03/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

267


32003R1139


L 160/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1139/2003 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за мониторинг и специфично рисковия материал

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1003/2003 на Комисията (2), и по-специално член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 установява мерки за мониторинг на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (TСE) при дребни преживни животни (овце и кози), включително мониторинг на проби от животни, които не са заклани за човешка консумация. Необходимо е да изясни определението за тази група животни с цел избягване на неподходящо вземане на проби.

(2)

Регламент (ЕО) № 999/2001 предвижда мерки за унищожаване след потвърждаване на TСE при овце и кози. Целевото тестване се извършва върху животни, унищожени при горните мерки, с цел събиране на епидемиологична информация.

(3)

Съществува теоретична възможност СЕГ да се среща и при популация на овце и кози. При тези животни не е възможно чрез обичайните методи да се различи СЕГ от заразата със скрейпи. Нивото на заразяване в илеума на двете болести е значително още в ранната фаза на заразяване. Като профилактична мярка илеумът на овце и кози от всякакви възрасти трябва да се прибави към списъка със специфично рискови материали.

(4)

В своето становище от 7 и 8 ноември 2002 г. относно разпространение на ТСЕ в тъкани на преживни животни Научният ръководен комитет (НРК) препоръча сливиците на говеда от всякакви възрасти да се считат като представляващи риск от спонгиформна енцефалопатия по говедата. Производителите на двата теста са предоставили данни, които показват, че техният тест може да бъде използван също за мониторинг на TСE по овцете.

(5)

НРК оповести, че при добиването на месо за човешка консумация от главите и езиците на говедата, заразяването с материал от централната нервна тъкан и от сливиците трябва да се избягва, за да не се създава опасност от СЕГ.

(6)

Състоянието на главите зависи главно от внимателното манипулиране и безопасно затваряне на фронталния отвор и отвора в черепа, през който преминава гръбначния мозък. Поради това в кланиците и в одобрените цехове за разфасовки трябва да има контролни системи на място.

(7)

Разпоредбите за експедиция към други държави-членки на цели трупове, на половинки и четвъртинки от трупове на заклани животни, които не съдържат специфично рисков материал освен гръбначния стълб, без предварителното разрешение на въпросните държави-членки, трябва да се разширят до половинки, нарязани на не повече от три разфасовки за продажба на едро, което отразява действителната търговия между държавите-членки.

(8)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), изменен от Регламент (ЕО) № 808/2003 на Комисията (4), установява ветеринарно-санитарни изисквания, приложими за събиране, транспортиране, съхранение, манипулиране, преработка и употреба или обезвреждане на всякакви странични животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация, включително тяхното пускане на пазара и, в някои специфични случаи, техния експорт и транзит. Следователно специалните разпоредби за изхвърляне и обезвреждане на такива продукти, предвидени в приложение IХ към Регламент (ЕО) № 999/2001, трябва да се заличат.

(9)

Следователно Регламент (ЕО) № 999/2001 трябва съответно да се измени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения III и ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 октомври 2003 г.

Новата разпоредба в част А, точка 1, буква а), ii) от приложение ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001, определена в приложението към настоящия регламент, се прилага за животни, заклани след 1 октомври 2003 г. нататък.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III и ХI се изменят, както следва:

1.

Приложение III се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ

ГЛАВА А

I.   МОНИТОРИНГ ПРИ ГОВЕДА

1.   Общи положения

Мониторинг при говеда се извършва съгласно лабораторните методи, залегнали в приложение Х, глава В, точка 3.1, буква б).

2.   Мониторинг при животни, заклани за човешка консумация

2.1.

Всички говеда на възраст над 24 месеца:

предмет на „специално клане по необходимост“ според определението в член 2, буква н) от Директива 64/433/ЕИО (1), или

заклани съгласно глава VI, точка 28, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО, освен животни без клинични признаци на болест, заклани в контекста на кампанията за ликвидиране на болест,

се тестват за СЕГ.

