17/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

259


32003R1435


L 207/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че:

(1)

Европейският парламент прие на 13 април 1983 г. Резолюция за кооперациите в Европейския съюз (4), на 9 юли 1987 г. — Резолюция за приноса на кооперациите за регионалното развитие (5), на 26 май 1989 г. — Резолюция за ролята на жените в кооперациите и местните инициативи за заетост (6), на 11 февруари 1994 г. — Резолюция за приноса на кооперациите за регионалното развитие (7) и на 18 септември 1998 г. — Резолюция за ролята на кооперациите за нарастване на заетостта при жените (8).

(2)

Завършването на изграждането на вътрешния пазар и произтичащото от това подобряване на икономическото и социалното положение в рамките на Общността предполага не само отстраняване на препятствията по пътя на търговския обмен, но също така приспособяването на производствените структури към общностното измерение на пазара. За целта е важно предприятията, чиято дейност не е предназначена за нуждите изключително на местно равнище, независимо от тяхната форма, да могат да планират и преустройват своите действия в общностен мащаб.

(3)

Правната рамка, в която предприятията упражняват дейността си в Общността, остава основно базирана на местните законодателства и вече не отговаря на икономическата рамка, в която те трябва да се развиват, за да позволят изпълнението на целите, изброени в член 18 на Договора. Това положение значително препятства прегрупирането между фирмите от различни държави-членки.

(4)

Съветът прие Регламент (ЕО) 2157/2001 (9) за устава на Европейското дружество (SE). Предвид основните принципи, които се прилагат спрямо акционерните дружества, регламентът не е подходящ инструмент за специфичния характер на кооперативните предприятия.

(5)

Въпреки че Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ) така, както е предвидено с Регламент (ЕИО) № 2137/85 (10), предоставя възможност на предприятията да извършват съвместно някои дейности, като същевременно запазват своята самостоятелност, тя не отговаря на специфичните изисквания на кооперативното предприятие.

(6)

Загрижена да гарантира равни условия за конкуренция и да допринесе за икономическото развитие, Общността следва да предостави на кооперациите, които са обичайно признати във всички държави-членки, подходящите правни инструменти, които да улеснят развитието на техните дейности на транснационално равнище. Обединените нации насърчиха всички правителства за осигуряване на плодотворна среда за развитие на кооперациите, среда, в която те да участват в икономическия живот на равна основа с другите форми на дружества (11).

(7)

Кооперациите са преди всичко обединения на физически или юридически лица, които се подчиняват на принципи на работа, различни от тези, на които се подчиняват другите икономически субекти. Като пример могат да се цитират демократичните принципи относно структурата и контрола, както и справедливото разпределение на нетната печалба за финансовата година.

(8)

Тези особени принципи засягат по-конкретно принципа на приоритета на личността, който се конкретизира в специалните разпоредби относно условията за сдружаване, оттегляне и изключване на членове; той се изразява във формулираното правило „един човек — един глас“, като правото на глас се свързва с лицето и предполага невъзможност за членовете да упражняват права върху активите на кооперативното дружество.

(9)

Кооперативите имат уставен капитал и техни членове могат да бъдат физически и юридически лица. Техните членове могат да бъдат отчасти или изцяло клиенти, работници и служители или доставчици. Когато една кооперация е съставена от членове, които сами по себе си са кооперативни предприятия, тогава става въпрос за кооперация от „второ ниво“. При известни условия кооперациите могат също така да включват и определен процент членове инвеститори, които не са потребители, или трети страни, които се ползват от тяхната дейност или извършват работа за сметка на кооперациите.

(10)

Европейското кооперативно дружество (по-долу наричано „SCE“) следва да има за основна цел задоволяване потребностите на своите членове и/или развитие на икономически и социални дейности при спазването на следните принципи:

неговите дейности следва да имат като краен резултат обща печалба за членовете му, така че всеки от тях да се ползва от дейностите на SCE в зависимост от своето участие,

членовете му следва да са клиенти, работници и служители или доставчици или да бъдат, по един или друг начин, участници в дейностите на SCE,

контролът следва да е разпределен поравно между членовете му, като може също така да се предвиди претеглено гласуване, което да отразява приноса на всеки от членовете на SCE,

доходите от заемен капитал и дялове следва да имат определено ограничение,

печалбата му следва да се разпределя в зависимост от извършената със SCE стопанска дейност или тази, използвана за удовлетворяването на неговите членове,

не следва да се създават изкуствени прегради за сдружаване,

в случай на разпускане нетните активи и резервът следва да се разпределят на принципа на незаинтересованото разпределение, т.е. прехвърляне на друго кооперативно дружество, което преследва сходни основни цели.

(11)

Трансграничното коопериране между кооперации понастоящем се сблъсква с трудности от правен и административен характер в Общността, които следва да се отстранят в един пазар без граници.

(12)

Въвеждането на подобен европейски правен субект, който се основава на общи принципи, но отчита и спецификата на кооперативите, би следвало да им даде възможност да функционират отвъд националните граници, върху цялата или върху част от територията на Общността.

(13)

Важен предмет на настоящия регламент е предоставянето на възможност за създаване на SCE от физически лица, установени в различни държави-членки или юридически лица, които са под юрисдикцията на различни държави-членки. Той дава възможност и за създаването на SCE чрез сливане на две съществуващи вече кооперации или чрез преобразуване на национална кооперация, без да се преминава през нейното разпускане, доколкото тази кооперация е със седалище и адрес на управление в една държава-членка и дъщерна фирма или клон в друга държава-членка.

(14)

Предвид специфичната и общностна същност на SCE, разпоредбата за „реално седалище“, възприета за SCE от настоящия регламент, не засяга законодателствата на държавите-членки и не изключва възможния избор на други текстове на Общността по отношение на корпоративното право.

(15)

По смисъла на настоящия регламент понятието „капитал“ следва да се разбира единствено като „записан капитал“. Това не следва да се отнася до евентуалните неразпределени общи активи или собствен капитал на SCE.

(16)

Настоящият регламент не разглежда други области на правото, като например данъци, конкуренция, интелектуална собственост или несъстоятелност. Затова в тези области, както и в други, необхванати от настоящия регламент, се прилагат законовите разпоредби на държавите-членки и на Общността.

(17)

Правилата, отнасящи се до участието на работниците и служителите в европейското кооперативно дружество, са предмет на Директива 2003/72/ЕО (12); тези разпоредби представляват неразделна част от настоящия регламент и се прилагат успоредно с другите.

(18)

Работата по сближаване на националното корпоративно право бележи забележителен напредък, което дава възможност на SCE в областите, в които неговото функциониране не изисква спазването на еднотипни правила на Общността, да се позовава по аналогия на някои разпоредби на държавите-членки, в които е установено седалището на SCE и които отчитат прилагането на директивите за търговските дружества, дотолкова, доколкото тези разпоредби са подходящи от гледна точка на законодателната уредба, която се прилага за SCE, и по-специално:

Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г., която се стреми да координира, с цел уеднаквяване, гаранциите, които се изискват в отделните държави-членки от дружествата по смисъла на член 48, втори параграф от Договора за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица (13),

Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (14),

Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети (15),

Осма директива 84/253/ЕИО на Съвета от 10 април 1984 г. относно одобряване на лицата, извършващи финансова проверка на счетоводните документи, предвидена от закона (16),

Единадесета директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно откриване на клонове, създадени в държава-членка от някои видове дружества, които са под юрисдикцията на друга държава-членка (17).

(19)

Дейностите в сектора на финансовите услуги, а именно тези, отнасящи се до кредитните учреждения и застрахователните дружества, са обект на законодателни мерки, предвидени със следните директиви:

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банките и другите финансови учреждения (18),

Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. за координиране на законовите и подзаконовите актове и административните разпоредби относно пряката застраховка, различна от животозастраховането (Трета директива „раздично от животозастраховане“) (19).

(20)

Тази форма на организация следва да е факултативна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Форма на SCE

1.   Кооперативното дружество може да бъде учредено на територията на Общността като Европейско кооперативно дружество (по-долу наричано „SCE“) при условията и по начините, предвидени от настоящия регламент.

2.   SCE е дружество, чийто записан капитал е разпределен на дялове.

Броят на членовете, както и капиталът на SCE, са променливи.

Ако няма други изрични разпоредби относно устава на SCE при неговото учредяване, всеки член поема отговорност според записания капитал. Когато членовете на SCE са с ограничена отговорност, фирменото наименование SCE е следвано от обозначението „с ограничена отговорност“.

3.   SCE има като основна цел задоволяване потребностите и/или развиване на икономическа и/или социална дейност на членовете му, като това става чрез сключване на споразумения с последните предвид осигуряване на стоки и услуги или извършването на определена работа в рамките на дейността, която SCE упражнява или възлага за извършване. SCE може да има за цел да отговаря на потребностите на своите членове, като едновременно спомага за тяхното участие в икономическата дейност на едно или няколко SCE и/или национални кооперации. SCE може да развива своите дейности чрез дъщерно дружество.

4.   SCE не може да приеме участие в печалбата на лица, които не са негови членове или да им позволи участие в неговите сделки, освен ако друго не е записано в неговия устав.

5.   SCE е правен субект.

6.   Участието на работниците и служителите в SCE се урежда от разпоредбите на Директива 2003/72/ЕО.

Член 2

Учредяване

1.   SCE може да се учреди по следния начин:

от най-малко пет физически лица, установени в най-малко две държави-членки,

от най-малко пет физически лица и дружества по смисъла на член 48, втори параграф от Договора, както и от други юридически лица на публичното или частното право, учредени съгласно законодателството на една държава-членка, които са установени най-малко в две държави-членки или са под юрисдикцията на най-малко две държави-членки,

от дружества по смисъла на член 48, втори параграф от Договора, както и от други юридически лица на публичното или частното право, учредени съгласно законодателството на една държава-членка, които са установени най-малко в две държави-членки или са под юрисдикцията на най-малко две държави-членки,

чрез сливане на кооперации, учредени съгласно законодателството на една държава-членка, със седалище и адрес на управление в Общността, ако най-малко две от тях са под юрисдикцията на други държави-членки,

чрез преобразуване на кооперации, учредени според законодателството на една държава-членка, със седалище и адрес на управление в Общността, ако най-малко две години то има дъщерно дружество или клон в друга държава-членка.

