19/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

140


32003R1560


L 222/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560/2003 НА КОМИСИЯТА

от 2 септември 2003 година

за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава (1), и по-специално член 15, параграф 5, член 17, параграф 3, член 18, параграф 3, член 19, параграфи 3 и 5, член 20, параграфи 1, 3 и 4 и член 22, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 изисква да бъдат набелязани определен брой конкретни мерки. Тези мерки трябва да бъдат ясно дефинирани, за да улеснят сътрудничеството между органите на държавите-членки, компетентни по прилагането на въпросния регламент, както по отношение на предаването и обработването на исканията с цел поемане на отговорност и приемане обратно, така и по отношение на искането на информация и осъществяването на прехвърляния.

(2)

За да гарантира възможно най-голяма приемственост между Конвенцията за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждане на заявления за убежище, подадени в една от държавите-членки на Европейските общности (2), подписана в Дъблин на 15 юни 1990 г., и Регламент (ЕО) № 343/2003, който заменя тази конвенция, настоящият регламент трябва да се основава на общите принципи, списъци и формуляри, приети от комитета, учреден по силата на член 18 от посочената конвенция, с включване на измененията, които са наложени от въвеждането на нови критерии, текста на някои разпоредби и поуките, извлечени от натрупания опит.

(3)

Необходимо е да се вземе под внимание взаимодействието между процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 343/2003, и прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. относно създаването на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (3).

(4)

Както за държавите-членки, така и за съответните лица, които търсят убежище, е желателно да съществува механизъм за намиране на разрешение в случаите на разминаване в позициите на държавите-членки при прилагането на хуманитарната клауза по член 15 от Регламент (ЕО) № 343/2003.

(5)

Създаването на мрежа за предаване на данни по електронен път с цел улесняване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 343/2003 означава, че е необходимо въвеждането на правила за приложимите технически стандарти и на практическите мерки по използването на тази мрежа.

(6)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4) се прилага при обработка на данни в съответствие с настоящия регламент, в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 343/2003.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания, която не е обвързана от Регламент (ЕО) № 343/2003, не е обвързана и от настоящия регламент, не го прилага, докато не се постигне споразумение, което позволява участието ѝ в Регламент (ЕО) № 343/2003.

(8)

В съответствие с член 4 от Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия от 19 януари 2001 г. относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадено в държава-членка, в Исландия или Норвегия (5) настоящият регламент се прилага от Исландия и Норвегия по начина, по който се прилага от държавите-членки на Европейската общност. В резултат на това за целите на настоящия регламент под „държави-членки“ се разбират също така Исландия и Норвегия.

(9)

Необходимо е настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро, за да позволи прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003.

(10)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на комитета по член 27 от Регламент (ЕО) № 343/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

ПРОЦЕДУРИ

ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА НА ИСКАНИЯТА

Член 1

Подготовка на искане за поемане на отговорност

1.   Исканията за поемане на отговорността се представя във вид на стандартен формуляр, чийто образец се съдържа в приложение I. Формулярът включва задължителни полета, които трябва надлежно да се попълнят, и други полета, които следва да се попълнят в зависимост от наличната информация. В специално предвидено за целта поле може да се попълни допълнителна информация.

Искането включва освен това:

а)

копие от всички преки и косвени доказателства, които показват, че замолената държава-членка е тази, която е компетентна за разглеждането на заявленията за убежище, придружени, където е подходящо, от коментари относно обстоятелствата, при които са били получени, и доказателствената стойност, която им се придава от молещата държава-членка, съгласно списъците с преките и косвените доказателства, предвидени в член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 343/2003, които се съдържат в приложение II към настоящия регламент;

б)

при нужда, копие от писмените декларации, представени от заявителя, или протоколирани обяснения на заявителя.

2.   Когато искането се основава на положителен резултат, предаден от централното звено на „Евродак“ в съответствие с член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2725/2000 след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на търсещия убежище с данните за дактилоскопичните отпечатъци, които са взети предварително и са изпратени на централното звено по силата на член 8 от посочения регламент и проверени в съответствие с член 4, параграф 6 от същия регламент, то включва също така данните, предоставени от централното звено.

