07/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

116


32003R0782


L 115/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 782/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 април 2003 година

относно забраната за използване на органотични съединения на корабите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Общността е сериозно загрижена от вредното влияние, което имат органотичните съединения, използвани при противообрастващите системи при корабите, върху околната среда и, по-специално, употребата на трибултин противообрастващи корабни покрития, синтезирани на основата на органотичните съединения (TBT).

(2)

Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи корабни системи (Конвенцията AFS) беше приета на 5 октомври 2001 година на Дипломатическата конференция (Конференцията AFS), която се проведе под егидата на Международната морска организация (МMO) и с участието на държавите-членки на Общността.

(3)

Конвенцията AFS е рамкова конвенция, която допуска забраната на вредни противообрастващи системи, използвани при корабите, в съответствие с добре дефинирани процедури и след като се вземат предвид предохранителните принципи, изразени в Декларацията по въпросите на околната среда и развитието от Рио.

(4)

На този етап Конвенцията AFS забранява единствено използването на органотичните съединения на корабите.

(5)

В Конвенцията AFS са фиксирани точни дати за прилагането на нейните разпоредби по отношение на тези вещества: 1 януари 2003 г. за забраната на използването на органотичните съединения на корабите и 1 януари 2008 г. за премахването на всички органотични съединения на корабите.

(6)

Конвенцията AFS влиза в сила 12 месеца, след като поне 25 държави, съставляващи най-малко 25 % от световния тонаж, са я ратифицирали.

(7)

Държавите-членки би следвало да ратифицират Конвенцията AFS възможно най-скоро.

(8)

Държавите-членки би следвало да бъдат поставени във възможно най-благоприятно положение с оглед бърза ратификация на Конвенцията AFS. Всички пречки, които могат да възпрепятстват такава ратификация, трябва да бъдат премахнати.

(9)

Конференцията AFS, като съзнава, че времето, което остава до 1 януари 2003 г., може да се окаже недостатъчно, за да може Конвенцията AFS да влезе в сила преди тази дата и като биха желали употребата на органотичните съединения на корабите да бъде действително прекратена, считано от 1 януари 2003 г., държавите, участващи в Конвенцията AFS, отправиха призив с резолюция № 1 на Конференцията AFS към държавите-членки на ММО да направят всичко възможно, за да се подготвят спешно за прилагането на Конвенцията AFS, и настояха засегнатите промишлени производства да се въздържат от пускането на пазара, продажбата и използването на органотичните съединения до тази дата.

(10)

Като непосредствено продължение на Конференцията AFS, Комисията прие Директива 2002/62/ЕО на Комисията от 9 юли 2002 г. относно адаптиране за девети път към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, отнасящи се до налагането и ограничаването на пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества и препарати (органотични съединения) (4), за да наложат забрана, в сила от 1 януари 2003 г., за пускането на пазара и употребата на органотичните съединения при противообрастващи системи за всички кораби, независимо от тяхната дължина.

(11)

В светлината на Резолюция № 1 на Конференцията AFS са необходими допълнителни стъпки за прилагането на мерките, отнасящи се до органотичните съединения, с цел да се осигури обща забрана за използването на TBT покритията при корабите в Общността и прилежащите ѝ морета към датите, предвидени в Конвенцията.

(12)

Регламентът е подходящият правен инструмент, тъй като той директно и в кратки срокове налага на собствениците на кораби и държавите-членки точни изисквания, които трябва да бъдат приложени едновременно и по един и същи начин във всички държави на Общността. Настоящият регламент, който би следвало да цели единствено да забрани органотичните съединения, не би следвало да дублира Конвенцията.

(13)

Настоящият регламент не би следвало да засяга ограниченията за пускане на пазара и употребата на определени опасни вещества и препарати (органотични съединения), постановени в директива 76/769/ЕИО (5).

