02/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

265


32003R1110


L 158/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1110/2003 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правила за прилагане (вносни мита за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1104/2003 (2), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

След дискусии по тълкуването на метода за определяне и коригиране на вносните мита и съответните разходи във връзка с превоза по море, е необходимо да се изменят съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1900/2002 (4), с оглед на по-голяма яснота.

(2)

Съгласно Решение 2003/254/ЕО (5) и Решение 2003/253/ЕО (6), Съветът одобри сключването на споразумения под формата на размяна на писма съответно между Европейската общност и Съединените американски щати и между Европейската общност и Канада във връзка с изменението на концесиите относно зърното, предвидени в Списък CXL, приложен към ГАТТ. Споразуменията изменят условията за внос на ечемик и обикновена пшеница от средно и ниско качество, като от 1 януари 2003 г. се фиксират квоти за внос на тези продукти.

(3)

Съгласно гореспоменатите решения, Съветът упълномощи Комисията да отмени временно за тези продукти системата на вносните мита, предвидена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1766/92, след утвърждаване на официално изменение на този регламент. За да направи възможно изпълнението, считано от 1 януари 2003 г., на одобрените от Съвета споразумения, Комисията прие в Регламент (ЕО) № 2378/2002 (7), последно изменен с Регламент (ЕО) № 611/2003 (8), временни разпоредби по изпълнението. Тези временни мерки са валидни до 30 юни 2003 г.

(4)

На този етап следва да се приемат постоянните правила за прилагане на одобрените от Съвета споразумения.

(5)

Следователно е целесъобразно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2378/2002 да се въведат на постоянна основа в Регламент (ЕО) № 1249/96, тъй като през първото полугодие на 2003 г. тяхното действие беше задоволително.

(6)

Предвид това, че се премахва намалението за ечемик за пивоварството, а намалението за висококачествена хлебна пшеница ще функционира като премия, намаления за конкретни продукти, обвързани с разпоредби за крайното потребление, ще са приложими само за твърда царевица. При тези условия е необходимо настоящите мерки във връзка с разпоредбите за крайното потребление да бъдат опростени и хармонизирани с общото митническо законодателство.

(7)

В случаите, когато за висококачествени продукти се приемат сертификати за съответствие (висококачествена обикновена и твърда пшеница при Канада и Съединените американски щати и твърда царевица при Аржентина), важно е да се ограничи до минимум размерът на гаранциите. Единствената приложима гаранция при сертификат за съответствие следва да бъде гаранцията, обвързана с лиценза за внос.

(8)

Следователно Регламент (ЕО) № 1249/96 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е представил становище в рамките на определения от неговия председател срок,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1249/96 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Вносните мита, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 относно продукти принадлежащи към кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена обикновена пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90 се изчисляват ежедневно, но се фиксират от Комисията на петнадесетия ден и на последния работен ден от всеки месец за прилагане от шестнадесетия ден от месеца и първият работен ден от следващия месец. Когато петнадесетият ден не е работен ден за Комисията, митата се фиксират на работния ден, предхождащ петнадесетия ден от съответния месец. Но ако по време на срока на прилагане на така фиксираните мита изчисленото средно вносно мито има разлика от 5 EUR на тон или повече от така фиксираното мито, се прави съответната корекция.

2.   Цената, която следва да се използва за изчисляване на вносното мито, е дневната представителна вносна цена на база cif, определена съгласно член 4. За всеки фиксинг съответното вносно мито е средната стойност на вносните мита, изчислени през предходните десет работни дни. За фиксинга и корекциите Комисията не взема предвид дневните вносни мита, използвани за предходния фиксинг.

Интервенционната цена, която следва да се използва за изчисление на митата, е цената за месеца, през който се прилага митото.“;

б)

втората алинея на параграф 3 се заличава;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Вносните мита се намаляват с 24 EUR на тон за твърда царевица, съответстваща на спецификациите, предвидени в приложение І. За да се ползва от това намаление, твърдата царевица трябва да е преработена в продукт принадлежащ към код по КН 1904 10 10, 1103 13 или 1104 23 в срок от шест месеца след датата на внос за свободно обращение. Приложими са разпоредбите относно крайната употреба на член 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (9) и членове 291—300 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията (10).