3.   Когато молещата държава-членка поиска спешен отговор съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003, искането съдържа описание на обстоятелствата, при които се подава молбата за убежище, и правните и фактическите основания, които обуславят нуждата от спешен отговор.

Член 2

Подготовка на искане за обратно приемане

Искането за връщане се представя във вид на стандартен формуляр, чийто образец се съдържа в приложение III. В него се посочват същността и мотивите на искането и разпоредбите от Регламент (ЕО) № 343/2003, на които се основава то.

Искането включва също така положителния резултат, предаден от централното звено на „Евродак“ съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2725/2000, след съпоставяне на дактилоскопичните отпечатъци на търсещия убежище с данните за дактилоскопичните отпечатъци, предварително взети и изпратени на централното звено по силата на член 4, параграфи 1 и 2 от посочения регламент и проверени в съответствие с член 4, параграф 6 от същия регламент.

За исканията относно молби за убежище, пуснати в употреба, преди „Евродак“ да започне да функционира, към формуляра се прилага копие от дактилоскопичните отпечатъци.

ГЛАВА II

РЕАКЦИЯ НА ИСКАНЕТО

Член 3

Обработка на искане за поемане на отговорност

1.   Правните и фактическите аргументи, изложени в искането, се разглеждат от гледна точка на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 343/2003 и на списъците с преките и косвените доказателства, съдържащи се в приложение II към настоящия регламент.

2.   Независимо от критериите и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 343/2003, на които се позовава искането, замолената държава-членка проверява в сроковете, определени в член 18, параграфи 1 и 6 от посочения регламент, по изчерпателен и обективен начин и въз основа на цялата информация, която е пряко или непряко на нейно разположение, дали е установена отговорността ѝ за разглеждането на заявленията за убежище. Ако проверката на замолената държава-членка покаже, че тя е, която е компетентна по силата на поне един от критериите на Регламент (ЕО) № 343/2003, тази държава-членка е длъжна да признае своята компетентност.

Член 4

Обработка на искане за обратно приемане

Когато едно искане за обратно приемане на търсещия убежище се основава на данните, предоставени от централното звено „Евродак“ и проверени от молещата държава-членка съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2725/2000, замолената държава-членка признава своята компетентност, освен ако проведената проверка покаже, че нейната компетентност е отпаднала по силата на разпоредбите на член 4, параграф 5, втора алинея или по силата на член 16, параграф 2, 3 или 4 от Регламент (ЕО) № 343/2003 Позоваване на отпадането на задълженията по силата на тези разпоредби може да има само на основата на веществени доказателства или подробни и подлежащи на проверка изявления на търсещия убежище.

Член 5

Отрицателен отговор

1.   Когато след направена проверка замолената държава-членка счете, че представените доказателства не установяват нейната компетентност, отрицателният отговор, който тя изпраща на молещата държава-членка, съдържа пълно и подробно изложение на мотивите за този отказ.

2.   Когато молещата държава-членка счита, че полученият отказ се основава на погрешна оценка или когато тя разполага с допълнителни доказателства за представяне, тя може да поиска преразглеждане на искането си. Тази възможност трябва да се реализира в рамките на три седмици след получаване на отрицателния отговор. Замолената държава-членка полага необходимите усилия за да даде своя отговор в двуседмичен срок. При всички обстоятелства допълнителната процедура не удължава сроковете, предвидени в член 18, параграфи 1 и 6 и член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 343/2003.

Член 6

Положителен отговор

Когато замолената държава-членка признава своята компетентност, в отговора се упоменава това обстоятелство, като се уточнява съответната разпоредба на Регламент (ЕО) № 343/2003, която е послужила за основа, и се съдържат полезни данни за последващата организация на прехвърлянето, като например координатите на службата или на лицето за контакт.