2.   Една държава-членка може да предвиди определено юридическо лице, чийто адрес на управление не е установен в Общността, да има възможност за участие в учредяването на SCE, ако юридическото лице е учредено под юрисдикцията на държава-членка, неговото фирмено седалище е в същата държава-членка и е действително и дългосрочно обвързано с икономиката на тази държава-членка.

Член 3

Минимален капитал

1.   Изражението на капитала на SCE е в национална валута. Капиталът на SCE, чието фирмено седалище е извън пределите на Еурозоната, може също да е в еуро.

2.   Записаният капитал е минимум 30 000 EUR.

3.   Законодателството на държава-членка, което предвижда по-висок записан капитал за юридическите лица, извършващи определен вид дейност, се прилага за SCE със седалище, установено в съответната държава-членка.

4.   Уставът определя минимума, под който записаният капитал не може да бъде намаляван за изплащане на дялове на нейните членове, които преустановяват участието си в SCE. Тази сума не може да бъде под определената в параграф 2. Срокът, определен в член 16, за изплащане на дялове към членовете, които преустановяват участието си в SCE, се прекъсва за периода, за който изплащането ще доведе до спадане на записания капитал под регламентирания минимум.

5.   Капиталът може да се увеличава чрез последователни вноски на членовете и приемането на нови членове и да се намалява чрез цялостно или частично изплащане на вноските, което се извършват, при условие че се спазва параграф 4.

Измененията на капитала не изискват изменения на устава или публикуване.

Член 4

Капитал на SCE

1.   Записаният капитал на SCE се представлява от дяловете на членовете с парично изражение в националната валута. Паричното изражение на капитала на SCE, чието седалище е извън Еурозоната, също може да е в еуро. Могат да бъдат установени няколко категории дялове.

Разпоредбите на устава могат да гласят, че различните категории дялове дават различни права по отношение разпределението на приходите. Дяловете, които дават еднакви права, са от една и съща категория.

2.   Капиталът може да е съставен само от активи, които имат икономическо изражение. Дяловете на членовете не могат да бъдат издавани срещу задължение за извършване на работа или предоставяне на услуга.

3.   Дяловете задължително са поименни. Номинална стойност за определена категория дялове е еднаква. Тя се определя от устава. Дяловете не могат да бъдат издавани на цена под номиналната стойност.

4.   Дялове, издадени срещу парична вноска в деня на подписката, са платими върху не по-малко от 25 % от номиналната им стойност. Салдото е платимо за период максимум до пет години, освен ако уставът не предвижда по-кратък период.

5.   Дялове, издадени срещу непарични вноски са изцяло платими в деня на подписката.

6.   Законодателството, прилагано спрямо акционерните дружества в държавата-членка, в която SCE има седалище, се прилага аналогично спрямо SCE относно назначаването на експерти и извършване на оценка на апортните непарични вноски.

7.   Уставът определя минималния брой дялове, които трябва да се запишат, за да се придобие членство. Ако той предвижда мнозинството на Общото събрание на акционерите да е съставено от физически лица и съдържа задължение за подписка, свързано с участието на членовете на дружеството в дейността на SCE, то уставът може да наложи запис на повече от един дял за придобиване на членство.

8.   С решение на годишното Общо събрание, свикано за разглеждане на годишния счетоводен отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

По предложение на управителния орган или на ръководството записаният капитал може да се увеличи чрез пълна или частична капитализация на резерва за разпределение, когато се вземе решение от Общото събрание, с предвиждания от устава кворум и необходимото за промяна на устава мнозинство. Новите дялове се полагат на членовете пропорционално на дяловете, които те са притежавали до този момент в капитала на дружеството.

9.   Номиналната стойност на дяловете може да бъде увеличавана чрез прегрупиране на емитираните дялове. Когато едно такова увеличение изисква от членовете допълнителни вноски в капитала съгласно предвидените в устава разпоредби, Общото събрание може да вземе съответното решение при спазване на условията за определен кворум и мнозинство, които се изискват за промяна на устава.

10.   Номиналната стойност на дяловете може да се намали чрез разделяне на емитирани акции.

11.   При условията, определени с устава и със съгласието на Общото събрание или на управителния орган, или на административния орган, дяловете могат да се прехвърлят или продават на всеки, придобил качеството на член.

12.   Забранено е записване, търгуване и обезпечаване от страна на SCE със собствените му дялове, било то пряко или чрез посредник, но за сметка на SCE.

Въпреки това обезпечението е разрешено за текущи операции на SCE, ако са кредитни институции.

Член 5

Устав

1.   По смисъла на настоящия регламент изразът „устав на SCE“ означава едновременно учредителен акт и, когато става въпрос за отделен независим документ, същински устав на SCE.

2.   Учредителите изготвят устав на SCE съгласно предвидените разпоредби, отнасящи се до учредяване на кооперации под юрисдикцията на държавата-членка, в която е седалището на SCE. Той се изготвя в писмена форма и се подписва от учредителите.

3.   Правото, което се прилага в държавата-членка, в която SCE има седалище, за предварителния контрол на акционерните дружества по време на етапа на учредяването им, се прилага аналогично към контрола на учредяването на SCE.

4.   Уставът на SCE трябва да включва минимум:

името на фирмата, предхождано или завършващо със съкращението „SCE“ и, когато се налага, от обозначението „с ограничена отговорност“,

предмета на дейност,

името на физическите лица и фирменото наименование на юридическите лица, които са учредители на SCE, с посочване за последните, на предмета им на дейност и на седалището им,

адреса на седалището на SCE,

условията, обстоятелствата и реда за приемане, изключване и оттегляне на членове,

правата и задълженията на членовете и, когато е необходимо, различните им категории, както и правата и задълженията, съответстващи на всяка категория,

номиналната стойност на записаните дялове, както и размера на записания капитал и посочване на променливостта на капитала,

специалните правила относно отчисленията от излишъка и от задължителния резерв, когато има такива,

правомощията и отговорностите на членовете на всеки управителен орган,

условията за назначаване и отстраняване на членовете на управителните органи,

правилата относно мнозинството и кворума,

срокът на съществуване на дружеството, ако е с ограничен срок.

Член 6

Седалище

Седалището на SCE е в рамките на Общността, в същата държава-членка, в която се намира и адресът му на управление. Една държава-членка може, освен това, да наложи на SCE задължението, когато е регистрирано на нейната територия, дружеството да бъде със седалище и адрес на управление на едно и също място.

Член 7

Преместване на седалището

1.   Седалището на SCE може да бъде премествано в друга държава-членка съгласно параграфи от 2 до 16. Това преместване не поражда необходимостта от прекратяване на SCE или създаване на ново юридическо лице.

2.   Проектът за преместване на седалището се изготвя от управителния или административния орган и подлежи на публикуване съгласно член 12, без с това да се засягат допълнително предвидените форми за публикуване на държавата-членка, в която е установено седалището. Този проект съдържа настоящото фирмено название, седалище и регистрационен номер на SCE и предоставя сведения за:

а)

предлаганото седалище на SCE;

б)

предлагания устав на SCE, включително новото му фирмено наименование, когато има такова;

в)

предлагания срок за преместването;

г)

последствията, които може да има това преместване върху участието на работниците и служителите в SCE;

д)

всички предвидени права, касаещи защита на членовете, кредиторите и притежателите на други права.

3.   Управителният или административният орган изготвя доклад с обяснения и правно-икономическа обосновка на преместването, както и с излагане на последствията за трудовите отношения и последствията от преместването за членовете, кредиторите, работниците и служителите и притежателите на други права.

4.   Членовете и кредиторите на SCE, притежателите на други права, както и други правоимащи по силата на националното законодателство лица, имат правото да разгледат в седалището на SCE предложението за преместване и породените от това отношения в приложение на параграф 3, както и правото да получат безплатно, по тяхно изрично искане, копия от тези документи най-малко един месец преди свикване на Общото събрание, което да се произнесе по преместването.

5.   Всеки член, който се противопоставя на решението за преместване по време на Общото събрание или секторното или браншовото събрание, може да обяви своето оттегляне в срок от два месеца от датата на решението на Общото събрание. Членството се прекратява в края на финансовата година, по време на която е обявено оттеглянето; преместването не може да влезе в сила по отношение на този член. Оттеглянето поражда право на изплащане на дяловете при условията, предвидени с член 4, параграф 4, и член 16.

6.   Решение за прехвърляне може да се приеме най-малко два месеца след публикуване на предложението. То трябва да се вземе при условията, предвидени с член 62, параграф 4.

7.   Преди компетентният орган да издаде свидетелството, посочено в параграф 8, SCE трябва да предостави доказателства, че по отношение на задължения, възникнали преди публикуването на предложението за преместване, интересите на кредиторите и притежателите на други права по отношение на SCE (включително тези на публичните образувания) се ползват с подходяща закрила съгласно разпоредбите на държавата-членка, в която SCE има седалище преди прехвърлянето.

Дадена държава-членка може да разпростре приложението на първа алинея и по отношение на задължения, възникнали или които могат да възникнат преди преместването.

Първа и втора алинея се прилагат, без да се засяга приложението на националното законодателство на държавите-членки по отношение на SCE във връзка с удовлетворяването или гарантирането на плащанията към публични образувания.

8.   Необходимо е съдът, нотариатът или друг компетентен орган на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE, да издаде свидетелството, удостоверяващо категорично, че са извършени предхождащите преместването действия и формалности.

9.   Новата регистрация става факт само при представянето на посоченото в параграф 8 свидетелство, както и при доказателства за изпълнение на изискваните формалности по вписването в страната по новото седалище.

10.   Преместването на седалището на SCE, както и произтичащата от това промяна на устава, стават валидни от датата на вписване на SCE в регистъра по новото седалище съгласно член 11, параграф 1.

11.   Когато новата регистрация на SCE стане факт, регистриращият орган по новата регистрация известява регистъра по старата регистрация. Заличаването на старата регистрация се извършва след получаване на известието, но не по-рано.

12.   Новата регистрация и заличаването на старата регистрация се публикуват в заинтересованите държави-членки съгласно член 12.

13.   След публикуването на новата регистрация на SCE новото седалище може да се противопоставя на трети страни. Докато обаче публикуването на заличаването на регистрацията в регистъра по предходното седалище не е направено, третата страна може да продължава да се позовава на старото седалище, освен ако SCE не представи доказателства, че въпросната трета страна е знаела за новото седалище.

