Никел в необработен вид

27820000-9

Изделия от никел

27821000-6

Междинни продукти от никел

27821100-7

Пръти, профили и тел от никел

27821200-8

Ламарини, ленти, листове и фолио от никел

27821210-1

Листове от никел

27821300-9

Никелови тръби, тръбопроводи и фитинги

27821400-0

Прах и люспи от никел

27830000-2

Отпадъци и отломки от никел

27831000-9

Пепел и остатъци, съдържащи метали

28000000-2

Полуфабрикатни изделия и материали

28100000-3

Конструктивни елементи от метал

28110000-6

Метални конструкции и части от конструкции

28111000-3

Сглобяеми постройки от готови елементи

28111100-4

Фургони, използвани на строителни обекти

28111110-7

Кабини

28111200-5

Преградени боксове

28111300-6

Полева болница

28111400-7

Полеви кухни

28111500-8

Парници

28112000-0

Изделия и конструктивни елементи от метал, с изключение на сглобяемите постройки от готови елементи

28112100-1

Железни или стоманени мостове

28112110-4

Елементи за мостове от желязо или стомана

28112111-1

Елементи за мостове от желязо

28112112-8

Елементи за мостове от стомана

28112120-7

Мостови конструкции от стомана

28112130-0

Мостови конструкции от желязо

28112200-2

Кули, стълбове с решетъчна конструкция, конструкции за дерик кранове и пилони

28112210-5

Конструкции за дерик кранове

28112211-2

Сондажни кули

28112212-9

Статични сондажни кули

28112220-8

Пилони и стълбове

28112221-5

Пилони

28112222-2

Пилони, използвани в електропроводни линии

28112223-9

Основи за пилони

28112224-6

Стълбове, използвани за надземни електрически линии

28112225-3

Електрически стълбове

28112230-1

Кули

28112231-8

Кули от желязо

28112232-5

Кули от стомана

28112233-2

Водонапорни кули

28112240-4

Греди

28112250-7

Мачти

28112260-0

Антенни мачти за радиоразпръскване и телевизия

28112261-7

Антенни мачти за радиоразпръскване

28112262-4

Антенни мачти за предаване на телевизионни програми

28112263-1

Стълбове с решетъчна конструкция

28112300-3

Конструкции и части от тях от желязо, стомана или алуминий

28112310-6

Скелета

28112311-3

Дъговидни подпорни греди

28112312-0

Дъговидни триножници

28112313-7

Подпори

28112314-4

Фланци за захващане на тръбопроводи

28112315-1

Оборудване за скелета

28112316-8

Дъговидни стегателни скоби

28112317-5

Конструкции за скелета

28112318-2

Подпори за тръбопроводни системи

28112320-9

Метални конструкции

28112321-6

Заслони на автобусни спирки

28112322-3

Телефонни кабини

28112329-2

Предпазни екрани

28112330-2

Алуминиеви конструкции

28112380-7

Части от метални конструкции

28112381-4

Метална обшивка

28112382-1

Шибъри

28112383-8

Врати на шлюзове

28112390-0

Изпускателни шлюзове

28112391-7

Врати на изпускателни шлюзове

28112400-4

Шпунтови греди

28112410-7

Шпунтови стени

28120000-9

Метална дограма за сгради

28121000-6

Прозорци и свързани с тях изделия

28121100-7

Прозорци от желязо или стомана и свързани с тях изделия

28121110-0

Железни или стоманени прагове

28121120-3

Железни или стоманени капаци за прозорци

28121130-6

Прозорци от желязо или стомана

28121131-3

Железни или стоманени рамки на прозорци

28121200-8

Прозорци от алуминий и свързани с тях продукти

28121210-1

Капаци за прозорци от алуминий

28121220-4

Прозорци от алуминий

28121221-1

Рамки за прозорци от алуминий

28122000-3

Прозорци, врати и свързани с тях изделия

28122100-4

Прозорци

28122110-7

Рамки за прозорци

28122111-4

Прозорци с двойно стъкло

28122200-5

Врати

28122210-8

Табли на врати

28122211-5

Каси на врати

28122212-2

Врати с противокомарни мрежи

28122213-9

Прагове на врати

28122214-6

Врати от желязо или стомана

28122220-1

Противопожарни врати

28122230-4

Плъзгащи се врати

28122240-7

Гаражни врати

28122300-6

Портални врати

28122310-9

Входни портални врати

28200000-4

Метални цистерни, резервоари и контейнери, радиатори и котли за централно отопление