ГЛАВА III

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Член 7

Условия на прехвърляне

1.   Прехвърлянето до компетентната държава-членка се осъществява по един от следните начини:

а)

по искане на търсещия убежище, при фиксиран срок;

б)

под формата на контролирано тръгване, като търсещият убежище се придружава до мястото на натоварване от длъжностно лице на молещата държава-членка, а мястото, датата и времето на пристигане на търсещия убежище се съобщават на компетентната държава-членка в рамките на предварително договорен срок;

в)

под ескорт, като търсещият убежище се придружава от длъжностно лице на молещата държава-членка или от представител на организация, която представлява молещата държава-членка за тази цел, и се предава на компетентните органи на компетентната държава-членка.

2.   В случаите по параграф 1, букви а) и б) търсещият убежище се снабдява с пасавана, предвиден в член 19, параграф 3 и член 20, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 343/2003, образец от който се съдържа в приложение IV към настоящия регламент, който му дава възможност да влезе в компетентната държава-членка и да докаже самоличността си при пристигането си на мястото и в срока, които са му били указани в момента на съобщаване на решението за поемане на отговорност или обратно приемане от компетентната държава-членка.

В случая по параграф 1, буква в) пасаван се издава, ако търсещият убежище не притежава документи за самоличност. Мястото и часът на прехвърлянето предварително се договарят от заинтересованите държави-членки при условията и по реда на член 8.

3.   Държавата-членка, извършваща прехвърлянето, следи всички документи на търсещия убежище да му бъдат върнати преди неговото тръгване, да бъдат поверени на членове на неговия ескорт, за да бъдат предадени на компетентните органи на компетентната държава-членка, или да бъдат предадени с други подходящи средства.

Член 8

Сътрудничество при прехвърлянето

1.   Задължение на компетентната държава-членка е да създаде условия за възможно най-бързо осъществяване на прехвърлянето на търсещия убежище и да следи да не бъдат поставени препятствия по пътя му. Въпросната държава-членка определя, когато това е целесъобразно, мястото на нейна територия, където търсещият убежище ще бъде прехвърлен или предаден на компетентните органи, като взима под внимание географските особености и начините за транспортиране, с които разполага държавата-членка, извършваща прехвърлянето. При никакви обстоятелства не може да бъде предявено изискването ескортът да придружи търсещия убежище оттатък мястото на пристигане на използваното средство за международен транспорт или държавата-членка, извършваща прехвърлянето, да поеме разноските за транспортиране отвъд това място.

2.   Държавата-членка, която организира прехвърлянето, организира транспортирането на търсещия убежище и неговия ескорт и определя, съгласувано с компетентната държава-членка, часа на пристигане и, ако е необходимо, реда за предаване на компетентните органи. Компетентната държава-членка може да изиска предизвестие в срок от три работни дни.

Член 9

Отложени и забавени прехвърляния

1.   Компетентната държава-членка незабавно бива уведомена за всяко отлагане, дължащо се на процедура по обжалване или преразглеждане, имаща суспендиращ ефект, или на материални причини, каквито са лошото здравословно състояние на търсещия убежище, това, че не разполага с транспортно средство или обстоятелството, че търсещият убежище се е отклонил от процедурата по прехвърлянето.

2.   Държава-членка, която поради една от причините, изложени в член 19, параграф 4 и член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003, не може да извърши прехвърлянето в рамките на обичайния шестмесечен срок, предвиден в член 19, параграф 3 и член 20, параграф 1, буква г) от посочения регламент, информира компетентната държава-членка преди края на този срок. В противен случай компетентността за обработката на молбите за убежище и другите задължения по смисъла на Регламент (ЕО) № 343/2003 се вменяват на тази държава-членка в съответствие с разпоредбите на член 19, параграф 4 и член 20, параграф 2 от посочения регламент.

3.   Когато, поради една от причините, посочени в член 19, параграф 4 и член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003, дадена държава-членка предприема действия за осъществяване на прехвърлянето след нормалния срок от шест месеца, тя трябва предварително да направи нужното съгласуване с компетентната държава-членка.

Член 10

Прехвърляне след мълчаливо приемане

1.   Когато, по силата на член 18, параграф 7 или на член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 343/2003, в зависимост от конкретния случай, замолената държава-членка се счита за приела дадено искане за поемане на отговорността или за обратно приемане, молещата държава-членка трябва да започне нужните консултации за организиране на прехвърлянето.