14.   Законодателството на държавата-членка може да предвиди по отношение на регистрираните в нея SCE, че преместването на седалището, от което би произтекла промяна на прилаганото право, не може да влезе в сила, ако в посочения в параграф 6 срок от два месеца компетентният орган на тази държава се е противопоставил на преместването. Това противопоставяне може да се прави само по съображения, свързани с обществения интерес.

Когато SCE е контролирано от национален орган за финансов контрол съгласно директивите на Общността, правото на противопоставяне на преместването на седалището се прилага също и за този орган.

То подлежи на обжалване пред съдебна инстанция.

15.   SCE, по отношение на което е започнала процедура по прекратяване, ликвидация, включително доброволно прекратяване, несъстоятелност, спиране на плащанията и други аналогични процедури, не може да премести своето седалище.

16.   SCE, което е преместило седалището си в друга държава-членка, се счита по отношение на всеки съдебен спор, възникнал преди преместването, както е определено в параграф 10, за дружество със седалище в държавата-членка, в която SCE е било регистрирано преди преместването, дори ако искът срещу SCE е предявен след преместването.

Член 8

Приложимо право

1.   SCE се урежда със:

а)

настоящия регламент;

б)

когато настоящият регламент изрично го разрешава, с разпоредбите на устава на SCE;

в)

в случай на въпроси, неуредени от настоящия регламент или частично уредени от него, по отношение на тези аспекти, обхванати от настоящия регламент:

i)

от законите, приети от държавата-членка в приложение на общностните мерки по отношение специално на SCE;

ii)

от законите на държавите-членки, които се прилагат към кооперативно дружество, учредено съгласно законодателството на държавата-членка, в която SCE има седалище;

iii)

разпоредбите на устава на SCE, при същите условия като тези за кооперации, учредени съгласно законодателството на държавата-членка, в която SCE има седалище.

2.   Ако националното законодателство предвижда специални норми и/или ограничения по отношение естеството на упражняваните от SCE дейности или формата на осъществявания от надзорния орган контрол, то това законодателство се прилага изцяло за SCE.

Член 9

Принцип на недискриминация

SCE, отговарящо на условията на настоящия регламент, се третира във всяка държава-членка като кооперация, учредена съгласно законодателството на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE.

Член 10

Обстоятелства, които фигурират в документите

1.   Правото, прилагано в държавата-членка, в която SCE има седалище, относно акционерните дружества по отношение на съдържанието на писмата и документите, предназначени за трети страни, се прилага по аналогия и за SCE. Фирменото наименование се предхожда или следва от съкращението „SCE“ и, когато това се налага, от обозначението „с ограничена отговорност“.

2.   Само SCE може да има във фирменото си наименование, отпред или отзад, съкращението „SCE“, което уточнява правно-организационната му форма.

3.   Въпреки това, дружествата и другите юридически лица, регистрирани в една държава-членка преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, във фирменото наименование на които фигурира съкращението „SCE“, не са длъжни да променят своето фирмено наименование.

Член 11

Изисквания за регистрация и обявяване

1.   Всяко SCE се вписва в държавата-членка по седалището си в посочения от законодателството на тази държава-членка регистър съгласно правото, което се прилага към акционерните дружества.

2.   Едно SCE се вписва, само ако е сключено споразумение относно условията за участие на работниците и служителите, по смисъла на член 4 от Директива 2003/72/ЕО или, в случай, че е взето решение по силата на член 3, параграф 6 от споменатата директива, или ако срокът, предвиден в член 5 от споменатата директива за водене на преговори, е изтекъл, без да е сключено такова споразумение.

3.   За да може да бъде регистрирано SCE, учредено чрез сливане в държава-членка, като се ползва възможността, посочена в член 7, параграф 3 от Директива 2003/72/ЕО, е необходимо сключване на споразумение по смисъла на член 4 от споменатата директива относно условията на участие на работниците и служителите, включително дяловете им, или е необходимо никоя от кооперациите, участнички в сливането, да не е била подчинена на правила за дялово участие преди регистрацията в SCE.

4.   Уставът на SCE не може в нито един момент да влиза в конфликт с условията за участие на работниците и служителите, които са били определени. Когато новите условия, определени съгласно Директива 2003/72/ЕО, влизат в конфликт със съществуващия устав, то той бива променен в необходимата степен.

В подобни случаи една държава-членка може да предвижда управителният или административният орган на SCE да има правото да внася изменения в устава без ново решение на Общото събрание на акционерите.

5.   Правото, което се прилага в държавата-членка, в която има седалище SCE, спрямо акционерните дружества по отношение на изискванията за публикуване на актове и обстоятелства, се прилага по аналогия и към SCE.

Член 12

Публикуване на актове в държавите-членки

1.   Актовете и обстоятелствата относно SCE, които подлежат на публикуване по силата на настоящия регламент, са предмет на публикуване съгласно законодателството по отношение на акционерните дружества на държавата-членка, в която е седалището на SCE.

2.   Националните разпоредби, приети За придагане на Директива 89/666/ЕИО, се отнасят до клоновете на SCE, създадени в държава-членка, различна от тази, в която е установено седалището на SCE. Държавите-членки могат обаче да предвиждат дерогации по отношение на националните разпоредби в приложение на споменатата директива за отчитане спецификата на кооперациите.

Член 13

Уведомление в Официален вестник на Европейския съюз

1.   Вписването и заличаването на SCE се публикува с информативна цел в Официален вестник на Европейския съюз, след публикуването съгласно член 12. Това уведомление съдържа фирменото наименование, номера, датата и мястото на вписването на SCE, датата, мястото и заглавието на публикацията, както и седалището и сектора на дейност.

2.   Прехвърлянето на фирменото седалище на SCE при условията, предвидени с член 7, подлежи на публикуване, съдържащо данните, предвидени в параграф 1, както и тези, отнасящи се до новата регистрация.

3.   Данните, посочени в параграф 1, се съобщават на Службата за официални публикации на Европейските общности в рамките на един месец от публикуването, упоменато в член 12, параграф 1.

Член 14

Придобиване на членство

1.   Без да се засяга член 33, параграф 1, буква б), придобиването на членство в SCE подлежи на одобрение от управителния или административния орган. Решенията за отказ могат да се обжалват пред Общото събрание, свикано за разглеждане на заявленията за членство.

Уставът може да постанови, когато законодателството на държавата-членка, в която е установено седалището на SCE, го позволява, че лицата, които не се очаква да използват или произвеждат стоките и услугите, предмет на дейност на SCE, могат да бъдат приемани в качеството на членове инвеститори (не-потребител). Придобиването на такова членство подлежи на одобрение от Общото събрание или друг упълномощен по решение на Общото събрание или по силата на устава орган.

Членоветеюридически лица се считат за членове в качеството им на потребители поради факта, че представляват собствените си членове, при условие че физическите лица, които са техни членове, имат качеството на потребители.

Ако в устава не е предвидено друго, членството в SCE може да бъде придобивано от физически и юридически лица.

2.   Уставът може да направи приемането предмет и на други условия, а именно:

минимален праг за записан капитал,

условия във връзка с предмета на дейност на SCE.

3.   Когато е предвидено в устава, към членовете могат да се предявяват искания за допълнително дялово участие в капитала.

4.   В седалището на SCE се поддържа книга на членовете по азбучен ред с адрес, брой и, при наличие на такова разделение, с класовете на дяловете, които притежават. Всяко лице, което има пряк законен интерес, може при поискване да се запознае с тази книга или да получи пълното ѝ или частично копие на цена, ненадхвърляща административните разходи за това.

5.   Всяка сделка, която внася изменение в записването или разпределението на капитала, неговото увеличаване или намаляване, е повод за вписване в книгата на членовете, предвидена в параграф 4, до един месец след промяната.

6.   Сделките, посочени в параграф 5, стават действителни по отношение на SCE и на трети страни с пряк законен интерес от датата на тяхното вписване в книгата, посочена в параграф 4.

7.   При поискване на дадения член се издава писмено удостоверение за вписването.

Член 15

Загуба на членство

1.   Членство се загубва:

при оттегляне,

чрез изключване, когато членът сериозно наруши своите задължения или допусне действия, които противоречат на интересите на SCE,

когато е разрешено от устава, чрез преотстъпване на дяловете му на друг член или физическо или юридическо лице, което придобива членство,

при прекратяване на член, който не е физическо лице,

при несъстоятелност,

при смърт,

и в други случаи, предвидени от устава или на базата на законодателството, уреждащо кооперациите в държавата-членка, в която е установено седалището на SCE.

2.   Всеки миноритарен член, който на Общо събрание се противопоставя на изменение на устава, според което:

i)

се установяват нови задължения по плащания или се определят други услуги; или

ii)

съществуващи задължения по плащания или други услуги се разширяват значително; или

iii)

срокът за предизвестие за оттегляне от SCE бъде удължен над пет години;

може да се оттегли в срок от два месеца от решението на Общото събрание.

Членството се прекратява в края на финансово-отчетния период в случаите, посочени в първа алинея, i), ii), и в края на срока на предизвестието, който e бил в сила преди изменението на устава, за случаите, посочени в първа алинея, iii). Изменението на устава не важи за този член. Оттеглянето дава право на изплащане на дяловете при условията, предвидени в член 3, параграф 4, и член 16.

3.   Член може да бъде изключен по решение на административния или на управителния орган, след като бъде изслушан. Той има право да обжалва това решение пред Общото събрание.

Член 16

Финансови права на членовете в случай на оттегляне или изключване

1.   Освен в случаите на преотстъпване на дялове и при условията на член 3, загубата на членство дава право на изплащане на дела от записания капитал, намален пропорционално със загубите на собствен капитал на SCE.

2.   Сумите, отчислени по параграф 1, се изчисляват на базата на годишния баланс за отчетния период, през който е възникнало правото на изплащане.

3.   Уставът предвижда условията и начините на упражняване правото на оттегляне и дава срок от максимум три години, през който трябва да се осъществи изплащането. При всички случаи, SCE не е задължено да извършва изплащането по-рано от шест месеца от датата на приемане на баланса за отчетния период, следващ загубата на членство.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат и за случаите на изплащане само на част от дяловете на съответния член.

ГЛАВА II

УЧРЕДЯВАНЕ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 17

Приложимо право по време на учредяването

1.   При спазване на условията на настоящия регламент, учредяването на SCE се урежда от приложимия закон за кооперациите в държавата, в която SCE установява своето седалище.

