11/ 32

BG

Официален вестник на Европейския съюз

242


32003R1646


L 245/16

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1646/2003 НА СЪВЕТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2667/2000 за Европейската агенция за реконструкция

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

като има предвид, че:

(1)

Определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Съвета от 5 декември 2000 г. относно Европейската агенция за реконструкция (4) следва да се хармонизират с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към Общия бюджет на Европейските общности (5) (наричан по-долу „Общия финансов регламент“), и по-конкретно член 185 от него.

(2)

Общите принципи и ограничения, които уреждат правото на достъп до документи, предвидено в член 255 от Договора, са установени от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. за публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6).

(3)

При приемането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 трите институции изразиха единомислие в обща декларация, че агенциите и сходните институции следва да прилагат правила, съобразени с тези на посочения регламент.

(4)

По тази причина в Регламент (ЕО) № 2667/2000 следва да се включат разпоредби, за да стане Регламент (ЕО) № 1049/2001 приложим за Европейската агенция за реконструкция, а също така и разпоредба за жалби срещу отказ за достъп до документи.

(5)

В резултат на което Регламент (ЕО) № 2667/2000 следва да се измени по съответен начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Регламент (ЕО) № 2667/2000 се изменя по следния начин:

1.

Член 4, параграф 14 се заменя със следното:

„14.   Управителният съвет приема годишен доклад за дейностите на Агенцията и го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата най-късно до 15 юни.

15.   Агенцията изпраща ежегодно на бюджетния орган всяка информация, свързана с резултата от процедурите за оценка.“.

2.

Член 5, параграф 1, буква д) се заменя със следното:

„д)

подготовка на проект на прогноза за приходите и разходите на Агенцията и проект на отчет за изпълнението на бюджета на Агенцията;“.

3.

Членове 7, 8 и 9 се заменят със следното:

„Член 7

1.   Всяка година Управителният съвет, въз основа на проекторазчета, съставен от директора, прави прогноза на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година. Тази прогноза, която включва проект на щатно разписание, се предава от Управителния съвет на Комисията най-късно до 31 март.

2.   Прогнозата се изпраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу „бюджетен орган“) заедно с предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз.

3.   Комисията проверява прогнозата, като взема предвид приоритетите, които е определила и цялостните финансови насоки за съдействие от страна на Общността за реконструкцията на Сърбия и Черна Гора и Бившата югославска република Македония.

Въз основа на това тя установява, в рамките на предложените ограничения за цялата сума, която ще бъде отпусната за съдействие от страна на Общността за Сърбия и Черна гора и Бившата югославска република Македония, индикативната годишна вноска в бюджета на Агенцията.

4.   Въз основа на прогнозата Комисията включва в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание, и сумата на субсидията, която ще бъде отпусната от общия бюджет, която тя поставя пред бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.

5.   Всяко отпускане на суми за субсидия за Агенцията се разрешава от бюджетния орган.

Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

6.   Бюджетът на Агенцията се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. В случаите, когато това се налага, той се коригира по съответен начин.

7.   Управителният съвет във възможно най-кратък срок уведомява бюджетния орган за своето намерение да изпълни всеки проект, който може да има значителни финансови последици за финансирането на нейния бюджет, и по-конкретно за всеки проект, свързан с право на собственост, като например наемане или покупка на сгради. Той уведомява Комисията за това.

Когато структура на бюджетния орган е уведомила за своето намерение да изрази становище, тя препраща своето становище на Управителния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомяване за проекта.

8.   В интерес на бюджетната прозрачност средства от източници, различни от общия бюджет на Европейския съюз, се отразяват отделно в приходната част от бюджета на Агенцията. В разходната част, административните разходи и разходите за персонал се отразяват при ясно разграничаване от оперативните разходи за програмите, посочени в член 2, параграф 3, първо тире.

Член 8

1.   Директорът изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след всяка финансова година счетоводител на Агенцията изпраща предварителните отчети на счетоводителя на Комисията заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за тази финансова година. Счетоводителят на Комисията обединява предварителните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Общия финансов регламент.

3.   Най-късно до 31 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата предварителните отчети на Агенцията заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата година. Докладът за бюджетното и финансовото управление за финансовата година се изпращат и на Европейския парламент и Съвета.

4.   При получаване на бележките на Сметната палата по предварителните отчети на Агенцията, съгласно член 129 от Общия финансов регламент, директорът съставя окончателните отчети на Агенцията на своя отговорност и ги внася в Управителния съвет за становище.

5.   Не по-късно от 1 юли след края на всяка финансова година директорът предава окончателните отчети съответно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата заедно със становището на Управителния съвет.

6.   Управителният съвет дава становище за окончателните отчети на Агенцията.

7.   Окончателните отчети се публикуват.

8.   Директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните бележки не по-късно от 30 септември. Той изпраща този отговор и на Управителния съвет.

9.   По искане на Европейския парламент директорът представя всяка информация, която е необходима за безпроблемното прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, както е установено в член 146, параграф 3 от Общия финансов регламент.

10.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, като действа с квалифицирано мнозинство, преди 30 април на година N + 2 освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 9

Финансовите разпоредби, които се отнасят до Агенцията, се приемат от Управителния съвет след консултации с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Регламент № 2423/2002 (ЕО, Евратом) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент № 1605/2002 (ЕО, Евратом) на Съвета относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (7), освен ако това не е специфично необходимо за функционирането на Агенцията, и с предварителното съгласие на Комисията.

4.

Добавя се нов член 13а:

„Член 13а

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (8), се прилага по отношение на документите на Агенцията.

2.   Управителният съвет предприема мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест месеца от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1646/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2667/2000 на Европейската агенция за реконструкция (9).

3.   Срещу решенията, взети от Агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да се подават жалби пред Омбудсмана или да бъдат завеждани дела пред Съда на Европейските общности, при условията, установени съответно в член 195 и 230 от Договора.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от следващия месец след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр. 167.

(2)  Становище от 27 март 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 7. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2415/2001 (ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. Поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.“

(8)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 16.“