(14)

На общностно равнище не би следвало да съществуват съмнения относно пълната забрана на активните TBT покрития; корабната индустрия в световен мащаб трябва да бъде уведомена по недвусмислен начин и навреме, за да може да програмира поддръжката на корабите си така, че, считано от 1 януари 2008 г., корабите, които имат активни TBT покрития върху своите корпуси, няма да се допускат в пристанищата на Общността.

(15)

Трети страни могат да понесат трудности от техническо и правно естество при налагането чрез тяхното национално законодателство на забраната за употребата на TBT покрития от датата, на която забраната влиза в сила съгласно настоящия регламент, особено ако не могат да се възползват от добавената стойност, която се осигурява от наднационална уредба. Следователно прилагането на забраната в настоящия регламент за използването на TBT покрития трябва да бъде временно спряно по отношение на кораби, плаващи под флага на трета страна, за преходен период, считано от 1 юли 2003 г. до датата на влизането в сила на Конвенцията AFS.

(16)

Държавите на флага, които са забранили използването на TBT покрития върху техните кораби, имат икономически интерес Конвенцията AFS да влезе в сила възможно най-скоро с цел да си осигурят поле за действие в световен мащаб. Настоящият регламент, който забранява възможно най-скоро на всички кораби, плаващи под флага на държава-членка, да използват TBT покрития, би следвало да представлява стимул за държавите на флага да ратифицират Конвенцията AFS.

(17)

Използваните определения и наложените изисквания в настоящия регламент би следвало, доколкото е възможно, да се основават на тези в Конвенцията AFS.

(18)

За да осигури прилагането на настоящия регламент към офшорните платформи, той би следвало да се прилага също и по отношение на корабите, които се експлоатират от държавите-членки. Настоящият регламент няма да се прилага по отношение на бойните кораби или на други правителствени кораби, тъй като третирането на тези кораби е уредено по подходящ начин в Конвенцията AFS.

(19)

Забраната, считано от 1 юли 2003 г., за използването на TBT покрития върху всички кораби, които имат право да плават под флага на държава-членка и чиято противообрастваща система е била поставена, променена или заменена след тази дата, би следвало да създава стимул за корабната промишленост да изпълнява препоръките на Резолюция № 1 на Конференцията AFS.

(20)

Уместно е да се установи същият режим на проверка и сертифициране, както посоченият в Конвенцията AFS. В изпълнение на настоящия регламент всички кораби с 400 бруто тона и повече, независимо от плаванията, които извършват, би следвало да бъдат проверени, докато корабите с минимална дължина 24 метра, но с бруто тонаж под 400, би следвало да разполагат единствено с декларация за съответствие с съответствие с настоящия регламент или с Конвенцията AFS. Общността следва да има правото да въвежда хармонизиран режим за проверяване на тези кораби, ако това се окаже необходимо на по-късен етап.

(21)

При кораби с дължина по-малко от 24 метра не е необходимо да се поставя изискването за специфична проверка или декларация, тъй като тези кораби, предимно кораби за развлечение и риболовни кораби, ще бъдат изпълняват по подходящ начин от разпоредбите на Директива 76/769/ЕИО.

(22)

Удостоверенията и документите, издадени в съответствие с настоящия регламент, както и удостоверенията AFS и декларациите AFS, издадени от страните по Конвенцията AFS, следва да се признаят.

(23)

Ако Конвенцията AFS все още не е влязла в сила до 1 януари 2007 година, Комисията би следвало има правото да приеме подходящи мерки, позволяващи на корабите, плаващи под флага на трета страна, да демонстрират , че са съобразили с настоящия регламент, както и мерки за осъществяване на контрол за прилагането на тези разпоредби.

(24)

Най-подходящият режим за осъществяване на контрол по прилагането на забраната на покрития TBT върху кораби и на изискванията на Конвенцията AFS е установеният в Директива на Съвета 95/21/ЕО от 19 юни 1995 г. относно прилагането по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността или плават във водите под юрисдикцията на държавите-членки, на международните стандарти за безопасност на корабоплаването, предотвратяване на замърсяване и за условията на живот и работа на борда на корабите (държавен пристанищен контрол) (6), по отношение на корабите, които правят междинен престой на пристанищата на Общността или плават във води, които са под юрисдикцията на държавите-членки. В подходящ момент тази директива трябва да бъде изменена. Като имат предвид специфичния обхват на тази директива, равнозначни разпоредби трябва да се приложат и спрямо корабите, плаващи под флага на държава-членка, през преходния период.