28210000-7

Метални цистерни, резервоари, контейнери и вани, използвани под налягане

28211000-4

Метални цистерни

28211100-5

Въздушни цилиндри

28211110-8

Цилиндри за сгъстен въздух

28211200-6

Бутилки за дихателни апарати

28211210-9

Бутилки за дихателни апарати за борба с пожарите

28211220-2

Бутилки за дихателни апарати за подводно плуване

28211300-7

Цистерни от желязо или стомана

28211400-8

Резервоари за съхранение

28211410-1

Резервоари за масло

28211420-4

Резервоари за глинести промивни смеси

28211500-9

Резервоари за вода

28211600-0

Резервоари

28212000-1

Бутилки за втечнени газове

28212100-2

Газови бутилки

28212200-3

Резервоари за газ

28213000-8

Големи контейнери

28213100-9

Железни или стоманени контейнери

28213110-2

Силози

28213200-0

Хладилни контейнери

28213210-3

Цистерни за вода

28213300-1

Стандартни контейнери за стоки

28213400-2

Контейнери за складиране

28213500-3

Контейнери за воден транспорт

28213600-4

Колесни контейнери

28213700-5

Кошове за отпадъци

28213800-6

Контейнери за отпадъци

28214000-5

Метални бъчви

28214100-6

Каси за складиране

28214200-7

Железни или стоманени бъчви

28214300-8

Система за складиране на контейнери

28214310-1

Машини за подреждане на контейнери един върху друг

28214400-9

Бъчви от алуминий

28215000-2

Съдове под налягане

28215100-3

Съдове под налягане от стомана

28216000-9

Метални варели

28216100-0

Железни или стоманени варели

28216200-1

Варели за отпадъци

28216300-2

Варели от алуминий

28217000-6

Сандъци

28217100-7

Железни или стоманени кутии

28217200-8

Кожуси за измервателни уреди

28217300-9

Сглобяеми сандъци

28217400-0

Кутии от алуминий

28218000-3

Контейнери от леки метали, запушалки, капаци за контейнери и други видове капаци

28218100-4

Контейнери от леки метали

28218300-6

Запушалки, капачки с резба, капаци за контейнери и капаци от метал

28218310-9

Запушалки

28218320-2

Капачки с резба

28218330-5

Капаци за контейнери

28218340-8

Капаци

28218400-7

Метални кутии

28218410-0

Железни или стоманени консервни кутии

28218420-3

Кутии за хранителни продукти

28218430-6

Алуминиеви консервни кутии

28219000-0

Вани

28220000-0

Радиатори и котли за централно отопление и части за тях

28221000-7

Радиатори и котли

28221100-8

Радиатори

28221110-1

Радиатори за централно отопление

28221111-8

Неелектрически радиатори за централно отопление

28221112-5

Части за радиатори за централно отопление

28221200-9

Отоплителни котли

28221210-2

Водни котли

28221220-5

Котли за централно отопление

28221221-2

Части за котли за централно отопление

28222000-4

Система за топлообмен

28222100-5

Оборудване за топлообмен

28300000-5

Ядрени реактори и части за тях

28310000-8

Ядрени реактори

28320000-1

Части за ядрени реактори

28321000-8

Охладителни системи на реактора

28322000-5

Части за вани на ядрени реактори

28400000-6

Метални въжета, тел и свързани с тях изделия

28410000-9

Изделия от метални нишки

28411000-6

Плетено жило (за дебело метално въже)