2.2.

Всички говеда на възраст над 30 месеца:

предмет на нормално клане за човешка консумация, или

заклани в контекста на кампания за ликвидиране на болест съгласно глава VI, точка 28, буква в) от приложение I към Директива 64/433/ЕИО, но без клинични признаци на болест,

се тестват за СЕГ.

2.3.

Чрез дерогация от точка 2.2 и във връзка с говеда, родени, отгледани и заклани на нейната територия, Швеция може да реши да изследва само произволна проба. Пробата се състои най-малко от 10 000 животни годишно.

3.   Мониторинг при животни, заклани за човешка консумация

3.1.

Всички говеда на възраст над 24 месеца, които са умрели или са убити, но които не са били:

убити за унищожаване съгласно Регламент (ЕО) № 716/96 на Комисията (2),

убити в рамките на епидемия, например от шап,

заклани за човешка консумация,

се тестват за СЕГ.

3.2.

Държавите-членки може да решат да дерогират от разпоредбите на точка 3.1 в отдалечени области с малък брой животни, където не се организира никакво събиране на умрели животни. Държавите-членки, които се възползват от тази дерогация, информират Комисията за нея и представят списък на дерогираните области. Дерогацията не може да обхваща повече от 10 % от популацията на говеда в държавата-членка.

4.   Мониторинг при животни, закупени за унищожаване съгласно Регламент (ЕО) № 716/96

4.1.

Всички животни, предмет на клане по необходимост или поради открито заболяване при предсмъртна инспекция, се тестват за СЕГ.

4.2.

Всички животни на възраст над 42 месеца, родени след 1 август 1996 г., се тестват за СЕГ.

4.3.

Произволна проба, състояща се от най-малко 10 000 животни годишно, която не се регулира от точка 4.1 или 4.2, се тества за СЕГ.

5.   Мониторинг на други животни

Освен тестването съгласно точки 2—4 държавите-членки могат доброволно да решат да тестват други животни на тяхната територия, и по-специално когато тези животни произхождат от страни с присъща СЕГ и са консумирали потенциално заразени храни или са били родени или получени от майки, заразени със СЕГ.

6.   Мерки след тестването

6.1.

Когато животно, заклано за човешка консумация, е избрано за тестване за СЕГ, здравната маркировка, предвидена в глава XI от приложение I към Директива 64/433/EИО, не се слага върху трупа на животното, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест.

6.2.

Държавите-членки могат да дерогират от разпоредбите на точка 6.1, когато има официална система в кланицата, гарантираща, че никакви части от изследвани животни, носещи здравната марка, не напускат кланицата, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест.

6.3.

Всички части от едно животно, тествано за СЕГ, включително кожата, се държат под официален контрол, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест, освен ако не се унищожат съгласно приложение V, точка 3 или 4.

6.4.

Всички части от едно животно, дали положителен резултат от бърз тест, включително кожата, се унищожат съгласно приложение V, точка 3 или 4, отделно от материала, който трябва да се задържи заедно с данните, предвидени в глава Б, раздел III.

6.5.

Когато едно животно, заклано за човешка консумация, даде положителен резултат от бърз тест, трупът на това животно заедно с поне предшестващия го труп и поне два от следващите след него трупа на линията за клане се унищожават незабавно съгласно точка 6.4.

6.6.

Държавите-членки могат да дерогират от разпоредбите на точка 6.5, когато в кланицата има система, предпазваща от заразяване между трупове.

II.   МОНИТОРИНГ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

1.   Общи положения

Мониторинг при овце и кози се извършва съгласно лабораторните методи, залегнали в приложение Х, Глава В, точка 3.2, буква б).