(25)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, би следвало да бъдат приети в съответствие с Директива на Съвета 1999/468/ЕО от 28 юни 1999 г., относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(26)

За да оценят доколко целите на настоящия регламент са били постигнати, Комисията би следвало да докладва пред Европейския парламент и пред Съвета и, ако е необходимо, да предложи подходящи изменения в регламента.

(27)

Влизането в сила на настоящия регламент би следвало да позволи да бъде приложена на практика забраната на органотичните съединения на корабите колкото е възможно по-скоро,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да намали или премахне неблагоприятните последици за морската фауна и човешкото здраве, причинени от органотични съединения, които действат като активни биоциди в противообрастващите системи на корабите, плаващи под флага на или експлоатирани от държава-членка, както и на корабите, независимо от флага, под който плават те, които плават към или отплават от пристанища на държавите-членки.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„противообрастваща система“ означава покритие, боя, обработка на повърхността, повърхност или устройство, които се използват върху кораб, за да се контролира или предотврати полепването на нежелани организми;

2.

„бруто тонаж“ означава брутният тонаж, изчислен в съответствие с разпоредбите за измерване на тонажа, които се съдържат в приложение I към Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г. или в съответствие с всяка последваща конвенция;

3.

„дължина“ означава дължината, както е дефинирана в Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г., изменена с Протокол от 1988 г., в частта от него, която се отнася до това, или съгласно някоя последваща конвенция;

4.

„кораб“ означава плавателен съд от всякакъв тип, който се експлоатира в морска среда и включва кораби на подводни крила, кораби на въздушна възглавница, подводни морски съдове, плаващи по повърхността кораби, закрепени или плаващи платформи, плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване на товари (FPSO);

5.

„Конвенция AFS“ означава Международната конвенция за контрола на вредните противообрастващи корабни системи, приета на 5 октомври 2001 г., независимо от датата на нейното влизане в сила;

6.

„одобрена организация“ означава орган, който е одобрен в съответствие с разпоредбите на Директива 94/57/ЕО на Съвета от 22 ноември 1994 г. относно общи правила и стандарти за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации (8);

7.

„Сертификат AFS“ означава сертификат, който се издава на кораби в съответствие с разпоредбите на приложение 4 към Конвенцията AFS, или през преходния период, сертификат, издаден в съответствие с формата, посочена в приложение II към настоящия регламент, когато е издадено от администрацията на която и да е държава-членка или от одобрена организация, действаща от нейно име;

8.

„Декларация AFS“ означава декларация, съставена съгласно разпоредбите на приложение 4 към Конвенцията AFS, или по време на преходния период, декларация, подписана от собственика или упълномощен негов представител и съставена в съответствие с формата, постановена в приложение III към настоящия регламент;

9.

„Заявление за съответствие AFS“ означава документ, който отчита съответствието с приложение I към Конвенцията AFS, издаден от призната организация от името на администрацията на държава-членка;

10.

„междинен период“ означава периодът между 1 юли 2003 г. и датата на влизането в сила на Конвенцията AFS.

Член 3

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

корабите, плаващи под флага на държава-членка;

б)

корабите, които не плават под флага на държава-членка, но които се експлоатират под ръководството на държава-членка; и

в)

корабите, които влизат в офшорно пристанище или в терминал на държава-членка, но не попадат в категориите, посочени в буква а) или б).

2.   Настоящият регламент не се прилага за военни кораби, помощна флота или други кораби, които се притежават или се експлоатират от държава и се използват по това време от правителството с нетърговска цел.