Независимо от член 293, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 2454/93, вносителят депозира при компетентния орган допълнителна гаранция в размер на 24 EUR на тон за твърда царевица, с изключение на случаите, когато молбите за лиценз за внос са придружени със сертификати за съответствие, издадени от аржентинската Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), упомената в член 6, параграф 1 от настоящия регламент. В този случай в клетка 24 на лиценза за внос се посочва видът на сертификата за съответствие.

Но в случай, че приложимото мито към датата на приемане на митническата декларация за освобождаване на стоката за свободно обращение е по-малко от 24 EUR за тон за царевица, гаранцията е равна на размера на митото.

2.

Членове 4 и 5 се заменят със следното:

„Член 4

1.   За висококачествена обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица и другите видове фуражно зърно, посочени в член 2, параграф 1, компонентите, определящи представителните вносни цени на база cif, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1766/92 са:

а)

представителната борсова котировка на пазара на Съединените американски щати;

б)

известните търговски премии и отстъпки, прилагани за тази котировка на пазара в Съединените щати в деня на котировката, и по-специално при твърдата пшеница — прилагани за качеството за брашно;

в)

разходите за превоз по море и свързаните с тях разходи между Съединените щати (Мексиканския залив или Дулут) и пристанище Ротердам за кораб с тонаж не по-малко от 25 000 тона.

2.   Комисията регистрира всеки работен ден:

а)

компонента, посочен в параграф 1, буква а), от борсите при използване на референтните качества, упоменати в приложение ІІ;

б)

компонентите, посочени в параграф 1, букви б) и в), от публично достъпна информация.

3.   С оглед изчисляване на компонента, посочен в параграф 1, буква б) или съответната котировка на база fob, се прилагат следните премии и отстъпки:

премия в размер на 14 EUR за тон за висококачествена обикновена пшеница,

отстъпка в размер на 10 EUR за тон за твърда пшеница средно качество,

отстъпка в размер на 30 EUR за тон за твърда пшеница ниско качество.

4.   Представителните вносни цени на база cif за твърда пшеница, висококачествена обикновена пшеница и царевица представляват сумата от компонентите, посочени в букви а), б) и в) от параграф 1. Представителните вносни цени на база cif за ръж и сорго се изчисляват при използване на котировките за ечемик в Съединените щати, съгласно разпоредбите на приложение ІІ.

5.   Представителните вносни цени на база cif за семена от обикновена пшеница принадлежаща към код по КН 1001 90 91 и семена от царевица принадлежаща към код по КН 1005 10 90 са цените, изчислени съответно за висококачествена обикновена пшеница и царевица.

Член 5

1.   Молбите за лиценз за внос на висококачествена обикновена пшеница са валидни, само ако кандидатът:

а)

впише качеството, което ще бъде внесено, в клетка 20 на лиценза за внос;

б)

се ангажира писмено да депозира при съответния компетентен орган на датата на приемане на декларацията за освобождаване за свободно обращение специална гаранция в допълнение към гаранциите, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 1162/95 на Комисията (11).

Допълнителната гаранция, посочена в буква б) от първата алинея, е в размер на 95 EUR за тон. Но в случай, че лицензът за внос е придружен със сертификати за съответствие, издадени от Федералната служба по инспекция на зърнените храни (FGIS) и от Канадската комисия по зърнените храни (CGC) съгласно член 6, не се изисква допълнителна гаранция. В този случай в клетка 24 на се посочва видът на сертификата за съответствие.