2.   Мониторинг при животни, заклани за човешка консумация

Животни на възраст над 18 месеца или които имат повече от два постоянни резеца, показали се през венеца и които са заклани за човешка консумация, се тестват съгласно обема на пробата, посочена в таблицата. Вземането на проби е представително за всеки район и сезон. Изборът на проба се проектира с оглед избягване на прекалена представителност на някаква група по отношение на произход, видове, възраст, порода, производствен тип или други характеристики. Възрастта на животните се преценява на база поникнали резци, явни знаци за зрелост, или друга надеждна информация. Когато е възможно, се избягва многократно вземане на проба от едно и също стадо.

Държава-членка

Минимален годишен обем на пробата

Заклани животни (3)

Белгия

3 750

Дания

3 000

Германия

60 000

Гърция

60 000

Испания

60 000

Франция

60 000

Ирландия

60 000

Италия

60 000

Люксембург

250

Нидерландия

39 000

Австрия

8 200

Португалия

22 500

Финландия

1 900

Швеция

5 250

Обединеното Кралство

60 000

Една държава-членка може да тества брой животни, по-малък от посочения в таблицата, ако последната официална кланична статистика посочва, че този брой е 25 % от овцете за клане, които следва да бъдат заклани годишно в държавата-членка.

3.   Мониторинг при животни, които не са заклани за човешка консумация

Животни на възраст над 18 месеца или които имат повече от два постоянни резеца, показали се през венеца, които са умрели или са били убити, но които не са:

убити в рамките на кампания за ликвидиране на болест,

заклани за човешка консумация,

се тестват съгласно обема на пробата, посочен в таблицата. Вземането на проба е представително за всеки район и сезон. Изборът на проба се проектира с оглед избягване на прекалена представителност на някаква група по отношение на произход, видове, възраст, порода, производствен тип или други характеристики. Възрастта на животните се преценява на база поникнали резци, явни знаци за зрелост, или друга надеждна информация. Когато е възможно, се избягва многократно вземане на проба от едно и също стадо.

Държавите-членки може да решат да изключат от вземането на проби отдалечени области с малък брой животни, където не се организира никакво събиране на умрели животни. Държавите-членки, които се възползват от това дерогиране, информират Комисията за него и представят списък на дерогираните области. Дерогирането не може да обхваща повече от 10 % от популацията на овце и кози в държавата-членка.

Държава-членка

Минимален годишен обем на пробата

Умрели животни (4)

Белгия

450

Дания

400

Германия

6 000

Гърция

6 000

Испания

6 000

Франция

6 000

Ирландия

6 000

Италия

6 000

Люксембург

30

Нидерландия

5 000

Австрия

1 100

Португалия

6 000

Финландия

250

Швеция

800

Обединеното Кралство

6 000

4.   Мониторинг на заразени стада

От 1 октомври 2003 г. животни на възраст над 12 месеца или които имат повече от два постоянни резеца, които са убити съгласно разпоредбите на приложение VII, точка 2, буква б), i) или ii), се тестват на база избор на обикновена произволна проба в съответствие с обема на пробата, посочен в таблицата.

Брой на животните за клане, на възраст над 12 месеца в стадото

Минимален обем на пробата (5)

70 или по-малко

Всички избрани животни

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 или повече

150

5.   Мониторинг на други животни

Освен програмите за мониторинг в точки 2, 3 и 4 държавите-членки могат доброволно да извършват мониторинг и на други животни, по-специално:

животни за производство на млечни продукти,

животни с произход от страни с присъща ТСЕ,

животни, консумирали потенциално заразени храни,

животни, родени или получени от майки, заразени със ТСЕ,

животни от стада, заразени с ТСЕ.

6.   Мерки след тестването на овце и кози

6.1.

Когато животно, заклано за човешка консумация, е избрано за тестване за ТСЕ, здравната маркировка, предвидена в глава XI от приложение I към Директива 64/433/EИО, не се слага върху трупа на животното, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест.

6.2.

Държавите-членки могат да дерогират от разпоредбите на точка 6.1, когато има официална система в кланицата, гарантираща, че никакви части от изследвани животни, носещи здравната марка, не напускат кланицата, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест.

6.3.