28411100-7

Плетено жило от желязо или стомана

28412000-3

Железна тел за ограда

28412300-6

Тел, използвана за приготвяне на бодлива тел

28413000-0

Метална мрежа

28413100-1

Оградни елементи от метална мрежа

28413200-2

Метално платно

28414000-7

Скоби, пирони, тапицерски гвоздеи, кабърчета

28414100-8

Скоби

28414200-9

Гвоздеи

28414300-0

Тапицерски гвоздеи

28414400-1

Кабърчета

28415000-4

Тел, навита на рула

28415100-5

Аксесоари за заваряване

28415200-6

Материали за заваряване

28415300-7

Материали за запояване с мек или твърд припой

28415310-0

Материали за запояване с мек припой

28415320-3

Материали за запояване с твърд припой

28416000-1

Игли за шиене или куки за плетене

28416100-2

Игли за шиене

28416200-3

Куки за плетене

28417000-8

Железария

28417100-9

Наковални

28417200-0

Преносимо ковашко огнище

28417300-1

Скари

28417400-2

Железарски изделия

28417500-3

Шлосерски изделия

28417510-6

Ковашки изделия

28418000-5

Железни или стоманени такелажни въжета

28419000-2

Проводници

28419100-3

Проводници от стомана или от алуминий

28419200-4

Проводници от мед или бронз

28420000-2

Кабели и свързани с тях продукти

28421000-9

Кабел

28421100-0

Електрически кабели

28421120-6

Кабел за ниско и средновисоко напрежение

28421130-9

Кабел за ниско напрежение

28421140-2

Кабел за средновисоко напрежение

28421150-5

Кабел за високо напрежение

28421200-1

Кабел за полагане под вода

28421210-4

Кабел за полагане на морското дъно

28421400-3

Екраниран кабел

28421500-4

Кабел, използван за сигнализация

28421600-5

Кабел от желязо или стомана

28421610-8

Кабел от стомана

28422000-6

Аксесоари за кабели

28422100-7

Кабелни водачи

28422200-8

Кабелни снадки

28422300-9

Кабелни канали

28422400-0

Фиксатори за кабели

28500000-7

Тенекеджийство и свързани с него изделия

28510000-0

Метални предмети, използвани в банята и кухнята

28511000-7

Санитарно оборудване от метал

28511100-8

Водопроводни кранове

28512000-4

Домакински съдове, кухненска посуда или артикули за домакинството от метал

28512100-5

Съдове от метал

28512110-8

Канчета от тенекия

28512200-6

Кухненска посуда от метал

28512210-9

Кухненска посуда

28512220-2

Сушилници за съдове

28512900-3

Артикули за домакинството от метал

28512910-6

Метални кошчета за отпадъци

28512920-9

Пощенски кутии

28512930-2

Метални кошчета за отпадъци, поставяни на улицата

28512950-8

Метални съдове

28520000-3

Предмети от метал

28521000-0

Блиндирани или армирани каси, касети и врати

28521300-3

Блиндирани каси

28521500-5

Блиндирани или армирани врати

28521600-6

Касетки за трезори

28521700-7

Метални каси и шкафове

28521710-0

Метални клетки за багаж

28521720-3

Метални каси

28521721-0

Каси за ценности

28521722-7

Малки каси за ценности

28521780-1

Малки каси за документи

28521790-4

Каси за пари в брой

28522000-7

Тави за листове или поща, дребно офис оборудване

28522100-8

Тави за листове или поща

28522200-9

Дребно офис оборудване

28522300-0

Офис принадлежности

28522400-1

Аксесоари за класьори или картотеки

28524000-1

Статуетки, украшения, рамки за фотографии и картини; огледала

28524300-4

Рамки за фотографии

28524400-5

Рамки за картини

28525000-8

Кукички и капси

28526000-5

Корабни витла

28527000-2

Различни изделия от метал

28527100-3

Камбани

28527200-4

Стълби

28527210-7

Стълби за пожарни автомобили

28527220-0

Сгъваеми стълби

28527230-3

Стълбички за изкачване до високи рафтове в магазини и библиотеки

28527300-5

Оборудване за повдигане и манипулиране на стоки

28527330-4

Платформи за повдигане и манипулиране на стоки

28527340-7

Аксесоари от метални въжета за повдигане и манипулиране на стоки

28527400-6

Сигнализационни табели и свързани с тях артикули

28527410-9

Метални сигнализационни табели

28527420-2

Табели за пътна сигнализация

28527430-5

Указателни табели за имена на улици

28527440-8

Фирмени табели на магазини

28527450-1

Указателни табелки

28527460-4

Табелки с адреси

28527700-9

Елементи от входни люкове

28527710-2

Капаци на противопожарни кранове

28527720-5

Ограничителни касети

28527730-8

Рамки на входни люкове

28527740-1

Капаци на входни люкове

28527750-4

Капаци за затваряне на канализационни колектори

28527760-7

Капаци на отвори за достъп

28527790-6

Пръчкови железни стълби за входни люкове

28527800-0

Котви

28527900-1

Аноди за катодна защита

28527910-4

Цинкови аноди за катодна защита

28527920-7

Магнезиеви аноди за катодна защита

28528000-9

Саби

28528100-0

Мачете

28528200-1

Щикове

28528300-2

Копия

28528900-8

Метални аксесоари

28528910-1

Метални плоскости

28528920-4

Метални пръти

28528930-7

Метални форми

28528940-0

Метални листове

28528950-3

Метални рафтове

28528960-6

Метални пробои (шила)

28530000-6

Плоскости за блиндиране

28531000-3

Покривни плоскости

28540000-9

Лагери

28541000-6

Микросачми

28542000-3

Ролкови лагери

28550000-2

Мека стомана

28551000-9

Дискови заготовки за монети

28552000-6

Кутии за събиране на монети

28553000-3

Белезници

28560000-5

Вертикални и хоризонтални подпори в минни галерии

28561000-2

Вертикални подпори

28561100-3

Вертикални подпори в минни галерии

28562000-9

Хоризонтални подпори в минни галерии

28564000-3

Гъсенични вериги

28570000-8

Изделия от чугун

28580000-1

Различно оборудване за защита от пожари

28581000-8

Стълби с площадки

28581100-9

Пожарни стълби

28582000-5

Устройства за защита от пожари

28582100-6

Пожарни маркучи

28582200-7

Пожарни кранове

28600000-8

Ножарски изделия, инструменти, брави, ключове и панти

28610000-1

Ножарски изделия

28611000-8

Ножове и ножици

28611100-9

Ножове

28611110-2

Ножове за хранене

28611120-5

Кухненски ножове

28611200-0

Ножици

28612000-5

Бръсначи

28612100-6

Бръснарски ножчета

28613000-2

Комплекти за маникюр или педикюр

28614000-9

Лъжици, вилици

28614100-0

Лъжици

28614200-1

Вилици

28620000-4

Инструменти

28621000-1

Ръчни инструменти

28621100-2

Белове (лизгари) и лопати

28621110-5

Белове (лизгари)