2.   Вписването на SCE подлежи на публикация съгласно член 12.

Член 18

Придобиване на качеството юридическо лице

1.   SCE придобива качеството на юридическо лице в деня на вписването си в регистъра, посочен от държавата, в която е регистрирано седалището му, по силата на член 11, параграф 1.

2.   Ако са осъществени действия от името на SCE преди неговото вписване по реда на член 11 и ако след вписването си SCE не поема отговорност за тези си действия, то физическите лица, дружествата или другите юридически лица, които са ги извършили, са солидарно и неограничено отговорни, освен ако няма друго споразумение.

Раздел 2

Учредяване чрез сливане

Член 19

Процедури на учредяване чрез сливане

Едно SCE може да бъде учредено чрез сливане:

било съгласно процедурата за сливане чрез вливане,

било съгласно процедурата за сливане чрез учредяване на ново юридическо лице.

В случая на вливане кооперацията, която поглъща другата, приема формата на SCE още при сливането. В случай на сливане чрез учредяване на ново юридическо лице, последното приема формата на SCE.

Член 20

Приложимо право в случай на сливане

По въпроси, необхванати от настоящия раздел или когато те са само частично обхванати от него, за аспекти, които не са разгледани от него, всяка кооперация, участваща в учредяването на SCE чрез сливане, се регулира от разпоредбите, прилагани към сливанията на кооперации според законодателството на държавата-членка, на което се подчинява кооперацията, а при липса на такива разпоредби се подчинява на разпоредбите на законодателството, приложимо към вътрешни сливания на акционерни дружества на споменатата държава.

Член 21

Основания за противопоставяне на сливане

Законодателството на една държава-членка може да предвиди кооперативното дружество, което е под юрисдикцията на тази държава-членка, да не може да взема участие в учредяването на SCE чрез сливане, когато компетентен орган на тази държава-членка се противопостави на това, преди издаването на удостоверението, посочено в член 29, параграф 2.

Това противопоставяне може да се направи само по съображения, свързани с обществения интерес. То подлежи на обжалване пред съдебна инстанция.

Член 22

Условия за сливане

1.   Управителният или административният орган на кооперациите, които се сливат, изготвя проект за сливането. Този проект включва:

а)

наименование и седалище на кооперациите, които се сливат според предвиденото за SCE;

б)

обменното съотношение на дяловете от записания капитал и размера на касовите плащания. Когато няма дялове, точното разпределение на активите и съответстващата им стойност в дялове;

в)

условията на разпределение на дяловете в SCE;

г)

датата, след която сделките на SCE дават право на участие в печалбата, както и специалните условия относно това право;

д)

датата, след която сделките на кооперациите, които се сливат, се считат от счетоводна гледна точка, като извършени за сметка на SCE;

е)

особените условия или привилегии на облигации и ценни книжа, различни от акциите, които по силата на член 66, не дават право на членство;

ж)

правата, гарантирани от SCE на акционерите, които са със специални права и на притежателите на ценни книжа, различни от акции или мерките, предвиждани в това отношение;

з)

формите на защита на правата на кредиторите на кооперациите, които се сливат;

и)

всички особени привилегии, предоставяни на експертите, които разглеждат проекта за сливане, както и на членовете на административните органи, управлението, надзора и контрола на кооперациите, които се сливат;

й)

устава на SCE;

к)

информация за процедурите, съгласно които условията за участие на работниците и служителите се определят по силата на Директива 2003/72/ЕО.

2.   Кооперациите, които се сливат, могат да добавят и други елементи в проекта за сливане.

3.   Приложимото право по отношение на акционерните дружества относно проекти за сливане се прилага аналогично за трансграничните сливания на кооперации с цел създаване на SCE.

Член 23

Разясняване и обосновка на проекта за сливане

Административните и управителните органи на всяка кооперация, която участвува в сливане, изготвят подробен писмен доклад с разяснения и правно-икономическа обосновка на проекта за сливане и в частност относно обменното съотношение на дяловете. Докладът посочва още и всички възникнали трудности при оценката.

Член 24

Публикуване

1.   Правото, което се прилага по отношение на акционерните дружества за публикуване на проекти за сливане, се прилага по аналогия за всяка от кооперациите, които се сливат, при условие на спазване на допълнителните условия наложени от държавата-членка, от която произхожда съответната кооперация.

2.   Публикуването на проекта в националния бюлетин съдържа още и следните данни за всяка от кооперациите, които се сливат:

а)

форма, наименование и седалище на кооперациите, които се сливат;

б)

адрес по местонахождение или по регистрация, на който се намират уставът и всички документи и данни за всяка от кооперациите, които се сливат, както и регистрационен номер в този регистър;

в)

посочване на условията на упражняване на правата на кредиторите на кооперацията съгласно член 28, както и адреса, на който може да бъде получена безплатна и изчерпателна информация за тези условия;

г)

посочване на условията на упражняване на правата на членовете на въпросните кооперации, определени съгласно член 28, както и адреса, на който може да бъде получена безплатна и изчерпателна информация за тези условия;

д)

планирано наименование и седалище на SCE;

е)

условията, които определят съгласно член 31 датата на влизане в сила на сливането.

Член 25

Изисквания във връзка с разкриване на информацията

1.   Всеки член има право, най-малко месец преди датата на Общото събрание, свикано да се произнесе по сливането, да направи справка със следните документи, намиращи се в седалището:

а)

проект за сливане съгласно член 22;

б)

годишните счетоводни отчети и докладите за управление за последните три финансови години на кооперациите, които се сливат;

в)

счетоводен отчет, съставен съгласно приложимите вътрешни разпоредби за сливане на акционерните дружества, доколкото един такъв счетоводен отчет се изисква от споменатите разпоредби;

г)

експертна оценка на стойността на дяловете, подлежащи на разпределение в замяна на активи на слелите се кооперации или обменното съотношение на дяловете съгласно член 26;

д)

отчет на административните и управителните органи на кооперацията, предвиден в член 23.

2.   Пълно копие или, ако бъде изискано, частично копие от документите, посочени в параграф 1, може да се получи от всеки член безплатно и само по негово искане.

Член 26

Независима експертна оценка

1.   За всяка кооперация, която участвува в сливане, един или няколко назначен/и от засегнатите кооперации експерт/и съгласно член 4, параграф 6, разглеждат проекта за сливане и изготвят писмен доклад, предназначен за членовете.

2.   Може да се изготви и една-единствена експертна оценка за всички кооперации, които участват в сливането, когато законодателствата на държавите-членки, от които произхождат кооперациите, го разрешават.

3.   Към сливането на кооперациите се прилага по аналогия правото, приложимо по отношение на сливането на акционерни дружества във връзка с правата и задълженията на експертите.

Член 27

Утвърждаване на проекта за сливане

1.   Общото събрание на всяка от кооперациите, които участват в сливането, утвърждава проекта за сливане.

2.   Участието на работниците и служителите в SCE е решено съгласно условията на Директива 2003/72/ЕО. Общото събрание на всяко от дружествата, които участват в сливането, може да подчини правото на регистрация на SCE на условието за ратифициране на така приетите условия.

Член 28

Приложимо право при учредяване чрез сливане

1.   Прилага се правото на държавата-членка, което регулира всяка от кооперациите, което е приложимо спрямо сливането на акционерни дружества, като се отчита трансграничният характер на сливането, що се отнася до защита на следните интереси:

на кредиторите на кооперациите, които се сливат,

на длъжниците на кооперациите, които се сливат.

2.   Една държава-членка може да приеме по отношение на участващите в сливането кооперации, които са под нейна юрисдикция, разпоредби, предназначени за съответната защита на членовете, които са се противопоставили на сливането.

Член 29

Проверка на процедурата по сливане

1.   Проверка на законосъобразността на сливането се извършва за частта от процедурата, засягаща всяка от сливащите се кооперации, съгласно правото, прилагано в държавата, на която са подчинени сливащите се кооперации, а при липса на такива, съгласно разпоредбите, прилагани относно вътрешни сливания на акционерни дружества по силата на законодателството на тази държава.

2.   Във всяка заинтересована държава-членка съдът, нотариатът или друг компетентен орган издават свидетелство, удостоверяващо изпълнението на актовете и формалностите, предхождащи сливането.

3.   Ако правото на държавата-членка, на която е подчинена сливащата се кооперация, предвижда процедура за анализ и изменение на обменното съотношение на дяловете или процедура, целяща обезщетяване на миноритарните собственици, без това да представлява пречка за регистрация на сливането, то тези процедури се прилагат, ако другите сливащи се кооперации, установени в държава-членка, която не предвижда такава процедура, се съгласят изрично при приемане на проекта за сливане съгласно член 27, параграф 1 с възможността, предложена от членовете на въпросната сливаща се кооперация, за прибягване към тази процедура. В този случай съдът, нотариатът или друг компетентен орган трябва да издаде цитираното в параграф 2 свидетелство дори и ако е започнала такава процедура. В случая свидетелството трябва обаче да отбелязва, че процедурата е в ход. Взетото в края на процедурата решение обвързва поглъщащата кооперация и всичките ѝ членове.

Член 30

Проверка на законосъобразността на сливането

1.   Контролът за законосъобразността на сливането се извършва за частта от процедурата, отнасяща се до реализацията на сливането и учредяването на SCE, от съда, нотариата или друг компетентен орган на държавата-членка по бъдещо седалище на SCE, оправомощен за извършване на контрол върху сливане на кооперации, а при липса на такива, за контрол върху сливане на акционерни дружества.

2.   За тази цел всяка кооперация, която се слива, предоставя на този орган свидетелството, посочено в член 29, параграф 2, в срок от шест месеца, считано от издаването му, както и копие от проекта за сливане, утвърден от кооперацията.

3.   Органът, посочен в параграф 1, проверява по-специално дали кооперациите, които участват в сливането, са утвърдили проекта за сливане при същите условия и дали начините на участие на работниците и служителите са определени съгласно Директива 2003/72/ЕО.

4.   Споменатият орган проверява и дали учредяването на SCE отговаря на условията, определени от закона на държавата-членка по седалище.

Член 31

Вписване на сливането

1.   Едновременното сливане и учредяване на SCE стават валидни от датата, на която SCE бъде вписано съгласно член 11, параграф 1.