Всички части от тялото на едно тествано животно, включително кожата, се държат под официален контрол, докато не се получи отрицателен резултат от бърз тест, освен ако не се унищожат съгласно приложение V, точки 3 или 4.

6.4.

Всички части от тялото на едно животно, дали положителен резултат от бърз тест, включително кожата, се унищожат съгласно приложение V, точки 3 или 4, отделно от материала, който трябва да се задържи заедно с данните, предвидени в глава Б, раздел III.

7.   Генотипност

7.1.

Прионовият протеинов генотип се определя при всеки положителен случай на ТСЕ при овце. За случаите на ТСЕ, открити при резистентни генотипи (овце от генотипи, които имат аланин в двата алела на кодон 136, аргинин в двата алела на кодон 154 и аргинин в двата алела на кодон 171), незабавно се докладва на Комисията. Когато е възможно, такива случаи се предоставят за тайпинг на породата (strain-typing) Когато това не е възможно, стадото на произход или другите стада, в които е било животното, са обект на разширен мониторинг с оглед намиране на други ТСЕ-случаи за тайпинг на породата.

7.2.

Освен животните с генотипи, определени съгласно разпоредбите на точка 7.1, се определя прионовият протеинов генотип от произволна подпроба от овце съгласно разпоредбите на глава А, раздел II, точка 2. Тази подпроба представлява най-малко един процент от общата проба за всяка държава-членка, но не по-малко от 100 животни за държава-членка. Чрез дерогация държавите-членки могат да избират да определят генотипите на еквивалентен брой живи животни на близка възраст.

III.   МОНИТОРИНГ НА ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ

Държавите-членки могат доброволно да извършват мониторинг за ТСЕ при други животински видове, различни от говеда, овце и кози.

ГЛАВА Б

I.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В ТЕХНИЯ ДОКЛАД

1.

Брой на съмнителните случаи за животински вид, поставени под ограничения при движение съгласно член 12, параграф 1.

2.

Брой на съмнителните случаи за животински вид, предмет на лабораторно изследване съгласно член 12, параграф 2 и резултат от изследването.

3.

Брой на стадата, за които са докладвани и изследвани съмнителни случаи при овце и кози съгласно член 12, параграфи 1 и 2.

4.

Очакван обем на всяка подпопулация съгласно глава А, раздел I, точки 3 и 4.

5.

Брой на говедата, тествани в рамките на всяка подпопулация съгласно глава А, раздел I, точки от 2 до 5, методът за избор на проба и резултата от тестовете.

6.

Очакван обем на горните подпопулации съгласно глава А, раздел II, точки 2 и 3, които са избрани за вземане на проба.

7.

Брой на овцете и козите и стадата, тествани във всяка подпопулация съгласно глава А, раздел II, точки от 2 до 5, методът за избор на проба и резултата от тестовете.

8.

Брой, възрастово и географско разпределение на положителни случаи на СЕГ и скрейпи. Страна на произход, ако е различна от страната, която докладва за положителни случаи на СЕГ и скрейпи. Брой и географско разпределение на стадата с положителни случаи на скрейпи. За всеки случай на СЕГ се посочва година и, когато е възможно, месец на раждане.

9.

Положителни случаи на ТСЕ, потвърдени при животни, различни от говеда, овце и кози.

10.

Генотип и, когато е възможно, порода на всяко животно, взето за проба, от една подпопулация съгласно глава А, част II, точки 7.1 и 7.2

II.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ КОМИСИЯТА

Информацията се представя в таблична форма и обхваща най-малко информацията съгласно част I за всяка държава-членка.

III.   ДАННИ

1.

Компетентният орган съхранява за срок от 7 години данни за:

брой и тип на животните, поставени под ограничение за движение съгласно член 12, параграф 1,

брой и резултат от клинични и епидемиологични изследвания съгласно член 12, параграф 1,

брой и резултат от лабораторни изследвания съгласно член 12, параграф 2,

брой, идентичност и произход на животните, взети за проба, в рамките на програмите за мониторинг съгласно глава А и, когато е възможно, възраст, порода и анамнеза,

прионов протеинов генотип за положителни случаи на ТСЕ при овце.

