01/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R2004


L 297/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2004/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 ноември 2003 година

относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 191 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Член 191 от Договора гласи, че политическите партии на европейско равнище са важни като фактор за интеграцията в рамките на Европейския съюз и допринасят за изграждането на осведомеността за Европа и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

(2)

Следва да се определят ред основни правила, под формата на регламенти, регулиращи статута на политическите партии на европейско равнище, и по-специално по отношение на тяхното финансиране. Придобитият опит при приложението на настоящия регламент следва да разкрие до каква степен тези регламенти следва или не следва да бъдат заменени с допълнителни правила.

(3)

Опитът показва, че дадена политическа партия на европейско равнище може да се състои било пряко от граждани, обединени в нея, било от обединени помежду си политически партии. По смисъла на настоящия регламент следва да бъдат изяснени понятията „политическа партия“ и „съюз от политически партии“.

(4)

За да се идентифицира дадена „политическа партия на европейско равнище“, е необходимо да се определят някои условия. Необходимо е, по-специално, политическите партии на европейско равнище да зачитат принципите, на които се основава Европейският съюз, както е установено в договорите и признати в Хартата за основните права на Европейския съюз.

(5)

Процедурата, която трябва да бъде изпълнявана от политическите партии на европейско равнище, които желаят да получат финансиране съгласно настоящия регламент, следва да бъде установена.

(6)

Необходимо е също така да се направи разпоредба за редовна проверка на условията, по които се определя една политическа партия на европейско равнище.

(7)

Политическите партии на европейско равнище, получили финансиране по силата на настоящия регламент, следва да бъдат подчинени на задълженията, насочени да гарантират прозрачността на източниците на финансиране.

(8)

В съответствие с Декларация № 11 относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, приложена към Заключителния акт на Договора от Ница, средствата за финансиране, предоставени по силата на настоящия регламент, следва да не могат да се използват за пряко или непряко финансиране на политически партии на национално равнище. По силата на същата декларация разпоредбите за финансирането на политическите партии на европейско равнище се прилагат еднакво за всички политически сили, представени в Европейския парламент.

(9)

Следва да се определи естеството на разходите, които могат да бъдат финансирани съгласно настоящия регламент.

(10)

Кредитите, предназначени за финансиране съгласно настоящия регламент, следва да се определят в съответствие с годишната бюджетна процедура.

(11)

Необходимо е да се гарантира максимална прозрачност и финансов контрол на политическите партии на европейско равнище, които се финансират от общия бюджет на Европейския съюз.

(12)

Необходимо е да се предвиди схема за разпределяне на наличните кредити, които са на разположение за всяка година, като се вземе предвид, от една страна, броят на бенефициерите, а от друга, броят на депутатите в Европейския парламент.

(13)

Принципът за равно третиране следва да се прилага по отношение на техническата помощ от страна на Европейския парламент към политическите партии на европейско равнище.

(14)

Прилагането на настоящия регламент, както и финансираните дейности, следва да се разглеждат в доклад на Европейския парламент, който следва да бъде публикуван.

(15)

Юридическият контрол, който попада под юрисдикцията на Съда на Европейските общности, ще помогне за гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент.

(16)

За да се улесни преминаването към новите правила, прилагането на някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъде отложено до съставянето на новия Европейски парламент след изборите през юни 2004 г.,

ПРИЕМАТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява правилата относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„политическа партия“ означава обединение на граждани:

което преследва политически цели, и

което е признато или създадено в съответствие с правния ред на поне една държава-членка;

2.

„съюз от политически партии“ означава структурирано сътрудничество между най-малко две политически партии;

3.

„политическа партия на европейско равнище“ означава политическа партия или съюз от политически партии, които изпълняват условията, посочени в член 3.

Член 3

Условия

Политическата партия на европейско равнище отговаря на следните условия:

а)

тя трябва да е юридическо лице в държавата-членка, където се намира седалището ѝ;

б)

трябва да е представена в поне една четвърт от държавите-членки, в Европейския парламент или в националните или регионални парламенти или събрания,

тя трябва да е получила в поне една четвърт от държавите-членки минимум три процента от гласовете във всяка държава-членка по време на последните избори за Европейски парламент;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно принципите за свобода, демокрация, зачитане на основните човешки права и свободи и правова държава;

г)

участвала е в избори за Европейски парламент или е изразила намерението си да участва.

Член 4

Заявление за финансиране

1.   За да се ползва с финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, една политическа партия на европейско равнище всяка година подава заявление до Европейския парламент.

Европейският парламент взема решение в тримесечен срок и разрешава и управлява съответните кредити.

2.   Първото заявление е придружено от следните документи:

а)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, установени в член 3;

б)

политическа програма, установяваща целите на политическата партия на европейско равнище;

в)

устав, определящ по-специално органите, отговорни за политическото и финансово управление, както и органите или физическите лица, които законно представляват партията във всяка една от съответните държави-членки и имат правото за придобиват или да се разпореждат с движимо и недвижимо имущество и да бъдат страна по дела.

3.   Всяко изменение в документите, посочени в параграф 2, и по-специално във вече представена политическа програма или устав, се нотифицира на Европейския парламент в двумесечен срок. При липсата на такова нотифициране финансирането се прекратява.

Член 5

Проверка

1.   Европейският парламент редовно проверява дали политическите партии на европейско равнище продължават да отговарят на условията, установени в член 3, букви а) и б).