2.   SCE може да бъде вписано само след изпълнение на всички формалности, предвидени с членове 29 и 30.

Член 32

Публикуване

За всяка от сливащите се кооперации сливането трябва да се публикува според условията, предвидени по закон от държавата-членка, относно сливания на акционерни дружества.

Член 33

Последствия от сливането

1.   Сливане, извършено съгласно условията на член 19, първи параграф, първо тире, ipso jure, има следните последици:

а)

всички активи и пасиви на вливащата се кооперация се прехвърлят изцяло на поглъщащото я юридическо лице;

б)

членовете на всяка вливаща се кооперация стават членове на поглъщащото я юридическо лице;

в)

погълнатите кооперации престават да съществуват;

г)

поглъщащото юридическо лице приема формата на SCE.

2.   Сливане, извършено съгласно условията на член 19, първа алинея, второ тире ipso jure има следните последици:

а)

всички активи и пасиви на сливащите се кооперации се прехвърлят изцяло на SCE;

б)

членовете на всяка от сливащите се кооперации стават членове на SCE;

в)

кооперациите, които се сливат, престават да съществуват.

3.   Когато в случай на сливане на кооперации, съгласно закона на определена държава-членка се изисква изпълнението на специални формалности за предявяване пред трети страни на прехвърлянето на имущество, правата и задължения, внесени от кооперациите, които се сливат, то тези формалности се прилагат и се извършват било от сливащите се кооперации, било от SCE от датата на неговото вписване.

4.   Правата и задълженията на участващите кооперации по отношение на условията на труд, както индивидуални, така и колективни, които произтичат от законодателството, практиката и индивидуалните трудови договори или трудовите отношения на национално равнище и които са съществували към датата на вписването, се прехвърлят на SCE чрез самото вписване.

Първа алинея не се отнася за правото, което дава член 59, параграф 4 на представителите на работниците и служителите за участие в общите събрания или в секторните и браншовите такива.

5.   Когато сливането е вписано, SCE своевременно информира членовете на вливащата се кооперация за вписването в книгата на членовете, както и за броя на техните дялове.

Член 34

Законност на сливането

1.   Нищожността на сливане по смисъла на член 2, параграф 1, четвърто тире, не може да се обяви, когато SCE е вписано.

2.   Липсата на проверка за законност на вписването съгласно членове 29 и 30 съставлява едно от основанията за прекратяване на SCE съгласно член 74.

Раздел 3

Преобразуване на съществуваща кооперация в SCE

Член 35

Процедури по учредяване чрез преобразуване

1.   Без да се засяга член 11, преобразуването на една кооперация в SCE не води нито до прекратяване на кооперацията, нито до създаването на ново юридическо лице.

2.   Седалището не може да се прехвърля от една държава-членка в друга съгласно член 7 едновременно с преобразуването.

3.   Управителният или административният орган на въпросната кооперация изготвя проект за преобразуване и доклад, който дава разяснения и правно-икономическа обосновка на преобразуването и съдържа последиците за условията на труд, както и последиците, произтичащи от приемане формата на SCE за членовете, за работниците и служителите.

4.   Проектът за преобразуване подлежи на публикуване, което се извършва според условията, предвидени в закона на всяка държава-членка, най-малко един месец преди датата на свикване на Общото събрание, свикано, за да се произнесе по преобразуването.

5.   Преди свикване на Общото събрание, посочено в параграф 6, се назначават или одобряват от съдебните или административните органи на държавата-членка, в която е кооперацията, която се преобразува в SCE, един или няколко независими експерти съгласно разпоредбите на националното законодателство, които удостоверяват, mutatis mutandis, че разпоредбите на член 22, параграф 1, буква б) са спазени.

6.   Общото събрание на съответната кооперация приема проекта за преобразуване, както и устава на SCE.

7.   Държавите-членки могат да подчинят преобразуването на условието за положителен вот на квалифицирано мнозинство или единодушие в надзорния орган на кооперацията, която се преобразува, и в който се осигури участието на работниците и служителите.

8.   Правата и задълженията на преобразуващата се кооперация по отношение на условията на труд, както индивидуални, така и колективни, произтичащи от законодателството, практиката и индивидуалните трудови договори или трудови отношения на национално равнище, съществуващи към датата на вписването, се прехвърлят на SCE чрез самото му вписване.

ГЛАВА III

СТРУКТУРА НА SCE

Член 36

Структура на органите

При условията, предвидени с настоящия регламент, SCE обхваща:

а)

Общо събрание; и

б)

или надзорен и управителен орган (двустепенна система), или административен орган (едностепенна система), в зависимост от приетия с устава вариант.

Раздел 1

Двустепенна система

Член 37

Функции на управителния орган и назначаване на членове

1.   Управителният орган отговаря за управлението на SCE и го представлява в отношенията с трети страни и в съдебни производства. Някои държави-членки може да предвидят генералният директор да отговаря за текущото управление при същите условия, като тези за кооперациите, които са със седалище на нейната територия.

2.   Членът или членовете на управителния орган се назначават и отстраняват от надзорния орган.

Може обаче някоя държава-членка да предвиди или да предостави възможност уставът да предвиди съответният член или членове на управителния съвет да бъдат назначавани от Общото събрание при същите условия като тези за кооперациите, които са със седалище на нейна територия.

3.   Никой не може да изпълнява едновременно функцията на член на управителния орган и на надзорния орган на SCE. Въпреки това, надзорният орган може, когато има вакантно място, да посочи един от своите членове за временно изпълнение на функциите на член на управителния орган. За този период функциите на този член в качеството му на член на надзорния орган се преустановяват. Една държава-членка може да предвиди този период да е ограничен във времето.

4.   Броят на членовете на управителния орган или правилата за тяхното определяне са определени в устава на SCE. Някои държави-членки могат въпреки това да определят минималния и/или максималния брой на членовете.

5.   Ако липсват разпоредби относно двустепенната система за кооперациите със седалище на територията на определена държава-членка, то тя може да приеме съответните мерки относно SCE.

Член 38

Председателство и свикване на заседания на управителния орган

1.   Управителният орган избира председател измежду своите членове и съгласно разпоредбите на устава.

2.   Председателят свиква заседание на управителния орган при условията, предвидени в устава, било служебно, било по искане на даден член. Едно такова искане трябва да съдържа мотивите за свикването. Ако това искане не бъде удовлетворено в срок от петнадесет дни, заседанието на управителния орган може да се свика от члена или членовете, които са отправили такова искане.

Член 39

Функции и назначаване на надзорен орган

1.   Надзорният орган упражнява контрол върху управлението, което извършва управителният орган. Той самият не може да упражнява управителни функции спрямо SCE. Надзорният орган не може да представлява SCE в отношенията с трети лица. Той го представлява в отношенията с управителния орган или членовете, които го съставят, в случай на съдебен спор или при сключването на договори.

2.   Членовете на надзорния орган се назначават и освобождават от Общото събрание. Органите на първия надзорен орган обаче могат да бъдат назначени с устава. Настоящата разпоредба не засяга, когато има такива, условията за участие на работниците и служителите, предвиждани съгласно Директива 2003/72/ЕО.

3.   Не повече от една четвърт от наличните длъжности в надзорния орган могат да бъдат заемани от членове, които не са потребители.

4.   Уставът определя броя на членовете на надзорния орган или правилата за неговото определяне. Някои държави-членки могат, въпреки това, да определят изрично броя на членовете на надзорния орган или неговия състав или минималния и/или максималния брой, когато се касае за SCE със седалище на тяхна територия.

Член 40

Право на информация

1.   Управителният орган информира надзорния орган най-малко на всеки три месеца за хода на стопанската дейност на SCE и прогнозираното ѝ развитие, като се отчита информацията относно предприятията под контрола на SCE, които могат да имат значително въздействие върху хода на стопанската дейност на дружеството.

2.   Освен периодичната информация, посочена в параграф 1, управителният орган предоставя незабавно на надзорния орган всякаква информация относно събития, които биха могли да имат сериозно отражение върху SCE.

3.   Надзорният орган може да изисква от управителния орган сведения от всякакъв вид, ако те са необходими за контрола, който упражнява, съгласно член 39, параграф 1. Държава-членка може да предвиди всеки член на надзорния съвет поотделно да може да се ползва с това право.

4.   Надзорният орган може да пристъпи или да разпореди пристъпване към необходимите проверки по изпълнението на неговата задача.

5.   Всеки от членовете на надзорния орган има право да се запознае с цялата информация, която се предоставя на органа.

Член 41

Председателство и свикване на съвещания на надзорния орган

1.   Надзорният орган избира председател измежду своите членове. Ако половината от членовете са избрани от работниците и служителите, то само член, избран от Общото събрание, може да бъде избиран за председател.

2.   Председателят свиква заседание на надзорния орган при условията, предвидени в устава, било служебно, било по искане на минимум една трета от членовете му или по искане на управителния орган. Това искане трябва да съдържа причините за свикването. Ако това искане не бъде удовлетворено в срок от петнадесет дни, заседанието на надзорния орган може да се свика от тези, които са отправили такова искане.

Раздел 2

Едностепенна система

Член 42

Функции и назначаване на административен орган

1.   Административният орган осигурява управлението на SCE и го представлява в отношенията с трети лица и в съдебни производства. Някои държави-членки могат да предвидят генералният директор да бъде отговорен за текущото управление при условия като тези за кооперациите със седалище на тяхна територия.

2.   Броят на членовете на административния орган или правилата за неговото определяне се определят от устава на SCE. Въпреки това, държавите-членки могат да определят минималния и понякога максималния брой на членовете. Не повече от една четвърт от наличните длъжности в административния орган могат да бъдат заемани от членове непотребители.

Когато обаче участието на работниците и служителите в SCE е организирано съгласно Директива 2003/72/ЕО, този орган трябва да има най-малко тричленен състав.

3.   Членовете на административния орган, както и техните заместници, когато така е предвидено в устава, се назначават от Общото събрание. Членовете на първия административен орган обаче могат да бъдат назначени с устава. Настоящата разпоредба се прилага, без да се засягат условията за участие на работниците и служителите, определени съгласно Директива 2003/72/ЕО.

4.   При липса на разпоредби относно едностепенната система за кооперации със седалище на нейна територия, държавата-членка може да предприеме съответните мерки спрямо SCE.