2.

Лабораторията, която провежда изследванията, съхранява за седем години всички данни за тестване, по-специално лабораторни протоколи и, когато е уместно, парафинови блокчета и фотографии на западни блотове.“

2.

Приложение ХI, част А се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

ПРЕХОДНИ МЕРКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 22 И 23

А.   Относно специфично рисков материал, механично обезкостено месо и кланични техники

а)

Като специфично рисков материал се посочват следните тъкани:

i)

череп, без долна челюст, но с мозък и очи, гръбначен стълб без опашния прешлен, напречните израстъци на лумбалните прешлени и торакалните прешлени и крилата на сакрума, но с дорзалните (гръбначни) коренни ганглии, и гръбначен мозък на говеда на възраст над 12 месеца, и сливици, червата от дванадесетопръстника до ректума и мезентериума на говеда от всички възрасти;

ii)

череп, с мозък и очи, сливици и гръбначен мозък на овце и кози на възраст над 12 месеца или които имат постоянен резец, излязъл през венеца, и далака и илеума на овце и кози от всички възрасти;

Възрастта, посочена по-горе за отстраняване на гръбначния стълб при говеда, може да се наглася чрез изменение на настоящия регламент в светлината на статистическата вероятност за поява на СЕГ в съответните възрастови групи на популацията говеда в Общността на база резултатите от мониторинга на СЕГ съгласно глава А, раздел I от приложение III.

б)

В допълнение на специфично рисковия материал съгласно буква а) като такъв се посочват следните тъкани в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и в Португалия, с изключение на автономния район на Азорските острови: цялата глава без езика, но с мозък и очи, и тригеминални ганглии; тимус, далак и гръбначен мозък на говеда на възраст над 6 месеца.

2.   Чрез дерогация от точка 1, буква а), i) може да се вземе решение съгласно процедурата по член 24, параграф 2 за използване на гръбначния стълб и дорзалните (гръбначни) коренни ганглии на говеда:

а)

родени, непрекъснато отглеждани и заклани в държави-членки, за които има научна оценка, установила, че появата на СЕГ по местни говеда е много слабо вероятна или слабо вероятна, но не е изключена; или

б)

родени след датата на ефективното влизане в сила на забраната за хранене на преживни животни с протеин от бозайници в държави-членки, които са докладвали за СЕГ по местни животни или, за които има научна оценка, установила, че появата на СЕГ по местни говеда е вероятна.

Обединеното кралство, Португалия и Швеция могат да се възползват от тази дерогация на база предоставени преди това доказателства. Другите държави-членки могат да прилагат тази дерогация срещу представяне на заключителни подкрепящи доказателства на Комисията относно буква а) или б), в зависимост от случая.

Държавите-членки, които се възползват от тази дерогация, освен изискванията в приложение III, глава А, раздел I, гарантират също, че един от одобрените бързи тестове, посочени в приложение Х, глава В, точка 4, се прави на всички говеда на възраст над 30 месеца, които:

i)

са умрели във фермата или при транспортирането, но които не са били заклани за човешка консумация, с изключение на онези мъртви животни в отдалечени области с малък брой животни, намиращи се в държави-членки, където появата на СЕГ е слабо вероятна;

ii)

са били предмет на нормално клане за човешка консумация.

Тази дерогация не се дава, за да разреши употребата на гръбначен стълб и дорзални коренни ганглии от говеда на възраст над 30 месеца от Обединеното Кралство или Португалия, с изключение на автономния район на Азорските острови.

Експерти от Комисията могат да извършват проверки на място, за да се уверят, че предоставените доказателства са в съответствие с член 21.

3.   Кости от говеда, овце или кози не се използват за производство на механично обезкостено месо.