2.   Ако бъде помолена за това от молещата държава-членка, компетентната държава-членка трябва незабавно писмено да потвърди, че признава своята компетентност в резултат на пропускането на срока за отговор. Компетентната държава-членка е длъжна да предприеме възможно най-бързо необходимите мерки, за да установи мястото на пристигане на търсещия убежище и, при нужда, да договори с молещата държава-членка часа на пристигане и реда за предаване на търсещия убежище на компетентните органи.

ГЛАВА IV

ХУМАНИТАРНА КЛАУЗА

Член 11

Ситуации на зависимост на членовете на семейството

1.   Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 се прилага както когато търсещият убежище зависи от помощта на свой роднина, който се намира в друга държава-членка, така и когато роднина, намиращ се в друга държава-членка, зависи от помощта на търсещия убежище.

2.   Ситуациите на зависимост, предвидени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003, се оценяват, в рамките на възможното, на основата на обективни критерии, като например медицински удостоверения. Когато такива доказателства липсват или не могат да бъдат представени, хуманитарните основания могат да се считат за установени само на основата на убедителни сведения, предоставени от заинтересованите лица.

3.   За да се оцени нуждата от и целесъобразността на събирането на заинтересованите лица, се взимат под внимание:

а)

семейното положение, съществувало в страната на произход;

б)

обстоятелствата, при които заинтересованите лица са се разделили;

в)

състоянието на различните производства, свързани с убежището или производствата, свързани със законодателството за чужденците, които са вече в ход в държавите-членки.

4.   Прилагането на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 при всички обстоятелства е подчинено на изискването да се гарантира, че търсещият убежище или неговият роднина действително ще окаже нужната помощ.

5.   Държавата-членка, където ще бъдат събрани отново роднините, и датата на прехвърлянето се определят с общо съгласие на заинтересованите държави-членки, като се държи сметка за:

а)

способността на зависимото лице да пътува;

б)

положението на заинтересованите лица по отношение на пребиваването, като се отдава предпочитание на събирането на търсещия убежище заедно с неговия роднина, когато последният вече разполага с валидно разрешение за пребиваване и ресурси в държавата-членка, където пребивава.

Член 12

Непридружени малолетни и непълнолетни лица

1.   Когато решението грижата за непридружено малолетно или непълнолетно лице да се повери на друг роднина, различен от майката, бащата или законния настойник, е в състояние да причини специфични затруднения, по-специално когато въпросното пълнолетно лице пребивава извън юрисдикцията на държавата-членка, в която непълнолетното лице е кандидатствало за убежище, сътрудничеството между компетентните органи в държавите-членки, по-специално органите или съдилищата, отговорни за закрилата на малолетните или непълнолетни лица, се улеснява и се предприемат необходимите мерки, за да могат тези органи да се произнесат с пълно съзнание за фактите относно способността на въпросното пълнолетно лице или пълнолетни лица да поемат грижата за малолетното или непълнолетното лице по начин, който най-добре защитава неговите интереси.

За тази цел се държи сметка за възможностите, които съществуват в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела.

2.   Обстоятелството, че продължителността на процедурите за настаняване на малолетното или непълнолетно лице може да доведе до неспазване на сроковете, предвидени в член 18, параграфи 1 и 6 и в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 343/2003, не съставлява безусловна пречка за продължаване на процедурата за определяне на компетентната държава-членка или за осъществяване на прехвърлянето.

Член 13

Процедури

1.   Инициативата да се помоли друга държава-членка да поеме отговорността за търсещо убежище лице на основание член 15 от Регламент (ЕО) № 343/2003 се предприема, според конкретния случай, от държавата-членка, в която е представено заявлението за убежище и която изпълнява процедура за определяне на компетентната държава-членка, или от компетентната държава-членка.

2.   Искането за поемане на отговорността съдържа всички елементи, с които разполага молещата държава-членка, за да се даде възможност на замолената държава-членка да оцени ситуацията.