Член 43

Периодичност на заседанията и право на информация

1.   Административният орган заседава най-малко на всеки три месеца в зависимост от периодичността, предвидена от устава, за обсъждане на хода на стопанската дейност на SCE и прогнозираното ѝ развитие, като се отчита, ако има такава, информацията за контролираните от SCE предприятия, които могат да имат значително въздействие върху хода на стопанската дейност.

2.   Всеки член на административния орган може да се запознае с всички отчети, документи и сведения, предоставени на този орган.

Член 44

Председателство и свикване на заседанията на административния орган

1.   Административният орган избира председател измежду своите членове. Ако половината от членовете са назначени от работниците и служителите, то само член, назначен от Общото събрание, може да бъде избиран за председател.

2.   Председателят свиква заседание на надзорния орган при условията, предвидени в устава, било служебно, било по искане на най-малко една трета от членовете му. Това искане трябва да съдържа причините за свикването. Ако това искане не бъде удовлетворено в срок от петнадесет дни, заседанието на административния орган може да се свика от тези, които са отправили такова искане.

Раздел 3

Общи правила за двустепенната и едностепенната системаи

Член 45

Срок на мандата

1.   Членовете на органите на SCE се назначават за срока, определен от устава, но без да надхвърля шест месеца.

2.   Ако няма изрично предвидени в устава ограничения, членовете могат да бъдат назначавани един или повече пъти за периода, определен в приложение на параграф 1.

Член 46

Условия за избираемост

1.   Уставът на SCE може да предвижда дружество по смисъла на член 48 от Договора да бъде член на един от неговите органи, освен ако законът на държавата-членка по седалище на SCE, приложим към кооперациите, не разпорежда друго.

Това дружество назначава физическо лице, което да го представлява и да упражнява правомощията му в съответния орган. Представителят отговаря на същите условия и задължения, както ако е едноличен член на органа.

2.   Не могат да бъдат членове на съответния орган на SCE, нито да бъдат представители на негов член по смисъла на параграф 1 лицата, които:

съгласно закона на държавата-членка, в която е установено седалището на SCE, нямат право на участие в съответния орган на кооперация, която е под юрисдикцията на същата тази държава, или

нямат право да участват в съответния орган на кооперация под юрисдикцията на определена държава-членка по силата на съдебно или административно решение, издадено в тази държава-членка.

3.   Уставът на SCE може да определи, в съответствие със законодателството, прилагано спрямо кооперациите в една държава-членка, спазването на специални условия за избираемост на членовете, представляващи административния орган.

Член 47

Право на представителство и отговорност на SCE

1.   Когато упражняването на право на представителство на SCE в отношенията с трети лица съгласно член 37, параграф 1, и член 42, параграф 1, е предоставено на повече от един член, то тези членове упражняват това правомощие колективно, освен ако законът на държавата, в която е установено седалището на SCE, не дава възможност уставът да разпореди другояче, в този случай тази клауза може да се противопостави на трети лица, когато е публикувана, съгласно член 11, параграф 5 и член 12.

2.   Действията, извършени от органите на SCE, обвързват SCE по отношение на трети лица дори когато тези действия не влизат в обхвата на предмета на дейност на това дружество, при условие че споменатите действия не превишават правомощията, които законът на държавата-членка по седалище на SCE дава или позволява да се дадат на тези органи.

Въпреки това, държавите-членки могат да предвидят да се изключва отговорност на SCE, когато действията са извън предела на предмета на дейност на SCE, ако последното докаже, че третата страна е знаела, че действието е извън този предмет или не е могла да не знае предвид обстоятелствата, като не се приема, че публикуването на устава само по себе си представлява такова доказателство.

3.   Ограниченията на правомощията на органите на SCE, които произтичат от устава или от решение на компетентните органи, не могат да се противопоставят на трети лица, дори ако са публикувани.

4.   Една държава-членка може да предвиди правомощието за представителство на SCE да се предоставя от устава на едно-единствено лице или на няколко съвместно действащи лица. Това законодателство може да предвиди това разпореждане на устава да може да се противопоставя на трети лица, при условие че засяга общото правомощие за представителство. Противопоставимостта или непротивопоставимостта на една такава клауза пред трети лица се урежда от член 12.

Член 48

Сделки с разрешителен режим

1.   Уставът на SCE изброява категориите сделки, които изискват:

при двустепенна система, разрешение от надзорния орган или от Общото събрание на управителния орган,

при едностепенна структура, изрично решение, прието от административния орган, или разрешение, дадено от Общото събрание.

2.   Параграф 1 се тълкува, без да се засяга член 47.

3.   Въпреки това, една държава-членка може да определи категориите сделки, както и органа, който да дава разрешение, като това трябва да фигурира най-малко в уставите на SCE, които са регистрирани на нейна територия и/или да предвижда при двустепенна система надзорният орган да определя сам категориите сделки, които са с разрешителен режим.

Член 49

Поверителност

Членовете на органите на SCE са длъжни да не разпространяват, дори и след прекратяване на функциите им, информацията, с която разполагат за SCE и чието разпространение би могло да засегне интересите на кооперацията или на нейните членове, с изключение на случаите, при които такова разгласяване се изисква или е допустимо по силата на разпоредбите на националното право, прилагано спрямо кооперациите или дружествата или е от обществен интерес.

Член 50

Разисквания на органите

1.   Освен в случаите, когато настоящият регламент или уставът разпореждат друго, вътрешните правила относно кворума и вземането на решения от органите на SCE са следните:

а)

кворум: най-малко половината от членовете със съвещателен глас трябва да присъстват или да бъдат представени;

б)

вземане на решение: то се взема с мнозинство от присъстващите или представени членове със съвещателен глас.

Отсъстващите членове могат да вземат участие в решенията, като упълномощят друг член на съответния орган да ги представлява или заместници, които са били едновременно назначени да ги представляват.

2.   При липса на разпоредба в устава в тази област, гласът на председателя на всеки от органите е определящ при равен брой гласове. Не е възможно обаче да има каквато и да било противоположна разпоредба на устава, когато половината от надзорния орган е съставен от представители на работниците и служителите.

3.   Когато участието на работниците и служителите е организирано съгласно Директива 2003/72/ЕО, държавата-членка може да предвиди възможността кворумът и вземането на решение от надзорния орган да бъдат чрез дерогация от параграфи 1 и 2 подчинени на правилата, които се прилагат при същите обстоятелства към кооперациите, които са под юрисдикцията на въпросната държава-членка.

Член 51

Гражданска отговорност

Членовете на управителния, надзорния или административния орган отговарят, съгласно разпоредбите, които се прилагат към кооперациите в държавата-членка, в която е установено седалището на SCE, за претърпени щети от SCE в резултат на нарушаване от тяхна страна на законовите, уставните или други присъщи на техните функции задължения.

Раздел 4

Общо събрание

Член 52

Правомощия

Общото събрание взема решение в областите, за които са му предоставени специални правомощия от:

а)

настоящия регламент; или

б)

законодателството на държавата-членка, в която SCE има седалище, прието съгласно Директива 2003/72/ ЕИО.

Освен това, Общото събрание решава по въпросите, за които се предоставят правомощия на Общото събрание на кооперативно дружество под юрисдикцията на тази държава или от устава, съгласно същия този закон.

Член 53

Провеждане на Общото събрание

Без да се засягат правилата, предвидени в настоящия раздел, организацията и провеждането на Общото събрание, както и процедурите за гласуване, се уреждат от законите на държавата-членка, в която е установено седалището на SCE и които се прилагат спрямо кооперациите в нея.

Член 54

Свикване на Общото събрание

1.   Общото събрание се провежда най-малко веднъж на календарна година, в рамките на шестте месеца до приключване на финансовата година, освен ако законът на държавата-членка по седалище на SCE не предвижда по-голяма честота за кооперациите, които извършват същата дейност като тази на SCE. Въпреки това, една държава-членка може да предвиди първото Общо събрание да се състои в рамките на осемнадесет месеца след учредяването на SCE.

2.   Общото събрание може да се свиква по всяко време от управителния орган, административния орган, надзорния орган или от всеки друг орган или друг компетентен орган съгласно националното право, прилагано към кооперациите в държавата-членка по седалище на SCE. По искане на надзорния орган, управителният орган е длъжен да свика Общото събрание.

3.   Когато Общото събрание е свикано след приключване на финансовата година, дневният ред касае най-малко приемането на годишния счетоводен отчет и разпределението на печалбата.

4.   Общото събрание може по време на заседание да вземе решение за свикване на дата и с дневен ред, които то самото определя.

Член 55

Свикване на Общото събрание от малцинство членове

Членове на SCE, които, взети заедно, представляват повече от 5 000 души или съставляват най-малко 10 % от общия брой гласове, могат да изискат от SCE свикване на Общо събрание и определяне на дневния му ред. Уставът обаче може да определи и по-нисък праг.

Член 56

Форма и срок за свикване на Общото събрание

1.   Свикването става чрез всички писмени средства за съобщаване до оправомощените да участват в Общото събрание по силата на член 58, параграфи 1 и 2 и съгласно разпоредбите на устава. Това съобщаване може да се извърши чрез публикуване в официалната вътрешна преса на SCE.

2.   Съобщението за свикване трябва да съдържа минимум следните данни:

име и седалище на SCE,

място, дата и час на събранието,

ако е необходимо, и вид на Общото събрание,

дневен ред с посочване на точките за разискване, както и проекторешения.

3.   Срокът между датата на изпращане на съобщението за свикване, посочена в параграф 1, и последното заседание на Общото събрание трябва да бъде най-малко тридесет дни. Този срок може обаче да бъде сведен до петнадесет дни в спешни случаи. Когато се прилагат разпоредбите на член 61, параграф 4 относно правилата за кворум, срокът между първото и второто заседание, свикано за разискване по същия дневен ред, може да се съкрати съгласно законите на държавата-членка, в която е установено седалището на SCE.

Член 57

Записване на нови точки в дневния ред

Членовете на SCE, които, взети заедно, представляват повече от 5 000 души или съставляват най-малко 10 % от общия брой гласове, могат да изискат вписването на една или повече точки в дневния ред на всяко Общо събрание. Въпреки това, уставът може да предвижда и по-нисък праг за това.

Член 58

Участие и представителство

1.   Всички членове са оправомощени да участват в Общото събрание със съвещателен глас по точките, вписани в дневния ред.