28621120-8

Обикновени лопати

28621200-3

Градинарски вили

28621300-4

Кирки, търнокопи, мотики, гребла и гребла, използвани за поддържане на плажове

28621310-7

Кирки

28621320-0

Търнокопи

28621330-3

Мотики

28621340-6

Гребла

28621341-3

Гребла, използвани за поддържане на плажове

28621400-5

Брадви

28621500-6

Ръчни триони

28621510-9

Ленти на ръчни триони

28622000-8

Различни ръчни инструменти

28622100-9

Длета

28622200-0

Клещи

28622210-3

Клещи за пломбиране или замбоване

28622300-1

Чукове

28622400-2

Челюсти на стиска за метален тел

28622500-3

Гаечни ключове

28622600-4

Инструменти, използвани за строителство на пътища

28622610-7

Секачи за къртене на пътна настилка

28622700-5

Пили и рашпили (едрозъби пили)

28622800-6

Отвертки

28622900-7

Сондажни корони или свредла, накрайници на отвертки и други аксесоари

28622910-0

Сондажни корони или свредла

28622920-3

Накрайници на отвертки

28622930-6

Държачи за инструменти

28622940-9

Комплект за инструменти

28623000-5

Инструменти, задвижвани с педал

28630000-7

Брави, ключове и панти

28631000-4

Различни катинари и брави

28631100-5

Брави

28631110-8

Брави на врати

28631120-1

Катинари за велосипеди

28631130-4

Брави на превозни средства

28631140-7

Брави на части от обзавеждане

28631200-6

Катинари и вериги

28631210-9

Катинари

28632000-1

Ключалки, части за брави и ключове

28632100-2

Ключалки

28632200-3

Ключове

28632300-4

Части за катинари

28632400-5

Части за брави

28633000-8

Панти, метален обков и съединителни елементи

28633100-9

Панти

28633200-0

Метален обков

28633300-1

Съединителни елементи

28700000-9

Съединителни скоби, вериги и пружини

28710000-2

Съединителни скоби

28711000-9

Съединителни скоби с резба

28711100-0

Винтове за дърво

28711200-1

Куки с винтообразен край или съединителни пръстени с резба

28711300-2

Самонавиващи се винтове

28711400-3

Болтове

28711500-4

Комплекти за снаждане с фланци

28711510-7

Болтове и винтове

28711520-0

Големи болтове с квадратни глави за траверси и винтове

28711600-5

Гайки

28711700-6

Железни или стоманени изделия с резба

28712000-6

Железни или стоманени съединителни скоби без резба

28712100-7

Нитове

28712200-8

Шайби

28712300-9

Щифтове

28712400-0

Стоманени клинове

28713000-3

Медни съединителни скоби

28720000-5

Вериги

28721000-2

Шарнирна верига

28722000-9

Звена от верига

28730000-8

Пружини

28800000-0

Строителни материали и свързани с тях изделия

28810000-3

Строителни материали

28811000-0

Материали за строеж на сгради

28811100-1

Тухли

28811200-2

Цимент

28811210-5

Цимент, използван при сондиране

28811300-3

Керамика

28811400-4

Бои и стенни покрития

28811500-5

Материали за термична изолация

28812000-7

Различни строителни конструкции

28812100-8

Заслони

28812110-1

Елементи от заслони

28812120-4

Профили

28812200-9

Подови покрития

28812210-2

Подови покрития от дърво

28812220-5

Подови покрития от гъвкави материали

28812230-8

Подови покрития от твърди материали

28812240-1

Неносещи междинни подове

28812250-4

Линолеум

28812300-0

Преградни плоскости

28812310-3

Преградни стени

28812400-1

Покрив

28812410-4

Носеща конструкция на покрив

28812420-7

Покривни подпори

28812430-0

Покривни ферми

28812500-2

Материали за покриви

28812510-5

Дървени покривни плоскости

28812600-3

Противошумова изолация

28812700-4

Покривни греди

28813000-4

Материали, използвани за строителството на пътища

28813100-5

Материали за направа на паваж

28813120-1

Паважни плочи

28813130-4

Паважни камъни

28813140-7

Обикновен чакъл

28813200-6

Плочки за настилки

28813300-7

Покриващи материали

28813310-0

Материали за пътни покрития