2.   Молбите за лиценз за внос на твърда пшеница са валидни, само ако кандидатът:

а)

впише качеството, което ще бъде внесено, в графа 20 на лиценза за внос;

б)

се ангажира писмено да депозира при съответния компетентен орган на датата на приемане на декларацията за освобождаване за свободно обращение специална гаранция в допълнение към гаранциите, изисквани съгласно Регламент (ЕО) 1162/95 на Комисията, в случай че вносното мито за качеството, посочено в клетка 20, не е най-високото мито за съответната категория продукт.

Размерът на допълнителната гаранция, посочена в буква б) на първата алинея, представлява разликата в деня на приемане на декларацията за освобождаване за свободно обращение между най-високото мито и митото, приложимо за посоченото качество, плюс добавка в размер на 5 EUR за тон. Но в случай, че вносното мито, приложимо за различните качества твърда пшеница, е нула, не се изисква поемане на ангажимента, посочен в буква б) от първата алинея.

В случай, че лицензът за внос следва да бъде придружен от сертификати за съответствие, издадени от Федералната служба по инспекция по зърното (FGIS) и Канадската комисия по зърното (CGC) съгласно член 6, не се изисква допълнителна гаранция. В този случай в клетка 24 на вносния лиценз се посочва видът на сертификата за съответствие.

3.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Митническата служба, при която се извършва пускането в свободно обращение, взема съгласно приложението към Директива 76/371/ЕИО на Комисията (12) представителни проби от всяка партида твърда пшеница, висококачествена обикновена пшеница и твърда царевица. Но в случай, че вносното мито за различните качества е едно и също, проби не се вземат.

Ако все пак Комисията официално признае сертификат за качество на обикновена пшеница, твърда пшеница или твърда царевица, издаден от страната на произход на зърното, проби за проверка на удостовереното качество се вземат само от достатъчно представителен брой партиди.

1а.   Съгласно принципите, определени в членове 63—65 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, Комисията признава официално следните сертификати за съответствие:

сертификати, издадени от аржентинската Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) за твърда царевица,

сертификати, издадени от Федералната служба по инспекция по зърното на Съединените американски щати за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница,

сертификати, издадени от Канадската комисия по зърното (CGC), Канада, за висококачествена обикновена пшеница и висококачествена твърда пшеница.

В приложение IV е даден бланков образец на сертификатите за съответствие, издавани от Senasa. Копие на марките, официално одобрени от аржентинското правителство, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

В приложение ІVа са дадени бланкови образци на сертификатите за съответствие и на марките, издавани от FGIS.

В приложение ІVб са дадени бланкови образци на сертификатите за съответствие, спецификациите на качеството за износ и марките, издавани от CGC.

В случай, че аналитичните параметри, вписани в сертификатите за съответствие, издадени от институциите упоменати в първата алинея, показват съответствие със стандартите за качество на обикновената пшеница, твърдата пшеница и твърдата царевица, дадени в приложение І към настоящия регламент, проби се вземат от не по-малко от 3 % от товарите, пристигащи във всяко входно пристанище през маркетинговата година.

Стоките се категоризират в стандартното качество, за което са изпълнени всички изисквания, посочени в приложение І.

б)

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случай, че резултатите от анализа показват по-ниско от вписаното във лиценза за внос стандартно качество на внесената обикновена пшеница, твърда пшеница и твърда царевица, вносителят заплаща разликата между вносното мито, приложимо за посочения в лиценза продукт и митото за действително внесения продукт. В този случай гаранцията за лиценза за внос, посочена в член 10, буква а) от Регламент (ЕО) № 1162/95 и допълнителната гаранция, посочена в член 2, параграф 5, член 5, параграф 1 и член 5, параграф 2 от настоящия регламент, се освобождават, с изключение на добавката от 5 EUR, предвидена в член 5, параграф 2.

В случай, че разликата, упомената в първата алинея, не бъде платена в срок от един месец, гаранцията, посочена в член 2, параграф 5 и член 5, параграфи 1 и 2 се задържа.“

4.

Текстът на приложение І към настоящия регламент се добавя като приложение ІVа.

5.