3.   Замолената държава-членка извършва необходимата проверка, за да установи, в зависимост от конкретния случай, наличието на хуманитарни съображения, по-специално със семеен или културен характер, нивото на зависимост на въпросното лице или способността и готовността на другото заинтересовано лице да предостави желаното съдействие.

4.   При всички обстоятелства заинтересованите лица трябва да са дали съгласието си.

Член 14

Уреждане на спорове

1.   Когато държавите-членки не могат да решат някакъв спор, отнасящ се до нуждата от осъществяване на прехвърляне или събиране на роднини на основата на член 15 от Регламент (ЕО) № 343/2003 или отнасящ се до държавата-членка, в която заинтересованите лица трябва да бъдат събрани, те могат да прибягнат до процедурата за уреждане на спора, предвидена в параграф 2 от настоящия член.

2.   Процедурата за уреждане на спора се възбужда по искане на една от спорещите държави-членки до председателя на комитета, създаден по силата на член 27 от Регламент (ЕО) № 343/2003. Като приемат да прибягнат до помирителна процедура, заинтересованите държави-членки се ангажират да държат в най-голяма степен сметка за решението, което ще бъде предложено.

Председателят на комитета определя трима членове на комитета, представляващи три държави-членки, нямащи отношение към проблема. Те получават в писмен вид или устно аргументите на страните и, след разисквания, предлагат в срок от един месец решение, при нужда — след гласуване.

Председателят на комитета или неговият заместник председателства разискванията. Той може да изрази своята гледна точка, но не участва в гласуването.

Независимо дали се приема или отхвърля от страните, предложеното решение е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Предаване на искания

1.   Исканията, отговорите и цялата писмена кореспонденция между държавите-членки, отнасяща се до прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003, при възможност се изпраща чрез електронната комуникационна мрежа „DubliNet“, създадена по силата на раздел II от настоящия регламент.

Чрез дерогация от изискването на първата алинея, кореспонденцията между службите, отговорни за осъществяването на прехвърлянията, и компетентните служби в замолената държава-членка, отнасяща се до практическите мерки за организирането на прехвърлянията, часът и мястото на пристигане, по-специално когато търсещият убежище е под ескорт, могат да се предават с други средства.

2.   Всяко искане, отговор или кореспонденция, изхождащи от национален пункт за достъп, какъвто е предвиден в член 19, се считат за автентични.

3.   Потвърждението за получаването, което се дава от системата, играе ролята на доказателство за предаването и датата и часа на получаване на искането или отговора.

Член 16

Език за процедурата (процедурите)

Езикът или езиците за процедурата се избира/т с общо съгласие на заинтересованите държави-членки.

Член 17

Съгласие на заинтересованите лица

1.   За целите на прилагането на членове 7 и 8, член 15, параграф 1 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 343/2003, който изисква заинтересованите лица да изразят желание или да дадат съгласие, тяхното съгласие трябва да се даде в писмен вид.

2.   В случая на член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 343/2003 търсещият убежище трябва да знае за каква информация дава съгласието си.

ДЯЛ II

СЪЗДАВАНЕ НА „DUBLINET“

ГЛАВА I

ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

Член 18

Създаване на „DubliNet“

1.   Обезопасените електронни средства за предаване на данни, предвидени в член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003, са известни под наименованието „DubliNet“.

2.   DubliNet се основава на използването на общите услуги IDA, предвидени в член 4 от Решение № 1720/1999/ЕО (6).

Член 19

Национални пунктове за достъп

1.   Всяка държава-членка разполага с един-единствен национален пункт за достъп.

2.   Националните пунктове за достъп отговарят за обработката на входящите данни и предаването на изходящите данни.

3.   Националните пунктове за достъп отговарят за издаването на потвърждение за получаването на всяка входяща информация.

4.   Формулярите, чиито образци се съдържат в приложения I и III, и формулярът за искане на информация, съдържащ се в приложение V, се изпращат между националните пунктове за достъп във формата, предоставен от Комисията. Комисията информира държавите-членки за изискуемите технически стандарти.