28813320-3

Пътни настилки

28813330-6

Продукти за покрития

28813400-8

Материали, използвани за строителството на автомагистрали

28813500-9

Пътна маркировка

28813510-2

Стъклени елементи, използвани за пътна маркировка

28813700-1

Материали, използвани за поправка на пътища

28813800-2

Материали, използвани за изработване на пътно покритие

28813810-5

Повърхностни покрития

28813900-3

Материали, използвани за поддържане на пътища

28813910-6

Материали, използвани за поддържане на пътища през зимата

28814000-1

Бетон

28814100-2

Готов за използване бетон

28814200-3

Изделия от бетон

28814210-6

Греди от бетон

28814220-9

Пилони от бетон

28814230-2

Колове от бетон

28814240-5

Тръбопроводи и снадки от бетон

28814250-8

Стълбове от бетон

28814260-1

Колони от бетон

28814270-4

Плочи от бетон

28814280-7

Траверси от бетон

28815000-8

Инфраструктура на сгради

28815100-9

Тръбни инсталации

28815200-0

Оборудване за водопроводни и отоплителни инсталации

28815210-3

Оборудване за водопроводни инсталации

28815220-6

Оборудване за отоплителни инсталации

28815300-1

Капаци на прозорци

28815310-4

Рулетни капаци на прозорци

28815400-2

Решетъчни прегради

28815500-3

Системи за пулверизиране на вода

28815600-4

Приспособление за изкачване на стълби

28815700-5

Външни щори

28815710-8

Навеси

28815800-6

Вътрешно обзавеждане на сгради

28815810-9

Релси за завеси и драперии

28815811-6

Релси за завеси

28815820-2

Флуоресцентни лампи

28815821-9

Флуоресцентни тръби

28815822-6

Крушки и флуоресцентни лампи

28820000-6

Пътно оборудване

28821000-3

Мантинели

28821100-4

Разделители на пътни платна

28822000-0

Преградни елементи

28822100-1

Стълбове от дърво

28823000-7

Предпазни бариери

28823100-8

Мантинели

28823200-9

Парапети

28824000-4

Оборудване, монтирано на обществените пространства в градовете

28824100-5

Бализи

28824200-6

Светлинни сигнали за опасност

28824300-7

Предпазни конуси

28824400-8

Стълбове на автобусни спирки

28824500-9

Светлинни ограничители на пътни платна

28824600-0

Пътни конуси

28824700-1

Пътни указателни табели

28824710-4

Материали, използвани за сигнализация

28824720-7

Стълбове, използвани за сигнализация

28825000-1

Оборудване за обществено осветление

28825100-2

Стълбове, използвани за обществено осветление

28825200-3

Лампи, използвани за обществено осветление

28825300-4

Улични лампи

28830000-9

Тръбопроводи на канализация за отпадни води

28831000-6

Водосборни камери за отпадни води

28832000-3

Елементи от аквадукти

28833000-0

Запушалки от ковко желязо

28834000-7

Съединителни колена

28840000-2

Стоманени изделия, свързани със строителните материали

28841000-9

Стоманени проводи

28842000-6

Стоманени рамки

28843000-3

Стоманени палети

28844000-0

Стоманени тръби

28845000-7

Стоманени стълбове

28846000-4

Стоманени греди

28847000-1

Материали от стомана

28847100-2

Стоманена ламарина

28847200-3

Стоманени ленти

28847300-4

Стоманени плочи

28850000-5

Магистрални петролопроводи

28860000-8

Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и свързани с тях изделия

28861000-5

Нефтопроводи

28861100-6

Газопроводи

28861110-9

Газоразпределителни мрежи

28861200-7

Канализации за вода

28861400-9

Подводни нефтопроводи

28861410-2

Нефтопроводи, минаващи по морското дъно

28861500-0

Тръбопроводи с високо налягане

28861600-1

Тръбопроводи с ниско налягане

28861700-2

Почистващи приспособления (бутала) за тръбопроводи

28861710-5

Устройства за пускане на почистващи приспособления (бутала)

28861720-8

Приемни устройства за почистващи приспособления (бутала)

28861730-1

Камера за почистващи приспособления (бутала)

