07/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

178


32003R1644


L 245/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1644/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 относно създаване на Европейска агенция за морска безопасност

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Сметната палата (2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (3),

в съответствие с процедурата, постановена в член 251 на Договора (4),

като има предвид, че:

(1)

Някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейска агенция за морска безопасност (5) би следвало да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (6) (наричан по-долу „Общ финансов регламент“), и по-специално член 185 от него.

(2)

Общите принципи и ограничения, които уреждат упражняването на право на достъп до документи, предвидено в член 255 на Договора, бяха установени с Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (7).

(3)

При приемането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 трите институции се споразумяха чрез съвместна декларация, че агенциите и подобните органи би следвало да приемат правила, които са в съответствие с този регламент.

(4)

Поради това би следвало да се включат подходящи разпоредби в Регламент (ЕО) № 1406/2002, чрез които Регламент (ЕО) № 1049/2001 да се приложи към Европейската агенция за морска безопасност, както и разпоредба относно обжалване срещу отказ на достъп до документи.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1406/2002 би следвало да се измени по съответния начин,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1406/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 4:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (8) се прилага за документите, които се съхраняват от Агенцията.;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Управителният съвет определя условията и реда за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест месеца след влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1644/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 от 15 юли 2002 г. относно създаването на Европейска агенция за морска безопасност (9).

в)

добавя се следният параграф:

„5.   Решенията, взети от Агенцията в съответствие с член 8 на Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалби до Омбудсмана или на искове пред Съда на Европейските общности съответно по членове 195 и 230 на Договора за ЕО.“

2.

Член 10, параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

приема годишния отчет за дейността на Агенцията и го препраща най-късно до 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите- членки.

Агенцията препраща всяка година на бюджетните органи цялата съответна информация, която е свързана с резултатите от процедурите за оценка.“

3.

В член 18:

а)

параграфи 3, 4, 5 и 6 се заменят със следното:

„3.   Изпълнителният директор изготвя проектодекларация на разчетите за приходите и разходите на Агенцията през следващата година и го препраща на Управителния съвет заедно с проектоплан за издръжка на организацията.

4.   Приходите и разходите се балансират.

5.   Всяка година Управителният съвет на базата на проектодекларация за разчетите на приходите и разходите изготвя декларация за разчетите на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година.

6.   Тази декларация за разчетите, която включва проектоплан за издръжка на организацията заедно с временна работна програма, трябва най-късно до 31 март да бъде изпратена от Управителния съвет на Комисията и на държавите, с които Общността е сключила споразумения в съответствие с член 17.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„7.   Декларацията за разчетите се препраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък бюджетни власти) заедно с предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз.

8.   На базата на декларацията за разчетите Комисията внася в предварителния общ проектобюджет на Европейския съюз разчетите, които счита за необходими за плана за издръжката и сумата на субсидията от общия бюджет, който тя представя пред бюджетните власти в съответствие с член 272 на Договора.

9.   Бюджетните власти определят разпределението на субсидията за Агенцията.

Бюджетните власти приемат плана за издръжката на Агенцията.

10.   Бюджетът се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е целесъобразно, той се коригира съответно.

11.   Управителният съвет, колкото е възможно по-скоро, уведомява бюджетните власти за своето намерение да изпълни всеки проект, който може да има значителни финансови последствия за финансирането на бюджета, и по-специално за всички проекти, свързани със собственост, като наемане или закупуване на сгради. Той информира Комисията за това.

Когато филиал на бюджетна власт е уведомил за своето намерение да представи становище, той изпраща своето становище на Управителния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомяване за проекта.“

4.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Изпълнение и контрол на бюджета

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след всяка финансова година счетоводителят на Агенцията съобщава на счетоводителя на Комисията временен финансов отчет заедно с отчет за управление на бюджета и финансите за финансовата година. Счетоводителят на Комисията консолидира неокончателните финансови отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 на общия финансов регламент.

3.   Най-късно до 31 март след всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща неокончателния финансов отчет на Сметната палата заедно с отчета за управление на бюджета и финансите за финансовата година. Отчетът за управление на бюджета и финансите за финансовата година се препраща също на Европейския парламент и на Съвета.

4.   След получаване на забележките на Сметната палата по неокончателния финансов отчет на Агенцията по член 129 на Общия финансов регламент изпълнителният директор изготвя окончателния финансов отчет на Агенцията на своя отговорност и го представя на Управителния съвет за становище.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателния финансов отчет на Агенцията.

6.   Най-късно до 1 юли след всяка финансова година изпълнителният директор изпраща окончателния финансов отчет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата заедно със становището на Управителния съвет.

7.   Окончателният финансов отчет се публикува.

8.   Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки най-късно до 30 септември. Той изпраща този отговор също до Управителния съвет.

9.   Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, при поискване от негова страна, всякаква информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата по освобождаване за въпросната финансова година, както е постановено в член 146, параграф 3 на Общия финансов регламент.

10.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, вземайки решение с квалифицирано мнозинство, преди 30 април на година N + 2, освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за година N.“

5.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Финансови разпоредби

Финансовите правила, приложими за Агенцията, се приемат от Управителния съвет след консултации с Комисията. Тя не може да се отклонява от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите, упоменати в член 185 на Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (10), освен ако такова отклонение се изисква специфично от работата на Агенцията и Комисията е дала своето предварително съгласие.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след неговото публикуване в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр. 87.

(2)  ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр. 4.

(3)  ОВ С 85, 8.4.2003 г., стр. 64.

(4)  Становище на Европейския парламент от 22 октомври 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 3 юни 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 1 юли 2003 г.

(5)  ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г.; поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43.

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.“;

(9)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 10.“;

(10)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72 ; поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.“