4.   Не се прави лацерация (разкъсване) на тъкан от централната нервна система с помощта на остър удължен инструмент с форма на шиш, вкаран в черепната кухина след подлагане на шок на говеда, овце или кози, чието месо е предназначено за човешка консумация или храна на животни.

5.   Специфично рисковият материал се отстранява в:

а)

кланици, или когато е уместно, други места за клане;

б)

цехове за разфасовки, в случая на гръбначен стълб от говеда;

в)

когато е уместно, междинни цехове съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и Съвета (6) или потребители и събирателни центрове, оторизирани и регистрирани съгласно член 23, параграф 2, буква в), iv), vi) и vii) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Горните разпоредби не се прилагат за материал от категория 1 за храна на лешоядни птици съгласно член 23, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

6.   Езици на говеда от всякакви възрасти, предназначени за човешка консумация или храна на животни, се добиват в кланици чрез напречен разрез на езика до основата.

7.   Месо от главата на говеда на възраст над 12 месеца се добива в кланици, съгласно система за контрол, призната от компетентния орган, за предпазване от възможно заразяване на месото от главата с тъкан от централната нервна система. Системата за контрол включва най-малко следните разпоредби:

добиването се прави в място, предназначено за тази цел, физически отделено от другите части на кланицата,

когато главите се свалят от конвейра или куките преди добиването на месото от главата, фронталния отвор и foramen magnum се затварят с непроницаема и издръжлива тапа. Когато от мозъка се вземат проби за лабораторно тестване за СЕГ, foramen magnum се затваря незабавно след вземането на пробата,

месото от главата не се добива от глави, чиито очи са повредени или загубени непосредствено преди или след клането или които са повредени но начин, който може да доведе до замърсяване на главата с тъкан от централната нервна система,

месото от главата не се добива от глави, които не са били правилно затворени съгласно второ тире,

без да се засягат общите хигиенни мерки, се изготвят специфични работни инструкции, за да се избегне заразяване на месото от главата, и по-специално в случая, когато тапата съгласно второ тире е загубена или очите са повредени по време на операциите,

прави се план за вземане на проби, с помощта на подходящ лабораторен тест за откриване на тъкан от централната нервна система, за да се гарантира правилното изпълнение на мерките за намаляване на опасността от заразяване.

8.   Чрез дерогация от изискванията съгласно точка 7 държавите-членки могат да решат да приложат в кланиците алтернативна система за контрол за добиване на месо от глави на говеда, която да води до еквивалентно намаляване на нивото на заразяване на месото с тъкан от централната нервна система. Прави се план за вземане на проби, с помощта на подходящ лабораторен тест за откриване на тъкан от централната нервна система, за да гарантира правилното изпълнение на мерките за намаляване на опасността от заразяване. Държавите-членки, които се възползват от тази дерогация, информират Комисията и другите държави-членки в рамките на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните за тяхната система за контрол и резултатите от вземането на проби.

9.   Разпоредбите на точки 7 и 8 не се прилагат за добиване на език съгласно точка 6, нито за добиване на месо от бузи в кланицата, ако са извършват без сваляне на говеждата глава от конвейра или куките.

10.   Чрез дерогация от точки 5 и 7 държавите-членки могат да разрешат:

а)

отстраняване на гръбначния мозък на овце и кози в цехове за разфасовки, специално оторизирани за тази цел;

б)

отстраняване на гръбначния стълб от трупове или части от трупове в месарски магазини, специално оторизирани, наблюдавани и регистрирани за тази цел;

в)

добиване на месо от глави в цехове за разфасовки, специално оторизирани за тази цел съгласно следните разпоредби:

 

говежди глави, предназначени за транспортиране до цехове за разфасовки, специално оторизирани за добиване на месо от глави, спазват следните разпоредби:

главите се окачват на рафтове по време на съхранението и се транспортират от кланицата до специално оторизирания цех за разфасовки,