28862000-2

Тръби

28862100-3

Принадлежности за тръбопроводи

28862200-4

Разпределителни тръбопроводи

28862300-5

Преливни тръбопроводи

28862400-6

Тръбопроводи и свързани с тях продукти от стъклокерамика

28862410-9

Тръбопроводи от стъклокерамика

28862420-2

Снадки от стъклокерамика

28862430-5

Отвори за люкове от стъклокерамика

28862440-8

Снадки и адаптери за тръбопроводни системи от стъклокерамика

28862500-7

Тръбопроводи за питейна вода

28863000-9

Тръбопроводи и принадлежности

28863100-0

Тръбопроводи

28863110-3

Отводнителни тръби

28863111-0

Дренажни тръби

28863112-7

Дренажна система

28863120-6

Тръбопроводи за отопление от разстояние

28863121-3

Тръбопроводи на отоплителни системи

28863130-9

Канализации за отпадни води

28863140-2

Тръбопроводи за пара и вода

28863150-5

Тръбопроводи с ниско налягане

28863160-8

Разпределителни тръбопроводи и аксесоари

28863170-1

Тръби и тръбопроводи, изработени от материали, които не са желязо и стомана

28863171-8

Полиетиленови тръби

28863172-5

Полиетиленови тръбопроводи

28863200-1

Принадлежности за тръбопроводи

28863210-4

Стегателни скоби за тръби

28863230-0

Свръзки за тръби

28863240-3

Свръзки за тръбопроводни системи

28863241-0

Полиетиленови свръзки за тръбопроводи

28863242-7

Изолационни свръзки

28864000-6

Изолация на тръбопроводи и тръбни инсталации

28864100-7

Изолация на тръбопроводи

28864200-8

Тръбни инсталации

28864210-1

Медни тръби

28864300-9

Тръбни материали

28864310-2

Тръби и принадлежности

29000000-9

Машини, оборудване, уреди, апаратура и свързани с тях изделия

29100000-0

Машини за производство и използване на механична енергия

29110000-3

Турбини и двигатели

29111000-0

Двигатели

29111100-1

Извънбордови двигатели за придвижване по море

29112000-7

Турбинни инсталации

29112100-8

Турбини с водна пара

29112200-9

Хидравлични турбини

29112210-2

Хидравлични колела

29112300-0

Газови турбини

29112400-1

Оборудване за турбини

29112410-4

Инструменти за турбини

29113000-4

Части за турбини

29113100-5

Части за парни турбини

29113110-8

Опорни плочи за монтаж на турбини

29113120-1

Кожуси на турбини

29113130-4

Системи за въздушно охлаждане с кондензатори

29113150-0

Системи със смазочно масло

29113160-3

Сепаратори на влагата

29113161-0

Влагопоглъщатели

29113170-6

Въртящи се устройства

29113171-3

Ротори

29113172-0

Лопатки

29113190-2

Задвижващи колела

29113200-6

Части за хидравлични турбини

29113300-7

Части за газови турбини

29113310-0

Системи за подаване на въздух

29113390-4

Системи с газообразни горива

29113400-8

Части за хидравлични колела

29120000-6

Помпи и компресори

29121000-3

Хидравлични или пневматични машини и двигатели

29121100-4

Хидравлични или пневматични цилиндри

29121200-5

Хидравлични двигатели

29121300-6

Пневматични двигатели

29121400-7

Хидравлични двигатели

29121500-8

Пневматични двигатели

29122000-0

Помпи

29122100-1

Помпи за течности

29122110-4

Противопожарни помпи

29122120-7

Системи за захранване на хеликоптери

29122130-0

Водни помпи

29122160-9

Охлаждащи помпи

29122161-6

Помпи за охлаждаща течност

29122170-2

Маслени помпи

29122180-5

Бензинови помпи

29122190-8

Бетонпомпи

29122200-2

Помпи за течности с праволинейно възвратно-постъпателно действие

29122210-5

Хидравлични агрегати

29122220-8

Помпи за отпадни води

29122230-1

Дозиращи помпи

29122300-3

Нагнетателни помпи за течности

29122400-4

Центробежни помпи и хидравлични подемници

29122410-7

Помпи с медицинска употреба

29122411-4

Помпи, използвани за захранване

29122419-0

Помпи за медицински системи за вливане

29122420-0

Хидравлични подемници

29122430-3

Центробежни помпи

29122440-6

Ротационни помпи

29122450-9

Вакуумни помпи

29122460-2

Пневматични помпи

29122480-8

Роторни помпи

29123000-7

Компресори

29123100-8

Газови компресори

29123200-9

Роторни компресори

29123300-0

Компресори за хладилно оборудване

29123400-1

Въздушни компресори

29123410-4

Преносими пневматични компресори

29123500-2

Турбокомпресори

29123600-3

Компресори с праволинейно възвратно-постъпателно действие

29123610-6

Устройства, работещи със сгъстен въздух

29123700-4

Центробежни компресори

29123800-5

Компресори за гражданската авиация

29124000-4

Части за помпи, компресори, машини или двигатели

29124100-5

Части за машини или двигатели

29124130-4

Части за пневматични машини

29124150-0

Части за хидравлични машини или двигатели

29124170-6

Части за реактивни двигатели

29124200-6

Части за хидравлични помпи или подемници

29124210-9

Части за бензинови помпи, ръчни помпи и бетонпомпи

29124211-6

Части за бензинови помпи

29124212-3

Части за ръчни помпи

29124213-0

Части за бетонпомпи

29124220-2

Части за помпи с праволинейно възвратно-постъпателно действие

29124221-9

Части за хидравлични агрегати

29124222-6

Части за дозиращи помпи

29124230-5

Части за помпи с праволинейно въртеливо движение

29124290-3

Части за центробежни помпи

29124300-7