Текстът на приложение ІІ към настоящия регламент се добавя като приложение ІVб.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(4)  ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 95, 11.4.2003 г., стр. 40.

(6)  ОВ L 95, 11.4.2003 г., стр. 36.

(7)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 101.

(8)  ОВ L 87, 4.4.2003 г., стр. 4.

(9)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.“

(11)  ОВ L 117, 24.5.1995 г., стр. 2.“

(12)  ОВ L 102, 15.4.1976 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

БЛАНКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОБИКНОВЕНАТА ПШЕНИЦА

Image

БЛАНКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IVб

БЛАНКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КАНАДА ЗА ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА И СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЕКСПОРТНО КАЧЕСТВО

Image

Спецификации за експортно качество на канадска обикновена и твърда пшеница

БЕЛЕЖКИ:

„Други видове зърно“

:

при тези качества се включват само овес, ечемик, ръж и тритикале (хибрид между ръж и пшеница).

„Обикновена пшеница“

:

за износа на обикновена пшеница Канадската комисия по зърното ще предостави към сертификата документация, посочваща процентното съдържание на протеин за съответния товар.

„Твърда пшеница“

:

за износа на твърда пшеница Канадската комисия по зърното ще предостави към сертификата документация, удостоверяваща процента на стъкловидни зърна и хектолитровата маса (килограми/хектолитър) на съответния товар.“

ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА

Канадска западна червена пролетна

(CWRS)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CWRS

(Мин.) 79,0 kg/hl

(Макс.) 0,4 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 2 CWRS

(Мин.) 77,5 kg/hl

(Макс.) 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 3 CWRS

(Мин.) 76,5 kg/hl

(Макс.) 1,25 %, в т.ч. 0,2 % други семена


Канадска западна екстра силна червена пролетна

(CWES)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CWES

(Мин.) 78,0 kg/hl

(Макс.) 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 2 CWES

(Мин.) 76,0 kg/hl

(Макс.) 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други семена


Канадска прерийна червена пролетна

(CPSR)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CPSR

(Мин.) 77,0 kg/hl

(Макс.) 0,75 %, в това число 0.2 % други семена

№ 2 CPSR

(Мин.) 75,0 kg/hl

(Макс.) 1,5 %, в това число 0,2 % други семена


Канадска прерийна бяла пролетна

(CPSW)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CPSW

(Мин.) 77,0 kg/hl

(Макс.) 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 2 CPSW

(Мин.) 75,0 kg/hl

(Макс.) 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други семена


Канадска западна червена зимна

(CWRW)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CWRW

(Мин.) 78,0 kg/hl

(Макс.) 1,0 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 2 CWRW

(Мин.) 74,0 kg/hl

(Макс.) 2,0 %, в т.ч. 0,2 % други семена


Канадска западна мека бяла пролетна

(CWSWS)

Хектолитрова маса

Общо чужди примеси, в т.ч.

други видове зърна

№ 1 CWSWS

(Мин.) 78,0 kg/hl

(Макс.) 0,75 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 2 CWSWS

(Мин.) 75,5 kg/hl

(Макс.) 1,0 %, в т.ч. 0,2 % други семена

№ 3 CWSWS

(Мин.) 75,0 kg/hl

(Макс.) 1,5 %, в т.ч. 0,2 % други семена


ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Канадска западна кехлибарена твърда

(CWAD)

Хектолитрова маса

Общо примеси, в това число

други зърнени храни

№ 1 CWAD

(Мин.) 80,0 kg/hl

(Макс.) 0,5 %, в това число 0,2 % други семена

№ 2 CWAD

(Мин.) 79,5 kg/hl

(Макс.) 0,8 %, в това число 0,2 % други семена

№ 3 CWAD

(Мин.) 78,0 kg/hl

(Макс.) 1,0 %, в това число 0,2 % други семена

№ 4 CWAD

(Мин.) 75,0 kg/hl

(Макс.) 3,0 %, в това число 0,2 % други семена