Член 4

Забрана за използването на органотични съединения, които действат като биоциди

Считано от 1 юли 2003 г., органотични съединения, които действат като биоциди в противообрастващите системи, не се използват или нанасят отново върху корабите.

Все пак, през преходния период, настоящата разпоредба няма да се прилага спрямо корабите, посочени в член 3, параграф 1, буква а) или б).

Член 5

Забрана на органотичните съединения, които действат като биоциди

1.   Считано от 1 юли 2003 г., корабите, имащи право да плават под флага на държава-членка, чиито противообрастващи системи са били поставени, променени или заменени след тази дата, не трябва да съдържат органотични съединения, които действат като биоциди в противообрастващите системи върху техните корпуси или външни части и повърхности, освен ако те имат покритие, което представлява бариера за тези съединения и им пречи да проникнат във вътрешната противообрастваща система.

2.   Считано от 1 януари 2008 г., корабите, посочени в член 3, параграф 1, или не следва да съдържат органотични съединения, които действат като биоциди в противообрастващите системи върху техните корпуси или външни части и повърхности, или да имат покритие, което представлява бариера за тези съединения и им пречи да се процедят от вътрешната неприемлива противообрастваща система.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат спрямо закрепени или плаващи платформи, FSU и FPSO, построени преди 1 юли 2003 г., които не се намират на сух док на тази дата или след нея.

Член 6

Проверка и сертифициране

1.   Следните разпоредби се прилагат за проверка и сертифициране на кораби, плаващи под флага на държава-членка:

а)

считано от 1 юли 2003 г., корабите с бруто тонаж 400 и повече, с изключение на закрепените или плаващите платформи, FSU и FPSO, се проверяват и сертифицират в съответствие с изискванията, установени в приложение I, преди да бъдат пуснати в движение за първи път. Такава проверка и сертифициране се провежда и когато противообрастващите системи са били променени или заменени;

б)

корабите с дължина 24 метра или повече, но с бруто тонаж по-малък от 400, с изключение на закрепените или плаващите платформи, FSU и FPSO, разполагат с Декларация AFS, за да докажат съответствие с членове 4 и 5.

Ако е необходимо, Комисията може да установи хармонизиран режим на проверка и сертифициране за тези кораби в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2.

в)

За да осигурят съответствието с настоящия регламент държавите-членки могат да установят подходящи мерки спрямо корабите, които не попадат в категориите, посочени в букви а) и б) по-горе.

2.   Следните разпоредби се прилагат по отношение на признаването на удостоверенията, декларациите и заявленията за съответствие:

а)

считано от 1 юли 2003 г., държавите-членки признават всички удостоверения AFS;

б)

до една година след датата, посочена в буква а), държавите-членки признават всички декларации за съответствие AFS;

в)

считано от 1 юли 2003 г., държавите-членки признават всички декларации AFS.

Тези декларации се придружават от подходящата документация (като квитанция за боята или фактура на изпълнителя) или съдържат подходящо потвърждение.

3.   Ако до 1 януари 2007 г. Конвенцията AFS още не е влязла в сила, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, одобрява подходящи мерки, за да позволи на корабите, плаващи под флага на трета страна, да потвърдят съответствието си с член 5.

Член 7

Държавен пристанищен контрол

През преходния период държавите-членки прилагат контролните разпоредби, еквивалентни на посочените в Директива 95/21/ЕО, спрямо корабите с бруто тонаж 400 и повече, плаващи под флага на държава-членка. По отношение на проверките и откриването на нарушения, държавите-членки се ръководят от разпоредбите на член 11 от Конвенцията AFS.

Ако до 1 януари 2007 г. Конвенцията AFS още не е влязла в сила, Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2, установява подходящи процедури за извършването на този контрол.

Член 8

Адаптиране

С оглед да се вземат под внимание промените на международно ниво и по-специално тези в Международната морска организация (ММО) или с оглед да се подобри ефективността на настоящия регламент от гледна точка на практиката, позоваванията на Конвенцията AFS, на сертификата AFS, на декларацията-AFS и на декларацията за съответствие AFS и/или приложенията към настоящия регламент, включително съответните насоки на ММО по отношение на член 11 от Конвенцията AFS, могат да бъдат изменени в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2.