ГЛАВА II

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Член 20

Референтен номер

1.   Всяка предадена информация има референтен номер, който дава възможност недвусмислено да се идентифицира случаят, за който се касае, и държавата-членка, изготвила искането. Този номер трябва също така да позволи да се определи дали предаването е свързано с искане за поемане на отговорността (тип 1), искане за обратно приемане (тип 2) или искане на информация (тип 3).

2.   Референтният номер започва с буквите, използвани за идентифициране на държавата-членка в „Евродак“. Този код е следван от номера, сочещ типа искане, според класификацията, изложена в параграф 1.

Когато искането се основава на данни, предоставени от „Евродак“, добавя се референтният номер „Евродак“.

Член 21

Непрекъсната работа

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да позволят на националните им пунктове за достъп да работят без прекъсване.

2.   Ако работата на националния пункт за достъп бъде прекъсната за повече от седем работни часа, държавата-членка уведомява за това компетентните органи, посочени по силата на член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 343/2003, и Комисията и предприема всички необходими мерки, за да осигури възможно най-скоро възобновяването на нормалната работа.

3.   Ако един национален пункт за достъп е изпратил данни до национален пункт за достъп, който е имал прекъсване на работата си, потвърждението на предаването, генерирано от общите услуги IDA, се използва като доказателство за датата и часа на предаване. Сроковете, определени в Регламент (ЕО) № 343/2003 за изпращане на искане или отговор, не спират да текат по време на прекъсването на работата на въпросния национален пункт за достъп.

ДЯЛ III

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Пасавани, изготвяни с оглед прилагане на Дъблинската конвенция

Отпечатаните за целите на Дъблинската конвенция пасавани се приемат при прехвърлянето на кандидати за убежище по реда на Регламент (ЕО) № 343/2003 за срок, не по-дълъг от осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 2 септември 2003 година.

За Комисията

António VITORINO

Член на Комисията


(1)  ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 254, 19.8.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 93, 3.4.2001 г., стр. 40.

(6)  ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

(Позовавания на членове от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета)

СПИСЪК А   ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА

І.

Процес на определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище

1.

Присъствие на член на семейството (баща, майка, настойник) на кандидат за убежище, който е непридружено малолетно или непълнолетно лице (член 6)

Доказателства

писмено потвърждение на информацията от другата държава-членка,

извлечения от регистри,

разрешения за пребиваване, издадени на името на члена на семейството,

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв,

ако няма такива и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест.

2.

Законно пребиваване в държава-членка на член от семейството с признат статут на бежанец (член 7)

Доказателства

писмено потвърждение на информацията от другата държава-членка,

извлечения от регистри,

разрешения за пребиваване, издадени на лицето със статут на бежанец,

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв,

съгласие на заинтересованите лица.

3.

Присъствие на член от семейството, кандидатстващ за убежище, чиято молба още не е предмет на първо решение по същество в държава-членка (член 8)

Доказателства

писмено потвърждение на информацията от другата държава-членка,

извлечения от регистри,

разрешения за временно пребиваване, издадени на лицето, докато е в процес на разглеждане заявленията за убежище,

документ, доказващ, че между лицата има роднинска връзка, ако има такъв,

ако няма такива и ако е необходимо, ДНК или кръвен тест,

съгласие на заинтересованите лица.

4.

Валидни документи за пребиваване (член 9, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване с изтекъл срок на валидност преди по-малко от две години (и дата на влизане в сила) (член 9, параграф 4)

Доказателства

документ за пребиваване,

извлечения от регистъра на чуждестранните лица или подобни регистри,

доклади/потвърждение на информацията от държавата-членка, издала документа за пребиваване.

5.

Валидни визи (член 9, параграфи 2 и 3) и визи с изтекъл срок на валидност преди по-малко от шест месеца (и дата на влизане в сила) (член 9, параграф 4)

Доказателства

издадена виза (валидна или с изтекъл срок на валидност, според случая),

извлечения от регистъра на чуждестранните лица или подобни регистри,

доклади/потвърждение на информацията от държавата-членка, издала визата.

