03/ 50

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20


32003R1787


L 270/121

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1787/2003 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2003 година

за изменение на Регламент (EИO) № 1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че

(1)

Регламент (ЕИО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (2) установява режим на такси върху млякото и млечните продукти с цел намаляване на дисбаланса между търсенето и предлагането на пазара на млякото и млечните продукти и премахване на получилите се структурните излишъци; като има предвид, че този режим ще се прилага в продължение на още единадесет последователни дванадесетмесечни периоди, считано от 1 април 2004 г.

(2)

За да се насърчи потреблението на мляко и млечни продукти в Общността и да се повиши конкурентноспособността на тези продукти на международните пазари, нивото на подкрепа на пазара трябва да бъде намалено, по-специално като се осъществява постепенно намаление от 1 юли 2004 г. на интервенционните цени за масло и обезмаслено мляко на прах, определени в Регламент (EИO) № 1255/1999 (3). За тази цел относителните нива на интервенционните цени на тези два продукта трябва да бъдат променени.

(3)

Индикативната цена, която е обвързана с интервенционните цени на маслото и на обезмасленото мляко на прах, служеше за показател на нивото на подкрепа; като се има предвид, че сега интервенция и за двата продукта се прилага само в рамките на едно максимално количество и за ограничен период от годината, е удачно индикативната цена да бъде премахната.

(4)

За да се избегне създаването на изкуствени условия за масовото прибягване към интервенция, трябва да се определи максимално количество за интервенционното изкупуване на масло.

(5)

Мерките за директни плащания за подпомагане на доходите на млекопроизводителите бяха променени и определени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделски производители (4). Тези мерки следва да бъдат заличени от Регламент (EИO) № 1255/1999.

(6)

Следователно е необходимо Регламент (EИO) № 1255/1999 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (EИO) № 1255/1999 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се отменя.

2.

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Интервенционните цени в Общността, изразени в еуро за 100 kg, са, както следва:

а)

за масло:

от 1 юли 2000 г. до 30 юни 2004 г.: 328,20

от 1 юли 2004 г. до 30 юни 2005 г.: 305,23

от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г.: 282,44

от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.: 259,52

от 1 юли 2007 г.: 246,39

б)

за обезмаслено мляко на прах:

от 1 юли 2000 г. до 30 юни 2004 г.: 205,52

от 1 юли 2004 г. до 30 юни 2005 г.: 195,24

от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г.: 184,97

от 1 юли 2006 г.: 174,69.“

3.

Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Ако пазарните цени на маслото в една или повече от държавите-членки, за представителен период, са по-ниски от 92 % от интервенционната цена, интервенционните агенции изкупуват масло, така както е посочено в параграф 2, на цена, равна на 90 % от интервенционната цена, през периода от 1 март до 31 август на съответната година в съответната държавата-членка или държави-членки на базата на спецификации, които следва да бъдат установени.

Ако количествата, предложени за интервенционно изкупуване през горепосочения период, надвишат 70 000 тона за 2004 г., 60 000 тона за 2005 г., 50 000 тона за 2006 г., 40 000 тона за 2007 г. и 30 000 тона за 2008 г. и следващите години, Комисията може да спре интервенционното изкупуване.

В такъв случай изкупуването от страна на интервенционните агенции може да се извършва чрез постоянна тръжна процедура на базата на спецификации, които следва да бъдат установени.

Когато пазарните цени на маслото във въпросната държава-членка или държави-членки, за представителен период, са в размер на 92 % или повече от интервенционната цена, Комисията спира интервенционното изкупуване.“

4.

Член 14, параграф 3 се заменя със следното:

„1.   За пълномаслено мляко помощта на Общността е:

23,24 EUR за 100 kg за периода до 30 юни 2004 г.,

21,69 EUR за 100 kg за периода от 1 юли 2004 г. до 30 юни 2005 г.,

20,16 EUR за 100 kg за периода от 1 юли 2005 г. до 30 юни 2006 г.,

18,61 EUR за 100 kg за периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.,

18,15 EUR за 100 kg от 1 юли 2007 г.

За други млечни продукти, сумите на помощта се определя, като се вземат предвид млечните съставки на въпросните продукти.“

5.

Членове 16—25 се отменят.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това член 1, точка 1 се прилага от 1 април 2004 г.; член 1, точка 3 се прилага от 1 март 2004 г., а член 1, точка 5 се прилага от 1 януари 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2003 година.

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  Становище от 5 юни 2003 г. (още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123.

(3)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 209/2002 на Комисията (ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 15).

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.