фронталния отвор и foramen magnum се затварят правилно с непроницаема и издръжлива тапа, преди главата да се свали от конвейра или куките и да се остави на рафтовете. Когато от мозъка се вземат проби за лабораторно тестване за СЕГ, foramen magnum се затваря незабавно след вземането на пробата,

от транспортиране до оторизираните цехове за разфасовки се изключват главите, които не са правилно затворени съгласно второ тире, чиито очи са повредени или загубени непосредствено преди или след клането или които са повредени но начин, който може да доведе до замърсяване на главата с тъкан от централната нервна система,

прави се план за вземане на проби, с помощта на подходящ лабораторен тест за откриване на тъкан от централната нервна система, за да се гарантира правилното изпълнение на мерките за намаляване на опасността от заразяване;

 

добиването на месо от говежди глави в специално оторизирани цехове за разфасовки се извършва чрез система за контрол, призната от компетентния орган за предпазване от възможно заразяване на месото от главата с тъкан от централната нервна система. Системата за контрол включва най-малко следните разпоредби:

всички глави са визуално проверени за признаци на заразяване или повреда и правилно затваряне преди започването на добиването на месото,

месо не се добива от глави, които не са добре затворени, чиито очи са повредени или са били повредени по начин, който да доведе до заразяване на месото от главата с тъкан от централната нервна система. Месо не се добива от никакви глави, за които има съмнение от заразяване,

без да се засягат общите хигиенни мерки, се изготвят специфични работни инструкции, за да се избегне заразяване на месото от главата по време на транспортиране, и по-специално в случая, когато тапата е загубена или очите са повредени по време на операциите,

прави се план за вземане на проби, с помощта на подходящ лабораторен тест за откриване на тъкан от централната нервна система, за да гарантира правилното изпълнение на мерките за намаляване на опасността от заразяване.

11.   Целият специфично рисков материал се оцветява с боя или, когато е уместно, се маркира веднага при отстраняването и се унищожава съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002, и по-специално член 4, параграф 2 от него.

12.   Държавите-членки извършват чести официални инспекции за проверка на правилното прилагане на тази част и гарантират, че са взети мерки за избягване на всякаква зараза, по-специално в кланиците, цеховете за разфасовки или други места, където се отстранява специфично рисков материал, като месарски магазини или обекти съгласно точка 5, буква в).

Държавите-членки по-специално установяват система за проверка, че:

а)

специфично рисков материал, използван за цели, разрешени съгласно член 1, параграф 2 и Регламент (ЕО) № 1774/2002, е използван единствено за разрешени цели;

б)

специфично рисковият материал се унищожава съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

13.   Държавите-членки могат да разрешат експедиция на глави или трупове, съдържащи специфично рисков материал, до друга държава-членка, след като другата държава-членка се съгласи да получи материала и одобри специфичните условия за такъв транспорт.

Обаче трупове, половинки от трупове или половинки, разфасовани на повече от три цели парчета, и четвъртинки, които не съдържат специфично рисков материал, различен от гръбначен стълб, включително дорзални коренни ганглии, могат да се внасят в държава-членка или експедират в друга държава-членка, без съгласието на последната.

14.   Внедрява се система за контрол върху отстраняването на гръбначния стълб, както е посочено в точка 1, буква а), i). Системата включва най-малко следните мерки:

а)

когато не се изисква отстраняване на гръбначния стълб, говеждите трупове или разфасовките за продажба на едро, съдържащи гръбначен стълб, се обозначават със синя лента върху етикета съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000;

б)

добавя се специална индикация на номера на говежди трупове или разфасовки за продажба на едро, от които се изисква или не се изисква отстраняване на гръбначния стълб, към търговския документ съгласно член 3, параграф 1, буква A, буква е), ii) от Директива 64/433/ЕИО или към документа съгласно член 2 от Решение 93/13/ЕИО на Комисията (7), в зависимост от случая;

в)

месарските магазини съхраняват най-малко една година търговския документ съгласно буква б).