2.   Членовете на органи на SCE и притежатели на ценни книжа, различни от акциите и облигациите по смисъла на член 64, както и, ако уставът го позволява, всяко друго лице, което има правомощия съгласно закона на държавата, в която е установено седалището на SCE, могат да присъстват на Общото събрание без право на глас.

3.   Лицата с право на глас могат да бъдат представлявани на събранието от пълномощник в зависимост от условията, предвидени в устава.

Уставът определя максималния брой правомощия, които може да получи пълномощникът.

4.   Уставът може да позволи неприсъствено гласуване по поща или по електронна поща и да определи условията за това.

Член 59

Право на глас

1.   Всеки член на SCE разполага с право на глас, независимо от броя на дяловете, които притежава.

2.   Когато законът на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE, го разрешава, уставът на SCE може да предвижда един член да има право на такъв брой гласове, какъвто определя неговото участие в дейността на кооперацията, с изключение на участие под формата на капиталова инвестиция. Така предоставените гласове не могат да надхвърлят една пета от членовете или 30 % от общата бройка на правата на глас, като се приема най-ниската стойност.

Когато законът на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE го разрешава, уставът на SCE, които имат дейност във финансовата и застрахователната сфера, може да предвижда един член да има право на такъв брой гласове, какъвто определя неговото участие в дейността на кооперацията, включително под формата на участие в капитала в SCE. Така предоставените гласове не могат да надхвърлят една пета от членовете или 30 % от общата бройка на правата на глас, като се приема най-ниската стойност.

Когато законът на държавата-членка по седалище на SCE го позволява, уставът на SCE, чиито членове в по-голямата си част са кооперации, може да предвижда броят гласове да се определя в съответствие с участието на членовете в дейността на кооперацията, включително под формата на участие в капитала в SCE и/или от броя на членовете на всяко съставно юридическо лице.

3.   По отношение на правото на глас, което уставът може да даде на членове (инвеститори), които не са потребители, SCE урежда тези права съгласно закона в държавата-членка, в която се намира неговото седалище. На тези членове, които не са потребители (инвеститори) обаче, не може да се дава повече от 25 % от общия брой гласове.

4.   Ако към момента на влизане в сила на настоящия регламент, законът в държавата-членка, в която е седалището на SCE, го позволява, уставът на това SCE може да предвиди участието на представители на работниците и служителите в общите събрания или секторните или браншовите събрания, при условие че, взети заедно, представителите на работниците и служителите не контролират повече от 15 % от общото право на глас. Това право на участие престава да се прилага от момента, в който седалището на SCE се премести в друга държава-членка, чийто закон не предвижда участие на работниците и служителите.

Член 60

Право на информация

1.   Всеки член, който по време на заседание на Общото събрание направи искане, има право да получи от страна на управителния орган или на административния орган сведения за дейностите на SCE, свързани с точките от дневния ред на Общото събрание, по които то би могло да взема решение, съгласно член 61, параграф 1. В рамките на възможното, сведенията се предоставят по време на съответното Общо събрание.

2.   Управителният или административният орган не могат да откажат предоставянето на сведения, освен ако:

са от естество, което може да нанесе тежка вреда на SCE,

са несъвместими със законово задължение за поверителност.

3.   Ако бъде отказана информация на член, той може да поиска вписване на въпроса в протокола от заседанието на Общото събрание и на основанията за отказ.

4.   В рамките на десет дни преди свикване на Общо събрание за произнасяне по приключването на финансовата година, членовете имат право да се запознаят с баланса, отчета за приходите и разходите и неговото приложение, годишния отчет, заключенията на счетоводния одит, извършен от хабилитираното лице, както и, когато става дума за холдинг по смисъла на Директива 83/349/ЕИО, с консолидирания счетоводен отчет.

Член 61

Вземане на решение

1.   Общото събрание може да приеме резолюции по вписаните в неговия дневен ред точки. Общото събрание може също да разисква и взема решения относно точките, вписани в дневния ред на заседанието от малцинствено представени членове, съгласно член 57.

2.   Общото събрание взема решение с мнозинство редовни гласове на присъстващите и представени членове.

3.   Уставът предвижда какви са правилата за кворум и мнозинство, които ще се прилагат към Общото събрание.

Когато уставът предвижда, SCE може да приеме членове инвеститори (които не са потребители) или да предостави право на глас пропорционално на участието в капитала на SCE, ако SCE участва в дейности от финансовата или застрахователната сфера, като уставът може да съдържа също така особени разпоредби по отношение на кворума за останалите членове, различни от членовете инвеститори (които не са потребители) или членовете, които имат право на глас на базата на капиталови инвестиции в SCE от финансовата или застрахователната сфера. Държавите-членки са свободни да определят кворума за SCE, които имат установено седалище на тяхна територия.

4.   Общото събрание може да измени устава, когато е свикано за пръв път, само ако присъстващите или представлявани членове са поне половината от общия брой вписани към датата на свикването; при второ свикване по същия дневен ред няма никакво условие за кворум.

За случаите, посочени в първа алинея, Общото събрание взема решение с мнозинство от две трети от редовните гласове, освен ако законът, който се прилага към кооперациите в държавата-членка по седалище на SCE, не изисква по-голямо мнозинство.

Член 62

Протокол

1.   За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол. Протоколът съдържа най-малко следните данни:

дата и място на заседанието,

предмет на решенията,

резултат от гласуването.

2.   Към протокола се прилага присъствен лист, документите, отнасящи се до свикването на Общото събрание, както и докладите, предоставени на членовете по точките от дневния ред.

3.   Протоколът, както и приложените към него документи, се съхраняват най-малко пет години. Копие от протокола, както и от приложените към него документи, могат да бъдат получени от всеки член само по искане или срещу заплащане на административните разходи за това.

4.   Протоколът се подписва от председателя на събранието.

Член 63

Браншово или секторно събрание

1.   Когато SCE упражнява различни дейности или дейности върху повече от една териториална единица или когато има няколко предприятия или броят на неговите членове надхвърля петстотин, уставът може да предвижда браншови или секторни събрания, ако законодателството на съответната държава-членка го позволява. Уставът определя разпределението на браншове или сектори и броя на представители, с които те разполагат.

2.   Браншовите или секторните събрания избират свои делегати (представители) за максимален срок от четири години, освен в случаите на по-ранно отзоваване. Делегатите, избрани по този начин, съставляват Общото събрание на SCE и представляват своите браншове или сектори, които информират за резултатите от Общото събрание. Разпоредбите на раздел 4, глава III се прилагат за работата на браншовите и секторните събрания.

ГЛАВА IV

ЕМИСИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА С ОСОБЕНИ ПРИВИЛЕГИИ

Член 64

Ценни книжа, различни от акции и облигации, с право на особени привилегии на притежателите им

1.   Уставът може да предвижда емисия на ценни книжа, различни от акции и облигации, чиито притежатели нямат право на глас. Тези ценни книжа могат да бъдат записани от членове или всяко външно за SCE лице. Тяхното придобиване не дава право на членство. Уставът определя и начините на изплащане.

2.   Притежателите на ценни книжа или облигации по смисъла на параграф 1 могат да се ползват от особени привилегии, съгласно устава или при условия, установени при емисията на ценните книжа или облигации.

3.   Общата номинална стойност на книжата или облигациите, посочени в параграф 1, не може да надхвърля установения в устава размер.

4.   Без да се засяга правото на участие в Общото събрание, предвидено в член 58, параграф 2, уставът може да предвиди заседание на притежателите на ценни книжа или облигации по смисъла на параграф 1 на специално събрание. Специалното събрание може да излъчи становище, предхождащо решенията на Общото събрание, относно правата и интересите на тези притежатели на ценни книжа и това становище може да се предостави чрез пълномощници на вниманието на последното.

Посоченото в първа алинея становище подлежи на отбелязване в протокола на Общото събрание.

ГЛАВА V

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 65

Задължителен резерв

1.   Без да се засягат задължителните разпоредби на националното законодателство, уставът определя правилата за разпределение на излишъка за финансовата година.

2.   В случай на излишък, уставът предвижда преди каквото и да е разпределение на печалбата да се формира задължителният резерв чрез отчисления от първия.

Ако този резерв не достига посочения в член 3, параграф 2 размер, отчисленията в негова полза не могат да бъдат по-малко от 15 % от излишъка за разглежданата финансова година след приспадането на загуби от минали периоди.

3.   Напускащите членове не могат да претендират за каквото и да е право върху сумата, определена за задължителния резерв.

Член 66

Дивидент

Уставът може да предвижда изплащане на дивидент на членовете пропорционално на извършените от тях сделки със SCE или на извършената в полза на последното работа.

Член 67

Разпределение на наличния излишък

1.   Салдото на излишъка след отчисленията за задължителния резерв, евентуално намален със сумите за изплащане на дивиденти, в някои случаи увеличен с печалби, пренесени от друг период или отчисления от резерва или намален със загуби от минали периоди, представляват разпределимата печалба.

2.   Общото събрание, свикано да се произнесе по годишния счетоводен отчет, има правото да разпредели излишъка по реда и в съотношението, определено от устава, а именно:

чрез ново пренасяне,

чрез отчисления за всички задължителни или уставни резервни фондове,

чрез плащания по отписан или привлечен капитал, като плащанията може да се извършат в брой или чрез придобиване на дялове.

3.   Уставът може да изключва и всякакво разпределение.

ГЛАВА VI

ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И КОНСОЛИДИРАНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

Член 68

Изготвяне на годишни и консолидирани счетоводни отчети

1.   По отношение на изготвяне на годишните счетоводни отчети и когато има такива, на консолидираните счетоводни отчети, включително на придружаващите ги годишни отчети, техния контрол и публикуване, SCE е подчинено на законовите разпоредби, приети от държавата-членка, в която е неговото седалище, в приложение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО. Държавите-членки могат обаче да предвидят изменения на националните разпоредби, прилагани съгласно цитираните директиви, във връзка със спецификата на кооперациите.

2.   Когато SCE не са подчинени на законодателството на държавата-членка, в която е установено седалището им по отношение на задължението за публикация, която да е аналогична на предвижданата в член 3 на Директива 68/151/ЕИО, то SCE трябва най-малко да поддържат документите, свързани с годишните им счетоводни отчети, на публично разположение в седалището си. Копие от тези документи трябва да може да се получи при поискване. Цената за това копие не може да надхвърля административните разходи за това.