2.   По отношение на условието, установено в член 3, буква в), по искане на една четвърт от членовете си, представляващи най-малко три политически групи в Европейския парламент, Европейският парламент проверява с мнозинството от членовете, дали въпросното условие продължава да се спазва от една политическа партия на европейско равнище.

Преди извършването на съответната проверка Европейският парламент изслушва представителите на съответната политическа партия на европейско равнище и изисква от комитет, съставен от независими лица, да даде становище по въпроса в разумен срок.

Комитетът се състои от трима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват по един от членовете. Секретариатът и финансирането на комитета се осигуряват от Европейския парламент.

3.   Ако Европейският парламент установи, че едно от условията, посочени в член 3, букви а), б) и в) вече не се изпълнява, съответната политическа партия на европейско равнище, която поради тази причина е загубила правото си, е изключена от финансирането по силата на настоящия регламент.

Член 6

Задължения във връзка с финансирането

Политическата партия на европейско равнище:

а)

публикува всяка година своите приходи и разходи и декларация за актива и пасива;

б)

декларира източниците си на финансиране, предоставяйки списък с дарителите и даренията, получени от всеки един от тях, с изключение на даренията, които не надвишават 500 EUR;

в)

не приема:

анонимни дарения,

дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент,

дарения от всяко предприятие, върху което публичните власти могат да упражняват пряко или непряко съществено влияние поради собствеността, финансовото си участие в него или правилата,които го регулират,

дарения над 12 000 EUR годишно и за дарител — физическо или юридическо лице, различно от предприятията, посочени в трето тире и без да засяга втората алинея.

Допуска се членски внос от страна на политическите партии, членуващи в политическа партия на европейско равнище. Той не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази партия.

Член 7

Забрана за финансиране

Финансирането на политическите партии на европейско равнище от общия бюджет на Европейския съюз и от всякакви други източници не може да се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии, и по-специално на националните политически партии, които продължават да бъдат регулирани от националните правила, подчинени на националното законодателство.

Член 8

Естество на разходите

Кредитите, получени от общия бюджет на Европейския съюз, отпуснати в съответствие с настоящия регламент, могат да се използват единствено за разходи, пряко свързани с целите, както е определено в политическата програма, посочена в член 4, параграф 2, буква б).

Тези разходи включват административните разходи и разходите, свързани с техническата поддръжка, заседанията, изследователската дейност, презграничните прояви, курсовете, информацията и публикациите.

Член 9

Изпълнение и контрол

1.   Кредитите, предназначени за финансиране на политически партии на европейско равнище, се определят съгласно годишната бюджетна процедура и се усвояват в съответствие с финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2).

2.   Оценката на движимото и недвижимото имущество и амортизацията му се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 2909/2000 на Комисията от 29 декември 2000 г. относно счетоводното управление на нефинансовите дълготрайни активи на Европейските общности (3).

3.   Контролът на финансирането, предоставено съгласно настоящия регламент, се упражнява в съответствие с финансовия регламент и условията за неговото прилагане.

Освен това се упражнява и контрол на базата на годишен сертификат от външен независим одит. Този сертификат се предава на Европейския парламент в шестмесечен срок от края на съответната финансова година.

4.   Незаслужено получените от политическите партии на европейско равнище средства от общия бюджет на Европейския съюз в приложение на този регламент, се възстановяват в този бюджет.

5.   Всеки документ или информация, необходими за изпълнение на задачите на Сметната палата, ѝ се предоставя по нейно искане от политическите партии на европейско равнище, ползващи финансиране по силата на настоящия регламент.

В случай че политически партии на европейско равнище имат съвместни разходи с национални политически партии и други организации, документите, удостоверяващи разходите на политическите партии на европейско равнище, са на разположение на Сметната палата.

6.   Финансирането на политическите партии на европейско равнище в качеството им на органи, преследващи цели от общ европейски интерес, не се подчинява на разпоредбите на член 113 от финансовия регламент за намаляване на финансирането.

Член 10

Разпределение

1.   Наличните кредити се разпределят всяка година, както е посочено в член 4, между политическите партии на европейско равнище, чието заявление за финансиране е получило положителен отговор, както следва:

а)

15 % се разпределят поравно;

б)

85 % се разпределят между тези, които са избрали членове в Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

За прилагането на тези разпоредби член на Европейския парламент може да бъде член само на една политическа партия на европейско равнище.

2.   Финансирането, отчислено от общия бюджет на Европейския съюз, не надвишава 75 % от бюджета на политическата партия на европейско равнище. Задължението да докаже това е на съответната политическа партия на европейско равнище.

Член 11

Техническо съдействие

Всяко техническо съдействие от страна на Европейския парламент на политическите партии на европейско равнище се основава на принципа на равноправното третиране. То се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и асоциации, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Европейският парламент публикува в годишен доклад подробностите по техническото съдействие на всяка политическа партия на европейско равнище.

Член 12

Доклад

Европейският парламент публикува най-късно до 15 февруари 2006 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е уместно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системата на финансиране.

Член 13

Влизане в сила и приложение

Настоящият регламент влиза в сила три месеца след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 4—10 се прилагат, считано от датата на откриване на първата сесия след изборите за Европейски парламент през юни 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. TREMONTI


(1)  Становище на Европейския парламент от 19 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 29 септември 2003 г.

(2)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 75.