02/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

259


32003R0975


L 141/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 975/2003 НА СЪВЕТА

от 5 юни 2003 година

относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на консерви от риба тон с кодове по КН 1604 14 11, 1604 14 18 и 1604 20 70

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

През ноември 2001 г. Европейската общност, Тайланд и Филипините се договориха да проведат консултации, за да обсъдят в каква степен приложението на преференциален митнически режим по отношение на консервите от риба тон с произход страните от АКТБ вреди на законните интереси на Тайланд и Филипините. Тъй като в рамките на тези консултации не бе постигнато взаимно приемливо решение, Общността, Тайланд и Филипините приеха посредничество по въпроса. На 20 декември 2002 г. посредникът предаде становището си, според което през 2003 г. Общността следва да открие MFN тарифна квота от 25 000 t с мито 12 % ad valorem.

(2)

Като се взе предвид желанието на Общността да разреши този отдавнашен проблем, тя реши да приеме това предложение. Следователно трябва да се въведе допълнителна тарифна квота за ограничен обем консерви от риба тон.

(3)

Уместно е да се определят специфични дялове от квоти за страните, които проявяват значителен интерес към доставката на консерви от риба тон, въз основа на количествата, доставени от всяка една от тях без митнически преференции, за определен представителен период. Остатъкът от квотата следва да се предостави на всички останали страни.

(4)

Най-добрият начин да се използва оптимално тарифната квота е тя да се отпуска по ред, съгласно датите на приемането на декларациите за пускане в свободно обращение.

(5)

С цел да се управлява ефикасно квотата трябва да се изискват сертификати за произход при вноса на консерви от риба тон от Тайланд, Филипините и Индонезия, основни доставчици и бенефициери по тази квота.

(6)

Следва да се приемат необходимите мерки за изпълнението на настоящия регламент в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., с което се установяват правилата за упражняване на компетентността на Комисията по изпълнението му (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 юли 2003 г. вносът на консерви от риба тон с кодове по КН 1604 14 11, 1604 14 18 и 1604 20 70 от всички страни се облага с мито от 12 % в рамките на тарифната квота, въведена по силата на настоящия регламент.

Член 2

Тарифната квота се въвежда всяка година, първоначално за период от пет години. За първите две години се определя следният обем:

25 000 t от 1 юли 2003 г. до 30 юни 2004 г.,

25 750 t от 1 юли 2004 г. до 30 юни 2005 г.

Член 3

Тарифната квота се разделя на четири части, както следва:

а)

квота от 52 % от общия годишен обем с пореден номер 09.2005 за вноса с произход от Тайланд;

б)

квота от 36 % от общия годишен обем с пореден номер 09.2006 за вноса с произход от Филипините;

в)

квота от 11 % от общия годишен обем с пореден номер 09.2007 за вноса с произход от Индонезия;

г)

квота от 1 % от общия годишен обем с пореден номер 09.2008 за вноса с произход от други трети страни.

Член 4

1.   Произходът на консервите от риба тон, кандидатстващи за тази тарифна квота, се определя в съответствие с действащите разпоредби на Общността.

2.   За частите от квотата, отпуснати на Тайланд, Филипините и Индонезия трябва да бъде представен сертификат за произход, отговарящ на условията, определени в член 47 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2).

Сертификатите за произход няма да се приемат, ако въпросните продукти не отговарят на критериите за определяне на произхода, според действащите разпоредби на Общността.

Член 5

Тарифната квота се управлява от Комисията, съгласно членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 6

През втората година след датата на въвеждането на тарифната квота, настоящият регламент може да бъде ревизиран, за да се съобрази обемът на квотата с нуждите на пазарите на Общността. Ако ревизията не бъде завършена три месеца преди 30 юни 2005 г., квотата автоматично се продължава за още една година и обемът се увеличава на 25 750 t. След това тарифната квота се продължава редовно за срок от една година със същия обем, ако не бъде приета промяна най-късно три месеца преди изтичането на датата за затваряне на текущата квота.

Член 7

Комисията приема необходимите разпоредби за приложение на настоящия регламент, и по-специално, изменения и технически съответствия, които произтичат от измененията на Комбинираната номенклатура и TARIC, съгласно процедурата, посочена в член 8, параграф 2.

Член 8

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс (наричан по-долу „Комитет“), създаден по силата на член 247 а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (3).

2.   В случай на позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

M. STRATAKIS


(1)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 881/2003 (ОВ L 134, 29.5.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).