6.

Законно влизане на територията през външна граница (член 11)

Доказателства

входящ печат в паспорта,

изходящ печат на страна, граничеща с държава-членка, като се държи сметка за маршрута на търсещия убежище и за датата на пресичане на границата,

билети, убедително доказващи влизането през външна граница,

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

7.

Незаконно влизане през външна граница (член 10, параграф 1)

Доказателства

положителен резултат, предоставен от „Евродак“ след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на заявителя с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 8 от регламента за „Евродак“,

входящ печат в подправен или фалшифициран паспорт,

изходящ печат на страна, граничеща с държава-членка, като се държи сметка за маршрута на търсещия убежище и за датата на пресичане на границата,

билети, убедително доказващи влизането през външна граница,

входящ печат или съответна заверка в паспорта.

8.

Пребиваване в държава-членка в течение на най-малко пет месеца (член 10, параграф 2)

Доказателства

разрешения за пребиваване, издадени по време на разглеждане на заявленията за разрешение за пребиваване,

искания за напускане на територията или заповед за експулсиране, издадени преди не по-малко от пет месеца и неприведени в действие,

извлечения от архиви на болници, затвори, места за предварително задържане.

9.

Напускане територията на държави-членки (член 16, параграф 3)

Доказателства

изходящ печат,

извлечения от регистри на трети страни (удостоверяващи пребиваването),

билети, убедително доказващи напускането или влизането през външна граница,

доклад/потвърждение от държавата-членка, от която търсещият убежище е напуснал територията на държавите-членки,

печат на трета страна, граничеща с държава-членка, като се държи сметка за маршрута на търсещия убежище и за датата на пресичане на границата.

ІІ.

Задължение за държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молбата за убежище, за реадмисия или обратно приемане на търсещия убежище

1.

Текуща процедура за определяне на компетентната държава-членка в държавата-членка, където е подадена молбата за убежище (член 4, параграф 5)

Доказателства

положителен резултат, предоставен от „Евродак“ след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на заявителя с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 4 от регламента за „Евродак“,

формуляр, представен от търсещия убежище,

официален доклад, съставен от компетентните органи,

дактилоскопични отпечатъци, взети във връзка с молба за убежище,

извлечения от съответни регистри и картотеки,

писмен доклад на компетентните органи, удостоверяващ, че има подадена молба.

2.

Молба за убежище, която е в процес на разглеждане или е била подадена по-рано (член 16, параграф 1, букви в), г) и д)

Доказателства

положителен резултат, предоставен от „Евродак“ след сравняване на дактилоскопичните отпечатъци на търсещия убежище с дактилоскопични отпечатъци, взети по реда на член 4 от регламента за „Евродак“,

формуляр, представен от търсещия убежище,

официален доклад, съставен от компетентните органи,

дактилоскопични отпечатъци, взети във връзка с молба за убежище,

извлечения от съответни регистри и картотеки,

писмен доклад на компетентните органи, удостоверяващ, че има подадена молба.

3.

Напускане територията на държавите-членки (член 4, параграф 5, член 16, параграф 3)

Доказателства:

изходящ печат,

извлечения от регистри на трета страна (удостоверяващи пребиваването),

изходящ печат на трета страна, граничеща с държава-членка, като се държи сметка за маршрута на търсещия убежище и за датата на пресичане на границата,

писмено доказателство от компетентните органи, удостоверяващо, че чужденецът принудително е отведен до границата.

4.

Експулсиране от територията на държавите-членки (член 16, параграф 4)

Доказателства:

писмено доказателство от компетентните органи, удостоверяващо, че чужденецът принудително е отведен до границата,

изходящ печат,

потвърждение на информацията за експулсирането от третата страна.

СПИСЪК Б   КОСВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

ІІІ.

Процедура за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище

1.

Присъствие на член от семейството (баща, майка, настойник) на кандидат за убежище, който е непридружено малолетно или пълнолетно лице (член 6)

Косвени данни  (1):

информация, предоставена от търсещия убежище, подлежаща на проверка,

декларации на заинтересованите членове на семейството,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците.