3.   SCE изготвя годишни счетоводни отчети и, когато е необходимо, консолидирани счетоводни отчети в национална валута. SCE, чието седалище е извън Еурозоната, може да изготви своите годишни счетоводни отчети и, при необходимост, консолидираните счетоводни отчети също и в еуро. В тези случаи в приложение трябва да се уточни използваната база за конвертиране в еуро на позициите, съдържащи се в отчета, които са или са били първоначално в друга валута.

Член 69

Счетоводство на SCE, упражняващо кредитна или друга финансова дейност

1.   SCE, които са кредитни или финансови институции, са подчинени по отношение на изготвянето на годишните счетоводни отчети и, когато е необходимо, на консолидираните им счетоводни отчети, включително придружаващите ги годишни отчети, техния контрол и публикуване, на правилата, предвидени от националното право на държавата-членка, в която е установено седалището им, в приложение на директивите, отнасящи се до достъпа до дейност на кредитните институции и техните финансови отчети.

2.   SCE, които са застрахователни дружества, са подчинени по отношение на изготвянето на годишните счетоводни отчети и, когато е необходимо, на консолидираните им счетоводни отчети, включително придружаващите ги годишни отчети, техния контрол и публикуване, на правилата, предвидени от националното право на държавата-членка, в която е установено седалището им, в приложение на директивите, отнасящи се до достъпа до дейност на застрахователните дружества.

Член 70

Одит

Финансово-счетоводният контрол на годишния счетоводен отчет и, при необходимост, на консолидирания счетоводен отчет на SCE се извършва от едно или няколко лица, оторизирани за това от държавата-членка, в която се намира седалището на SCE, съгласно разпоредбите на тази държава в приложение на директиви 84/253/ЕИО и 89/48/ЕИО.

Член 71

Система на одит

Доколкото законът на една държава-членка задължава всички кооперативни дружества или определен вид кооперативни дружества под нейна юрисдикция да се обърнат към външна организация, която е в правото си да извършва тази дейност, и да бъдат подложени на специален режим на проверка и контрол, упражняван от тази организация, тези разпоредби се прилагат и към SCE, чието седалище е установено в държавата-членка, при условие че тази организация отговаря на критериите, описани в директива 84/253/ЕИО.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

Член 72

Прекратяване, ликвидация и аналогични процедури

По отношение на прекратяването, ликвидацията, несъстоятелността, спирането на плащанията и аналогични процедури, SCE е подчинено на правните разпоредби, които се прилагат към кооперация, учредена според правната уредба на държавата-членка, в която се намира седалището на SCE, включително тези, отнасящи се до вземане на решение от Общото събрание.

Член 73

Прекратяване от съд или друг компетентен орган на държавата-членка по седалище на SCE

1.   По искане на всяко лице, имащо законен интерес или на друг компетентен орган, съдът или друг компетентен административен орган в държавата-членка по седалище на SCE разпорежда прекратяване на последното, когато констатира, че са нарушени член 2, параграф 1 и член 3, параграф 2, както и в случаите, предвидени от член 34.

Съдът или компетентният административен орган могат да дадат срок на SCE за поправяне на положението. Ако урегулирането не стане в определения срок, съдът или компетентния административен орган разпореждат прекратяването му.

2.   Когато SCE не изпълнява предвидените в член 6 задължения, държавата-членка, в която е установено седалището на SCE, взема съответните мерки, за да задължи SCE да поправи положението в определения срок:

било като възстанови адреса си на управление в държавата-членка, в която е седалището му,

било като пристъпи към преместване на своето седалище в съответствие с процедурата, предвидена в член 7.

3.   Държавата-членка по седалище на SCE взема необходимите мерки, за да гарантира, че SCE, което не е поправило положението си в съответствие с параграф 2, се обявява в ликвидация.

4.   Държавата-членка по седалище на SCE може да образува съдебно производство или да използва всякакъв друг подходящ правен инструмент в случай на констатирано нарушение на член 6. Съдебното производство има суспензивен ефект върху предвидените от параграфи 2 и 3 процедури.

5.   Когато се констатира по инициатива било на властите, било на друга заинтересована страна, че SCE има адрес на управление на територията на определена държава-членка в нарушение на член 6, властите на тази държава-членка информират своевременно за това държавата-членка, в която се намира седалището на SCE.

Член 74

Публикуване на прекратяването

Откриването на процедура по прекратяване, включително доброволно прекратяване, ликвидация, несъстоятелност или спиране на плащанията, както и нейното приключване и решението за продължаване на дейността, подлежат на публикуване по реда на член 12, без да се засягат разпоредбите на националното право, налагащи допълнителни мерки за публикуване.

Член 75

Разпределение на актива

Нетните активи се разпределят на принципа на незаинтересованото разпределение или, когато законът в държавата-членка по седалище на SCE го позволява, според начините, определени в устава на SCE. По смисъла на настоящия член нетните активи включват остатъчните активи след изплащане на всички задължения към кредитори и изплащането на дяловия капитал на всички членове.

Член 76

Преобразуване в кооперация

1.   SCE може да се преобразува в кооперация под юрисдикцията на държавата-членка по седалище. Решението относно преобразуването може да се вземе едва две години след неговото вписване и след като бъдат приети първите два годишни счетоводни отчета.

2.   Преобразуването на SCE не дава основание нито за прекратяване, нито за създаване на ново юридическо лице.

3.   Управителният или административният орган на SCE изготвя проект за преобразуване и доклад с обяснение и правно-икономическа обосновка на преобразуването, като посочва последиците от приемане формата на кооперация за членовете и притежателите на ценни книжа по смисъла на член 14, както и за работниците и служителите.

4.   Проектът за преобразуване подлежи на публикация, която се осъществява съгласно режима, установен от законодателството във всяка държава-членка, най-малко месец преди датата на свикване на Общото събрание, за да се произнесе по преобразуването.

5.   Преди да се състои Общото събрание, посочено в параграф 6, един или няколко независими експерти, назначени или одобрени съгласно националните разпоредби от съдебен или административен орган на държавата-членка по седалище на SCE, което се преобразува в кооперация, удостоверяват последния статус на активите, който трябва да съответстват най-малко на капитала.

6.   Общото събрание на SCE утвърждава проекта за преобразуване, както и устава на кооперацията. Решението на Общото събрание се взема при условията, предвидени от националните разпоредби.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 77

Икономически и паричен съюз

1.   Всяка държава-членка може, ако третата фаза на Икономическия и паричен съюз (ИВС) все още не е приложима за нея и за времето, докато не се прилага, да прилага спрямо SCE със седалище на нейна територия разпоредбите, приложими за кооперациите или за акционерните дружества под нейна юрисдикция по отношение на паричното изражение на нейния капитал. SCE има право при всички случаи да изразява своя капитал и в еуро. В този случай обменният курс между националната валута и еурото е от последния ден преди учредяването на SCE.

2.   Ако трета фаза на Икономическия и валутен съюз не се прилага в държавата-членка, в която е установено седалището на SCE, и докато това е така, то има право все пак да изготвя и публикува своя годишен счетоводен отчет и, когато е необходимо, консолидиран счетоводен отчет в еуро. Държавата-членка може да изисква годишният счетоводен отчет и, когато е необходимо, консолидираният счетоводен отчет на SCE да се изготвят и публикуват в национална валута при същите условия като тези, предвидени за кооперациите или за акционерните дружества под нейна юрисдикция. Това не засяга допълнителната възможност за SCE да публикува своите годишни счетоводни отчети и, когато е необходимо, консолидираните си счетоводни отчети съгласно Директива 90/604/ЕИО на Съвета от 8 ноември 1990 г., изменяща Директива 78/660/ЕИО за годишните счетоводни отчети по отношение на дерогациите в полза на малките и средните предприятия, както и за публикациите на счетоводните отчети в еуро (20).

ГЛАВА IХ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 78

Приложими национални разпоредби

1.   Държавите-членки вземат всички подходящи мерки, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка назначава компетентни органи по смисъла на членове 7, 21, 29, 30, 54 и 73. Тя информира за това Комисията и другите държави-членки.

Член 79

Преразглеждане на регламента

Най-късно пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад по приемането на настоящия регламент и, при необходимост, по предложенията за изменения. Докладът разглежда по-специално дали е уместно:

а)

да позволи на SCE да има адрес на управление и седалище в различни държави-членки;

б)

да позволи държавите-членки да разрешат в законодателството, което приемат във връзка с дадените им с настоящия член правомощия или за осигуряване на ефективното прилагане на настоящия регламент за SCE, включването в устава на SCE на разпоредби, които дерогират споменатото законодателство или го допълват, дори и когато разпоредби от този тип не са разрешени в уставите на кооперации със седалище във въпросните държава-членка;

в)

да позволи на държавите-членки да приемат разпоредби, които да позволяват на SCE да се обедини с една или повече кооперации;

г)

да позволи на държавите-членки да предвидят специална съдебна процедура в случай на измама или грешка при вписване на SCE чрез сливане.

Член 80

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 18 август 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ С 99, 21.4.1992 г., стр. 17, и

ОВ С 236, 31.8.1993 г., стр. 17.

(2)  ОВ С 42, 15.2.1993 г., стр. 75, и Становище от 14 май 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник)

(3)  ОВ С 223, 31.8.1992 г., стр. 42.

(4)  ОВ С 128, 16.5.1983 г., стр. 51.

(5)  ОВ С 246, 14.9.1987 г., стр. 94.

(6)  ОВ С 158, 26.6.1989 г., стр. 380.

(7)  ОВ С 61, 28.2.1994 г., стр. 231.

(8)  ОВ С 313, 12.10.1998 г., стр. 234.

(9)  ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 1.

(11)  Резолюция, приета от Генералната асамблея по време на двадесет и осмата пленарна сесия на Обединените нации, проведена на 19 декември 2001 г. (А/RES/56/114).

(12)  ОВ L 207, 18.8.2003 г., стр. 25.

(13)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(14)  ОВ L 222, 14.8.1978 г. стр.11. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО (ОВ L 283, 27.10.2001 г. стр.28).

(15)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр.1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО.

(16)  ОВ L 126, 12.5.1984 г., стр. 20.

(17)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.

(18)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО

(19)  ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2002/13/ЕО (ОВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 17).

(20)  ОВ L 317, 16.11.1990 г., стр. 57.