а)

Продуктите от животински произход, посочени по-долу, са предмет на условията, залегнали в буква б), при внос в Общността:

специфично рискови материал съгласно точка 1, буква a),

прясно месо: месото, определено в Директива 64/433/ЕИО,

мляно месо и месни заготовки: мляното месо и месните заготовки, определени в Директива 94/65/EО (8),

месни продукти: месните продукти, определени в Директива 77/99/EИО (9),

други продукти от животински произход: други продукти от животински произход, определени в Директива 77/99/EИО,

термично преработени мазнини съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002,

желатин съгласно Директива 92/118/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1774/2002,

храна за домашни животни съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002,

кръвни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002,

преработен животински протеин съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002,

кости и костни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 774/2002,

материал от категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Всяко позоваване на „продукти от животински произход“ означава продукти от животински произход, посочени в тази точка, и не се отнася до други продукти от животински произход, съдържащи или добити от горните продукти от животински произход.

б)

Когато гореспоменатите продукти от животински произход, съдържащи материал от говеда, овце или кози, се внасят в Общността от трети страни или техни райони, здравните сертификати се придружават от декларация, подписана от компетентния орган на страната на производство, която гласи:

„Този продукт не съдържа и не е добит от:

 

или (10)

 

специфичнорисков материал съгласно раздел А от приложение ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001, произведен след 31 март 2001 г., или механично добито месо от кости на говеда, овце или кози, произведено след 31 март 2001 г. След 31 март 2001 г. говедата, овцете и козите, от които е добит този продукт, не са заклани след шок с помощта на газ, инжектиран в черепната кухина, или убити по същия метод, или заклани чрез лацерация (разкъсване) на тъкан от централната нервна система с помощта на остър удължен инструмент с форма на шиш, вкаран в черепната кухина след подлагане на шок.

 

Целите трупове, половинките и четвъртинките може да съдържат гръбначен стълб при внос;

 

или (11)

 

материали от говеда, овце и кози, различни от онези, добити от животни, отгледани и заклани в следните страни:

Аржентина

Австралия

Ботсуана

Бразилия

Чили

Коста Рика

Ел Салвадор

Исландия

Намибия

Нова Зеландия

Никарагуа

Панама

Парагвай

Сингапур

Свазиленд

Уругвай

Вануату.“


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64.

(2)  ОВ L 99, 20.4.1996 г., стр. 14.

(3)  Обемът на пробата е изчислен да открие преобладаване от 0,005 % с 95 % сигурност за закланите животни в държави-членки, които колят голям брой зрели овце. В онези държави-членки, които колят по-малък брой зрели овце, обемът на пробата се изчислява на 25 % от предвиждания или записан брой на овце за клане, заклани през 2000 г.

(4)  Обемът на пробата е изчислен да открие преобладаване от 0,05 % с 95 % сигурност за умрелите животни в държави-членки с голяма популация на овце. В онези държави-членки с по-малка популация на овце, обемът на пробата се изчислява на 50 % от предвиждания или записан брой мъртви животни (приблизителна смъртност 1 %).

(5)  Обемът на пробата е изчислен да бъде с 95 % сигурност за включване на поне една положителна, ако болестта присъства при минимално преобладаване от 2 % в тестовата популация.

(6)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 9, 15.1.1993 г., стр. 3.

(8)  Директива 94/65/EО на Съвета от 14 декември 1994 г. относно изискванията за производство и пускане на пазара на мляно месо и месни заготовки (ОВ L 368, 31.12.1994 г., стр. 10).

(9)  Директива 77/99/EИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно здравни проблеми, засягащи търговията с месни продукти в рамките на Общността (ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 85). Директива, последно изменена с Директива 97/76/EО на Съвета (ОВ L 10, 16.1.1998 г., стр. 25).

(10)  Зачеркнете излишното.

(11)  ОВ L 121, 29.7.1964 г., стр. 2012/64.“