2.

Пребиваване по законоустановения ред в държава-членка на член от семейството, признат за бежанец (член 7)

Косвени данни:

информация, предоставена от търсещия убежище, подлежаща на проверка,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците.

3.

Присъствие на член от семейството, кандидатстващ за убежище, чиято молба все още не е била обект на първо решение по същество в държава-членка (член 8)

Косвени данни:

информация, предоставена от търсещия убежище, подлежаща на проверка,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците.

4.

Валидни документи за пребиваване (член 9, параграфи 1 и 3) или документи за пребиваване с изтекъл срок на валидност преди по-малко от две години (и дата на влизане в сила) (член 9, параграф 4)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от държава-членка, която не е издала разрешението за пребиваване,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

5.

Валидни визи (член 9, параграфи 2 и 3) и визи с изтекъл срок на валидност преди по-малко от шест месеца (и дата на влизане в сила) (член 9, параграф 4)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от държава-членка, която не е издала разрешението за пребиваване,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.

6.

Законно влизане на територията през външна граница (член 11)

Косвени доказателства:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка или трета страна,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница. В тези случаи те имат пряка доказателствена стойност по смисъла на списък А,

билети,

хотелски квитанции,

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.

7.

Незаконно влизане на територията през външна граница (член 10, параграф 1)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка или трета страна,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница. В тези случаи те имат пряка доказателствена стойност по смисъла на списък А,

билети,

хотелски квитанции,

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.

8.

Пребиваване в държава-членка в течение на минимум пет месеца (член 10, параграф 2)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от неправителствена организация, като например организация, предоставяща подслон за хора в нужда,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци,

билети,

хотелски квитанции,

карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.

9.

Напускане на територията на държавите-членки (член 16, параграф 3)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка,

изходящ печат, когато заинтересованият кандидат за убежище е напуснал територията на държавите-членки за период не по-малък от три месеца (виж член 3, параграф 7 и член 10, параграф 3),

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница. В тези случаи те имат пряка доказателствена стойност по смисъла на списък А,

билети,

хотелски квитанции,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета страна,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.

ІІ.

Задължение за държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молбата за убежище, за реадмисия или обратно приемане на търсещия убежище

1.

Текуща процедурата за определяне на компетентната държава-членка в държавата-членка, където е подадена молбата за убежище (член 4, параграф 5)

Косвени данни:

подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка.

2.

Молба за убежище, която е в процес на разглеждане или е била подадено по-рано (член 16, параграф 1, букви в), г) и д)

Косвени данни:

подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка.

3.

Напускане територията на държавите-членки (член 4, параграф 5, член 16, параграф 3)

Косвени данни:

подробни и подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

доклади/потвърждение на информацията от друга държава-членка,

изходящ печат, когато заинтересованият кандидат за убежище е напуснал територията на държавите-членки за период не по-малък от три месеца,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница. В тези случаи те имат пряка доказателствена стойност по смисъла на списък А,

билети,

хотелски квитанции,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др. в трета страна,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.

4.

Експулсиране от територията на държавите-членки (член 16, параграф 4)

Косвени данни:

подлежащи на проверка декларации на търсещия убежище,

доклади/потвърждение на информацията от международна организация, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците,

изходящ печат, когато заинтересованият кандидат за убежище е напуснал територията на държавите-членки за период не по-малък от три месеца,

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на пътуването и др.,

дактилоскопични отпечатъци, освен в случаите, когато компетентните органи са решили да вземат дактилоскопични отпечатъци, когато чужденецът е пресичал външната граница. В тези случаи те имат пряка доказателствена стойност по смисъла на списък А,

билети,

хотелски квитанции,

талони за записване за преглед при лекар, зъболекар и др.,

данни, свидетелстващи за това, че търсещият убежище е ползвал услугите на куриер или на пътна агенция,

други косвени доказателства от същия вид.


(1)  Тези косвени данни винаги трябва да бъдат следвани от такива, имащи пряка доказателствена сила съгласно списък А.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image