Части за въздушни или вакуумни помпи, въздушни или газови компресори

29124310-0

Части за въздушни помпи

29124320-3

Части за вакуумни помпи

29124330-6

Части за въздушни компресори

29124340-9

Части за газови компресори

29130000-9

Кранове, клапани и подобни устройства

29131000-6

Кранове и клапани

29131100-7

Клапани в зависимост от предназначението им

29131110-0

Клапани за радиатори за централно отопление

29131120-3

Шибърни кранове

29131130-6

Регулатори на температурата

29131140-9

Изпускателни, регулиращи, задържащи или предпазни клапани

29131141-6

Изпускателни клапани

29131142-3

Регулиращи клапани

29131143-0

Шлюзови врати, регулиращи водния приток

29131144-7

Клапани, използвани за регулиране на определен процес

29131145-4

Възвратни клапани

29131146-1

Клапани, различни от възвратните

29131147-8

Предпазни клапани

29131148-5

Спирателни клапани

29131150-2

Клапани на колони, използвани за преминаване на водопроводна и газова инсталация

29131160-5

Хидранти

29131170-8

Кранове на газови бутилки

29131200-8

Клапани в зависимост от конструктивните им особености

29131210-1

Спирателни кранове с вертикален дисков обтуратор

29131220-4

Клапани на нагнетателни тръбопроводи

29131230-7

Кранове с дисков обтуратор

29131240-0

Спирателни кранове със сферичен клапан (разположен по посока на флуида)

29131250-3

Иглени клапани

29131260-6

Кранове със сферичен шибър

29131270-9

Спирателни кранове

29131280-2

Дроселни кранове

29131290-5

Мембранни клапани

29131291-2

Разпределителни шибри

29131292-9

Отварящи се клапани

29131300-9

Система от клапани и кранове за контрол на дебита на сондажен кладенец и други системи от клапани

29131310-2

Система от клапани и кранове за контрол на дебита на сондажен кладенец

29131320-5

Системи от дюзи

29131390-6

Системи от клапани

29131400-0

Кранове или клапани, използвани за санитарни инсталации

29132000-3

Части за кранове и клапани

29132100-4

Устройства за управление на клапани

29132110-7

Устройства за управление на електрически клапани

29132120-0

Устройства за управление на хидравлични клапани

29132130-3

Устройства за управление на пневматични клапани

29132200-5

Части за кранове

29132300-6

Части за клапани

29140000-2

Зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии

29141000-9

Цилиндрични зъбни предавки, елементи от зъбни предавки и трансмисии

29141100-0

Трансмисионни валове, гърбични (разпределителни) валове и колянови валове

29141110-3

Трансмисионни валове

29141120-6

Гърбични (разпределителни) валове

29141130-9

Колянови валове

29141200-1

Корпуси на лагери

29141300-2

Зъбни предавки

29141400-3

Маховици и ролки

29141410-6

Лебедки

29141500-4

Съединители

29141600-5

Телферни кранове

29141700-6

Съединения на валове

29141800-7

Карданни връзки

29142000-6

Части за елементи от зъбни предавки и трансмисии

29142100-7

Части за елементи от зъбни предавки

29142200-8

Части за елементи от трансмисии

29200000-1

Машини с обща употреба

29210000-4

Промишлени или лабораторни пещи, пещи за изгаряне на отпадъци и фурни

29211000-1

Горелки за отопление на жилища

29212000-8

Пещи за изгаряне на отпадъци

29213000-5

Топилни пещи

29214000-2

Пещи

29214100-3

Промишлени пещи

29215000-9

Кремационни пещи

29219000-7

Части за горелки, камери за изгаряне или пещи

29220000-7

Оборудване за повдигане и преместване на товари и резервни части за него

29221000-4

Оборудване за повдигане и преместване на товари

29221100-5

Телферни кранове и лебедки

29221200-6

Подемни машини за рудодобив, лебедки, използвани под земята, и кабестани

29221210-9

Подемни машини за рудодобив и лебедки, използвани под земята

29221211-6

Подемни машини за рудодобив

29221212-3

Лебедки, използвани под земята

29221220-2

Кабестани

29221300-7

Крикове и устройства за повдигане на превозни средства

29221310-0

Вградени повдигателни системи

29221320-3

Хидравлични крикове

29221330-6

Пневматични крикове

29221340-9

Механични крикове

29221350-2

Устройства за повдигане на превозни средства

29221400-8

Подемни кранове, подвижни портални кранове и платформи, оборудвани с подемни кранове

29221410-1

Подемни кранове

29221411-8

Пристанищни кранове

29221412-5

Кейови кранове

29221413-2

Претоварващи кранове

29221414-9

Контейнерни кранове

29221415-6

Кулокранове

29221420-4

Мостови кранове

29221421-1

Подвижен кран

29221422-8

Подвижен мостови кран

29221430-7

Козлови портални кранове

29221431-4

Подвижни портални кранове

29221432-1

Портални кранове

29221440-0

Кранове, монтирани на превозни средства

29221441-7

Кранове за камиони

29221450-3

Мостови кранове

29221500-9

Вилкови подемни платформи, платформи за преместване на товари, влекачи с платформа, използвани в гарите

29221510-2

Подемни платформи

29221511-9

Вилкови подемни платформи

29221520-5

Платформи за преместване на товари

29221521-2

Платформи, оборудвани с устройства за извършване на товаро-разтоварни дейности и преместване на товари