Член 9

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет за морска безопасност и предотвратяване на замърсяването от корабите, създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Комитета за морска безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (9), наричан по-нататък „КМБПЗК“.

2.   В случаите, когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО на Съвета, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от това решение.

Периодът, дефиниран в член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО, ще бъде три месеца.

3.   КМБПЗК приема свой процедурен правилник.

Член 10

Оценяване

До 10 май 2004 г. Комисията докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за етапа, на който се намира процедурата по ратифицирането на Конвенцията AFS, и да предостави информация относно степента, до която органотичните съединения, които действат като биоциди в противообрастващите системи на корабите, все още се използват върху кораби, които не плават под флага на държава-членка, но които влизат или излизат от пристанища на Общността. В светлината на този доклад Комисията може да предложи, ако е необходимо, да бъдат направени изменения, които да ускорят намаляването на дела на корабите, които не плават под флага на държава-членка, при отчитане на наличието на вредни противообрастващи съединения във водите, намиращи се под юрисдикцията на държавите-членки.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 14 април 2003 година

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

A. GIANNITSIS


(1)  ОВ С 262 Е, 29.10.2002 г., стр. 492.

(2)  Становище от 11 декември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Становище на Европейския парламент от 20 ноември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 17 март 2003 г.

(4)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 58.

(5)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2003/3/ЕО на Комисията (ОВ L 4, 9.1.2003 г., стр. 12).

(6)  ОВ L 157, 7.7.1995 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(9)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания по отношение на проверките и сертифицирането на противообрастващите системи на корабите, плаващи под флага на държава-членка

1.   Проверки

1.1.   Считано от 1 юли 2003 г., корабите с бруто тонаж 400 и повече, с изключение на закрепените или плаващите платформи, FSU и FPSO, подлежат на:

а)

първоначална проверка, преди корабът да бъде пуснат в движение или когато се намира за първи път на сух док, за нанасянето на противообрастващи системи; и

б)

проверка, когато противообрастващите системи са променени или сменени. Тези проверки трябва да бъдат отбелязани върху сертификата, който се изисква съгласно точка 2.1.

1.2.   Проверките трябва да удостоверят, че корабната противообрастваща система напълно отговаря на изискванията на членове 4 и 5 от настоящия регламент.

1.3.   Проверките се извършват от длъжностни лица, надлежно упълномощени от администрацията на държавата-членка или от друга държава-членка, или от страна по Конвенцията AFS, или от контролен орган, определен да извърши това от една от тези администрации, или от призната организация, действаща от името на администрацията.

1.4.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, държавите-членки при осъществяването на проверките, посочени в точка 1.1, следват изискванията, постановени в приложение 4 към Конвенцията AFS, а така също и насоките за извършването на проверки и сертифициране на противообрастващите системи на корабите, приложени към Резолюция MEPC 101 (48), приета на 11 октомври 2002 г. от Комитета за защита на морската среда (КЗМС) на ММО.

2.   Сертифициране

2.1.   След приключването на проверката, посочена в точка 1.1, буква а) или б), държавите-членки, които все още не са страни по Конвенцията AFS, издават сертификат в съответствие с формата, посочена в приложение II. Държавите-членки, които са страни по Конвенцията AFS, издават сертификат AFS.

2.2.   Държавите-членки могат да използват декларацията за съответствие AFS за потвърждаване на съответствието с изискванията на членове 4 и 5 от настоящия регламент. Сертификатът, посочен в точка 2.1, заменя тази декларация AFS, най-късно година след датата, посочена в точка 1.1.

2.3.   Държавите-членки изискват всеки кораб, посочен в точка 1.1, да има сертификат, издаден в съответствие с точка 2.1.

2.4.   За целите на сертифицирането, посочено в точка 2.1, държавите-членки следват изискванията, установени в приложение 4 към Конвенция AFS.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image