29221530-8

Кари-влекачи с платформа, от видовете използвани в гарите

29221531-5

Независими транспортни устройства

29221532-2

Оборудване за превозни средства за оказване на помощ

29221600-0

Асансьори за хора, скипове (обръщаеми вагонетки), товарни асансьори, ескалатори и движещи се пътеки

29221610-3

Асансьори за хора

29221611-0

Повдигателни устройства за влизане във вани

29221612-7

Товарни асансьори

29221613-4

Механични повдигателни устройства

29221620-6

Скипове (обръщаеми вагонетки)

29221621-3

Повдигателни устройства за кошове на вагонетки

29221630-9

Повдигателни устройства

29221640-2

Ескалатори

29221650-5

Движещи се пътеки

29221700-1

Елеватори и транспортни ленти

29221710-4

Пневматични елеватори или транспортни ленти

29221720-7

Транспортни ленти

29221721-4

Елеватори или транспортьори с кошове и с непрекъснато действие

29221722-1

Лентови елеватори или транспортьори с непрекъснато действие

29221723-8

Пластинчати (панцерови) транспортни ленти, използвани в мините

29221730-0

Оборудване за транспортни ленти

29221731-7

Ленти за лентови транспортьори

29221800-2

Машини за повдигане, преместване на товари, товарене или разтоварване

29221810-5

Тласкачи на вагонетки и самосвални вагонетки, използвани в мините

29221820-8

Монорелсови транспортни средства или скив лекове

29221821-5

Висящи монорелсови транспортни средства

29221822-2

Седалкови лифтове

29221829-1

Ски влекове

29221830-1

Оборудване за отвеждане на горящи газове при рафиниране на нефт

29221840-4

Ротационни конвейери за складиране и търсене в складове

29221850-7

Механично оборудване за преместване на товари

29221890-9

Машини за товарене или преместване на товари

29221891-6

Оборудване за товарене

29221892-3

Оборудване за разтоварване

29221893-0

Платформи със странично поемане на товара

29221894-7

Оборудване за преместване на контейнери

29221900-3

Части за оборудване за повдигане и преместване на товари

29221910-6

Части за товароподемни кранове

29221920-9

Части за платформи за преместване на товари

29221950-8

Части за асансьори, скипове (обръщаеми вагонетки) или ескалатори

29221951-5

Части за асансьори

29221952-2

Части за скипове (обръщаеми вагонетки)

29221953-9

Части за ескалатори

29221954-6

Части за движещи се пътеки

29221980-7

Части за транспортьори

29221981-4

Части за транспортни ленти

29221989-0

Части за конвейерни транспортьори с кошове

29221990-0

Части за подемни машини за рудодобив и друго оборудване за повдигане или преместване на товари

29222000-1

Кошове, кофи, грайфери (багерни кофи) и захващащи скоби за кранове или екскаватори

29230000-0

Оборудване за охлаждане и вентилиране

29231000-7

Топлообменници, оборудване за климатизиране и охлаждане и оборудване за филтриране

29231100-8

Топлообменници и устройства за втечняване на въздух или на други газове

29231110-1

Топлообменници

29231111-8

Термопомпи

29231120-4

Устройства за втечняване на въздух или на други газове

29231200-9

Климатични инсталации

29231210-2

Прозоречни климатици

29231220-5

Стенни климатици

29231230-8

Климатични агрегати

29231240-1

Климатици за превозни средства

29231250-4

Части за климатици

29231251-1

Дроселни клапани

29231252-8

Вентилационни клапи

29231300-0

Оборудване за охлаждане и замразяване

29231310-3

Оборудване за замразяване

29231320-6

Оборудване за охлаждане

29231321-3

Хладилни витрини

29231322-0

Хладилни щандове

29231329-9

Промишлено оборудване за охлаждане

29231400-1

Машини и устройства за филтрация или пречистване на газове

29231420-7

Електростатични филтри за очистване на въздух и газове

29231430-0

Устройства за филтрация

29231431-7

Въздушни филтри

29231432-4

Газови филтри

29232000-4

Оборудване за вентилация

29232100-5

Оборудване за обездимяване

29232200-6

Вентилатори

29232210-9

Части за вентилатори

29233000-1

Части за оборудване за охлаждане и замразяване и термопомпи

29233100-2

Части за оборудване за охлаждане

29233200-3

Части за оборудване за замразяване

29233300-4

Части за термопомпи

29240000-3

Различни машини с обща употреба

29241000-0

Устройства за дестилация, филтрация или ректификационна сепарация

29241200-2

Машини и устройства за филтрация или пречистване на течности

29241210-5

Машини и устройства за филтрация на течности

29241211-2

Устройства за филтриране на глинесто-промивни смеси за сондиране

29241212-9

Центробежни утаители

29241213-6

Устройства за филтрация или пречистване на напитки

29241230-1

Машини и устройства за филтрация или пречистване на вода

29241231-8

Устройства за филтрация на вода